ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност

20.12.2014 - COM(2012)0744 – C7‑0413/2012 – 2012/0360(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Клаус-Хайнер Лене


Процедура : 2012/0360(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0481/2013
Внесени текстове :
A7-0481/2013
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност

(COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0744),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7-0413/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 май 2013 г.[1],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A7-0481/2014),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Приложното поле на Регламент (ЕО) № 1346/2000 следва да бъде разширено, така че да обхване производствата, които насърчават спасяването на икономически жизнеспособни длъжници, за да се спомогне за оцеляването на стабилните дружества и да се даде втори шанс на предприемачите. То следва да обхване по-специално производствата, предвиждащи оздравяване на длъжника във фаза, предхождаща несъстоятелността, или онези, при които се запазва съществуващата управа на дружеството. Регламентът следва да обхване и производствата за погасяване на задължения на потребители и на самостоятелно заети лица, които не отговарят на критериите по сегашния инструмент.

(3) Приложното поле на Регламент (ЕО) № 1346/2000 следва да бъде разширено, така че да обхване производствата, които насърчават спасяването на длъжници в тежко финансово положение, за да се спомогне за оцеляването на стабилните дружества и да се даде втори шанс на предприемачите. То следва да обхване по-специално производствата, предвиждащи оздравяване на длъжника във фаза, предхождаща несъстоятелността, или онези, при които се запазва съществуващата управа на дружеството. Регламентът следва да обхване и производствата за погасяване на задължения на потребители и на самостоятелно заети лица, които не отговарят на критериите по сегашния инструмент.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Разпоредбите относно компетентността за образуване на производство по несъстоятелност следва да бъдат по-ясни и процедурите за определяне на компетентния съд следва да бъдат подобрени. Следва да се въведе също така изрична разпоредба относно исковете, които произтичат пряко от производството по несъстоятелност или които са тясно свързани с него.

(4) Разпоредбите относно компетентността за образуване на производство по несъстоятелност следва да бъдат по-ясни и процедурите за определяне на компетентния съд следва да бъдат подобрени. Следва да се въведе също така изрична разпоредба относно исковете, които произтичат пряко от производството по несъстоятелност и които са тясно свързани с него.

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 3а, параграф 1.

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Съображение 9 а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

"(9a) Приложното поле на настоящия регламент следва да обхваща производствата, които насърчават спасяването на икономически жизнеспособни длъжници, за да се спомогне за оцеляването на стабилните дружества и да се даде втори шанс на предприемачите. То следва да обхваща по-специално производствата, предвиждащи преструктуриране на длъжника във фаза, предхождаща несъстоятелността, производствата, при които се запазва съществуващата управа на дружеството и производствата за погасяване на задължения на потребители и на самостоятелно заети лица. Тъй като тези производства не водят непременно до назначаването на ликвидатор, те следва да бъдат обхванати от настоящия регламент, ако се извършват под контрола или надзора на съда. В този контекст понятието „контрол“ следва да включва ситуации, при които съдът се намесва само въз основа на жалба, подадена от кредитор или заинтересована страна. “

"(9a) Приложното поле на настоящия регламент следва да обхваща производствата, които насърчават спасяването на длъжници в тежко финансово положение, за да се спомогне за оцеляването на стабилните дружества и да се даде втори шанс на предприемачите. То следва да обхваща по-специално производствата, предвиждащи преструктуриране на длъжника във фаза, предхождаща несъстоятелността, производствата, при които се запазва съществуващата управа на дружеството и производствата за погасяване на задължения на потребители и на самостоятелно заети лица. Тъй като тези производства не водят непременно до назначаването на представител в производство по несъстоятелност, те следва да бъдат обхванати от настоящия регламент, ако се извършват под контрола или надзора на съда.

Обосновка

промените на член 3б.

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Съображение 10 се заменя със следното:

заличава се

"(10) Производствата по несъстоятелност не включват задължително намесата на съдебен орган; терминът „съд“, който се използва в настоящия регламент, следва да се разбира в широк смисъл и да включва лице или орган, които са оправомощени по националното право да образуват производство по несъстоятелност. За целите на прилагането на настоящия регламент производствата (включващи актовете и формалностите, определени от закона) следва не само да съответстват на разпоредбите на настоящия регламент, но и да са официално признати и да имат изпълнителна сила в държавата-членка, в която е образувано производството по несъстоятелност.“

 

Обосновка

Привеждане в съответствие със заличаването на член 3б, параграф 2.

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 1 – точка 8 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Съображение 11

 

Текст в сила

Изменение

 

(8a) Съображение 11 се заменя със следното:

(11) Настоящият регламент отчита факта, че поради значителните различия между материалните закони, не е удобно на практика да се определи единно производство по несъстоятелност с универсален обхват за цялата Общност. Прилагането без изключение на правото на държавата, в която е образувано производството, често води до трудности. Това се отнася, по-специално, за широко различаващите се обезпечения, които съществуват в Общността. От друга страна, правата на предпочтително удовлетворение, от които се ползват някои кредитори, в някои случаи напълно се различават. Настоящият регламент следва да има предвид това в два аспекта. От една страна, да предвиди специални правила относно приложимия закон при някои особено важни права и правни отношения (например, вещни права и трудови договори). От друга страна, да разреши национални производства, които се отнасят само за имуществото, които се намират в държавата, в която е образувано производството, освен главното производство по несъстоятелност с универсален обхват.

''(11) Настоящият регламент отчита факта, че поради значителните различия между материалните закони, не е удобно на практика да се определи единно производство по несъстоятелност с универсален обхват за целия Съюз. Прилагането без изключение на правото на държавата, в която е образувано производството, често води до трудности. Това се отнася, по-специално, за широко различаващите се обезпечения, които съществуват в Съюза. От друга страна, правата на предпочтително удовлетворение, от които се ползват някои кредитори, в някои случаи напълно се различават. Допълнителни мерки за хармонизиране следва също така да въведат преференциални права на служителите. Настоящият регламент следва да има предвид това в два аспекта. От една страна, да предвиди специални правила относно приложимия закон при някои особено важни права и правни отношения (например, вещни права и трудови договори). От друга страна, да разреши национални производства, които се отнасят само за имуществото, които се намират в държавата, в която е образувано производството, освен главното производство по несъстоятелност с универсален обхват.“

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 1 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Съображение 13 а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13a) Следва да се приеме, че „центърът на основните интереси“ на дружество или друго юридическо лице е в седалището му според устройствения акт. Тази презумпция следва да може да се обори, ако централното управление на дружеството се намира в държава-членка, различна от тази, в която се намира седалището Й според устройствения акт, и чрез цялостна оценка на всички релевантни фактори бъде установено, по начин, който може да се удостовери от трети страни, че действителният център на управление и контрол на дружеството и на управление на неговите интереси се намира в тази друга държава-членка. Презумпцията обаче следва да бъде необорима, ако управителните и контролните органи на дадено дружество са на същото място като седалището му според устройствения акт и управленските решения се вземат там, като това може да се удостовери от трети страни.

(13a) Следва да се приеме, че „центърът на основните интереси“ на дружество или друго юридическо лице е в седалището му според устройствения акт. Тази презумпция следва да може да се обори, в частност ако централното управление на дружеството се намира в държава членка, различна от тази, в която се намира седалището Й според устройствения акт, и чрез цялостна оценка на всички релевантни фактори бъде установено, по начин, който може да се удостовери от трети страни, че действителният център на управление и контрол на дружеството и на управление на неговите интереси се намира в тази друга държава членка.

Обосновка

Пояснение, че не само управленските решения, но и други фактори - като например локализацията на основни активи, са от значение при определянето на центъра на основните интереси.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Съображение 19 а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19a) Вторичното производство може също така да затрудни ефикасното управление на имуществото. По тази причина съдът, образуващ вторично производство, следва да може, по искане на ликвидатора, да отложи или да откаже да образува производство, ако то не е необходимо за осигуряването на защита на интересите на местните кредитори. Такъв следва да е случаят по-специално когато чрез поемане на задължение, обременяващо масата на несъстоятелността, ликвидаторът се съгласи да третира местните кредитори така, сякаш вторичното производство е образувано, и да приложи разпоредбите относно реда за изплащане на вземанията, действащи в държавата членка, в която е поискано образуване на вторичното производство, при разпределяне на имуществените активи, намиращи се в тази държава членка. Настоящият регламент следва да предостави на ликвидатора възможност да поема такива задължения.

(19a) Вторичното производство може също така да затрудни ефикасното управление на имуществото. По тази причина съдът, образуващ вторично производство, следва да може, по искане на представителя в производството по несъстоятелност, да отложи или да откаже да образува производство, ако то не е необходимо за осигуряването на защита на интересите на местните кредитори. Такъв следва да е случаят по-специално когато чрез поемане на задължение, обременяващо масата на несъстоятелността, представителят в производството по несъстоятелност се съгласи да третира местните кредитори така, сякаш вторичното производство е образувано, и да приложи разпоредбите относно реда за изплащане на вземанията, действащи в държавата членка, в която е поискано образуване на вторичното производство, при разпределяне на имуществените активи, намиращи се в тази държава членка. Настоящият регламент следва да предостави на представителя в производството по несъстоятелност възможност да поема такива задължения и да установява обективни критерии, на които такива задължения да отговарят.

Обосновка

обосновката за член 18.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Съображение 19 б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19б) За да се гарантира ефективна защита на местните интереси, ликвидаторът по главното производство не следва да може да осребрява или да премества имущество, което се намира в държавата-членка, в която е разположено дадено предприятие, по представляващ злоупотреба начин, по-специално с цел да осуети възможността за реално удовлетворяване на такива интереси в случай, че впоследствие бъде образувано вторично производство.“

(19б) За да се гарантира ефективна защита на местните интереси, представителят по главното производство не следва да може да осребрява или да премества имущество, което се намира в държавата членка, в която е разположено дадено предприятие, по представляващ злоупотреба начин, по-специално с цел да осуети възможността за реално удовлетворяване на такива интереси в случай, че впоследствие бъде образувано вторично производство.“ Местните кредитори следва също да имат право на мерки на защита от съда в случаи, когато представител в производство по несъстоятелност изглежда неспособен да изпълни поетите задължения.

Обосновка

обосновката за член 29а.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 1 – точка 14 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Вмъкват се следните съображения 20а и 20б:

(14) Вмъкват се следните съображения 20а, 20аа и 20б:

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 1 – точка 14

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Съображение 20 а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20a) С настоящия регламент следва да се гарантира ефикасното управление на производствата по несъстоятелност, отнасящи се за различни дружества, които са част от дадена група дружества. Когато са образувани производства по несъстоятелност за няколко дружества от една и съща група, тези производства следва да бъдат надлежно координирани. Следователно по отношение на различните ликвидатори и сезираните съдилища следва да е в сила същото задължение за сътрудничество и комуникация помежду им, като задължението, наложено на ликвидаторите и съдилищата по главното и вторичните производства, образувани срещу един и същ длъжник. Освен това ликвидаторът, назначен в рамките на производство срещу даден член на група дружества, следва да разполага с правомощия да предлага план за оздравяване в производство, отнасящо се за друг член на същата група, доколкото този способ е на разположение според националното право в областта на несъстоятелността.

(20a) С настоящия регламент следва да се гарантира ефикасното управление на производствата по несъстоятелност, отнасящи се за различни дружества, които са част от дадена група дружества. Когато са образувани производства по несъстоятелност за няколко дружества от една и съща група, тези производства следва да бъдат надлежно координирани, в частност за да се предотврати възможността за това, несъстоятелността на член от групата да застраши бъдещето на други членове на групата. Следователно по отношение на различните представители в производствата по несъстоятелност и сезираните съдилища следва да е в сила същото задължение за сътрудничество и комуникация помежду им, като задължението, наложено на ликвидаторите и съдилищата по главното и вторичните производства, образувани срещу един и същ длъжник.

Обосновка

поясненията в изложението на мотивите.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 – точка 14

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Съображение 20 а а) (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20aa) Въвеждането на групово координирани производства следва в частност да засили преструктурирането на група и/или нейните членове като позволи гъвкаво координирано провеждане на производствата по несъстоятелност. Групово координираните производства не следва да обвързват отделните производства, а по-скоро да служат като референция за мерките, които следва да се вземат в рамките на отделните производства.

Обосновка

поясненията в изложението на мотивите.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 – точка 14

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Съображение 20 б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20б) Въвеждането на разпоредби относно несъстоятелността на групи дружества не следва да ограничава възможността даден съд да образува производства по несъстоятелност срещу няколко дружества, принадлежащи към една и съща група, в една-единствена юрисдикция, ако смята, че центърът на основните интереси на тези дружества е в една и съща държава-членка. В такива случаи съдът следва да може също така да назначи, ако е целесъобразно, един и същ ликвидатор по всички съответни производства.“

(20б) Въвеждането на разпоредби относно несъстоятелността на групи дружества не следва да ограничава възможността даден съд да образува производства по несъстоятелност срещу няколко дружества, принадлежащи към една и съща група, в една-единствена юрисдикция, ако смята, че центърът на основните интереси на тези дружества е в неговата национална и местна юрисдикция. В такива случаи съдът следва да може също така да назначи, ако е целесъобразно, един и същ представител по всички съответни производства.“ Държавите членки следва да могат също така да въведат разпоредби относно несъстоятелността на групи предприятия в рамките на техните юрисдикции, които надхвърлят разпоредбите на настоящия регламент и не засягат ефикасното и ефективно прилагане на регламента.

Обосновка

Пояснение, че в частност по отношение на несъстоятелността на групи и местната юрисдикция играе важна роля. Тъй като някои държави членки понастоящем обсъждат въвеждането на национални правила относно корпоративни групи в несъстоятелност, необходимо е да се поясни, че тези процеси на реформи не се накърняват, ако националните правила не нарушават правилното функциониране на регламента.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 1 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за колективните съдебни или административни производства, включително за производствата за постановяване на предварителни обезпечителни мерки, чието правно основание се съдържа в законодателство относно несъстоятелността или уреждането на дългове и при които с цел оздравяване, уреждане на дълг, реорганизация или ликвидация

1. Настоящият регламент се прилага за колективните съдебни или административни производства, включително за производствата за постановяване на предварителни обезпечителни мерки, чието правно основание се съдържа в законодателство относно несъстоятелността и при които с цел избягване на ликвидация, уреждане на дълг, реорганизация или ликвидация

а) цялото или част от имуществото на длъжника се включва в масата на несъстоятелността и се назначава ликвидатор, или

а) цялото или част от имуществото на длъжника се включва в масата на несъстоятелността и се назначава представител в производствата по несъстоятелност, или

б) имуществото и дейността на длъжника подлежат на съдебен контрол или надзор.

б) имуществото и дейността на длъжника подлежат на съдебен контрол или надзор.

 

Когато такива производства могат да бъдат започнати преди несъстоятелността, тяхната цел трябва да бъде избягването на ликвидация.

Производствата, посочени в настоящия параграф, са изброени в приложение А.

Производствата, посочени в настоящия параграф, са изброени в приложение А.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 1 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Когато съобразно правото на държавата членка по образуване на производство по несъстоятелност посочените в параграф 1 производства са поверителни, настоящият регламент се прилага за такива производства единствено считано от момента, когато те станат публични в съответствие с правото на тази държава членка и при условие, че не засягат исковете на кредиторите, които не участват в тях.

Обосновка

Тъй като някои производства са поверителни, би било несправедливо те да засягат страни, които не участват по никакъв начин в тях.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 1 – параграф 2 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) кредитни институции,

б) всички кредитни институции, включително институциите съгласно определението по член 2 от Директива 2013/36/EС на Европейския парламент и на Съвета*;

 

______________

 

*Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (OВ L 176, 27.06.13, стp. 338).

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 1 – параграф 2 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) инвестиционни посредници, доколкото те са обхванати от Директива 2001/24/ЕО, както е изменена, и

в) инвестиционни посредници, доколкото те са обхванати от Директива 2001/24/ЕО, както е изменена, и институции съгласно Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*;

___________________

*Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (OВ L 174, 1.7.2011 г., стp. 1).

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 2 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „ликвидатор“ означава

б) „представител в производство по несъстоятелност“ означава всяко лице или орган, чиято функция − включително временно, е да управлява, в пълна степен или отчасти, или да осребри масата на несъстоятелността или да упражнява контрол върху управлението на дейността му. Тези лица и органи са изброени в приложение В,

(i) всяко лице или орган, чиято функция е да управлява или да осребри масата на несъстоятелността или да упражнява контрол върху управлението на дейността му. Тези лица и органи са изброени в приложение В,

 

(ii) длъжникът, който е във владение на имуществото, за случаите, при които не се назначава ликвидатор или правомощията на длъжника не се прехвърлят на ликвидатор;

 

 

(Изменението, което цели заместване на думата "ликвидатор" с "представител в производство по несъстоятелност", се прилага за целия текст. Неговото приемане ще наложи съответни промени в регламента).

Обосновка

Заместването на думата "ликвидатор" с "представител в производство по несъстоятелност" е хоризонтално изменение. Формулировката е използвана и от УНСИТРАЛ и за разлика от ликвидатор тя изтъква целта за спасяване на предприятия в затруднено положение.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 2 – буква б а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) „длъжник, който е във владение на имуществото“ означава длъжник, по отношение на който е образувано производство по несъстоятелност, което не включва пълното прехвърляне на правата и задълженията за управление на активите на длъжника към представителя в производството по несъстоятелност и при което длъжникът следователно запазва поне отчасти контрол върху своите активи и дейности;

Обосновка

В някои държави членки съществуват производства по несъстоятелност, при които длъжникът остава във владение.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 2 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „съд“, във всички членове, с изключение на член 3б, параграф 2, означава съдебният орган или всеки друг компетентен орган на държава-членка, който е оправомощен да образува или да потвърждава образуването на производства по несъстоятелност или да взема решения по време на такива производства;

в) „съд“ означава съдебният орган, който е оправомощен да образува или да потвърждава образуването на производства по несъстоятелност или да взема решения по време на такива производства;

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 2 – буква д)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) „момент на образуването на производството“ означава момента, в който съдебното решение за образуване на производството по несъстоятелност влиза в сила, независимо дали решението е окончателно;

д) „момент на образуването на производството“ означава момента, в който съдебното решение за образуване на производството по несъстоятелност влиза в сила, независимо дали е окончателно;

Обосновка

Пояснение, че оспорването на решение не е от значение за определянето на момента на образуване на производства.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 2 – буква ж)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) „предприятие“ означава всяко място на дейност, в което длъжникът извършва трайна стопанска дейност с човешки ресурси и имуществени активи;

ж) „предприятие“ означава всяко място на дейност, в което длъжникът извършва или е извършвал през трите месеца преди искането за образуване на главното производство по несъстоятелност трайна стопанска дейност с човешки ресурси и имуществени активи или услуги;

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 2 – буква ж а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жa) „искове, които произтичат пряко от производство по несъстоятелност или които са тясно свързани с него“ означава искове, които целят получаване на решение, което по същество не може или не би могло да бъде получено извън производство по несъстоятелност или независимо от него, и които са допустими единствено при текущо производство по несъстоятелност;

Обосновка

Пояснение за това, кои искове са обхванати, тъй като това е важно за определянето на юрисдикция съобразно член 3а.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 2 – буква ж б) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб) „разпоредба за приключващо нетиране“ означава договорна разпоредба, въз основа на която - при събитие, което е предварително дефинирано в разпоредбата във връзка със страна по договора, задълженията, които страните имат една към друга и които са обхванати от разпоредбата, независимо дали към съответния момент те са дължими или подлежат на плащане, автоматично или по избор на една от страните се свеждат до или се заместват от едно нетно задължение − чрез новация, прекратяване или по друг начин, което представлява съвкупната стойност на комбинираните задължения, което става дължимо и платимо от едната страна на другата;

Обосновка

Привеждане в съответствие с UNIDROIT.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 2 – буква и)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) „група дружества“ означава съвкупност от дружества, състояща се от дружество майка и дъщерни дружества;

и) „група дружества“ означава дружество майка и всички негови дъщерни дружества;

Обосновка

Букви и) и й) са хармонизирани с директивата за отчетите.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 2 – буква й)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) „дружество майка“ означава дружество, което

й) „дружество майка“ означава дружество, което контролира едно или повече дъщерни дружества. Дружество, което изготвя консолидирани финансови отчети съобразно Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*, се счита за дружество майка;

(i) притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго дружество („дъщерно дружество“), или

 

(ii) е акционер или съдружник в дъщерното дружество и има право

 

(aa) да назначава или освобождава мнозинството от членовете на административните, управителните или контролните органи на това дъщерно дружество, или

 

(бб) да упражнява доминиращо влияние върху дъщерното дружество съгласно договор, сключен с него, или съгласно разпоредба, съдържаща се в учредителния му акт.“

 

 

______________

 

* Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (OВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

Обосновка

Букви и) и й) са хармонизирани с директивата за отчетите.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 1 – точка 21

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 2 – буква й а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йa) „ключови функции в рамките на групата“ означава

 

(i) възможността, преди образуването на производство по несъстоятелност по отношение на който и да е член на групата, за вземане и налагане на решения от стратегическо значение за групата или части от нея; или

 

(ii) икономическото значение в рамките на групата, което се взема под внимание, ако членът на групата или членовете на групата допринасят най-малко с 10% от консолидираното балансово число и консолидирания оборот.“

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 1 – точка 22

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентни да образуват производството по несъстоятелност са съдилищата на държавата членка, на чиято територия е разположен центърът на основните интереси на длъжника („главно производство“). Центърът на основните интереси е мястото, където длъжникът обикновено управлява интересите си и което може да се удостовери от трети лица.

1. Компетентни да образуват производството по несъстоятелност са съдилищата на държавата членка, на чиято територия е разположен центърът на основните интереси на длъжника („главно производство“). Центърът на основните интереси е мястото, където длъжникът обикновено управлява интересите си поне три месеца преди образуването на производство по несъстоятелност или на предварително такова, и което може да се удостовери от трети лица.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 1 – точка 22

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 3 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато производството по несъстоятелност е образувано съгласно параграф 1, всяко производство, образувано впоследствие съгласно параграф 2, е вторично производство. В такъв случай релевантният момент, към който се преценява дали длъжникът притежава предприятие на територията на друга държава членка, е датата на образуване на главното производство.“

3. Когато е издадено решение за образуване на производство по несъстоятелност съгласно параграф 1, всяко производство, образувано впоследствие съгласно параграф 2, е вторично производство. В такъв случай релевантният момент, към който се преценява дали длъжникът притежава предприятие на територията на друга държава членка, е датата на образуване на главното производство.“

Обосновка

Привеждане в съответствие с определението в член 2г.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 1 – точка 23

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 3 а - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато иск по параграф 1 е свързан с гражданскоправен или търговскоправен иск срещу същия ответник, ликвидаторът може да предяви и двата иска пред съдилищата на държавата-членка, на чиято територия е местоживеенето на ответника, или, ако искът е предявен срещу няколко ответника, пред съдилищата на държавата-членка, на чиято територия е местоживеенето на който и да било от тях, при условие че този съд е компетентен съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 44/2001.

2. Когато иск по параграф 1 е свързан с гражданскоправен или търговскоправен иск срещу същия ответник, представителят в производството по несъстоятелност може да предяви и двата иска пред съдилищата на държавата членка, на чиято територия е местоживеенето на ответника, или, ако искът е предявен срещу няколко ответника, пред съдилищата на държавата членка, на чиято територия е местоживеенето на който и да било от тях, при условие че този съд е компетентен съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета*.

 

_____________

 

*Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст), (ОВ L 351, 20.12.2012 г.).

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 1 – точка 23

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 3 а - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За целите на настоящия член исковете се смятат за свързани, когато те се намират в такава тясна връзка помежду си, че е целесъобразно да бъдат разгледани и решени заедно, за да се избегне рискът от противоречащи си съдебни решения, постановени в отделни производства.

3. За целите на параграф 2 исковете се смятат за свързани, когато те се намират в такава тясна връзка помежду си, че е целесъобразно да бъдат разгледани и решени заедно, за да се избегне рискът от противоречащи си съдебни решения, постановени в отделни производства.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 1 – точка 23

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 3 б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато производството по несъстоятелност е образувано в съответствие с националното право без решение на съда, назначеният в това производство ликвидатор проверява дали държавата членка, в която е висящо производството, е компетентна съгласно член 3. Ако случаят е такъв, ликвидаторът посочва основанията за наличието на компетентност и по-специално дали компетентността се основава на член 3, параграф 1 или на член 3, параграф 2.

заличава се

Обосновка

При установяването на центъра на основните интереси е необходим минимален контрол от страна на съд.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 1 – точка 23

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 3 б – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Всеки кредитор или заинтересована страна, чието обичайно пребиваване, местоживеене или седалище според устройствения акт се намира в държава-членка, различна от държавата, в която е образувано производството, има право да обжалва решението за образуване на главното производство. Съдът, образувал главното производство, или ликвидаторът уведомява своевременно тези кредитори, доколкото те са известни, за решението, за да им даде възможност да го обжалват.“

3. Всеки кредитор или заинтересована страна, чието обичайно пребиваване, местоживеене или седалище според устройствения акт се намира в държава членка, различна от държавата, в която е образувано производството, има право да обжалва решението за образуване на главното производство на основание на международна юрисдикция в рамките на три седмици след публикуването на информация относно датата на образуване на производство в съответствие с буква а) от член 20а.“

Обосновка

Пояснение, че валидността на решението за образуване на производство може да се оспорва в рамките на три седмици след публикуване. След публикуване в регистър не съществува необходимост за съдебния представител/представителя в производството по несъстоятелност да информира кредиторите.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 1 – точка 25

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 6 а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Споразумения за нетиране

Разпоредби от споразумения за нетиране

Споразуменията за нетиране се регулират изключително от правото на договора, в който се съдържат тези споразумения.“

Когато една страна по договор с разпоредба за приключващо нетиране е институция, която попада в рамките на приложното поле на Директива 2001/24/ЕО, тази разпоредба се регулира изключително от правото на договора, в който се съдържа такава разпоредба.“

Обосновка

Привеждане в съответствие със съществуващото законодателство.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 1 – точка 26 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 12

 

Текст в сила

Изменение

 

(26a) Член 12 се заменя със следния текст:

Член 12

„Член 12

Общностни патенти и марки

Европейски патенти с единно действие и общностни търговски марки

За целите на настоящия регламент общностен патент, марка или всяко друго аналогично право, което се регулира от правото на Общността, могат да бъдат включени само в производството по член 3, параграф 1.

За целите на настоящия регламент европейски патент с единно действие, общностна марка или всяко друго аналогично право, което се регулира от правото на Общността, могат да бъдат включени само в производството по член 3, параграф 1.“

Обосновка

Привеждане в съответствие с новия регламент относно патентите с единно действие.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 1 – точка 28 – буква а)

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 18 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. „Ликвидаторът, назначен от компетентен съгласно член 3, параграф 1 съд, може да упражнява на територията на друга държава-членка всички правомощия, които са му предоставени от законодателството на държавата на образуване на производството, доколкото в другата държава няма образувано друго производство по несъстоятелност или докато там няма наложена обезпечителна мярка за противното вследствие искане за образуване на производство по несъстоятелност в тази държава. При спазване на членове 5 и 7, представителят в производството по несъстоятелност може по-специално да изнася имущество на длъжника извън територията на държавата членка, на която то се намира. Той може също така да поема задължение, че разпределението и правата на предпочтително удовлетворение, с които местните кредитори биха се ползвали в случай на откриване на вторично производство, ще бъдат спазени в главното производство. Поемането на такова задължение е подчинено на изискванията за форма, ако има такива, на държавата на образуване на главното производство, противопоставимо е и обременява масата на несъстоятелността.“

1. Представителят в производството по несъстоятелност, назначен от компетентен съгласно член 3, параграф 1 съд, или в случая на длъжник, който е във владение на имущество, в съответствие с тази юрисдикция - или представителят в производството по несъстоятелност, или длъжникът може да упражнява на територията на друга държава членка всички правомощия, които са му предоставени от законодателството на държавата на образуване на производството, доколкото в другата държава няма образувано друго производство по несъстоятелност или докато там няма наложена обезпечителна мярка за противното вследствие искане за образуване на производство по несъстоятелност в тази държава. При спазване на членове 5 и 7, представителят в производството по несъстоятелност може по-специално да изнася имущество на длъжника извън територията на държавата членка, на която то се намира. Той може също така да поема задължение, което поражда правно действие и е задължително, че разпределението и правата на предпочтително удовлетворение, с които местните кредитори биха се ползвали в случай на откриване на вторично производство, ще бъдат спазени в главното производство. Това задължение уточнява фактическите хипотези, на които се основава, в частност по отношение на разпределението на местни искове в системата за приоритет и ранг съобразно правото, което урежда вторичните производства, стойността на разпределяемите активи в рамките на вторичното производство, съществуващите варианти за реализиране на тази стойност, дела на кредиторите в главното производство, които участват във вторичното, и разходите, които биха възникнали при образуване на вторично производство. Изискванията за форма за задължението, което предприятието трябва да поеме, ако има такива, се установяват по силата на правото на държавата на образуване на главното производство.

Обосновка

Самият регламент установява минималните критерии, които задължение трябва да изпълнява с оглед не само на правната яснота, но и предоставянето на минимална защита на местните кредитори.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 1 – точка 29

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 20 a – буква г а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) ако длъжникът е дружество, номерът на дружеството и адресът регистрираното седалище;

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 1 – точка 29

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 20 г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При образуване на главно или вторично производство във връзка с дружество или юридическо лице или физическо лице, упражняващо независима стопанска или професионална дейност, съдът, образувал производството по несъстоятелност, следи за незабавното публикуване на информацията по член 20а в регистъра по несъстоятелност на държавата по образуване на производството.“

При образуване на главно или вторично производство, съдът, образувал производството по несъстоятелност, следи за незабавното публикуване на информацията по член 20а в регистъра по несъстоятелност на държавата по образуване на производството. Държавите членки установяват процедури за заличаването от регистъра по несъстоятелност.

Обосновка

Пояснение, че публикуването не се ограничава до някои длъжници.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 1 – точка 30

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 21 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. До създаването на системата за свързване на регистрите по несъстоятелност, посочена в член 20б, ликвидаторът отправя искане за публикуване на съобщение относно решението за образуване на производството по несъстоятелност и, при необходимост, относно решението за назначаването му, във всяка друга държава членка, в която има предприятие на длъжника, като публикуването се извършва в съответствие с процедурите, предвидени в тази държава. В съобщението се посочва назначеният ликвидатор и се уточнява дали е приложена разпоредбата за компетентност по параграф 1 или тази по параграф 2 от член 3.

1. До създаването на системата за свързване на регистрите по несъстоятелност, посочена в член 20б, представителят в производството по несъстоятелност отправя искане за публикуване на съобщение относно решението за образуване на производството по несъстоятелност и, при необходимост, относно решението за назначаването му, във всяка друга държава членка, в която има предприятие на длъжника, като публикуването се извършва в съответствие с процедурите, предвидени в тази държава. В съобщението се посочва цялата информация, която е предвидена в член 20а.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 1 – точка 30

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 21 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ликвидаторът може да поиска информацията, посочена в първия параграф от настоящия член, да се публикува във всяка друга държава членка, в която има имущество или кредитори на длъжника, като публикуването се извършва в съответствие с процедурата, предвидена в тази държава.“

2. Представителят в производството по несъстоятелност може да поиска информацията, посочена в първия параграф от настоящия член, да се публикува във всяка друга държава членка, в която има имущество, кредитори или длъжници на длъжника, като публикуването се извършва в съответствие с процедурата, предвидена в тази държава.“

Обосновка

Необходимо привеждане в съответствие във връзка с член 24.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 1 – точка 31 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 24 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(31а) Член 24, параграф 2 се заменя със следното:

2. Когато лице изпълни такова задължение преди публикуването по член 21, до доказване на противното се презюмира, че не е знаело за образуването на производството по несъстоятелност. Когато задължението е изпълнено след публикуването, до доказване на противното се презюмира, че лицето, което е изпълнило такова задължение, е знаело за образуването на производството.

"2. Когато лице изпълни такова задължение преди публикуването по член 20а или 21, до доказване на противното се презюмира, че не е знаело за образуването на производството по несъстоятелност; когато задължението е изпълнено след публикуването, до доказване на противното се презюмира, че лицето, което е изпълнило такова задължение, е знаело за образуването на производството."

Обосновка

Пояснение, че публикуването в регистъра е също така обхванато.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 1 – точка 32

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 25 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съдебните решения във връзка с провеждането и приключването на производството по несъстоятелност, които са постановени от съд, чието решение за образуване на производството е признато съгласно член 16, както и решенията във връзка с предпазни конкордати, одобрени от този съд, също се признават без допълнителни формалности. Тези решения се изпълняват в съответствие с членове 32—56, с изключение на член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 44/2001.

1. Съдебните решения във връзка с провеждането и приключването на производството по несъстоятелност, които са постановени от съд, чието решение за образуване на производството е признато съгласно член 16, както и решенията във връзка с предпазни конкордати, одобрени от този съд, също се признават без допълнителни формалности. Тези насоки се приемат в съответствие с членове  39 - 46 от Регламент (ЕС) № 1215/2012.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Регламент "Брюксел І".

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 1 – точка 34

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 29а – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съдът, сезиран с искане за образуване на вторично производство, уведомява незабавно ликвидатора по главното производство и му дава възможност да бъде изслушан във връзка с искането.

1. Съдът, сезиран с искане за образуване на вторично производство, уведомява незабавно представителя в главното производство по несъстоятелност и му дава възможност да бъде изслушан във връзка с искането.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 1 – точка 34

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 29 а - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По искане на ликвидатора по главното производство, посоченият в параграф 1 съд отлага решението за образуване или отказва да образува вторично производство, ако образуването му не е необходимо за защита на интересите на местните кредитори, по-специално когато ликвидаторът по главното производство е поел задължението по член 18, параграф 1 и изпълнява условията по него.

2. По искане на представителя в главното производство по несъстоятелност, посоченият в параграф 1 съд отлага решението за образуване или отказва да образува вторично производство, ако представителят по несъстоятелност в главното производство предостави достатъчни доказателства , че образуването му не е необходимо за защита на интересите на местните кредитори, по-специално когато представителят по несъстоятелност по главното производство е поел задължението по член 18, параграф 1 и изпълнява условията по него.

Обосновка

Пояснение по отношение на задължението за предоставяне на доказателства.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 1 – точка 34

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 29 а – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Местните кредитори имат правото да обжалват решението за отлагане или за отказ да се открие вторично производство в рамките на три седмици след публичното оповестяване на решението по член 20а, буква а).

Обосновка

Пояснение за това, че е възможно обжалването на решение на съда.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 1 – точка 34

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 29 а – параграф 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Местните кредитори имат правото да внасят петиция пред съда, водещ главното производство, за да поискат представителят в главното производство по несъстоятелност да предприеме подходящите мерки за защитаване на интересите на местните кредитори. Подобно изискване не може да включва забрана за изваждането на активи от държавата членка, в която откриването на вторичното производство е било отложено или отказано, отлагане на разпределянето на получените средства в главното производство или задължение представителят в производството по несъстоятелност в главното производство да гарантира сигурност за ефективността на предприятията.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 1 – точка 34

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 29 а – параграф 2 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в. Съдът, посочен в параграф 1, може да назначи синдик, чиито правомощия са ограничени. Синдикът гарантира, че задължението е надлежно извършено, и участва в неговото изпълнение, ако това е необходимо за защитата на интересите на местните кредитори. Синдикът има право да внася петиции в съответствие с параграф 2б.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 1 – точка 34

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 29 а - параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Ликвидаторът по главното производство се уведомява за решението за образуване на вторично производство и има право да го обжалва.“

4. Представителят по главното производство по несъстоятелност се уведомява незабавно за решението за образуване на вторично производство и има право да го обжалва в рамките на три седмици след получаване на това уведомление.“ В обосновани случаи съдът, който открива вторично производство, може да скъси този период до не по-малко от една седмица след получаване на уведомлението."

Обосновка

Въвежда се времево ограничение, за да се гарантира правна сигурност.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 1 – точка 35

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 31 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ликвидаторът по главното производство и ликвидаторите по вторичните производства си сътрудничат, доколкото такова сътрудничество не е несъвместимо с разпоредбите, приложими за всяко от производствата. Това сътрудничество може да бъде под формата на споразумения или протоколи.

1. Представителите по несъстоятелност при производствата по несъстоятелност, свързани с един и същ длъжник, си сътрудничат, доколкото такова сътрудничество е уместно за улесняване на ефективното ръководене на производствата, не е несъвместимо с разпоредбите, приложими за всяко от производствата и не води до конфликт на интереси. Това сътрудничество може да бъде под формата на споразумения или протоколи.

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 42а, както е посочено в съображение 20а. Промяната разяснява също така, че териториалните производства се обхващат също.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 1 – точка 36

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 31 а - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С цел да се улесни координацията между главното и вторичните производства по несъстоятелност, които се отнасят до един и същ длъжник, съдът, пред който има висящо производство по отправено искане за образуване на производство по несъстоятелност или който е образувал такова производство, си сътрудничи с другите съдилища, пред които има висящи производства по несъстоятелност или които са образували такива производства, доколкото това сътрудничество не е несъвместимо с разпоредбите, приложими за всяко от производствата. За тази цел съдилищата могат, по целесъобразност, да назначат лице или орган, действащи съгласно техните инструкции.

1. С цел да се улесни координацията между производствата по несъстоятелност, които се отнасят до един и същ длъжник, съдът, пред който има висящо производство по отправено искане за образуване на производство по несъстоятелност или който е образувал такова производство, си сътрудничи с другите съдилища, пред които има висящи производства по несъстоятелност или които са образували такива производства, доколкото това сътрудничество е уместно, за да се улесни ефективното ръководене на производствата, и не е несъвместимо с разпоредбите, приложими за всяко от производствата. За тази цел съдилищата могат, по целесъобразност, да назначат лице или орган, които да действат съгласно неговите инструкции, при условие че това не е в противоречие с правилата, които се отнасят за производствата.

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 42б, както е посочено в съображение 20а.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 1 – точка 36

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 31б – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С цел да се улесни координацията между главното и вторичните производства по несъстоятелност, образувани по отношение на един и същ длъжник,

1. С цел да се улесни координацията между производствата по несъстоятелност, образувани по отношение на един и същ длъжник,

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 42в, както е посочено в съображение 20а.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 1 – точка 36

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 31 б – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

във всеки един случай и в рамките на това, доколко подобно сътрудничество и общуване са подходящи за улесняване на координацията на производствата, не са несъвместими с правилата, приложими за всяко едно от производствата и не водят до конфликт на интереси.

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 42в, както е посочено в съображение 20а.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 1 – точка 38

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 34 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато срещу юридическо лице е образувано вторично производство в държавата-членка по седалището според устройствения акт на това лице и приключването на производството води до прекратяване на юридическото лице, това прекратяване не възпрепятства продължаването на главното производство, образувано в друга държава-членка.

2. Когато срещу юридическо лице е образувано вторично производство в държавата членка по седалището според устройствения акт на това лице и приключването на производството води до прекратяване на юридическото лице, съответното юридическо лице не се заличава от регистъра на дружеството до приключване на главното производство.

Обосновка

Разясняване на положенията, в които центърът на основните интереси и регистрираното седалище на дружеството са отделени.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 1 – точка 45

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 42 а – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) проучват възможностите за оздравяване на групата и, когато има такива възможности, съгласуват усилията си за изготвяне на предложение и за провеждане на преговори по съгласуван план за оздравяване,

б) проучват възможностите за оздравяване на членовете на групата, които са обект на производство по несъстоятелност и, когато има такива възможности, съгласуват усилията си за изготвяне на предложение и за провеждане на преговори по съгласуван план за оздравяване,

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 1 – точка 45

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 42 б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато има производства по несъстоятелност, които се отнасят за двама или повече членове на група дружества, съдът, пред който има висящо производство по искане за образуване на производство по несъстоятелност за член на групата или който е образувал такова производство, си сътрудничи с всеки друг съд, пред който има висящо производство по искане за образуване на производство по несъстоятелност за друг член на същата група или който е образувал такова производство, доколкото такова сътрудничество е целесъобразно за улесняване на ефективното управление на производствата и не е несъвместимо с приложимите спрямо тези производства разпоредби. За тази цел съдилищата могат, по целесъобразност, да назначат лице или орган, действащи съгласно техните инструкции.

1. Когато има производства по несъстоятелност, които се отнасят за двама или повече членове на група дружества, съдът, пред който има висящо производство по искане за образуване на производство по несъстоятелност за член на групата или който е образувал такова производство, си сътрудничи с всеки друг съд, пред който има висящо производство по искане за образуване на производство по несъстоятелност за друг член на същата група или който е образувал такова производство, доколкото такова сътрудничество е целесъобразно за улесняване на ефективното управление на производствата и не е несъвместимо с приложимите спрямо тези производства разпоредби. За тази цел съдилищата могат, по целесъобразност, да назначат лице или орган, които да действат съгласно неговите инструкции, при условие че това не е в противоречие с правилата, които се отнасят за производствата.

 

Обосновка

Пояснение, тъй като това се отнася също за съдилищата.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 1 – точка 45

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 42 в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ликвидаторът, назначен в производство по несъстоятелност на член на група дружества, си сътрудничи с и съобщава информация на всеки друг съд, пред който има висящо производство по искане за образуване на производство по несъстоятелност за друг член на същата група или който е образувал такова производство, доколкото такова сътрудничество е целесъобразно за улесняване на координацията на производствата и не е несъвместимо с приложимите спрямо тези производства разпоредби. Ликвидаторът може по-специално да иска информация от този съд относно производството на другия член на групата или да иска помощ във връзка с производството, по което е назначен.

Представителят в производството по несъстоятелност, назначен в производство по несъстоятелност на член на група дружества, си сътрудничи с и съобщава информация на всеки друг съд, пред който има висящо производство по искане за образуване на производство по несъстоятелност за друг член на същата група или който е образувал такова производство, доколкото такова сътрудничество е целесъобразно за улесняване на координацията на производствата, не е несъвместимо с приложимите спрямо тези производства разпоредби и не води до конфликт на интереси. Представителят в производството по несъстоятелност може по-специално да иска информация от този съд относно производството на другия член на групата или да иска помощ във връзка с производството, по което е назначен.

Обосновка

Пояснение затова, че конфликтът на интереси създава ограничения за сътрудничеството между съдилищата и представителите в производството по несъстоятелност.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 1 – точка 45

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 42 г – параграф 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да отправя искане за спиране на производството, образувано по отношение на някой от другите членове на същата група,

б) да отправя искане за спиране на производството за период до два месеца, образувано по отношение на някой от другите членове на същата група.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 1 – точка 45

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 42 г– параграф 1 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да предлага план за оздравяване, предпазен конкордат или друга съпоставима мярка за всички или за някои членове на групата, по отношение на които е образувано производство по несъстоятелност, и да го представя във всяко от производствата, образувани по отношение на друг член на същата група, в съответствие с приложимото спрямо това производство право, както и

заличава се

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 1 – точка 45

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 42 г – параграф 1 – буква г)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) да отправя искания за всякакви допълнителни процесуални мерки съгласно правото, посочено в буква в), които могат да бъдат необходими, за да се спомогне за оздравяването, включително преобразуване на производството.

заличава се

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 1 – точка 45

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 42 г– параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съдът, образувал производство по параграф 1, буква б), спира изцяло или частично производството, ако е доказано, че такова спиране ще бъде в интерес за кредиторите на несъстоятелността. Спирането може да се постанови за срок до три месеца, като този срок може да бъде удължен или подновен със същата продължителност. Съдът, постановил спирането, може да изиска от ликвидатора да вземе всички подходящи мерки за гарантиране на интересите на кредиторите на несъстоятелността.“

2. Съдът, образувал производство по параграф 1, буква б), спира изцяло или частично производството, ако представителят в производството по несъстоятелност предостави достатъчни доказателства, че такова спиране ще бъде в интерес за кредиторите на несъстоятелността. Спирането може да се постанови за срок до два месеца Съдът, постановил спирането, може да изиска от представителя в производството по несъстоятелност да вземе всички подходящи мерки за гарантиране на интересите на кредиторите на несъстоятелността.“

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 1 – точка 45

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 42 г а) (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 42гa

 

Образуване на координирани производства по несъстоятелност на групи дружества

 

1. Координирани производства по несъстоятелност на групи дружества могат да бъдат внасяни от представител в производството по несъстоятелност във всеки съд, който има компетентност по отношение на производствата по несъстоятелност на даден член на групата, при условие че:

 

а) производствата по несъстоятелност по отношение на този член на групата са висящи; както и

 

б) членовете на групата, чийто център на основни интереси е в държавата членка на сезирания съд за образуването на координирани производства по несъстоятелност на групи дружества, изпълняват ключова дейност в рамките на групата.

 

2. Когато повече от един съд е сезиран да започне координирано производство по несъстоятелност на групи дружества, то се открива в държавата членка, където се извършват най-важните функции в рамките на групата. В този смисъл сезираните съдилища комуникират помежду си и си сътрудничат в съответствие с член 42б. Когато най-важните функции не могат да бъдат определени, първият сезиран съд може да открива координирано производство по несъстоятелност на групи дружества, при условие че са изпълнени изискванията за започване на такова съдебно производство.

 

3. Когато координирани производства по несъстоятелност на групи дружества са открити, правото на представителите в производството по несъстоятелност да поискат спиране на производствата, в съответствие с точка б) от член 42г, параграф 1, подлежи на одобрение от страна на координатора. Съществуващо спиране остава в сила и действие, в зависимост от правомощието на координатора да изиска прекратяването на всяко подобно спиране.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 1 – точка 45

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 42 г б) (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 42гб

 

Задачи и права на координатора

 

1. Съдът, откриващ координирани производства по несъстоятелност на групи дружества, назначава координатор. Координаторът е независим от членовете на групата и техните кредитори и има за задача:

 

а) да идентифицира и очертае процедурните и материалноправните препоръки за координираното провеждане на производство по несъстоятелност;

 

б) да посредничи при спорове, възникнали между двама или повече членове на групата на представителите по несъстоятелност; както и

 

в) да представи план за координация на групата, в който се идентифицира, описва и препоръчва всеобхватен набор от мерки, подходящи за интегриран подход за решаване на несъстоятелността на членовете на групата. По-специално планът може да доведе до препоръки за

 

i) предприемане на мерки, за да се възстанови икономическата ефективност и финансовата стабилност на групата или на част от нея;

 

ii) уреждане на спорове, по-специално в рамките на групата по отношение на сделките в рамките на групата и отменителни искове;

 

iii) споразумения между самите представители в производствата по несъстоятелност на членовете на групата в несъстоятелност.

 

2. Координаторът има право:

 

а) да бъде изслушван и да участва, по-специално чрез присъствие на събранията на кредиторите, във всяко от производствата, образувани най-вече срещу някой от другите членове на същата група;

 

б) да представи и обясни плана за координация на групата, одобрен в съответствие с член 42гв, параграф 3;

 

в) да изисква информация от всеки представител в производството по несъстоятелност, която е или може да бъде от полза за целите на идентифицирането и очертаването на стратегии и мерки за координиране на производствата; както и

 

г) да отправя искане за спиране на производството за период до тримесеца, образувано по отношение на някой от другите членове на същата група, и да отправя искане за преустановяване на вяко подобно спиране.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 1 – точка 45

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 42 г в) (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 42гв

 

Одобрение от страна на съда на плана за координация на групата

 

1. Представителите в производствата по несъстоятелност, назначени за целите на производствата по несъстоятелност, които ще бъдат засегнати от прилагането на плана за координация на групата, могат да направят коментари по проекта на плана за координация на групата в срок, който се определя от координатора при представянето на проекта и във всички случай не по-дълъг от един месец.

 

2. Проектът на плана, внесен за одобрение пред съда, се придружава от:

 

а) представяне на координатора във връзка със спазването на параграф 1;

 

б) коментари, получени от представителите в производствата по несъстоятелност, във връзка с времето за внасяте на проекта на плана; както и

 

в) обосновано изявление от координатора за това как коментарите са или не са били отразени в проектоплана.

 

3. Съдът одобрява плана само ако е удовлетворен, че координаторът е спазил официалните изисквания на параграф 2 и на член 42гб, параграф 1, буква в).

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 1 – точка 45

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 42 г г) (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 42гг

 

Връзка между координираните производства по несъстоятелност на групи дружества и производствата по несъстоятелност

 

1. При провеждане на своите процедури по несъстоятелност, представителите в производствата по несъстоятелност са длъжни да разгледат препоръките на координатора и плана за координация на групата. Когато представител в производство по несъстоятелност възнамерява да се отклони от мерки или действия, предложени в плана за координация на групата, той обяснява какви са причините за такова отклонение на събранието на кредиторите или на който и да е друг орган, пред който той е отговорен съгласно законите в съответната държава членка.

 

2. Нарушаването на разпоредбата на параграф 1 се разглежда като нарушение на задълженията на представителя в производствата по несъстоятелност по силата на законодателството на съответната държава членка.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 1 – точка 45

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 42 г д (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 42гд

 

Отговорност на координатора

 

Координаторът изпълнява функциите си с дължимата грижа. Той носи отговорност спрямо имуществото на производствата по несъстоятелност, обхванати от координирани производства по несъстоятелност на групи дружества за щети, които разумно се приписват на нарушения на тези задължения. Отговорността му се определя в съответствие с правото на държавата членка, в която са открити координирани производства.

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 1 – точка 45

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 42 г е) (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 42ге

 

Разходи

 

1. Законодателствата на държавите членки предвиждат разпоредба за съдебните такси и възнаграждение на координатора.

 

2. Разходите по координираните производства по несъстоятелност на група дружества се поемат пропорционално от страна на членовете на групата, по отношение на която е било открито производство по несъстоятелност, към момента на откриването на координираното производство. Делът, който трябва да се поеме от всеки член на групата, се изчислява с оглед на дела на стойността на активите на съответния член в консолидираните активи на всички членове на групата, по отношение на която е било открито производство по несъстоятелност.“

Обосновка

поясненията в изложението на мотивите.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 1 – точка 47

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 45 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да поставят началото на изменение на приложение А, държавите членки уведомяват Комисията за националните си разпоредби относно производството по несъстоятелност, които искат да бъдат включени в приложение А, като ги придружават с кратко описание. Комисията проверява дали разпоредбите, за които е уведомена, отговарят на условията по член 1 и, ако това е така, изменя приложение А посредством делегиран акт.“

2. Държавите членки уведомяват Комисията за националните си разпоредби относно производството по несъстоятелност, които отговарят на критериите, посочени в член 1, като ги придружават с кратко описание Комисията проверява дали разпоредбите, за които е уведомена, отговарят на условията по член 1 и, ако това е така, изменя приложение А посредством делегиран акт.“

Обосновка

Държавите членки не са тези, които решават кои производства попадат в приложното поле на приложение А. Ако са спазени условията от член 1, държавите членки са длъжни да уведомят.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 1 – точка 47

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 45 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Държавите членки уведомяват Комисията за всяка значителна промяна, засягаща техните национални правила относно производството по несъстоятелност. Комисията проверява дали променените правила отговарят на условията, посочени в член 1, и ако това е така, изменя приложение А посредством делегирани актове.“

Обосновка

Пояснение, че трябва да се уведомява също така за съществените промени.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 1 – точка 50

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Член 46 а - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки прилагат Директива 95/46/ЕО по отношение на обработването на лични данни, извършвано в държавите-членки съгласно настоящия регламент.

1. Националните правила за транспонирането на Директива 95/46/ЕО се прилагат по отношение на обработването на лични данни, извършвано в държавите членки съгласно настоящия регламент, при условие че не са засегнати операциите по обработката, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 65/46/ЕО.

Обосновка

Тези промени отразяват препоръката, представена в становището на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 1 – точка 51 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1346/2000

Приложение В - DEUTSCHLAND

 

Текст в сила

Изменение

 

(51а) В Приложение В разделът, озаглавен “DEUTSCHLAND”, се изменя както следва:

DEUTSCHLAND

„DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter

- Konkursverwalter

- Vergleichsverwalter

- Vergleichsverwalter

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Verwalter

- Verwalter

- Insolvenzverwalter

- Insolvenzverwalter

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Treuhänder

- Treuhänder

- Vorläufiger Insolvenzverwalter

- Vorläufiger Insolvenzverwalter

 

- Vorläufiger Sachwalter“

Обосновка

Отразява промените в член 2, буква б), подточка i).

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията е важна инициатива, поискана от Парламента в неговия доклад с препоръки към Комисията относно производството по несъстоятелност в рамките на европейското дружествено право (2011/2006 (INI)), прието на пленарна сесия през октомври 2011 г. Все още е валидна констатацията на Парламента от доклада, а именно, че „има някои области на законодателството относно несъстоятелността, в които хармонизацията е целесъобразна и постижима“. Не може да се пренебрегне, че "различията между националните закони относно несъстоятелността създават конкурентни предимства или пречки и трудности пред дружествата, които осъществяват трансгранична дейност, което би могло да се превърне в препятствие пред успешното преструктуриране на неплатежоспособни дружества".

Трансгранична несъстоятелност вече не е освободена от мерките, но представлява ежедневно явление не само по отношение на големи (групи) дружества, но достига и до МСП. Има достатъчно налични данни за прилагането на Европейския регламент относно несъстоятелността, които ни позволяват да се заемем с решаването на най-належащите въпроси. Съществуват много аргументи в подкрепа на процеса на реформи, не на последно място за модернизиране на законодателството на ЕС в областта на несъстоятелността, за пренасочване на вниманието от чистата ликвидация на дадено дружество в посока на предоставяне на втори шанс на предприятията.

Проектодокладът подкрепя промените, предложени от Комисията. Редица внесени изменения не целят нито промяна в структурата на предложението на Комисията, нито въвеждат нови елементи, но голяма част предлагат разяснения или привеждането на текста в съответствие с достиженията на правото на ЕС.

Комисията набеляза петте важни недостатъка, които трябва да се преодолеят. Необходими са изменения на приложното поле на регламента относно производството по несъстоятелност, предложен от Комисията, са необходими, за да бъдат обхванати допълнителни механизми за преструктуриране.

Въпреки това, съществуват съмнения дали — при определени условия — следва да бъде възможно да се образува производство по несъстоятелност без съдебно участие, като при това положение от назначения представител в производството по несъстоятелност би зависило да установи центъра на основните интереси. Това може да се окаже в противоречие с целта за повишаване на правната сигурност и избягването на най-благоприятната правна система (т. нар. „forum shopping“) и поради това е заличено.

Подобряване на центъра на основните интереси чрез привеждането му в съответствие със съответната съдебна практика на Съда на ЕС се приветства горещо. В тази връзка Парламентът твърди в своя законодателен доклад по собствена инициатива, че определението на център на основните интереси следва да отчита елементи като външна проверка на протичането на основните бизнес дейности, местоположението на активите, центъра на оперативните или производствените дейности и др. С цел да не се съсредоточават само върху управленските решения и за да бъде оставен настрана въпросът за местонахождението на активите, беше въведено едно изменение в съображение 13, буква а).

Както също така беше поискано от Парламента, проектодокладът подкрепя създаването на регистър на ЕС, което дава възможност на кредиторите и съдилища да определят дали е открито производство по несъстоятелност в друга държава членка. Регистърът следва да бъде интегриран в портала за електронно правосъдие и да засяга цялата необходима информация относно открити трансграничните производства по несъстоятелност. Такъв регистър е от съществено значение, за да се засили публичността и прозрачността.

Проектодокладът приветства също така предложенията на Комисията относно вторичните производства. Освен това в проектодоклада са също така формулирани минималните критерии, които задължение, поето от представител в производство по несъстоятелност пред местните кредитори, трябва да изпълни, за да има действие и задължителен характер. В него се пояснява също така, че всяко решение за отлагане или отказ за образуването на вторично производство може да бъде оспорен от местните кредитори. На последно място, но не и по важност, проектодокладът разглежда важния въпрос какво се случва, ако представителят в производство по несъстоятелност не се съобразява със задължението. В такъв случай местните кредитори следва да имат правото да поискат закрила чрез съдебно постановление, напр. чрез забраняване на изваждането на активи (чл. 29a, параграф 2б).

Накрая, трябва да бъдат формулирани подходящите решения за справяне с несъстоятелността на групи дружества. Парламентът поиска от Комисията в своя законодателен доклад по собствена инициатива гъвкаво предложение за регламент относно несъстоятелността на групи, като се прави разлика между два сценария, а именно групи, при които собствеността е доста ясно определена, и децентрализирани групи. За момента Комисията не следва препоръките на Парламента, а се е съсредоточила върху подобряване на координацията и комуникацията между различни производства по несъстоятелност. Подходящи и добре координирани производства по несъстоятелност могат действително да помогнат да се избегне ликвидацията на групи и да се разширят възможностите за по-доброто реализиране на активите и запазването на работните места.

Въпреки това проектодокладът прави допълнителна крачка напред чрез формулиране на по-амбициозно решение относно несъстоятелността на групи дружества. Това решение може да се разгледа като компромис между подхода на Комисията за „координация и комуникация“ и позицията на Парламента, застъпена в законодателния доклад по собствена инициатива. Предлага се да бъде назначен координатор, който не само ще установи и очертае препоръките за координирано провеждане на производствата по несъстоятелност (чл. 42е, параграф 1, буква а)), но също така ще представи план за координация на групата, в който да се идентифицира, описва и препоръчва всеобхватен набор от мерки, подходящи за решаване на несъстоятелността на членовете на групата(чл.42е, параграф 1, буква в)) . Този план за координация трябва да бъде одобрен от съда. Представителят в производство по несъстоятелност има възможност да коментира плана преди даване на одобрение, чл. 42 ж, параграф 1. Обаче планът за координация на групата не е задължителен за експертите по несъстоятелност, които могат да се отклоняват от този план, чл. 42з.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност

Позовавания

COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.12.2012

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

15.1.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

15.1.2013

LIBE

15.1.2013

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

14.1.2013

LIBE

22.1.2013

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Klaus-Heiner Lehne

18.12.2012

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.4.2013

16.9.2013

4.11.2013

 

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Димитър Стоянов, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, József Szájer

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Дата на внасяне

20.12.2013