RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist

20.12.2013 - (COM(2013)0452 – C7‑0197/2013 – 2013/0220(COD)) - ***I

Õiguskomisjon
Raportöör: József Szájer

Menetlus : 2013/0220(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0480/2013
Esitatud tekstid :
A7-0480/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist

(COM(2013)0452 – C7‑0197/2013 – 2013/0220(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0452),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 81 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0197/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. oktoobri 2013. aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse Regioonide Komitee presidendi 11. oktoobri 2013. aasta kirja Euroopa Parlamendi presidendile,

–   võttes arvesse ühist seisukohta delegeeritud õigusaktide kohta, mille esimeeste konverents 3. märtsil 2011 heaks kiitis,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete raamkokkulepet[2], eriti selle punkti 15 ja 1. lisa,

–   võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni õigusaktide delegeerimise volituste kohta[3],

–   võttes arvesse raportit seadusandlike volituste delegeerimise järelmeetmete ja liikmesriikide kontrolli kohta komisjoni rakendamisvolituste täitmise üle[4], mille õiguskomisjon võttis vastu 26. novembril 2013;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7‑0480/2013),

A. arvestades, et komisjon võttis ülesandeks hinnata 2012. aasta lõpuks, kui palju õigusakte, mis sisaldavad viiteid kontrolliga regulatiivmenetlusele, on endiselt kehtivad, et valmistada ette asjakohased seadusandlikud algatused ja seega viia lõpule kohandamine uue õigusraamistikuga; arvestades, et väljakuulutatud eesmärk on eemaldada Euroopa Parlamendi seitsmenda koosseisu volituste lõppemise ajaks kõigist õigusaktidest sätted, mis viitavad kontrolliga regulatiivmenetlusele. arvestades, et komisjon on esitanud oma kohustuse täitmiseks ettepanekud, tehes seda oodatust palju hiljem;

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
  • [2]  ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.
  • [3]  ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 6.
  • [4]  A7-0435/2013.

SELETUSKIRI

Komiteemenetluse määruse[1] vastuvõtmise ajal väljastas Euroopa Komisjon järgmise teadaande:

„Seoses praegu kehtivate seadusandlike aktidega, mis sisaldavad viiteid kontrolliga regulatiivmenetlusele, kavatseb komisjon kontrollida sätteid, mis on kõnealuse menetlusega seotud nendes õigusaktides, mida ta kavatseb muuta, et kohandada neid õigeaegselt vastavalt aluslepingutes sätestatud kriteeriumitele. Lisaks sellele on Euroopa Parlamendil ja nõukogul õigus teatada põhiõigusaktidest, mida nad peavad kohandamise seisukohast olulisteks.

Komisjon esitab hinnangu selle protsessi tulemuste kohta 2012. aasta lõpuks, et selgitada välja, mitu kontrolliga regulatiivmenetlusele osutavat seadusandlikku akti veel kehtib. Seejärel valmistab komisjon ette asjakohased õigusloomega seotud algatused, et kohandamine lõpule viia. Komisjoni üldine eesmärk on eemaldada Euroopa Parlamendi 7. koosseisu volituste lõppemise ajaks kõigist õigusaktidest sätted, mis osutavad kontrolliga regulatiivmenetlusele.” [2]

Eelnimetatud avalduse kohaselt ja vastavalt teatele kehtivate õigusaktide sõelumise kohta esitas komisjon kolm ettepanekut võtta vastu määrused, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist[3]. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 lõikes 1 esitatud delegeeritud õigusaktide määratlus on tegelikult väga sarnane nende õigusaktide määratlusele, mille suhtes kohaldatakse kontrolliga regulatiivmenetlust, mis kehtestati otsuse 1999/468/EÜ[4] artikliga 5a, nüüd tunnistatud kehtetuks komiteemenetluse määruse artikliga 12. Mõlemat liiki aktid on üldkohaldatavad ja täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi.

Varasem kohandamine toimus 2007–2008 pärast kontrolliga regulatiivmenetluse kehtestamist. Sel juhul määras esimeeste konverents õiguskomisjoni vastutavaks komisjoniks ning erikomisjonid nõuandvateks komisjonideks. Komisjonide esimeeste konverents, kes otsuse heaks kiitis, kinnitas oma lähenemist uute ühtlustamisettepanekute suhtes ja leppis 19. novembril 2013 kokku õiguskomisjoni ja muude kaasatud komisjonide koostöö korra.

Käesolev raport on seotud ettepanekuga, mis hõlmab viite sellist õigusakti, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist[5]. Kuna tegemist on väga spetsiifilise valdkonnaga, mis kuulub täielikult õiguskomisjoni vastutusalasse, ei ole nõuandvaid komisjone kaasatud. Raport ei sisalda muudatusettepanekuid.

  • [1]  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
  • [2]  Kõnealune avaldus avaldati koos määrusega (EL) nr 182/2011 Euroopa Liidu Teatajas, (ELT L 55, 28.2.2011, lk. 19).
  • [3]  Vt dokumente (COM(2013) 451), (COM(2013)452) ja (COM(2013)751).
  • [4]  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
  • [5]  Kõnealused õigusaktid tuleb vastavusse viia eraldi ettepanekuga, sest need on võetud vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu V jaotise III osa alusel ja ei ole seega siduvad kõikide liikmesriikide suhtes ning on niisiis vastuolus teiste põhiõigusaktide õiguslike alustega.

MENETLUS

Pealkiri

Teatavate õigusaktide, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist, kohandamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290

Viited

COM(2013)0452 – C7-0197/2013 – 2013/0220(COD)

EP-le esitamise kuupäev

27.6.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

JURI

4.7.2013

 

 

 

Raportöör(id)

nimetamise kuupäev

József Szájer

1.7.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

26.11.2013

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.12.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Esitamise kuupäev

20.12.2013