MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (uudelleenlaadittu teksti)

20.12.2013 - (COM(2013)0184 – C7‑0132/2013 – 2013/0096(NLE)) - *

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Jean-Paul Gauzès
(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 87 artikla)


Menettely : 2013/0096(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0479/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0479/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (uudelleenlaadittu teksti)

(COM(2013)0184 – C7‑0132/2013 – 2013/0096(NLE))

(Kuuleminen – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0184),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 128 artikla 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0132/2013),

–   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan talous- ja raha-asiain valiokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 17. kesäkuuta 2013 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 87 artiklan ja 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0479/2013),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus neuvoston asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Unionin yhteisen metallirahajärjestelmän olisi saavutettava yleisön luottamus ja sisällettävä teknologisia innovaatioita, jotka varmistavat, että se on varma, luotettava ja tehokas järjestelmä.

(4) Unionin yhteisen metallirahajärjestelmän olisi saavutettava yleisön luottamus ja sisällettävä teknologisia innovaatioita, jotka varmistavat, että se on varma, luotettava ja tehokas järjestelmä. Sillä olisi myös voitava estää väärentäminen.

Tarkistus  2

Ehdotus neuvoston asetukseksi

10 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8. Komissio julkaisee kaikki merkitykselliset tiedot liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen uusista kansallisista kuva-aiheista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8. Komissio julkaisee kaikki merkitykselliset tiedot liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen uusista kansallisista kuva-aiheista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

 

Komissio välittää Euroopan parlamentille mahdolliset 5 kohdan nojalla esittämänsä kielteiset arviot.

  • [1]               EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

LIITE 1: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

Ref.: D(2013)65094

Sharon Bowles

Talous- ja raha-asiain valiokunnan puheenjohtaja

ASP 10G201

Bryssel

Aihe:         Ehdotus neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (uudelleenlaadittu teksti)

                  (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta, jonka puheenjohtajana toimin, on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta työjärjestykseen sisältyvän uudelleenlaatimista koskevan 87 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

"Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 156 ja 157 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Jos asiasta vastaava valiokunta kuitenkin aikoo toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdan mukaisesti esittää tarkistuksia ehdotuksen kodifioituihin osiin, sen on ilmoitettava aikomuksestaan viipymättä neuvostolle ja komissiolle, jonka olisi ilmoitettava valiokunnalle kantansa tarkistuksiin ennen 54 artiklan mukaista äänestystä ja ilmoitettava samalla, aikooko se peruuttaa uudelleenlaaditun ehdotuksen."

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaatimista koskevaa ehdotusta käsitelleen neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon perusteella ja valmistelijan suositusten mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

Lisäksi työjärjestyksen 86 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että edellä mainitun ryhmän lausunnossa ehdotetut tekniset mukautukset ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että ehdotus on uudelleenlaatimista koskevien sääntöjen mukainen.

Lopuksi tarkasteltuaan asiaa 16. joulukuuta 2013 pidetyssä kokouksessa oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa yksimielisesti[1], että asiasta vastaava valiokunta käsittelee edellä mainitun ehdotuksen työjärjestyksen 87 artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner LEHNE

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

  • [1]  Läsnä olleet jäsenet: Françoise Castex (varapuheenjohtaja), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (varapuheenjohtaja), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka.

LIITE 2: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

                     Bryssel, 4. kesäkuuta 2013

LAUSUNTO

                                                              EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                              NEUVOSTOLLE

                                                              KOMISSIOLLE

Ehdotus neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä

COM(2013)0184, 11.4.2013 – 2013/0096(NLE)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 23. huhtikuuta 2013 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Kokouksessa[1] tarkasteltiin ehdotusta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä 3. toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 975/98 uudelleenlaatimisesta, ja neuvoa-antava ryhmä katsoi yksimielisesti, että esitetyn uudelleenlaaditun tekstin johdanto-osan 9 kappaleessa, joka vastaa asetuksen (EY) N:o975/98 johdanto-osan 11 kappaletta, sana ”limits” olisi muutettava sanaksi ”limited”. Lisäksi neuvoa-antava ryhmä katsoi saman johdanto-osan kappaleen osalta, että siinä mainittu direktiivi 76/769/ETY tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä on kumottu 18. joulukuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies                Neuvoston lakimies                 Pääjohtaja

  • [1]  Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

17.12.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Fabrizio Bertot, Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Vicky Ford, Krišjānis Kariņš

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Wim van de Camp