SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej niektóre akty prawne w obszarze sprawiedliwości, przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

20.12.2013 - (COM(2013)0452 – C7‑0197/2013 – 2013/0220(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawca: József Szájer

Procedura : 2013/0220(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0480/2013
Teksty złożone :
A7-0480/2013
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej niektóre akty prawne w obszarze sprawiedliwości, przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

(COM(2013)0452 – C7‑0197/2013 – 2013/0220(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0452),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 81 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0197/2013),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 października 2013 r.[1],

–   uwzględniając pismo przewodniczącego Komitetu Regionów do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2013 r.,

–   uwzględniając wspólne porozumienie w sprawie aktów delegowanych, zatwierdzone przez Konferencję Przewodniczących w dniu 3 marca 2011 r.,

–   uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską[2], w szczególności jego punkt 15 oraz załącznik 1,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie kompetencji w zakresie przekazywania uprawnień ustawodawczych[3],

–   uwzględniając sprawozdanie w sprawie dalszych działań związanych z przekazaniem uprawnień ustawodawczych i kontrolą przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję, przyjęte przez Komisję Prawną w dniu 26 listopada 2013 r.[4];

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0480/2013),

A. mając na uwadze, że Komisja zobowiązała się, iż do końca 2012 r. oszacuje liczbę obowiązujących aktów ustawodawczych zawierających odniesienia do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w celu przygotowania odpowiednich inicjatyw ustawodawczych, a tym samym zakończenia dostosowania do nowych ram prawnych; mając na uwadze, że zadeklarowanym celem było to, by przed końcem siódmej kadencji Parlamentu usunąć ze wszystkich instrumentów ustawodawczych wszelkie zapisy odnoszące się do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą; mając na uwadze, że Komisja przedstawiła wnioski spełniające to zobowiązanie, choć znacznie później, niż oczekiwano;

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
  • [2]  Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.
  • [3]  Dz.U. C 81 E z 15.3.2011, s. 6.
  • [4]  A7-0435/2013.

UZASADNIENIE

W chwili przyjęcia rozporządzenia dotyczącego procedury komitetowej[1], Komisja Europejska wydała następujące oświadczenie:

„Jeśli chodzi o obowiązujące akty ustawodawcze, które zawierają obecnie odniesienia do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, Komisja dokona przeglądu przepisów dotyczących tej procedury w stosunku do wszystkich instrumentów, które planuje zmienić, w celu dostosowania ich w odpowiednim czasie do kryteriów określonych w Traktacie. Ponadto Parlament Europejski i Rada będą miały prawo wskazywać akty podstawowe, które w ich opinii należy przyjąć w pierwszej kolejności.

Komisja oceni wyniki tego procesu do końca 2012 r. w celu oszacowania liczby obowiązujących aktów ustawodawczych zawierających odniesienia do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. Komisja przygotuje następnie odpowiednie inicjatywy ustawodawcze mające na celu odpowiednie dostosowania. Generalnie, przed końcem siódmej kadencji Parlamentu Komisja zamierza usunąć ze wszystkich instrumentów ustawodawczych wszelkie zapisy odnoszące się do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą”. [2]

Zgodnie z tym oświadczeniem i dodatkowo do zapowiedzianego przeglądu obowiązującego ustawodawstwa, Komisja przedłożyła trzy wnioski dotyczące rozporządzenia dostosowującego do art. 290 TFUE szereg aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą[3]. W istocie definicja aktów delegowanych zawarta w art. 290 ust. 1 TFUE jest bardzo podobna do definicji aktów, do których zastosowanie ma procedura regulacyjna połączona z kontrolą, zgodnie z art. 5a decyzji 1999/468/WE, uchylonym obecnie art. 12 rozporządzenia dotyczącego procedury komitetowej. W obu przypadkach przedmiotowe akty mają bowiem zasięg ogólny, a ich celem jest zmiana lub uzupełnienie niektórych, innych niż istotne, elementów aktu ustawodawczego.

Wcześniejszy proces dostosowania miał miejsce w latach 2007−2008, po wprowadzeniu rozporządzenia dotyczącego procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. Z tej okazji Konferencja Przewodniczących wyznaczyła Komisję Prawną jako komisję przedmiotowo właściwą, a wyspecjalizowane komisje jako komisje opiniodawcze. Konferencja Przewodniczących Komisji, która poparła wtedy tę decyzję, potwierdziła swoje stanowisko wobec nowych wniosków dotyczących dostosowania i w dniu 19 listopada 2013 r. uzgodniła zasady współpracy między Komisją Prawną i innymi zaangażowanymi komisjami.

Niniejszy projekt sprawozdania dotyczy wniosku obejmującego pięć aktów ustawodawczych w obszarze wymiaru sprawiedliwości, które w dalszym ciągu zawierają odniesienia do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. Z uwagi na specyfikę przedmiotu, który w całości wchodzi w zakres kompetencji Komisji Prawnej, nie wymaga on zaangażowania komisji opiniodawczych. Niniejszy projekt sprawozdania nie zawiera poprawek.

  • [1]  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
  • [2]  Oświadczenie to zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym wraz z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 19).
  • [3]  Zob. odpowiednio COM (2013) 451, 452 i 751.

PROCEDURA

Tytuł

Dostosowanie do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej niektórych aktów prawnych w obszarze sprawiedliwości, przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

Odsyłacze

COM(2013)0452 – C7-0197/2013 – 2013/0220(COD)

Data przedstawienia w PE

27.6.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

4.7.2013

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

József Szájer

1.7.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.11.2013

 

 

 

Data przyjęcia

17.12.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Data złożenia

20.12.2013