RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (uuesti sõnastatud)

20.12.2013 - (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE)) - *

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Jean-Paul Gauzès
(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 87)


Menetlus : 2013/0096(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0479/2013
Esitatud tekstid :
A7-0479/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (uuesti sõnastatud)

(COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

(Konsulteerimine – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0184),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 128 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0132/2013),

–   võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta[1],

–   võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 17. juuni 2013. aasta kirja majandus- ja rahanduskomisjonile,

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55,

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0479/2013),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi;

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidu ühtne mündisüsteem peaks süvendama üldsuse usaldust ning hõlmama tehnoloogilisi uuendusi, mis tagaksid, et see on kindel, usaldusväärne ja tõhus süsteem.

(4) Euroopa Liidu ühtne mündisüsteem peaks süvendama üldsuse usaldust ning hõlmama tehnoloogilisi uuendusi, mis tagaksid, et see on kindel, usaldusväärne ja tõhus süsteem. See peaks samuti aitama võidelda võltsimise vastu.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus

Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8. Komisjon avaldab kogu asjakohase teabe käibemüntide liikmesriiki tähistava külje uue kujunduse kohta Euroopa Liidu Teatajas.

8. Komisjon avaldab kogu asjakohase teabe käibemüntide liikmesriiki tähistava külje uue kujunduse kohta Euroopa Liidu Teatajas.

 

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti kõigist vastuväidetest, mis ta lõike 5 alusel esitab.

  • [1]               EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.

1. LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

Ref.: D(2013)65094

Pr Sharon Bowles

Majandus- ja rahanduskomisjoni esimees

ASP 10G201

Brüssel

Teema:      Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (uuesti sõnastatud)

                  (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

Austatud esimees

Õiguskomisjon, mille esimees ma olen, vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorda lisatud artiklile 87 uuesti sõnastamise kohta.

Nimetatud artikli lõike 3 sisu on järgmine:

Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 156 ja 157 sätestatud tingimustel, on ettepanekule muudatusettepanekute esitamine kõnealuse valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Kui vastutav komisjon kavatseb institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 8 kohaselt esitada muudatusettepanekuid ka ettepaneku kodifitseeritud osade kohta, teatab ta oma kavatsusest viivitamatult nõukogule ja Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon peaks teavitama parlamendikomisjoni enne artikli 54 kohaselt toimuvat hääletust oma seisukohast muudatusettepanekute suhtes ja teatama, kas ta kavatseb uuesti sõnastamise ettepaneku tagasi võtta.

Järgides õigusteenistuse arvamust, kelle esindajad osalesid uuesti sõnastatud ettepaneku läbi vaadanud konsultatiivse töörühma koosolekutel, ning võttes arvesse arvamuse koostaja soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus vastavalt esile toodud. Varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Lisaks oli õiguskomisjon kooskõlas kodukorra artikli 86 lõigetega 2 ja 3 seisukohal, et ülalnimetatud töörühma arvamuses soovitatud tehnilised kohandused on vajalikud selleks, et tagada ettepaneku vastavus uuesti sõnastamise eeskirjadele.

Kokkuvõttes soovitab õiguskomisjon pärast küsimuse arutamist 16. detsembri 2013. aasta koosolekul ühehäälselt[1], et vastutav majandus- ja rahanduskomisjon jätkaks ettepaneku läbivaatamist kooskõlas kodukorra artikliga 87.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner LEHNE

Lisatud: Konsultatiivse töörühma arvamus

  • [1]  Kohal viibisid järgmised parlamendiliikmed: Franēoise Castex (aseesimees), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (esimees), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (aseesimees), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka.

2. LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

 

                     Brüssel, 4. juuni 2013

ARVAMUS

                                                              EUROOPA PARLAMENDILE

                                                              NÕUKOGULE

                                                   KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta

COM(2013) 184 final, 11.4.2013 – 2013/0096(NLE)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 23. aprillil 2013. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et muu hulgas vaadata läbi komisjoni esitatud eelnimetatud ettepanek.

Vaadanud koosolekul[1] läbi ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus, millega sõnastatakse uuesti nõukogu 3. mai 1998. aasta määrus (EÜ) nr 975/98 ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel, et uuesti sõnastatud teksti projekti põhjenduses 9, mis vastab määruse (EÜ) nr 975/98 põhjendusele 11, tuleks sõna „piirab” asendada sõnaga „piiras”. Lisaks märkis töörühm sama põhjendusega seoses, et selles tsiteeritav direktiiv 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega, on tunnistatud kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasema õigusakti muutmata sätete ning nimetatud sisuliste muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurist                                    Jurist                                    Peadirektor

  • [1]  Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku inglis-, prantsus- ja saksakeelsed versioonid. Töörühm töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

17.12.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Fabrizio Bertot, Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Vicky Ford, Krišjānis Kariņš

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed(kodukorra art 187 lg 2)

 

Wim van de Camp