Pranešimas - A7-0481/2013Pranešimas
A7-0481/2013

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų

20.12.2013 - (COM(2012) 0744 – C7‑0413/2012 – 2012/0360(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne


Procedūra : 2012/0360(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0481/2013
Pateikti tekstai :
A7-0481/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų

(COM(2012) 0744 – C7‑0413/2012 – 2012/0360(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0744),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 81 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0413/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0481/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) į Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 taikymo sritį reikėtų įtraukti ir tas procedūras, kuriomis siekiama sanuoti ekonomiškai dar perspektyvias įsiskolinusias bendroves – tai padėtų stiprioms bendrovėms išlikti ir suteiktų verslininkams galimybę dar kartą pradėti iš naujo. Visų pirma jis turėtų būti taikomas procedūroms, kuriomis įsiskolinusią bendrovę siekiama restruktūrizuoti dar prieš iškeliant bankroto bylą ar procedūroms, kurios vykdomos paliekant esamą įmonės vadovybę. Be to, reglamentas turėtų būti taikomas ir vartotojų ar savarankiškai dirbančių asmenų skolos nurašymo procedūroms, kurios neatitinka dabartinio teisės akto reikalavimų;

(3) į Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 taikymo sritį reikėtų įtraukti ir tas procedūras, kuriomis siekiama sanuoti sunkioje finansinėje padėtyje esančias įsiskolinusias bendroves – tai padėtų stiprioms bendrovėms išlikti ir suteiktų verslininkams galimybę dar kartą pradėti iš naujo. Visų pirma jis turėtų būti taikomas procedūroms, kuriomis įsiskolinusią bendrovę siekiama restruktūrizuoti dar prieš iškeliant bankroto bylą ar procedūroms, kurios vykdomos paliekant esamą įmonės vadovybę. Be to, reglamentas turėtų būti taikomas ir vartotojų ar savarankiškai dirbančių asmenų skolos nurašymo procedūroms, kurios neatitinka dabartinio teisės akto reikalavimų;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) reikėtų patikslinti jurisdikcijos iškelti bankroto bylą nustatymo taisykles ir patobulinti jurisdikcijos nustatymo procedūras. Taip pat reikia nustatyti aiškią taisyklę dėl jurisdikcijos nagrinėti ieškinius, kylančius tiesiogiai iš bankroto bylos ar glaudžiai su ja susijusius;

(4) reikėtų patikslinti jurisdikcijos iškelti bankroto bylą nustatymo taisykles ir patobulinti jurisdikcijos nustatymo procedūras. Taip pat reikia nustatyti aiškią taisyklę dėl jurisdikcijos nagrinėti ieškinius, kylančius tiesiogiai iš bankroto bylos ir glaudžiai su ja susijusius;

Pagrindimas

Pakeitimu tekstas suderinamas su 3a straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

9 a konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„(9a) Į šio reglamento taikymo sritį turėtų būti įtrauktos ir tos procedūros, kuriomis siekiama sanuoti dar perspektyvias įsiskolinusias bendroves – tai padėtų stiprioms bendrovėms išlikti ir suteiktų verslininkams galimybę dar kartą pradėti iš naujo. Jis turėtų būti taikomas procedūroms, kuriomis siekiama restruktūrizuoti įsiskolinusią bendrovę dar prieš iškeliant bankroto bylą, taip pat nekeičiant bendrovės vadovybės vykdomoms procedūroms ir vartotojų bei savarankiškai dirbančių asmenų skolos nurašymo procedūroms. Kadangi šiose procedūrose ne visada skiriamas likvidatorius, reglamentas joms turėtų būti taikomas tais atvejais, kai procedūra vykdoma kontroliuojant ar prižiūrint teismui. Šiuo požiūriu sąvoka „kontrolė“ apibūdina ir tuos atvejus, kai teismas įsikiša tik kreditoriaus ar suinteresuotosios šalies prašymu.

„(9a) į šio reglamento taikymo sritį turėtų būti įtrauktos ir tos procedūros, kuriomis siekiama sanuoti sunkioje finansinėje padėtyje esančias įsiskolinusias bendroves – tai padėtų stiprioms bendrovėms išlikti ir suteiktų verslininkams galimybę dar kartą pradėti iš naujo. Jis turėtų būti taikomas procedūroms, kuriomis siekiama restruktūrizuoti įsiskolinusią bendrovę dar prieš iškeliant bankroto bylą, taip pat nekeičiant bendrovės vadovybės vykdomoms procedūroms ir vartotojų bei savarankiškai dirbančių asmenų skolos nurašymo procedūroms. Kadangi šiose procedūrose ne visada skiriamas bankroto proceso administratorius, reglamentas joms turėtų būti taikomas tais atvejais, kai procedūra vykdoma kontroliuojant ar prižiūrint teismui;

Pagrindimas

Žr. 3b straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) 10 konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

"(10) Bankroto procedūros gali būti vykdomos ne tik teisminėse institucijose; šiame reglamente vartojama sąvoka „teismas“ turėtų būti aiškinama plačiau – ji turėtų apimti ir asmenis arba institucijas, pagal nacionalinę teisę įgaliotus iškelti bankroto bylą. Šį reglamentą būtų galima taikyti tik tais atvejais, kai procedūra (kurią sudaro teisiškai nustatyti veiksmai ir formalumai) ne tik atitinka šio reglamento nuostatas, bet taip pat yra oficiali ir turinti teisinę galią bylos iškėlimo valstybėje narėje.“

 

Pagrindimas

Pakeitimu tekstas suderinamas išbraukus 3b straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 8 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

11 konstatuojamoji dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(8a) 11 konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:

(11) Šiame reglamente pripažįstama, kad, esant dideliems materialinės teisės skirtumams, nustatyti universalų bankroto bylų procesą visoje Bendrijoje yra nepraktiška. Jei bylos būtų nagrinėjamos be valstybės įstatymų, reglamentuojančių bylų iškėlimą taikomų išimčių, dažnai kiltų sunkumų. Tai pasakytina, pavyzdžiui, apie labai skirtingus Bendrijoje taikomus įstatymus, užtikrinančius kreditoriaus interesus. Be to, kai kuriais atvejais labai skiriasi pirmumo teisės, kuriomis naudojasi kai kurie kreditoriai bankroto bylose. Šiame reglamente į tai reikėtų atsižvelgti dviem aspektais. Viena vertus, reikėtų priimti nuostatą, numatančią specialias su taikoma teise susijusias taisykles dėl ypač svarbių teisių ir teisinių santykių (pvz., teisės in rem ir darbo sutartys). Kita vertus, nacionalinės bylos, susijusios tik su bylą iškėlusioje valstybėje esančiu turtu, taip pat turėtų būti leidžiamos pagal pagrindines universalaus pobūdžio bankroto bylomis taisykles.

(11) šiame reglamente pripažįstama, kad, esant dideliems materialinės teisės skirtumams, nustatyti universalų bankroto bylų procesą visoje Sąjungoje yra nepraktiška. Jei bylos būtų nagrinėjamos be valstybės įstatymų, reglamentuojančių bylų iškėlimą taikomų išimčių, dažnai kiltų sunkumų. Tai pasakytina, pavyzdžiui, apie labai skirtingus Sąjungoje taikomus įstatymus, užtikrinančius kreditoriaus interesus. Be to, kai kuriais atvejais labai skiriasi pirmumo teisės, kuriomis naudojasi kai kurie kreditoriai bankroto bylose. Į naujas derinimo priemones reikėtų įtraukti ir darbuotojų pirmumo teises. Šiame reglamente į tai reikėtų atsižvelgti dviem aspektais. Viena vertus, reikėtų priimti nuostatą, numatančią specialias su taikoma teise susijusias taisykles dėl ypač svarbių teisių ir teisinių santykių (pvz., teisės in rem ir darbo sutartys). Kita vertus, nacionalinės bylos, susijusios tik su bylą iškėlusioje valstybėje esančiu turtu, taip pat turėtų būti leidžiamos pagal pagrindines universalaus pobūdžio bankroto bylomis taisykles;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

13 a konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13a) Reikėtų laikytis prezumpcijos, kad bendrovės ar kito juridinio asmens pagrindinių turtinių interesų vieta sutampa su jų registruotos buveinės vieta. Tačiau turėtų būti numatyta galimybė paneigti šią prezumpciją, jeigu bendrovės centrinė administracija yra kitoje valstybėje narėje nei jos registruota buveinė, o bendras visų svarbių duomenų vertinimas rodo – ir tą gali nustatyti trečiosios šalys –, kad tikroji bendrovės valdymo ir priežiūros bei jos interesų gynimo vieta yra toje kitoje valstybėje narėje. Ir priešingai, galimybė paneigti šią prezumpciją neturėtų būti numatyta tais atvejais, kai už bendrovės valdymą ir priežiūrą atsakingi organai yra toje pačioje vietoje kaip ir jos registruota buveinė ir ten yra priimami valdymo sprendimai, o šiuos faktus gali nustatyti ir trečiosios šalys.

(13a) reikėtų laikytis prezumpcijos, kad bendrovės ar kito juridinio asmens pagrindinių turtinių interesų vieta sutampa su jų registruotos buveinės vieta. Tačiau turėtų būti numatyta galimybė paneigti šią prezumpciją, ypač jeigu bendrovės centrinė administracija yra kitoje valstybėje narėje nei jos registruota buveinė, o bendras visų svarbių duomenų vertinimas rodo – ir tą gali nustatyti trečiosios šalys –, kad tikroji bendrovės valdymo ir priežiūros bei jos interesų gynimo vieta yra toje kitoje valstybėje narėje;

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kad ne tik valdymo sprendimai, bet ir kiti duomenys, pvz., pagrindinio turto vieta, yra svarbūs nustatant PTIV.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

19 a konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„(19a) Šalutinė byla gali pakenkti ir veiksmingam skolininko turto administravimui. Todėl šalutinę bylą keliančiam teismui turėtų būti suteikta galimybė likvidatoriaus prašymu atidėti šios bylos iškėlimą ar atsisakyti ją iškelti, jei tokia byla nėra būtina vietos kreditorių interesų apsaugai. Ypač tai taikytina tais atvejais, kai likvidatorius įsipareigojimu, kuris privalomai taikomas turtui, sutinka, kad vietos kreditoriai turėtų tokias pačias teises, tarsi būtų iškelta šalutinė byla, ir kad būtų taikomos tos valstybės narės kreditorių reikalavimų eilės taisyklės, kurioje, skirstant toje valstybėje narėje esantį turtą, buvo pateiktas prašymas iškelti šalutinę bylą. Šis reglamentas turėtų suteikti likvidatoriui galimybę prisiimti tokius įsipareigojimus.

„(19a) šalutinė byla gali pakenkti ir veiksmingam skolininko turto administravimui. Todėl šalutinę bylą keliančiam teismui turėtų būti suteikta galimybė bankroto proceso administratoriaus prašymu atidėti šios bylos iškėlimą ar atsisakyti ją iškelti, jei tokia byla nėra būtina vietos kreditorių interesų apsaugai. Ypač tai taikytina tais atvejais, kai bankroto proceso administratorius įsipareigojimu, kuris privalomai taikomas turtui, sutinka, kad vietos kreditoriai turėtų tokias pačias teises, tarsi būtų iškelta šalutinė byla, ir kad būtų taikomos tos valstybės narės kreditorių reikalavimų eilės taisyklės, kurioje, skirstant toje valstybėje narėje esantį turtą, buvo pateiktas prašymas iškelti šalutinę bylą. »Šis reglamentas turėtų suteikti bankroto proceso administratoriui galimybę prisiimti tokius įsipareigojimus ir nustatyti nešališkus kriterijus, kuriuos turi atitikti tokie įsipareigojimai;

Pagrindimas

Žr. 18 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

19 b konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19b) Kad būtų užtikrinta veiksminga vietos kreditorių interesų apsauga, likvidatoriui pagrindinėje byloje neturėtų būti leidžiama piktnaudžiaujamai realizuoti įsisteigimo vietos valstybėje narėje esančio turto ar perkelti jį į kitą vietą, ypač tuomet, kai taip siekiama sutrukdyti veiksmingai apginti šiuos interesus, jei paskui būtų iškelta šalutinė byla.“

(19b) Kad būtų užtikrinta veiksminga vietos kreditorių interesų apsauga, bankroto proceso administratoriui pagrindinėje byloje neturėtų būti leidžiama piktnaudžiaujamai realizuoti įsisteigimo vietos valstybėje narėje esančio turto ar perkelti jį į kitą vietą, ypač tuomet, kai taip siekiama sutrukdyti veiksmingai apginti šiuos interesus, jei paskui būtų iškelta šalutinė byla. Vietos kreditoriai taip pat turėtų turėti teisę teismo prašyti taikyti apsaugos priemones tuomet, kai paaiškėja, kad bankroto proceso administratorius negali vykdyti įsipareigojimų;

Pagrindimas

Žr. 29a straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 14 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Įterpiamos tokios 20a ir 20b konstatuojamosios dalys:

(14) Įterpiamos tokios 20a, 20aa ir 20b konstatuojamosios dalys:

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 14 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

20 a konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„(20a) Šis reglamentas turėtų užtikrinti veiksmingą bankroto bylų, iškeltų skirtingoms tos pačios įmonių grupės įmonėms, administravimą. Jei bankroto bylos iškeliamos kelioms tos pačios grupės įmonėms, šios bylos turi būti deramai koordinuojamos. Likvidatoriams ir teismams šiose bylose turėtų būti taikoma tokia pati bendradarbiavimo ir susižinojimo prievolė, kokia taikoma likvidatoriams ir teismams pagrindinėje ir šalutinėse bylose, iškeltose tam pačiam skolininkui. Be to, likvidatoriui, kuris paskirtas vienos įmonių grupės narės byloje, turėtų būti leidžiama siūlyti sanavimo planą kitos šios grupės narės byloje, su sąlyga, kad tokia priemonė numatyta nacionalinėje bankroto teisėje.

„(20a) šis reglamentas turėtų užtikrinti veiksmingą bankroto bylų, iškeltų skirtingoms tos pačios įmonių grupės įmonėms, administravimą. Jei bankroto bylos iškeliamos kelioms tos pačios grupės įmonėms, šios bylos turi būti deramai koordinuojamos, visų pirma siekiant išvengti, kad vienos grupės narės bankrotas negalėtų sukelti pavojaus kitų grupės narių ateičiai. Bankroto proceso administratoriams ir teismams šiose bylose turėtų būti taikoma tokia pati bendradarbiavimo ir susižinojimo prievolė, kokia taikoma bankroto proceso administratoriams ir teismams pagrindinėje ir šalutinėse bylose, iškeltose tam pačiam skolininkui;

Pagrindimas

Žr. paaiškinimus aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 14 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

20 a a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20aa) grupės koordinavimo procedūrų taikymas turėtų ypač padėti restruktūrizuoti grupę ir (arba) jos narius, sudarant galimybę lanksčiai koordinuotai vykdyti bankroto procedūras. Grupės koordinavimo procedūros neturėtų saistyti atskirų bylų, o turėtų būti pavyzdys priemonėms, kurių reikia imtis tose atskirose bylose;

Pagrindimas

Žr. paaiškinimus aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 14 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

20 b konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20b) Įmonių grupių bankroto taisyklių nustatymas neturėtų sudaryti teismui kliūčių bankroto bylas kelioms tos pačios grupės bendrovėms iškelti vienoje jurisdikcijoje, jei jis nustato, kad visų šių įmonių pagrindinių turtinių interesų vieta yra toje pačioje valstybėje narėje. Tokiais atvejais teismui taip pat turėtų būti suteikta galimybė, jei reikia, visose šiose bylose paskirti vieną likvidatorių.

(20b) įmonių grupių bankroto taisyklių nustatymas neturėtų sudaryti teismui kliūčių bankroto bylas kelioms tos pačios grupės bendrovėms iškelti vienoje jurisdikcijoje, jei jis nustato, kad visų šių įmonių pagrindinių turtinių interesų vieta yra jo nacionalinėje ir vietos jurisdikcijoje. Tokiais atvejais teismui taip pat turėtų būti suteikta galimybė, jei reikia, visose šiose bylose paskirti vieną bankroto proceso administratorių. Valstybės narės savo jurisdikcijos teritorijoje taip pat turėtų turėti galimybę nustatyti įmonių grupių bankrotui taikomas taisykles, kurios yra griežtesnės už šio reglamento nuostatas ir netrukdo veiksmingai ir efektyviai taikyti šį reglamentą.

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kad ypač grupių bankroto atveju teritorinė jurisdikcija taip pat vaidina svarbų vaidmenį. Kadangi kai kuriose valstybėse narėse šiuo metu diskutuojama dėl vidaus taisyklių, taikomų bendrovių grupėms, kurioms iškelta bankroto byla, nustatymo, reikia paaiškinti, kad nebus kliūčių vykdyti šias reformas, jei nacionalinėmis taisyklėmis nebus trukdoma tinkamai taikyti reglamentą.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

1 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas kolektyvinėms teisminėms ar administracinėms procedūroms, įskaitant procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurios grindžiamos teisės nuostatomis dėl bankroto ar skolos sureguliavimo, ir kuriomis sanavimo, skolos sureguliavimo, pertvarkymo arba likvidavimo tikslais

1. Šis reglamentas taikomas kolektyvinėms teisminėms ar administracinėms procedūroms, įskaitant procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurios grindžiamos teisės nuostatomis dėl bankroto ir kuriomis siekiant išvengti likvidavimo ir skolos sureguliavimo, pertvarkymo arba likvidavimo tikslais:

a) iš skolininko visiškai arba iš dalies atimama teisė disponuoti savo turtu ir paskiriamas likvidatorius arba

a) iš skolininko visiškai arba iš dalies atimama teisė disponuoti savo turtu ir paskiriamas bankroto proceso administratorius arba

b) skolininko turtą ir veiklą kontroliuoja ar prižiūri teismas.

b) skolininko turtą ir veiklą kontroliuoja ar prižiūri teismas.

 

Kai tokias procedūras galima pradėti prieš iškeliant bankroto bylą, jomis privaloma siekti išvengti likvidavimo.

Šioje dalyje nurodytos procedūros išvardijamos A priede.

Šioje dalyje nurodytos procedūros išvardijamos A priede.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Jei pagal valstybės narės, kurioje iškeltos bankroto bylos, įstatymus 1 dalyje nurodytos procedūros yra konfidencialios, šis reglamentas tokioms procedūroms taikomas tik nuo tada, kai apie jas paskelbta pagal tos valstybės narės teisę, ir tik tuomet, jei šios procedūros nedaro poveikio kreditorių, nesusijusių su jomis, reikalavimams.

Pagrindimas

Kadangi tam tikros procedūros yra tikrai konfidencialios, būtų neteisinga išplėsti jų taikymą šalims, kurioms visiškai nesusijusios su ta procedūra.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

21 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kredito įstaigoms,

b) bet kurioms kredito įstaigoms, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES 2 straipsnyje nurodytas institucijas*,

 

______________

 

* 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

1 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) investicinėms įmonėms, kurioms taikoma Direktyva 2001/24/EB su pakeitimais ir

c) investicinėms įmonėms, kurioms taikoma Direktyva 2001/24/EB su pakeitimais ir institucijoms, kurioms taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES*,

___________________

* 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

2 straipsnio b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) likvidatorius

b) bankroto proceso administratorius – bet kuris asmuo ar institucija, kuriai pavesta (taip pat laikinai) iš dalies arba visiškai administruoti arba likviduoti turtą, į kurį iš skolininko atimtos teisės, arba prižiūrėti skolininko veiklos administravimą. Šie asmenys ir institucijos išvardyti C priede;

i) bet kuris asmuo ar institucija, kuriai pavesta administruoti arba likviduoti turtą, į kurį iš skolininko atimtos teisės, arba kontroliuoti skolininko veiklos administravimą. Šie asmenys ir institucijos išvardyti C priede;

 

ii) tais atvejais, kai likvidatorius neskiriamas ir skolininko įgaliojimai jam neperduodami – savo turtu disponuojantis skolininkas;

 

 

(Pakeitimas, kurio tikslas – žodį „likvidatorius“ pakeisti žodžiu „bankroto proceso administratorius“, galioja visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus pakeitimus visame reglamento tekste.)

Pagrindimas

Žodžio „likvidatorius“ pakeitimas žodžiu „bankroto proceso administratorius“ yra horizontalusis pakeitimas. Šį terminą taip pat naudoja organizacija UNCITRAL, terminas, priešingai, nei terminas „likvidatorius“, taip pat pabrėžia tikslą sanuoti sunkumų patiriančias įmones.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

2 straipsnio b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) savo turtu disponuojantis skolininkas – skolininkas, kurio atžvilgiu iškelta bankroto byla, nesusijusi su visišku teisių ir prievolių perdavimu bankroto proceso administratoriui skolininko turto administravimo tikslais, todėl skolininkas toliau išlaiko bent dalį savo turto ir veiklos kontrolės;

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse yra galimybė iškelti bankroto bylą skolininkui paliekant galimybę toliau disponuoti savo turtu.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

2 straipsnio c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) teismas (visuose straipsniuose, išskyrus 3b straipsnio 2 dalį) – valstybės narės teismas ar kita kompetentinga institucija, turinti įgaliojimus iškelti bankroto bylą, patvirtinti tokios bylos iškėlimą ar priimti sprendimus tokioje byloje;

c) teismas – teismas, turintis įgaliojimus iškelti bankroto bylą, patvirtinti tokios bylos iškėlimą ar priimti sprendimus tokioje byloje;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

2 straipsnio e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) bylos iškėlimo laikas – laikas, kai įsiteisėja teismo sprendimas iškelti bankroto bylą, nesvarbu, ar tai būtų galutinis sprendimas, ar ne;

e) bylos iškėlimo laikas – laikas, kai įsiteisėja teismo sprendimas iškelti bankroto bylą, nesvarbu, ar jis galutinis ar ne;

Pagrindimas

Paaiškinimas, kad bylos iškėlimo laiko nustatymui sprendimo apskundimas įtakos neturi.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

2 straipsnio g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) įsisteigimo vieta – bet kuri veiklos vieta, kur skolininkas vykdo nuolatinę ekonominę veiklą naudodamas žmogiškuosius ir turtinius išteklius;

g) įsisteigimo vieta – bet kuri veiklos vieta, kur skolininkas vykdo arba tris mėnesius prieš pateikiant prašymą iškelti pagrindinę bankroto bylą vykdė nuolatinę ekonominę veiklą naudodamas žmogiškuosius ir turtinius išteklius bei paslaugas;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

2 straipsnio g a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga) ieškinys, kylantis tiesiogiai iš bankroto bylos ir glaudžiai su ja susijęs, – ieškinys, pateiktas siekiant, kad būtų priimtas sprendimas, kurio, atsižvelgiant į jo esmę, negalima priimti arba jis neturėtų būti priimtas neiškėlus bankroto bylos ar nepriklausomai nuo bankroto bylos, ir kuris yra leistinas tik tuomet, kai nagrinėjamos bankroto bylos;

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kokiems ieškiniams taikomas reglamentas, nes tai svarbu nustatant jurisdikciją pagal 3a straipsnį.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

2 straipsnio g b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gb) tarpusavio užskaita suėjus terminui – sutartinė nuostata, kuria remiantis, įvykus iš anksto nustatytam įvykiui, susijusiam su viena iš sutarties šalių, šalys prisiima tarpusavio įsipareigojimus, kurie aptariami ta nuostata nepriklausomai nuo to, ar tuo metu juos reikia vykdyti ar už juos galima atsiskaityti, automatiškai arba vienos iš šalių pasirinkimu sumažinami arba pakeičiami vieninteliu įsipareigojimu pakeičiant, nutraukiant arba kitu būdu pakeičiant susitarimą, ir juose atspindima bendra mišriųjų įsipareigojimų suma, kurią po to turi sumokėti viena šalis kitai;

Pagrindimas

Pakeitimu tekstas suderinamas su UNIDROIT taisyklėmis.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

2 straipsnio i punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) įmonių grupė – patronuojančiųjų ir patronuojamųjų bendrovių grupė;

i) įmonių grupė – patronuojančiosios bendrovės ir visų jos patronuojamųjų bendrovių grupė;

Pagrindimas

Tiek i, tiek j papunkčiai derinami su Apskaitos direktyva.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

2 straipsnio j punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) patronuojančioji bendrovė – bendrovė, kuri

j) patronuojančioji bendrovė – bendrovė, kuri kontroliuoja vieną ar daugiau patronuojamųjų bendrovių. Bendrovė, kuri rengia konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES*, laikoma patronuojančiąja bendrove;

i) turi daugumą akcininkų ar narių balsavimo teisių kitoje bendrovėje (patronuojamojoje bendrovėje); arba

 

ii) yra patronuojamosios bendrovės akcininkė arba narė ir turi teisę

 

aa) skirti arba atleisti daugumą tos patronuojamosios bendrovės administracinio, valdymo ar priežiūros organo narių arba

 

bb) patronuojamajai bendrovei daryti lemiamą įtaką pagal su ja sudarytą sutartį arba pagal jos įstatų nuostatas.“

 

 

______________

 

* Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

Pagrindimas

Tiek i, tiek j papunkčiai derinami su Apskaitos direktyva.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

2 straipsnio j a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja) esminės grupės funkcijos:

 

i) gebėjimas prieš iškeliant bankroto bylą bet kuriai grupės narei priimti ir įgyvendinti strateginės svarbos grupei arba jos daliai turinčius sprendimus arba

 

ii) ekonominė svarba grupėje, priskiriama, jei grupės narė arba narės prie visos konsoliduotojo balanso sumos ir konsoliduotosios apyvartos sumos prisideda bent 10 proc.“

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 22 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jurisdikciją iškelti bankroto bylą (toliau – pagrindinė byla) turi valstybės narės, kurios teritorijoje yra skolininko pagrindinių turtinių interesų vieta, teismai. Pagrindinių turtinių interesų vieta – tai nuolatinė skolininko turtinių interesų administravimo vieta, kurią gali nustatyti ir trečiosios šalys.

1. Jurisdikciją iškelti bankroto bylą (toliau – pagrindinė byla) turi valstybės narės, kurios teritorijoje yra skolininko pagrindinių turtinių interesų vieta, teismai. Pagrindinių turtinių interesų vieta – tai nuolatinė skolininko turtinių interesų administravimo vieta bent tris mėnesius prieš iškeliant bankroto bylą ar pradedant taikyti procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurią gali nustatyti ir trečiosios šalys.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 22 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

3 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei bankroto byla iškelta pagal šio straipsnio 1 dalį, visos pagal šio straipsnio 2 dalį paskiau iškeltos bylos yra laikomos šalutinėmis bylomis. Nustatant, ar skolininko įsisteigimo vieta yra kitos valstybės narės teritorijoje, vertinama situacija pagrindinės bylos iškėlimo metu.“

3. Jei sprendimas iškelti bankroto bylą priimtas pagal šio straipsnio 1 dalį, visos pagal šio straipsnio 2 dalį paskiau iškeltos bylos yra laikomos šalutinėmis bylomis. Nustatant, ar skolininko įsisteigimo vieta yra kitos valstybės narės teritorijoje, vertinama situacija pagrindinės bylos iškėlimo metu.“

Pagrindimas

Pakeitimu tekstas derinamas su 2d straipsnio apibrėžtimi.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 23 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

3 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai šio straipsnio 1 dalyje nurodytas ieškinys susijęs su kitu civiliniu ar komerciniu ieškiniu tam pačiam atsakovui, likvidatorius gali pareikšti abu ieškinius atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės teismuose, o jei ieškinys pareiškiamas keliems atsakovams – bet kurio iš jų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės teismuose, su sąlyga, kad atitinkamas teismas turi jurisdikciją pagal Reglamento (EB) Nr. 44/2001 taisykles.

2. Kai šio straipsnio 1 dalyje nurodytas ieškinys susijęs su kitu civiliniu ar komerciniu ieškiniu tam pačiam atsakovui, bankroto proceso administratorius gali pareikšti abu ieškinius atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės teismuose, o jei ieškinys pareiškiamas keliems atsakovams – bet kurio iš jų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės teismuose, su sąlyga, kad atitinkamas teismas turi jurisdikciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012* taisykles.

 

_____________

 

* 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 23 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

3 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Šiame straipsnyje ieškiniai laikytini susijusiais, kai jie yra taip glaudžiai susiję, kad juos tikslinga nagrinėti ir spręsti kartu, siekiant išvengti tarpusavyje nesuderinamų teismo sprendimų rizikos, kylančios dėl atskirų procedūrų.

3. 2 dalyje ieškiniai laikytini susijusiais, kai jie yra taip glaudžiai susiję, kad juos tikslinga nagrinėti ir spręsti kartu, siekiant išvengti tarpusavyje nesuderinamų teismo sprendimų rizikos, kylančios dėl atskirų procedūrų.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 23 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

3 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei bankroto byla pagal nacionalinę teisę keliama be teismo sprendimo, tokioje byloje paskirtas likvidatorius įvertina, ar valstybė narė, kurioje nagrinėjama byla, turi jurisdikciją pagal 3 straipsnį. Jei turi, likvidatorius nurodo jurisdikcijos pagrindą, taip pat, ar jurisdikcija grindžiama 3 straipsnio 1 ar 2 dalimi.

Išbraukta.

Pagrindimas

Būtina minimali teismo vykdoma kontrolė nustatant PTIV.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 23 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

3 b straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kiekvienas kreditorius ar suinteresuotoji šalis, kurių gyvenamoji vieta, nuolatinė gyvenamoji vieta ar registruota buveinė yra kitoje nei bylos iškėlimo valstybėje narėje, turi teisę užginčyti sprendimą iškelti pagrindinę bylą. Pagrindinę bylą iškėlęs teismas arba likvidatoriaus šiuos kreditorius – jei jie žinomi – laiku informuoja apie tokį sprendimą, kad jie galėtų jį užginčyti.

3. Kiekvienas kreditorius ar suinteresuotoji šalis, kurių gyvenamoji vieta, nuolatinė gyvenamoji vieta ar registruota buveinė yra kitoje nei bylos iškėlimo valstybėje narėje, turi teisę per tris savaites nuo datos, kurią paskelbta informacija apie bankroto bylos iškėlimą pagal 20a straipsnio a punktą, užginčyti sprendimą iškelti pagrindinę bylą, argumentuodami tarptautine jurisdikcija.“

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad sprendimo iškelti bylą galiojimą galima užginčyti per tris savaites nuo paskelbimo. Paskelbus tokią informaciją registre teismas arba bankroto proceso administratorius nebeprivalo informuoti kreditorių.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 25 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

6 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Užskaitos susitarimai

Tarpusavio užskaitos suėjus terminui

Užskaitos susitarimams taikoma tik tokius susitarimus reglamentuojančioje sutartyje nurodyta taikoma teisė.“

Jei viena sutarties, kurioje yra nuostata dėl tarpusavio užskaitos suėjus terminui, šalis yra institucija, patenkanti į Direktyvos 2001/24/EB taikymo sritį, šioms tarpusavio užskaitoms suėjus terminui taikoma tik tokias užskaitas reglamentuojančioje sutartyje nurodyta taikoma teisė.“

Pagrindimas

Pakeitimu tekstas suderinamas su acquis.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 26 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

12 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

12  straipsnis pakeičiamas taip:

12 straipsnis

„12 straipsnis

Bendrijos patentai ir prekių ženklai

Bendro galiojimo Europos patentai ir Bendrijos prekių ženklai

Kaip numatyta šiame reglamente, Bendrijos patentas, Bendrijos prekės ženklas ar bet kuri kita panaši Bendrijos teisės nustatyta teisė gali būti įtraukta tik į 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą bylą.

 

Kaip numatyta šiame reglamente, bendro galiojimo Europos patentas, Bendrijos prekės ženklas ar bet kuri kita panaši Bendrijos teisės nustatyta teisė gali būti įtraukta tik į 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą bylą.

Pagrindimas

Pakeitimu tekstas suderinamas su nauju reglamentu dėl bendrųjų patentų.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 28 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

18 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Likvidatorius, paskirtas pagal 3 straipsnio 1 dalį jurisdikciją turinčio teismo, gali naudotis visais pagal bylos iškėlimo valstybės teisę jam suteiktais įgaliojimais kitoje valstybėje narėje, jei ten nėra iškelta kita bankroto byla ar, pateikus prašymą iškelti bankroto bylą nesiimta draudžiančių tai daryti apsaugos priemonių. Laikydamasis 5 ir 7 straipsnių nuostatų, likvidatorius gali perkelti skolininko turtą iš valstybės narės, kurioje jis yra, teritorijos. Taip pat jis gali įsipareigoti, kad pagrindinėje byloje būtų paisoma vietos kreditorių teisių paskirstant turtą ir nustatant kreditorių pirmumą, kurias jie būtų turėję šalutinės bylos iškėlimo atveju. Tokiam įsipareigojimui taikomi formos reikalavimai, jei tokių yra, pagal pagrindinės bylos iškėlimo valstybės narės teisę, ir toks įsipareigojimas yra vykdytinas ir privalomas turto atžvilgiu.“

1. Bankroto proceso administratorius, paskirtas pagal 3 straipsnio 1 dalį jurisdikciją turinčio teismo, arba – šiai jurisdikcijai priklausančios savo turtu disponuojančio skolininko bylos atveju – bankroto proceso administratorius arba skolininkas gali naudotis visais pagal bylos iškėlimo valstybės teisę jam suteiktais įgaliojimais kitoje valstybėje narėje, jei ten nėra iškelta kita bankroto byla ar, pateikus prašymą iškelti bankroto bylą nesiimta draudžiančių tai daryti apsaugos priemonių. Laikydamasis 5 ir 7 straipsnių nuostatų, bankroto proceso administratorius gali perkelti skolininko turtą iš valstybės narės, kurioje jis yra, teritorijos. Taip pat jis gali prisiimti vykdytinus ir privalomus įsipareigojimus, kad pagrindinėje byloje būtų paisoma vietos kreditorių teisių paskirstant turtą ir nustatant kreditorių pirmumą, kurias jie būtų turėję šalutinės bylos iškėlimo atveju. Tokiu įsipareigojimu patikslinamas faktinis pagrindas, visų pirma susijęs su vietos reikalavimų paskirstymu per prioritetinę vertinimo sistemą pagal šalutinių bankroto bylų teisę, taip pat turto, kurį galima paskirstyti šalutinėje bankroto byloje, vertė, turimos galimybės realizuoti tokį turtą, šalutinėje bankroto byloje dalyvaujančių kreditorių santykis pagrindinėje byloje ir preliminarios šalutinės bankroto bylos iškėlimo išlaidos. Įsipareigojimams, jei tokių yra, taikomi su formos susiję reikalavimai nustatomi pagal pagrindinės bylos iškėlimo valstybės narės teisės aktus.“

Pagrindimas

Pačiu reglamentu nustatomi būtiniausi kriterijai, kuriuos įsipareigojimas turi atitikti, kad jis ne tik būtų naudingas siekiant teisinio aiškumo, bet ir suteiktų minimalią apsaugą vietos kreditoriams.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 29 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

20 a straipsnio d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) jei skolininkas yra bendrovė – įmonės kodas ir jos registruotos buveinės adresas;

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 29 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

20 d straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai pagrindinė arba šalutinė byla iškeliama bendrovei, juridiniam asmeniui ar individualia veikla ar profesine veikla besiverčiančiam fiziniam asmeniui, bankroto bylą keliantis teismas užtikrina, kad 20a straipsnyje nurodyta informacija būtų nedelsiant paskelbta bylos iškėlimo valstybės bankroto registre.“

Kai iškeliama pagrindinė arba šalutinė byla, bankroto bylą keliantis teismas užtikrina, kad 20a straipsnyje nurodyta informacija būtų nedelsiant paskelbta bylos iškėlimo valstybės bankroto registre. Valstybės narės nustato išbraukimo iš bankroto registro procedūras.

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kad reikalavimas dėl paskelbimo nėra ribojamas tam tikrais skolininkais.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 30 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

21 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kol nesukurta 20b straipsnyje nurodyta bankroto registrų sąveikos sistema, pranešimas apie sprendimą iškelti bankroto bylą ir, jei toks yra, sprendimą paskirti likvidatorių, likvidatoriaus prašymu skelbiamas bet kurioje kitoje valstybėje narėje, kurioje yra skolininko įsisteigimo vieta, pagal toje valstybėje taikomas skelbimo procedūras. Tokiame pranešime nurodomas paskirtasis likvidatorius ir tai, ar jurisdikcija grindžiama 3 straipsnio 1 ar 2 dalimi.

1. Kol nesukurta 20b straipsnyje nurodyta bankroto registrų sąveikos sistema, pranešimas apie sprendimą iškelti bankroto bylą ir, jei toks yra, sprendimą paskirti bankroto proceso administratorių šio prašymu skelbiamas bet kurioje kitoje valstybėje narėje, kurioje yra skolininko įsisteigimo vieta, pagal toje valstybėje taikomas skelbimo procedūras. Tokiame pranešime nurodoma visa kita 20a straipsnyje numatyta informacija.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 30 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

21 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Likvidatorius gali prašyti, kad šio straipsnio pirmoje dalyje nurodyta informacija būtų skelbiama bet kurioje kitoje valstybėje narėje, kurioje yra skolininko turto ar kreditorių, pagal tos valstybės procedūras.“

2. Bankroto proceso administratorius gali prašyti, kad šio straipsnio pirmoje dalyje nurodyta informacija būtų skelbiama bet kurioje kitoje valstybėje narėje, kurioje yra skolininko turto ar kreditorių ar skolininkų, pagal tos valstybės procedūras.“

Pagrindimas

Pakeitimu tekstas suderinamas su 24 straipsniu.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 31 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

24 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

24 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2. Jeigu toks įsipareigojimas įvykdomas prieš išspausdinant 21 straipsnyje numatytą pranešimą, jei nėra priešingų įrodymų, laikoma, kad įsipareigojimą įvykdęs asmuo nežinojo apie bankroto bylos iškėlimą; jei įsipareigojimas įvykdomas po to, kai buvo išspausdintas minėtas pranešimas, jei nėra priešingų įrodymų, laikoma, kad įsipareigojimą įvykdęs asmuo žinojo apie bylos iškėlimą.

2. Jeigu toks įsipareigojimas įvykdomas prieš išspausdinant 20a ar 21 straipsniuose numatytą pranešimą, jei nėra priešingų įrodymų, laikoma, kad įsipareigojimą įvykdęs asmuo nežinojo apie bankroto bylos iškėlimą; jei įsipareigojimas įvykdomas po to, kai buvo išspausdintas minėtas pranešimas, jei nėra priešingų įrodymų, laikoma, kad įsipareigojimą įvykdęs asmuo žinojo apie bylos iškėlimą.“

Pagrindimas

Pakeitimu nurodoma, kad įtraukiamas ir paskelbimas registre.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 32 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

25 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Teismo, kurio sprendimas iškelti bylą buvo pripažintas pagal 16 straipsnį, priimti sprendimai dėl bankroto bylos ir jos užbaigimo bei šio teismo patvirtintos taikos sutartys taip pat yra pripažįstami be papildomų formalumų. Tokie sprendimai vykdomi pagal Reglamento (EB) Nr. 44/2001 32–56 straipsnius, išskyrus 34 straipsnio 2 dalį.

1. Teismo, kurio sprendimas iškelti bylą buvo pripažintas pagal 16 straipsnį, priimti sprendimai dėl bankroto bylos ir jos užbaigimo bei šio teismo patvirtintos taikos sutartys taip pat yra pripažįstami be papildomų formalumų. Tokie sprendimai vykdomi pagal Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 39–46 straipsnius.

Pagrindimas

Pakeitimu tekstas suderinamas su nauju Reglamentu „Briuselis I“.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 34 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

29 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Teismas, gavęs prašymą iškelti šalutinę bylą, nedelsdamas praneša apie tai likvidatoriui pagrindinėje byloje ir suteikia jam galimybę pareikšti savo nuomonę dėl šio prašymo.

1. Teismas, gavęs prašymą iškelti šalutinę bylą, nedelsdamas praneša apie tai bankroto proceso administratoriui pagrindinėje byloje ir suteikia jam galimybę pareikšti savo nuomonę dėl šio prašymo.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 34 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

29 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Likvidatorius pagrindinėje byloje prašymu šio straipsnio 1 dalyje nurodytas teismas atideda sprendimą iškelti šalutinę bylą arba atsisako tokią bylą iškelti, jei šalutinės bylos iškėlimas nėra būtinas vietos kreditorių interesams apsaugoti, ypač jeigu likvidatorius pagrindinėje byloje prisiėmė 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą įsipareigojimą ir laikosi jo sąlygų.

2. Bankroto proceso administratorius pagrindinėje byloje prašymu šio straipsnio 1 dalyje nurodytas teismas atideda sprendimą iškelti šalutinę bylą arba atsisako tokią bylą iškelti, jei šalutinės bylos iškėlimas nėra būtinas vietos kreditorių interesams apsaugoti, ypač jeigu bankroto proceso administratorius pagrindinėje byloje prisiėmė 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą įsipareigojimą ir laikosi jo sąlygų.

Pagrindimas

Pakeitimu pateikiamas paaiškinimas dėl įrodinėjimo prievolės.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 34 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

29 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Vietos kreditoriai turi teisę per tris savaites nuo sprendimo, apie kurį paskelbta visuomenei pagal 20a straipsnio a punktą, priėmimo užginčyti sprendimą atidėti šalutinių bylų iškėlimą arba atsisakyti iškelti tokias bylas.

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kad galima apskųsti teismo sprendimą.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 34 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

29 a straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Vietos kreditoriai turi teisę pateikti skundą pagrindinę bylą nagrinėjančiam teismui įpareigoti bankroto proceso administratorių pagrindinėje byloje imtis tinkamų priemonių, reikalingų siekiant apginti vietos kreditorių interesus. Toks įpareigojimas gali apimti draudimą perkelti turtą iš valstybės narės, kurioje atidėtas šalutinės bylos iškėlimas arba atsisakyta iškelti tokią bylą, atidėjimą paskirstyti lėšas pagrindinėje byloje arba bankroto proceso administratoriaus pagrindinėje byloje prievolę užtikrinti garantijos, kad bus vykdomi įsipareigojimai, pateikimą.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 34 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

29 a straipsnio 2 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas teismas gali paskirti patikėtinį, kurio galios būtų ribotos. Patikėtinis užtikrina, kad įsipareigojimai tinkamai vykdomi, ir dalyvauja juos įgyvendinant, jei tai būtina vietos kreditorių interesams apsaugoti. Patikėtinis turi teisę pateikti skundą pagal šio straipsnio 2b dalį.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 34 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

29 a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Likvidatoriui pagrindinėje byloje pranešama apie sprendimą iškelti šalutinę bylą ir suteikiama galimybė tokį sprendimą užginčyti.“

4. Bankroto proceso administratoriui pagrindinėje byloje nedelsiant pranešama apie sprendimą iškelti šalutinę bylą ir suteikiama galimybė tokį sprendimą užginčyti per tris savaites nuo šio pranešimo gavimo. Pagrįstais atvejais šalutinę bylą iškeliantis teismas gali sutrumpinti šį laikotarpį iki ne mažiau nei vienos savaitės nuo pranešimo gavimo.

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo nustatomas laikotarpis.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 35 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

31 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Likvidatorius pagrindinėje byloje ir likvidatoriai šalutinėse bylose bendradarbiauja taip, kad šiuo bendradarbiavimu nebūtų pažeidžiamos kiekvienai iš šių bylų taikytinos taisyklės. Toks bendradarbiavimas gali vykti susitarimų ar protokolų pagrindu.

1. Bankroto proceso administratoriai tam pačiam skolininkui iškeltose bankroto bylose bendradarbiauja, jei toks bendradarbiavimas gali padėti sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingai administruoti bylas, nepažeidžia kiekvienai iš šių bylų taikytinų taisyklių ir nekelia jokių interesų konfliktų. Toks bendradarbiavimas gali vykti susitarimų ar protokolų pagrindu.

Pagrindimas

Pakeitimu tekstas suderinamas su 42a straipsniu, kaip nurodyta 20a konstatuojamoje dalyje. Pakeitimu taip pat nurodoma, kad teisės aktas taikomas ir teritorinėms byloms.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 36 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

31 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kad būtų geriau koordinuojamos tam pačiam skolininkui iškeltos pagrindinė ir šalutinės bankroto bylos, teismas, kuriam pateiktas prašymas iškelti bankroto bylą ar kuris tokią bylą iškėlė, bendradarbiauja su bet kuriuo kitu teismu, nagrinėjančiu bankroto bylą ar iškėlusiu tokią bylą, tokiu bendradarbiavimu nepažeisdamas kiekvienai iš šių bylų taikytinų taisyklių. Tam užtikrinti teismai tam tikrais atvejais gali paskirti asmenį ar instituciją, veikiančius pagal jų nurodymus.

1. Kad būtų geriau koordinuojamos tam pačiam skolininkui iškeltos pagrindinė ir šalutinės bankroto bylos, teismas, kuriam pateiktas prašymas iškelti bankroto bylą ar kuris tokią bylą iškėlė, bendradarbiauja su bet kuriuo kitu teismu, nagrinėjančiu bankroto bylą ar iškėlusiu tokią bylą, jei toks bendradarbiavimas gali padėti sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingai administruoti bylas ir nepažeidžia kiekvienai iš šių bylų taikytinų taisyklių. Tam užtikrinti teismai tam tikrais atvejais gali paskirti asmenį ar instituciją veikti pagal jų nurodymus, jei tokios nuostatos yra suderinamos su byloms taikomomis taisyklėmis.

Pagrindimas

Pakeitimu tekstas suderinamas su 42b straipsniu, kaip nurodyta 20a konstatuojamoje dalyje.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 36 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

31 b straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant geriau koordinuoti tam pačiam skolininkui iškeltas pagrindinę ir šalutines bankroto bylas:

1. Siekiant geriau koordinuoti tam pačiam skolininkui iškeltas bankroto bylas:

Pagrindimas

Pakeitimu tekstas suderinamas su 42c straipsniu, kaip nurodyta 20a konstatuojamoje dalyje.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 36 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

31 b straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

kiekvienu atveju, kai toks bendradarbiavimas ir susižinojimas gali padėti sudaryti palankesnes sąlygas koordinuoti bylas, jie yra suderinami su kiekvienai bylai taikomomis taisyklėmis ir dėl jų nekyla jokio interesų konflikto.

Pagrindimas

Pakeitimu tekstas suderinamas su 42c straipsniu, kaip nurodyta 20a konstatuojamoje dalyje.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 38 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

34 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu šalutinė byla juridiniam asmeniui iškelta jo registruotos buveinės valstybėje narėje, o užbaigus bylą juridinis asmuo panaikinamas, šis faktas nėra kliūtis tęsti kitoje valstybėje narėje iškeltą pagrindinę bylą.“

2. Jeigu šalutinė byla juridiniam asmeniui iškelta jo registruotos buveinės valstybėje narėje, o užbaigus bylą juridinis asmuo panaikinamas, juridinis asmuo neišbraukiamas iš įmonių registro, kol nebaigiama nagrinėti pagrindinė byla.“

Pagrindimas

Pakeitimu pateikiamas paaiškinimas dėl padėties, kai PTIV ir registruota įmonės buveinė yra skirtingose vietose.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 45 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

42 a straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) įvertina galimybę restruktūrizuoti įmonių grupę ir, jei tai įmanoma, koordinuoja veiksmus rengiant koordinuotą restruktūrizavimo plano pasiūlymą ir dėl jo derantis;

b) įvertina galimybę restruktūrizuoti įmonių grupės nares, kurioms iškeltos bankroto bylos, ir, jei tai įmanoma, koordinuoja veiksmus rengiant koordinuotą restruktūrizavimo plano pasiūlymą ir dėl jo derantis;

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 45 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

42 b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei bankroto byla susijusi dviem ar daugiau vienos įmonių grupės narių, teismas, kuriam pateiktas prašymas iškelti bylą vienai šios grupės narei ar kuriame tokia byla iškelta, bendradarbiauja su visais teismais, kuriems pateiktas prašymas iškelti bylą kitai tos pačios grupės narei ar kuriuose tokia byla iškelta, jei toks bendradarbiavimas gali padėti veiksmingai administruoti bylas ir nepažeidžia šioms byloms taikytinų taisyklių. Tam užtikrinti teismai tam tikrais atvejais gali paskirti asmenį ar instituciją, veikiančius pagal jų nurodymus.

1. Jei bankroto byla susijusi dviem ar daugiau vienos įmonių grupės narių, teismas, kuriam pateiktas prašymas iškelti bylą vienai šios grupės narei ar kuriame tokia byla iškelta, bendradarbiauja su visais teismais, kuriems pateiktas prašymas iškelti bylą kitai tos pačios grupės narei ar kuriuose tokia byla iškelta, jei toks bendradarbiavimas gali padėti veiksmingai administruoti bylas ir nepažeidžia šioms byloms taikytinų taisyklių. Tam užtikrinti teismai tam tikrais atvejais gali paskirti asmenį ar instituciją veikti pagal jų nurodymus, jei tokios nuostatos yra suderinamos su byloms taikomomis taisyklėmis.

Pagrindimas

Toks paaiškinimas taip pat apima ir teismus.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 45 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

42 c straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įmonių grupės narės bankroto byloje paskirtas likvidatoriaus bendradarbiauja ir susižino su visais teismais, kuriems pateiktas prašymas iškelti bylą kitai tos pačios įmonių grupės narei ar kuriuose tokia byla iškelta, jei toks bendradarbiavimas gali padėti koordinuoti bylas ir nepažeidžia šiose bylose taikytinų taisyklių. Be kita ko, likvidatorius gali prašyti tokio teismo informacijos apie kitos įmonių grupės narės bylą arba pagalbos byloje, kurioje yra paskirtas.

Įmonių grupės narės bankroto byloje paskirtas bankroto proceso administratorius bendradarbiauja ir susižino su visais teismais, kuriems pateiktas prašymas iškelti bylą kitai tos pačios įmonių grupės narei ar kuriuose tokia byla iškelta, jei toks bendradarbiavimas gali padėti koordinuoti bylas, nepažeidžia šiose bylose taikytinų taisyklių ir nekelia jokių interesų konfliktų. Be kita ko, bankroto proceso administratorius gali prašyti tokio teismo informacijos apie kitos įmonių grupės narės bylą arba pagalbos byloje, kurioje yra paskirtas.

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kad interesų konfliktai riboja teismų ir bankroto proceso administratorių bendradarbiavimą.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 45 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

42 d straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) prašyti sustabdyti bylą, iškeltą kitai tos pačios grupės narei;

b) prašyti laikotarpiui iki dviejų mėnesių sustabdyti bylą, iškeltą kitai tos pačios grupės narei;

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 45 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

42 d straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) pasiūlyti sanavimo planą, taikos sutartį ar kitą panašią priemonę visoms ar kai kurioms grupės narėms, kurioms iškelta bankroto byla, ir pateikti atitinkamą priemonę kitoje byloje, iškeltoje kitai tos pačios grupės narei, pagal tai bylai taikytiną teisę; and

Išbraukta.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 45 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

42 d straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) prašyti imtis papildomų procedūrinių priemonių pagal c punkte nurodytą teisę, kurios gali būti reikalingos siekiant sanavimo, pavyzdžiui, bylos juridinio statuso pakeitimo.

Išbraukta.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 45 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

42 d straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą bylą iškėlęs teismas visiškai arba iš dalies sustabdo bylą, jei tai naudinga kreditoriams šioje byloje. Byla gali būti sustabdoma ne ilgiau kaip trims mėnesiams; toks pat laikotarpis taikomas bylos tęsimui ar atnaujinimui. Bylą sustabdantis teismas gali nurodyti likvidatoriui imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų apsaugoti kreditorių toje byloje interesai.“

2. Šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą bylą iškėlęs teismas visiškai arba iš dalies sustabdo bylą, jei bankroto proceso administratorius pateikia pakankamų įrodymų, kad tai naudinga kreditoriams šioje byloje. Byla gali būti sustabdoma ne ilgiau kaip dviem mėnesiams. Bylą sustabdantis teismas gali nurodyti bankroto proceso administratoriui imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų apsaugoti kreditorių toje byloje interesai.“

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 45 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

42 d a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

42da straipsnis

 

Grupės koordinavimo procedūrų pradėjimas

 

1. Bankroto proceso administratoriai gali inicijuoti grupės koordinavimo procedūras bet kokiame teisme, kuriam pagal jurisdikciją priklauso nagrinėti vienos grupės narės bankroto bylą, jei:

 

a) su ta įmone susijusi bankroto byla dar nagrinėjama ir

 

b) grupės narės, kurių pagrindinių interesų centras yra valstybėje narėje, kurioje yra teismas, kuriam pateiktas prašymas pradėti bankroto koordinavimo procedūrą, grupėje atlieka esmines funkcijas.

 

2. Jei prašymas pradėti grupės koordinavimo procedūrą pateikiamas daugiau nei vienam teismui, grupės koordinavimo procedūra pradedama toje valstybėje narėje, kurioje vykdomos pačios svarbiausios grupės funkcijos. Tuo tikslu teismai, kuriems pateikti prašymai, bendradarbiauja ir informuoja vienas kitą pagal 42b straipsnį. Jei negalima nustatyti esminių funkcijų, pirmas teismas, kuriam pateiktas prašymas, gali pradėti grupės koordinavimo procedūrą, jei įvykdytos tokių procedūrų pradėjimo sąlygos.

 

3. Jei pradėta grupės koordinavimo procedūra, bankroto proceso administratoriaus teisei prašyti sustabdyti bylą pagal 42d straipsnio 1 dalies b punktą turi pritarti koordinatorius. Jau priimti nurodymai dėl sustabdymo toliau galioja priklausomai nuo koordinatoriaus įgaliojimų prašyti panaikinti bet kokį tokį sustabdymą.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 45 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

42 d b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

42db straipsnis

 

Koordinatoriaus užduotys ir teisės

 

1. Grupės koordinavimo procedūrą pradedantis teismas paskiria koordinatorių. Koordinatorius yra nepriklausomas nuo grupės narių ir jų kreditorių ir vykdo šias užduotis:

 

a) nustatyti ir parengti procedūrinio pobūdžio rekomendacijas ir esmines rekomendacijas dėl koordinuotos bankroto procedūros vykdymo tvarkos;

 

b) tarpininkauti ginčuose, kylančiuose tarp dviejų ir daugiau grupės narių bankroto proceso administratorių ir

 

c) pateikti grupės koordinavimo planą, kuriame būtų nustatytas, aprašytas ir rekomenduojamas įgyvendinti išsamus priemonių, reikalingų siekiant laikytis integruoto požiūrio sprendžiant sunkumus grupės narių bankroto atveju, rinkinys. Šis planas ypač gali apimti rekomendacijas dėl:

 

i) priemonių, kurių būtina imtis siekiant atkurti ekonominę veiklą ir finansinį grupės ar bet kokios jos dalies patikimumą;

 

ii) grupės viduje iškilusių ginčų sprendimo, ypač susijusių su grupės viduje atliekamomis operacijomis ir užginčijimo ieškiniais;

 

iii) bankrutuojančių grupės narių bankroto proceso administratorių susitarimų.

 

2. Koordinatoriaus teisės:

 

a) būti išklausytam ir dalyvauti bet kurioje byloje, iškeltoje kitai tos pačios grupės narei, visų pirma dalyvaujant kreditorių susirinkimuose;

 

b) teisė pateikti ir paaiškinti grupės koordinavimo planą, priimtą pagal 42dc straipsnio 3 dalį;

 

c) teisė visų bankroto proceso administratorių, kurie yra arba gali būti naudingi nustatant ir rengiant bylos koordinavimo strategijas ir priemones, prašyti pateikti informacijos, taip pat

 

d) teisė prašyti laikotarpiui iki trijų mėnesių sustabdyti bylą, iškeltą kitai tos pačios grupės narei, ir prašyti panaikinti bet kokį tokį sustabdymą.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 45 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

42 d c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

42dc straipsnis

 

Grupės koordinavimo plano tvirtinimas teisme

 

1. Bankroto byloje, kuriai gali turėti poveikį grupės koordinavimo plano įgyvendinimas, paskirti bankroto proceso administratoriai gali pateikti pastabas dėl grupės koordinavimo plano projekto per ne ilgesnį nei vieno mėnesio laikotarpį, kurį nustato koordinatorius pateikdamas planą.

 

2. Kartu su plano projektu, pateiktu teismui patvirtinti, pateikiama:

 

a) koordinatoriaus pastabos dėl to, kaip laikomasi 1 dalies nuostatų;

 

b) bankroto proceso administratorių iki pateikiant plano projektą gautos pastabos ir

 

c) pagrįstas koordinatoriaus pareiškimas, kuriame paaiškinama, kaip plano projekte atsižvelgta (ar neatsižvelgta) į pastabas.

 

3. Teismas patvirtina planą, jei įsitikina, kad koordinatorius įvykdė oficialius 42db straipsnio 2 dalies ir 1 dalies c punkto reikalavimus.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 45 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

42 d d straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

42dd straipsnis

 

Ryšys tarp grupės koordinavimo procedūros ir bankroto bylos

 

1. Vykdydami bankroto procedūras bankroto proceso administratoriai privalo atsižvelgti į koordinatoriaus rekomendacijas ir grupės koordinavimo planą. Jei bankroto proceso administratorius ketina nukrypti nuo priemonių ir veiksmų, kurie siūlomi grupės koordinavimo plane, jis paaiškina šio nukrypimo priežastis kreditorių susirinkime arba kitam organui, kuriam jis yra atskaitingas pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus.

 

2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatų nesilaikymas laikomas bankroto proceso administratoriaus pareigų pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus nesilaikymu.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 45 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

42 d e straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

42de straipsnis

 

Koordinatoriaus atsakomybė

 

Koordinatorius rūpestingai vykdo savo pareigas. Turto, susijusio su bankroto byla, kuriai taikoma grupės koordinavimo procedūra, atžvilgiu jis atsako už žalą, kurią galima pagrįstai įvertinti kaip patirtą dėl šių pareigų nevykdymo. Koordinatoriaus atsakomybė nustatoma pagal valstybės narės, kurioje pradėta koordinavimo procedūra, teisės aktus.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 45 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

42 d f straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

42df straipsnis

 

Išlaidos

 

1. Valstybių narių teisės aktuose sukuriamos nuostatos dėl teismo išlaidų ir atlyginimo koordinatoriui.

 

2. Grupės koordinavimo procedūros išlaidas proporcingai padengia grupės narės, kurioms pradedant koordinavimo procedūrą buvo iškelta bankroto byla. Dalis, kurią turi padengti kiekviena grupės narė, apskaičiuojama įvertinus tos narės turto vertės dalį konsoliduotoje visų grupės narių, kurioms iškelta bankroto byla, turto vertėje.“

Pagrindimas

Žr. paaiškinimus aiškinamojoje dalyje.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 47 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

45 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kad būtų pradėta A priedo dalinio keitimo procedūra, valstybės narės praneša Komisijai apie savo nacionalinės teisės nuostatas dėl bankroto bylų, kurias jos nori įtraukti į A priedą, ir prideda trumpą jų aprašymą. Komisija įvertina, ar teisės nuostatos, apie kurias pranešta, atitinka 1 straipsnyje nurodytas sąlygas, ir, jei taip, deleguotuoju aktu iš dalies pakeičia A priedą.“

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie savo nacionalinės teisės nuostatas dėl bankroto bylų, kurios atitinka 1 straipsnyje nustatytus kriterijus, ir prideda trumpą jų aprašymą Komisija įvertina, ar teisės nuostatos, apie kurias pranešta, atitinka 1 straipsnyje nurodytas sąlygas, ir, jei taip, deleguotuoju aktu iš dalies pakeičia A priedą.“

Pagrindimas

Ne valstybės narės turi nuspręsti, kurias bylas įtraukti į A priedą. Jei išpildytos 1 straipsnio sąlygos, valstybės narės turi pateikti pranešimą.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 47 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

45 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Valstybės narės Komisijai praneša apie bet kokius esminius pakeitimus, darančius poveikį jų nacionalinės teisės nuostatoms, kuriomis reglamentuojamos bankroto bylos. Komisija įvertina, ar iš dalies pakeistos teisės nuostatos atitinka 1 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir, jei taip, deleguotuoju aktu iš dalies pakeičia A priedą.“

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kad reikia pranešti ir apie esminius pakeitimus.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 50 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

46 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Tvarkydamos asmens duomenis pagal šį reglamentą, valstybės narės taiko Direktyvą 95/46/EB.

1. Nacionalinės taisyklės, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 95/46/EB, taikomos valstybėje narėje tvarkant asmens duomenis pagal šį reglamentą, jei nedaromas poveikis Direktyvos 95/46/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytoms tvarkymo operacijoms.

Pagrindimas

Šiais pakeitimais atsižvelgiama į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonėje pateiktas rekomendacijas.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 51 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000

C PRIEDAS - VOKIETIJA

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

51a) C priede skirsnis pavadinimu „DEUTSCHLAND“ iš dalies pakeičiamas taip:

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter

- Konkursverwalter

- Vergleichsverwalter

- Vergleichsverwalter

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Verwalter

- Verwalter

- Insolvenzverwalter

- Insolvenzverwalter

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Treuhänder

- Treuhänder

- Vorläufiger Insolvenzverwalter

- Vorläufiger Insolvenzverwalter

 

- Vorläufiger Sachwalter“

Pagrindimas

Pakeitimu atsižvelgiama į 2 straipsnio b punkto i papunkčio pakeitimus.

  • [1]  OL C 271, 2013 9 19, p. 55.

AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas yra svarbi iniciatyva, kurios Parlamentas paragino imtis 2011 m. spalio mėn. plenarinės sesijos metu priimtame Komisijai skirtame pranešime su rekomendacijomis dėl nemokumo bylų remiantis ES įmonių teisės nuostatomis (2011/2006(INI)). Šiame pranešime pateikta Parlamento pastaba, kad „esama tam tikrų nemokumo teisės sričių, kuriose verta ir įmanoma derinti teisės aktus“, išlieka aktuali ir šiandien. Negalima nepaisyti to, kad „nemokumą reglamentuojančių nacionalinių įstatymų skirtumai lemia konkurencinius pranašumus arba nepalankią konkurencinę padėtį ir sunkumus įmonėms, vykdančioms veiklą keliose valstybėse, ir gali trukdyti sėkmingai restruktūrizuoti nemokias įmones“.

Tarpvalstybinio bankroto bylos yra nebe išskirtinis, bet kasdienis reiškinys, pasitaikantis ne tik tarp didelių (grupėms priklausančių) bendrovių, bet ir tarp MVĮ. Turima pakankamai duomenų apie Europos bankroto reglamento taikymą, kurie leidžia spręsti aktualiausias problemas. Pateikiama daug argumentų, pritariant reformai, ne tik siekiant modernizuoti ES bankroto teisę, taip dėmesį sutelkiant ne vien tik bendrovės likvidavimui, bet ir siekiant įmonei suteikti antrą galimybę.

Pranešimo projekte pritariama Komisijos pateiktiems pasiūlymams. Daugeliu pateiktų pakeitimų siekiama ne pakeisti Komisijos pasiūlymą ar nustatyti naujus elementus, tačiau pateikiami paaiškinimai arba tekstas derinamas su acquis.

Komisija nustatė penkis svarbius trūkumus, kuriuos reikia pašalinti. Komisijos pateikti pasiūlymai dėl Bankroto bylų reglamento taikymo srities yra būtini siekiant aptarti papildomas restruktūrizavimo priemones.

Tačiau kyla abejonių dėl to, ar, esant tam tikroms aplinkybėms, turėtų būti galima pradėti bankroto bylą neįtraukiant teismo, nes esant tokiai padėčiai paskirtam bankroto proceso administratoriui priklausytų nustatyti pagrindinių turtinių interesų vietą (PTIV). Tokia nuostata galėtų prieštarauti tikslui padidinti teisinį tikrumą ir išvengti perkėlimo siekiant palankesnės jurisdikcijos, todėl ši nuostata buvo išbraukta.

Labai palankiai vertinamas siūlymas dėl PTIV geresnio nustatymo, suderinant su atitinkama ETT praktika. Šiuo atveju Parlamentas teisėkūros pranešime savo iniciatyva nustatė, kad PTIV apibrėžtyje reikėtų atsižvelgti į tokius požymius, kaip galimybė iš išorės nustatyti, kaip iš tikrųjų vykdomos verslo operacijos, taip pat turto laikymo vieta, veiklos ar gamybos centras ir t. t. Siekiant dėmesį skirti ne vien tik valdymo sprendimams ir spręsti klausimą dėl turto laikymo vietos, į 13a konstatuojamąją dalį įtrauktas vienas pakeitimas.

Kaip ragino Parlamentas, pranešimo projekte pritariama idėjai sukurti ES registrą, kuris suteiktų galimybę kreditoriams ir teismams nustatyti, ar kitoje valstybėje narėje iškelta bankroto byla. Registrą reikėtų integruoti į Europos e. teisingumo portalą; registre turėtų būti pateikiama visa svarbi informacija apie iškeltas tarpvalstybines bankroto bylas. Toks registras yra ypač svarbus siekiant padidinti viešumą ir skaidrumą.

Pranešimo projekte taip pat pritariama Komisijos pasiūlymams dėl šalutinių bylų. Be to, pranešimo projekte taip pat nustatomi būtiniausi kriterijai, kuriuos turi atitikti bankroto proceso administratoriaus prisiimtas įsipareigojimas vietos kreditoriams, kad toks įsipareigojimas būtų įgyvendinamas ir privalomas. Taip pat paaiškinama, kad vietos kreditoriai gali užginčyti bet kokį sprendimą atidėti šalutinės bylos iškėlimą arba atsisakyti iškelti tokią bylą. Pranešimo projekte taip pat sprendžiamas svarbus klausimas, kas atsitinka, kai bankroto proceso administratorius nesilaiko įsipareigojimų. Tokiu atveju vietos kreditoriai turėtų turėti teisę prašyti teismo priimti nutartį, kuria skiriamos apsaugos priemonės, pvz., uždraudžiant perkelti turtą (29a straipsnio 2b dalis).

Galiausiai, reikia rasti deramus sprendimus, įgyvendinamus įmonių grupių bankroto bylų atveju. Parlamentas teisėkūros pranešime savo iniciatyva paragino Komisiją pateikti lankstų pasiūlymą dėl reglamento dėl įmonių grupių bankroto, išskiriant du būdus: kai grupėse nuosavybės santykiai iš esmės yra aiškūs ir tuo atveju, kai grupės yra decentralizuotos. Šiuo metu Komisija neatsižvelgė į Parlamento rekomendacijas, tačiau dėmesį skiria geresniam įvairių bankroto bylų koordinavimui ir susižinojimui. Tinkamai ir gerai koordinuojant bankroto bylas iš tiesų galima išvengti atvejų, kai likviduojamos grupės, ir padidinti galimybę geriau realizuoti turtą bei išsaugoti darbo vietas.

Tačiau pranešimo projekte žvelgiama toliau ir siūlomas platesnio masto sprendimas dėl įmonių grupių bankroto. Sprendimą galima laikyti kompromisu tarp Komisijos pasiūlyto koordinavimo ir susižinojimo požiūrio ir Parlamento pozicijos, pateikiamos teisėkūros pranešime savo iniciatyva. Siūloma skirti koordinatorių, kuris ne tik nustatytų ir parengtų rekomendacijas dėl lanksčios bankroto bylų koordinavimo tvarkos (42f straipsnio 1 dalies a punktas), bet ir pateiktų grupės koordinavimo planą, kuriame būtų nustatytas, aprašytas ir rekomenduojamas įgyvendinti išsamus priemonių, reikalingų sprendžiant sunkumus grupės narių bankroto atveju, rinkinys (42f straipsnio 1 dalies c punktas). Tokį koordinavimo planą turi patvirtinti teismas. Bankroto proceso administratorius turi galimybę pateikti pastabas dėl plano prieš jį patvirtinant (42g straipsnio 1 dalis). Tačiau grupės koordinavimo planas yra neprivalomas bankroto administratoriams, kurie gali imtis kitų veiksmų, nei numatyta plane (42h straipsnis).

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

12.12.2012

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

15.1.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

15.1.2013

LIBE

15.1.2013

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

14.1.2013

LIBE

22.1.2013

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Klaus-Heiner Lehne

18.12.2012

 

 

 

Svarstymas komitete

24.4.2013

16.9.2013

4.11.2013

 

Priėmimo data

17.12.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, József Szájer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Pateikimo data

20.12.2013