Процедура : 2013/0096(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0479/2013

Внесени текстове :

A7-0479/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0021

ДОКЛАД     *
PDF 212kWORD 298k
20.12.2013
PE 519.834v02-00 A7-0479/2014

относно предложението за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети   (преработен текст)

(COM(2013)0184 – C7‑0132/2013 – 2013/0096(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Жан-Пол Гозес

(Преработка – член 87 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (преработен текст)

(COM(2013)0184 – C7‑0132/2013 – 2013/0096(NLE))

(Консултация – преработен текст)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0184),

–   като взе предвид член 128, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0132/2013),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 17 юни 2013 г. до комисията по икономически и парични въпроси съгласно член 87, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0479/2013),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са посочени като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове и въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент на Съвета

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Eдинната монетна система на Съюза следва да спечели общественото доверие и налага технически нововъведения, които осигуряват, че тя е защитена, надеждна и ефикасна система.

(4) Eдинната монетна система на Съюза следва да спечели общественото доверие и налага технически нововъведения, които осигуряват, че тя е защитена, надеждна и ефикасна система. Тя би трябвало също да позволи воденето на борба с фалшифицирането.

Изменение  2

Предложение за регламент на Съвета

Член 10 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Цялата необходима информация относно новите национални изображения на монетите в обращение се публикува от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз.

8. Цялата необходима информация относно новите национални изображения на монетите в обращение се публикува от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Комисията известява Европейския парламент за всяко свое възражение по параграф 5.

(1)

             ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Реф. №: D(2013)65094

Г-жа Шарън Боулс

Председател на комисията по икономически и парични въпроси

ASP 10G201

Брюксел

Относно: Предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (преработен текст)

                  (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

Уважаема г-жо председател,

Комисията по правни въпроси, чийто председател имам честта да бъда, разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 87 относно преработката, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 156 и 157, в компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното споразумение компетентната по същество комисия възнамерява също така да внесе изменения в кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 54, следва да уведоми компетентната по същество парламентарна комисия относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение или не.“

След становището на Правната служба, чиито представители участваха в заседанията на консултативната работна група, която разглежда предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика по становище, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви съществени промени, различни от вече съществуващите в предложението, и че по отношение на кодифицирането на непроменените разпоредби от предишните актове с посочените промени, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Освен това, в съответствие с член 86, параграф 2 и член 86, параграф 3, комисията по правни въпроси счита, че техническите корекции, предложени в становището на горепосочената консултативна работна група, са необходими с цел да се гарантира, че предложението спазва правилата за преработка.

В заключение, след като обсъди въпроса на своето заседание от 16 декември 2013 г., комисията по правни въпроси единодушно(1) препоръча комисията по икономически и правни въпроси, в качеството си на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 87.

С уважение,

Клаус-Хайнер ЛЕНЕ

Приложение: Становище на консултативната работна група.

(1)

Присъстваха следните членове на ЕП: Франсоаз Кастекс (заместник председател), Кристиан Енстрьом, Мариел Гало, Джузепе Гаргани, Клаус-Хайнер Лене (председател), Бернхард Рапкай, Евелин Регнер (заместник-председател), Франческо Енрико Сперони, Димитър Стоянов, Ребека Тейлър, Александра Тайн, Тадеуш Звефка.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

 

                     Брюксел, 4 юни 2013 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА:              ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                       СЪВЕТА

                                                       КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети

COM(2013) 184 окончателен от 11.4.2013 г. – 2013/0096 (NLE)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 23 април 2013 г. за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода заседанието(1), след като разгледа предложението за регламент на Съвета за преработване на Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети, консултативната работна група констатира единодушно, че в съображение 9 от предложението за преработен текст, което съответства на съображение 11 от Регламент (ЕО) № 975/98, на английски език думата „limits“ следва да се адаптира и да се чете като „limited“ (не се отнася до българския текст – „ограничава“ и в двата документа). Освен това, по отношение на същото съображение консултативната работна група също така отчете, че цитираната Директива 76/769/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати е отменена с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива. Консултативната работна група констатира също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващия правен текст, без промяна по същество.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Юрисконсулт                       Юрисконсулт                       Генерален директор

(1)

Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и немски, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Fabrizio Bertot, Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Vicky Ford, Krišjānis Kariņš

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Wim van de Camp

Правна информация - Политика за поверителност