BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs

20.12.2013 - (COM(2012)0744 – C7‑0413/2012 – 2012/0360(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Klaus-Heiner Lehne


Procedure : 2012/0360(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0481/2013
Indgivne tekster :
A7-0481/2013
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs

(COM(2012)0744 – C7‑0413/2012 – 2012/0360(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0744),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 81 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0413/2012),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. maj 2013[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0481/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1346/2000 bør udvides til at omfatte de ordninger, der tager sigte på sanering af en økonomisk levedygtig skyldner for derigennem at hjælpe sunde virksomheder med at overleve og give iværksættere en ny chance. Det bør navnlig også omfatte ordninger, der tager sigte på rekonstruktion af en debitorvirksomhed før en konkurs, eller som ikke fører til udskiftning af den hidtidige ledelse. Forordningen bør også finde anvendelse på ordninger, der tager sigte på gældssanering for forbrugere og selvstændige, som ikke opfylder kriterierne i den nuværende forordning.

(3) Anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1346/2000 bør udvides til at omfatte de ordninger, der tager sigte på sanering af en skyldner i alvorlige finansielle vanskeligheder for derigennem at hjælpe sunde virksomheder med at overleve og give iværksættere en ny chance. Det bør navnlig også omfatte ordninger, der tager sigte på rekonstruktion af en debitorvirksomhed før en konkurs, eller som ikke fører til udskiftning af den hidtidige ledelse. Forordningen bør også finde anvendelse på ordninger, der tager sigte på gældssanering for forbrugere og selvstændige, som ikke opfylder kriterierne i den nuværende forordning.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Reglerne om kompetence til indledning af insolvensbehandling bør præciseres yderligere, og procedurereglerne for fastlæggelse af kompetence bør forbedres. Der bør gælde en eksplicit regel om kompetence til prøvelse af sager, der er direkte affødt af en insolvensbehandling eller har nær tilknytning hertil.

(4) Reglerne om kompetence til indledning af insolvensbehandling bør præciseres yderligere, og procedurereglerne for fastlæggelse af kompetence bør forbedres. Der bør gælde en eksplicit regel om kompetence til prøvelse af sager, der er direkte affødt af en insolvensbehandling og har nær tilknytning hertil.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 3a, stk. 1.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Betragtning 9a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9a) Denne forordnings anvendelsesområde bør udvides til at omfatte de former for bobehandling, der tager sigte på sanering af en økonomisk levedygtig skyldner for derigennem at hjælpe sunde virksomheder med at overleve og give iværksættere en ny chance. Den bør navnlig også omfatte ordninger, der tager sigte på rekonstruktion af en debitorvirksomhed før en konkurs, ordninger, som ikke fører til udskiftning af den hidtidige ledelse, og ordninger, der tager sigte på gældssanering for forbrugere og selvstændige. Da der ved disse ordninger ikke nødvendigvis udpeges en kurator, bør de være omfattet af denne forordning, når de gennemføres under domstolskontrol eller domstolstilsyn. I denne forbindelse anses udtrykket "kontrol" for også at dække situationer, hvor domstolen alene handler på begæring af en kreditor eller anden interesseret part.

(9a) Denne forordnings anvendelsesområde bør udvides til at omfatte de former for bobehandling, der tager sigte på sanering af en skyldner i alvorlige finansielle vanskeligheder for derigennem at hjælpe sunde virksomheder med at overleve og give iværksættere en ny chance. Den bør navnlig også omfatte ordninger, der tager sigte på rekonstruktion af en debitorvirksomhed før en konkurs, ordninger, som ikke fører til udskiftning af den hidtidige ledelse, og ordninger, der tager sigte på gældssanering for forbrugere og selvstændige. Da der ved disse ordninger ikke nødvendigvis udpeges en insolvensrepræsentant, bør de være omfattet af denne forordning, når de gennemføres under domstolskontrol eller domstolstilsyn.

Begrundelse

Se ændringerne af artikel 3b.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8) Betragtning 10 affattes således:

udgår

"(10) Insolvensbehandling indebærer ikke nødvendigvis en retslig myndigheds medvirken. Udtrykkene "ret" eller "domstol" bør i denne forordning fortolkes bredt og omfatte en person eller instans, som i henhold til national lovgivning har kompetence til at indlede insolvensbehandlinger. For at være omfattet af forordningen bør bobehandlinger (herunder lovbestemte retshandlinger og formaliteter) ikke blot være i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, de bør også være officielt anerkendt og have retskraft i den medlemsstat, hvor insolvensbehandlingen indledes."

 

Begrundelse

Tilpasning til fjernelsen af artikel 3b, stk. 2.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Betragtning 11

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

8a) Betragtning 11 affattes således:

(11) Denne forordning accepterer, at det som følge af store forskelle i den materielle ret ikke er hensigtsmæssigt at indføre en fælles procedure for insolvensbehandling med generel gyldighed for Fællesskabet som helhed. At lovgivningen i den medlemsstat, hvor insolvensbehandlingen indledes, skulle anvendes uden undtagelse ville på denne baggrund ofte give anledning til problemer. Dette gælder eksempelvis for de meget forskelligt udformede sikringsrettigheder, som findes i Fællesskabet. Men også de fortrinsrettigheder, nogle kreditorer har under insolvensbehandlingen, er i visse tilfælde udformet yderst forskelligt. Denne forordning bør søge at tage hensyn hertil på to måder. Dels bør der fastlægges særlige regler om den lovgivning, der finder anvendelse i forbindelse med særligt betydningsfulde rettigheder og retsforhold (f.eks. tinglige rettigheder og arbejdsaftaler). Dels bør der parallelt med en hovedinsolvensbehandling med universel gyldighed åbnes mulighed for også at indlede territorial insolvensbehandling, som kun vedrører de aktiver, der befinder sig i den medlemsstat, hvor denne insolvensbehandling indledes.

''(11) Denne forordning accepterer, at det som følge af store forskelle i den materielle ret ikke er hensigtsmæssigt at indføre en fælles procedure for insolvensbehandling med generel gyldighed for Unionen som helhed. At lovgivningen i den medlemsstat, hvor insolvensbehandlingen indledes, skulle anvendes uden undtagelse ville på denne baggrund ofte give anledning til problemer. Dette gælder eksempelvis for de meget forskelligt udformede sikringsrettigheder, som findes i Unionen. Men også de fortrinsrettigheder, nogle kreditorer har under insolvensbehandlingen, er i visse tilfælde udformet yderst forskelligt. Yderligere harmoniseringsforanstaltninger bør også indføre fortrinsrettigheder for medarbejdere. Denne forordning bør søge at tage hensyn hertil på to måder. Dels bør der fastlægges særlige regler om den lovgivning, der finder anvendelse i forbindelse med særligt betydningsfulde rettigheder og retsforhold (f.eks. tinglige rettigheder og arbejdsaftaler). Dels bør der parallelt med en hovedinsolvensbehandling med universel gyldighed åbnes mulighed for også at indlede territorial insolvensbehandling, som kun vedrører de aktiver, der befinder sig i den medlemsstat, hvor denne insolvensbehandling indledes."

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Betragtning 13a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13a) Virksomheder og andre juridiske personer bør antages at have "centret for deres hovedinteresser" på det sted, hvor deres registrerede hjemsted befinder sig. Denne formodning bør kunne afkræftes, hvis virksomhedens hovedsæde ligger i en anden medlemsstat end dens registrerede hjemsted, og det ud fra en udtømmende vurdering af alle relevante faktorer fremgår på en måde, så det er identificerbart for tredjemand, at det faktiske center for virksomhedens ledelse og for forvaltningen af dens interesser er beliggende i den anden medlemsstat. Formodningen bør derimod ikke kunne afkræftes, når virksomhedens ledelses- og tilsynsorganer befinder sig samme sted som dens registrerede hjemsted, og ledelsesbeslutningerne træffes på dette sted, som således er identificerbart for tredjemand.

(13a) Virksomheder og andre juridiske personer bør antages at have "centret for deres hovedinteresser" på det sted, hvor deres registrerede hjemsted befinder sig. Denne formodning bør kunne afkræftes, især hvis virksomhedens hovedsæde ligger i en anden medlemsstat end dens registrerede hjemsted, og det ud fra en udtømmende vurdering af alle relevante faktorer fremgår på en måde, så det er identificerbart for tredjemand, at det faktiske center for virksomhedens ledelse og for forvaltningen af dens interesser er beliggende i den anden medlemsstat.

Begrundelse

Præcisering af, at ikke blot ledelsesbeslutninger, men også andre faktorer – såsom de primære aktivers placering – er relevante for fastlæggelsen af hovedinteressecenteret.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Betragtning 19a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19a) Sekundære insolvensbehandlinger kan imidlertid også lægge hindringer i vejen for en effektiv forvaltning af boet. Den ret, der har indledt sekundær insolvensbehandling, bør derfor på kurators begæring kunne udsætte denne behandling eller afvise at indlede den, hvis det ikke er nødvendigt for at beskytte lokale kreditorers interesser. Det bør navnlig ske, hvis kurator med bindende virkning for boet har afgivet et tilsagn om at behandle lokale kreditorer på samme måde, som hvis der var blevet indledt sekundær insolvensbehandling, og anvende de prioriteringsregler, der gælder i den medlemsstat, hvori der er anmodet om indledning af sekundær insolvensbehandling, ved udlodningen af aktiver, som befinder sig i den pågældende medlemsstat. Denne forordning bør give kurator mulighed for at afgive sådanne tilsagn.

(19a) Sekundære insolvensbehandlinger kan imidlertid også lægge hindringer i vejen for en effektiv forvaltning af boet. Den ret, der har indledt sekundær insolvensbehandling, bør derfor på insolvensrepræsentantens begæring kunne udsætte denne behandling eller afvise at indlede den, hvis det ikke er nødvendigt for at beskytte lokale kreditorers interesser. Det bør navnlig ske, hvis insolvensrepræsentanten med bindende virkning for boet har afgivet et tilsagn om at behandle lokale kreditorer på samme måde, som hvis der var blevet indledt sekundær insolvensbehandling, og anvende de prioriteringsregler, der gælder i den medlemsstat, hvori der er anmodet om indledning af sekundær insolvensbehandling, ved udlodningen af aktiver, som befinder sig i den pågældende medlemsstat. Denne forordning bør give insolvensrepræsentanten mulighed for at afgive sådanne tilsagn og fastsætte objektive kriterier, som sådanne tilsagn skal opfylde.

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 18.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Betragtning 19b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19b) Af hensyn til en effektiv beskyttelse af lokale kreditorers interesser bør kuratoren i hovedinsolvensbehandlingen ikke uretmæssigt kunne realisere eller flytte aktiver tilhørende et forretningssted i en anden medlemsstat, navnlig ikke, hvis formålet hermed er at forhindre en effektiv fyldestgørelse af disse kreditorer, hvis der siden indledes sekundær insolvensbehandling."

(19b) Af hensyn til en effektiv beskyttelse af lokale kreditorers interesser bør insolvensrepræsentanten i hovedinsolvensbehandlingen ikke uretmæssigt kunne realisere eller flytte aktiver tilhørende et forretningssted i en anden medlemsstat, navnlig ikke, hvis formålet hermed er at forhindre en effektiv fyldestgørelse af disse kreditorer, hvis der siden indledes sekundær insolvensbehandling. Lokale kreditorer bør også have beføjelse til at søge domstolsbeskyttelse i tilfælde, hvor en insolvensrepræsentant viser sig ikke at være i stand til at opfylde tilsagnene."

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 29a.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 14 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14) Som betragtning 20a og 20b indsættes:

14) Som betragtning 20a, 20aa og 20b indsættes:

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 14

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Betragtning 20a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20a) Denne forordning bør sikre en effektiv insolvensbehandling af koncernforbundne virksomheder. Er der indledt insolvensbehandlinger angående flere virksomheder i samme koncern, bør de koordineres i tilstrækkeligt omfang. De forskellige implicerede kuratorer og retter bør derfor have samme pligt til at kommunikere og samarbejde med hinanden som de kuratorer og retter, der er impliceret i hovedinsolvensbehandling og sekundære insolvensbehandlinger angående den samme skyldner. En kurator, der er udpeget til at forestå insolvensbehandlingen af et medlem af en koncern, bør desuden have ret til at foreslå en saneringsplan i en insolvensbehandling af et andet medlem af samme koncern, såfremt den nationale konkurslovgivning åbner mulighed herfor.

(20a) Denne forordning bør sikre en effektiv insolvensbehandling af koncernforbundne virksomheder. Er der indledt insolvensbehandlinger angående flere virksomheder i samme koncern, bør de koordineres i tilstrækkeligt omfang især for at undgå, at et koncernmedlems insolvens kan bringe de øvrige koncernmedlemmers fortsatte aktivitet i fare. De forskellige implicerede insolvensrepræsentanter og retter bør derfor have samme pligt til at kommunikere og samarbejde med hinanden som de kuratorer og retter, der er impliceret i hovedinsolvensbehandling og sekundære insolvensbehandlinger angående den samme skyldner.

Begrundelse

Se forklaringerne i begrundelsen.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 14

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Betragtning 20a a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20aa) Indførelsen af koordineringsbehandling for koncerner bør især styrke rekonstruktionen af en koncern og/eller dens medlemmer ved at muliggøre en fleksibel koordineret gennemførelse af insolvensbehandlinger. Koordineringsbehandling for koncerner bør ikke binde de enkelte behandlinger, men snarere fungere som reference for de foranstaltninger, der skal træffes inden for disse enkelte behandlinger.

Begrundelse

Se forklaringerne i begrundelsen.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 14

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Betragtning 20b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20b) Indførelsen af regler om koncerner bør ikke indskrænke en rets adgang til at indlede insolvensbehandling af flere virksomheder tilhørende samme koncern i en og samme jurisdiktion, hvis retten finder, at centret for disse virksomheders hovedinteresser befinder sig i en enkelt medlemsstat. I sådanne situationer bør retten også, hvis det er relevant, kunne udpege den samme kurator til at forestå alle insolvensbehandlingerne.

(20b) Indførelsen af regler om koncerner bør ikke indskrænke en rets adgang til at indlede insolvensbehandling af flere virksomheder tilhørende samme koncern i en og samme jurisdiktion, hvis retten finder, at centret for disse virksomheders hovedinteresser befinder sig i dens nationale og lokale jurisdiktion. I sådanne situationer bør retten også, hvis det er relevant, kunne udpege den samme insolvensrepræsentant til at forestå alle insolvensbehandlingerne. Medlemsstaterne bør også kunne indføre bestemmelser om insolvens hos koncerner inden for deres jurisdiktion, som går videre end bestemmelserne i denne forordning og ikke påvirker den effektive gennemførelse af denne forordning.

Begrundelse

Præcisering af, at den lokale jurisdiktion navnlig hvad angår koncerners insolvens også spiller en vigtig rolle. Eftersom nogle medlemsstater i øjeblikket drøfter indførelsen af nationale regler om koncerner med insolvens, må det præciseres, at disse reformprocesser ikke hæmmes, så længe de nationale regler ikke hindrer en gnidningsløs gennemførelse af forordningen.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på retslige eller administrative kollektive bobehandlinger, herunder foreløbige bobehandlinger, som gennemføres med hjemmel i konkurs- eller gældssaneringslovgivning, og som med henblik på redning, gældssanering, rekonstruktion eller likvidation medfører, at

1. Denne forordning finder anvendelse på retslige eller administrative kollektive bobehandlinger, herunder foreløbige bobehandlinger, som gennemføres med hjemmel i konkurs, og som med henblik på undgåelse af likvidation, gældssanering, rekonstruktion eller likvidation medfører, at

a) skyldneren helt eller delvis mister rådigheden over sine aktiver, og der udpeges en kurator, eller

a) skyldneren helt eller delvis mister rådigheden over sine aktiver, og der udpeges en insolvensrepræsentant, eller

b) skyldnerens aktiver og forretninger underlægges domstolskontrol eller domstolstilsyn.

b) skyldnerens aktiver og forretninger underlægges domstolskontrol eller domstolstilsyn.

 

Hvis sådanne behandlinger indledes forud for insolvensen, skal formålet med dem være at undgå likvidation.

De i stk. 1 omhandlede kollektive bobehandlinger opføres i Bilag A.

De i stk. 1 omhandlede kollektive bobehandlinger opføres i Bilag A.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Hvis behandlingerne i stk. 1 i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor insolvensbehandlingen er indledt, er fortrolige, finder denne forordning først anvendelse på sådanne behandlinger fra det tidspunkt, hvor de offentliggøres i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats lovgivning, og under forudsætning af at de ikke påvirker fordringerne fra de kreditorer, der ikke er involveret i dem.

Begrundelse

Eftersom visse behandlinger rent faktisk er fortrolige, ville det være uretfærdigt at lade dem påvirke parter, der overhovedet ikke har været involveret i dem.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) kreditinstitutter

b) alle kreditinstitutter, herunder institutter, der er omfattet af definitionen i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU*

 

______________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 1 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) investeringsselskaber, for så vidt de er omfattet af direktiv 2001/24/EF, som ændret, og

c) investeringsselskaber, for så vidt de er omfattet af direktiv 2001/24/EF, som ændret, og institutter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU*

___________________

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) "kurator":

b) "insolvensrepræsentant" en person eller et organ, som har til opgave, herunder på foreløbigt plan, helt eller delvis at forvalte eller realisere massen eller at føre tilsyn med forvaltningen af skyldnerens forretninger. Disse personer og organer er opført i bilag C.

i) en person eller et organ, som har til opgave at forvalte eller realisere massen eller at føre tilsyn med forvaltningen af skyldnerens forretninger. Disse personer og organer er opført i bilag C.

 

ii) hvor der ikke er udpeget en kurator, eller hvor skyldnerens beføjelser ikke er overdraget til en kurator, den skyldner, der har bevaret sin rådighed.

 

 

(Ændringen, der har til formål at erstatte termen "kurator" med "insolvensrepræsentant", finder anvendelse på hele teksten. Vedtagelsen heraf vil nødvendiggøre tilsvarende ændringer i hele forordningen)

Begrundelse

Erstatningen af termen "kurator" med "insolvensrepræsentant" er en horisontal ændring. Denne term anvendes også af UNCITRAL, og i modsætning til kurator indgår heri det formål at redde virksomheder, der oplever vanskeligheder.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 2 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) "skyldner, der har bevaret sin rådighed": en skyldner, mod hvem der er blevet indledt insolvensbehandling, der ikke indebærer en fuldstændig overdragelse af rettigheder og pligter til at forvalte skyldnerens aktiver til en insolvensrepræsentant, og hvor skyldneren derfor fortsat i det mindste delvis har kontrol over sine aktiver

Begrundelse

I visse medlemsstater findes insolvensbehandlinger, hvor skyldneren har bevaret sin rådighed.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) "ret": i alle artikler undtagen artikel 3b, stk. 2, en retsinstans eller en anden myndighed i en medlemsstat, som har kompetence til at indlede insolvensbehandling, stadfæste indledning af insolvensbehandling eller træffe afgørelser under insolvensbehandlingen

c) "ret": en retsinstans, som har kompetence til at indlede insolvensbehandling, stadfæste indledning af insolvensbehandling eller træffe afgørelser under insolvensbehandlingen

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 2 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) "tidspunktet for insolvensbehandlingens indledning": det tidspunkt, hvor afgørelsen om indledning af insolvensbehandling får virkning, uanset om afgørelsen er endelig eller ej

e) "tidspunktet for insolvensbehandlingens indledning": det tidspunkt, hvor afgørelsen om indledning af insolvensbehandling får virkning, uanset om den er endelig eller ej

Begrundelse

Præcisering af, at anfægtelsen af en afgørelse er irrelevant for fastlæggelsen af tidspunktet for insolvensbehandlingens indledning.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 2 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) "forretningssted": ethvert sted, hvorfra skyldneren udøver en ikkeforbigående økonomisk eller erhvervsmæssig aktivitet under anvendelse af menneskelige midler og reelle produktionsfaktorer.

g) "forretningssted": ethvert sted, hvorfra skyldneren udøver eller i de tre måneder, der er gået forud for anmodningen om indledning af hovedinsolvensbehandlingen, har udøvet en ikkeforbigående økonomisk eller erhvervsmæssig aktivitet under anvendelse af menneskelige midler og reelle produktionsfaktorer eller tjenesteydelser

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 2 – litra g a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga) "sager, der er en direkte følge af insolvensbehandlingen og har tæt forbindelse hermed": en sag, der sigter mod at opnå en afgørelse, der på grund af indholdet ikke kan opnås eller kunne have været opnået uden om eller uafhængigt af insolvensbehandlingen, og som kun opfylder betingelserne for behandling, hvis der er indledt en insolvensbehandling

Begrundelse

Præcisering af, hvilke sager, der er omfattet, da dette er vigtigt for fastlæggelsen af kompetence i overensstemmelse med artikel 3a.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 2 – litra g b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

gb) "bestemmelse om close-out-netting": aftalebestemmelse på grundlag af hvilken – efter en hændelse, der er forhåndsdefineret i bestemmelsen i forhold til en part i aftalen – parternes forpligtelser over for hinanden, som er omfattet af bestemmelsen, uanset hvorvidt de på det pågældende tidspunkt er forfaldne og betalbare, automatisk eller efter den ene parts valg nedsættes til eller erstattes af en enkelt nettoforpligtelse, enten gennem nyordning, afslutning eller på anden vis, der modsvarer den samlede værdi af de kombinerede forpligtelser, som derefter forfalder og er betalbar fra den ene part til den anden

Begrundelse

Tilpasning til UNIDROIT.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 2 – litra i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) "koncern": en gruppe virksomheder bestående af moderselskab og datterselskaber

i) "koncern": et moderselskab og alle dets datterselskaber

Begrundelse

Både litra i) og j) er tilpasset regnskabsdirektivet.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 2 – litra j

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j) "moderselskab": en virksomhed, som

j) "moderselskab": en virksomhed, som kontrollerer et eller flere datterselskaber. Et selskab, der udarbejder konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU*, anses for at være et moderselskab

i) besidder flertallet af aktionærernes eller selskabsdeltagernes stemmerettigheder i en anden virksomhed (dattervirksomhed); eller

 

ii) er aktionær eller selskabsdeltager i datterselskabet og har ret til at

 

aa) udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne af datterselskabets direktion eller bestyrelse, eller

 

bb) udøver en bestemmende indflydelse over datterselskabet i medfør af en med dette indgået aftale eller i medfør af en bestemmelse i dets vedtægter.

 

 

______________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

Begrundelse

Både litra i) og j) er tilpasset regnskabsdirektivet.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 2 – litra j a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja) "afgørende funktioner inden for koncernen"

 

i) evnen til forud for indledningen af insolvensbehandlingen angående et medlem af koncernen at træffe og håndhæve beslutninger af strategisk relevans for koncernen eller dele heraf, eller

 

ii) den økonomiske betydning inden for koncernen, som formodes, hvis medlemmet eller medlemmerne af koncernen bidrager med mindst 10 % til den samlede konsoliderede balance og konsoliderede omsætning."

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 22

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Retterne i den medlemsstat, på hvis område centret for skyldnerens hovedinteresser befinder sig, har kompetence til at indlede insolvensbehandling ("hovedinsolvensbehandling"). Centret for skyldnerens hovedinteresser er det sted, hvor skyldneren normalt forvalter sine interesser, og som således er identificerbart for tredjemand.

1. Retterne i den medlemsstat, på hvis område centret for skyldnerens hovedinteresser befinder sig, har kompetence til at indlede insolvensbehandling ("hovedinsolvensbehandling"). Centret for skyldnerens hovedinteresser er det sted, hvor skyldneren normalt forvalter sine interesser mindst tre måneder inden indledningen af en insolvensbehandling eller af en foreløbig behandling, og som således er identificerbart for tredjemand.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 22

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 3 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Er der indledt insolvensbehandling i henhold til stk. 1, bliver enhver insolvensbehandling, som senere indledes i henhold til stk. 2, en sekundær insolvensbehandling. I så fald er det relevante tidspunkt for afgørelsen af, om skyldner har et forretningssted på en anden medlemsstats område, den dato, hvor hovedinsolvensbehandlingen blev indledt.

3. Er der truffet en afgørelse om indledning af insolvensbehandling i henhold til stk. 1, bliver enhver insolvensbehandling, som senere indledes i henhold til stk. 2, en sekundær insolvensbehandling. I så fald er det relevante tidspunkt for afgørelsen af, om skyldner har et forretningssted på en anden medlemsstats område, den dato, hvor hovedinsolvensbehandlingen blev indledt.

Begrundelse

Tilpasning til definitionen i artikel 2, litra d).

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 23

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 3 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Har et søgsmål som omhandlet i stk. 1 forbindelse med et civilretligt søgsmål anlagt mod den samme sagsøgte, kan kurator kræve begge sager behandlet ved retterne i den medlemsstat, på hvis område sagsøgte har hjemsted, eller, hvis der er flere sagsøgte, ved retterne i den medlemsstat, på hvis område en af dem har hjemsted, forudsat at retten har kompetence i henhold til reglerne i forordning (EF) nr. 44/2001.

2. Har et søgsmål som omhandlet i stk. 1 forbindelse med et civilretligt søgsmål anlagt mod den samme sagsøgte, kan insolvensrepræsentanten kræve begge sager behandlet ved retterne i den medlemsstat, på hvis område sagsøgte har hjemsted, eller, hvis der er flere sagsøgte, ved retterne i den medlemsstat, på hvis område en af dem har hjemsted, forudsat at retten har kompetence i henhold til reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012*.

 

_____________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012).

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 23

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 3a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved forbundne sager forstås i denne artikel sager, der er så snævert forbundne, at det er ønskeligt at behandle og påkende dem samtidig for at undgå uforenelige afgørelser i tilfælde af, at de blev påkendt hver for sig.

3. Ved forbundne sager forstås i stk. 2 sager, der er så snævert forbundne, at det er ønskeligt at behandle og påkende dem samtidig for at undgå uforenelige afgørelser i tilfælde af, at de blev påkendt hver for sig.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 23

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 3b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Er der indledt insolvensbehandling efter national lovgivning, uden at der foreligger en retsafgørelse, undersøger den kurator, der er udpeget til denne behandling, om retterne i den medlemsstat, hvor behandlingen er indledt, har kompetence efter artikel 3. I så fald angiver kurator de grunde, hvorpå denne kompetence støttes, og især om den støttes på stk. 1 eller stk. 2 i artikel 3.

udgår

Begrundelse

Det er nødvendigt med en minimumskontrol fra en domstol ved fastlæggelsen af hovedinteressecenteret.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 23

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 3b – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Enhver kreditor eller interesseret part, der har bopæl, sædvanligt opholdssted eller registreret hjemsted i en anden medlemsstat end den, hvor insolvensbehandlingen indledes, har ret til at anfægte afgørelsen om indledning af insolvensbehandling. Den ret, der har indledt hovedinsolvensbehandling, eller kurator underretter disse kreditorer, for så vidt disse kendes, om afgørelsen så betids, at de har mulighed for at anfægte den

3. Enhver kreditor eller interesseret part, der har bopæl, sædvanligt opholdssted eller registreret hjemsted i en anden medlemsstat end den, hvor insolvensbehandlingen indledes, har ret til at anfægte afgørelsen om indledning af insolvensbehandling på grundlag af international kompetence, senest tre uger efter at oplysninger om datoen for indledningen af insolvensbehandling er offentliggjort i overensstemmelse med artikel 20a, litra a).

Begrundelse

Præcisering af, at gyldigheden af afgørelsen om indledning af insolvensbehandling kan anfægtes senest tre uger efter afgørelsen. Eftersom afgørelsen offentliggøres i et register, er det ikke længere nødvendigt, at retten/insolvensrepræsentanten underretter kreditorerne.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 25

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 6a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Nettingaftaler

Bestemmelser om close-out-netting

Aftaler om netting er udelukkende underlagt den aftaleretlige lovgivning, som finder anvendelse på disse aftaler."

Når en af parterne i aftalen, der indeholder en bestemmelse om close-out-netting, er en institution, som er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2001/24/EU, er denne bestemmelse om close-out-netting udelukkende underlagt den aftaleretlige lovgivning, som finder anvendelse på denne bestemmelse."

Begrundelse

Tilpasning til gældende EU-ret.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 26 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 12

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

26a) Artikel 12 affattes således:

Artikel 12

"Artikel 12

EF-patenter og EF-varemærker

Europæiske patenter med ensartet retsvirkning og EF-varemærker

I forbindelse med denne forordning kan et EF-patent, et EF-varemærke eller enhver anden ved fællesskabsbestemmelserne stiftet tilsvarende rettighed kun indgå i en insolvensbehandling, som er indledt i henhold til artikel 3, stk. 1.

I forbindelse med denne forordning kan et europæisk patent med ensartet retsvirkning, et EF-varemærke eller enhver anden ved fællesskabsbestemmelserne stiftet tilsvarende rettighed kun indgå i en insolvensbehandling, som er indledt i henhold til artikel 3, stk. 1.

Begrundelse

Tilpasning til den nye forordning om patenter med ensartet retsvirkning.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 28 – litra a

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 18 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En kurator, som er udpeget af en kompetent ret i henhold til artikel 3, stk. 1, kan på en anden medlemsstats område udøve alle de beføjelser, der er tillagt ham efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor insolvensbehandlingen er indledt, så længe der i denne anden medlemsstat hverken er indledt en anden insolvensbehandling eller er truffet afgørelse om anvendelse af sikrende retsmidler som følge af en begæring om indledning af insolvensbehandling. Han kan navnlig fjerne skyldnerens formuegenstande fra den medlemsstats område, hvor de befinder sig, jf. dog artikel 5 og 7. Han kan også give tilsagn om, at de fyldestgørelsesrettigheder og den forrang, lokale kreditorer ville have haft, hvis der var blevet indledt sekundær insolvensbehandling, vil blive tilgodeset under hovedinsolvensbehandlingen. Et sådant tilsagn er underlagt de formkrav, der eventuelt gælder i den medlemsstat, hvor hovedinsolvensbehandlingen er indledt, og det har retsvirkning og er bindende for boet.

1. En insolvensrepræsentant, som er udpeget af en kompetent ret i henhold til artikel 3, stk. 1, eller hvis der er tale om en behandling af en skyldner, der har bevaret sin rådighed i overensstemmelse med den pågældende jurisdiktion, enten insolvensrepræsentanten eller skyldneren kan på en anden medlemsstats område udøve alle de beføjelser, der er tillagt ham efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor insolvensbehandlingen er indledt, så længe der i denne anden medlemsstat hverken er indledt en anden insolvensbehandling eller er truffet afgørelse om anvendelse af sikrende retsmidler som følge af en begæring om indledning af insolvensbehandling. Han kan navnlig fjerne skyldnerens formuegenstande fra den medlemsstats område, hvor de befinder sig, jf. dog artikel 5 og 7. Han kan også give et bindende tilsagn med retsvirkning om, at de fyldestgørelsesrettigheder og den forrang, lokale kreditorer ville have haft, hvis der var blevet indledt sekundær insolvensbehandling, vil blive tilgodeset under hovedinsolvensbehandlingen. Et sådant tilsagn præciserer de faktiske forhold, som det er baseret på, særlig med hensyn til fordelingen af lokale fordringer inden for prioritets- og rangordningssystemet i henhold til den lov, som regulerer den sekundære insolvensbehandling, værdien af aktiver, som kan fordeles, inden for den sekundære insolvensbehandling, de muligheder, som står til rådighed med henblik på at realisere denne værdi, andelen af kreditorer i hovedinsolvensbehandlingen, som deltager i den sekundære insolvensbehandling, samt de omkostninger, der måtte påløbe som følge af indledningen af en sekundær insolvensbehandling. Eventuelle krav, der vedrører den form, som tilsagnet skal have, angives i lovene i den medlemsstat, hvor hovedinsolvensbehandlingen er indledt.

Begrundelse

Selve forordningen fastsætter de minimumskriterier, som et tilsagn skal opfylde for ikke blot at sikre en klar lovgivning, men også for at yde lokale kreditorer minimumsbeskyttelse.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 29

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 20a – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) virksomhedens nummer og adressen på dens registrerede hjemsted, hvis skyldneren er en virksomhed

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 29

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 20d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når der er indledt hovedinsolvensbehandling eller sekundær insolvensbehandling af en virksomhed eller anden juridisk person eller en selvstændigt erhvervsdrivende, drager den ret, der har indledt insolvensbehandlingen, omsorg for, at de i artikel 20a nævnte oplysninger omgående bekendtgøres i insolvensregistret i den stat, hvor behandlingen er indledt.

Når der er indledt hovedinsolvensbehandling eller sekundær insolvensbehandling, drager den ret, der har indledt insolvensbehandlingen, omsorg for, at de i artikel 20a nævnte oplysninger omgående bekendtgøres i insolvensregistret i den stat, hvor behandlingen er indledt. Medlemsstaterne fastlægger procedurer, der muliggør slettelse i insolvensregistret."

Begrundelse

Præcisering af, at offentliggørelse ikke er begrænset til visse skyldnere.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 30

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 21 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Indtil den i artikel 20b omhandlede sammenkobling af insolvensregistre er etableret, kræver kurator afgørelsen om indledning af insolvensbehandling og i givet fald afgørelsen om kurators udpegelse bekendtgjort i enhver anden medlemsstat, hvor skyldner har et forretningssted, efter den pågældende stats regler om bekendtgørelse. Bekendtgørelsen skal desuden indeholde nærmere oplysning om, hvem der er udpeget til kurator, og om der foreligger kompetence i henhold til artikel 3, stk. 1, eller artikel 3, stk. 2.

1. Indtil den i artikel 20b omhandlede sammenkobling af insolvensregistre er etableret, kræver insolvensrepræsentanten afgørelsen om indledning af insolvensbehandling og i givet fald afgørelsen om kurators udpegelse bekendtgjort i enhver anden medlemsstat, hvor skyldner har et forretningssted, efter den pågældende stats regler om bekendtgørelse. Bekendtgørelsen skal indeholde alle de andre oplysninger, der er foreskrevet i artikel 20a.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 30

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 21 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kurator kan kræve de i stk. 1 nævnte oplysninger bekendtgjort i enhver anden medlemsstat, hvor skyldner har aktiver eller kreditorer, efter den pågældende stats regler om bekendtgørelse.

2. Insolvensrepræsentanten kan kræve de i stk. 1 nævnte oplysninger bekendtgjort i enhver anden medlemsstat, hvor skyldner har aktiver, kreditorer eller skyldnere, efter den pågældende stats regler om bekendtgørelse.

Begrundelse

Nødvendig tilpasning med henblik på artikel 24.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 31 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 24 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

31a) Artikel 24, stk. 2, affattes således:

2. En person, som har opfyldt en sådan forpligtelse inden bekendtgørelsen i henhold til artikel 21, formodes ikke at have haft kendskab til, at insolvensbehandlingen var indledt, medmindre andet godtgøres; en person, som har foretaget ovennævnte handling, efter at den i artikel 21 omhandlede bekendtgørelse har fundet sted, formodes at have haft kendskab til, at insolvensbehandlingen var indledt, medmindre andet godtgøres.

"2. En person, som har opfyldt en sådan forpligtelse inden bekendtgørelsen i henhold til artikel 20a eller 21, formodes ikke at have haft kendskab til, at insolvensbehandlingen var indledt, medmindre andet godtgøres; en person, som har foretaget ovennævnte handling, efter at den i artikel 21 omhandlede bekendtgørelse har fundet sted, formodes at have haft kendskab til, at insolvensbehandlingen var indledt, medmindre andet godtgøres."

Begrundelse

Præcisering af, at offentliggørelse i registre også er omfattet.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 32

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Retsafgørelser, som træffes af den ret, hvis afgørelse om indledning af insolvensbehandling anerkendes i overensstemmelse med artikel 16, og som vedrører gennemførelsen og afslutningen af insolvensbehandlingen, samt en af denne ret stadfæstet tvangsakkord anerkendes umiddelbart. Sådanne afgørelser fuldbyrdes efter artikel 32-56 (bortset fra artikel 34, stk. 2, i forordning (EF) nr. 44/2001.

1. Retsafgørelser, som træffes af den ret, hvis afgørelse om indledning af insolvensbehandling anerkendes i overensstemmelse med artikel 16, og som vedrører gennemførelsen og afslutningen af insolvensbehandlingen, samt en af denne ret stadfæstet tvangsakkord anerkendes umiddelbart. Sådanne afgørelser fuldbyrdes efter artikel 39-46 i forordning (EU) nr. 1215/2012.

Begrundelse

Tilpasning til den nye Bruxelles I-forordning.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 34

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 29a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den ret, som begæringen om indledning af sekundær insolvensbehandling indgives til, underretter omgående kurator i hovedinsolvensbehandlingen herom og giver ham mulighed for at fremsætte sine bemærkninger til begæringen.

1. Den ret, som begæringen om indledning af sekundær insolvensbehandling indgives til, underretter omgående insolvensrepræsentanten i hovedinsolvensbehandlingen herom og giver ham mulighed for at fremsætte sine bemærkninger til begæringen.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 34

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 29a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Såfremt kurator i hovedinsolvensbehandlingen anmoder herom, udsætter den i stk. 1 omhandlede ret afgørelsen om indledning af sekundær insolvensbehandling eller afviser at indlede behandling, hvis det ikke er nødvendigt for at beskytte lokale kreditorers interesser, i særdeleshed hvis kurator i hovedinsolvensbehandlingen har afgivet tilsagn efter artikel 18, stk. 1, og opfylder dem.

2. Såfremt insolvensrepræsentanten i hovedinsolvensbehandlingen anmoder herom, udsætter den i stk. 1 omhandlede ret afgørelsen om indledning af sekundær insolvensbehandling eller afviser at indlede behandling, hvis insolvensrepræsentanten i hovedinsolvensbehandlingen fremlægger tilstrækkeligt bevis for, at det ikke er nødvendigt for at beskytte lokale kreditorers interesser, i særdeleshed hvis insolvensrepræsentanten i hovedinsolvensbehandlingen har afgivet tilsagn efter artikel 18, stk. 1, og opfylder dem.

Begrundelse

Præcisering med hensyn til bevisbyrden.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 34

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 29a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Lokale kreditorer har ret til at anfægte afgørelsen om at udsætte eller afvise indledningen af en sekundær insolvensbehandling, senest tre uger efter at afgørelsen er blevet offentliggjort under artikel 20a, litra a).

Begrundelse

Præcisering af, at det er muligt at appellere en domstolsafgørelse.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 34

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 29a – stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Lokale kreditorer har ret til at anmode den ret, der foretager hovedinsolvensbehandlingen, om at kræve, at insolvensrepræsentanten i hovedinsolvensbehandlingen træffer de passende foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte de lokale kreditorers interesser. Dette krav kan indebære et forbud mod fjernelse af aktiver fra den medlemsstat, hvor indledningen af en sekundær insolvensbehandling er blevet udsat eller afvist, en udsættelse af fordelingen af provenuet fra hovedinsolvensbehandlingen eller en forpligtelse for insolvensrepræsentanten i hovedinsolvensbehandlingen til at stille sikkerhed for opfyldelse af tilsagnene.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 34

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 29a – stk. 2 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c. Retten som omhandlet i stk. 1 kan udpege en forvalter, hvis beføjelser er begrænsede. Forvalteren sikrer, at tilsagnet indfries behørigt, og deltager i dets gennemførelse, hvis det er påkrævet til beskyttelse af lokale kreditorers interesser. Forvalteren har ret til at indgive sager i overensstemmelse med stk. 2b.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 34

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 29a – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kurator i hovedinsolvensbehandlingen underrettes om afgørelsen om indledning af sekundær insolvensbehandling og har ret til at anfægte den.

4. Insolvensrepræsentanten i hovedinsolvensbehandlingen underrettes omgående om afgørelsen om indledning af sekundær insolvensbehandling og har ret til at anfægte den senest tre uger efter modtagelsen af denne underretning. I begrundede tilfælde kan den ret, der har indledt den sekundære insolvensbehandling, afkorte denne periode til ikke mindre end en uge efter modtagelsen af underretningen."

Begrundelse

Der indføres en tidsfrist for at sikre retssikkerhed.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 35

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 31 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kurator i hovedinsolvensbehandlingen og kuratorerne i sekundære insolvensbehandlinger samarbejder med hinanden i det omfang, hvor det ikke er uforeneligt med de regler, der gælder for de enkelte insolvensbehandlinger. Dette samarbejde kan foregå på grundlag af aftaler eller protokoller.

1. Insolvensrepræsentanter i insolvensbehandlinger af samme skyldner samarbejder med hinanden i det omfang, hvor det er hensigtsmæssigt for at lette den effektive administration af behandlingerne, ikke er uforeneligt med de regler, der gælder for de enkelte insolvensbehandlinger, og ikke medfører interessekonflikter. Dette samarbejde kan foregå på grundlag af aftaler eller protokoller.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 42a som fastsat i betragtning 20a. Ændringen præciserer også, at territoriale insolvensbehandlinger er omfattet.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 36

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 31a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at lette koordineringen mellem hovedinsolvensbehandlingen og sekundære insolvensbehandlinger af samme skyldner har en ret, hvortil der er indgivet begæring om indledning af insolvensbehandling, eller som har indledt insolvensbehandling, pligt til at samarbejde med enhver anden ret, hvortil der indgivet begæring om insolvensbehandling, eller som har indledt insolvensbehandling, for så vidt et sådant samarbejde ikke er uforeneligt med de regler, der gælder for de enkelte insolvensbehandlinger. Retterne kan med henblik herpå udpege en person eller et organ, der handler efter rettens anvisninger.

1. For at lette koordineringen mellem insolvensbehandlinger af samme skyldner har en ret, hvortil der er indgivet begæring om indledning af insolvensbehandling, eller som har indledt insolvensbehandling, pligt til at samarbejde med enhver anden ret, hvortil der indgivet begæring om insolvensbehandling, eller som har indledt insolvensbehandling, for så vidt et sådant samarbejde er hensigtsmæssigt for at lette den effektive administration af behandlingerne og ikke er uforeneligt med de regler, der gælder for de enkelte insolvensbehandlinger. Retterne kan med henblik herpå udpege en person eller et organ, der skal handle efter rettens anvisninger, forudsat at dette ikke er uforeneligt med de regler, der finder anvendelse på behandlingerne.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 42b som fastsat i betragtning 20a.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 36

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 31b – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at lette koordineringen mellem hovedinsolvensbehandling og sekundære insolvensbehandlinger af samme skyldner

1. For at lette koordineringen mellem insolvensbehandlinger af samme skyldner

Begrundelse

Tilpasning til artikel 42c som fastsat i betragtning 20a.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 36

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 31b – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I hvert enkelt tilfælde for så vidt dette samarbejde og denne kommunikation er hensigtsmæssige for at lette koordineringen af behandlingerne og ikke er uforenelige med de regler, der gælder for de enkelte insolvensbehandlinger, og ikke medfører interessekonflikter.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 42c som fastsat i betragtning 20a.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 38

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 34 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis der er indledt sekundær insolvensbehandling af en juridisk person i den medlemsstat, hvor denne juridiske person har sit hjemsted, og afslutningen af denne behandling fører til dens opløsning, er dette ikke til hinder for, at en endnu uafsluttet hovedinsolvensbehandling indledt i en anden medlemsstat fortsættes.

2. Hvis der er indledt sekundær insolvensbehandling af en juridisk person i den medlemsstat, hvor denne juridiske person har sit hjemsted, og afslutningen af denne behandling fører til dens opløsning, slettes den berørte juridiske person ikke af selskabsregistret, før hovedinsolvensbehandlingen er afsluttet.

Begrundelse

Præcisering med hensyn til situationer, hvor hovedinteressecentret og selskabets registrerede hjemsted er adskilt.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 45

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 42a – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) undersøge mulighederne for rekonstruktion af koncernen, og såfremt mulighed herfor består, koordinere forslag til og forhandlinger om en samordnet rekonstruktionsplan

b) undersøge mulighederne for rekonstruktion af de koncernmedlemmer, der er under insolvensbehandling, og såfremt mulighed herfor består, koordinere forslag til og forhandlinger om en samordnet rekonstruktionsplan

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 45

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 42b – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved insolvensbehandling af to eller flere medlemmer af den samme koncern samarbejder enhver ret, hvortil der er indgivet begæring om indledning af insolvensbehandling af et medlem af koncernen, eller som har indledt en sådan insolvensbehandling, med alle andre retter, hvortil der er indgivet begæring om insolvensbehandling af et andet medlem af samme koncern, eller som har indledt en sådan insolvensbehandling, for så vidt et sådant samarbejde kan lette en effektiv insolvensbehandling og ikke er uforeneligt med de regler, der gælder for insolvensbehandlingerne. Retterne kan med henblik herpå udpege en person eller et organ, der handler efter rettens anvisninger.

1. Ved insolvensbehandling af to eller flere medlemmer af den samme koncern samarbejder enhver ret, hvortil der er indgivet begæring om indledning af insolvensbehandling af et medlem af koncernen, eller som har indledt en sådan insolvensbehandling, med alle andre retter, hvortil der er indgivet begæring om insolvensbehandling af et andet medlem af samme koncern, eller som har indledt en sådan insolvensbehandling, for så vidt et sådant samarbejde kan lette en effektiv insolvensbehandling og ikke er uforeneligt med de regler, der gælder for insolvensbehandlingerne. Retterne kan med henblik herpå udpege en person eller et organ, der skal handle efter rettens anvisninger, forudsat at dette ikke er uforeneligt med de regler, der finder anvendelse på insolvensbehandlingerne.

Begrundelse

Præcisering af, at dette også gælder for retter.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 45

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 42c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kuratorer, der er udpeget til insolvensbehandling af et medlem af en koncern, samarbejder og kommunikerer med enhver ret, hvortil der er indgivet begæring om indledning af insolvensbehandling af et andet medlem af den samme koncern, eller som har indledt en sådan insolvensbehandling, for så vidt et sådant samarbejde kan lette koordineringen af insolvensbehandlingerne og ikke er uforeneligt med de regler, der gælder for dem. Kuratorerne kan i særdeleshed anmode disse retter om oplysninger angående insolvensbehandlingen af et andet medlem af koncernen eller anmode om bistand i den insolvensbehandling, de er udpeget til at forestå.

En insolvensrepræsentant, der er udpeget til insolvensbehandling af et medlem af en koncern, samarbejder og kommunikerer med enhver ret, hvortil der er indgivet begæring om indledning af insolvensbehandling af et andet medlem af den samme koncern, eller som har indledt en sådan insolvensbehandling, for så vidt et sådant samarbejde kan lette koordineringen af insolvensbehandlingerne, ikke er uforeneligt med de regler, der gælder for dem, og ikke medfører interessekonflikter. Insolvensrepræsentanterne kan i særdeleshed anmode disse retter om oplysninger angående insolvensbehandlingen af et andet medlem af koncernen eller anmode om bistand i den insolvensbehandling, de er udpeget til at forestå.

Begrundelse

Præcisering af, at interessekonflikter sætter grænser for samarbejdet mellem retter og insolvensrepræsentanter.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 45

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 42d – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at anmode om udsættelse af en insolvensbehandling af ethvert andet medlem af den samme koncern

b) at anmode om udsættelse af en insolvensbehandling af ethvert andet medlem af den samme koncern for en periode på op til to måneder

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 45

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 42d – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) at foreslå en rekonstruktionsplan, en akkord eller tilsvarende ordning for alle eller nogle af de koncernmedlemmer, der er under insolvensbehandling, og i overensstemmelse med de regler, der gælder for disse insolvensbehandlinger, fremlægge et sådant forslag i enhver insolvensbehandling, der er indledt af et andet medlem af den samme koncern, og

udgår

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 45

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 42d – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) at anmode om iværksættelse af yderligere foranstaltninger, som den i litra c) omhandlede lovgivning åbner mulighed for, og som kan være nødvendige for at lette en rekonstruktion, herunder en omdannelse af insolvensbehandlingen til en anden ordning.

udgår

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 45

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 42d – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den i stk. 1, litra b), omhandlede ret stiller helt eller delvis insolvensbehandlingen i bero, når det er godtgjort, at det vil være til gavn for kreditorerne i denne insolvensbehandling. Behandlingen kan udsættes i op til tre måneder og derefter på ny udsættes i yderligere op til tre måneder. Den ret, der stiller behandlingen i bero, kan kræve, at kurator træffer enhver egnet foranstaltning til at sikre kreditorernes interesser.

2. Den i stk. 1, litra b), omhandlede ret stiller helt eller delvis insolvensbehandlingen i bero, når insolvensrepræsentanten fremlægger tilstrækkeligt bevis for, at det vil være til gavn for kreditorerne i denne insolvensbehandling. Behandlingen kan udsættes i op til to måneder. Den ret, der stiller behandlingen i bero, kan kræve, at insolvensrepræsentanten træffer enhver egnet foranstaltning til at sikre kreditorernes interesser.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 45

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 42d a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 42da

 

Indledning af koordineringsbehandling for koncerner

 

1. Koordineringsbehandling for koncerner kan indledes af en insolvensrepræsentant ved enhver ret, der har kompetence i insolvensbehandlingen af et medlem af koncernen, forudsat at

 

a) behandlingen vedrørende det pågældende medlem af koncernen fortsat verserer, og

 

b) de medlemmer af koncernen, der har deres hovedinteressecenter i medlemsstaten for den ret, ved hvilken koordineringsbehandlingen for koncernen er indledt, udøver afgørende funktioner inden for koncernen.

 

2. Hvis mere end én ret anmodes om at indlede koordineringsbehandling for en koncern, indledes den pågældende procedure i den medlemsstat, hvor de mest afgørende funktioner i koncernen udøves. Til dette formål kommunikerer og samarbejder de anmodede retter med hinanden i overensstemmelse med artikel 42b. Hvis de mest afgørende funktioner ikke kan fastslås, kan den ret, der er blevet anmodet først, indlede koordineringsbehandlingen for koncernen, forudsat at betingelserne for at indlede en sådan behandling er opfyldt.

 

3. Hvis koordineringsbehandlingen for koncernen er indledt, underkastes insolvensrepræsentantens ret til at anmode om udsættelse af proceduren i henhold til artikel 42d, stk. 1, litra b), koordinatorens godkendelse. Eksisterende udsættelser forbliver i kraft med forbehold for, at koordinatoren har beføjelse til at anmode om, at sådanne udsættelser ophæves.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 45

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 42d b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 42db

 

Koordinatorens opgaver og rettigheder

 

1. Den ret, der indleder koordineringsbehandling for en koncern, udpeger en koordinator. Koordinatoren er uafhængig af koncernmedlemmerne og deres kreditorer og har til opgave:

 

a) at fastsætte og udarbejde proceduremæssige og indholdsmæssige anbefalinger til den koordinerede fremgangsmåde for insolvensbehandlingen

 

b) at mægle i tvister mellem to eller flere insolvensrepræsentanter for koncernmedlemmer, og

 

c) at fremlægge en koncernkoordineringsplan, der fastsætter, beskriver og anbefaler en omfattende række hensigtsmæssige foranstaltninger, der skal sikre en integreret tilgang til at afhjælpe koncernmedlemmernes insolvens. Planen kan navnlig indeholde anbefalinger om

 

i) de foranstaltninger, der skal træffes for at genoprette den økonomiske ydeevne og finansielle sundhed hos koncernen eller en del heraf

 

ii) tvistbilæggelse inden for koncernen, især hvad angår transaktioner og anfægtelsessøgsmål inden for koncernen

 

iii) aftaler mellem insolvensrepræsentanter for de insolvente koncernmedlemmer.

 

2. Koordinatoren har ret til

 

a) at blive hørt og deltage i enhver insolvensbehandling af ethvert medlem af samme koncern, navnlig ved deltagelse i kreditormøder

 

b) at fremlægge og redegøre for en koncernkoordineringsplan, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 42dc, stk. 3

 

c) at anmode om oplysninger fra enhver insolvensrepræsentant, der er eller kan være nyttige ved fastlæggelsen og udarbejdelsen af strategier og foranstaltninger til at koordinere procedurerne, og

 

d) at anmode om udsættelse af en insolvensbehandling af ethvert andet medlem af koncernen for en periode på op til tre måneder og til at anmode om ophævelse af en sådan udsættelse.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 45

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 42d c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 42dc

 

Rettens godkendelse af koncernkoordineringsplanen

 

1. De kuratorer, som udpeges til en insolvensbehandling, der ville blive berørt af gennemførelsen af en koncernkoordineringsplan, kan kommentere udkastet til koncernkoordineringsplanen inden en frist, som fastsættes af koordinatoren i ved indgivelsen af planen, og som ikke må overstige en måned.

 

2. Et udkast til plan, som indgivet til rettens godkendelse, ledsages af

 

a) en redegørelse fra koordinatoren om overholdelsen af stk. 1

 

b) de modtagne kommentarer fra insolvensrepræsentanterne fra og med tidspunktet for indgivelsen af udkastet til planen, og

 

c) en begrundet erklæring fra koordinatoren om, hvorvidt kommentarerne er afspejlet i udkastet til planen.

 

3. Retten godkender planen, hvis den er forvisset om, at koordinatoren har opfyldt de formelle krav i stk. 2 og i artikel 42db, stk. 1, litra c).

 

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 45

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 42d d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 42dd

 

Forholdet mellem koordineringsbehandling for koncerner og insolvensbehandling

 

1. Når insolvensrepræsentanterne gennemfører deres insolvensbehandling, er de forpligtet til at tage højde for anbefalingerne fra koordinatoren og dem, der er indeholdt i koncernkoordineringsplanen. Hvis en insolvensrepræsentant agter at afvige fra de foranstaltninger eller tiltag, der er foreslået i koncernkoordineringsplanen, giver den pågældende grunden til denne afvigelse på kreditorernes møde eller til ethvert andet organ, som han eller hun er ansvarlig overfor i henhold til den relevante medlemsstats lovgivning.

 

2. Manglende overholdelse af stk. 1 behandles som en forsømmelse af insolvensrepræsentantens pligter i henhold til den relevante medlemsstats lovgivning.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 45

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 42d e (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 42de

 

Koordinatorens ansvar

 

Koordinatoren opfylder sine forpligtelser med omhu. Han eller hun er ansvarlig over for boet fra insolvensbehandlingen, som omfattes af koordineringsbehandlingen for koncernen, for skade, der med rimelighed kan tilskrives forsømmelse af sådanne pligter. Koordinatorens ansvar fastsættes i overensstemmelse med loven i den medlemsstat, hvor koordineringsbehandlingen indledtes.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 45

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 42d f (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 42df

 

Omkostninger

 

1. Medlemsstaternes lovgivning fastsætter bestemmelser om retsgebyrer og vederlag til koordinatoren.

 

2. Omkostningerne i forbindelse med koordineringsbehandlingen for en koncern bæres forholdsmæssigt af de koncernmedlemmer, mod hvilke der blev indledt en insolvensbehandling på det tidspunkt, hvor koordinationsbehandlingen indledtes. Den andel, som bæres af hvert enkelt koncernmedlem, beregnes på grundlag af medlemmets andel af værdien af de konsoliderede aktiver for alle de koncernmedlemmer, mod hvilke der er blevet indledt en insolvensbehandling."

Begrundelse

Se forklaringerne i begrundelsen.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 47

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 45 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med henblik på ændring af Bilag A meddeler medlemsstaterne Kommissionen de nationale regler om insolvensbehandling, som de ønsker optaget i bilag A, ledsaget af en kort beskrivelse. Kommissionen undersøger, om de anmeldte regler stemmer overens med kravene i artikel 1, og ændrer i så fald Bilag A ved en delegeret retsakt.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de nationale regler om insolvensbehandling, som opfylder kriterierne i artikel 1, ledsaget af en kort beskrivelse. Kommissionen undersøger, om de anmeldte regler stemmer overens med kravene i artikel 1, og ændrer i så fald Bilag A ved en delegeret retsakt.

Begrundelse

Det er ikke medlemsstaternes opgave at fastsætte, hvilke behandlinger, der henhører under bilag A. Hvis betingelserne i artikel 1 er opfyldt, er medlemsstaterne nødt til at afgive meddelelse.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 47

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 45 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eventuelle væsentlige ændringer, der har indvirkning på deres nationale regler om insolvensbehandling. Kommissionen undersøger, om de ændrede regler stemmer overens med kravene i artikel 1, og ændrer Bilag A ved delegerede retsakter, hvis de stemmer overens hermed."

Begrundelse

Præcisering at, at også væsentlige ændringer skal meddeles.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 50

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Artikel 46a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anvender direktiv 95/46/EF på behandlingen af personoplysninger i medlemsstaterne i medfør af denne forordning.

1. Nationale regler om gennemførelse af direktiv 95/46/EF finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger i medlemsstaterne i medfør af denne forordning, forudsat at behandlingsprocedurerne i artikel 3, stk. 2, i direktiv 95/46/EF ikke berøres.

Begrundelse

Ændringerne afspejler anbefalingerne i udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 51 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1346/2000

Bilag C – DEUTSCHLAND

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

51a) I bilag C affattes afsnittet med titlen "DEUTSCHLAND" således:

DEUTSCHLAND

"DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter

- Konkursverwalter

- Vergleichsverwalter

- Vergleichsverwalter

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Verwalter

- Verwalter

- Insolvenzverwalter

- Insolvenzverwalter

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Treuhänder

- Treuhänder

- Vorläufiger Insolvenzverwalter

- Vorläufiger Insolvenzverwalter

 

- Vorläufiger Sachwalter"

Begrundelse

Afspejler ændringerne til artikel 2, litra b), nr. i).

  • [1]  EUT C 271 af 19.9.2013, s. 55.

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag er et vigtigt initiativ, som Parlamentet har efterspurgt i sin betænkning med henstillinger til Kommissionen om insolvensbehandling i forbindelse med EU’s selskabsret (2011/2006(INI)), der blev vedtaget på plenarmødet i oktober 2011. Parlamentets observation i betænkningen, nemlig at der er "visse områder af insolvenslovgivningen, hvor harmonisering er umagen værd og opnåelig" gælder stadig i dag. Det kan ikke benægtes, at "forskelle i medlemsstaternes insolvenslovgivning skaber konkurrencefordele eller -ulemper og vanskeligheder for virksomheder med aktiviteter på tværs af grænserne, der kan blive hindringer for en vellykket omstrukturering af insolvente virksomheder".

Grænseoverskridende konkurser hører ikke længere til undtagelsen, men er et dagligt fænomen, ikke blot hvad angår store selskaber (koncerner), men også når det gælder SMV'er. Der er tilstrækkelige oplysninger til rådighed om gennemførelsen af den europæiske konkursforordning, hvilket giver os mulighed for at håndtere de mest presserende sager. Der er mange argumenter, der støtter reformprocessen, sidst men ikke mindst en modernisering af EU's insolvenslovgivning med henblik på at flytte fokus fra udelukkende at foretage likvidation af selskaber til at give dem en ny chance.

Udkastet til betænkning støtter de ændringer, Kommissionen har foreslået. Mange af de indgivne ændringsforslag har hverken til formål at ændre strukturen i Kommissionens forslag eller at indføre nye elementer, men foreslår i stedet præciseringer eller tilpasninger af teksten til gældende EU-ret.

Kommissionen påpegede fem vigtige mangler, der må tages hånd om. De ændringer til konkursforordningens anvendelsesområde, som Kommissionen foreslår, er nødvendige med henblik på at medtage yderligere omstruktureringsmekanismer.

Der hersker dog tvivl om, hvorvidt – under visse omstændigheder – det bør være muligt at indlede insolvensbehandling uden rettens involvering, eftersom det i en sådan situation ville være insolvensrepræsentantens opgave at fastsætte centret for skyldnerens hovedinteresser (COMI). Dette strider eventuelt imod målet om at øge retssikkerheden og undgå forumshopping og er derfor blevet fjernet.

En forbedring af COMI ved at bringe det i overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis hilses generelt velkommen. Parlamentet anførte i denne forbindelse i sin lovgivningsmæssige initiativbetænkning, at definitionen af centret for hovedinteresser bør tage hensyn til f.eks. den udefra observerbare likvidation af forretningsaktiviteter, aktivernes placering, vedligeholdelse af kontorarealer osv. Med henblik på ikke kun at fokusere mere på ledelsesbeslutninger og tilsidesætte spørgsmålet om aktivernes placering, blev der indført en ændring i betragtning 13a.

Som Parlamentet også har efterspurgt, støtter udkastet til betænkning etableringen af et EU-register, som giver kreditorer og retter mulighed for at fastslå, hvorvidt der er blevet indledt insolvensbehandling i en anden medlemsstat. Registret bør integreres i e-Justice portalen og indeholde alle relevante informationer om indledte grænseoverskridende insolvensbehandlinger. Sådan et register er afgørende for at øge offentligheden og gennemsigtigheden.

I udkastet til betænkning hilses Kommissionens forslag om sekundære insolvensbehandlinger også velkommen. Endvidere indeholder udkastet til betænkning minimumskriterier, som et tilsagn fra en insolvensrepræsentant over for lokale kreditorer skal indeholde for at bindende og have retsvirkning. Det præciserer også, at enhver beslutning om at udsætte eller afvise at indlede en sekundær insolvensbehandling kan anfægtes af lokale kreditorer. Sidst men ikke mindst tager udkastet til betænkning også fat på det vigtige spørgsmål om, hvad der sker, hvis insolvensrepræsentanten ikke opfylder tilsagnet. I sådanne tilfælde bør de lokale kreditorer have ret til at søge beskyttelse gennem en retsafgørelse, f.eks. ved at forbyde fjernelse af aktiver (artikel 29a, stk. 2b)).

Endelig skal der udarbejdes passende løsninger til at håndtere koncerners insolvens. Parlamentet anmodede i sin lovgivningsmæssige initiativbetænkning Kommissionen om et fleksibelt forslag til forordningen om koncerners insolvens, der sondrer mellem to scenarier, nemlig koncerner, hvor ejerskabet står rimelig klart, og decentraliserede grupper. Kommissionen følger i øjeblikket ikke Parlamentets henstillinger, men fokuserer på at styrke koordineringen og kommunikationen i forbindelse med forskellige insolvensbehandlinger. Ordentlige og velkoordinerede insolvensbehandlinger kan helt sikkert hjælpe til at undgå likvidation af koncerner og øge muligheden for en bedre realisering af aktiver og bevarelse af job.

Udkastet til betænkning går dog et skridt videre ved at formulere en mere ambitiøs løsning på koncerners insolvens. Denne løsning kan forstås som et kompromis mellem Kommissionens tilgang med "koordinering og kommunikation" og Parlamentets standpunkt i det lovgivningsmæssige udkast til betænkning. Det foreslås at udpege en koordinator, der ikke blot fastsætter og udarbejder anbefalinger om en koordineret fremgangsmåde for insolvensbehandlingen (artikel 42f, stk. 1, litra a)), men også fremlægger en koncernkoordinationsplan, der fastsætter, beskriver og anbefaler en omfattende række foranstaltninger til at afhjælpe koncernmedlemmernes insolvens (artikel 42f, stk. 1, litra c)). Koordinationsplanen skal godkendes af en domstol. Insolvensrepræsentanten har mulighed for at kommentere planen forud for godkendelse, (artikel 42g, stk. 1). Koncernkoordinationsplanen er dog ikke bindende for kuratorerne, som kan afvige fra denne plan, (artikel 42h).

PROCEDURE

Titel

Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs

Referencer

COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD)

Dato for høring af EP

12.12.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

15.1.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

15.1.2013

LIBE

15.1.2013

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

14.1.2013

LIBE

22.1.2013

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Klaus-Heiner Lehne

18.12.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

24.4.2013

16.9.2013

4.11.2013

 

Dato for vedtagelse

17.12.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, József Szájer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Dato for indgivelse

20.12.2013