Pranešimas - A7-0479/2013Pranešimas
A7-0479/2013

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (nauja redakcija)

20.12.2013 - (COM(2013)0184 – C7‑0132/2013 – 2013/0096(NLE)) - *

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Jean-Paul Gauzès
(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnis)


Procedūra : 2013/0096(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0479/2013
Pateikti tekstai :
A7-0479/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (nauja redakcija)

(COM(2013)0184 – C7 0132/2013 – 2013/0096(NLE))

(Konsultavimosi procedūra – nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013) 0184),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 128 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0132/2013),

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo[1],

–   atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 17 d. Teisės reikalų komiteto laišką Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalimi,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0479/2013),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės nuomone, pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Bendra Sąjungos monetų kaldinimo sistema turi skatinti visuomenės pasitikėjimą ir technologines inovacijas, kurios turėtų užtikrinti, kad ši sistema būtų saugi, patikima ir veiksminga.

(4) Bendra Sąjungos monetų kaldinimo sistema turi skatinti visuomenės pasitikėjimą ir technologines inovacijas, kurios turėtų užtikrinti, kad ši sistema būtų saugi, patikima ir veiksminga. Ji taip pat turėtų sudaryti sąlygas užkirsti kelią padirbinėjimui;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento

10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Visą svarbią informaciją apie naują nacionalinį apyvartinių monetų dizainą Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8. Visą svarbią informaciją apie naują nacionalinį apyvartinių monetų dizainą Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Komisija praneša Europos Parlamentui apie visus prieštaravimus, kuriuos ji pareiškia pagal 5 dalį.

  • [1]  OL C 77, 2002 3 28, p. 1.

1 PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Nuoroda: D(2013)65094

Sharon Bowles

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkei

ASP 10G201

Briuselis

Tema:        Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (nauja redakcija)

                  (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas, kuriam vadovauju, išnagrinėjo minėtąjį pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Šiuo atveju, be 156 ir 157 straipsniuose išdėstytų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir Komisijai, o pastaroji iki 54 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo posėdžiuose konsultacinės darbo grupės, nagrinėjusios išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą, nuomonę ir laikydamasis nuomonės referento rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad aptariamajame pasiūlyme, be jau nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Be to, Teisės reikalų komitetas, remdamasis Darbo tvarko taisyklių 86 straipsnio 2 dalimi ir 86 straipsnio 3 dalimi, pažymėjo manantis, kad minėtosios darbo grupės nuomonėje pasiūlytos techninės pataisos būtinos siekiant užtikrinti pasiūlymo atitiktį išdėstymo nauja redakcija taisyklėms.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų savo 2013 m. gruodžio 16 d. posėdyje vienbalsiai[1] rekomenduoja atsakingam Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsniu.

Pagarbiai

Klaus-Heiner LEHNE

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

  • [1]  Posėdyje dalyvavo šie Parlamento nariai: Françoise Castex (pirmininko pavaduotoja), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka.

2 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINE DARBO GRUPE

Briuselis, 2013 m. birželio 4 d.

NUOMONĖ

                                         PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                              TARYBAI

                                                              KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (nauja redakcija)

2013 m. balandžio 11 d. COM(2013) 184 – 2013/0096(NLE)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2013 m. balandžio 23 d. susirinko į posėdį, kuriame be kitų klausimų buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Tame posėdyje[1] išnagrinėjusi pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 975/98 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad teksto, kuriame išdėstoma nauja redakcija, projekto 9 konstatuojamojoje dalyje, atitinkančioje Reglamento (EB) Nr. 975/98 11 konstatuojamąją dalį, žodis „apriboja“ turėtų būti pakoreguotas ir skaitomas kaip „apribojo“. Be to, kalbant apie tą pačią konstatuojamąją dalį, darbo grupė taip pat nustatė, kad cituojamoji Direktyva 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo panaikinta 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančiu Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.

Taigi apsvarsčiusi pasiūlymą grupė bendru sutarimu nusprendė, kad jame nėra jokių kitų esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurie nurodyti kaip esminiai pakeitimai. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas                        Juriskonsultas                        Generalinis direktorius

  • [1]  Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo versijas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi versija anglų kalba – svarstomo teksto pagrindine versija.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

17.12.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Fabrizio Bertot, Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Vicky Ford, Krišjānis Kariņš

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Wim van de Camp