Ziņojums - A7-0481/2013Ziņojums
A7-0481/2013

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām

20.12.2013 - (COM(2012)0744 – C7‑0413/2012 – 2012/0360(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referents: Klaus-Heiner Lehne


Procedūra : 2012/0360(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0481/2013
Iesniegtie teksti :
A7-0481/2013
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām

(COM(2012)0744 – C7‑0413/2012 – 2012/0360(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0744),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 81. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0413/2012),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0481/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Regulas (EK) Nr. 1346/2000 darbības joma būtu jāpaplašina un jāattiecina arī uz procedūrām, kas veicina ekonomiski stabila parādnieka sanāciju, lai palīdzētu spēcīgiem uzņēmumiem izdzīvot un dotu uzņēmējiem otru iespēju. Regulas darbības joma būtu jāattiecina arī uz procedūrām, ar kurām paredzēts posmā pirms maksātnespējas pārstrukturēt parādnieku vai ar kurām esošā vadība paliek neskarta. Regulai būtu arī jāattiecas uz parāda dzēšanas procedūrām patērētājiem un pašnodarbinātām personām, kas neatbilst pašreizējā instrumenta kritērijiem.

(3) Regulas (EK) Nr. 1346/2000 darbības joma būtu jāpaplašina un jāattiecina arī uz procedūrām, kas veicina nopietnās finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka sanāciju, lai palīdzētu spēcīgiem uzņēmumiem izdzīvot un dotu uzņēmējiem otru iespēju. Regulas darbības joma būtu jāattiecina arī uz procedūrām, ar kurām paredzēts posmā pirms maksātnespējas pārstrukturēt parādnieku vai ar kurām esošā vadība paliek neskarta. Regulai būtu arī jāattiecas uz parāda dzēšanas procedūrām patērētājiem un pašnodarbinātām personām, kas neatbilst pašreizējā instrumenta kritērijiem.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Noteikumi par piekritību maksātnespējas procedūru sākšanai būtu jāprecizē, un būtu jāuzlabo procedūru ietvars piekritības noteikšanai. Būtu jāievieš arī skaidri formulēts noteikums par piekritību attiecībā uz prasībām, kas izriet tieši no maksātnespējas procedūrām vai kas ir cieši saistītas ar tām.

(4) Noteikumi par piekritību maksātnespējas procedūru sākšanai būtu jāprecizē, un būtu jāuzlabo procedūru ietvars piekritības noteikšanai. Būtu jāievieš arī skaidri formulēts noteikums par piekritību attiecībā uz prasībām, kas izriet tieši no maksātnespējas procedūrām un ir cieši saistītas ar tām.

Pamatojums

Saskaņots ar 3.a panta 1. punktu.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

9.a apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"(9a) Šīs regulas darbības joma būtu jāattiecina arī uz procedūrām, kas veicina ekonomiski stabila parādnieka sanāciju, lai palīdzētu spēcīgiem uzņēmumiem izdzīvot un dotu uzņēmējiem otru iespēju. Tā būtu jāattiecina arī uz procedūrām, ar kurām paredzēts posmā pirms maksātnespējas pārstrukturēt parādnieku, procedūrām, kuras neskar esošo vadību, un parāda dzēšanas procedūrām patērētājiem un pašnodarbinātām personām. Tā kā minētajās procedūrās ne vienmēr ir nepieciešams iecelt likvidatoru, šai regulai uz tām būtu jāattiecas tādā gadījumā, ja tās notiek tiesas kontrolē vai uzraudzībā. Šajā sakarā jēdziens "kontrole" būtu jāattiecina arī uz situācijām, kad tiesa iejaucas tikai gadījumā, kad kreditors vai ieinteresētā puse iesniedz apelāciju.”;

"(9a) Šīs regulas darbības joma būtu jāattiecina arī uz procedūrām, kas veicina nopietnās finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka sanāciju, lai palīdzētu spēcīgiem uzņēmumiem izdzīvot un dotu uzņēmējiem otru iespēju. Tā būtu jāattiecina arī uz procedūrām, ar kurām paredzēts posmā pirms maksātnespējas pārstrukturēt parādnieku, procedūrām, kuras neskar esošo vadību, un parāda dzēšanas procedūrām patērētājiem un pašnodarbinātām personām. Tā kā minētajās procedūrās ne vienmēr ir nepieciešams iecelt maksātnespējas pārstāvi, šai regulai uz tām būtu jāattiecas tādā gadījumā, ja tās notiek tiesas kontrolē vai uzraudzībā."

Pamatojums

Skat. izmaiņas 6.b pantā.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

1. pants – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

10. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) regulas 10. apsvērumu aizstāj ar šādu:

svītrots

"(10) Maksātnespējas procedūrās ne vienmēr ir jāiesaistās tiesu iestādēm; terminam “tiesa” šajā regulā ir plašāka nozīme, un ar to jāsaprot persona vai iestāde, kuru attiecīgās valsts tiesību akti pilnvaro sākt maksātnespējas procedūras. Lai piemērotu šo regulu, procedūrām (ko veido tiesību aktos noteiktas darbības un formalitātes) būtu ne tikai jāatbilst šīs regulas noteikumiem, bet tām arī jābūt oficiāli atzītām un jārada juridiskas sekas dalībvalstī, kurā sākta maksātnespējas procedūra.”;

 

Pamatojums

Saskaņots, ņemot vērā 3.b panta 2. punkta svītrošanu.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

1. pants – 8.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1346/2000

11. apsvērums

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(8a) regulas 11. apsvērumu aizstāj ar šādu:

(11) Šai regulai jāatzīst, ka lielā mērā atšķirīgo materiālo tiesību dēļ ir nepraktiski ieviest maksātnespējas procedūru ar vienotu darbības jomu visā Kopienā. Valsts, kurā sāktas procedūras, tiesību aktu bezizņēmuma piemērošana tāpēc bieži radītu sarežģījumus. Tas, piemēram, attiecas uz Kopienā sastopamajiem atšķirīgajiem tiesību aktiem par nodrošinājumiem. Turklāt prioritātes tiesības, ko bauda daži kreditori maksātnespējas procedūrās, dažos gadījumos pilnīgi atšķiras. Šajā regulā tas būtu jāņem vērā divos dažādos veidos. No vienas puses, ir jāparedz īpaši noteikumi par piemērojamo likumu īpaši būtisku tiesību un tiesisko attiecību gadījumā (piem., lietu tiesības un darba līgumi). No otras puses, reizē ar galvenajām maksātnespējas procedūrām ar vispārēju darbības jomu būtu jāatļauj arī valstu procedūras, kas attiecas tikai uz tiem aktīviem, kuri atrodas procedūru sākšanas valstī.

''(11) Šai regulai jāatzīst, ka lielā mērā atšķirīgo materiālo tiesību dēļ ir nepraktiski ieviest maksātnespējas procedūru ar vienotu darbības jomu visā Savienībā. Valsts, kurā sāktas procedūras, tiesību aktu bezizņēmuma piemērošana tāpēc bieži radītu sarežģījumus. Tas, piemēram, attiecas uz Savienībā sastopamajiem atšķirīgajiem tiesību aktiem par nodrošinājumiem. Turklāt prioritātes tiesības, ko bauda daži kreditori maksātnespējas procedūrās, dažos gadījumos pilnīgi atšķiras. Ar tālākiem saskaņošanas pasākumiem arī būtu jāievieš darba ņemēju prioritātes tiesības. Šajā regulā tas būtu jāņem vērā divos dažādos veidos. No vienas puses, ir jāparedz īpaši noteikumi par piemērojamo likumu īpaši būtisku tiesību un tiesisko attiecību gadījumā (piem., lietu tiesības un darba līgumi). No otras puses, reizē ar galvenajām maksātnespējas procedūrām ar vispārēju darbības jomu būtu jāatļauj arī valstu procedūras, kas attiecas tikai uz tiem aktīviem, kuri atrodas procedūru sākšanas valstī.''

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

1. pants – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

13.a apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13a) Par uzņēmuma vai juridiskas personas “galveno interešu centru” būtu jāuzskata juridiskā adrese. Vajadzētu būt iespējai atspēkot šo pieņēmumu, ja uzņēmuma vadība atrodas citā dalībvalstī, nevis tajā, kur atrodas juridiskā adrese, un, trešajām personām pārbaudāmā veidā veicot attiecīgo apstākļu visaptverošu novērtējumu, konstatē, ka minētās sabiedrības pārvaldes un uzraudzības, kā arī tās interešu pārvaldīšanas faktiskais centrs atrodas šajā citā dalībvalstī. Turpretī nevajadzētu būt iespējai atspēkot šo pieņēmumu, ja par uzņēmuma pārvaldi un uzraudzību atbildīgās struktūras atrodas juridiskajā adresē, un tur arī tiek pieņemti pārvaldes lēmumi trešām personām pārbaudāmā veidā.

(13a) Par uzņēmuma vai juridiskas personas “galveno interešu centru” būtu jāuzskata juridiskā adrese. Vajadzētu būt iespējai atspēkot šo pieņēmumu, jo īpaši, ja uzņēmuma vadība atrodas citā dalībvalstī, nevis tajā, kur atrodas juridiskā adrese, un, trešajām personām pārbaudāmā veidā veicot attiecīgo apstākļu visaptverošu novērtējumu, konstatē, ka minētās sabiedrības pārvaldes un uzraudzības, kā arī tās interešu pārvaldīšanas faktiskais centrs atrodas šajā citā dalībvalstī.

Pamatojums

Precizējums, ka galveno interešu centra noteikšanā ir būtiski ne vien vadības lēmumi, bet arī citi faktori, kā — galveno interešu atrašanās vieta.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

19.a apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19a) Sekundārās procedūras var arī kavēt īpašuma efektīvu pārvaldi. Tādēļ tiesai, kas sāk sekundārās procedūras, vajadzētu būt iespējai pēc likvidatora pieprasījuma atlikt vai atteikt šo procedūru sākšanu, ja tās nav nepieciešamas vietējo kreditoru interešu aizsardzībai. Tam būtu jo īpaši jāattiecas uz gadījumiem, kad likvidators, sniedzot attiecībā uz īpašumu saistošas garantijas, piekrīt nodrošināt pret vietējiem kreditoriem tādu pašu attieksmi, kāda pret tiem būtu gadījumā, ja tiktu sāktas sekundārās procedūras, un piemērot tās dalībvalsts hierarhijas noteikumus, kurā tika prasīts sākt sekundārās procedūras, sadalot minētajā dalībvalstī esošos aktīvus. Šai regulai būtu jānodrošina likvidatoram iespēja sniegt šādas garantijas.

(19a) Sekundārās procedūras var arī kavēt īpašuma efektīvu pārvaldi. Tādēļ tiesai, kas sāk sekundārās procedūras, vajadzētu būt iespējai pēc maksātnespējas pārstāvja pieprasījuma atlikt vai atteikt šo procedūru sākšanu, ja tās nav nepieciešamas vietējo kreditoru interešu aizsardzībai. Tam būtu jo īpaši jāattiecas uz gadījumiem, kad maksātnespējas pārstāvis, sniedzot attiecībā uz īpašumu saistošas garantijas, piekrīt nodrošināt pret vietējiem kreditoriem tādu pašu attieksmi, kāda pret tiem būtu gadījumā, ja tiktu sāktas sekundārās procedūras, un piemērot tās dalībvalsts hierarhijas noteikumus, kurā tika prasīts sākt sekundārās procedūras, sadalot minētajā dalībvalstī esošos aktīvus. Šai regulai būtu jānodrošina maksātnespējas pārstāvim iespēja sniegt šādas garantijas un noteikt objektīvus kritērijus, kas šādiem uzņēmumiem jāizpilda.

Pamatojums

Sk. 18. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

19.b apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19b) Lai nodrošinātu vietējo interešu efektīvu aizsardzību, likvidatoram galvenajā procedūrā nevajadzētu būt iespējai ļaunprātīgā veidā realizēt vai pārvietot dalībvalstī esošos aktīvus, jo īpaši ar mērķi novērst iespēju, ka šīs intereses tiks efektīvi apmierinātas, ja vēlāk tiks sāktas sekundārās procedūras.”;

(19b) Lai nodrošinātu vietējo interešu efektīvu aizsardzību, maksātnespējas pārstāvim galvenajā procedūrā nevajadzētu būt iespējai ļaunprātīgā veidā realizēt vai pārvietot dalībvalstī esošos aktīvus, jo īpaši ar mērķi novērst iespēju, ka šīs intereses tiks efektīvi apmierinātas, ja vēlāk tiks sāktas sekundārās procedūras. Vietējiem kreditoriem vajadzētu noteikt arī tiesības prasīt aizsardzības pasākumus no tiesas gadījumos, kad maksātnespējas pārstāvis, šķiet, nespēj pildīt saistības.

Pamatojums

Skatīt 29.a panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

1. pants – 14. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) iekļauj šādus 20.a un 20.b apsvērumus:

(14) iekļauj šādus 20.a, 20.aa un 20.b apsvērumus:

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

1. pants – 14. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

20.a apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20a) Šai regulai būtu jānodrošina efektīva maksātnespējas procedūru pārvaldība attiecībā uz dažādiem uzņēmumiem, kas veido vienu uzņēmumu grupu. Ja ir sāktas maksātnespējas procedūras attiecībā uz vairākiem vienas grupas uzņēmumiem, šīs procedūras būtu pareizi jākoordinē. Dažādiem iesaistītajiem likvidatoriem un tiesām, tāpat kā likvidatoriem un tiesām, kas iesaistīti galvenajās un sekundārajās procedūrās attiecībā uz vienu un to pašu parādnieku, vajadzētu būt pienākums sadarboties un sazināties savā starpā. Turklāt procedūrā, kas attiecas uz uzņēmumu grupas dalībnieku, ieceltajam likvidatoram vajadzētu būt tiesībām ierosināt sanācijas plānu procedūrās, kuras attiecas uz citu minētās grupas dalībnieku, ciktāl šāds instruments ir atļauts valsts tiesību aktos par maksātnespēju.

(20a) Šai regulai būtu jānodrošina efektīva maksātnespējas procedūru pārvaldība attiecībā uz dažādiem uzņēmumiem, kas veido vienu uzņēmumu grupu. Ja ir sāktas maksātnespējas procedūras attiecībā uz vairākiem vienas grupas uzņēmumiem, šīs procedūras būtu pareizi jākoordinē — galvenokārt tāpēc, lai novērstu to, ka viena uzņēmumu grupas dalībnieka maksātnespēja varētu apdraudēt citu dalībnieku turpmāko darbību. Dažādiem iesaistītajiem maksātnespējas pārstāvjiem un tiesām, tāpat kā maksātnespējas pārstāvjiem un tiesām, kas iesaistīti galvenajās un sekundārajās procedūrās attiecībā uz vienu un to pašu parādnieku, vajadzētu būt pienākums sadarboties un sazināties savā starpā.

Pamatojums

Sk. izklāstu paskaidrojumā.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

1. pants – 14. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

20.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20aa) Grupu koordinācijas procesu ieviešanai īpaši būtu jāstiprina grupas un/vai grupas dalībnieku restrukturizācija, pieļaujot maksātnespējas procedūras elastīgu koordinētu rīcību. Grupu koordinācijas procesiem vajadzētu nevis saistīt atsevišķas procesus, bet gan kalpot par atsauci attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic šajos atsevišķajos procesos.

Pamatojums

Sk. izklāstu paskaidrojumā.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

1. pants – 14. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

20.b apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20b) Noteikumu par uzņēmumu grupas maksātnespēju ieviešanai nebūtu jāierobežo iespēja tiesai sākt maksātnespējas procedūras attiecībā uz vairākiem uzņēmumiem, kas pieder vienai un tai pašai grupai, vienā jurisdikcijā, ja tiesa uzskata, ka minēto uzņēmumu galveno interešu centrs atrodas šajā vienā dalībvalstī. Šādā gadījumā tiesai vajadzētu būt iespējai nepieciešamības gadījumā iecelt vienu likvidatoru visās attiecīgajās procedūrās.

(20b) Noteikumu par uzņēmumu grupas maksātnespēju ieviešanai nebūtu jāierobežo iespēja tiesai sākt maksātnespējas procedūras attiecībā uz vairākiem uzņēmumiem, kas pieder vienai un tai pašai grupai, vienā jurisdikcijā, ja tiesa uzskata, ka minēto uzņēmumu galveno interešu centrs atrodas tās nacionālajā un vietējā jurisdikcijā. Šādā gadījumā tiesai vajadzētu būt iespējai nepieciešamības gadījumā iecelt vienu maksātnespējas pārstāvi visās attiecīgajās procedūrās. Būtu arī nepieciešams, lai dalībvalstis varētu attiecībā uz to jurisdikcijā esošām uzņēmumu grupām ieviest noteikumus par maksātnespēju, kuri pārsniedz šīs regulas noteikumus un neietekmē lietderīgu un efektīvu šīs regulas piemērošanu.

Pamatojums

Precizējums, ka jo īpaši attiecībā uz grupu maksātnespēju svarīga loma ir arī vietējai jurisdikcijai. Tā kā dažas dalībvalstis pašlaik apspriežas, vai ieviest valsts noteikumus par uzņēmumu grupu maksātnespēju, ir jāprecizē, ka šie reformu procesi netiek kavēti, ciktāl valsts tiesību normas netraucē pareizu regulas darbību.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

1. pants – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

1. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šī regula attiecas uz kolektīvām tiesas vai administratīvajām procedūrām, tostarp pagaidu procedūrām, kuras pamatojas uz tiesību aktiem, kas attiecas uz maksātnespēju vai parāda dzēšanu, un kurās sanācijas, parāda dzēšanas, reorganizācijas vai likvidācijas nolūkā

1. Šī regula attiecas uz kolektīvām tiesas vai administratīvajām procedūrām, tostarp pagaidu procedūrām, kuras pamatojas uz tiesību aktiem, kas attiecas uz maksātnespēju, un kurās likvidācijas novēršanas, parāda dzēšanas, reorganizācijas vai likvidācijas nolūkā

(a) parādniekam pilnīgi vai daļēji ir atsavināti viņa aktīvi un ir iecelts likvidators vai

(a) parādniekam pilnīgi vai daļēji ir atsavināti viņa aktīvi un ir iecelts maksātnespējas pārstāvis vai

(b) parādnieka aktīvus un darījumus kontrolē vai uzrauga tiesa.

(b) parādnieka aktīvus un darījumus kontrolē vai uzrauga tiesa.

 

Ja šādas procedūras var tikt sāktas pirms maksātnespējas, to mērķim jābūt — izvairīties no likvidācijas.

Šajā punktā minētās procedūras iekļauj A pielikumā.

Šajā punktā minētās procedūras iekļauj A pielikumā.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

1. pants – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

1. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Ja saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas uzsāk maksātnespējas procedūru, procedūras, kas minētas 1. punktā, ir konfidenciālas, šo regulu piemēro šādām procedūrām tikai no brīža, kad tās kļūst publiskas saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem, un ar noteikumu, ka tās neietekmē tādu kreditoru prasījumus, kuri tajās nav iesaistīti.

Pamatojums

Tā kā dažas procedūras tiešām ir konfidenciālas, būtu netaisnīgi paplašināt to ietekmi uz pusēm, kas vispār nav bijušas iesaistītas procedūrā.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

1. pants – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) kredītiestādēm;

(b) jebkādām kredītiestādēm, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 2. pantā minētajām iestādēm*;

 

______________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

1. pants – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) ieguldījumu uzņēmumiem, ciktāl uz tiem attiecas Direktīva 2001/24/EK ar grozījumiem; un

(c) ieguldījumu uzņēmumiem, ciktāl uz tiem attiecas Direktīva 2001/24/EK ar grozījumiem, un iestādēm, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES*;

___________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

1. pants – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

2. pants – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) „likvidators” ir

(b) „maksātnespējas pārstāvis” ir persona vai struktūra, kuras funkcijās, tostarp pagaidu kārtā, ietilpst parādniekam atsavināto aktīvu pārvaldīšana — kas var būt pilnā apmērā vai daļēja — vai likvidācija vai viņa darbību pārraudzība. Šīs personas vai struktūras ir uzskaitītas C pielikumā;

(i) persona vai struktūra, kuras funkcijās ietilpst parādniekam atsavināto aktīvu pārvaldīšana vai likvidācija vai viņa darbību pārraudzība. Šīs personas vai struktūras ir uzskaitītas C pielikumā;

 

(ii) parādnieks, kurš ir valdījumā, ja netiek iecelts likvidators vai parādnieka pilnvaras netiek nodotas likvidatoram.

 

 

(Grozījums, kura mērķis ir aizstāt vārdu "likvidators" ar vārdu "maksātnespējas pārstāvis", attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā regulā.)

Pamatojums

Vārda "likvidatora" nomaiņa ar "maksātnespējas pārstāvis" ir horizontāls grozījums. Šo terminu izmanto arī UNCITRAL, un atšķirībā no likvidatora jēdziena tas arī uzsver mērķi glābt grūtībās nonākušus uzņēmumus.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

1. pants – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

2. pants – ba punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) "parādnieks valdījumā" ir parādnieks, attiecībā uz kuru ir sākta maksātnespējas procedūra, kas nav saistīta ar tiesību un pienākumu pilnīgu nodošanu parādnieka aktīvu pārvaldīšanas nolūkā maksātnespējas pārstāvim, un kurā tādēļ parādnieks saglabā vismaz daļēju kontroli pār saviem aktīviem un lietām;

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs ir zināmas maksātnespējas procedūras, kurās parādnieks paliek valdījumā.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

1. pants – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

2. pants – c punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) "tiesa" visos pantos, izņemot 3.b panta 2. punktu, ir tiesu iestāde vai cita kompetenta iestāde kādā dalībvalstī, kas ir pilnvarota sākt maksātnespējas procedūras, apstiprināt to sākšanu vai pieņemt lēmumus šādās procedūrās;

(c) "tiesa" ir tiesu iestāde, kas ir pilnvarota sākt maksātnespējas procedūras, apstiprināt to sākšanu vai pieņemt lēmumus šādās procedūrās;

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

1. pants – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

2. pants – e punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) "procedūras sākšanas laiks" ir laiks, kurā nolēmums par maksātnespējas procedūras sākšanu stājas spēkā neatkarīgi no tā, vai tas ir galīgais nolēmums;

(e) "procedūras sākšanas laiks" ir laiks, kurā nolēmums par maksātnespējas procedūras sākšanu stājas spēkā neatkarīgi no tā, vai tas ir galīgs;

Pamatojums

Precizējums, ka sprieduma pārsūdzēšana nav noteicošā, nosakot procedūras sākšanas laiku.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

1. pants – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

2. pants – g punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) "uzņēmums" ir visas darbību vietas, kur parādnieks veic pastāvīgu saimniecisko darbību ar personālu un aktīviem;

(g) "uzņēmums" ir visas darbību vietas, kur parādnieks veic pastāvīgu saimniecisko darbību ar personālu un aktīviem vai pakalpojumiem vai ir to veicis trīs mēnešus pirms pieprasījuma sākt galvenās maksātnespējas procedūras;

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

1. pants – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

2. pants – ga punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga) "rīcība, kas tieši izriet no maksātnespējas procedūras un ir cieši saistīta ar to" ir darbība, kas vērsta uz to, lai iegūtu spriedumu, ko pēc tā būtības nevar vai arī nevarētu iegūt ārpus maksātnespējas procedūras vai neatkarīgi no tās un kas ir pieļaujami tikai tad, ja maksātnespējas procedūra tiek izskatīta;

Pamatojums

Precizējums, kuras darbības tiek aptvertas, jo tas ir svarīgi, lai noteiktu jurisdikciju saskaņā ar 3.a pantu.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

1. pants – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

2. pants – gb punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(gb) "noslēguma ieskaita noteikums" ir līguma noteikums, uz kura pamata, iestājoties notikumam, kas noteikumā iepriekš paredzēts attiecībā uz līgumslēdzēju pusi, abu pušu savstarpējās saistības, kas ietvertas noteikumā, neatkarīgi no tā, vai tās tajā laikā pienākas un jāsamaksā, tiek automātiski vai pēc vienas puses izvēles vai nu pārjaunojot, izbeidzot, vai citādā veidā reducētas vai aizstātas ar vienu tīro saistību, kura pārstāv apvienoto saistību kopējo vērtību, kas pēc tam pienākas un jāsamaksā vienai pusei attiecībā pret otru;

Pamatojums

Saskaņošana ar UNIDROIT.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

1. pants – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

2. pants – i punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i) "uzņēmumu grupa" ir uzņēmumu kopums, kas sastāv no mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem;

(i) "uzņēmumu grupa" ir mātesuzņēmums un visi tā meitasuzņēmumi;

Pamatojums

Gan i), gan j) apakšpunkts saskaņots ar grāmatvedības direktīvu.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

1. pants – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

2. pants – j punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j) "mātesuzņēmums" ir uzņēmums, kurš

(j) "mātesuzņēmums" ir uzņēmums, kurš kontrolē vienu vai vairākus meitasuzņēmumus. Uzņēmumu, kas sagatavo konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/34/EU*, uzskata par mātesuzņēmumu.

(i) ir ar akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākumu citā uzņēmumā („meitasuzņēmumā”); or

 

(ii) ir meitasuzņēmuma akcionārs vai dalībnieks un kuram ir tiesības

 

(aa) iecelt vai atstādināt lielāko daļu meitasuzņēmuma pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru dalībnieku; or

 

(bb) izmantot dominējošu stāvokli pār meitasuzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar minēto meitasuzņēmumu, vai noteikumiem statūtos.";

 

 

______________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).";

Pamatojums

Gan i), gan j) apakšpunkts saskaņots ar grāmatvedības direktīvu.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

1. pants – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

2. pants – ja punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ja) "būtiskās funkcijas grupas ietvaros" ir

 

(i) spēja pirms maksātnespējas procedūras sākšanas attiecībā uz kādu grupas locekli pieņemt un realizēt lēmumus ar stratēģisku nozīmi attiecībā uz grupu vai tās daļām vai

 

(ii) saimnieciskā nozīme grupā, kas par tādu tie uzskatīta, ja grupas dalībnieks vai dalībnieki sedz vismaz 10 procentus no kopējā un konsolidētā apgrozījuma konsolidētajā bilancē."

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

1. pants – 22. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

3. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Tās dalībvalsts tiesas, kuras teritorijā atrodas parādnieka galveno interešu centrs, piekritībā ir sākt maksātnespējas procedūras („galvenās procedūras”). Galveno interešu centrs ir vieta, kur parādnieks regulāri pārvalda savas intereses un kas ir pieejama trešajām personām.

1. Tās dalībvalsts tiesas, kuras teritorijā atrodas parādnieka galveno interešu centrs, piekritībā ir sākt maksātnespējas procedūras („galvenās procedūras”). Galveno interešu centrs ir vieta, kur parādnieks regulāri pārvalda savas intereses vismaz trīs mēnešus pirms maksātnespējas procedūras vai pagaidu procedūras sākšanas un kas ir pieejama trešajām personām.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

1. pants – 22. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

3. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja maksātnespējas procedūras ir sāktas saskaņā ar 1. punktu, visas procedūras, kas pēc tam sāktas saskaņā ar 2. punktu, ir sekundāras procedūras. Tādā gadījumā attiecīgais brīdis, lai novērtētu, vai parādniekam pieder uzņēmums citā dalībvalstī, ir galvenās procedūras sākšanas datums.";

3. Ja ir izdots spriedums, kas sāk maksātnespējas procedūru saskaņā ar 1. punktu, visas procedūras, kas pēc tam sāktas saskaņā ar 2. punktu, ir sekundāras procedūras. Tādā gadījumā attiecīgais brīdis, lai novērtētu, vai parādniekam pieder uzņēmums citā dalībvalstī, ir galvenās procedūras sākšanas datums.";

Pamatojums

Saskaņots ar definīciju 2.d pantā.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

1. pants – 23. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

3.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja 1. punktā minētās prasības ir saistītas ar prasībām civillietās un komerclietās pret to pašu atbildētāju, likvidators var celt abas prasības tās dalībvalsts tiesās, kuras teritorijā atrodas atbildētāja domicils, vai gadījumā, ja prasība ir celta pret vairākiem atbildētājiem – tās dalībvalsts tiesās, kuras teritorijā atrodas viena no atbildētājiem domicils, ja vien tas ir attiecīgās tiesas piekritībā saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 44/2001 paredzētajiem noteikumiem.

2. Ja 1. punktā minētās prasības ir saistītas ar prasībām civillietās un komerclietās pret to pašu atbildētāju, maksātnespējas pārstāvis var celt abas prasības tās dalībvalsts tiesās, kuras teritorijā atrodas atbildētāja domicils, vai gadījumā, ja prasība ir celta pret vairākiem atbildētājiem – tās dalībvalsts tiesās, kuras teritorijā atrodas viena no atbildētājiem domicils, ja vien tas ir attiecīgās tiesas piekritībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1215/2012 * paredzētajiem noteikumiem.

 

_____________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

1. pants – 23. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

3.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šajā pantā prasības uzskata par saistītām, ja tās ir tik cieši saistītas, ka ir lietderīgi tās izskatīt un izlemt kopā, lai novērstu nesavienojamu spriedumu risku, ko rada atsevišķa tiesvedība.

3. Šā panta 2. punktā pantā prasības uzskata par saistītām, ja tās ir tik cieši saistītas, ka ir lietderīgi tās izskatīt un izlemt kopā, lai novērstu nesavienojamu spriedumu risku, ko rada atsevišķa tiesvedība.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

1. pants – 23. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

3.b pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja maksātnespējas procedūra saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir sākta bez tiesas lēmuma, šādā procedūrā ieceltais likvidators pārbauda, vai tas ir dalībvalsts, kurā izskata minētās procedūras, piekritībā saskaņā ar 3. pantu. Ja tas ir attiecīgās valsts piekritībā, likvidators norāda pamatojumu, uz kuru balstās piekritība, un jo īpaši to, vai piekritība balstās uz 3. panta 1. vai 2. punktu.

svītrots

Pamatojums

Nosakot galveno interešu atrašanās vietu, nepieciešama minimāla kontrole no tiesas puses.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

1. pants – 23. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

3.b pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Jebkuram kreditoram vai ieinteresētajai pusei, kuras pastāvīgā dzīvesvieta, domicils vai juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, kas nav procedūras sākšanas valsts, ir tiesības apstrīdēt lēmumu par galvenās procedūras sākšanu. Tiesa, kas sāk galveno procedūru, vai likvidators šādus kreditorus, ja tie ir zināmi, informē par lēmumu laikus, lai sniegtu viņiem iespēju to apstrīdēt.

3. Jebkuram kreditoram vai ieinteresētajai pusei, kuras pastāvīgā dzīvesvieta, domicils vai juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, kas nav procedūras sākšanas valsts, ir tiesības apstrīdēt lēmumu par galvenās procedūras sākšanu, pamatojoties uz starptautisko jurisdikciju, trīs nedēļu laikā pēc tam, kad datums, kad uzsāk maksātnespējas procedūru, ir darīts publiski pieejams saskaņā ar 20.a panta a) punktu.

Pamatojums

Precizējums, ka lēmuma uzsākt procedūru spēkā esamību var apstrīdēt triju nedēļu laikā pēc publicēšanas. Veicot publicēšanu reģistrā, vairs nav nepieciešams tiesai / maksātnespējas pārstāvim informēt kreditorus.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

1. pants – 25. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

6.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Mijieskaita nolīgumi

Noslēguma ieskaita noteikumi

Mijieskaita nolīgumus reglamentē vienīgi tie līgumtiesību akti, kuros paredzēti šādi nolīgumi.”;

Ja viena līgumslēdzēja puse līgumam, kas satur noslēguma ieskaita noteikumu, ir iestāde, uz ko attiecas Direktīva 2001/24/EK, šādu noslēguma ieskaita noteikumu reglamentē vienīgi tie līgumtiesību akti, kas reglamentē šādu noteikumu."

Pamatojums

Saskaņots ar acquis.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

1. pants – 26.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1346/2000

12. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(26a) Regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

12. pants

"12. pants

Kopienas patenti un preču zīmes

Vienota spēka Eiropas patenti un Kopienas preču zīmes

Šīs regulas mērķiem Kopienas patentu, Kopienas preču zīmi vai citas līdzīgas tiesības, kas noteiktas ar Kopienas tiesību aktiem, var iekļaut tikai procedūrās, kas minētas 3. panta 1. punktā.

Šīs regulas piemērošanas nolūkā vienāda spēka Eiropas patentu, Kopienas preču zīmi vai citas līdzīgas tiesības, kas noteiktas ar Kopienas tiesību aktiem, var iekļaut tikai procedūrās, kas minētas 3. panta 1. punktā."

Pamatojums

Saskaņots ar jauno regulu par vienotajiem patentiem.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

1. pants – 28. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

18. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Tādas tiesas ieceltais likvidators, kam ir piekritība saskaņā ar 3. panta 1. punktu, var īstenot citā dalībvalstī visas viņam uzticētās pilnvaras, kas viņam piešķirtas ar procedūras sākšanas valsts tiesību aktiem, ja šajā citā valstī nav sāktas citas maksātnespējas procedūras vai, gluži pretēji, nav veikti nodrošināšanas pasākumi pēc lūguma sākt maksātnespējas procedūru šajā valstī. Saskaņā ar 5. un 7. pantu viņš, cita starpā, var pārvietot parādnieka aktīvus no tās dalībvalsts teritorijas, kurā tie atrodas. Viņš var arī dot garantijas, ka galvenajā procedūrā tiks ievērotas sadales un prioritātes tiesības, kas vietējiem kreditoriem būtu gadījumā, ja tiktu sāktas sekundārās procedūras. Uz šādām garantijām attiecas valsts, kurā sāktas galvenās procedūras, formālās prasības, ja tādas eksistē, un tās ir izpildāmas un saistošas attiecībā uz īpašumu.";

1. Tādas tiesas ieceltais maksātnespējas pārstāvis, kam ir piekritība saskaņā ar 3. panta 1. punktu, vai tādas procedūras gadījumā, kad parādnieks ir valdījumā, saskaņā ar šo jurisdikciju, vai nu maksātnespējas pārstāvis, vai arī parādnieks var īstenot citā dalībvalstī visas viņam uzticētās pilnvaras, kas viņam piešķirtas ar procedūras sākšanas valsts tiesību aktiem, ja šajā citā valstī nav sāktas citas maksātnespējas procedūras vai, gluži pretēji, nav veikti nodrošināšanas pasākumi pēc lūguma sākt maksātnespējas procedūru šajā valstī. Saskaņā ar 5. un 7. pantu viņš, cita starpā, var pārvietot parādnieka aktīvus no tās dalībvalsts teritorijas, kurā tie atrodas. Viņš var arī dot piemērojamas un saistošas garantijas, ka galvenajā procedūrā tiks ievērotas sadales un prioritātes tiesības, kas vietējiem kreditoriem būtu gadījumā, ja tiktu sāktas sekundārās procedūras. Šādas garantijas precizē faktiskos pieņēmumus, uz kuriem tās ir pamatotas, jo īpaši attiecībā uz vietējo prasību sadalījumu prioritātes un ranga sistēmā saskaņā ar likumu, kas reglamentē sekundāro procedūru, sadalāmo aktīvu vērtību sekundārajās procedūrās, pieejamās iespējas realizēt šādu vērtību, to kreditoru īpatsvaru pamata lietā, kas piedalās sekundārajā procedūrā, un izmaksas, kas būtu radušās, uzsākot sekundāro procedūru. Šādām garantijām paredzētās formālās prasības, ja tādas eksistē, nosaka tās valsts tiesību akti, kurā uzsāk galveno procedūru.";

Pamatojums

Pati regula nosaka obligātos kritērijus garantijām, kas jāizpilda, lai ne tikai nodrošinātu tiesisko skaidrību, bet arī nodrošinātu minimālo aizsardzību vietējiem kreditoriem.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

1. pants – 29. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

20. pants – da punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da) ja parādnieks ir uzņēmums, uzņēmuma numurs un tā juridiskā adrese;

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

1. pants – 29. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

20.d pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ir sāktas galvenās vai sekundārās procedūras attiecībā uz uzņēmumu, juridisku personu vai privātpersonu, kura nodarbojas ar neatkarīgu saimniecisko darbību vai profesionālo darbību, tiesa, kas sākusi maksātnespējas procedūras nodrošina, ka 20.a pantā minētā informācija nekavējoties tiek publicēta tās valsts maksātnespējas reģistrā, kurā sāktas procedūras.”;

Ja ir sāktas galvenās vai sekundārās procedūras, tiesa, kas sākusi maksātnespējas procedūras, nodrošina, ka 20.a pantā minētā informācija nekavējoties tiek publicēta tās valsts maksātnespējas reģistrā, kurā sāktas procedūras. Dalībvalstis nosaka procedūras izslēgšanai no maksātnespējas reģistra.

Pamatojums

Precizējums, ka publikācija neaprobežojas tikai ar atsevišķiem parādniekiem.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

1. pants – 30. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

21. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Līdz brīdim, kad būs izveidota 20.b pantā minētā maksātnespējas reģistru savstarpējās savienojamības sistēma, likvidators pieprasa, lai paziņojumu par nolēmumu, ar ko sāk maksātnespējas procedūru, un vajadzības gadījumā lēmumu par viņa iecelšanu publicē citā dalībvalstī, kurā atrodas parādnieka uzņēmums, saskaņā ar minētajā valstī noteikto publicēšanas kārtību. Šādā publikācijā norāda iecelto likvidatoru un to, vai piemērotie piekritības noteikumi ir saskaņā ar 3. panta 1. vai 2. punktu.

1. Līdz brīdim, kad būs izveidota 20.b pantā minētā maksātnespējas reģistru savstarpējās savienojamības sistēma, maksātnespējas pārstāvis pieprasa, lai paziņojumu par nolēmumu, ar ko sāk maksātnespējas procedūru, un vajadzības gadījumā lēmumu par viņa iecelšanu publicē citā dalībvalstī, kurā atrodas parādnieka uzņēmums, saskaņā ar minētajā valstī noteikto publicēšanas kārtību. Šādā publikācijā norāda visu pārējo informāciju, ko paredz 20.a pants.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

1. pants – 30. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

21. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Likvidators var pieprasīt, lai šā panta pirmajā punktā minēto informāciju publicē citā dalībvalstī, kurā atrodas parādnieka aktīvi vai kreditori, saskaņā ar minētajā valstī noteikto kārtību.”;

2. Maksātnespējas pārstāvis var pieprasīt, lai šā panta pirmajā punktā minēto informāciju publicē citā dalībvalstī, kurā atrodas parādnieka aktīvi, kreditori vai parādnieki, saskaņā ar minētajā valstī noteikto kārtību."

Pamatojums

Nepieciešams pielāgojums attiecībā uz 24. pantu.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

1. pants – 31.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1346/2000

24. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(31a) Regulas 24. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2. Ja šādas saistības izpilda pirms 21. pantā paredzētās publikācijas, uzskata, ka persona, kas izpilda saistības, nav zinājusi pat maksātnespējas procedūras sākšanu, ja nav pierādījumu par pretējo; ja saistība ir izpildīta pēc šādas publikācijas, uzskata, ka persona, kas izpildījusi saistību, ir zinājusi par procedūras sākšanu, ja nav pierādījumu par pretējo.

"2. Ja šādas saistības izpilda pirms 20.a vai 21. pantā paredzētās publikācijas, uzskata, ka persona, kas izpilda saistības, nav zinājusi pat maksātnespējas procedūras sākšanu, ja nav pierādījumu par pretējo; ja saistība ir izpildīta pēc šādas publikācijas, uzskata, ka persona, kas izpildījusi saistību, ir zinājusi par procedūras sākšanu, ja nav pierādījumu par pretējo."

Pamatojums

Precizējums, ka tiek aptverta arī publicēšana reģistrā.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

1. pants – 32. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

25. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Nolēmumus, ko sniegusi tiesa, kuras nolēmums par procedūra sākšanu ir atzīts saskaņā ar 16. pantu, un kas attiecas uz maksātnespējas procedūras norisi un izbeigšanu, kā arī šajā tiesā apstiprinātos mierizlīgumus atzīst bez turpmākām formalitātēm. Šādus nolēmumus izpilda saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 44/2001 32. līdz 56. pantu, izņemot 34. panta 2. punktu.

1. Nolēmumus, ko sniegusi tiesa, kuras nolēmums par procedūra sākšanu ir atzīts saskaņā ar 16. pantu, un kas attiecas uz maksātnespējas procedūras norisi un izbeigšanu, kā arī šajā tiesā apstiprinātos mierizlīgumus atzīst bez turpmākām formalitātēm. Šādus nolēmumus izpilda saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1215/2012 39. līdz 46. pantu.

Pamatojums

Saskaņots ar jauno regulu Brisele I.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

1. pants – 34. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

29.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Tiesa, kurā iesniegts pieteikums sākt sekundāro procedūru, nekavējoties informē likvidatoru galvenajā procedūrā un sniedz viņam iespēju paust savu viedokli par pieteikumu.

1. Tiesa, kurā iesniegts pieteikums sākt sekundāro procedūru, nekavējoties informē maksātnespējas pārstāvi galvenajā procedūrā un sniedz viņam iespēju paust savu viedokli par pieteikumu.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

1. pants – 34. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

29.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja to pieprasa likvidators galvenajā procedūrā, 1. punktā minētā tiesa atliek lēmuma par procedūras sākšanu pieņemšanu vai atsaka sākt sekundāro procedūru, ja šādas procedūras sākšana nav nepieciešama vietējo kreditoru interešu aizsardzībai, jo īpaši, ja likvidators galvenajā procedūrā ir devis 18. panta 1. punktā minētās garantijas un arī ievēro tās.

2. Ja to pieprasa maksātnespējas pārstāvis galvenajā procedūrā, 1. punktā minētā tiesa atliek lēmuma par procedūras sākšanu pieņemšanu vai atsaka sākt sekundāro procedūru, ja maksātnespējas pārstāvis galvenajā procedūrā iesniedz pietiekamus pierādījumus, ka šādas procedūras sākšana nav nepieciešama vietējo kreditoru interešu aizsardzībai, jo īpaši, ja maksātnespējas pārstāvis galvenajā procedūrā ir devis 18. panta 1. punktā minētās garantijas un arī ievēro tās.

Pamatojums

Precizējums attiecībā uz pienākumu sniegt pierādījumu.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

1. pants – 34. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

29.a pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2a. Vietējiem kreditoriem ir tiesības apstrīdēt lēmumu atlikt vai atteikt sekundārās procedūras sākšanu triju nedēļu laikā pēc tam, kad lēmums ticis publiskots saskaņā ar 20.a panta a) punktu.

Pamatojums

Precizējums, ka tiesas lēmumu ir iespējams apstrīdēt.

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

1. pants – 34. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

29. pants – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2b. Vietējiem kreditoriem ir tiesības vērsties tiesā, kas skata lietu galvenajā procedūrā, un pieprasīt, lai maksātnespējas pārstāvis galvenajās procedūrās veiktu piemērotus pasākumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu vietējo kreditoru intereses. Šāda prasība var ietvert aizliegumu, kas vērsts pret aktīvu izņemšanu no tās dalībvalsts, kurā sekundārās procedūras sākšana ir atlikta vai noraidīta, ieņēmumu izplatīšanas galvenajā procedūrā atlikšanu vai pienākumu maksātnespējas pārstāvim galvenajā procedūrā sniegt nodrošinājumu garantiju izpildei.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

1. pants – 34. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

29. pants – 2.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2c. Tiesa, kas minēta 1. punktā, var iecelt pilnvaroto personu, kuras pilnvaras ir ierobežotas. Pilnvarotā persona nodrošina, ka garantija tiek pienācīgi īstenota, un piedalās tās īstenošanā, ja tas nepieciešams, lai aizsargātu vietējo kreditoru intereses. Pilvarotajai personai ir tiesības iesniegt lūgumrakstu saskaņā ar 2.b punkta noteikumiem.

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

1. pants – 34. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

29.a pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Likvidators galvenajā procedūrā ir informēts par lēmumu sākt sekundāro procedūru, un viņam ir tiesības apstrīdēt to.";

4. Maksātnespējas pārstāvis galvenajā procedūrā tiek nekavējoties informēts par lēmumu sākt sekundāro procedūru, un viņam ir tiesības apstrīdēt to triju nedēļu laikā pēc šā paziņojuma saņemšanas. Pamatotos gadījumos tiesa, kas sāk sekundāro procedūru, var saīsināt šo termiņu līdz ne mazāk kā vienai nedēļai pēc paziņojuma saņemšanas."

Pamatojums

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, tiek ieviests termiņš.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

1. pants – 35. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

31. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Likvidators galvenajā procedūrā un likvidatori galvenajās procedūrās sadarbojas savā starpā, ja vien šāda sadarbība nav pretrunā ar katrai procedūrai piemērojamiem noteikumiem. Šāda sadarbība var notikt nolīgumu vai protokolu veidā.

1. Maksātnespējas pārstāvji maksātnespējas procedūrās, kas attiecas uz vienu parādnieku, sadarbojas savā starpā, ja vien šāda sadarbība ir piemērota, lai veicinātu procedūras efektīvu pārvaldību, nav pretrunā ar katrai procedūrai piemērojamiem noteikumiem un nerada interešu konfliktu. Šāda sadarbība var notikt nolīgumu vai protokolu veidā.

Pamatojums

Saskaņots ar 42.a pantu, kā minēts 20.a apsvērumā. Grozījums arī precizē, ka tiek aptvertas teritoriālās procedūras.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

1. pants – 36. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

31.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lai atvieglotu galveno un sekundāro maksātnespējas procedūru koordināciju attiecībā uz vienu parādnieku, tiesa, kas izskata pieteikumu sākt maksātnespējas procedūru vai kas sākusi šādu procedūru, sadarbojas ar visām citām tiesām, kas izskata maksātnespējas procedūru vai kas sākušas šādu procedūru, ja vien šāda sadarbība nav pretrunā ar katrai procedūrai piemērojamiem noteikumiem. Šajā nolūkā tiesas, vajadzības gadījumā, var iecelt personu vai struktūru, kas darbojas saskaņā ar tiesas norādījumiem.

1. Lai atvieglotu maksātnespējas procedūru koordināciju attiecībā uz vienu parādnieku, tiesa, kas izskata pieteikumu sākt maksātnespējas procedūru vai kas sākusi šādu procedūru, sadarbojas ar visām citām tiesām, kas izskata maksātnespējas procedūru vai kas sākušas šādu procedūru, ja vien šāda sadarbība ir piemērota, lai veicinātu procedūras efektīvu pārvaldību, un nav pretrunā ar katrai procedūrai piemērojamiem noteikumiem. Šajā nolūkā tiesas, vajadzības gadījumā, var iecelt personu vai struktūru, kas darbojas saskaņā ar tiesas norādījumiem, ja tas nav pretrunā ar tām piemērojamiem noteikumiem.

Pamatojums

Saskaņots ar 42.b pantu, kā minēts 20.a apsvērumā.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

1. pants – 36. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

31.b pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lai atvieglotu galveno un sekundāro maksātnespējas procedūru koordināciju, kas sāktas attiecībā uz vienu parādnieku:

1. Lai atvieglotu maksātnespējas procedūru koordināciju, kas sāktas attiecībā uz vienu parādnieku:

Pamatojums

Saskaņots ar 42.c pantu, kā minēts 20.a apsvērumā.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

1. pants – 36. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

31.b pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

katrā gadījumā, ciktāl šāda sadarbība un komunikācija ir lietderīga, lai atvieglotu procedūru koordināciju, nav pretrunā ar noteikumiem, ko piemēro katrai procedūrai, un nerada nekādu interešu konfliktu.

Pamatojums

Saskaņots ar 42.c pantu, kā minēts 20.a apsvērumā.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

1. pants – 38. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

34. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja sekundārā procedūra attiecībā uz juridisku personu ir sākta dalībvalstī, kur ir personas juridiskā adrese, un šīs procedūras izbeigšanas rezultātā noteikta juridiskās personas darbības izbeigšana, šāda darbības izbeigšana nav šķērslis galvenās procedūras turpināšanai, kas sākta citā dalībvalstī.”;

2. Ja sekundārā procedūra attiecībā uz juridisku personu ir sākta dalībvalstī, kur ir personas juridiskā adrese, un šīs procedūras izbeigšanas rezultātā noteikta juridiskās personas darbības izbeigšana, attiecīgo juridisko personu neizslēdz no uzņēmuma reģistra līdz galvenās procedūras slēgšanai.”

Pamatojums

Paskaidrojums attiecībā uz situācijām, kad galveno interešu atrašanās vieta un uzņēmuma juridiskā adrese atšķiras.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

1. pants – 45. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

42.a pants – 2. punkts – 1. daļa – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) izpēta grupas pārstrukturēšanas iespējas un, ja šādas iespējas pastāv, veic koordinēšanu attiecībā uz priekšlikumiem pārstrukturēšanas plānam un tā apspriešanu;

(b) izpēta grupas locekļu, uz kuriem attiecas maksātnespējas procedūra, pārstrukturēšanas iespējas un, ja šādas iespējas pastāv, veic koordinēšanu attiecībā uz priekšlikumiem pārstrukturēšanas plānam un tā apspriešanu;

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

1. pants – 45. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

42.b pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja maksātnespējas procedūras attiecas uz diviem vai vairākiem uzņēmumu grupas dalībniekiem, tiesa, kas izskata prasību sākt procedūru attiecībā uz grupas dalībnieku vai kas ir sākusi šādu procedūru, sadarbojas ar jebkuru citu tiesu, kura izskata prasību sākt procedūru attiecībā uz citu tās pašas grupas dalībnieku vai kura ir sākusi šādu procedūru, ja vien šāda sadarbība ir piemērota, lai atvieglotu efektīvu procedūru pārvaldību, un ja tā nav pretrunā ar šādām procedūrām piemērojamiem noteikumiem. Šajā nolūkā tiesas, vajadzības gadījumā, var iecelt personu vai struktūru, kas darbojas saskaņā ar tiesas norādījumiem.

1. Ja maksātnespējas procedūras attiecas uz diviem vai vairākiem uzņēmumu grupas dalībniekiem, tiesa, kas izskata prasību sākt procedūru attiecībā uz grupas dalībnieku vai kas ir sākusi šādu procedūru, sadarbojas ar jebkuru citu tiesu, kura izskata prasību sākt procedūru attiecībā uz citu tās pašas grupas dalībnieku vai kura ir sākusi šādu procedūru, ja vien šāda sadarbība ir piemērota, lai atvieglotu efektīvu procedūru pārvaldību, un ja tā nav pretrunā ar šādām procedūrām piemērojamiem noteikumiem. Šajā nolūkā tiesas, vajadzības gadījumā, var iecelt personu vai struktūru, kas darbojas saskaņā ar tiesas norādījumiem, ja tas nav pretrunā ar šādām procedūrām piemērojamiem noteikumiem.

Pamatojums

Precizējums, jo tas attiecas uz tiesām.

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

1. pants – 45. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

42.c pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Likvidators, kas iecelts maksātnespējas procedūrā attiecībā uz uzņēmumu grupas dalībnieku, sadarbojas un sazinās ar tiesu, kura izskata prasību sākt procedūru attiecībā uz citu tās pašas grupas dalībnieku vai kura ir sākusi šādu procedūru, ja vien šāda sadarbība ir piemērota, lai atvieglotu procedūru koordināciju, un ja tā nav pretrunā ar šādām procedūrām piemērojamiem noteikumiem. Likvidators jo īpaši no minētās tiesas var pieprasīt informāciju par procedūrām, kas sāktas attiecībā uz citu grupas dalībnieku, vai lūgt atbalstu attiecībā uz procedūrām, kurās viņš ir iecelts.

Maksātnespējas pārstāvis, kas iecelts maksātnespējas procedūrā attiecībā uz uzņēmumu grupas dalībnieku, sadarbojas un sazinās ar tiesu, kura izskata prasību sākt procedūru attiecībā uz citu tās pašas grupas dalībnieku vai kura ir sākusi šādu procedūru, ja vien šāda sadarbība ir piemērota, lai atvieglotu procedūru koordināciju, un ja tā nav pretrunā ar šādām procedūrām piemērojamiem noteikumiem un nerada interešu konfliktu. Maksātnespējas pārstāvis jo īpaši no minētās tiesas var pieprasīt informāciju par procedūrām, kas sāktas attiecībā uz citu grupas dalībnieku, vai lūgt atbalstu attiecībā uz procedūrām, kurās viņš ir iecelts.

Pamatojums

Precizējums, ka interešu konflikti rada ierobežojumus sadarbībai starp tiesām un maksātnespējas pārstāvjiem.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

1. pants – 45. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

42.d pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) lūgt apturēt procedūras, kas sāktas attiecībā uz citu tās pašas grupas dalībnieku;

(b) lūgt uz laiku līdz diviem mēnešiem apturēt procedūras, kas sāktas attiecībā uz citu tās pašas grupas dalībnieku;

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

1. pants – 45. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

42.d pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) ierosināt sanācijas plānu, mierizlīgumu vai tam pielīdzināmu pasākumu attiecībā uz visiem vai dažiem tās pašas grupas dalībniekiem, attiecībā uz ko ir sāktas maksātnespējas procedūras, un iesniegt to jebkurā procedūrā, kura sākta attiecībā uz citu tās pašas grupas dalībnieku, saskaņā ar tiesību aktiem, ko piemēro minētajai procedūrai; un

svītrots

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

1. pants – 45. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

42.d pants – 1. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) saskaņā ar c) apakšpunktā minētajiem tiesību aktiem pieprasīt papildu procesuālos pasākumus, kas varētu būt nepieciešami, lai veicinātu sanāciju, tostarp, procedūru pārveidi.

svītrots

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

1. pants – 45. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

42.d pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Tiesa, kas sākusi 1. punkta b) apakšpunktā minētās procedūras, pilnīgi vai daļēji aptur procedūras, ja ir pierādīts, ka apturēšana nāks par labu šajās procedūrās iesaistītajiem kreditoriem. Šādu apturēšanu var noteikt uz laiku līdz trim mēnešiem, un uz tādu pašu laiku to var pagarināt vai atjaunot. Tiesa, kas lemj par apturēšanu, var pieprasīt likvidatoram veikt piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu kreditoru intereses šajās procedūrās.";

2. Tiesa, kas sākusi 1. punkta b) apakšpunktā minētās procedūras, pilnīgi vai daļēji aptur procedūras, ja maksātnespējas pārstāvis iesniedz pietiekamus pierādījumus tam, ka apturēšana nāks par labu šajās procedūrās iesaistītajiem kreditoriem. Šādu apturēšanu var noteikt uz laiku līdz diviem mēnešiem. Tiesa, kas lemj par apturēšanu, var pieprasīt maksātnespējas pārstāvim veikt piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu kreditoru intereses šajās procedūrās.

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

1. pants – 45. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

42.da pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

42.da pants

 

Grupas koordinācijas procedūras sākšana

 

1. Grupas koordinācijas procedūru var ierosināt likvidators jebkurā tiesā, kurai ir jurisdikcija pār grupas dalībnieka maksātnespējas procedūru, ar nosacījumu, ka:

 

(a) maksātnespējas procedūra attiecībā uz šādu grupas dalībnieku tiek izskatīta kā arī

 

(b) grupas dalībnieki, kam galveno interešu centrs ir dalībvalstī, kuras tiesā izskata lietu, lai sāktu grupas koordinācijas procedūru, veic šajā grupā būtiskas funkcijas.

 

2. Ja prasība sākt grupas koordinācijas procedūru iesniegta vairāk nekā vienā tiesā, grupas koordinācijas procedūru sāk tajā dalībvalstī, kurā tiek veiktas visbūtiskākās funkcijas grupas ietvaros. Tiktāl tiesas, kurām ir iesniegta prasība, sazinās un sadarbojas saskaņā ar 42.b pantu. Ja nevar noteikt visbūtiskākās funkcijas, pirmā tiesa, kurā vērsās ar prasību, var sākt grupas koordinācijas procedūru ar nosacījumu, ka ir izpildīti šādas procedūras sākšanas nosacījumi.

 

3. Ja ir sākta grupas koordinācijas procedūra, maksātnespējas pārstāvju tiesības lūgt apturēt tiesvedību saskaņā ar 42.d panta 1. punkta b) apakšpunktu izbeidzas, ja to apstiprina koordinators. Esošā apturēšana paliek spēkā un darbojas, ievērojot koordinatora pilnvaras pieprasīt pārtraukt šādu apturēšanu.

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

1. pants – 45. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

42.db pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

42.db pants

 

Koordinatora tiesības un pienākumi

 

1. Tiesa, kas sāk grupas koordinācijas procedūru, ieceļ koordinatoru. Koordinators ir neatkarīgs no grupas dalībniekiem un to kreditoriem un viņa uzdevums ir:

 

(a) identificēt un izklāstīt procesuālus un būtiskus ieteikumus par saskaņotu maksātnespējas procedūras rīcību;

 

(b) būt par starpnieku strīdos, kas rodas starp diviem vai vairākiem grupas dalībnieku maksātnespējas pārstāvjiem; kā arī

 

(c) iepazīstināt ar grupas koordinācijas plānu, kas identificē, apraksta un iesaka visaptverošu pasākumu kopumu, kas ir piemēroti integrētai pieejai grupas dalībnieku maksātnespējas risināšanā. Jo īpaši plāns var saturēt ieteikumus par

 

(i) pasākumiem, kas jāveic, lai atjaunotu grupas vai kādas tās daļas ekonomisko sniegumu un finansiālo stabilitāti;

 

(ii) grupas iekšējo strīdu atrisināšanu, jo īpaši attiecībā uz grupas iekšējiem darījumiem un prasībām par izvairīšanos;

 

(iii) nolīgumiem starp maksātnespējīgo grupas dalībnieku likvidatoriem.

 

2. Koordinatoram ir tiesības

 

(a) tikt uzklausītam un piedalīties, jo īpaši — apmeklējot kreditoru sanāksmes, visās procedūrās, jo īpaši tajās, kas sāktas attiecībā uz kādu grupas dalībnieku;

 

(b) iesniegt un izskaidrot grupas koordinācijas plānu, kas apstiprināts saskaņā ar 42.dc panta 3. punktu;

 

(c) pieprasīt informāciju no jebkura maksātnespējas pārstāvja, kas ir vai varētu būt noderīga, identificējot un ieskicējot stratēģijas un pasākumus, lai koordinētu procedūru, kā arī

 

(d) pieprasīt apturēt uz laiku līdz trijiem mēnešiem procedūru, kas sākta attiecībā uz jebkuru citu grupas dalībnieku, un pieprasīt pārtraukt šādu apturēšanu.

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

1. pants – 45. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

42.dc pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

42.dc pants

 

Grupas koordinācijas plāna apstiprināšana tiesā

 

1. Likvidatori, kas iecelti maksātnespējas procedūrā, ko varētu skart grupas koordinācijas plāna īstenošana, var sniegt piezīmes par plāna projektu līdz termiņam, ko koordinators noteicis, nosūtot projektu, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā pēc viena mēneša.

 

2. Plāna projektam, ko iesniedz tiesā apstiprināšanai, pievieno:

 

(a) koordinatora izklāstu par to, kā ir ticis ievērots 1. punkts;

 

(b) piezīmes, ko saņēmuši maksātnespējas pārstāvji pēc projekta plāna iesniegšanas, un

 

(c) pamatotu koordinatora paziņojumu par to, kā projekta plānā ir atspoguļotas piezīmes (vai — nav atspoguļotas).

 

3. Tiesa apstiprina plānu, ja tā pārliecinās, ka koordinators atbilst formālajām prasībām, ko paredz 2. punkts un 42.db panta 1. punkta c) apakšpunkts.

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

1. pants – 45. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

42.dd pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

42.dd pants

 

Saistība starp grupas koordinācijas procedūru un maksātnespējas procedūru

 

1. Maksātnespējas pārstāvjiem ir pienākums, veicot maksātnespējas procedūru, ņemt vērā koordinatora ieteikumus un grupas koordinācijas plānu. Gadījumos, kad maksātnespējas pārstāvis plāno atkāpties no pasākumiem vai darbībām, kas ierosināti grupas koordinācijas plānā, viņš ar pamatotiem iemesliem izskaidro šādu atkāpšanos kreditoru sanāksmē vai jebkurai citai struktūrai, kuras priekšā viņš ir atbildīgs saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem .

 

2. Šā panta 1. punkta neizpildi uzskata par maksātnespējas pārstāvja pienākumu pārkāpumu saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

1. pants – 45. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

42.de pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

42.de pants

 

Koordinatora atbildība

 

Koordinators pilda savus pienākumus ar pienācīgu rūpību. Viņš ir atbildīgs vis-à-vis par maksātnespējas procedūras nekustamo īpašumu, ko aptver grupas koordinācijas procedūra, attiecībā uz kaitējumu, kam pamatā ir šādu pienākumu pārkāpšana. Viņa atbildība tiek noteikta saskaņā ar tiesību aktiem tajā dalībvalstī, kurā tika sākta koordinācijas procedūra.

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

1. pants – 45. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

42.df pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

42.df pants

 

Izmaksas

 

1. Dalībvalstu tiesību akti paredz noteikumus par tiesu nodevām un par koordinatoru atalgojumu.

 

2. Ar grupas koordinācijas procedūru saistītās izmaksas sedz proporcionāli grupas dalībnieki, attiecībā uz kuriem tika sākta maksātnespējas procedūra, koordinācijas procedūras sākšanas brīdī. Daļu, kas jāsedz katram grupas dalībniekam, aprēķina, atsaucoties uz šāda dalībnieka daļu no aktīvu vērtības visu grupas dalībnieku konsolidētajos aktīvos, attiecībā uz kuriem tika sākta maksātnespējas procedūra. "

Pamatojums

izklāstu paskaidrojumā.

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

1. pants – 47. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

45. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Lai grozītu A pielikumu, dalībvalstis informē Komisiju par saviem noteikumiem attiecībā uz maksātnespējas procedūrām, ko tās vēlas iekļaut A pielikumā, un pievieno īsu aprakstu. Komisija pārbauda, vai paziņotie noteikumi ir saskaņā ar 1. pantā minētajiem nosacījumiem, un, ja tā ir, ar deleģēto tiesību aktu groza A pielikumu.”;

2. Dalībvalstis informē Komisiju par saviem noteikumiem attiecībā uz maksātnespējas procedūrām, kas atbilst 1. pantā izklāstītajiem kritērijiem, un pievieno īsu aprakstu. Komisija pārbauda, vai paziņotie noteikumi ir saskaņā ar 1. pantā minētajiem nosacījumiem, un, ja tā ir, ar deleģēto tiesību aktu groza A pielikumu.

Pamatojums

Dalībvalstis nevar lemt par to, kuras procedūras ietilpst A pielikumā. Ja 1. panta nosacījumi ir izpildīti, dalībvalstīm ir jāziņo.

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

1. pants – 47. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

45. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2a. Dalībvalstis paziņo Komisijai par jebkādām būtiskām izmaiņām, kas skar to valsts noteikumus par maksātnespējas procedūru. Komisija pārbauda, vai paziņotie noteikumi ir saskaņā ar 1. pantā minētajiem nosacījumiem, un, ja tie atbilst tiem, ar deleģēto tiesību aktu groza A pielikumu.”

Pamatojums

Precizējums, ka arī būtiskas izmaiņas ir jāpaziņo.

Grozījums Nr.  68

Regulas priekšlikums

1. pants – 50. punkts

Regula (EK) Nr. 1346/2000

46.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Personas datu apstrādei, ko saskaņā ar šo regulu veic dalībvalstīs, tās piemēro Direktīvu 95/46/EK.

1. Uz personas datu apstrādi, ko saskaņā ar šo regulu veic dalībvalstīs, attiecas valsts noteikumi, ar kuriem transponē Direktīvu 95/46/EK, ja netiek skartas apstrādes darbības, kas minētas Direktīvas 95/46/EK 3. panta 2. punktā.

Pamatojums

Šīs pārmaiņas atspoguļo ieteikumus, kas sniegti Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumā.

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums

1. pants – 51.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1346/2000

C pielikums – DEUTSCHLAND

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(51.a) C pielikumā sadaļu „VĀCIJA” groza šādi:

DEUTSCHLAND

"DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter

- Konkursverwalter

- Vergleichsverwalter

- Vergleichsverwalter

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Verwalter

- Verwalter

- Insolvenzverwalter

- Insolvenzverwalter

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Treuhänder

- Treuhänder

- Vorläufiger Insolvenzverwalter

- Vorläufiger Insolvenzverwalter

 

- Vorläufiger Sachwalter"

Pamatojums

Atspoguļo izmaiņas 2. panta b)punkta i) apakšpunktā.

PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums ir nozīmīga iniciatīva, ko Parlaments lūdza savā ziņojumā ar ieteikumiem Komisijai par maksātnespējas procedūrām saistībā ar ES uzņēmējdarbības tiesībām (2011/2006(INI)), ko pieņēma 2011. gada oktobra plenārsesijā. Eiropas Parlamenta piezīmes ziņojumā, proti, ka "pastāv atsevišķas jomas maksātnespējas likumā, kur saskaņošana ir lietderīga un sasniedzama", joprojām ir spēkā arī tagad. Nevar atstāt bez ievērības, ka "atšķirības starp valstu maksātnespējas likumiem rada konkurences priekšrocības vai trūkumus un grūtības uzņēmumiem ar pārrobežu darbībām, kas varētu kļūt par šķērsli maksātnespējīgu uzņēmumu veiksmīgai pārstrukturēšanai".

Pārrobežu maksātnespēja vairs nav izņēmums, bet ikdienas parādība ne tikai attiecībā uz lieliem uzņēmumiem (grupām), bet arī nonāk līdz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Ir pietiekami daudz datu par Eiropas Maksātnespējas regulas piemērošanu, kas ļauj mums risināt visaktuālākās problēmas. Ir daudz argumentu par labu reformu procesam, no kuriem pēdējais, bet ne mazākais ir — modernizēt ES Maksātnespējas likumu, lai novirzīt uzmanības koncentrēšanu no vienkāršas uzņemumu likvidēšanas uz to, lai dotu uzņēmumiem vēl vienu iespēju.

Ziņojuma projekts atbalsta Komisijas ierosinātos grozījumus. Daudzi iesniegtie grozījumi nav vērsti uz to, lai mainītu struktūru Komisijas priekšlikumā, ne arī ieviestu jaunus elementus, bet ierosina daudzus precizējumus vai saskaņo tekstu ar acquis.

Komisija ir noteikusi piecas būtiskus trūkumus, kas jārisina. Ir nepieciešami grozījumi Komisijas ierosinātās Maksātnespējas regulas darbības jomā, lai aptvertu papildu pārstrukturēšanas mehānismus.

Tomēr pastāv šaubas par to, vai — ar zināmiem nosacījumiem — ir jābūt iespējai sākt maksātnespējas procedūru bez tiesas iesaistīšanās, jo šādā situācijā tas būtu ieceltā maksātnespējas pārstāvja ziņā — noteikt galveno interešu centru (COMI) . Tas varētu pretrunā ar mērķi uzlabot juridisko noteiktību un izvairīties no labvēlīgākās tiesas izvēles un tādēļ tika svītrots.

COMI uzlabošana, saskaņojot to ar attiecīgo Eiropas Kopienu Tiesas judikatūru, ir ļoti vēlama. Šajā sakarā Parlaments savā likumdošanas iniciatīvas ziņojumā argumentēja, ka COMI noteikšanā būtu jāņem vērā tādas iezīmes kā ārēji uztvertā galvenā uzņēmējdarbība, aktīvu atrašanās vieta, darbības vai ražošanas centrs, u.c. Lai nenotiktu koncentrēšanās tikai uz vadības lēmumiem un atstāts bez ievērības jautājums par aktīvu atrašanās vietu, tika ieviests grozījums 13(a) apsvērumā.

Kā arī lūdza Parlaments, ziņojuma projekts atbalsta tāda ES reģistra izveidošanu, kas ļauj kreditoriem un tiesām noteikt, vai maksātnespējas procedūra ir sākta kādā citā dalībvalstī. Reģistrā būtu jāiekļauj e-tiesiskuma portāls un ietver visa attiecīgā informācija par sāktajām pārrobežu maksātnespējas procedūrām. Šāds reģistrs ir būtisks, lai veicinātu atklātību un pārskatāmību.

Ziņojuma projekts arī atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus par sekundārajām procedūrām. Turklāt ziņojuma projektā formulēti arī obligātie kritēriji un garantijas, kas maksātnespējas pārstāvim jāizpilda attiecībā pret vietējiem kreditoriem, lai tie būtu izpildāmi un saistoši. Tas arī precizē, ka jebkuru lēmumu atlikt vai atteikt sekundārās procedūras sākšanu var apstrīdēt vietējie kreditori. Kā pēdējais, bet ne mazāk svarīgs, jāmin tas, ka ziņojuma projekts attiecas arī uz nozīmīgo jautājumu par to, kas notiek, ja maksātnespēja pārstāvis nepilda garantijas. Šādā gadījumā vietējiem kreditoriem būtu nepieciešamas tiesības meklēt aizsardzību, izmantojot tiesas rīkojumu, piemēram, aizliedzot izņemšanu no aktīviem (29.a panta 2.b) punkts).

Visbeidzot, ir jāformulē piemērots risinājums, lai risinātu uzņēmumu grupu maksātnespējas jautājumu. Parlaments lūdza Komisiju savā likumdošanas iniciatīvas ziņojumā sniegt elastīgu priekšlikumu regulai par maksātnespējas grupu, nodalot divus scenārijus, proti, grupām, kur īpašumtiesības ir diezgan skaidri redzamas, un decentralizētām grupām. Pašlaik Komisija neseko Parlamenta ieteikumiem, bet koncentrējas uz dažādu maksātnespējas procedūru uzlabotu koordināciju un saziņu. Pareiza un labi koordinēta maksātnespējas procedūra patiešām var palīdzēt novērst grupu likvidāciju un palielināt iespēju labāk realizēt aktīvus un saglabāt darba vietas.

Tomēr ziņojuma projekts iet soli tālāk, izstrādājot vērienīgāku risinājumu par uzņēmumu grupu maksātnespēju. Šo risinājumu var uzskatīt par kompromisu starp Komisijas "koordinācijas un komunikācijas" pieeju un Parlamenta pieņemto nostāju likumdošanas iniciatīvas ziņojumā. Tiek ierosināts iecelt koordinatoru, kurš ne tikai nosaka un apraksta ieteikumus saskaņotai rīcībai maksātnespējas procesā (42.f panta 1. punkta a) apakšpunkts), bet arī nāk klajā ar grupas koordinācijas plānu, kas identificē, apraksta un iesaka visaptverošu pasākumu kopumu grupas dalībnieku maksātnespējas risināšanai (42.f panta 1. punkta c) apakšpunkts. Šis koordinācija plāns ir jāapstiprina tiesā. Maksātnespējas pārstāvim ir iespēja izteikt piezīmes par plānu pirms tā apstiprināšanas, 42.g panta 1. punkts. Tomēr grupas koordinācijas plāns nav saistošs maksātnespējas realizētājiem, kuri var atkāpties no šāda plāna, 42.h pants.

.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Padomes Regulā (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām

Atsauces

COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

12.12.2012

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

15.1.2013

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

15.1.2013

LIBE

15.1.2013

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ECON

14.1.2013

LIBE

22.1.2013

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Klaus-Heiner Lehne

18.12.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

24.4.2013

16.9.2013

4.11.2013

 

Pieņemšanas datums

17.12.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

1

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, József Szájer

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Iesniegšanas datums

20.12.2013