ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās

20.12.2013 - (09288/2010 – C7‑0185/2010 – 2010/0817(COD)) - ***I

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Nuno Melo


Procedūra : 2010/0817(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0477/2013
Iesniegtie teksti :
A7-0477/2013
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās

(09288/2010 – C7‑0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegto dalībvalstu grupas iniciatīvu (09288/2010),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 76. panta b) apakšpunktu un 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem tam ir iesniegts šis akta projekts (C7‑0185/2010),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. un 15. punktu,

–   ņemot vērā Parlamenta priekšsēdētājam [nosūtītos valstu parlamentu pamatotos atzinumus / nosūtīto valsts parlamenta pamatoto atzinumu] par to, vai iniciatīva atbilst subsidiaritātes principam,

–   ņemot vērā Komisijas atzinumu ...,

–   ņemot vērā Reglamenta 44. un 55. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0477/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI[1]*

dalībvalstu grupas projektā

---------------------------------------------------------

Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas,

Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Austrijas Republikas,

Slovēnijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīva

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai

(…)

par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Beļģijas ▌Karalistes, ▌Bulgārijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Austrijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)    Eiropas Savienība ir sev izvirzījusi mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.

(2)    Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. panta 1. punktu tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās Savienībā pamatojas uz tiesas spriedumu un lēmumu savstarpējas atzīšanas principu, ko pēc Eiropadomes Tamperes sanāksmes 1999. gada 15. un 16. oktobrī vispārēji atzīst par stūrakmeni tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās Savienībā.

(3)    Ar Padomes Pamatlēmumu 2003/577/TI (2003. gada 22. jūlijs) par to, kā Eiropas Savienībā izpilda īpašuma vai pierādījumu iesaldēšanas rīkojumus [2], mēģināja panākt tādu rīkojumu tūlītēju savstarpēju atzīšanu, ko izdod, lai novērstu pierādījumu iznīcināšanu, pārveidošanu, pārvietošanu, nodošanu vai cita veida rīcību ar tiem. Tomēr, tā kā minētais instruments attiecas tikai uz iesaldēšanas stadiju, tad kopā ar iesaldēšanas rīkojumu ir jāiesniedz atsevišķs lūgums nodot pierādījumus izdevējvalstij saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami savstarpējai palīdzībai krimināllietās. Šā iemesla dēļ rodas divpakāpju procedūra, un tas mazina tās efektivitāti. Turklāt šāds režīms pastāv līdztekus tradicionālajiem sadarbības instrumentiem, un praksē kompetentās iestādes to tādēļ izmanto samērā reti.

(4)    Padomes Pamatlēmums 2008/978/TI (2008. gada 18. decembris) par Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojumu nolūkā iegūt ▌priekšmetus, dokumentus un datus, ko izmantot tiesvedībā krimināllietās [3], tika pieņemts, lai minētajai jomai piemērotu savstarpējas atzīšanas principu. Tomēr Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojums ir piemērojams tikai jau esošiem pierādījumiem un tādēļ tikai ierobežoti aptver tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās attiecībā uz pierādījumiem. Šādas ierobežotas darbības jomas dēļ kompetentās iestādes var brīvi izmantot jauno režīmu vai arī izmantot savstarpējas tiesiskās palīdzības procedūras, kas jebkurā gadījumā paliek piemērojamas pierādījumiem, kuri ir ārpus Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojuma darbības jomas.

(5)    Kopš Pamatlēmumu 2003/577/TI un 2008/978/TI pieņemšanas ir kļuvis skaidrs, ka pierādījumu vākšanas jomā pastāvošais regulējums ir pārāk sadrumstalots un ▌sarežģīts. Tādēļ ir vajadzīga jauna pieeja.

(6)    Stokholmas programmā, ko pieņēma 2009. gada 11. decembrī, Eiropadome nolēma, ka būtu jāturpina veidot vispusīgu sistēmu pierādījumu iegūšanai lietās ar pārrobežu dimensiju, pamatojoties uz savstarpējas atzīšanas principu. Eiropadome norādīja, ka šajā jomā spēkā esošie instrumenti veido sadrumstalotu režīmu un ka ir vajadzīga jauna pieeja, kas balstītos uz savstarpējas atzīšanas principu, taču ņemtu vērā arī tradicionālās savstarpējās tiesiskās palīdzības sistēmas elastību. Eiropadome tādēļ aicināja izveidot vispusīgu sistēmu, ar kuru aizstātu visus šajā jomā esošos instrumentus, tostarp Pamatlēmumu par Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojumu, un kurā pēc iespējas ietvertu visus pierādījumu veidus, noteiktu izpildes termiņus un pēc iespējas ierobežotu atteikuma pamatojumus.

(7)    Šī jaunā pieeja paredz vienu vienīgu instrumentu, ko sauc par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu (EIR). EIR ir izdodams, lai panāktu, ka izpildvalstī veic vienu vai vairākus konkrētus izmeklēšanas pasākumus nolūkā vākt pierādījumus. Tas ietver arī tādu pierādījumu iegūšanu, kas jau ir izpildiestādes rīcībā.

(8)    EIR ir horizontāla darbības joma, un tas tādēļ ir piemērojams ▌visiem izmeklēšanas pasākumiem, kuri paredzēti pierādījumu vākšanai. Tomēr kopējas izmeklēšanas grupas izveidei un pierādījumu vākšanai šādā grupā ir vajadzīgi īpaši noteikumi, ko labāk paredzēt atsevišķi. ▌Tāpēc, neskarot šīs direktīvas piemērošanu, šāda veida pasākumiem arī turpmāk būtu jāpiemēro spēkā esošie instrumenti.

(9)    Šī direktīva neattiecas uz citas valsts teritorijā veiktu novērošanu, kas minēta 40. pantā 1990. gada 19. jūnija Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas Nolīgumu [4].

(10)  EIR galvenajam aspektam vajadzētu būt veicamajam izmeklēšanas pasākumam. Izdevējiestāde, pamatojoties uz to, kas tai zināms par attiecīgo izmeklēšanu, var vislabāk lemt par to, kāds pasākums ir jāizmanto. Tomēr izpildiestādei būtu, kad vien iespējams, jāizmanto cita veida pasākums, ja pieprasītais pasākums nepastāv ▌attiecīgās valsts tiesību aktos vai nebūtu pieejams līdzīgā lietā attiecīgajā valstī. Pieejamība attiecas uz gadījumiem, kad pieprasītais pasākums pastāv izpildvalsts tiesību aktos, bet ir likumīgi pieejams tikai konkrētās situācijās, piemēram, kad pasākumu var veikt vienīgi attiecībā uz zināma smaguma noziedzīgiem nodarījumiem; attiecībā uz personām, kuras zināmā mērā jau tiek turētas aizdomās; vai ar attiecīgās personas piekrišanu. Izpildiestāde var arī izmantot cita veida izmeklēšanas pasākumu, ja ar to panāks tādu pašu rezultātu, kā ar EIR paredzēto pasākumu, ▌pielietojot līdzekļus, kas mazāk skar attiecīgās personas pamattiesības.

(10a) EIR būtu jāizvēlas tādos gadījumos, kad izmeklēšanas pasākuma veikšana šķiet samērīga, piemērota un izmantojama attiecīgajā gadījumā. Tāpēc izdevējiestādei būtu jāpārliecinās, vai meklētie pierādījumi ir nepieciešami un samērīgi tiesvedības nolūkam, vai izvēlētais pasākums ir nepieciešams un samērīgs šo pierādījumu vākšanai, kā arī, vai šo pierādījumu vākšanā vajadzētu iesaistīt citu dalībvalsti, izdodot EIR. Tāds pats izvērtējums būtu jāveic apstiprināšanas procedūras laikā gadījumos, kad saskaņā ar šo direktīvu ir vajadzīgs EIR apstiprinājums. EIR izpildi nevajadzētu atteikt uz cita pamata, kā vien kāda no tiem, kas minēti šajā direktīvā, tomēr izpildiestāde ir tiesīga izvēlēties pasākumu, kas rada mazāku iejaukšanos nekā EIR norādītais pasākums, ja ar to var panākt līdzīgus rezultātus.

(10b) Izdodot EIR, izdevējiestādei īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, lai nodrošinātu Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 48. pantā noteikto tiesību pilnīgu ievērošanu. Aizdomās turētās vai apsūdzētās personas tiesības tiks uzskatītai par nevainīgu, kamēr vaina nav pierādīta, tāpat kā tiesības uz aizstāvību kriminālprocesā ir pamattiesību stūrakmens tiesiskuma telpā, kā atzīts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jebkuram šādu tiesību ierobežojumam ar izmeklēšanas pasākumu, kurš noteikts saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, būtu pilnīgi jāatbilst prasībām, kas paredzētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 52. pantā attiecībā uz nepieciešamību, proporcionalitāti un mērķiem, kas tam ir jāizpilda, it īpaši attiecībā uz citu personu tiesību aizsardzību.

(10c) Lai nodrošinātu EIR nosūtīšanu izpildvalsts kompetentajai iestādei, izdevējiestāde var izmantot jebkurus iespējamus vai pieejamus nosūtīšanas līdzekļus, tostarp, piemēram, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla drošo telesakaru sistēmu, Eurojust vai citus kanālus, ko izmanto tiesu vai tiesībaizsardzības iestādes.

(10d) Sniedzot deklarāciju par valodu lietojumu, dalībvalstis tiek mudinātas papildus savai(-ām) oficiālajai(-ām) valodai(-ām) iekļaut vismaz vēl vienu valodu, ko plaši lieto Eiropas Savienībā.

(10e) Šī direktīva būtu jāīsteno, ņemot vērā noteikumus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm.

(10f) Pasākumi, kas nav saistīti ar piespiedu līdzekļu izmantošanu, varētu būt, piemēram, šādi pasākumi, kuros ievēro tiesības uz privātās dzīves vai īpašuma neaizskaramību, atkarībā no valsts tiesību aktiem.

(12a) Ne bis in idem princips ir viens no Eiropas Savienības tiesību pamatprincipiem, kā atzīts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un izvērsts Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā. Tādēļ izpildiestādei vajadzētu būt tiesībām atteikt EIR izpildi, ja tā izpilde būtu pretrunā šim principam. Ņemot vērā EIR pamatā esošā procesa pagaidu raksturu, tā izpildi nevajadzētu atteikt, ja EIR mērķis ir radīt iespējamu konfliktu ar ne bis in idem principu vai ja izdevējiestāde ir apliecinājusi, ka pierādījumi, ko pārsūta, izpildot EIR, netiks izmantoti, lai veiktu kriminālvajāšanu vai noteiktu sankcijas pret personu, kuras lieta par tiem pašiem faktiem ir galīgi izbeigta kādā citā dalībvalstī.

(12b) Tāpat kā citos savstarpējas atzīšanas instrumentos ar šo direktīvu nemaina pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas ir nostiprināti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Lai tas būtu skaidrs, tekstā ir iekļauts konkrēts noteikums.

(12c) Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveide Savienībā ir balstīta uz savstarpēju uzticēšanos un pieņēmumu, ka citas dalībvalstis ievēro Eiropas Savienības tiesību aktus un jo īpaši pamattiesības. Tomēr šāds pieņēmums ir atspēkojams. Attiecīgi, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka EIR iekļautā izmeklēšanas pasākuma izpilde izraisītu attiecīgas personas pamattiesību pārkāpumu un izpildes dalībvalsts neievērotu savus pienākumus attiecībā uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītu pamattiesību aizsardzību, EIR izpilde būtu jāatsaka.

(12d) Vajadzētu būt iespējai atteikt EIR gadījumos, kad tā atzīšana vai izpilde izpildvalstī ietvertu imunitātes vai privilēģiju pārkāpšanu šajā valstī. Tā kā nav kopējas definīcijas par to, kas ir imunitāte vai privilēģijas Eiropas Savienībā, šo terminu precīza definēšana ir valstu tiesību aktu ziņā, un tādējādi šajā definīcijā var būt ietverta aizsardzība, ko piemēro medicīniskām un juridiskām profesijām, bet to nevajadzētu interpretēt veidā, kas būtu pretrunā pienākumam atcelt konkrētus atteikuma pamatojumus, kuri ir paredzēti 7. pantā Padomes Aktā (2001. gada 16. oktobris), ar ko atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību 34. pantam izstrādā protokolu Konvencijai par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās. Šī definīcija var ietvert arī noteikumus – pat ja tie ne vienmēr tiek uzskatīti par privilēģijām vai imunitāti – par preses brīvību un vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos.

(13)  Lai starp dalībvalstīm nodrošinātu ātru, efektīvu un saskaņotu sadarbību krimināllietās, ir vajadzīgi laika ierobežojumi. Lēmuma pieņemšanai par atzīšanu vai izpildi, kā arī izmeklēšanas pasākuma faktiskai izpildei būtu jānotiek tikpat ātri un ar tādu pašu prioritāti kā līdzīgā lietā attiecīgajā valstī. Lai nodrošinātu, ka lēmuma pieņemšana un izpilde notiek savlaicīgi vai ka tiek ievēroti izdevējvalsts procesuālie ierobežojumi, būtu jāparedz konkrēti termiņi.

(13a) EIR apstrīdēšanai pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem vajadzētu būt vismaz līdzvērtīgiem tiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kādi attiecībā uz konkrēto izmeklēšanas pasākumu būtu pieejami lietā attiecīgajā valstī. Dalībvalstīm atbilstīgi saviem tiesību aktiem būtu jānodrošina šo tiesiskās aizsardzības līdzekļu piemērojamība, tostarp – laikus informējot visas ieinteresētās puses par iespējām izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus un par izmantošanas praktiskajiem aspektiem. Gadījumos, ja ieinteresētā puse izpildvalstī iesniedz iebildumus pret EIR attiecībā uz EIR izdošanas būtiskiem iemesliem, ir ieteicams informāciju par šādiem iebildumiem pārsūtīt izdevējiestādei un attiecīgi informēt ieinteresēto pusi.

(13b) Izdevumi, kas izpildu dalībvalsts teritorijā radušies, izpildot EIR, būtu jāsedz tikai attiecīgajai dalībvalstij. Tāda kārtība atbilst savstarpējas atzīšanas vispārīgajam principam. EIR izpilde tomēr izpildes valstij var radīt īpaši augstas izmaksas. Šādas īpaši augstas izmaksas var būt, piemēram, par sarežģītiem ekspertu atzinumiem vai liela apjoma policijas operācijām, vai uzraudzības darbībām ilgstošā laikposmā. Tam nevajadzētu kavēt EIR izpildi, un izdevējiestādei un izpildiestādei būtu jānosaka, kuri izdevumi ir uzskatāmi par īpaši augstiem. Jautājumu par izmaksām var izskatīt attiecīgo dalībvalstu savstarpējās apspriedēs, un tiek ieteikts šo jautājumu atrisināt konsultāciju apspriežu posmā. Ja nav cita risinājuma, izdevējiestādei būtu jāpieņem lēmums – vai nu atsaukt EIR, vai uzturēt to spēkā – un tās izmaksas, ko izpildvalsts uzskata par īpaši augstām un kas tiesvedībā ir absolūti nepieciešamas, būtu jāsedz izdevējvalstij. Šis mehānisms nav papildu atteikuma pamatojums, un jebkurā gadījumā to nevarētu ļaunprātīgi izmantot, lai uz laiku vai pavisam kavētu EIR izpildi.

(14)  Pierādījumu iegūšanai EIR paredz vienotu režīmu. Tomēr ir vajadzīgi papildu noteikumi par dažiem izmeklēšanas pasākumu veidiem, kas būtu jāiekļauj EIR, piemēram, apcietināto personu pārvešana uz laiku, iztaujāšana ar video vai telefonsakaru konferences palīdzību, ar kontiem vai bankas darījumiem saistītas informācijas iegūšana, kontrolētas piegādes vai slēptās izmeklēšanas. EIR aptver izmeklēšanas pasākumus, kas paredz pierādījumu vākšanu reāllaikā, pastāvīgi un konkrētā laikposmā, taču vajadzības gadījumā attiecīgajām dalībvalstīm būtu jāvienojas par praktisku kārtību, lai ņemtu vērā atšķirības, kas pastāv starp dalībvalstu tiesību aktiem.

(14a) Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi par to, kā visos kriminālprocesa posmos, tostarp tiesvedības stadijā, veikt izmeklēšanas pasākumu, ja vajadzīgs, ar attiecīgās personas piedalīšanos, nolūkā vākt pierādījumus. Tā, piemēram, EIR var izdot, lai personu uz laiku pārvestu uz izdevējvalsti vai lai veiktu iztaujāšanu, izmantojot videokonferenci. Tomēr, ja persona ir jāpārved uz citu dalībvalsti nolūkā veikt kriminālvajāšanu, tostarp celt pret šo personu prasību tiesā, lai tā piedalītos lietas iztiesāšanā, būtu jāizdod Eiropas apcietināšanas orderis saskaņā ar Padomes Pamatlēmumu 2002/584/TI.

(14b)  Lai nodrošinātu Eiropas apcietināšanas ordera samērīgu izmantošanu […], izdevējiestādēm būtu jāapsver, vai EIR būtu efektīvs un samērīgs kriminālprocesa īstenošanas līdzeklis. Izdevējiestādēm būtu jo īpaši jāapsver, vai efektīvs alternatīvs risinājums nevarētu būt EIR izdošana aizdomās turētās vai apsūdzētās personas iztaujāšanai ar videokonferences starpniecību.

(14c) EIR var izdot, lai iegūtu pierādījumus par personas, uz kuru attiecas kriminālprocess, jebkāda veida kontiem jebkurā bankā vai jebkurā finanšu iestādē, kas nav banka. Šī iespēja ir jāsaprot plašā nozīmē, ietverot ne tikai aizdomās turētās vai apsūdzētās personas, bet arī jebkuru citu personu, attiecībā uz kuru šādu informāciju par nepieciešamu ir atzinušas kompetentās iestādes kriminālprocesa gaitā.

(14d) Šajā direktīvā dotās atsauces uz finanšu iestādēm būtu jāsaprot atbilstīgi attiecīgajām definīcijām, kas dotas 3. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/60/EK (2005. gada 26. oktobris) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai.

(14e) Kad EIR tiek izdots, lai iegūtu konkrēta konta "datus", jāsaprot, ka "dati" ietver vismaz konta turētāja vārdu un adresi, informāciju par jebkādām konkrētām pilnvarām attiecībā uz kontu, un jebkādu citu informāciju vai dokumentus, ko konta turētājs ir sniedzis konta atvēršanas brīdī un kas joprojām ir bankas rīcībā.

(14f) Iespējām sadarboties telesakaru pārtveršanas noteikumu jomā nevajadzētu ietvert tikai telesakaru saturu; sadarbība varētu iekļaut arī ar šādiem telesakariem saistītas datplūsmas un atrašanās vietas datu ievākšanu, dodot kompetentajām iestādēm iespēju izdot EIR ar mērķi iegūt tādus datus par telesakariem, kuri prasa mazāku iejaukšanos. EIR, kas ir izsniegts, lai iegūtu pārskatu par vēsturiskiem datplūsmas un atrašanās vietas datiem, kas saistīti ar telesakariem, būtu jākārto saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem, kas reglamentē EIR izpildi, un atkarībā no izpildvalsts tiesībām to var uzskatīt par piespiedu pasākumu.

(14g) Ja vajadzīgo tehnisko palīdzību var sniegt vairākas dalībvalsts, EIR vajadzētu sūtīt tikai vienai no tām, un prioritāte būtu jādod tai valstij, kurā atrodas attiecīgā persona. Dalībvalstīm, kurās atrodas persona, un no kurām, lai veiktu pārtveršanu, nav vajadzīga nekāda tehniska palīdzība, vajadzētu par to paziņot saskaņā ar 27.d pantu. Turpretī, ja tehnisko palīdzību nevar saņemt tikai no vienas dalībvalsts, EIR var nosūtīt vairāk nekā vienai izpildvalstij.

(14h) Eiropas izmeklēšanas rīkojumā, kurā iekļauts lūgums veikt telesakaru pārtveršanu, izdevējiestādei būtu jāsniedz izpildiestādei pietiekama informācija, piemēram, par noziedzīgām darbībām, kuras tiek izmeklētas, lai dotu izpildiestādei iespēju izvērtēt, vai attiecīgais pasākums tiktu atļauts līdzīgā lietā savā valstī.

(14i) Lai atvieglotu sadarbību saskaņā ar šo direktīvu saistībā ar telesakaru likumīgu pārtveršanu, dalībvalstīm būtu jāņem vērā tas, ka ir svarīgi nodrošināt, lai pakalpojumu sniedzējs, kurš attiecīgās dalībvalsts teritorijā pārvalda publiskus telesakaru tīklus un sniedz attiecīgus pakalpojumus, varētu sniegt tehnisku palīdzību.

(14j) Šajā direktīvā atbilstīgi tās darbības jomai pagaidu pasākumi ir paredzēti tikai, lai iegūtu pierādījumus. Šajā sakarā būtu jāuzsver, ka jebkuram priekšmetam, tostarp finanšu aktīviem, kriminālprocesa gaitā var piemērot dažādus pagaidu pasākumus ne tikai, lai iegūtu pierādījumus, bet arī nolūkā konfiscēt šos priekšmetus. Ir svarīgi atzīt, ka pagaidu pasākumu abu minēto mērķu atšķirība ne vienmēr ir acīmredzama, un ka kriminālprocesa gaitā pagaidu pasākuma mērķis var mainīties. Tādēļ ir svarīgi turpmākajā darbā saglabāt netraucētu saikni starp dažādajiem šajā jomā piemērojamajiem instrumentiem. Turklāt tā paša iemesla dēļ izvērtējums par to, vai priekšmets tiks izmantos kā pierādījums un attiecīgi kļūs par EIR objektu, būtu jāatstāj izdevējiestādes ziņā.

(15a) Ja attiecīgos starptautiskos instrumentos, piemēram, ar Eiropas Padomi noslēgtās konvencijās, ir iekļauta atsauce uz savstarpēju palīdzību, ir jāsaprot, ka starp dalībvalstīm, kas piedalās šīs pieņemšanā, šīs direktīvas piemērošanai ir prioritāte pār minētajām konvencijām.

(15b) Direktīvas X pielikumā uzskaitītie nodarījumi būtu jāinterpretē atbilstīgi to interpretācijai saskaņā ar jau spēkā esošiem juridiskajiem instrumentiem par savstarpēju atzīšanu.

(15c) Saskaņā ar dalībvalstu un Komisijas 2011. gada 28. septembra kopīgo politisko paziņojumu par skaidrojošiem dokumentiem dalībvalstis ir apņēmušās pamatotos gadījumos paziņojumam par saviem transponēšanas pasākumiem pievienot vienu vai vairākus dokumentus, kuros ir paskaidrota saikne starp direktīvas sastāvdaļām un atbilstīgajām daļām valsts transponēšanas instrumentos. Attiecībā uz šo direktīvu likumdevējs uzskata, ka šādu dokumentu nosūtīšana ir pamatota.

(16)  Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi – proti, lēmumu par pierādījumu iegūšanu savstarpēju atzīšanu, – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka darbības mēroga un iedarbības dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(17)  Šajā direktīvā tiek respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tās VI nodaļā, starptautiskajās tiesībās un starptautiskajos nolīgumos, kuros Savienība vai visas dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses, tostarp Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, un dalībvalstu konstitūcijās to attiecīgajās piemērošanas jomās. Neko no šajā direktīvā noteiktā nevar interpretēt kā aizliegumu atteikt EIR izpildi, ja, pamatojoties uz objektīviem apstākļiem, ir iemesls domāt, ka EIR ir izsniegts, lai kādu personu vajātu vai sodītu tās dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas, dzimumorientācijas, valstspiederības, valodas vai politisko uzskatu dēļ, vai ka jebkura šāda iemesla dēļ varētu tikt nodarīts kaitējums šādas personas stāvoklim.

(17a) Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ir pamattiesības. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. panta 1. punktā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. panta 1. punktā ir paredzēts, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

(17b) Piemērojot šo direktīvu, dalībvalstīm būtu jānodrošina pārredzama politika attiecībā uz personas datu apstrādi un datu subjekta tiesības izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus savu personas datu aizsardzībai.

(17c) Saskaņā ar šo direktīvu iegūtos personas datus būtu jāapstrādā, kad tas ir nepieciešams un ir atbilstošs nolūkiem, kas ir saderīgi ar nozieguma novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai tiesvedību vai kriminālsankciju piemērošanu un aizstāvības tiesību īstenošanu. Tikai pilnvarotām personām vajadzētu būt piekļuvei informācijai, kas satur personas datus, un to var panākt, izmantojot autentifikācijas procesus.

(18)  Saskaņā ar 3. pantu 21. protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi, ka tā vēlas piedalīties šīs direktīvas pieņemšanā. Neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šīs direktīvas pieņemšanā, un Īrijai šī direktīva nav saistoša un nav jāpiemēro.

(19)  Saskaņā ar 1. un 2. pantu 22. Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs direktīvas pieņemšanā, un Dānijai šī direktīva nav saistoša un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

i NODAĻA

EIROPAS IZMEKLĒŠANAS RĪKOJUMS

1. pants

Eiropas izmeklēšanas rīkojums ▌un pienākums to izpildīt

1.      Eiropas izmeklēšanas rīkojums (EIR) ir tiesas nolēmums, ko izdevusi vai apstiprinājusi kādas dalībvalsts ("izdevējvalsts") tiesu iestāde, lai panāktu, ka kādā citā dalībvalstī ("izpildvalsts") veic vienu vai vairākus konkrētus izmeklēšanas pasākumus nolūkā iegūt pierādījumus saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem. EIR var izdot arī nolūkā iegūt tādus pierādījumus, kas jau ir izpildvalsts kompetento iestāžu rīcībā.

2.      Ikvienu EIR dalībvalstis izpilda, pamatojoties uz savstarpējas atzīšanas principu un saskaņā ar šo direktīvu.

2.a    Aizdomās turētā vai apsūdzētā persona (vai advokāts, kas rīkojas tās vārdā) var lūgt izdot EIR atbilstīgi piemērojamam aizstāvības tiesību regulējumam saskaņā ar valsts kriminālprocesu.

3.      Šī direktīva nemaina pienākumu ievērot pamattiesības un ▌tiesību principus, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā, tostarp to personu tiesības uz aizstāvību, uz kurām attiecas kriminālprocess, un tā neskar nekādus tiesu iestāžu pienākumus šajā sakarā. ▌

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā:

aa)   "izdevējvalsts" ir dalībvalsts, kurā EIR ir izdots;

ab)   "izpildvalsts" ir dalībvalsts, kura izpilda EIR un kurā veicams attiecīgais izmeklēšanas pasākums;

a)      "izdevējiestāde" ir:

i)       tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors, kam ir kompetence attiecīgajā lietā, vai

ii)      jebkura cita izdevējvalsts noteikta kompetenta iestāde, kura konkrētajā lietā darbojas kā izmeklēšanas iestāde kriminālprocesā un kurai saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kompetence ▌izdot rīkojumu par pierādījumu vākšanu. Turklāt, pirms EIR nosūta izpildiestādei, to apstiprina pēc tam, kad izdevējvalsts tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors ir izskatījis tā atbilstību EIR izdošanas nosacījumiem, it īpaši nosacījumiem, kas izklāstīti šīs direktīvas 5.a panta 1. punktā. Ja EIR ir apstiprinājusi tiesu iestāde, šo iestādi arī var uzskatīt par izdevējiestādi EIR nosūtīšanas mērķiem;

b)     "izpildiestāde" ir iestāde, kurai ir kompetence atzīt ▌EIR un nodrošināt tā izpildi saskaņā ar šo direktīvu un procedūrām, kas piemērojamas līdzīgā vietējā gadījumā. Šādām procedūrām izpildvalstī var būt vajadzīga tiesas atļauja, ja to paredz minētās valsts tiesību akti.

3. pants

EIR darbības joma

▌EIR aptver jebkādus izmeklēšanas pasākumus, izņemot ▌kopējas izmeklēšanas grupas izveidi un pierādījumu vākšanu šādā grupā, kā paredzēts 13. pantā Konvencijā par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās [5] (turpmāk "Konvencija") un Padomes Pamatlēmumā 2002/465/TI (2002. gada 13. jūnijs) par kopējām izmeklēšanas grupām [6], izņemot, lai piemērotu, attiecīgi, Konvencijas 13. panta 8. punktu un Pamatlēmuma 1. panta 8. punktu.

4. pants

Tiesvedības veidi, kam var izdot EIR

EIR var izdot:

a)          sakarā ar kriminālprocesu, ko saistībā ar kādu noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izdevējvalsts tiesību aktiem ir ierosinājusi kāda tiesu iestāde vai ko var ierosināt šādā tiesu iestādē;

b)          tiesvedībā, ko administratīvas iestādes ierosinājušas par rīcību, kura kā tiesību normu pārkāpums ir sodāma saskaņā ar izdevējvalsts tiesību aktiem, ja pēc šādu iestāžu lēmuma var tikt ierosināta tiesvedība tiesā, kurai ir jurisdikcija jo īpaši krimināllietās;

c)          tiesvedībā, ko tiesu iestādes ierosinājušas par rīcību, kura kā tiesību normu pārkāpums ir sodāma saskaņā ar izdevējvalsts tiesību aktiem, ja pēc šādu iestāžu lēmuma var tikt ierosināta tiesvedība tiesā, kurai ir jurisdikcija jo īpaši krimināllietās; un

d)          saistībā ar a), b) un c) punktā minēto tiesvedību, kas attiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem vai pārkāpumiem, par ko izdevējvalstī var saukt pie atbildības vai sodīt juridiskas personas.

5. pants

EIR saturs un forma

1.          Šīs direktīvas A pielikumā iekļautajā veidlapā doto EIR aizpilda un paraksta izdevējiestāde, kura arī apstiprina, ka tā saturs ir precīzs un pareizs.

Konkrēti, EIR iekļauj šādu informāciju:

a)     dati par izdevējiestādi un, attiecīgā gadījumā, apstiprinātāju iestādi;

aa)   EIR mērķis un iemesli;

ab)   nepieciešamā informācija, kas pieejama par attiecīgo(-ajām) personu(-ām);

ac)    tās krimināli sodāmās darbības apraksts, uz ko attiecas izmeklēšana vai tiesvedība, un piemērojamie krimināltiesību noteikumi;

ad)   konkrētā(-o) izmeklēšanas pasākuma(-u) apraksts un iegūstamie pierādījumi.

2.          Katra dalībvalsts norāda valodu(-as), ko no Savienības iestāžu oficiālajām valodām un papildus attiecīgās dalībvalsts oficiālajai(-ām) valodai(-ām) var izmantot, lai aizpildītu vai pārtulkotu EIR, ja attiecīgā valsts ir izpildvalsts.

2.a        Izdevējvalsts kompetentā iestāde EIR, kas izdots A pielikumā norādītajā formā, tulko kādā no izpildvalsts oficiālajām valodām vai jebkurā citā valodā, ko izpildvalsts ir norādījusi saskaņā ar 5. panta 2. punkta noteikumiem.

5.a pants

EIR izdošanas un nosūtīšanas nosacījumi

1.          EIR var izdot tikai tad, kad izdevējiestāde ir pārliecinājusies, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)     EIR izdošana ir vajadzīga un samērīga 4. pantā minētās tiesvedības nolūkam, ievērojot aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesības; un

b)     Eiropas izmeklēšanas rīkojumā iekļauto(-os) izmeklēšanas pasākumu(-us) tādos pašos apstākļos būtu iespējams norīkot līdzīgā lietā attiecīgajā valstī.

2.          Šos apstākļus ikvienā gadījumā izvērtē izdevējiestāde.

3.          Ja izpildiestādei ir iemesls uzskatīt, ka 5.a panta 1. punktā paredzētie nosacījumi nav izpildīti, izpildiestāde var apspriesties ar izdevējiestādi par EIR izpildes svarīgumu. Pēc šādas apspriešanās izdevējiestāde var lemt par EIR atsaukšanu.

II NODAĻAizdevējvalsts procedūras un drošības pasākumi

6. pants

EIR nosūtīšana

1.          Saskaņā ar 5. pantu aizpildītu Eiropas izmeklēšanas rīkojumu izdevējiestāde nosūta izpildiestādei ar jebkādiem līdzekļiem, kas ļauj iegūt rakstisku apliecinājumu, un tā, lai izpildvalsts varētu noteikt tā autentiskumu.

1.a        Jebkāda turpmāka oficiāla saziņa notiek nepastarpināti starp izdevējiestādi un izpildiestādi.

2.          Neskarot 2. panta b) punktu, ikviena dalībvalsts var izraudzīties centrālo iestādi vai, ja tās tiesību sistēma to paredz, vairāk nekā vienu centrālo iestādi, kas palīdz ▌kompetentajām iestādēm. Dalībvalsts, ja to prasa tās tiesu sistēmas organizatoriskā struktūra, var savai(-ām) centrālajai(-ām) iestādei(-ēm) uzlikt atbildību par EIR administratīvo nosūtīšanu un saņemšanu, kā arī par citu oficiālu saraksti, kas ar to saistīta.

3.          Ja izdevējiestāde vēlas, nosūtīšanai var izmantot ▌ Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla telesakaru sistēmu.

4.          Ja izpildiestāde nav zināma, izdevējiestāde, tostarp ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktu palīdzību, dara visu, kas vajadzīgs, lai no izpildvalsts saņemtu šādu informāciju.

5.          Ja izpildvalsts iestādei, kas saņem EIR, nav kompetences to atzīt un veikt tā izpildei vajadzīgos pasākumus, tad šī iestāde EIR ex officio pārsūta izpildiestādei un par to informē izdevējiestādi.

6.          Visas grūtības, kas saistītas ar jebkādu EIR izpildei vajadzīgu dokumentu nosūtīšanu vai autentiskumu, risina tiešā saziņā starp iesaistīto izdevējiestādi un izpildiestādi vai, ja vajadzīgs, iesaistot dalībvalstu centrālās iestādes.

7. pants

EIR, kas saistīts ar agrāku EIR

1.          Ja izdevējiestāde izdod EIR, kas papildina agrāk izdotu EIR, tad tā šo apstākli norāda attiecīgajā iedaļā EIR veidlapā, kas sniegta A pielikumā.

2.          Ja izdevējiestāde saskaņā ar 8. panta 3. punktu palīdz EIR izpildē izpildvalstī, tad tā, kamēr atrodas attiecīgajā valstī un neskarot saskaņā ar 28. panta 1. punkta c) apakšpunktu sniegtās deklarācijas, Eiropas izmeklēšanas rīkojumu, kas papildina iepriekšējo EIR, ▌var sūtīt tieši izpildiestādei.

2.a        Ikviens papildu EIR ir jāapliecina saskaņā ar 5. pantu un jāapstiprina saskaņā ar 2. pantu.

iii NODAĻA

IZPILDVALSTS PROCEDŪRAS

UN DROŠĪBAS PASĀKUMI

8. pants

Atzīšana un izpilde

1.          Izpildiestāde atzīst saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem nosūtītu EIR, neprasot nekādas papildu formalitātes, un nodrošina tā izpildi tieši tāpat un atbilstīgi tādiem pašiem nosacījumiem kā tad, ja attiecīgo izmeklēšanas pasākumu būtu prasījusi kāda izpildvalsts iestāde, izņemot, ja minētā iestāde pieņem lēmumu atsaukties uz kādu no šajā direktīvā paredzētajiem ▌ neatzīšanas vai ▌ nepildīšanas pamatojumiem ▌vai uz kādu no šajā direktīvā paredzētajiem izpildes atlikšanas pamatojumiem.

2.          Izpildiestāde ievēro formalitātes un procedūras, ko nepārprotami norādījusi izdevējiestāde, ja vien šajā direktīvā nav paredzēts citādi un ja minētās formalitātes un procedūras nav pretrunā izpildvalsts tiesību pamatprincipiem.

2.a        Ja izpildiestāde ir saņēmusi EIR un izdevējiestāde to nav izdevusi saskaņā ar 2. panta a) punkta noteikumiem, izpildiestāde EIR nosūta atpakaļ izdevējvalstij.

3.          Izdevējiestāde var lūgt, lai viena vai vairākas izdevējvalsts iestādes palīdz EIR izpildē, sniedzot atbalstu izpildvalsts kompetentajām iestādēm, ciktāl izdevējvalsts norīkotās iestādes spētu sniegt atbalstu EIR minētā(-o) izmeklēšanas pasākuma(-u) izpildē līdzīgā lietā attiecīgajā valstī. Izpildiestāde šādu lūgumu izpilda, ja šāda palīdzība nav pretrunā izpildvalsts tiesību pamatprincipiem vai nekaitē tās būtiskām valsts drošības interesēm.

3.a        Izdevējvalsts iestādēm, kas atrodas izpildvalstī, EIR izpildes laikā ir saistoši izpildvalsts tiesību akti. Tām nav nekādu tiesībaizsardzības pilnvaru izpildvalsts teritorijā, izņemot tad, ja šādu pilnvaru izmantošana izpildvalsts teritorijā atbilst izpildvalsts tiesību aktiem, un tādā apjomā, par ko izdevējiestāde un izpildiestāde ir vienojušās.

4.          Izdevējiestāde un izpildiestāde var viena ar otru apspriesties ar jebkādiem piemērotiem līdzekļiem, lai sekmētu šā panta efektīvu piemērošanu.

9. pants

Cita veida izmeklēšanas pasākuma izmantošana

1.          Izpildiestāde, kad vien iespējams, izmanto citu izmeklēšanas pasākumu, kas nav EIR norādītais pasākums, ja:

a)      EIR norādītais izmeklēšanas pasākums nepastāv izpildvalsts tiesību aktos, vai

b)     EIR norādītais izmeklēšanas pasākums nebūtu pieejams līdzīgā lietā attiecīgajā valstī.

1.a        Šā panta 1. punktu nepiemēro šādiem izmeklēšanas pasākumiem, kuriem vienmēr ir jābūt pieejamiem saskaņā ar izpildvalsts tiesību aktiem, neskarot 10. pantu:

a)     tādas informācijas vai pierādījumu iegūšana, kas jau ir izpildiestādes rīcībā, un ja šo informāciju vai pierādījumus būtu bijis iespējams iegūt – saskaņā ar izpildvalsts tiesību aktiem – kriminālprocesa laikā vai EIR vajadzībām;

b)     tādas informācijas iegūšana, kas atrodas policijas vai tiesu iestāžu datubāzēs un izpildiestādei ir tieši pieejama kriminālprocesa laikā;

c)      liecinieka, eksperta, cietušā, aizdomās turētās vai apzūdzētās personas, vai trešās personas iztaujāšana izpildvalsts teritorijā;

d)     jebkāds izmeklēšanas pasākums, kas nav piespiedu pasākums, kā noteikts izpildvalsts tiesību aktos;

e)      tādu personu identificēšana, kas ir konkrēta tālruņa numura abonenti vai kam ir piešķirta konkrēta IP adrese.

1.b        Izpildiestāde var izmantot arī izmeklēšanas pasākumu, kas nav EIR norādītais pasākums, ja izpildiestādes izraudzītajam izmeklēšanas pasākumam būs tāds pats rezultāts kā pasākumam, kas paredzēts attiecīgajā EIR, taču ar līdzekļiem, kas prasa mazāku iejaukšanos.

2.          Ja izpildiestāde nolemj izmantot 1. un 1.b punktā minēto iespēju, tad tā vispirms informē izdevējiestādi, kura var nolemt attiecīgo EIR atsaukt vai papildināt.

3.          Ja saskaņā ar 1. punktu EIR paredzētais izmeklēšanas pasākums nepastāv izpildvalsts tiesību aktos vai nebūtu pieejams līdzīgā lietā attiecīgajā valstī un ja nepastāv neviens cits izmeklēšanas pasākums, kam būtu tāds pats rezultāts kā prasītajam pasākumam, izpildiestādei ir jāinformē izdevējiestāde, ka lūgto palīdzību nav bijis iespējams sniegt.

10. pants

Neatzīšanas vai neizpildes pamati

1.          Neskarot 1. panta 4. punktu, izpildvalstī var atteikt EIR atzīšanu vai izpildi, ja:

a)      ▌izpildvalsts tiesību aktos ir paredzēta tāda imunitāte vai privilēģijas, kas EIR izpildi padara neiespējamu, vai pastāv tādi noteikumi par kriminālatbildības noteikšanu un ierobežošanu saistībā ar preses brīvību un vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos, kas EIR izpildi padara neiespējamu;

b)     ▌tā izpilde konkrētā lietā kaitētu būtiskām valsts drošības interesēm, apdraudētu informācijas avotu vai būtu saistīta ar tādas klasificētas informācijas izmantošanu, kas attiecas uz konkrētām izlūkošanas darbībām;

d)     ▌EIR ir izdots tiesvedībā, kas minēta 4. panta b) un c) punktā, un attiecīgais pasākums nebūtu atļauts izpildvalsts tiesību aktos saistībā ar līdzīgu lietu attiecīgajā valstī;

e)      EIR izpilde būtu pretrunā ne bis in idem principam;

f)      EIR attiecas uz noziedzīgu nodarījumu, par kuru pastāv aizdomas, kas tas ir paveikts ārpus izdevējvalsts teritorijas un pilnīgi vai daļēji izpildvalsts teritorijā, un rīcība, saistībā ar kuru ir izdots EIR, izpildvalstī netiek uzskatīta par noziedzīgu nodarījumu;

g)     pastāv būtiski iemesli, kas liek ticēt, ka EIR iekļautā izmeklēšanas pasākuma izpilde būtu pretrunā ar izpildes dalībvalsts pienākumiem saskaņā ar LES 6. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartu;

h)     ja rīcība, par kuru ir izdots EIR, saskaņā ar izpildvalsts tiesību aktiem nav noziedzīgs nodarījums, izņemot, ja šī rīcība, kā to EIR norādījusi izdevējiestāde, attiecas uz noziedzīgu nodarījumu, kas pieder pie X pielikumā minēto noziedzīgu nodarījumu kategorijas un kas izdevējvalstī ir sodāms ar brīvības atņemšanu vai par ko var piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi; vai

(ievietot 32 nodarījumu sarakstu X pielikumā)

i)      ja izpildvalsts tiesību aktos pasākuma izmantošana ir atļauta vienīgi saistībā ar noziedzīgu nodarījumu sarakstu vai nodarījumiem, kas sodāmi līdz noteiktam apmēram, kas neietver noziedzīgo nodarījumu, uz kuru attiecas EIR.

1.a        1. punkta h) un i) apakšpunkts neattiecas uz pasākumiem, kas norādīti 9. panta 1.a punktā.

1.b        Attiecībā uz nodarījumiem saistībā ar nodokļiem vai nodevām, muitu un valūtas maiņu – pret atzīšanu vai izpildi nevar iebilst, pamatojoties uz to, ka ar izpildvalsts tiesību aktiem netiek uzlikti tādi paši nodokļi vai nodevas, vai arī tie nesatur tādu pašu nodokļu, nodevu, muitas un valūtas maiņas regulējumu kā izdevējvalsts tiesību akti.

2.          Gadījumos, kas minēti 1. punkta a), b), e), f) un g) apakšpunktā, pirms pieņemt lēmumu daļēji vai pilnīgi neatzīt vai neizpildīt kādu EIR, izpildiestāde, izmantojot jebkurus piemērotus līdzekļus, apspriežas ar izdevējiestādi un vajadzības gadījumā lūdz tai tūlīt sniegt visu vajadzīgo informāciju.

3.          Gadījumā, kas minēts 1. punkta a) apakšpunktā, ja tiesības atcelt privilēģijas vai imunitāti ir izpildvalstij, izpildiestāde tai lūdz nekavējoties īstenot šīs tiesības. Ja tiesības atcelt privilēģijas vai imunitāti ir citai valstij vai starptautiskai organizācijai, izdevējiestāde tai lūdz īstenot šīs tiesības.

11. pants

Atzīšanas vai izpildes termiņi

1.          Lēmuma pieņemšana par atzīšanu vai izpildi un izmeklēšanas pasākuma izpilde notiek tikpat ātri un ar tādu pašu prioritāti kā līdzīgā lietā attiecīgajā valstī, un jebkurā gadījumā šajā pantā paredzētajos termiņos.

2.          Ja izdevējiestāde EIR ir norādījusi, ka procesuālo termiņu, noziedzīgā nodarījuma smaguma vai citu īpaši steidzamu apstākļu dēļ ir vajadzīgs īsāks termiņš nekā kāds no tiem, kas paredzēti šajā pantā, vai ja izdevējiestāde EIR ir noteikusi, ka attiecīgais izmeklēšanas pasākums jāveic konkrētā dienā, tad izpildiestāde, cik vien iespējams, ievēro šādu lūgumu.

3.          Lēmumu par atzīšanu vai izpildi pieņem pēc iespējas ātrāk un, neskarot 5. punktu, ne vēlāk kā 30 dienās pēc tam, kad kompetentā izpildiestāde ir saņēmusi EIR.

4.          Ja vien nepastāv 14. pantā paredzētie izpildes atlikšanas pamatojumi vai pierādījumi, kas minēti izmeklēšanas pasākumā, uz kuru attiecas EIR, jau nav izpildvalsts rīcībā, izpildiestāde attiecīgo izmeklēšanas pasākumu veic nekavējoties un, neskarot 5. punktu, ne vēlāk kā 90 dienās pēc 3. punktā minētā lēmuma pieņemšanas.

5.          Ja kompetentajai izpildiestādei konkrētā lietā nav iespējams ievērot 3. punktā noteikto termiņu vai 2. punktā minēto konkrēto dienu, tad tā ar jebkādiem līdzekļiem nekavējoties informē izdevējvalsts kompetento iestādi, norādot kavēšanās iemeslus un paredzamo laiku, kas vajadzīgs lēmuma pieņemšanai. Tādā gadījumā 3. punktā noteikto termiņu var pagarināt ne vairāk kā par 30 dienām.

6.          Ja kompetentajai izpildiestādei konkrētā lietā nav iespējams ievērot 4. punktā noteikto termiņu, tad tā ar jebkādiem līdzekļiem nekavējoties informē izdevējvalsts kompetento iestādi, norādot kavēšanās iemeslus, un apspriežas ar izdevējiestādi par piemērotu laiku attiecīgā pasākuma veikšanai.

12. pants

Pierādījumu nodošana

1.          Izpildiestāde bez liekas kavēšanās nodod izdevējvalstij pierādījumus, kas iegūti, izpildot EIR, vai kas jau ir izpildvalsts kompetento iestāžu rīcībā. Ja tas ir lūgts attiecīgajā EIR un ir iespējams saskaņā ar izpildvalsts tiesību aktiem, tad iegūtos pierādījumus nekavējoties nodod izdevējvalsts kompetentajām iestādēm, kas saskaņā ar 8. panta 3. punktu palīdz EIR izpildē.

1.a        Pierādījumu nodošanu var atlikt, kamēr nav pieņemts lēmums par tiesiskās aizsardzības līdzekli, izņemot, ja EIR ir norādīti pietiekami iemesli tam, ka tūlītēja nodošana ir būtiska, lai pareizi veiktu izmeklēšanu vai saglabātu personu tiesības. Tomēr pierādījumu nodošanu atliek, ja šāda nodošana attiecīgajai personai nodarītu nopietnu un neatgriezenisku kaitējumu.

2.          Nododot iegūtos pierādījumus, izpildiestāde norāda, vai tā prasa, lai tos sūta atpakaļ izpildvalstij, tiklīdz izdevējvalstī tie vairs nav vajadzīgi.

3.          Ja attiecīgie priekšmeti, dokumenti vai dati jau ir vajadzīgi citā tiesvedībā, izpildiestāde pēc nepārprotama lūguma un, apspriedusies ar izdevējiestādi, var uz laiku nodot pierādījumus ar nosacījumu, ka tos sūtīs atpakaļ izpildvalstij, tiklīdz tie izdevējvalstī vairs nebūs vajadzīgi, vai jebkurā citā brīdī, par ko kompetentās iestādes būs vienojušās.

13. pants

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

1.          Dalībvalstis nodrošina, ka tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas ir līdzvērtīgi tiem, kuri būtu pieejami līdzīgā lietā attiecīgajā valstī, ir piemērojami izmeklēšanas pasākumiem, kas ietverti EIR.

2.          EIR izdošanas materiālos iemeslus var apstrīdēt tikai ar prasību, kas celta izdevējvalsts tiesā, neskarot pamattiesību ievērošanas garantijas izpildvalstī.

3.          Ja tas neapdraudētu vajadzību nodrošināt izmeklēšanas konfidencialitāti, kā paredzēts 18. panta 1. punktā, izdevējiestāde un izpildiestāde veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek sniegta informācija par iespējām saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem prasīt tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kad tie kļūst piemērojami, turklāt laikus, lai varētu tos reāli izmantot.

4.          Dalībvalstis nodrošina, ka laika ierobežojumi tiesiskās aizsardzības līdzekļa prasīšanai ir tādi paši kā tie, kas ir nodrošināti līdzīgās lietās attiecīgajā valstī, un tiek piemēroti tādā veidā, kas garantē iespēju attiecīgajām personām efektīvi izmantot minētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

5.          Izdevējiestāde un izpildiestāde viena otru informē par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas tiek prasīti, lai apstrīdētu EIR izdošanu, atzīšanu vai izpildi.

6.          Juridiska apstrīdēšana neaptur izmeklēšanas pasākuma izpildi, ja vien to nenodrošina līdzīgās lietās attiecīgajā valstī.

7.          Sekmīgu EIR atzīšanas vai izpildes apstrīdēšanu ņem vērā izdevējvalstī saskaņā ar tās tiesību aktiem. Neskarot valstu procesuālos noteikumus, dalībvalstis nodrošina, lai kriminālprocesā izdevējā valstī, izskatot pierādījumus, kas iegūti ar EIR starpniecību, tiktu ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesvedības taisnīgums.

14. pants

Atzīšanas vai izpildes atlikšanas pamatojumi

1.          Izpildvalstī var atlikt EIR atzīšanu vai izpildi, ja:

a)      tā izpilde var kaitēt notiekošai kriminālizmeklēšanai vai kriminālvajāšanai – uz laiku, ko izpildvalsts uzskata par pamatotu; ▌

b)     attiecīgos priekšmetus, dokumentus vai datus jau izmanto citā tiesvedībā – līdz brīdim, kad tie šim nolūkam vairs nav vajadzīgi.

2.          Tiklīdz atlikšanas pamatojumi vairs nepastāv, izpildiestāde tūlīt veic EIR izpildei vajadzīgos pasākumus un par to ar jebkādiem līdzekļiem, kas ļauj iegūt rakstisku apliecinājumu, informē izdevējiestādi.

15. pants

Pienākums informēt

1.          Kompetentā iestāde izpildvalstī, kas saņem EIR, nekavējoties un jebkurā gadījumā vienas nedēļas laikā pēc EIR saņemšanas apstiprina tā saņemšanu, aizpildot un nosūtot B pielikumā iekļauto veidlapu. Ja saskaņā ar 6. panta 2. punktu ir izraudzīta centrālā iestāde, tad šis pienākums attiecas gan uz centrālo iestādi, gan uz izpildiestādi, kas EIR saņem ar centrālās iestādes starpniecību. Šīs direktīvas 6. panta 5. punktā minētajā gadījumā šis pienākums attiecas gan uz kompetento iestādi, kas sākotnēji saņēmusi EIR, gan uz izpildiestādi, kurai šis EIR ir galu galā nosūtīts.

2.          Neskarot 9. panta 2. un 3. punktu, izpildiestāde informē izdevējiestādi:

a)      nekavējoties un izmantojot jebkādus līdzekļus:

i)      ja izpildiestādei nav iespējams pieņemt lēmumu par atzīšanu vai izpildi, tādēļ ka pielikumā iekļautā veidlapa nav aizpildīta pilnībā vai ir aizpildīta acīmredzami nepareizi;

ii)      ja izpildiestāde EIR izpildes gaitā bez papildu noskaidrošanas secina, ka varētu būt lietderīgi veikt tādus izmeklēšanas pasākumus, kas sākotnēji nebija paredzēti vai ko nebija iespējams paredzēt laikā, kad izdeva EIR, lai izdevējiestāde konkrētā lietā varētu veikt turpmākas darbības;

iii)     ja izpildiestāde konstatē, ka konkrētā lietā tā nevar ievērot formalitātes un procedūras, ko izdevējiestāde nepārprotami norādījusi saskaņā ar 8. pantu.

Pēc izdevējiestādes lūguma attiecīgo informāciju uzreiz apstiprina ar jebkādiem līdzekļiem, kas ļauj iegūt rakstisku apliecinājumu;

b)     nekavējoties un ar jebkādiem līdzekļiem, kas ļauj iegūt rakstisku apliecinājumu:

i)      par visiem lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 9. vai 10. pantu ▌;

ii)      par EIR izpildes vai atzīšanas atlikšanu, atlikšanas iemesliem un, ja iespējams, paredzamo atlikšanas ilgumu.

16. pants

Amatpersonu kriminālatbildība

Izdevējvalsts amatpersonas, kas saistībā ar šīs direktīvas piemērošanu atrodas izpildvalsts teritorijā, attiecībā uz viņu izdarītiem vai pret viņām izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem tiek pielīdzinātas izpildvalsts amatpersonām.

17. pants

Amatpersonu civiltiesiskā atbildība

1.          Gadījumos, kad saistībā ar šīs direktīvas piemērošanu kādas dalībvalsts amatpersonas atrodas citas dalībvalsts teritorijā, pirmā minētā dalībvalsts ir atbildīga par kaitējumu, ko šīs personas ir nodarījušas savu darbību laikā, saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kuras teritorijā šīs personas darbojas.

2.          Dalībvalsts, kuras teritorijā ir nodarīts 1. punktā minētais kaitējums, to novērš saskaņā ar nosacījumiem, kurus piemēro šīs valsts amatpersonu nodarītam kaitējumam.

3.          Dalībvalsts, kuras amatpersonas ir nodarījušas kaitējumu kādai personai citas dalībvalsts teritorijā, ▌ pilnīgi atlīdzina visas summas, ko otrā minētā dalībvalsts ir samaksājusi cietušajiem vai viņu pilnvarotajām personām.

4.          Neskarot dalībvalstu tiesību īstenošanu attiecībā uz trešām personām un izņemot 3. punktu, ikviena dalībvalsts 1. punktā paredzētajā gadījumā atturas pieprasīt atlīdzību par citas dalībvalsts nodarītajiem kaitējumiem.

18. pants

Konfidencialitāte

1.          Katra dalībvalsts veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka izdevējiestādes un izpildiestādes EIR izpildē pienācīgi ievēro izmeklēšanas konfidencialitāti.

2.          Izpildiestāde saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem garantē EIR faktisko apstākļu un tā satura konfidencialitāti, izņemot tiktāl, ciktāl vajadzīgs, lai izpildītu attiecīgo izmeklēšanas pasākumu. Ja izpildiestāde konfidencialitātes prasību nevar ievērot, tad tā par to nekavējoties informē izdevējiestādi.

3.          Izdevējiestāde – saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem un ja nav citu norāžu no izpildiestādes – ievēro konfidencialitāti attiecībā uz visiem pierādījumiem un informāciju, ko ir sniegusi izpildiestāde, izņemot tiktāl, ciktāl to izpaušana vajadzīga EIR aprakstītajai izmeklēšanai vai tiesvedībai.

4.          Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus ar mērķi nodrošināt, lai bankas neizpaustu attiecīgajam bankas klientam vai citām trešām personām, ka izdevējvalstij saskaņā ar 23., 24. un 25. pantu ir nosūtīta informācija vai ka notiek izmeklēšana.

18.a pants

Personas datu aizsardzība

Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstis nodrošina, ka personas dati tiek aizsargāti un ka tos var apstrādāt tikai saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Padomes Pamatlēmumā 2008/977/TI (2008. gada 27. novembris) par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās, un principiem, kas noteikti Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra Konvencijā par personu aizsardzību attiecībā uz personu datu automātisko apstrādi un tās papildprotokolā.

Piekļuve šādiem datiem ir ierobežota, neskarot datu subjekta tiesības. Tikai pilnvarotas personas var piekļūt šādiem datiem.

18.b pants

Izmaksas

1.          Ja vien direktīvā nav paredzēts citādi, izpildvalsts sedz visas izmaksas, kas radušās izpildvalsts teritorijā un ir saistītas ar EIR izpildi.

2.          Ja izpildiestāde uzskata, ka EIR izpildes izmaksas var kļūt īpaši augstas, tā var apspriesties ar izdevējiestādi par to, vai un kā varētu sadalīt izmaksas vai arī grozīt EIR. Izpildiestāde iepriekš detalizēti informē izdevējiestādi par to izmaksu daļu, kuras tiek uzskatītas par īpaši augstām.

3.          Izņēmuma gadījumos, kad apspriežu ceļā nav panākama vienošanās, izdevējiestāde var nolemt daļēji vai pilnīgi atsaukt EIR vai, ja tā nolemj saglabāt EIR, tā segs izmaksu daļu, kuras tiek uzskatītas par īpaši augstām.

iv nodaļaīpaši

noteikumi pardažiem izmeklēšanas pasākumiem

19. pants

Apcietinātu personu pārvešana uz laiku uz izdevējvalsti

izmeklēšanas pasākuma veikšanas vajadzībām

1.          EIR var izdot, lai kādu personu, kas apcietināta izpildvalstī, uz laiku pārvestu nolūkā veikt kādu izmeklēšanas pasākumu ar mērķi vākt pierādījumus, kuram ir vajadzīga šīs personas klātbūtne izdevējvalstī, ar nosacījumu, ka termiņā, ko noteikusi izpildvalsts, šo personu nosūtīs atpakaļ.

2.          Papildus 10. pantā minētajiem neatzīšanas vai neizpildes iemesliem EIR izpildi var atteikt arī tad, ja:

a)      apcietinātā persona tam nepiekrīt; vai

b)     nosūtīšana var pagarināt tās apcietinājuma laiku.

2.a        Neskarot 2. punkta a) apakšpunktu, ja, ņemot vērā personas vecumu vai fizisko vai garīgo stāvokli, izpildvalsts uzskata to par vajadzīgu, apcietinātās personas juridiskajam pārstāvim dod iespēju sniegt atzinumu par pārvešanu uz laiku.

3.          Šā panta 1. punktā paredzētajā gadījumā apcietināto personu kopā ar visiem vajadzīgajiem dokumentiem cauri kādas trešās dalībvalsts teritorijai atļauj pārvietot pēc attiecīga pieteikuma iesniegšanas.

4.          Par praktisko kārtību attiecībā uz personas pārvešanu uz laiku, tostarp nosacījumiem par tās apcietinājuma apstākļiem izdevējvalstī, un par datumiem, līdz kuriem šī persona ▌jānogādā no izpildvalsts teritorijas un jānogādā atpakaļ izpildvalsts teritorijā, vienojas attiecīgās dalībvalstis, nodrošinot, ka tiek ņemts vērā personas fiziskais un garīgais stāvoklis, kā arī drošības pakāpe, kas vajadzīga izdevējvalstī.

5.          Pārvestā persona izdevējvalsts teritorijā paliek apcietinājumā un attiecīgos gadījumos arī tās dalībvalsts teritorijā, cauri kurai tā jāpārvieto tranzītā, par rīcību vai notiesāšanu, par ko persona tika turēta apcietinājumā izpildvalstī, izņemot tad, ja izpildvalsts iesniedz pieteikumu par šīs personas atbrīvošanu.

6.          Apcietinājuma laikposmu izdevējas dalībvalsts teritorijā atskaita no apcietinājuma laikposma, kas attiecīgajai personai ir jāizcieš vai būs jāizcieš izpildes dalībvalsts teritorijā.

7.          Neskarot 5. punktu, pret pārvesto personu neveic kriminālvajāšanu, to neapcietina un tai nepiemēro nekādus citus personas brīvības ierobežojumus izdevējvalstī par veiktu rīcību vai pasludinātu spriedumu, kas noticis pirms personas pārvietošanas no izpildvalsts teritorijas un kas nav minēts EIR.

8.          Šā panta 7. punktā paredzētā imunitāte beidzas, kad pārvestā persona, kurai piecpadsmit secīgās dienās no dienas, kurā tās klātbūtne izdevējiestādēm vairs nav vajadzīga, ir bijusi iespēja doties prom, tomēr ir palikusi attiecīgās valsts teritorijā vai tajā atgriezusies pēc izceļošanas no tās.

9.          Izmaksas, kas rodas, piemērojot šo pantu, sedz saskaņā ar 18.b pantu, izņemot ar personas pārvešanu uz izdevējvalsti un no tās saistītās izmaksas, ko sedz šī valsts.

20. pants 

Apcietinātu personu pārvešana uz laiku uz izpildvalsti

izmeklēšanas pasākuma veikšanas vajadzībām

1.  EIR var izdot, lai kādu personu, kas tiek turēta apcietinājumā izdevējvalstī, uz laiku pārvestu nolūkā veikt kādu izmeklēšanas pasākumu ar mērķi vākt pierādījumus, kuram ir vajadzīga šīs personas klātbūtne izpildvalstī.

5.          Attiecībā uz šajā pantā paredzēto pārvešanu uz laiku mutatis mutandis piemēro 19. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 2.a–8. punktu.

6.          Izmaksas, kas rodas, piemērojot šo pantu, sedz saskaņā ar 18.b pantu, izņemot ar personas pārvešanu uz izpildvalsti un no tās saistītās izmaksas, ko sedz izdevējvalsts.

21. pants

Iztaujāšana ar videokonferences palīdzību vai citu audiovizuālu pārraidi

1.          Ja persona atrodas izpildvalsts teritorijā un ir kā liecinieks vai eksperts jāiztaujā izdevējvalsts kompetentajās iestādēs, tad izdevējiestāde var ▌izdot EIR, lai liecinieku vai ekspertu iztaujātu, izmantojot videokonferenci vai citu ▌audiovizuālu pārraidi, kā paredzēts 6.–9. punktā.

1.a        EIR var izdot arī nolūkā ar videokonferences vai citas audiovizuālas pārraides palīdzību iztaujāt kādu aizdomās turētu vai apsūdzētu personu. Papildus 10. pantā minētajiem neatzīšanas vai neizpildes iemesliem EIR izpildi var atteikt arī tad, ja:

a)     aizdomās turētā vai apsūdzētā persona tam nepiekrīt; vai

b)     šāda pasākuma izpilde konkrētā gadījumā būtu pretrunā izpildvalsts tiesību pamatprincipiem.

1.b        Izdevējiestāde un izpildiestāde vienojas par iztaujāšanas praktisko kārtību. Vienojoties par šo kārtību, izpildiestāde uzņemas:

a)     attiecīgajam lieciniekam vai ekspertam pasludināt iztaujāšanas laiku un vietu;

b)     uzaicināt aizdomās turēto vai apsūdzēto personu ierasties uz iztaujāšanu saskaņā ar tās tiesību aktos noteikto veidu un informēt šo personu par tiesībām, ko tā var izmantot saskaņā ar izdevējvalsts tiesību aktiem, termiņā, kas dod personai iespēju efektīvi izmantot savas tiesības uz aizstāvību;

c)      nodrošināt iztaujājamās personas identificēšanu;

3.          Ja konkrētas lietas apstākļu dēļ izpildiestādei nav pieejami videokonferences tehniskie līdzekļi, šādus līdzekļus saskaņā ar savstarpēju vienošanos var darīt pieejamus ▌izdevējvalsts.

6.          Ja iztaujāšanai izmanto videokonferenci vai citu audiovizuālu pārraidi, piemēro šādus noteikumus:

a)      iztaujāšanā piedalās izpildvalsts kompetentā iestāde, kurai vajadzības gadījumā palīdz tulks, un tā ir arī atbildīga gan par iztaujājamās personas identifikāciju, gan par ▌ izpildvalsts tiesību pamatprincipu ievērošanu. Ja izpildiestāde uzskata, ka iztaujāšanā tiek pārkāpti ▌izpildvalsts tiesību pamatprincipi, tad tā tūlīt veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka iztaujāšana turpinās saskaņā ar minētajiem principiem;

b)     izdevējvalsts un izpildvalsts kompetentās iestādes vajadzības gadījumā vienojas par iztaujājamās personas aizsardzības pasākumiem;

c)      iztaujāšanu nepastarpināti veic izdevējvalsts kompetentā iestāde, vai iztaujāšana notiek tās vadībā saskaņā ar izdevējvalsts tiesību aktiem;

d)     izpildvalsts pēc izdevējvalsts vai iztaujājamās personas lūguma vajadzības gadījumā iztaujājamajai personai nodrošina tulka palīdzību;

e)      aizdomās turētās vai apsūdzētās personas pirms iztaujāšanas informē par procesuālajām tiesībām, kas tām pienākas, tostarp par tiesībām nesniegt liecību, saskaņā ar izpildvalsts un izdevējvalsts tiesību aktiem. Liecinieki un eksperti var izmantot tiesības nesniegt liecību, kuras tiem pienāktos saskaņā ar izpildvalsts vai ▌ izdevējvalsts tiesību aktiem, un viņus par šīm tiesībām informē pirms iztaujāšanas.

7.          Neskarot pasākumus, par ko panākta vienošanās attiecībā uz personu aizsardzību, izpildiestāde pēc iztaujāšanas sagatavo protokolu, kurā norāda iztaujāšanas datumu un vietu, iztaujātās personas identitāti, visu pārējo to personu identitāti un funkcijas ▌izpildvalstī, kuras ir piedalījušās iztaujāšanā, visus dotos zvērestus un tehniskos apstākļus, kādos ir notikusi iztaujāšana. Šo dokumentu izpildiestāde nosūta izdevējiestādei.

9.          Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad tās teritorijā saskaņā ar šo pantu iztaujā attiecīgo personu un tā atsakās liecināt, kad tai ir pienākums liecināt, vai sniedz nepatiesu ▌liecību, šīs dalībvalsts tiesību akti ir piemērojami tieši tāpat kā tad, ja iztaujāšana notiktu saskaņā ar kādu no dalībvalsts procedūrām.

22. pants

Iztaujāšana ar telefonsakaru konferences palīdzību

1.          Ja persona atrodas vienas dalībvalsts teritorijā ▌un ir kā liecinieks vai eksperts jāiztaujā kādas citas dalībvalsts kompetentās iestādēs, un ja nav piemēroti vai nav iespējams šo personu iztaujāt klātienē otrās dalībvalsts teritorijā un pēc citu piemērotu līdzekļu apsvēršanas, otrās dalībvalsts izdevējiestāde var izdot EIR, lai liecinieku vai ekspertu iztaujātu, izmantojot telefonsakaru konferenci, ▌kā paredzēts 4. punktā.

4.          ▌Ja nav citas vienošanās, tad mutatis mutandis piemēro 21. panta 1.b, 6., 7. un 9. punktu.

23. pants

Informācija par bankas un citiem finanšu kontiem

1.          EIR var izdot, lai noteiktu, vai kādai fiziskai vai juridiskai personai, uz kuru attiecas kriminālprocess, ir viens vai vairāki jebkāda veida konti vai arī šī persona kontrolē šādus kontus jebkurā bankā, kas atrodas izpildvalsts teritorijā, un ja tā ir, tad sniedz visu noteikto kontu datus.

2.          Katra dalībvalsts saskaņā ar šajā pantā izklāstītajiem nosacījumiem veic vajadzīgos pasākumus, lai tā varētu sniegt 1. punktā minēto informāciju.

3.          Šā panta 1. punktā minētajā informācijā, ja tas lūgts EIR, ▌iekļauj arī kontus, attiecībā uz kuriem personai, uz kuru attiecas tiesvedība, ir konkrētas pilnvaras.

4.          Šajā pantā noteikto pienākumu piemēro tikai tādā mērā, kādā šī informācija ir pieejama bankai, kurā atrodas attiecīgais konts.

6.          Izdevējiestāde EIR norāda, ▌kāpēc tā uzskata, ka lūgtā informācija varētu būt svarīga kriminālprocesā, un to, kādu iemeslu dēļ tā uzskata, ka ▌izpildvalstī esošajās bankās varētu būt attiecīgs konts, un iespēju robežās norāda, kuras bankas varētu būt iesaistītas. ▌Tāpat tā iekļauj EIR visu pieejamo informāciju, kas varētu atvieglināt izpildi ▌.

7.          EIR var izdot arī, lai noteiktu, vai kādai fiziskai vai juridiskai personai, uz kuru attiecas kriminālprocess, ir viens vai vairāki konti jebkurā finanšu iestādē, kas nav banka un kas atrodas izpildvalsts teritorijā. Mutatis mutandis piemēro šā panta 3.–6. punktu. Tādā gadījumā papildus 10. pantā minētajiem neatzīšanas un neizpildes iemesliem EIR izpildi var atteikt arī tad, ja attiecīgā pasākuma izpilde nebūtu atļauta līdzīgā lietā, ko ierosinātu attiecīgajā valstī.

24. pants

Informācija par bankas un citām finanšu operācijām

1.          EIR var izdot, lai iegūtu datus par konkrētiem bankas kontiem un bankas operācijām, kas ir notikušas konkrētā laikposmā, izmantojot vienu vai vairākus no norādītajiem kontiem, tostarp datus par jebkuru sūtītāja vai saņēmēja kontu.

2.          Katra dalībvalsts saskaņā ar šajā pantā izklāstītajiem nosacījumiem veic vajadzīgos pasākumus, lai varētu sniegt 1. punktā minēto informāciju.

3.          Šajā pantā noteikto pienākumu piemēro vienīgi tiktāl, ciktāl šī informācija ir pieejama bankai, kurā atrodas attiecīgais konts.

4.          Izdevējiestāde EIR norāda, ▌kāpēc tā uzskata, ka lūgtā informācija varētu būt svarīga kriminālprocesā.

5.          EIR var izdot attiecībā uz 1. punktā minēto informāciju arī saistībā ar finanšu darījumiem, ko veic finanšu iestādes, kas nav bankas. Mutatis mutandis piemēro šā panta 3.–4. punktu. Tādā gadījumā papildus 10. pantā minētajiem neatzīšanas un neizpildes iemesliem EIR izpildi var atteikt arī tad, ja attiecīgā pasākuma izpilde nebūtu atļauta līdzīgā lietā, ko ierosinātu attiecīgajā valstī.

25. pants

Bankas darījumu novērošana

26. pants

Kontrolētas piegādes

27. pants

Izmeklēšanas pasākumi, kas paredz pierādījumu vākšanu reāllaikā,pastāvīgi un noteiktā laikposmā

1.          Gadījumos, kad EIR ir izdots, lai veiktu pasākumu, ▌kas paredz pierādījumu vākšanu reāllaikā, pastāvīgi un noteiktā laikposmā, piemēram, pasākumu, kas ietver:

a)     bankas darījumu vai citu finanšu darījumu, kas tiek veikti, izmantojot vienu vai vairākus norādītus kontus, novērošanu;

b)     kontrolētu piegādi izpildvalsts teritorijā;

papildus 10. pantā minētajiem neatzīšanas un neizpildes iemesliem EIR izpildi var ▌atteikt, ja attiecīgā pasākuma izpilde nebūtu atļauta līdzīgā lietā, ko ierosinātu attiecīgajā valstī.

1.a.       Par praktisko kārtību attiecībā uz 1. punkta b) apakšpunktā minēto pasākumu un jebkurā citā vajadzības gadījumā vienojas attiecīgās dalībvalstis.

1.b        Izdevējiestāde EIR norāda, kāpēc tā uzskata, ka lūgtā informācija varētu būt svarīga kriminālprocesā.

4.          Tiesības rīkoties un vadīt un kontrolēt operācijas, kas saistītas ar 1. punktā minētā EIR izpildi, ir izpildvalsts kompetentajām iestādēm.

27.a pants

Slēptā izmeklēšana

1. EIR var izdot, lai lūgtu izpildvalsti palīdzēt izdevējvalstij noziegumu izmeklēšanā, ko veic amatpersonas, kuras darbojas ar slēptu vai viltus identitāti (slēptā izmeklēšana).

2. Izdevējvalsts EIR norāda, kāpēc tā uzskata, ka konkrētais pasākums varētu būt svarīgs kriminālprocesā. Lēmumu par EIR, kas izdots saskaņā ar šā panta nosacījumiem, atzīšanu vai izpildi, katrā atsevišķā gadījumā pieņem izpildvalsts kompetentās iestādes, pienācīgi ņemot vērā savus valsts tiesību aktus un procedūras.

3. Šā panta 1. punktā minētā EIR izpildi var atteikt, papildus 10. pantā minētajiem neatzīšanas un neizpildes iemesliem, ja attiecīgā pasākuma izpilde nebūtu atļauta līdzīgā lietā, ko ierosinātu attiecīgajā valstī, vai ja nav iespējams panākt vienošanos par slēptās izmeklēšanas kārtību, kā izklāstīts 4. punktā.

4. Slēptā izmeklēšana notiek saskaņā ar to dalībvalstu tiesību aktiem un procedūrām, kuru teritorijā veic slēpto izmeklēšanu. Tiesības rīkoties, vadīt un kontrolēt operāciju, kas saistīta ar 1. punktā minētajiem izmeklēšanas pasākumiem, ir tikai izpildvalsts kompetentajām iestādēm. Dalībvalstis vienojas par slēptās izmeklēšanas ilgumu, sīki izstrādātiem nosacījumiem un attiecīgo amatpersonu tiesisko statusu slēptās izmeklēšanas laikā, ņemot vērā attiecīgo valstu tiesību aktus un procedūras.

IV NODAĻA (A)

TELESAKARU PĀRTVERŠANA

27.b pants

Telesakaru pārtveršana

ar citas dalībvalsts tehnisku palīdzību

1.          Var izdot EIR, lai pārtvertu telesakarus valstī, no kuras vajadzīga tehniska palīdzība.

2.          Ja visu vajadzīgo tehnisko palīdzību vienai un tai pašai telesakaru pārtveršanai var sniegt vairāk nekā viena valsts, EIR sūta tikai vienai no tām un prioritāti vienmēr piešķir valstij, kurā atrodas vai atradīsies attiecīgais objekts.

3.          Šā panta 1. punktā minētajā EIR iekļauj arī šādas ziņas:

a)     informāciju, lai identificētu šīs sakaru pārtveršanas objektu;

b)     sakaru pārtveršanas vēlamo ilgumu un

c)      pietiekamus tehniskos datus, jo īpaši mērķidentifikatoru, lai nodrošinātu, ka EIR var izpildīt.

3.a        Izdevējiestāde Eiropas izmeklēšanas rīkojumā pamato, kādēļ tā uzskata lūgto pasākumu par vajadzīgu kriminālprocesa nolūkā.

4.          Papildus 10. pantā paredzētajiem atteikuma pamatiem 1. punktā minētā EIR izpildi var atteikt arī tad, ja attiecīgais pasākums netiktu atļauts līdzīgā lietā attiecīgajā valstī. Izpildvalsts savu piekrišanu var saistīt ar jebkādiem nosacījumiem, kuri tiktu ievēroti līdzīgā lietā attiecīgajā valstī.

5.          Šā panta 1. punktā minēto EIR var izpildīt:

a)     telesakarus nekavējoties pārraidot izdevējvalstij vai

b)     telesakarus pārtverot, ierakstot un pēc tam pārraidot pārtvertos datus izdevējvalstij.

Izdevējiestāde un izpildiestāde savstarpēji apspriežas, lai vienotos, vai pārtveršanu veic saskaņā ar 5. punkta a) vai b) apakšpunktu.

6.          Izdodot 1. punktā minēto EIR vai pārtveršanas laikā, izdevējiestāde, ja tai ir kāds īpašs iemesls, var lūgt arī ieraksta transkripciju, atkodējumu vai atšifrējumu, ja tam piekrīt izpildiestāde.

7.          Izmaksas, kas rodas, piemērojot šo pantu, sedz saskaņā ar 18.b pantu, izņemot ar pārtverto sakaru transkripciju, atkodējumu vai atšifrējumu saistītās izmaksas, ko sedz izdevējvalsts.

27.d pants

Tās dalībvalsts informēšana, kurā atrodas objekts un no kuras nav vajadzīga tehniskā palīdzība

1.          Ja, lai veiktu kādu izmeklēšanas pasākumu, telesakaru pārtveršanu atļauj vienas dalībvalsts ("pārtvērēja dalībvalsts") kompetentā iestāde un sakaru pārtveršanas rīkojumā norādītā objekta sakaru adresi izmanto citas dalībvalsts teritorijā ("informētā dalībvalsts"), no kuras nav vajadzīga tehniskā palīdzība, lai veiktu pārtveršanu, pārtvērēja dalībvalsts par pārtveršanu paziņo informētājas dalībvalsts kompetentajai iestādei:

a)     pirms pārtveršanas – gadījumos, kad dalībvalsts kompetentā iestāde, izdodot rīkojumu par pārtveršanu, zina, ka objekts ir vai būs informētās dalībvalsts teritorijā;

b)     pārtveršanas laikā vai pēc pārtveršanas veikšanas – uzreiz pēc tam, kad tai kļūst zināms, ka pārtveršanas objekts ir vai pārtveršanas laikā ir bijis informētās dalībvalsts teritorijā.

2.          Šā panta 1. punktā minēto paziņojumu sniedz, izmantojot C pielikumā iekļauto veidlapu.

3.          Informētās dalībvalsts kompetentā iestāde gadījumos, kad pārtveršana nebūtu atļauta līdzīgā lietā attiecīgajā valstī, var bez kavēšanās un vēlākais 96 stundu laikā pēc 1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas informēt pārtvērējas valsts kompetento iestādi, ka:

a)     pārtveršanu nedrīkst veikt vai tā tiks izbeigta un

b)     ja vajadzīgs – ka materiālus, kas jau pārtverti, kamēr objekts bija tās teritorijā, nedrīkst izmantot vai ka tos drīkst izmantot tikai saskaņā ar tās noteiktiem nosacījumiem. Informētās valsts kompetentā iestāde informē pārtvērējas valsts kompetento iestādi par iemesliem, kas pamato minētos nosacījumus.

4.          Šā panta 2. punktā minētajam paziņojumam mutatis mutandis piemēro 5. panta 2. punktu.

IV NODAĻA (B)

PAGAIDU PASĀKUMI

27.e pants

Pagaidu pasākumi

1. EIR var izdot, lai veiktu jebkādu pasākumu nolūkā provizoriski nepieļaut tādu priekšmetu iznīcināšanu, pārveidošanu, pārvietošanu, nodošanu vai atsavināšanu, kurus varētu izmantot kā pierādījumu.

2. Izpildiestāde par pagaidu pasākumu lemj un attiecīgo lēmumu nosūta pēc iespējas ātrāk un, ja vien tas ir praktiski iespējams, 24 stundu laikā pēc EIR saņemšanas.

3. Kad tiek lūgts 1. punktā minētais pagaidu pasākums, izdevējiestāde EIR norāda, vai pierādījumus nosūtīs izdevējvalstij vai arī tie paliks izpildvalstī. Izpildiestāde atzīst šādu EIR, izpilda to un pārsūta pierādījumus saskaņā ar direktīvā paredzētajām procedūrām.

4.          Ja saskaņā ar 3. punktu EIR ir pievienots norādījums, ka pierādījumi paliek izpildvalstī, izdevējiestāde norāda datumu, kad tiek atcelts 1. punktā minētais pagaidu pasākums, vai paredzamo datumu, kad lūgums sniegt pierādījumus izdevējvalstij tiks iesniegts.

5.          Apspriedusies ar izdevējiestādi, izpildiestāde, ņemot vērā lietas apstākļus, var saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem un praksi paredzēt atbilstošus nosacījumus, lai ierobežotu laikposmu, kurā uztur 1. punktā minēto pagaidu pasākumu. Ja saskaņā ar šiem nosacījumiem tā paredz atcelt pagaidu pasākumu, tā informē izdevējiestādi, kurai dod iespēju iesniegt savus apsvērumus. Izdevējiestāde nekavējoties informē izpildiestādi par 1. punktā minēto pasākumu atcelšanu.

v nodaļa

Nobeiguma noteikumi

28. pants

Paziņojumi

1.          Katra dalībvalsts līdz … [7] Komisijai paziņo:

a)      iestādi vai iestādes, kam saskaņā ar attiecīgās valsts iekšējo juridisko kārtību ir kompetence saskaņā ar 2. panta a) un b) punktu, ja šī dalībvalsts ir izdevējvalsts vai izpildvalsts;

b)     kādās valodās tās pieņem EIR, kā minēts 5. panta 2. punktā;

c)      informāciju par izraudzīto centrālo iestādi vai centrālajām iestādēm, ja attiecīgā dalībvalsts vēlas izmantot 6. panta 2. punktā paredzēto iespēju. Šāda informācija ir saistoša visām izdevējvalsts iestādēm;

e)      dalībvalsts var arī sniegt sarakstu ar vajadzīgajiem dokumentiem, ko tā prasa saskaņā ar 19. panta 3. punktu.

2.          Dalībvalstis Komisiju informē par jebkādām turpmākām izmaiņām attiecībā uz 1. punktā minēto informāciju.

3.          Informāciju, kas saņemta, piemērojot šo pantu, Komisija dara pieejamu visām dalībvalstīm ▌un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam (EJN). EJN šo informāciju dara pieejamu tīmekļa vietnē, kas minēta 9. pantā Padomes Lēmumā 2008/976/TI (2008. gada 16. decembris) par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu.

29. pants

Citi nolīgumi un vienošanās

1.          Neskarot to piemērošanu attiecībās starp dalībvalstīm un trešām valstīm un to pagaidu piemērošanu saskaņā ar 30. pantu, ar šo direktīvu no … [8] aizstāj atbilstošos noteikumus šādās konvencijās, kas piemērojamas attiecībās starp dalībvalstīm, kurām ir saistoša šī direktīva:

▌           1959. gada 20. aprīļa Eiropas Konvencija par savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās, kā arī abi tās papildprotokoli, proti, 1978. gada 17. marta un 2001. gada 8. novembra papildprotokols, un divpusējie nolīgumi, kas noslēgti saskaņā ar minētās konvencijas 26. pantu;

▌           1990. gada 19. jūnija Konvencija, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Nolīgumu;

▌           2000. gada 29. maija Konvencija par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās un tās 2001. gada 16. oktobra protokols.

2.          Pamatlēmums 2008/978/TI tiek aizstāts attiecībā uz visām tām dalībvalstīm, kuras piedalījās šīs direktīvas pieņemšanā. Pamatlēmuma 2003/577/TI noteikumi tiek aizstāti visām dalībvalstīm, kuras piedalījās šīs direktīvas pieņemšanā, attiecībā uz pierādījumu iesaldēšanu.

3.          Papildus šai direktīvai dalībvalstis var noslēgt vai turpināt piemērot ▌divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus vai vienošanās ar citām dalībvalstīm arī pēc … [9], tikai ciktāl tie ļauj papildus stiprināt šīs direktīvas mērķus, un vienkāršo vai vēl vairāk atvieglina pierādījumu vākšanas procedūras, un ar nosacījumu, ka tiek ievērots šajā direktīvā paredzētais drošības pasākumu līmenis.

5.        Dalībvalstis līdz… * paziņo Komisijai 3. punktā minētos pastāvošos nolīgumus un vienošanās, ko tās vēlas piemērot arī turpmāk. Dalībvalstis trīs mēnešos pēc parakstīšanas Komisijai dara zināmus arī ▌jebkādus jaunus nolīgumus vai vienošanās, kas minēti 3. punktā.

30. pants

Pārejas pasākumi

1.          Savstarpējās palīdzības lūgumus, kas saņemti līdz [10] , turpina reglamentēt pastāvošie instrumenti par savstarpēju palīdzību krimināllietās. Lēmumus par pierādījumu iesaldēšanu saskaņā ar Pamatlēmumu 2003/577/TI, kas saņemti līdz [11]*, turpina reglamentēt minētais pamatlēmums.

2.          Pēc lēmuma par iesaldēšanu, kas pieņemts saskaņā ar Pamatlēmumu 2003/577/TI, EIR mutatis mutandis piemēro 7. panta 1. punktu.

31. pants

Transponēšana

1.          Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai līdz … * izpildītu ▌šīs direktīvas prasības.

1.a        Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.          Līdz … * dalībvalstis ▌Komisijai nosūta to noteikumu tekstu, ar kuriem tās savos tiesību aktos transponē pienākumus, kurus tām uzliek šī direktīva.

▌        

32. pants

Ziņojums par piemērošanu

Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas Komisija, pamatojoties uz informāciju gan par kvalitatīviem, gan kvantitatīviem aspektiem, Eiropas Parlamentam un Padomei sniedz ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu, iekļaujot jo īpaši novērtējumu par tās ietekmi uz sadarbību krimināllietās un indivīdu aizsardzību, kā arī par to, kā tiek pildīti noteikumi par telesakaru pārtveršanu, ņemot vērā tehnikas attīstību. Šim ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus par šīs direktīvas grozījumiem.

33. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

34. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm saskaņā ar Līgumiem.

… , …

Eiropas Parlamenta vārdā —                  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                            priekšsēdētājs

___________________

A PIELIKUMS

EIROPAS IZMEKLĒŠANAS RĪKOJUMS (EIR)

Šo EIR ir izsniegusi kompetenta ▌iestāde. Izdevējiestāde apstiprina, ka EIR izdošana ir vajadzīga un samērīga tiesvedības nolūkam, kas tajā konkrēti norādīts, ievērojot aizdomās turētās vai apsūdzētās personas tiesības, un ka prasītos izmeklēšanas pasākumus tādos pašos apstākļos būtu iespējams norīkot līdzīgā lietā attiecīgajā valstī. Lūdzu veikt turpmāk minēto izmeklēšanas pasākumu vai pasākumus, pienācīgi ņemot vērā izmeklēšanas konfidencialitāti, un nosūtīt EIR izpildē iegūtos pierādījumus.

A iedaļa

Izdevējvalsts:.........................................................................................................................................

Izpildes valsts: ....................................................................................................................................

B iedaļa Steidzamība

Lūdzam norādīt, vai steidzamība ir saistīta ar

o pierādījuma noslēpšanu vai iznīcināšanu

o drīzo tiesas procesu

o citu cēloni

Lūdzam norādīt tālāk:

EIR izpildes termiņi ir noteikti Direktīvā. Tomēr īsāka vai konkrēta termiņa gadījumā lūdzam norādīt dienu un paskaidrot iemeslu:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C iedaļa Veicamais(-ie) izmeklēšanas pasākums(-i)

1.        Aprakstīt prasīto atbalstu/izmeklēšanas pasākumu(-us) UN attiecīgā gadījumā norādīt, ja tas ir viens no tālāk minētajiem izmeklēšanas pasākumiem:

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

o Tādas informācijas vai pierādījumu iegūšana, kas jau ir izpildiestādes rīcībā

o Tādas informācijas iegūšana, kas iekļauta policijas vai tiesu iestāžu datubāzēs

o Iztaujāšana

  liecinieks

  eksperts

  aizdomās turētā vai apsūdzētā persona

  cietušais

  trešā persona

o Tādu personu identificēšana, kas ir konkrēta tālruņa numura abonenti vai kam ir piešķirta konkrēta IP adrese

o Apcietinātas personas pārvešana uz laiku uz izdevējvalsti

o Apcietinātas personas pārvešana uz laiku uz izpildvalsti

o Iztaujāšana ar videokonferences palīdzību vai citu audiovizuālu pārraidi

  liecinieks

  eksperts

  aizdomās turētā vai apsūdzētā persona

o Iztaujāšana ar telefonsakaru konferences palīdzību

  liecinieks

  eksperts

o Informācija par bankas un citiem finanšu kontiem

o Informācija par bankas un citām finanšu operācijām

o Izmeklēšanas pasākums, kas ietver pierādījumu vākšanu reāllaikā, pastāvīgi un noteiktā laikposmā

  Bankas vai citu finanšu operāciju uzraudzība

  Kontrolētas piegādes

  Citi

o Slēptās izmeklēšanas

o Telesakaru pārtveršana

o Provizorisks(-i) pasākums(-i), lai nepieļautu tādu priekšmetu iznīcināšanu, pārveidošanu, pārvietošanu, nodošanu vai atsavināšanu, kurus varētu izmantot kā pierādījumu.

D iedaļa Saikne ar iespējamu agrāku EIR

Attiecīgā gadījumā norādīt, ja šis EIR papildina kādu agrāku EIR. Sniegt informāciju, kas vajadzīga agrākā EIR identificēšanai (šāda EIR izdošanas datums, iestāde, kurai tas nosūtīts, un EIR nosūtīšanas datums, ja tas ir pieejams, kā arī atsauces numuri, ko piešķīrušas izdevējiestāde un izpildiestāde).

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Attiecīgā gadījumā lūdzam norādīt arī, ja kāds EIR tajā pašā lietā jau ir adresēts citai dalībvalstij.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

E iedaļa Attiecīgās personas identitāte

 

1. Sniegt visu līdz tam brīdim zināmo informāciju par (i) fiziskas(-u) vai (ii) juridiskas(-u) personas(-u) identitāti, uz ko attiecas izmeklēšanas pasākums (ja tas skar vairākas personas, lūdzam norādīt informāciju par katru personu):

 

i)      Fiziskas(-u) personas(-u) gadījumā

Uzvārds:.................................................................................................................................................

Vārds(-i):................................................................................................................................................

Cits(-i) attiecīgs(-ie) vārds(-i), ja ir:......................................................................................................

Pieņemtais(-ie) vārds(-i), ja ir:..............................................................................................................

Dzimums:...............................................................................................................................................

Valstspiederība:.....................................................................................................................................

Personas kods vai sociālā nodrošinājuma numurs:…………………………………………………………….

Personas identitātes dokumenta(-u) veids(-i) un numurs(-i) (identitātes karte, pase), ja ir: ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Dzimšanas datums:................................................................................................................................

Dzimšanas vieta:....................................................................................................................................

Dzīvesvieta un/vai zināmā adrese; ja adrese nav zināma, tad pēdējā zināmā adrese:

................................................................................................................................................................

Valoda(-s), kuru(-as) persona saprot:

................................................................................................................................................................

 

ii)       Juridiskas(-u) personas(-u) gadījumā

Nosaukums:...........................................................................................................................................

Juridiskas personas forma:...................................................................................................................

Saīsinātais nosaukums, parasti lietotais nosaukums vai tirdzniecības nosaukums, ja ir:……………...

................................................................................................................................................................

Reģistrācijas vieta:................................................................................................................................

Reģistrācijas numurs:...........................................................................................................................

Juridiskās personas adrese:..................................................................................................................

Juridiskās personas pārstāvja vārds:………………………………………………………….………..

 

Lūdzam norādīt, kāds statuss tiesvedībā tajā brīdī ir attiecīgajai personai:

  Aizdomās turētā vai apsūdzētā persona

  Cietušais

  Liecinieks

  Eksperts

  Trešā persona

  Cits (lūgums norādīt):……………..………………………………………………………………

 

 

2. Ja tas atšķiras no minētās adreses, lūdzam norādīt vietu, kur izmeklēšanas pasākums ir jāveic: ……………………………………………………………………………………................................

………………………………………………………………………………………………………….

3. Sniegt citu informāciju, kas var palīdzēt EIR izpildei, ja tāda ir:

……………………………………………………………………………………................................

…………………………………………………………………………………....................................

F iedaļa Tiesvedības veids, kam izdots EIR:

         a)        sakarā ar kriminālprocesu, ko saistībā ar kādu noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izdevējvalsts tiesību aktiem ir ierosinājusi kāda tiesu iestāde vai ko var ierosināt šādā tiesu iestādē; vai

         b)        tiesvedība, ko administratīvas iestādes ierosinājušas par rīcību, kura kā tiesību normu pārkāpums ir sodāma saskaņā ar izdevējvalsts tiesību aktiem, un ja pēc šādu iestāžu lēmuma var tikt ierosināta tiesvedība tiesā, kurai ir jurisdikcija konkrēti krimināllietās; vai

         c)        tiesvedība, ko tiesu iestādes ierosinājušas par rīcību, kura kā tiesību normu pārkāpums ir sodāma saskaņā ar izdevējvalsts tiesību aktiem, un ja pēc šādu iestāžu lēmuma var tikt ierosināta tiesvedība tiesā, kurai ir jurisdikcija konkrēti krimināllietās;

         d)        saistībā ar a), b) un c) punktā minēto tiesvedību, kas attiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem vai pārkāpumiem, par ko izdevējvalstī var saukt pie atbildības vai sodīt juridiskas personas.

G iedaļa EIR izdošanas iemesli

1.    Faktu kopsavilkums

Norādīt, kāpēc EIR ir izdots, ietverot pamatojošo faktu kopsavilkumu, to noziedzīgu nodarījumu aprakstu, par kuriem izvirzīta apsūdzība vai notiek izmeklēšana, sasniegto izmeklēšanas posmu, jebkādu riska faktoru iemeslus un citu attiecīgu informāciju.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2.    Tā(-o) noziedzīgā(-o) nodarījuma(-u) būtība un juridiskā klasifikācija, kura(-u) dēļ izdots EIR, kā arī piemērojamā tiesību norma/kodekss:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3.    Vai noziedzīgais nodarījums, kura dēļ ir izdots EIR, ir sodāms izdevējvalstī ar brīvības atņemšanu vai par to var piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, kā tas noteikts izdevējvalsts tiesību aktos un iekļauts tālāk izklāstītajā noziedzīgu nodarījumu sarakstā? (lūdzam izdarīt atzīmi attiecīgajā lauciņā)

□ - dalība noziedzīgā organizācijā,

□ - terorisms,

□ - cilvēku tirdzniecība,

□ - bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija,

□ - narkotisku un psihotropu vielu nelikumīga tirdzniecība,

□ - ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība,

□ - korupcija,

□ - krāpšana, tostarp krāpšana, kas apdraud Eiropas Kopienu finanšu intereses 1995. gada 26. jūlija Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību nozīmē,

□ - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

□ - naudas, tostarp euro, viltošana,

□ - datornoziegumi,

□ - noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība,

□ - nelikumīgas iebraukšanas un uzturēšanās sekmēšana,

□ - slepkavība, smagi miesas bojājumi,

□ - cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība,

□ - personu nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana,

□ - rasisms un ksenofobija,

□ - organizēta vai bruņota laupīšana,

□ - kultūras priekšmetu, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība,

□ - krāpniecība,

□ - rekets un izspiešana,

□ - izstrādājumu viltošana un pirātisms,

□ - administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība,

□ - maksāšanas līdzekļu viltošana,

□ - hormonu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība,

□ - kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība,

□ - zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība,

□ - izvarošana,

□ - ļaunprātīga dedzināšana,

□ - noziegumi, kas ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā,

□ - kuģu vai gaisa kuģu nelikumīga sagrābšana,

□ - sabotāža.

H iedaļa Papildu prasības atsevišķiem pasākumiem

Aizpildīt iedaļas, kas attiecas uz prasīto(-ajiem) izmeklēšanas pasākumu(-iem)

H1 iedaļa Apcietinājumā turētas personas pārvešana

 

1) Ja izmeklēšanas nolūkā ir vajadzīgs kādu personu, kas tiek turēta apcietinājumā, uz laiku pārvest uz izdevējvalsti, lūdzam norādīt, vai persona piekrita šādam pasākumam:

o oo Es prasu, lai tiek prasīta personas piekrišana.

 

2) Ja izmeklēšanas nolūkā ir vajadzīgs kādu personu, kas tiek turēta apcietinājumā, uz laiku pārvest uz izpildes valsti, lūdzam norādīt, vai persona piekrita šādam pasākumam:

o o

H2 iedaļa Videokonference vai telefonsakaru konference vai cita audiovizuāla pārraide

1)     Ja tiek prasīta iztaujāšana ar videokonferences vai telefonsakaru konferences vai citas audiovizuālas pārraides palīdzību:

 

Lūdzam norādīt tās iestādes nosaukumu, kura īstenos iztaujāšanu (kontaktinformācija/valoda):………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Lūdzam norādīt iemeslus, kāpēc tiek prasīts šis pasākums:

………………………………………………………………………………………………………

 a) Iztaujāšana ar videokonferences palīdzību vai citu audiovizuālu pārraidi

 Aizdomās turētā vai apsūdzētā persona ir devusi savu piekrišanu

 

 b) Iztaujāšana ar telefonsakaru konferences palīdzību

 

H3 iedaļa Pagaidu pasākumi

Ja tiek prasīts pagaidu pasākums, lai nepieļautu tāda priekšmeta iznīcināšanu, pārveidošanu, pārvietošanu, nodošanu vai atsavināšanu, kuru varētu izmantot kā pierādījumu, lūdzam norādīt, vai:

 priekšmets ir jānodod izdevējvalstij

 priekšmets paliek izpildes valstī; lūdzam norādīt paredzamo dienu:

pagaidu pasākuma atcelšanai:…………………………………………….

attiecīga pieteikuma iesniegšanai par priekšmetu:………………..……….

H4 iedaļa Banku informācija

 

1) Ja tiek prasīta informācija par bankas kontiem vai citiem finanšu kontiem, kuri personai ir vai kurus tā kontrolē, lūdzam par katru no tiem norādīt, kāpēc jūs uzskatāt pasākumu par vajadzīgu kriminālprocesa nolūkā un kādu iemeslu dēļ jūs uzskatāt, ka bankās

izpildes valstī ir konts:

 

 Informācija par bankas kontiem, kas personai ir vai attiecībā uz kuriem viņam vai viņai ir konkrētas pilnvaras.

 

 Informācija par finanšu kontiem, kas personai ir vai attiecībā uz kuriem viņam vai viņai ir konkrētas pilnvaras

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

2) Ja tiek prasīta informācija par bankas operācijām vai citām finanšu operācijām, lūdzam

par katru no tām norādīt, kāpēc jūs uzskatāt pasākumu par vajadzīgu kriminālprocesa

nolūkā:

 

 

  Informācija par bankas operācijām

  Informācija par citām finanšu operācijām

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Norādīt attiecīgo laikposmu un attiecīgos kontus

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Iepriekšējā H5 iedaļa tagad ir pārcelta uz H6 iedaļu)

H5 iedaļa Izmeklēšanas pasākumi, kas ietver pierādījumu vākšanu reāllaikā, pastāvīgi un noteiktā laikposmā

 

Ja tiek prasīts šāds izmeklēšanas pasākums, lūdzam norādīt, kāpēc jūs uzskatāt prasīto informāciju par vajadzīgu kriminālprocesa nolūkā

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Iepriekšējā H6 iedaļa tagad ir pārcelta uz H7 iedaļu)

H6 iedaļa Slēptās izmeklēšanas

 

Ja tiek prasīta slēptā izmeklēšana, lūdzam norādīt, kāpēc jūs uzskatāt, ka pasākums varētu būt vajadzīgs kriminālprocesa nolūkā

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Iepriekšējā H7 iedaļa tagad ir pārcelta uz H5 iedaļu)

H7 iedaļa Telesakaru pārtveršana

 

1)        Ja tiek prasīta telesakaru pārtveršana, lūdzam norādīt, kāpēc jūs uzskatāt

pasākumu par vajadzīgu kriminālprocesa nolūkā

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2)        Lūdzam sniegt šādu informāciju:

a)        informāciju, lai identificētu šīs sakaru pārtveršanas subjektu:

................................................................................................................................................................

b)        sakaru pārtveršanas vēlamo ilgumu:

................................................................................................................................................................

c)        tehniskos datus (jo īpaši mērķidentifikatoru, piemēram, mobilais telefons fiksētais telefons, e-pasta adrese, interneta savienojums), lai nodrošinātu, ka EIR var izpildīt:

................................................................................................................................................................

3)        Lūdzam norādīt, kādai izpildes metodei jūs dodat priekšroku

o tūlītēja pārraide

o ieraksts un vēlāka pārraide

 

Lūdzam norādīt, vai jums nepieciešama arī pārtvertā materiāla transkripcija, atkodējums vai atšifrējums*:

................................................................................................................................................................

*Lūdzam ņemt vērā, ka transkripcijas, atkodēšanas vai atšifrēšanas izmaksas jāsedz izdevējvalstij.

 

I iedaļa Izpildei vajadzīgās formalitātes un procedūras

 

1.        Atzīmējiet un vajadzības gadījumā aizpildiet:

o       Izpildiestāde tiek lūgta ievērot šādas formalitātes un procedūras (...):.................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

2.        Atzīmējiet un vajadzības gadījumā aizpildiet:

o       Viens vai vairāki izdevējvalsts ierēdņi tiek lūgti piedalīties EIR izpildē,

sniedzot atbalstu izpildvalsts kompetentajām iestādēm.

 

Ierēdņu kontaktinformācija:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Valodas, ko var lietot saziņai:......................................................

J iedaļa Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

 

1. Lūdzam norādīt, vai jau ir pieprasīts tiesiskās aizsardzības līdzeklis, lai apstrīdētu EIR izdošanu, un ja ir, tad lūdzam sniegt papildu informāciju (tiesiskās aizsardzības līdzekļa apraksts, tostarp veicamie pasākumi un termiņi):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

2. Izdevējvalsts iestāde, kas var sniegt papildinformāciju par procedūrām tiesiskās aizsardzības līdzekļu meklēšanai izdevējvalstī un par to, vai ir pieejama tiesiskā palīdzība un mutiska un rakstiska tulkošana:

Vārds, uzvārds: ................................................................................................................................................................

Kontaktpersona (ja tāda ir): ..................................................................................................................

Adrese: ..................................................................................................................................................

Tālr. Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods) ...................................................................................

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods) .................................................................................

E-pasts: ..................................................................................................................................................

 

K iedaļa Ziņas par iestādi, kas izdevusi EIR

Atzīmējiet tās iestādes veidu, kas izdevusi EIR:

 

           tiesu iestāde

           *jebkāda cita kompetenta iestāde, kā noteikts izdevējvalsts tiesību aktos

                       *Lūdzam aizpildīt arī (L) iedaļu

 

Iestādes nosaukums:

................................................................................................................................................................

Pārstāvja vārds, uzvārds/kontaktpunkta nosaukums:

................................................................................................................................................................

Lietas Nr.:..............................................................................................................................................

Adrese: ..................................................................................................................................................

Tālr. Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods) ...................................................................................

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods) .................................................................................

E-pasts: ..................................................................................................................................................

Valodas, kurās var sazināties ar izdevējiestādi:

................................................................................................................................................................

 

 

Ja tā atšķiras no iepriekš norādītās – tās(-o) personas(-u) kontaktinformācija, ar ko sazināties, ja vajadzīga papildinformācija vai lai veiktu praktiskus pasākumus pierādījumu nosūtīšanai:

 

Vārds, uzvārds/dienesta pakāpe/organizācija:....................................................................................

Adrese:..................................................................................................................................................

E-pasts/Tālr. Nr.:..................................................................................................................................

Izdevējiestādes un/vai tās pārstāvja paraksts, ar ko apliecina, ka EIR saturs ir precīzs

un pareizs:

 

Vārds, uzvārds/nosaukums:

Ieņemamais amats (dienesta pakāpe/kategorija):   

Datums:         

Oficiāls zīmogs (ja ir):

 

 

L iedaļa Ziņas par tiesu iestādi, kas ir apstiprinājusi EIR

 

Lūdzam norādīt tās tiesu iestādes veidu, kas ir apstiprinājusi šo EIR:

           □         a) tiesnesis vai tiesa

           □         b) izmeklēšanas tiesnesis

           □         c) prokurors

 

Apstiprinātājas iestādes oficiāls nosaukums:         

................................................................................................................................................................

Tās pārstāvja vārds, uzvārds:

................................................................................................................................................................

Ieņemamais amats (dienesta pakāpe/kategorija):

................................................................................................................................................................

Lietas Nr.:..............................................................................................................................................

Adrese: ..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tālr. Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods) ...................................................................................

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods) .................................................................................

E-pasts:...............................................................................................................................................

Valodas, kurās var sazināties ar apstiprinātāju iestādi:

................................................................................................................................................................

 

Lūdzam norādīt, vai izpildiestādes galvenajam kontaktpunktam vajadzētu būt:

□ izdevējiestādei

□ apstiprinātājai iestādei

 

 

 

Apstiprinātājas iestādes paraksts un kontaktinformācija

Vārds, uzvārds/nosaukums:

Ieņemamais amats (dienesta pakāpe/kategorija):

Datums:

Oficiāls zīmogs (ja ir):

 

_______________

B PIELIKUMS

EIR SAŅEMŠANAS APSTIPRINĀJUMS

Šī veidlapa jāaizpilda izpildvalsts iestādei, kas saņēmusi turpmāk minēto EIR.

A)       ATTIECĪGAIS EIR

▌ Iestāde, kas izdevusi EIR:

...............................................................................................................................................................

Lietas numurs:

...............................................................................................................................................................

Izdošanas datums:

...............................................................................................................................................................

Saņemšanas datums:

...............................................................................................................................................................

B)       IESTĀDE, KAS SAŅĒMUSI EIR([12])

Kompetentās iestādes oficiālais nosaukums:

...............................................................................................................................................................

Tās pārstāvja vārds, uzvārds:

...............................................................................................................................................................

Ieņemamais amats (dienesta pakāpe/kategorija):

...............................................................................................................................................................

Adrese:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Tālr. Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

...............................................................................................................................................................

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

...............................................................................................................................................................

E-pasts:

...............................................................................................................................................................

Lietas numurs:

...............................................................................................................................................................

Valodas, kurās ar iestādi var sazināties:

...............................................................................................................................................................

C)       (ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ) KOMPETENTĀ IESTĀDE, KURAI B) PUNKTĀ MINĒTĀ IESTĀDE NOSŪTĪJUSI EIR

Iestādes oficiālais nosaukums:

...............................................................................................................................................................

Tās pārstāvja vārds, uzvārds:

...............................................................................................................................................................

Ieņemamais amats (dienesta pakāpe/kategorija):

...............................................................................................................................................................

Adrese:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Tālr. Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

...............................................................................................................................................................

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

...............................................................................................................................................................

E-pasts:

...............................................................................................................................................................

Nosūtīšanas datums:

...............................................................................................................................................................

Lietas numurs:

...............................................................................................................................................................

Valoda(-s), ko var lietot saziņai:...............................................................................................................

 

D)       JEBKURA CITA INFORMACIJA, KAS VAR BŪT NEPIECIEŠAMA IZDEVĒJIESTĀDEI:

 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

E)       PARAKSTS UN DATUMS

Paraksts:

Datums:.................................................................................................................................................

Oficiāls zīmogs (ja ir):

 

 

 

C PIELIKUMS

paziņojums

Šo veidlapu izmanto, lai dalībvalstij paziņotu par sakaru pārtveršanu, ko veiks, veic, vai kas tika veikta tās teritorijā bez attiecīgās dalībvalsts tehniskās palīdzības. Ar šo es informēju ..................................(informētā dalībvalsts) par sakaru pārtveršanu.

A) [13]    KOMPETENTĀ IESTĀDE

Pārtvērējas dalībvalsts kompetentās iestādes oficiālais nosaukums:

................................................................................................................................................................

Tās pārstāvja vārds, uzvārds:

................................................................................................................................................................

Ieņemamais amats (dienesta pakāpe/kategorija):

................................................................................................................................................................

Adrese:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tālr. Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

................................................................................................................................................................

Faksa Nr.: (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)

................................................................................................................................................................

E-pasts:

................................................................................................................................................................

Lietas numurs:

................................................................................................................................................................

Izdošanas datums:

................................................................................................................................................................

Valodas, kurās ar iestādi var sazināties:

................................................................................................................................................................

B)       INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ SAKARU PĀRTVERŠANU

I)        Informācija par pašreizējo stāvokli: Šo paziņojumu sniedz (lūdzam atzīmēt)

 

 pirms pārtveršanas

 pārtveršanas laikā

 pēc pārtveršanas

 

II)       Pārtveršanas (paredzētais) ilgums (saskaņā ar izdevējiestādes rīcībā esošo informāciju):

......................................................, sākot no................................................

 

III)     Pārtveršanas mērķis: (tālr. nr., IP numurs vai e-pasts)

…………………………………………………………………………………………….………..

 

 

IV)      Attiecīgo personu identitāte

Sniegt visu zināmo informāciju par i) fiziskas(-u) vai ii)

juridiskas(-u) personas(-u) identitāti, pret ko notiek/var notikt tiesvedība:

 

i)      Fiziskas(-u) personas(-u) gadījumā

Uzvārds:...........................................................................................................................

Vārds(-i):..........................................................................................................................

Cits(-i) attiecīgs(-i) vārds(-i), ja ir:.................................................................................

Pieņemtais(-ie) vārds(-i), ja ir:........................................................................................

Dzimums:.........................................................................................................................

Valstspiederība:...............................................................................................................

Personas kods un sociālā nodrošinājuma numurs .........................................

Dzimšanas datums:..........................................................................................................

Dzimšanas vieta:..............................................................................................................

Dzīvesvieta un/vai zināmā adrese – ja adrese nav zināma, tad pēdējā zināmā adrese:

..........................................................................................................................................

Valoda(-s), kuru(-as) persona saprot:

..........................................................................................................................................

ii).......Juridiskas(-u) personas(-u) gadījumā

Vārds, uzvārds/nosaukums:.............................................................................................

Juridiskas personas forma:.............................................................................................

Saīsinātais nosaukums, parasti lietotais nosaukums vai tirdzniecības nosaukums, ja ir:

..........................................................................................................................................

Reģistrācijas vieta:..........................................................................................................

Reģistrācijas numurs:.....................................................................................................

Juridiskās personas adrese ...............................................................................................

Juridiskās personas pārstāvja vārds, uzvārds un kontaktinformācija ........................

V)      Informācija par attiecīgās pārtveršanas mērķi:

Sniegt visu nepieciešamo informāciju, tostarp lietas aprakstu, noziedzīga(-u) nodarījuma(-u) juridisko klasifikāciju un piemērojamās tiesību normas/kodeksu, lai

informētā iestāde varētu novērtēt:

· vai telesakaru pārtveršana būtu atļauta līdzīgā lietā attiecīgajā valstī; un

vai iegūto materiālu var izmantot tiesvedībā;

· ja pārtveršana jau ir notikusi, vai materiālu var izmantot

tiesvedībā

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

Lūdzam ņemt vērā, ka jebkādi iebildumi pret sakaru pārtveršanu vai jau pārtverta materiāla izmantošanu ir jāceļ ne vēlāk kā 96 stundas pēc šā paziņojuma saņemšanas.

 

 

D)       PARAKSTS UN DATUMS

Paraksts:

Datums:.................................................................................................................................................

Oficiāls zīmogs (ja ir):

 

 

 

X PIELIKUMS (saistīts ar 10. pantu)

- dalība noziedzīgā organizācijā,

- terorisms,

- cilvēku tirdzniecība,

- bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija,

- narkotisku un psihotropu vielu nelikumīga tirdzniecība,

- ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība,

- korupcija,

- krāpšana, tostarp krāpšana, kas apdraud Eiropas Kopienu finanšu intereses atbilstīgi 1995. gada 26. jūlija Konvencijai par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību,

- noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

- naudas, arī euro, viltošana,

- datornoziegumi,

- noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība,

- nelikumīgas ieceļošanas un uzturēšanās sekmēšana,

- slepkavība, smagi miesas bojājumi,

- cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība,

- personu nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana,

- rasisms un ksenofobija,

- organizēta vai bruņota laupīšana,

- kultūras priekšmetu, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība,

- krāpniecība,

- rekets un izspiešana,

- izstrādājumu viltošana un pirātisms,

- administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība,

- maksāšanas līdzekļu viltošana,

- hormonu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība,

- kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība,

- zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība,

- izvarošana,

- ļaunprātīga dedzināšana,

- noziegumi, kas ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā,

- kuģu vai gaisa kuģu nelikumīga sagrābšana,

- sabotāža.

 • [1] * Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.
 • [2]           OV L 196, 2.8.2003., 45. lpp.
 • [3]           OV L 350, 30.12.2008., 72. lpp.
 • [4]           OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp.
 • [5]           OV C 197, 12.7.2000., 3. lpp.
 • [6]           OV L 162, 20.6.2002., 1. lpp.
 • [7]          OV: Lūgums ievietot datumu – trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
 • [8]          OV: Lūgums ievietot datumu – trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
 • [9]          OV: Lūgums ievietot datumu – trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
           OV: Lūgums ievietot datumu – trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
 • [10]        OV: Lūgums ievietot datumu – trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
 • [11] *          OV: Lūgums ievietot datumu – trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
  *          OV: Lūgums ievietot datumu – trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
 • [12]          Šī iedaļa jāaizpilda katrai iestādei, kas saņēmusi EIR. Šis pienākums attiecas uz iestādi, kurai ir kompetence atzīt un izpildīt konkrēto EIR, un attiecīgā gadījumā uz centrālo iestādi vai iestādi, kas EIR ir nosūtījusi kompetentajai iestādei.
 • [13]       Iestāde, kas šeit minēta, ir tā, ar kuru būtu jāsazinās turpmākā sarakstē ar izdevējvalsti.

PASKAIDROJUMS

Ņemot vērā pašreizējo reālo situāciju Eiropā, tiek uzskatīts, ka klasiskā tieslietu iestāžu sadarbība vairs nav piemērota, un tādēļ šīs direktīvas pieņemšana neapšaubāmi ir pozitīvs faktors, kas nepārprotami palīdzēs konsolidēt Eiropas telpu krimināltiesību aktu jomā. Ar tās palīdzību skaidrāk izpaužas spriedze, ko izraisa atteikšanās no suverenitātes, lai garantētu drošību un pamattiesību aizsardzību.

To Eiropas tiesību aktu integrācijas, kas attiecas uz krimināltiesību jomu, galvenais uzdevums ir nodrošināt pamattiesību respektēšanu un garantēšanu. Ir svarīgi, ka Pamattiesību hartas preambulā ir skaidras norādes uz „brīvības, drošības un tiesiskuma telpu”, jo tā ir īpaši svarīga joma pamattiesību un brīvību nodrošināšanai. Nav nepieciešamības uzsvērt, ka šai garantijai ir jābūt „reālai” un „neformālai”. Tādēļ paredzētās un apsvērtās Eiropas krimināltiesību telpas izveidošanai ir vajadzīga tiesu iestāžu īstenota kontrole attiecībā uz pamattiesību ievērošanu.

Pašreiz Eiropas krimināltiesību telpas nozīmīgums ir acīmredzams, piešķirot tai prioritāti Eiropas integrācijas procesā un nodrošinot tās pakāpenisku pielīdzināšanu tradicionāliem sadarbības mehānismiem. Eiropas Savienība, veicinot policijas un tiesu iestāžu sadarbību kā pasākumu, kas kompensē iekšējo robežu atcelšanu, sekmē to, ka starpvalstu sadarbība pakāpeniski pārtop homogēnā krimināltiesību telpā.

Tas jāpanāk, balstoties uz šādiem principiem: savstarpēja atzīšana, izmeklēšanu koordinēšana un pamattiesību aizsardzība, izmeklējot krimināllietas, ievērojot pasākumus, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. pantā. Tādējādi atkārtoti tiek apstiprināta saikne starp savstarpēju atzīšanu un saskaņošanas procesu, uzsverot to, ka savstarpēju atzīšanu nevar panākt bez saskaņošanas.

Nav vajadzības norādīt, ka viens no Eiropas integrācijas procesa mērķiem tieši ir personu brīvas pārvietošanās veicināšana, neatsakoties no viņu drošības garantēšanas un izveidojot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās

Atsauces

09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

7.9.2010

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Nuno Melo

27.9.2010

 

 

 

Izskatīšana komitejā

30.11.2010

16.3.2011

12.1.2012

28.2.2012

 

26.3.2012

8.5.2012

5.12.2013

 

Pieņemšanas datums

5.12.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Ioan Enciu, Frank Engel, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Evelyne Gebhardt, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

María Irigoyen Pérez

Iesniegšanas datums

20.12.2013