ZPRÁVA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení několika právních aktů v oblasti práva, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie

20. 12. 2013 - (COM(2013)0452 – C7‑0197/2013 – 2013/0220(COD)) - ***I

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: József Szájer

Postup : 2013/0220(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0480/2013
Předložené texty :
A7-0480/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení několika právních aktů v oblasti práva, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie

(COM(2013)0452 – C7‑0197/2013 – 2013/0220(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0452),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 81 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0197/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. října 2013[1],

–   s ohledem na dopis, který zaslal předseda Výboru regionů předsedovi Parlamentu dne 11. října 2013,

–   s ohledem na společnou dohodu o aktech v přenesené pravomoci, která byla schválena dne 3. března 2011 Konferencí předsedů,

–   s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí[2], zejména na bod 15 a přílohu 1 této dohody,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o přenesení zákonodárné pravomoci[3],

–   s ohledem na zprávu o opatřeních v návaznosti na převod legislativních pravomocí a kontrolu výkonu prováděcích pravomocí Komisí ze strany členských států, kterou dne 26. listopadu 2013 přijal Výbor pro právní záležitosti[4],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0480/2013),

A. vzhledem k tomu, že se Komise zavázala, že do konce roku 2012 posoudí, kolik legislativních aktů odkazujících na regulativní postup s kontrolou je stále v platnosti, s cílem vypracovat vhodné legislativní iniciativy, a dokončit tak proces přizpůsobování aktů novému právnímu rámci; vzhledem k tomu, že Komise oznámila, že jejím cílem je, aby byla všechna ustanovení odkazující na regulativní postup s kontrolou do konce sedmého volebního období Parlamentu odstraněna ze všech legislativních nástrojů; vzhledem k tomu, že Komise předložila návrhy, kterými tento závazek splnila, ačkoli tak učinila mnohem později než se očekávalo;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení, kterým přijímá návrh Komise za svůj;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

  • [1]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
  • [2]  Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.
  • [3]  Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 6.
  • [4]  A7-0435/2013.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V době, kdy bylo přijato nařízení o postupu projednávání ve výborech[1], vydala Evropská komise toto prohlášení:

„Pokud jde o platné legislativní akty, které v současnosti odkazují na regulativní postup s kontrolou, Komise provede přezkum ustanovení spojených s tímto postupem u každého nástroje, který má v úmyslu pozměnit, aby je mohla ve vhodnou dobu upravit podle kritérií stanovených ve Smlouvě. Evropský parlament a Rada budou mít navíc právo upozornit na základní akty, jejichž úprava je podle jejich názoru prioritní.

Komise zhodnotí výsledky tohoto procesu do konce roku 2012, aby posoudila, kolik legislativních aktů odkazujících na regulativní postup s kontrolou je stále v platnosti. Komise poté připraví vhodné legislativní iniciativy za účelem dokončení úprav. Celkovým cílem Komise je, aby byla všechna ustanovení odkazující na regulativní postup s kontrolou do konce sedmého volebního období Parlamentu vyškrtnuta ze všech legislativních nástrojů.“[2]

V souladu s tímto prohlášením předložila Komise po ohlášeném přezkumu stávajících právních předpisů tři návrhy nařízení o přizpůsobení několika právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování EU[3]. Definice aktu v přenesené pravomoci obsažená v čl. 290 odst. 1 SFEU je vskutku velmi podobná definici aktů, u nichž se uplatňuje regulativní postup s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES[4], který byl mezitím zrušen článkem 12 nařízení o postupu projednávání ve výborech. V obou případech mají dotyčné akty obecnou působnost a jejich cílem je změnit nebo doplnit některé prvky legislativního nástroje, které nejsou podstatné.

K minulé fázi procesu přizpůsobování došlo po zavedení regulativního postupu s kontrolou v letech 2007–2008. Při této příležitosti Konference předsedů jmenovala věcně příslušným výborem Výbor pro právní záležitosti a specializovaným výborům svěřila úkol vypracovat vhodná stanoviska. Konference předsedů výborů, která následně toto rozhodnutí přijala za své, potvrdila tento přístup vůči novým návrhům na přizpůsobení příslušných aktů a dne 19. listopadu 2013 souhlasila s ujednáními upravujícími spolupráci mezi Výborem pro právní záležitosti a dalšími dotčenými výbory.

Tento návrh zprávy se vztahuje k návrhu na přizpůsobení pěti legislativních aktů v oblasti práva, které stále odkazují na regulativní postup s kontrolou[5]. Vzhledem ke specifické povaze tohoto tématu, které beze zbytku spadá do oblasti působnosti Výboru pro právní záležitosti, nejsou žádné další výbory pověřeny vypracováním stanoviska. Tento návrh zprávy neobsahuje žádné pozměňovací návrhy.

  • [1]  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
  • [2]  Toto prohlášení bylo zveřejněno v Úředním věstníku spolu s nařízením (EU) č. 182/2011 (Úř. věst. L 55, 28.2.2011. s. 19).
  • [3]  Viz COM(2013)451, 452 a 751.
  • [4]  Úř. věst. 184, 17.7.1999, s. 23.
  • [5]  Tyto nástroje je třeba přizpůsobit prostřednictvím samostatného návrhu nařízení, neboť byly přijaty na právním základě podle části třetí hlavy V Smlouvy o fungování EU, a nejsou tedy závazné pro všechny členské státy, a tudíž jsou neslučitelné s právními základy ostatních základních aktů.

POSTUP

Název

Přizpůsobení několika právních aktů v oblasti práva, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 SFEU

Referenční údaje

COM(2013)0452 – C7-0197/2013 – 2013/0220(COD)

Datum předložení EP

27.6.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

4.7.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

József Szájer

1.7.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

26.11.2013

 

 

 

Datum přijetí

17.12.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Datum předložení

20.12.2013