ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (přepracované znění)

20. 12. 2013 - (COM(2013)0184 – C7‑0132/2013 – 2013/0096(NLE)) - *

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès
(Přepracování – článek 87 jednacího řádu)


Postup : 2013/0096(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0479/2013
Předložené texty :
A7-0479/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (přepracované znění)

(COM(2013)0184 – C7‑0132/2013 – 2013/0096(NLE))

(Konzultace – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2013)0184),

–   s ohledem na čl. 128 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C7-0132/2013),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů[1],

–   s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 17. června 2013 zaslaný Hospodářskému a měnovému výboru podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0479/2014),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů a výše uvedených změn, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise,

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Návrh Komise

Pozměňovací návrh

(4) Jednotná soustava mincí Unie by měla vzbuzovat důvěru veřejnosti a zahrnovat technologické inovace, které zajistí, že je bezpečná, spolehlivá a účinná.

(4) Jednotná soustava mincí Unie by měla vzbuzovat důvěru veřejnosti a zahrnovat technologické inovace, které zajistí, že je bezpečná, spolehlivá a účinná. Měla by také umožnit boj proti padělání.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 8

Návrh Komise

Pozměňovací návrh

8. Všechny příslušné informace týkající se nových vzorů národních stran oběžných mincí zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie.

8. Všechny příslušné informace týkající se nových vzorů národních stran oběžných mincí zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Komise rovněž informuje Parlament o případných připomínkách, které vznese podle odstavce 5.

  • [1]               Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

PŘÍLOHA 1: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Č. jedn.: D(2013)65094

Paní Sharon Bowles

předsedkyně Hospodářského a měnového výboru

ASP 10G201

Brusel

Věc:           Návrh nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (přepracované znění)

                  (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti, jehož mám tu čest být předsedou, přezkoumal výše uvedený návrh podle článku 87 o přepracování, jenž byl začleněn do jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 156 a 157, jsou v příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má však v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu také předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 54 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít zpět.“

Podle názoru právní služby, jejíž zástupci se zúčastnili schůzí poradní skupiny, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními navrhovatele se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů s výše uvedenými změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Výbor pro právní záležitosti se dále v souladu s čl. 86 odst. 2 a čl. 86 odst. 3 jednacího řádu domnívá, že technické úpravy navržené ve stanovisku uvedené pracovní skupiny jsou nezbytné pro zajištění souladu mezi návrhem a přepracovanými ustanoveními.

Závěrem Výbor pro právní záležitosti, poté co danou záležitost probral na své schůzi dne 16. prosince 2013, jednomyslně[1] doporučuje, aby Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 87.

S úctou,

Klaus-Heiner LEHNE

Příloha: stanovisko poradní skupiny

  • [1]  Přítomní členové výboru: Françoise Castex (místopředsedkyně), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (předseda), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (místopředsedkyně), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka.

PŘÍLOHA 2: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

 

                     Brusel 4. června 2013

STANOVISKO

PRO              EVROPSKÝ PARLAMENT

                      RADU

                      KOMISI

Návrh nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh

COM(2013) 184 ze dne 11. 4. 2013 – 2013/0096 (NLE)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 23. dubna 2013 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského Parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Poradní skupina na této schůzi[1] prozkoumala návrh nařízení Rady, kterým se přepracovává nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh, a jednomyslně konstatovala, že v bodě odůvodnění 9 návrhu přepracovaného znění, který odpovídá bodu odůvodnění 11 nařízení (ES) č. 975/98 by měl být slovesný tvar „omezuje“ upraven na tvar „omezila“. Pokud jde dále o týž bod odůvodnění, poradní skupina rovněž uznala, že citovaná směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků byla zrušena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby              vedoucí právní služby              generální ředitel

  • [1]  Poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala na základě anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

17.12.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Fabrizio Bertot, Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Vicky Ford, Krišjānis Kariņš

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Wim van de Camp