ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení

20. 12. 2013 - (COM(2012)0744 – C7‑0413/2012 – 2012/0360(COD)) - ***I

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne


Postup : 2012/0360(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0481/2013
Předložené texty :
A7-0481/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení

(COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0744),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 81 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0413/2012),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. května 2013[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0481/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Oblast působnosti nařízení (ES) č. 1346/2000 by se měla rozšířit a zahrnovat řízení, jež usilují o záchranu hospodářsky životaschopného dlužníka s cílem pomoci zdravým společnostem přežít a poskytnout podnikatelům druhou šanci. Působnost nařízení by se měla zejména rozšířit na řízení, která upravují restrukturalizaci dlužníka ve fázi před rozhodnutí o úpadku nebo která ponechávají ve funkci stávající vedení. Působnost nařízení by se rovněž měla vztahovat na řízení, která upravují oddlužení spotřebitelů a osob samostatně výdělečně činných, kteří nesplňují požadavky stávajícího nástroje.

(3) (3) Oblast působnosti nařízení (ES) č. 1346/2000 by se měla rozšířit a zahrnovat řízení, jež usilují o záchranu dlužníka ve vážných finančních potížích s cílem pomoci zdravým společnostem přežít a poskytnout podnikatelům druhou šanci. Působnost nařízení by se měla zejména rozšířit na řízení, která upravují restrukturalizaci dlužníka ve fázi před rozhodnutí o úpadku nebo která ponechávají ve funkci stávající vedení. Působnost nařízení by se rovněž měla vztahovat na řízení, která upravují oddlužení spotřebitelů a osob samostatně výdělečně činných, kteří nesplňují požadavky stávajícího nástroje.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Měla by být upřesněna pravidla příslušnosti pro zahájení řízení a měl by se zdokonalit procesního rámce pro její určování. Mělo by rovněž existovat výslovné pravidlo o příslušnosti pro žaloby, které přímo vyplývají z úpadkového řízení nebo s ním úzce souvisí.

(4) Měla by být upřesněna pravidla příslušnosti pro zahájení řízení a měl by se zdokonalit procesní rámec pro její určování. Mělo by rovněž existovat výslovné pravidlo o příslušnosti pro žaloby, které přímo vyplývají z úpadkového řízení a úzce s ním souvisí.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s čl. 3a odst. 1.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Bod odůvodnění 9 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„(9a) Oblast působnosti tohoto nařízení by se měla rozšířit na řízení, která prosazují záchranu hospodářsky životaschopného dlužníka s cílem pomoci zdravým společnostem přežít a podnikatelům poskytnout druhou příležitost. Působnost nařízení by se měla rozšířit zejména na řízení, která upravují restrukturalizaci dlužníka ve fázi před rozhodnutím o úpadku nebo která ponechávají ve funkci stávající vedení, a na řízení, která upravují oddlužení spotřebitelů nebo osob samostatně výdělečně činných. Jelikož v těchto řízeních nedochází vždy ke jmenování správce podstaty, toto nařízení by se na ně mělo vztahovat, pokud probíhají pod kontrolou nebo dohledem soudu. V této souvislosti by pojem „kontrola“ měl zahrnovat situace, ve kterých soud zasahuje pouze v případě opravných prostředků věřitele či zúčastněné osoby.

„(9a) Oblast působnosti tohoto nařízení by se měla rozšířit na řízení, která prosazují záchranu dlužníka ve vážných finančních potížích s cílem pomoci zdravým společnostem přežít a podnikatelům poskytnout druhou příležitost. Působnost nařízení by se měla rozšířit zejména na řízení, která upravují restrukturalizaci dlužníka ve fázi před rozhodnutím o úpadku nebo která ponechávají ve funkci stávající vedení, a na řízení, která upravují oddlužení spotřebitelů nebo osob samostatně výdělečně činných. Jelikož v těchto řízeních nedochází vždy ke jmenování správce podstaty, toto nařízení by se na ně mělo vztahovat, pokud probíhají pod kontrolou nebo dohledem soudu.“

Odůvodnění

Viz změny článku 3b.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Bod odůvodnění 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8) Bod odůvodnění 10 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„(10) Úpadkové řízení nemusí nezbytně zahrnovat zásah soudního orgánu; výrazu „soud“ je v tomto nařízení dán širší význam, který zahrnuje osobu nebo orgán s oprávněním zahájit úpadkové řízení podle vnitrostátního práva. Aby se toto nařízení mohlo použít, musí být řízení (tvořené úkony a formálními náležitostmi stanovenými právními předpisy) v souladu nikoli pouze s tímto nařízením, ale musí být rovněž úředně uznáno a mít právní účinky v členském státě, ve kterém bylo úpadkové řízení zahájeno.“

 

Odůvodnění

Uvedení do souladu s vypuštěním čl. 3b odst. 2.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 8 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Bod odůvodnění 11

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

8a) Bod odůvodnění 11 se nahrazuje tímto:

(11) Toto nařízení vychází ze skutečnosti, že z důvodů značných odlišností v oblasti hmotného práva není účelné zavádět úpadkové řízení s obecnou působností na celém území Společenství. Bezvýjimečné uplatňování práva státu, který řízení zahájil, by z tohoto důvodu často mohlo vést k potížím. To platí například pro v rámci Společenství značně rozdílné úpravy zajištění závazků. Navíc přednostní práva, která mají někteří věřitelé v průběhu úpadkového řízení, jsou v některých případech zcela odlišná. Tuto skutečnost by mělo toto nařízení brát v úvahu jednak tím, že stanoví zvláštní pravidla pro rozhodné právo v případě zvláště závažných práv a právních vztahů (například věcná práva nebo pracovní smlouvy), a jednak tím, že souběžně s vnitrostátními řízeními, která se týkají pouze majetku nacházejícího se ve státě, ve kterém bylo řízení zahájeno, umožní rovněž hlavní úpadkové řízení s obecnou působností.

(11) Toto nařízení vychází ze skutečnosti, že z důvodů značných odlišností v oblasti hmotného práva není účelné zavádět úpadkové řízení s obecnou působností na celém území Unie. Bezvýjimečné uplatňování práva státu, který řízení zahájil, by z tohoto důvodu často mohlo vést k potížím. To platí například pro značně rozdílné úpravy zajištění závazků, které platí v rámci Unie. Navíc přednostní práva, která mají někteří věřitelé v průběhu úpadkového řízení, jsou v některých případech zcela odlišná. Pomocí dalších harmonizačních opatření by se měla zavést také přednostní práva zaměstnanců. Tuto skutečnost by mělo toto nařízení brát v úvahu jednak tím, že stanoví zvláštní pravidla pro rozhodné právo v případě zvláště závažných práv a právních vztahů (například věcná práva nebo pracovní smlouvy), a jednak tím, že souběžně s vnitrostátními řízeními, která se týkají pouze majetku nacházejícího se ve státě, ve kterém bylo řízení zahájeno, umožní rovněž hlavní úpadkové řízení s obecnou působností.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Bod odůvodnění 13 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13a) Za „místo, kde se soustřeďují hlavní zájmy“ společnosti nebo jiné právnické osoby by se mělo považovat místo sídla. Tuto domněnku by mělo být možné vyvrátit, pokud se ústřední správa společnosti nachází v jiném členském státě nežli její sídlo a z komplexního hodnocení všech relevantních faktorů vyplývá, způsobem zjistitelným pro třetí osoby, že skutečné středisko správy, kontroly a řízení jejích zájmů se nachází v tomto jiném členském státě. Naproti tomu by tuto domněnku nemělo být možně vyvrátit, pokud jsou řídící a dozorčí orgány společnosti ve stejném místě, jako je sídlo, a rozhodnutí v oblasti řízení jsou v daném místě přijímána způsobem zjistitelným pro třetí osoby.

(13a) Za „místo, kde se soustřeďují hlavní zájmy“ společnosti nebo jiné právnické osoby by se mělo považovat místo sídla. Tuto domněnku by mělo být možné vyvrátit, zejména pokud se ústřední správa společnosti nachází v jiném členském státě nežli její sídlo a z komplexního hodnocení všech relevantních faktorů vyplývá, způsobem zjistitelným pro třetí osoby, že skutečné středisko správy, kontroly a řízení jejích zájmů se nachází v tomto jiném členském státě.

Odůvodnění

Objasnění, že pro určení „místa, kde se soustřeďují hlavní zájmy“ nejsou relevantní pouze rozhodnutí v oblasti řízení, ale také jiné faktory, například umístění většiny majetku.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Bod odůvodnění 19 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19a) Vedlejší řízení však může rovněž bránit účinné správě majetku. Soud, u kterého bylo podán návrh na zahájení vedlejšího řízení, by měl proto být oprávněn na žádost správce podstaty zahájení řízení odložit nebo odmítnout, pokud nejsou tato řízení nezbytná ochraně zájmů místních věřitelů. Mělo by tomu být tak zejména, pokud správce podstaty, učiněním závazku zatěžujícího majetkovou podstatu, souhlasí s tím, že s místními věřiteli bude zacházet stejně, jako kdyby bylo zahájeno vedlejší řízení, a použije pravidla pořadí pohledávek členského státu, kde bylo o zahájení vedlejšího řízení požádáno, při provedení rozvrhu výtěžku ze zpeněžení majetku nacházejícího se tomto členském státě. Toto nařízení by mělo správci podstaty dát možnost činit takové závazky.

(19a) Vedlejší řízení však může rovněž bránit účinné správě majetku. Soud, u kterého bylo podán návrh na zahájení vedlejšího řízení, by měl proto být oprávněn na žádost správce konkurzní podstaty zahájení řízení odložit nebo odmítnout, pokud nejsou tato řízení nezbytná ochraně zájmů místních věřitelů. Mělo by tomu být tak zejména, pokud správce konkurzní podstaty, učiněním závazku zatěžujícího majetkovou podstatu, souhlasí s tím, že s místními věřiteli bude zacházet stejně, jako kdyby bylo zahájeno vedlejší řízení, a použije pravidla pořadí pohledávek členského státu, kde bylo o zahájení vedlejšího řízení požádáno, při provedení rozvrhu výtěžku ze zpeněžení majetku nacházejícího se tomto členském státě. Toto nařízení by mělo správci konkurzní podstaty dát možnost činit takové závazky a stanovit objektivní kritéria, která tyto závazky musí splňovat.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 18.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Bod odůvodnění 19 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19b) V zájmu účinného zajištění ochrany místních zájmů by správce podstaty v hlavním řízení neměl být schopen nekalým způsobem zpeněžovat nebo přemísťovat majetek nacházející se v členském státě, kde je umístěna provozovna, aby zmařil možnost účinného uspokojení těchto zájmů, pokud by následně bylo zahájeno vedlejší řízení.

(19b) V zájmu účinného zajištění ochrany místních zájmů by správce konkurzní podstaty v hlavním řízení neměl být schopen nekalým způsobem zpeněžovat nebo přemísťovat majetek nacházející se v členském státě, kde je umístěna provozovna, aby zmařil možnost účinného uspokojení těchto zájmů, pokud by následně bylo zahájeno vedlejší řízení. V případech, kdy se jeví, že správce konkurzní podstaty nedokáže závazky dodržet, by měli být místní věřitelé oprávněni rovněž požádat soud o ochranná opatření.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 29a.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 14 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14) Vkládají se nové body odůvodnění 20a a 20b, které znějí:

14) Vkládají se nové body odůvodnění 20a, 20aa a 20b, které znějí:

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 14

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Bod odůvodnění 20 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20a) Tato nařízení by mělo zajistit účinné vedení úpadkových řízení, která se týkají různých společností tvořících skupinu společností. Pokud byla zahájena úpadková řízení proti několika společnostem z jedné skupiny, měla by být tato řízení řádně koordinována. Různí správci podstaty a zapojené soudy by měli proto mít stejnou povinnost navzájem spolupracovat a komunikovat jako ti, kteří jsou zapojeni do hlavního a vedlejšího řízení, která se vedou proti stejnému dlužníkovi. Správce podstaty jmenovaný v řízení proti členovi skupiny společností by navíc měl mít aktivní legitimaci navrhovat záchranný plán v řízení proti jinému členovi stejné skupiny, a to v rozsahu, v jakém je takový nástroj k dispozici ve vnitrostátním úpadkovém právu.

(20a) Tato nařízení by mělo zajistit účinné vedení úpadkových řízení, která se týkají různých společností tvořících skupinu společností. Pokud byla zahájena úpadková řízení proti několika společnostem z jedné skupiny, měla by být tato řízení řádně koordinována, zejména proto, aby úpadek jedné společnosti ze skupiny neohrozil pokračování ostatních společností v činnosti. Různí správci konkurzní podstaty a zapojené soudy by měli proto mít stejnou povinnost navzájem spolupracovat a komunikovat jako ti, kteří jsou zapojeni do hlavního a vedlejšího řízení, která se vedou proti stejnému dlužníkovi.

Odůvodnění

Viz výklad ve vysvětlujícím prohlášení.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 14

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Bod odůvodnění 20 a a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20aa) Zavedení koordinace řízení proti skupině by mělo posílit zvláště restrukturalizaci skupiny, příp. jejích členů, protože by umožnilo flexibilně koordinované vedení úpadkových řízení. Koordinace řízení proti skupině by neměla jednotlivá řízení omezovat, ale spíše sloužit jako referenční bod pro opatření, jež mají být v rámci jednotlivých řízení přijata.

Odůvodnění

Viz výklad ve vysvětlujícím prohlášení.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 14

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Bod odůvodnění 20 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20b) Zavedení pravidel o úpadku skupiny společností by nemělo omezit možnost soudu zahájit v jediné jurisdikci úpadkové řízení proti několika společnostem náležejícím do stejné skupiny, shledá-li, že místo, kde jsou soustředěny jejich hlavní zájmy, se nachází v jediném členském státě. V takových situacích by soud měl mít rovněž možnost jmenovat stejného správce podstaty ve všech dotčených řízeních.

(20b) Zavedení pravidel o úpadku skupiny společností by nemělo omezit možnost soudu zahájit v jediné jurisdikci úpadkové řízení proti několika společnostem náležejícím do stejné skupiny, shledá-li, že místo, kde jsou soustředěny jejich hlavní zájmy, se nachází v jeho celostátní a místní jurisdikci. V takových situacích by soud měl mít rovněž možnost jmenovat stejného správce konkurzní podstaty ve všech dotčených řízeních. Členské státy by měly mít rovněž možnost zavést ustanovení o úpadku skupin společností nacházejících se v jejich jurisdikci, která by šla nad rámec ustanovení tohoto nařízení a neměla by mít vliv na jeho účinné a účelné uplatňování.

Odůvodnění

Objasnění, že důležitou úlohu hraje i místní jurisdikce, a to zejména pokud jde o úpadek skupiny. Některé členské státy v současnosti diskutují o zavedení domácích pravidel pro skupiny společností v úpadku, a proto je třeba jasně stanovit, že těmto reformním procesům se nebrání, pokud vnitrostátní pravidla nenarušují řádné uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 1 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na kolektivní soudní nebo správní řízení, včetně předběžných řízení, která jsou založena na právu upravujícím úpadek nebo oddlužení a ve kterých, za účelem záchrany, úpravy dluhu, reorganizace nebo likvidace,

1. Toto nařízení se použije na kolektivní soudní nebo správní řízení, včetně předběžných řízení, která jsou založena na právu upravujícím úpadek a ve kterých, za účelem zabránění likvidaci, úpravy dluhu, reorganizace nebo likvidace,

a) je dlužník zcela či částečně zbaven dispozičních oprávnění k svému majetku a je jmenován správce podstaty, nebo

a) je dlužník zcela či částečně zbaven dispozičních oprávnění k svému majetku a je jmenován správce konkurzní podstaty, nebo

b) jsou majetek a záležitosti dlužníka pod kontrolou či dohledem soudu.

b) jsou majetek a záležitosti dlužníka pod kontrolou či dohledem soudu.

 

Taková řízení mohou být zahájena před úpadkem pouze v případě, že jejich účelem je zabránit likvidaci.

Řízení podle tohoto odstavce jsou uvedená v příloze A.

Řízení podle tohoto odstavce jsou uvedená v příloze A.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 1. – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Pokud jsou řízení uvedená v odstavci 1 podle práva členského státu, v němž je zahájeno úpadkové řízení, důvěrná, uplatní se na ně toto nařízení teprve od okamžiku, kdy jsou v souladu s právem tohoto členského státu zpřístupněna veřejnosti, a za předpokladu, že nemají vliv na nároky věřitelů, kteří do nich nejsou zapojeni.

Odůvodnění

Pokud jsou některá řízení skutečně důvěrná, nebylo by spravedlivé rozšiřovat jejich důsledky na strany, které do řízení nejsou vůbec zapojeny.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) úvěrových institucí,

b) jakýchkoli úvěrových institucí, včetně institucí ve smyslu článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU*,

 

______________

 

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) investičních podniků v rozsahu, v jakém se na ně vztahuje směrnice 2001/24/ES (v platném znění) a

c) investičních podniků, pokud se na ně vztahuje směrnice 2001/24/ES (v platném znění), a institucí, které se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU*,

___________________

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES, nařízení (ES) č. 1060/2009 a nařízení (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Článek 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „správcem podstaty“ se rozumí

b) „správcem konkurzní podstaty“ se rozumí každá osoba nebo subjekt, jejichž funkcí, a to i prozatímní, je plně či částečně spravovat nebo zpeněžovat majetek, u kterého dlužník pozbyl dispoziční oprávnění, nebo dohlížet na správu jeho záležitostí. Seznam těchto osob a subjektů je obsažen v příloze C;

i) každá osoba nebo subjekt, jejichž funkcí je spravovat nebo zpeněžovat majetek, u kterého byl dlužníkovi pozbyl dispozičních oprávnění, nebo dohlížet na správu jeho záležitostí. Seznam těchto osob a subjektů je obsažen v příloze C;

 

ii) ve věci, která nezahrnuje jmenování správce podstaty nebo převod dlužníkových pravomocí na něj, dlužník s dispozičními oprávněními;

 

 

(Změna, jejímž cílem je doplnit do slovního spojení „správce podstaty“ slovo „konkurzní“, se týká celého textu. Její přijetí si vyžádá odpovádající změny v celém nařízení.)

Odůvodnění

Doplnění slova „konkurzní“ do slovního spojení „správce podstaty“ má horizontální povahu. (Další věta se netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 2 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) „dlužníkem s dispozičními oprávněními“ se rozumí dlužník, proti němuž bylo zahájeno úpadkové řízení, v němž nedochází k úplnému převodu práv a povinností ke správě dlužníkova majetku na správce konkurzní podstaty, takže dlužníkovi zůstává alespoň částečná kontrola nad jeho majetkem a záležitostmi;

Odůvodnění

V některých členských státech existují úpadková řízení, v nichž dlužníkovi zůstávají dispoziční oprávnění.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Článek 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „soudem“ se rozumí ve všech článcích vyjma čl. 3b odst. 2 soudní orgán nebo jiný příslušný subjekt členského státu, který je oprávněn zahájit úpadkové řízení, potvrdit zahájení takového řízení nebo v průběhu takového řízení rozhodovat;

c) „soudem“ se rozumí soudní orgán, který je oprávněn zahájit úpadkové řízení, potvrdit zahájení takového řízení nebo v průběhu takového řízení rozhodovat;

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Článek 2 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) „okamžikem zahájení řízení“ se rozumí okamžik, kdy rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení nabývá účinku, bez ohledu na to, zda se jedná o konečné rozhodnutí či nikoli;

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Článek 2 – písm. g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) „provozovnou“ se rozumí jakékoli provozní místo, kde dlužník vykonává nikoli přechodnou hospodářskou činnost za pomoci lidských zdrojů a majetku;

g) “provozovnou” se rozumí jakékoli provozní místo, kde dlužník vykonává nebo v průběhu tří mesíců před podáním žádosti o zahájení hlavního úpadkového řízení vykonával nikoli přechodnou hospodářskou činnost za pomoci lidských zdrojů a majetku nebo služeb;

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 2 – písm. g a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) „žalobou, která přímo vyplývá z úpadkového řízení a úzce s ním souvisí“ se rozumí žaloba zaměřená na získání rozhodnutí, které ve své podstatě není nebo by nebylo možné získat mimo úpadkové řízení či nezávisle na něm a které je přípustné výlučně tehdy, když probíhá úpadkové řízení;

Odůvodnění

Objasnění, na které žaloby se pojem vztahuje, protože to je důležité pro určení příslušnosti podle článku 3a.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 2 – písm. g b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gb) „ustanovením o závěrečném vypořádání“ se rozumí smluvní ustanovení, na jehož základě jsou závazky, které k sobě mají podle tohoto ustanovení strany navzájem, v případě vzniku okolnosti předem vymezené v tomto ustanovení ve vztahu ke smluvní straně – bez ohledu na to, zda jsou v daném okamžiku splatné, či nikoli – automaticky nebo na základě rozhodnutí jedné ze stran redukovány na jeden čistý závazek nebo jedním čistým závazkem nahrazeny, a to novací, ukončením nebo jiným způsobem, přičemž tento čistý závazek představuje celkovou hodnotu spojených závazků, jež je poté splatná a kterou musí jedna strana zaplatit druhé straně;

Odůvodnění

Uvedení do souladu se zásadami UNIDROIT.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 2 – písm. i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) „skupinou společností“ se rozumí skupina společností sestávající z mateřské společnosti a dceřiných společností;

i) „skupinou společností“ se rozumí mateřská společnost a všechny její dceřiné společnosti;

Odůvodnění

Písmena i) a j) jsou uvedena do souladu se směrnicí o účetnictví.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 2 – písm. j

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) „mateřskou společností“ se rozumí společnost, která

j) „mateřskou společností“ se rozumí společnost, která kontroluje jednu nebo nekolik dceřiných společností. Za mateřskou společnost se považuje společnost, jež připravuje konsolidované účetní závěrky v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU*;

i) má většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiné společnosti („dceřiná společnost“); nebo

 

ii) je akcionářem nebo společníkem dceřiné společnosti a má právo

 

aa) jmenovat nebo odvolat většinu členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů dané dceřiné společnosti; nebo

 

bb) vykonávat rozhodující vliv v dceřiné společnosti podle smlouvy s touto společností nebo podle ustanovení jejích stanov.

 

 

______________

 

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

Odůvodnění

Písmena i) a j) jsou uvedena do souladu se směrnicí o účetnictví.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 2 – písm. j a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja) „zásadními funkcemi ve skupině“ se rozumí

 

i) možnost přijímat a vymáhat rozhodnutí strategického významu vůči skupině nebo její části před zahájením úpadkového řízení proti některému členu skupiny nebo

 

ii) hospodářský význam v rámci skupiny, jehož existenci lze předpokládat, jestliže daný člen či členové skupiny přispívají ke konsolidované bilanční sumě a konsolidovanému obratu alespoň 10 %.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 22

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Soudy členského státu, na jehož území je místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, mají příslušnost zahájit úpadkové řízení („hlavní řízení“). Místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy, je místem, ze kterého dlužník své zájmy pravidelně spravuje a které je zjistitelné třetími osobami.

1. Příslušnost zahájit úpadkové řízení („hlavní řízení“) mají soudy členského státu, na jehož území je místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka. Místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy, je místem, ze kterého dlužník pravidelně spravuje své zájmy alespoň tři měsíce před zahájením úpadkového řízení nebo dočasného řízení a které je zjistitelné třetími osobami.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 22

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 3 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud bylo zahájeno úpadkové řízení podle odstavce 1, stávají se jakákoli řízení následně zahájená podle odstavce 2 vedlejšími řízeními. Příslušným časovým okamžikem pro posouzení, zda má dlužník provozovnu na území jiného členského státu, je v takovém případě datum zahájení hlavního řízení.“

3. Pokud bylo doručeno rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení podle odstavce 1, stávají se jakákoli řízení následně zahájená podle odstavce 2 vedlejšími řízeními. Příslušným časovým okamžikem pro posouzení, zda má dlužník provozovnu na území jiného členského státu, je v takovém případě datum zahájení hlavního řízení.“

Odůvodnění

Uvedení do souladu s definicí v čl. 2 písm. d).

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 23

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 3 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud žaloba uvedená v odstavci 1 souvisí s žalobou v občanských a obchodních věcech proti stejnému žalovanému, může správce podstaty podat obě žaloby k soudům v členském státě, na jehož území má žalovaný bydliště, nebo je-li podávána žaloba na několik žalovaných, k soudům členského státu, na jehož území má bydliště kterýkoliv z nich, má-li daný soud příslušnost podle pravidel nařízení (ES) č. 44/2001.

2. Pokud žaloba uvedená v odstavci 1 souvisí s žalobou v občanských a obchodních věcech proti stejnému žalovanému, může správce konkurzní podstaty podat obě žaloby k soudům v členském státě, na jehož území má žalovaný bydliště, nebo je-li podávána žaloba na několik žalovaných, k soudům členského státu, na jehož území má bydliště kterýkoliv z nich, má-li daný soud příslušnost podle pravidel nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012*.

 

_____________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012).

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 23

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 3 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Žaloby navzájem souvisejí ve smyslu tohoto článku, pokud je mezi nimi dán tak úzký vztah, že jejich společné projednání a rozhodnutí je vhodné k tomu, aby se zabránilo vydání vzájemně si odporujících rozhodnutí v oddělených řízeních.

3. Žaloby navzájem souvisejí ve smyslu odstavce 2, pokud je mezi nimi dán tak úzký vztah, že k tomu, aby se zabránilo vydání vzájemně neslučitelných rozhodnutí v oddělených řízeních, je vhodné je projednat a rozhodnout o nich ve společném řízení.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 23

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 3 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Je-li úpadkové řízení zahájeno v souladu s vnitrostátním právem bez soudního rozhodnutí, správce podstaty jmenovaný v takovém řízení přezkoumá, zda má členský stát, ve kterém řízení probíhá, příslušnost podle článku 3. Shledá-li správce podstaty, že příslušnost existuje, uvede důvody, na kterých je příslušnost založena a konkrétně, zda je příslušnost založena na čl. 3 odst. 1 nebo 2.

vypouští se

Odůvodnění

Při určování místa, kde jsou soustředěny hlavní zájmy, je potřebná minimální kontrola soudu.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 23

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 3 b – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Každý věřitel nebo zúčastněná osoba s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v jiném členském státě, než je stát, kde bylo zahájeno řízení, má právo napadnout rozhodnutí o zahájení hlavního řízení. Soud, který zahajuje hlavní řízení, nebo správce podstaty o svém rozhodnutí včas informuje věřitele, jsou-li známi, aby jim umožnil toto rozhodnutí napadnout.

3. Každý věřitel nebo zúčastněná osoba s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v jiném členském státě, než je stát, kde bylo zahájeno řízení, má právo napadnout rozhodnutí o zahájení hlavního řízení na základě mezinárodní příslušnosti do tří týdnů ode dne, kdy byly informace o zahájení úpadkového řízení v souladu s čl. 20a písm. a) zpřístupněny veřejnosti.“

Odůvodnění

Objasnění, že platnost rozhodnutí o zahájení řízení lze napadnout do tří týdnů po jeho zveřejnění. Vzhledem k tomu, že informace se zveřejňují v rejstříku, není třeba, aby věřitele informoval ještě soud nebo správce konkurzní podstaty.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 25

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Článek 6 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ujednání o započtení

Ustanovení o závěrečném vypořádání

Ujednání o započtení se řídí výhradně právem rozhodným pro smlouvu, jíž se řídí tato ujednání.“

Jestliže je jednou smluvní stranou smlouvy obsahující ustanovení o závěrečném vypořádání instituce, na kterou se vztahuje působnost směrnice 2001/24/ES, řídí se toto ustanovení o závěrečném vypořádání výhradně právem rozhodným pro smlouvu, jíž se řídí toto ustanovení.“

Odůvodnění

Uvedení do souladu s právními předpisy EU.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 26 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Článek 12

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

(26a) Článek 12 se nahrazuje tímto:

Článek 12

,,Článek 12

Patenty a ochranné známky Společenství

Evropské patenty s jednotným účinkem a ochranné známky Společenství

Pro účely tohoto nařízení mohou být patenty Společenství, ochranné známky Společenství a jakákoli obdobná práva stanovená právními předpisy Společenství zahrnuta pouze do řízení podle čl. 3 odst. 1.

Pro účely tohoto nařízení mohou být evropské patenty s jednotným účinkem, ochranné známky Společenství a jakákoli obdobná práva stanovená právními předpisy Společenství zahrnuta pouze do řízení podle čl. 3 odst. 1.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s novým nařízením o patentech s jednotným účinkem.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 28 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 18 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Správce podstaty jmenovaný soudem s příslušností podle čl. 3 odst. 1 může v jiném členském státě vykonávat veškeré pravomoci, které jsou mu svěřeny podle práva státu, ve kterém bylo řízení zahájeno, dokud v tomto státě není na základě návrhu zahájeno jiné úpadkové řízení nebo schváleno ochranné opatření bránící jejich výkonu. S výhradou článků 5 a 7 může správce podstaty zejména přemístit majetek dlužníka z území členského státu, ve kterém se nachází. Může rovněž učinit závazek, že v hlavním řízení budou respektována práva na rozvrh výtěžku ze zpeněžení a práva na pořadí pohledávky, která by věřitelé měli, pokud by bylo zahájeno vedlejší řízení. Tento závazek podléhá případným formálním požadavkům státu, ve kterém bylo zahájeno hlavní řízení, a je vymahatelný na majetkové podstatě a zatěžuje ji.“

1. Správce konkurzní podstaty jmenovaný soudem s příslušností podle čl. 3 odst. 1, anebo v případě řízení s dlužníkem s dispozičními oprávněními v souladu s touto příslušností buď správce konkurzní podstaty, nebo dlužník může v jiném členském státě vykonávat veškeré pravomoci, které jsou mu svěřeny podle práva státu, ve kterém bylo řízení zahájeno, dokud v tomto státě není na základě návrhu zahájeno jiné úpadkové řízení nebo schváleno ochranné opatření bránící jejich výkonu. S výhradou článků 5 a 7 může správce konkurzní podstaty zejména přemístit majetek dlužníka z území členského státu, ve kterém se nachází. Může rovněž učinit vymahatelný a závazný závazek, že v hlavním řízení budou respektována práva na rozdělení výtěžku ze zpeněžení a práva na pořadí pohledávky, která by věřitelé měli, pokud by bylo zahájeno vedlejší řízení. Tento závazek přesně uvádí věcné předpoklady, z nichž vychází, zejména s ohledem na rozdělení výtěžku ze zpeněžení mezi místní pohledávky podle přednosti a pořadí v souladu s právními předpisy upravujícími vedlejší řízení, hodnotu majetku, který lze rozdělit v rámci vedlejšího řízení, dostupné možnosti ke zpeněžení této hodnoty, podíl věřitelů v hlavním řízení účastnících se vedlejšího řízení a náklady, které by přineslo zahájení vedlejšího řízení. Případné formální požadavky na tento závazek jsou specifikovány v právních předpisech státu, ve kterém bylo zahájeno hlavní řízení.“

Odůvodnění

Minimální kritéria, která musí závazek splňovat, stanovuje samotné nařízení, a to nejen v zájmu právní jednoznačnosti, ale rovněž aby poskytovalo minimální ochranu místním věřitelům.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 29

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 20 a – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) v případě, že dlužníkem je společnost, její identifikační číslo a adresu sídla;

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 29

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Článek 20 d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud bylo zahájeno hlavní nebo vedlejší řízení proti společnosti nebo právnické osobě nebo osobě samostatně výdělečně činné, soud, který zahajuje řízení, zajistí, aby byly informace uvedené v článku 20a bezodkladně zveřejněny v insolvenčním rejstříku státu, kde se řízení zahajuje.“

Pokud bylo zahájeno hlavní nebo vedlejší řízení, soud, který zahajuje řízení, zajistí, aby byly informace uvedené v článku 20a bezodkladně zveřejněny v insolvenčním rejstříku státu, kde se řízení zahajuje. Členské státy stanoví postupy umožňující výmaz z insolvenčního rejstříku.“

Odůvodnění

Jasně se stanovuje, že zveřejnění informací není omezeno na konkrétní dlužníky.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 30

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 21 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do vytvoření systému propojení insolvenčních rejstříků uvedeného v článku 20b správce podstaty požádá, aby oznámení o zahájení úpadkového řízení a případně i rozhodnutí o jeho jmenování bylo zveřejněno v jiném členském státě, kde se nachází provozovna dlužníka, podle pravidel pro zveřejnění platných v tomto státě. Toto zveřejnění označí jmenovaného správce podstaty a zda se příslušnost odvozuje podle čl. 3 odst. 1 nebo 2.

1. Do vytvoření systému propojení insolvenčních rejstříků uvedeného v článku 20b správce konkurzní podstaty požádá, aby oznámení o zahájení úpadkového řízení a případně i rozhodnutí o jeho jmenování bylo zveřejněno v jiném členském státě, kde se nachází provozovna dlužníka, podle pravidel pro zveřejnění platných v tomto státě. Tímto způsobem budou zveřejněny veškeré další informace uvedené v článku 20a.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 30

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 21 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Správce podstaty může žádat, aby informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku byly zveřejněny v kterémkoliv jiném členském státě, kde se nachází majetek nebo věřitelé, a to podle pravidel pro zveřejnění stanovených v tomto státě.“

2. Správce konkurzní podstaty může požádat, aby informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku byly zveřejněny v kterémkoliv jiném členském státě, kde se nachází majetek, věřitelé nebo dlužníci, a to podle pravidel pro zveřejnění stanovených v tomto státě.“

Odůvodnění

Potřebné sladění s článkem 24.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 31 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 24 – odst. 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

31a) V článku 24 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2. Pokud je takový závazek splněn před zveřejněním podle článku 21, má se za to, že osoba, která závazek splnila, nevěděla o zahájení úpadkového řízení, pokud není prokázán opak; pokud byl závazek splněn po tomto zveřejnění, má se za to, že osoba, která závazek splnila, o zahájení řízení věděla, pokud není prokázán opak.

2. Pokud je takový závazek splněn před zveřejněním podle článku 20a nebo 21, má se za to, že osoba, která závazek splnila, nevěděla o zahájení úpadkového řízení, pokud není prokázán opak; pokud byl závazek splněn po tomto zveřejnění, má se za to, že osoba, která závazek splnila, o zahájení řízení věděla, pokud není prokázán opak.

Odůvodnění

Vyjasnění, že se ustanovení vztahuje také na zveřejnění informací v rejstříku.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 32

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Rozhodnutí, která se týkají průběhu a skončení úpadkového řízení a jsou vynesena soudem, jehož rozhodnutí o zahájení řízení je uznáno podle článku 16, a vyrovnání tímto soudem schválená, se rovněž uznávají bez dalších formalit. Tato rozhodnutí se vykonávají v souladu s články 3256, s výjimkou čl. 34 odst. 2, nařízení (ES) č. 44/2001.

1. Bez dalších formalit se uznávají rovněž rozhodnutí, která se týkají průběhu a skončení úpadkového řízení a jsou vynesena soudem, jehož rozhodnutí o zahájení řízení je uznáno podle článku 16, a vyrovnání schválená tímto soudem. Tato rozhodnutí se vykonávají v souladu s články 3946 nařízení (EU) č. 1215/2012.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s novým nařízením Brusel I.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 34

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 29 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Soud, u kterého byl podán návrh na zahájení vedlejšího řízení, o tom bezodkladně vyrozumí správce podstaty v hlavním řízení a poskytne mu příležitost být ve věci tohoto návrhu slyšen.

1. Soud, u kterého byl podán návrh na zahájení vedlejšího řízení, o tom bezodkladně vyrozumí správce konkurzní podstaty v hlavním řízení a poskytne mu příležitost být ve věci tohoto návrhu slyšen.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 34

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 29 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Na žádost správce podstaty v hlavním řízení odloží soud uvedený v odstavci 1 rozhodnutí o zahájení nebo odmítne zahájit vedlejší řízení, pokud zahájení takového řízení není nutné k ochraně zájmů místních věřitelů, zejména když správce podstaty v hlavním řízení učinil závazek uvedený v čl. 18 odst. 1 a dodržuje jeho podmínky.

2. Na žádost správce konkurzní podstaty v hlavním řízení odloží soud uvedený v odstavci 1 rozhodnutí o zahájení vedlejšího řízení nebo toto řízení odmítne zahájit, pokud správce konkurzní podstaty v hlavním řízení předloží dostatečné důkazy o tom, že zahájení takového řízení není nutné k ochraně zájmů místních věřitelů, zejména když správce konkurzní podstaty v hlavním řízení učinil závazek uvedený v čl. 18 odst. 1 a dodržuje jeho podmínky.

Odůvodnění

Vyjasnění ohledně důkazního břemene.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 34

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 29 a – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Místní věřitelné mají právo napadnout rozhodnutí odložit nebo zamítnout zahájení vedlejšího řízení do tří týdnů ode dne, kdy bylo toto rozhodnutí podle čl. 20a písm. a) zpřístupněno veřejnosti.

Odůvodnění

Objasnění, že je možné se proti soudnímu rozhodnutí odvolat.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 34

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 29 a – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Místní věřitelé mají právo se obrátit na soud, který vede hlavní řízení, aby od správce konkurzní podstaty v hlavním řízení požadovali přijetí vhodných opatření potřebných na ochranu zájmů místních věřitelů. Takový požadavek může zahrnovat i zákaz přesunutí majetku z členského státu, v němž bylo zahájení vedlejšího řízení odloženo nebo zamítnuto, odložení rozdělení výtěžku v hlavním řízení nebo uložení povinnosti, aby správce konkurzní podstaty v hlavním řízení zajistil splnění závazků.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 34

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 29 a– odst. 2 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c. Soud uvedený v odstavci 1 může jmenovat správce s omezenými pravomocemi. Správce zajistí, aby byl závazek řádně splněn, a účastní se jeho plnění, pokud je to nutné z hlediska ochrany zájmů místních věřitelů. Správce má v souladu s odstavcem 2b právo obrátit se na soud.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 34

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 29 a – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí o zahájení vedlejšího řízení se oznamuje správci podstaty v hlavním řízení, který má právo toto rozhodnutí napadnout.“

4. Rozhodnutí o zahájení vedlejšího řízení se neprodleně oznamuje správci konkurzní podstaty v hlavním řízení, který má právo toto rozhodnutí napadnout do dvou týdnů od přijetí oznámení. V odůvodněných případech může soud zahajující vedlejší řízení tuto lhůtu zkrátit, přičemž však nesmí být kratší než jeden týden od obdržení oznámení.“

Odůvodnění

S ohledem na zajištění právní jistoty jsou zavedeny lhůty.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 35

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 31 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Správce podstaty v hlavním řízení a správce podstaty ve vedlejším řízení navzájem spolupracují, a to v rozsahu, v jakém je tato spolupráce slučitelná s pravidly platnými pro každé z těchto řízení. Tato spolupráce může mít formu dohod nebo protokolů.

1. Správci konkurzní podstaty v úpadkových řízeních vedených proti stejnému dlužníkovi navzájem spolupracují, pokud je tato spolupráce vhodná pro usnadnění účelného vedení řízení, je slučitelná s pravidly platnými pro každé z těchto řízení a nevyvolává žádný střet zájmů. Tato spolupráce může mít formu dohod nebo protokolů.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s článkem 42a, jak je uvedeno v bodě odůvodnění 20a. Tato změna také vyjasňuje, že se ustanovení vztahuje i na územní řízení.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 36

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 31 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aby se usnadnila koordinace hlavního a vedlejšího úpadkového řízení proti stejnému dlužníkovi, soud, u kterého byl podán návrh na zahájení úpadkového řízení nebo který takové řízení zahájil, spolupracuje s kterýmkoliv jiným soudem, u kterého byl podán návrh na zahájení úpadkového řízení nebo který takové řízení zahájil, a to v rozsahu, v jakém je tato spolupráce slučitelná s pravidly platnými pro každé z těchto řízení. Za tímto účelem mohou soudy případně jmenovat osobu nebo subjekt jednající pod jejich vedením.

1. Aby se usnadnila koordinace úpadkových řízení proti stejnému dlužníkovi, soud, u kterého byl podán návrh na zahájení úpadkového řízení nebo který takové řízení zahájil, spolupracuje s kterýmkoliv jiným soudem, u kterého byl podán návrh na zahájení úpadkového řízení nebo který takové řízení zahájil, pokud je tato spolupráce vhodná k usnadnění účelného vedení řízení a slučitelná s pravidly platnými pro každé z těchto řízení. Za tímto účelem mohou soudy případně jmenovat osobu nebo subjekt, který má jednat pod jejich vedením, pokud je to slučitelné s pravidly, jež se na řízení vztahují.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s článkem 42b, jak je uvedeno v bodě odůvodnění 20a.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 36

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 31 b – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aby se usnadnila koordinace hlavního a vedlejšího úpadkového řízení, která byla zahájena proti stejnému dlužníkovi,

1. Aby se usnadnila koordinace úpadkových řízení, která byla zahájena proti stejnému dlužníkovi,

Odůvodnění

Uvedení do souladu s článkem 42c, jak je uvedeno v bodě odůvodnění 20a.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 36

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 31 b – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

v každém případě pokud je tato spolupráce a komunikace vhodná pro usnadnění koordinace řízení, je slučitelná s pravidly platnými pro každé z těchto řízení a nevyvolává žádný střet zájmů.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s článkem 42c, jak je uvedeno v bodě odůvodnění 20a.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 38

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 34 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud bylo zahájeno vedlejší řízení proti právnické osobě v členském státě, ve kterém má tato osoba sídlo, a součástí skončení daného řízení je zrušení této právnické osoby, takové zrušení nebrání v tom, aby pokračovalo hlavní řízení, které bylo zahájeno v jiném členském státě.“

2. Pokud bylo zahájeno vedlejší řízení proti právnické osobě v členském státě, ve kterém má tato osoba sídlo, a součástí skončení daného řízení je zrušení této právnické osoby, dotyčná právnická osoba nebude vymazána z obchodního rejstříku, dokud nebude ukončeno hlavní řízení.“

Odůvodnění

Vyjasnění pro případy, kdy místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy, není totožné se sídlem společnosti.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 45

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 42 a – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) prozkoumají možnosti restrukturalizace skupiny, a existují-li tyto možnosti, koordinují návrhy a vyjednávání koordinovaného restrukturalizačního plánu;

b) prozkoumají možnosti restrukturalizace těch členů skupiny, proti kterým je vedeno úpadkové řízení, a existují-li tyto možnosti, koordinují návrhy a vyjednávání koordinovaného restrukturalizačního plánu;

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 45

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 42 b – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud se úpadkové řízení týká dvou nebo více členů skupiny společností, soud, u kterého byl podán návrh na zahájení řízení proti členovi takové skupiny nebo který takové řízení zahájil, spolupracuje s kterýmkoliv jiným soudem, u kterého byl podán návrh na zahájení řízení proti jinému členovi stejné skupiny nebo který takové řízení zahájil, a to v rozsahu, v jakém je taková spolupráce vhodná pro usnadnění účelného vedení řízení a není neslučitelná s pravidly, která se na ně vztahují. Za tímto účelem mohou soudy případně jmenovat osobu nebo subjekt jednající pod jejich vedením.

1. Pokud se úpadkové řízení týká dvou nebo více členů skupiny společností, soud, u kterého byl podán návrh na zahájení řízení proti členovi takové skupiny nebo který takové řízení zahájil, spolupracuje s kterýmkoliv jiným soudem, u kterého byl podán návrh na zahájení řízení proti jinému členovi stejné skupiny nebo který takové řízení zahájil, pokud je taková spolupráce vhodná pro usnadnění účelného vedení řízení a není neslučitelná s pravidly, která se na ně vztahují. Za tímto účelem mohou soudy případně jmenovat osobu nebo subjekt, který má jednat pod jejich vedením, pokud je to slučitelné s pravidly, jež se na řízení vztahují.

Odůvodnění

Objasnění, že se ustanovení vztahuje také na soudy.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 45

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Článek 42 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správce podstaty jmenovaný v úpadkovém řízení proti členovi skupiny společností spolupracuje a komunikuje s kterýmkoliv soudem, u kterého byl podán návrh na zahájení řízení proti jinému členovi stejné skupiny nebo který takové řízení zahájil, a to v rozsahu, v jakém je taková spolupráce vhodná pro usnadnění koordinace řízení a není neslučitelná s pravidly, která se na ně vztahují. Správce podstaty zejména může požadovat po soudu informace o řízení proti jinému členovi skupiny, nebo požadovat pomoc v řízení, ve kterém byl jmenován.

Správce konkurzní podstaty jmenovaný v úpadkovém řízení proti členovi skupiny společností spolupracuje a komunikuje s kterýmkoliv soudem, u kterého byl podán návrh na zahájení řízení proti jinému členovi stejné skupiny nebo který takové řízení zahájil, pokud je taková spolupráce vhodná pro usnadnění koordinace řízení, není neslučitelná s pravidly, která se na ně vztahují, a nevyvolává žádný střet zájmů. Správce konkurzní podstaty zejména může požadovat po soudu informace o řízení proti jinému členovi skupiny, nebo požadovat pomoc v řízení, ve kterém byl jmenován.

Odůvodnění

Vyjasnění, že spolupráce mezi soudy a správci konkurzní podstaty je omezena střety zájmů.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 45

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 42 d – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) žádat o přerušení řízení, které bylo zahájeno proti kterémukoliv jinému členu stejné skupiny;

b) žádat o přerušení řízení, které bylo zahájeno proti kterémukoliv jinému členu stejné skupiny, na dobu až dvou měsíců;

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 45

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 42 d – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) navrhnout záchranný plán, vyrovnání nebo srovnatelné opatření pro všechny či některé členy skupiny, proti kterým byla zahájena úpadková řízení, a předložit takový návrh v řízení zahájeném proti jinému členu stejné skupiny v souladu s rozhodným právem těchto řízení; a

vypouští se

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 45

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 42 d – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) žádat o další procesní opatření v rámci práva uvedeného v písm. c), která mohou být nezbytná pro účely záchrany, včetně změny řízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 45

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 42 d – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Soud, který zahájil řízení uvedené v odst. 1 písm. b) přeruší řízení v celém rozsahu nebo z části, pokud se prokáže, že toto přerušení bude k užitku věřitelů v těchto řízeních. Toto přerušení lze nařídit až na dobu tří měsíců a lze jej na stejnou dobu prodloužit nebo obnovit. Soud, který nařídil přerušení řízení, může po správci podstaty požadovat, aby přijal vhodná opatření k zajištění zájmů věřitelů v řízení.

2. Soud, který zahájil řízení uvedené v odst. 1 písm. b) přeruší řízení v celém rozsahu nebo z části, pokud správce konkurzní podstaty předloží dostatečné důkazy o tom, že toto přerušení bude k užitku věřitelů v těchto řízeních. Toto přerušení lze nařídit až na dobu dvou měsíců. Soud, který nařídil přerušení řízení, může po správci konkurzní podstaty požadovat, aby přijal vhodná opatření k zajištění zájmů věřitelů v řízení.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 45

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Článek 42 d a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 42da

 

Zahájení koordinace řízení proti skupině

 

1. O koordinaci řízení proti skupině může požádat správce konkurzní podstaty u každého soudu příslušného pro úpadkové řízení vedené proti některému členu skupiny pod podmínkou, že:

 

a) úpadkové řízení proti tomuto členu skupiny dosud probíhá a

 

b) členové skupiny, jejichž místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy, se nachází v členském státě soudu, jenž byl požádán o zahájení koordinace řízení proti skupině, vykonávají zásadní funkce ve skupině.

 

2. Jestliže byl o zahájení koordinace řízení proti skupině požádán více než jeden soud, je koordinace zahájena v členském státě, kde jsou vykonávány ty nejzásadnější funkce ve skupině. Příslušné soudy spolu v dané věci komunikují a spolupracují v souladu s článkem 42b. Jestliže nelze zjistit nejzásadnější funkce, může zahájit koordinaci řízení proti skupině soud, který o to byl požádán jako první, za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro zahájení této koordinace.

 

3. Jestliže byla zahájena koordinace řízení proti skupině, podléhá právo správců konkurzní podstaty požádat o přerušení řízení podle čl. 42d odst. 1 písm. b) souhlasu koordinátora. Stávající přerušení jsou i nadále platná a účinná, s výhradou pravomoci koordinátora vyžádat si ukončení daného přerušení.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 45

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Článek 42 d b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 42db

 

Práva a povinnosti koordinátora

 

1. Soud zahajující koordinaci řízení proti skupině jmenuje koordinátora. Koordinátor je nezávislý na členech skupiny a na jejich věřitelích a jeho úkolem je:

 

a) stanovit a navrhnout procesní i hmotněprávní doporučení pro koordinované vedení úpadkových řízení;

 

b) působit jako mediátor při urovnávání sporů mezi dvěma či více správci konkurzní podstaty členů skupiny a

 

c) předložit plán koordinace skupiny, v němž stanoví, popíše a doporučí komplexní soubor opatření vhodných k jednotnému přístupu k řešení úpadku členů skupiny. Plán může obsahovat zejména doporučení ohledně

 

i) opatření, jež by měla být přijata k obnovení hospodářské životaschopnosti a finančního zdraví skupiny nebo její části;

 

ii) urovnání sporů v rámci skupiny, zvláště s ohledem na transakce uvnitř skupiny a vylučovací žaloby;

 

iii) dohod mezi správci konkurzní podstaty členů skupiny v úpadku.

 

2. Koordinátor má právo

 

a) být slyšen v každém řízení zahájeném proti kterémukoli jinému členu skupiny a účastnit se jej, a to zejména prostřednictvím účasti na schůzích věřitelů;

 

b) předložit plán koordinace skupiny schválený v souladu s čl. 42dc odst. 3 a vysvětlit jej;

 

c) požadovat od každého správce konkurzní podstaty informace, které jsou nebo by mohly být užitečné při nalézání a navrhování strategií a opatření ke koordinaci řízení a

 

d) požádat o přerušení řízení zahájeného proti kterémukoli jinému členu skupiny na dobu až tří měsíců a požádat o ukončení tohoto přerušení.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 45

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Článek 42 d c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 42dc

 

Soudní schválení plánu koordinace skupiny

 

1. Správci konkurzní podstaty jmenovaní pro úpadkové řízení, které by bylo dotčeno spuštěním plánu koordinace skupiny, se mohou k návrhu tohoto plánu vyjádřit do termínu určeného koordinátorem při předložení projektu, ovšem nejpozději do jednoho měsíce.

 

2. Návrh plánu předkládaného soudu ke schválení je doprovázen

 

a) vyjádřením koordinátora ohledně toho, jak jsou dodržena ustanovení odstavce 1;

 

b) připomínkami správců konkurzní podstaty vznesenými při předložení návrhu plánu a

 

c) odůvodněným prohlášením koordinátora o způsobu případného začlenění těchto připomínek do návrhu plánu.

 

3. Soud plán schválí, pokud je přesvědčen, že koordinátor dodržel formální požadavky uvedené v odstavci 2 a v čl. 42db odst. 1 písm. c).

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 45

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Článek 42 d d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 42dd

 

Vztah mezi koordinací řízení proti skupině a úpadkovými řízeními

 

1. Správce konkurzní podstaty má povinnost během vedení úpadkového řízení zohledňovat doporučení koordinátora a plán koordinace skupiny. Jestliže má správce konkurzní podstaty v úmyslu odchýlit se od opatření a kroků navrhovaných v plánu koordinace skupiny, vysvětlí důvody této odchylky na schůzi věřitelů nebo jinému orgánu, jemuž se podle právních předpisů příslušného členského státu zodpovídá.

 

2. Nedodržení odstavce 1 se považuje za porušení povinností správce konkurzní podstaty podle právních předpisů příslušného členského státu.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 45

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Článek 42 d e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 42de

 

Odpovědnost koordinátora

 

Koordinátor plní své povinnosti s náležitou péčí. Odpovídá za poškození majetku, jenž je předmětem úpadkového řízení, na které se vztahuje koordinace řízení proti skupině, pokud lze toto poškození důvodně přisoudit porušení jeho povinností. Jeho odpovědnost je stanovena v souladu s právními předpisy členských států, kde byla zahájena koordinace řízení.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 45

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Článek 42 d f (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

„Článek 42df

 

Náklady

 

1. Soudní poplatky a odměna koordinátora jsou stanoveny v právních předpisech členských států.

 

2. Náklady na koordinaci řízení proti skupině nesou poměrným dílem členové skupiny, proti nimž již bylo zahájeno úpadkové řízení v okamžiku zahájení koordinace řízení. Podíl, který hradí každý jednotlivý člen skupiny, se vypočítá podle podílu hodnoty majetku tohoto člena na konsolidovaném majetku všech členů skupiny, proti kterým bylo zahájeno úpadkové řízení.“

Odůvodnění

Viz výklad ve vysvětlujícím prohlášení.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 47

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 45 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Za účelem vyvolání změn přílohy A členské státy oznámí Komisi svá vnitrostátní pravidla úpadkových řízení, u kterých chtějí, aby byla zahrnuta v příloze A, a to spolu s jejich krátkým popisem. Komise přezkoumá, zda oznámená pravidla vyhovují podmínkám stanoveným v článku 1, a je-li tomu tak, aktem v přenesené pravomoci změní přílohu A.

2. Členské státy oznámí Komisi svá vnitrostátní pravidla úpadkových řízení, která splňují kritéria stanovená v článku 1, a to spolu s jejich krátkým popisem. Komise přezkoumá, zda oznámená pravidla vyhovují podmínkám stanoveným v článku 1, a je-li tomu tak, aktem v přenesené pravomoci změní přílohu A.

Odůvodnění

O tom, která řízení jsou zahrnuta do přílohy A, nemají rozhodovat členské státy. Členské státy mají Komisi informovat o tom, že jsou splněny podmínky článku 1.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 47

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 45. – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy oznámí Komisi veškeré podstatné změny svých předpisů týkajících se úpadkových řízení. Komise přezkoumá, zda změněné předpisy vyhovují podmínkám stanoveným v článku 1, a je-li tomu tak, změní přílohu A prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci.

Odůvodnění

Objasnění, že třeba oznamovat také podstatné změny.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 50

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Čl. 46 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na zpracovávání osobních údajů podle tohoto nařízení uplatňují členské státy směrnici 95/46/ES.

1. Na zpracovávání osobních údajů podle tohoto nařízení uplatňují členské státy vnitrostátní předpisy provádějící směrnici 95/46/ES, pokud nejde o zpracovávání uvedené v čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46/ES.

Odůvodnění

Tyto změny odrážejí doporučení uvedená ve stanovisku evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 51 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1346/2000

Příloha C – DEUTSCHLAND

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

51a) V příloze C se oddíl s názvem „DEUTSCHLAND“ mění takto:

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter

- Konkursverwalter

- Vergleichsverwalter

- Vergleichsverwalter

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Verwalter

- Verwalter

- Insolvenzverwalter

- Insolvenzverwalter

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Treuhänder

- Treuhänder

- Vorläufiger Insolvenzverwalter

- Vorläufiger Insolvenzverwalter

 

- Vorläufiger Sachwalter.“

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odráží změny v čl. 2 písm. b) podbodu i).

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise je významnou iniciativou, k níž Parlament vyzýval ve své zprávě obsahující doporučení Komisi k úpadkovým řízením v kontextu práva obchodních společností EU (2011/2006(INI)) přijaté na plenárním zasedání v říjnu 2011. Parlament v ní poznamenává, že „pro některé oblasti úpadkového práva je harmonizace vhodná a uskutečnitelná“, a tato připomínka doposud platí. Nelze přehlížet skutečnost, že „rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy upravujícími úpadková řízení vytvářejí konkurenční výhody nebo nevýhody či obtíže pro společnosti s přeshraniční činností, které by se mohly stát překážkami pro úspěšnou restrukturalizaci společností v úpadku“.

Přeshraniční úpadková řízení již nejsou výjimkou, ale každodenním jevem, který se týká nejen velkých (skupin) společností, ale zasahuje i malé a střední podniky. Existuje dostatek dostupných údajů o uplatňování evropského nařízení o úpadku, které nám umožňují řešit nejnaléhavější problémy. Ve prospěch reformního procesu hovoří řada argumentů, v neposlední řadě jde o modernizaci úpadkového práva EU, tak aby se pozornost obrátila od pouhé likvidace společnosti směrem k tomu, že se danému podniku nabídne druhá příležitost.

Návrh zprávy podporuje změny navrhované Komisí. Řada předložených pozměňovacích návrhů se nesnaží změnit strukturu návrhu Komise ani zavést nové prvky, ale spíše navrhuje vyjasnění nebo sladění textu s právní předpisy EU.

Komise identifikovala pět významných nedostatků, jež je třeba odstranit. Je třeba změnit rozsah působnosti nařízení o úpadku navrženého Komisí, aby se vztahovalo i na další možnosti restrukturalizace podniku.

Nicméně existují pochyby ohledně toho, zda – a za jakých podmínek – by mělo být možné zahájit úpadkové řízení bez účasti soudu, protože v takové situaci by musel stanovit „místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy“, jmenovaný správce konkurzní podstaty. Mohlo by to být v rozporu s cílem zvýšit právní jistotu a zabránit převodu řízení do jiného členského státu kvůli výhodnějšímu právnímu postavení (tzv. forum shopping), a proto bylo dané ustanovení vypuštěno.

Zdokonalení pojmu „místa, kde jsou soustředěny hlavní zájmy“ jeho uvedením do souladu s příslušnou judikaturou Evropského soudního dvora se obecně vítá. Parlament ve své zprávě z legislativního podnětu v této souvislosti uvedl, že definice tohoto místa by měla zohledňovat kritéria, jako je hlavní průběh obchodních aktivit viditelný navenek, umístění majetku, středisko provozních nebo výrobních činností atd. Byl vložen jeden pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 13a, který usiluje o to, aby se ustanovení nesoustřeďovalo výhradně na rozhodnutí v oblasti řízení a aby byla ponechána stranou otázka umístění majetku.

Návrh zprávy v souladu s požadavkem Parlamentu podporuje vytvoření rejstříku na úrovni EU, který by věřitelům a soudům umožnil zjistit, zda bylo či nebylo úpadkové řízení zahájeno v jiném členském státě. Rejstřík by měl být součástí evropského portálu e-justice a měl by obsahovat veškeré příslušné informace o zahájených přeshraničních úpadkových řízeních. Takový rejstřík má zásadní význam pro zlepšení přístupu veřejnosti k informacím a zvýšení transparentnosti.

Návrh zprávy vítá rovněž návrhy Komise na vedlejší řízení. Kromě toho jsou v něm uvedena minimální kritéria, která musí splňovat závazek správce podstaty vůči místním věřitelům, aby byl vykonatelný a zatěžující majetkovou podstatu. Rovněž je jasně stanoveno, že každé rozhodnutí odložit nebo zamítnout zahájení vedlejšího řízení mohou napadnout místní věřitelé. V neposlední řadě se návrh zprávy zabývá důležitou otázkou, co nastane, jestliže správce konkurzní podstaty závazek neplní. V takovém případě by měli mít místní věřitelé právo požádat o ochranu soudu, například prostřednictvím zákazu přemístění majetku (čl. 29a odst. 2b).

Dále je třeba stanovit vhodná řešení, jak vést úpadková řízení se skupinami společností. Parlament ve své legislativního zprávě z vlastního podnětu požádal Komisi o flexibilní návrh právní úpravy úpadku skupiny společností, přičemž rozlišuje dva typy situací: jednak skupiny, kde je vlastnictví celkem jednoznačné, a decentralizované skupiny. Komise se v současnosti neřídí doporučeními Parlamentu, nábrž se zaměřuje na rozšíření koordinace různých úpadkových řízení a intenzivnější komunikaci. Řádná a dobře koordinovaná úpadková řízení skutečně mohou napomoci tomu, aby se zabránilo likvidaci skupiny, a zvýšit možnost lepšího zpeněžení majetku a zachování pracovních míst.

Návrh zprávy však jde ještě dále a navrhuje pro úpadek skupiny společností ambicióznější řešení. Lze je chápat jako kompromis mezi přístupem Komise spočívajícím v „koordinaci a komunikaci“ a postojem, který Parlament vyjádřil v legislativní zprávě z vlastního podnětu. Navrhuje se jmenovat koordinátora, který nejenže určí a navrhne doporučení pro koordinované vedení úpadkových řízení (čl. 42f odst. 1 písm. a)), ale také předloží plán koordinace skupiny, v němž bude stanoven, popsán a doporučen komplexní soubor opatření k řešení úpadku členů skupiny (čl. 42f odst. 1 písm. c)). Tento plán koordinace musí schválit soud. Správce konkurzní podstaty má možnost se k plánu před schválením vyjádřit (čl. 42g odst. 1). Plán koordinace skupiny však není pro správce konkurzní podstaty závazný a může se od něj odchýlit (článek 42h).

POSTUP

Název

Změna nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení

Referenční údaje

COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD)

Datum předložení EP

12.12.2012

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

15.1.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

15.1.2013

LIBE

15.1.2013

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ECON

14.1.2013

LIBE

22.1.2013

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Klaus-Heiner Lehne

18.12.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

24.4.2013

16.9.2013

4.11.2013

 

Datum přijetí

17.12.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, József Szájer

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Datum předložení

20.12.2013

  • [1]  Úř. věst. L 271, 19.9.2013, s. 55.