SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní

20.12.2013 - (COM(2012)0744 – C7‑0413/2012 – 2012/0360(COD)) - ***I

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Klaus-Heiner Lehne


Postup : 2012/0360(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0481/2013
Predkladané texty :
A7-0481/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní

(COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0744),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0413/2012),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. mája 2013[1],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0481/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1346/2000 by sa mal rozšíriť na konania, ktoré presadzujú záchranu ekonomicky životaschopného dlžníka s cieľom pomôcť zdravým spoločnostiam prežiť a dať podnikateľom druhú šancu. Do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by mali byť zahrnuté najmä konania, ktoré umožňujú reštrukturalizáciu dlžníka vo fáze pred konkurzným konaním alebo konania, ktoré ponechávajú vo funkcii existujúci manažment. Nariadenie by sa malo vzťahovať aj na konania, ktoré upravujú vyrovnanie dlhu spotrebiteľov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré nespĺňajú kritériá súčasného nástroja.

(3) Rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1346/2000 by sa mal rozšíriť na konania, ktoré presadzujú záchranu dlžníka vo veľkej finančnej tiesni s cieľom pomôcť zdravým spoločnostiam prežiť a dať podnikateľom druhú šancu. Do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by mali byť zahrnuté najmä konania, ktoré umožňujú reštrukturalizáciu dlžníka vo fáze pred konkurzným konaním alebo konania, ktoré ponechávajú vo funkcii existujúci manažment. Nariadenie by sa malo vzťahovať aj na konania, ktoré upravujú vyrovnanie dlhu spotrebiteľov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré nespĺňajú kritériá súčasného nástroja.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Mali by sa objasniť pravidlá upravujúce súdnu právomoc na začatie konkurzného konania a zdokonaliť by sa mal aj procesný rámec na určenie tejto súdnej právomoci. Zároveň by sa mali zaviesť aj jasné pravidlá upravujúce súdnu právomoc v prípade žalôb, ktoré priamo vyplývajú z konkurzného konania alebo ktoré s týmto konaním úzko súvisia.

(4) Mali by sa objasniť pravidlá upravujúce súdnu právomoc na začatie konkurzného konania a zdokonaliť by sa mal aj procesný rámec na určenie tejto súdnej právomoci. Zároveň by sa mali zaviesť aj jasné pravidlá upravujúce súdnu právomoc v prípade žalôb, ktoré priamo vyplývajú z konkurzného konania a ktoré s týmto konaním úzko súvisia.

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 3a ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Odôvodnenie 9 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

"(9a) Rozsah pôsobnosti nariadenia by sa mal rozšíriť na konania, ktoré presadzujú záchranu ekonomicky životaschopného dlžníka s cieľom pomôcť zdravým podnikom prežiť a dať podnikateľom druhú šancu. Do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by mali byť zahrnuté najmä konania, ktoré umožňujú reštrukturalizáciu dlžníka vo fáze pred konkurzným konaním, ďalej konania, ktoré ponechávajú vo funkcii existujúci manažment, ako aj konania, ktoré upravujú vyrovnanie dlhu spotrebiteľov a samostatne zárobkovo činných osôb. Hoci v týchto konaniach nemusí nevyhnutne dôjsť k vymenovaniu likvidátora, toto nariadenie by sa na ne malo vzťahovať v prípade, že prebiehajú pod kontrolou alebo dohľadom súdu. V tejto súvislosti by sa pojem „kontrola“ mal vzťahovať aj na situácie, v ktorých súd zasahuje len na základe odvolania podaného veriteľom alebo zúčastnenou stranou.“

"(9a) Rozsah pôsobnosti nariadenia by sa mal rozšíriť na konania, ktoré presadzujú záchranu dlžníka vo veľkej finančnej tiesni s cieľom pomôcť zdravým podnikom prežiť a dať podnikateľom druhú šancu. Do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by mali byť zahrnuté najmä konania, ktoré umožňujú reštrukturalizáciu dlžníka vo fáze pred konkurzným konaním, ďalej konania, ktoré ponechávajú vo funkcii existujúci manažment, ako aj konania, ktoré upravujú vyrovnanie dlhu spotrebiteľov a samostatne zárobkovo činných osôb. Hoci v týchto konaniach nemusí nevyhnutne dôjsť k vymenovaniu správcu konkurznej podstaty, toto nariadenie by sa na ne malo vzťahovať v prípade, že prebiehajú pod kontrolou alebo dohľadom súdu.”

Odôvodnenie

Pozri zmeny v článku 3b.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Odôvodnenie 10 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

"(10) Konkurzné konanie nemusí byť nevyhnutné spojené so zásahom súdneho orgánu. Pojem „súd“ by sa mal v tomto nariadení vykladať širšie a mal by zahŕňať aj osoby a orgány, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené na začatie konkurzného konania. Predpokladom uplatňovania tohto nariadenia je to, aby konanie (pozostávajúce z úkonov a formálnych náležitostí stanovených právnym predpisom) nebolo len v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, ale aby bolo úradne uznané a právne účinné v členskom štáte, v ktorom sa konkurzné konanie začalo.“

 

Odôvodnenie

Uvedenie do súlade s vypustením článku 3b ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 8 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Odôvodnenie 11

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Odôvodnenie 11 sa nahrádza takto:

(11) Toto nariadenie uznáva skutočnosť, že v dôsledku značných odlišností v hmotnom práve nie je praktické zaviesť konkurzné konania s univerzálnym rozsahom v celom spoločenstve. Ak by sa bez výnimky uplatňovalo právo štátu, v ktorom sa konanie začne, mohlo by to preto často viesť k ťažkostiam. Platí to napríklad o značne odlišných zákonoch o záložných nárokoch v rôznych častiach spoločenstva. Okrem toho práva prednostného uspokojenia, ktoré v konkurzných konaniach požívajú určití veritelia, sú v niektorých prípadoch úplne odlišné. Toto nariadenie by túto skutočnosť malo zohľadniť dvoma rôznymi spôsobmi. Na jednej strane je potrebné ustanovenie o osobitných predpisoch na určenie príslušného práva v prípade mimoriadne významných práv a právnych vzťahov (napr. vecné práva a pracovné zmluvy). Na druhej strane by sa popri hlavnom konkurznom konaní s univerzálnym rozsahom malo umožniť aj vnútroštátne konanie, ktorého predmetom sú len majetok nachádzajúci sa na území štátu, kde sa začne.

''(11) Toto nariadenie uznáva skutočnosť, že v dôsledku značných odlišností v hmotnom práve nie je praktické zaviesť konkurzné konania s univerzálnym rozsahom v celej Únii. Ak by sa bez výnimky uplatňovalo právo štátu, v ktorom sa konanie začne, mohlo by to preto často viesť k ťažkostiam. Platí to napríklad o značne odlišných zákonoch o záložných nárokoch v rôznych častiach Únie. Okrem toho práva prednostného uspokojenia, ktoré v konkurzných konaniach požívajú určití veritelia, sú v niektorých prípadoch úplne odlišné. Ďalšie harmonizačné opatrenia by mali zaviesť aj práva prednostného uspokojenia zamestnancov. Toto nariadenie by túto skutočnosť malo zohľadniť dvoma rôznymi spôsobmi. Na jednej strane je potrebné ustanovenie o osobitných predpisoch na určenie príslušného práva v prípade mimoriadne významných práv a právnych vzťahov (napr. vecné práva a pracovné zmluvy). Na druhej strane by sa popri hlavnom konkurznom konaní s univerzálnym rozsahom malo umožniť aj vnútroštátne konanie, ktorého predmetom sú len majetok nachádzajúci sa na území štátu, kde sa začne.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Odôvodnenie 13 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13a) V prípade spoločností a iných právnických osôb by sa za „centrum hlavných záujmov“ malo považovať miesto, kde majú registrované sídlo. Túto domnienku by malo byť možné vyvrátiť v prípade, že hlavné vedenie spoločnosti sa nachádza v inom členskom štáte ako jej registrované sídlo a že komplexné posúdenie všetkých relevantných okolností preukazuje, a to spôsobom zistiteľným tretími stranami, že skutočné centrum vedenia a kontroly uvedenej spoločnosti, ako aj správy jej záujmov sa nachádza v tomto inom členskom štáte. Túto domnienku by však nemalo byť možné vyvrátiť v prípade, že riadiace a kontrolné orgány spoločnosti sa nachádzajú v mieste jej registrovaného sídla a že rozhodnutia o správe tejto spoločnosti sa prijímajú na tomto mieste spôsobom zistiteľným tretími stranami.

(13a) V prípade spoločností a iných právnických osôb by sa za „centrum hlavných záujmov“ malo považovať miesto, kde majú registrované sídlo. Túto domnienku by malo byť možné vyvrátiť, a to najmä v prípade, že hlavné vedenie spoločnosti sa nachádza v inom členskom štáte ako jej registrované sídlo a že komplexné posúdenie všetkých relevantných okolností preukazuje, a to spôsobom zistiteľným tretími stranami, že skutočné centrum vedenia a kontroly uvedenej spoločnosti, ako aj správy jej záujmov sa nachádza v tomto inom členskom štáte.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že nielen rozhodnutia v oblasti riadenia, ale aj iné faktory, ako napríklad umiestnenie hlavného majetku, sú dôležité pri určovaní centra hlavných záujmov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Odôvodnenie 19 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19a) Vedľajšie konanie môže zároveň brániť efektívnej správe konkurznej podstaty. Súd, ktorý rozhoduje o začatí vedľajšieho konania, by mal mať preto možnosť, ak je o to požiadaný likvidátorom, odložiť alebo zamietnuť začatie vedľajšieho konania, ak toto konanie nie je potrebné z hľadiska ochrany záujmov miestnych veriteľov. Malo by k tomu dôjsť najmä vtedy, ak likvidátor prostredníctvom prísľubu, ktorý je vo vzťahu k majetkovej postate záväzný, súhlasí s tým, že bude s miestnymi veriteľmi zaobchádzať rovnakým spôsobom, ako keby došlo k začatiu vedľajšieho konania a že uplatní pravidlá upravujúce poradie uspokojenia pohľadávok toho členského štátu, v ktorom bol podaný návrh na začatie vedľajšieho konania pri rozdeľovaní majetku nachádzajúceho sa v tomto členskom štáte. Toto nariadenie by malo likvidátorovi umožniť dávať takýto prísľub.

(19a) Vedľajšie konanie môže zároveň brániť efektívnej správe konkurznej podstaty. Súd, ktorý rozhoduje o začatí vedľajšieho konania, by mal mať preto možnosť, ak je o to požiadaný správcom konkurznej podstaty, odložiť alebo zamietnuť začatie vedľajšieho konania, ak toto konanie nie je potrebné z hľadiska ochrany záujmov miestnych veriteľov. Malo by k tomu dôjsť najmä vtedy, ak správca konkurznej podstaty prostredníctvom prísľubu, ktorý je vo vzťahu k majetkovej postate záväzný, súhlasí s tým, že bude s miestnymi veriteľmi zaobchádzať rovnakým spôsobom, ako keby došlo k začatiu vedľajšieho konania, a že uplatní pravidlá upravujúce poradie uspokojenia pohľadávok toho členského štátu, v ktorom bol podaný návrh na začatie vedľajšieho konania, pri rozdeľovaní majetku nachádzajúceho sa v tomto členskom štáte. Toto nariadenie by malo správcovi konkurznej podstaty umožniť dávať takýto prísľub a stanoviť objektívne kritériá, ktoré musia takéto prísľuby spĺňať.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 18.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Odôvodnenie 19 b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19b) V záujme zabezpečenia účinnej ochrany miestnych záujmov by likvidátor v hlavnom konaní nemal mať možnosť špekulatívne speňažovať alebo premiestňovať majetok nachádzajúci sa v členskom štáte, v ktorom sa nachádza podnik, a to najmä s úmyslom znemožniť účinné uspokojenie týchto záujmov v prípade, že by následne došlo k začatiu vedľajšieho konania.

(19b) V záujme zabezpečenia účinnej ochrany miestnych záujmov by správca konkurznej podstaty v hlavnom konaní nemal mať možnosť špekulatívne speňažovať alebo premiestňovať majetok nachádzajúci sa v členskom štáte, v ktorom sa nachádza podnik, a to najmä s úmyslom znemožniť účinné uspokojenie týchto záujmov v prípade, že by následne došlo k začatiu vedľajšieho konania. Miestni veritelia by tiež mali mať právo žiadať od súdu ochranné opatrenia v prípade, že sa javí, že správca konkurznej podstaty nie je schopný plniť svoje prísľuby.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 29a.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 14 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Vkladajú sa tieto odôvodnenia 20a a 20b:

(14) Vkladajú sa tieto odôvodnenia 20a, 20aa a 20b:

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Odôvodnenie 20 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20a) Toto nariadenie by malo zabezpečiť účinné vedenie konkurzných konaní, ktoré sa týkajú rozličných spoločností tvoriacich skupinu spoločností. V prípade, že k začatiu konkurzného konania došlo v súvislosti s niekoľkými spoločnosťami v rámci danej skupiny, tieto konania by mali byť náležitým spôsobom koordinované. Z tohto dôvodu by mala byť likvidátorom a príslušným súdom uložená povinnosť navzájom spolupracovať a komunikovať rovnakým spôsobom, ako v prípade hlavného a vedľajšieho konania týkajúceho sa rovnakého dlžníka. Likvidátor vymenovaný v konaní, ktoré sa týka člena skupiny spoločností, by mal mať navyše právomoc navrhnúť plán záchrany v konaní, ktoré sa týka iného člena danej skupiny, pokiaľ je takáto možnosť stanovená vo vnútroštátnom konkurznom konaní.

(20a) Toto nariadenie by malo zabezpečiť účinné vedenie konkurzných konaní, ktoré sa týkajú rozličných spoločností tvoriacich skupinu spoločností. V prípade, že k začatiu konkurzného konania došlo v súvislosti s niekoľkými spoločnosťami v rámci danej skupiny, tieto konania by mali byť náležitým spôsobom koordinované, najmä s cieľom zabrániť tomu, aby konkurzné konanie týkajúce sa jednej spoločnosti v rámci skupiny spoločností ohrozilo budúcnosť ostatných členov skupiny. Z tohto dôvodu by mala byť správcom konkurznej podstaty a príslušným súdom uložená povinnosť navzájom spolupracovať a komunikovať rovnakým spôsobom, ako je to v prípade hlavného a vedľajšieho konania týkajúceho sa rovnakého dlžníka.

Odôvodnenie

Pozri vysvetlenie v dôvodovej správe.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Odôvodnenie 20 aa (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20aa) Zavedenie koordinačných konaní týkajúcich sa skupiny by malo predovšetkým posilniť reštrukturalizáciu skupiny a/alebo jej členov, a to umožnením flexibilného koordinovaného vedenia konkurzných konaní. Koordinačné konania týkajúce sa skupiny by nemali byť záväzné pre jednotlivé konania, ale mali by skôr slúžiť ako podklad pre opatrenia, ktoré sa majú prijať v rámci týchto jednotlivých konaní.

Odôvodnenie

Pozri vysvetlenie v dôvodovej správe.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Odôvodnenie 20 b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20b) Zavedenie pravidiel, ktoré upravujú konkurzné konanie týkajúce sa skupín spoločností, by nemalo obmedzovať možnosť súdu začať v jednej jurisdikcii konkurzné konanie pre viacero spoločností patriacich do rovnakej skupiny, ak sa súd domnieva, že centrum hlavných záujmov týchto spoločností sa nachádza v jednom členskom štáte. V takom prípade by mal mať súd možnosť vymenovať v prípade potreby pre všetky príslušné konania rovnakého likvidátora.

(20b) Zavedenie pravidiel, ktoré upravujú konkurzné konanie týkajúce sa skupín spoločností, by nemalo obmedzovať možnosť súdu začať v jednej jurisdikcii konkurzné konanie pre viacero spoločností patriacich do rovnakej skupiny, ak sa súd domnieva, že centrum hlavných záujmov týchto spoločností sa nachádza v jeho vnútroštátnej a miestnej jurisdikcii. V takom prípade by mal mať súd možnosť vymenovať v prípade potreby pre všetky príslušné konania rovnakého správcu konkurznej podstaty. Členské štáty by tiež mali byť schopné zaviesť ustanovenia o konkurznom konaní týkajúcom sa skupín spoločností v rámci ich jurisdikcie, ktoré presiahnu rámec ustanovení tohto nariadenia a nebudú mať vplyv na účinné a efektívne uplatňovanie tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že najmä pokiaľ ide o konkurzné konanie týkajúce sa skupín, dôležitú úlohu má tiež miestna jurisdikcia. Keďže niektoré členské štáty v súčasnosti diskutujú o zavedení vnútroštátnych pravidiel pre skupiny spoločností v konkurznom konaní, je potrebné objasniť, že týmto reformným procesom sa nebráni, pokiaľ vnútroštátne predpisy nenarušujú riadne fungovanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenia sa vzťahuje na kolektívne súdne alebo správne konania, vrátane predbežných konaní, ktoré sú založené na právnych predpisoch súvisiacich s platobnou neschopnosťou alebo so zmenou obsahu záväzkov, a v ktorých na účely záchrany, zmeny obsahu záväzkov, reštrukturalizácie alebo likvidácie

1. Toto nariadenia sa vzťahuje na kolektívne súdne alebo správne konania vrátane predbežných konaní, ktoré sú založené na právnych predpisoch súvisiacich s platobnou neschopnosťou a v ktorých na účely zabránenia likvidácii, zmeny obsahu záväzkov, reštrukturalizácie alebo likvidácie

(a) je dlžník úplne alebo čiastočne zbavený svojho majetku a je vymenovaný likvidátor, alebo

(a) je dlžník úplne alebo čiastočne zbavený svojho majetku a je vymenovaný správca konkurznej podstaty, alebo

(b) majetok a záležitosti dlžníka podliehajú kontrole a dohľadu zo strany súdu.

(b) majetok a záležitosti dlžníka podliehajú kontrole a dohľadu zo strany súdu.

 

Ak by takéto konania začali pred konkurzným konaním, ich cieľom musí byť zabránenie likvidácii.

Konania, na ktoré sa odkazuje v tomto odseku, sú uvedené v prílohe A.

Konania, na ktoré sa odkazuje v tomto odseku, sú uvedené v prílohe A.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Ak podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa začalo konkurzné konanie, sú konania uvedené v odseku 1 dôverné, toto nariadenie sa uplatňuje na takéto konania výlučne odo dňa ich uverejnenia v súlade s právnymi predpismi daného členského štátu a pod podmienkou, že neovplyvňujú pohľadávky tých veriteľov, ktorí nie sú do týchto konaní zapojení.

Odôvodnenie

Keďže niektoré konania sú v skutočnosti dôverné, bolo by nespravodlivé rozširovať ich účinky na strany, ktoré vôbec neboli zapojené do konania.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) úverových inštitúcií,

(b) akýchkoľvek úverových inštitúcií vrátane inštitúcií vymedzených v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ*,

 

______________

 

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES, (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) investičných spoločností, pokiaľ sa na ne vzťahuje smernica 2001/24/ES v znení zmien a doplnení a

(c) investičných spoločností, pokiaľ sa na ne vzťahuje smernica 2001/24/ES v znení zmien a doplnení, a inštitúcií, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ*,

___________________

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) „likvidátor“ znamená

(b) „ správca konkurznej podstaty“ znamená akúkoľvek osobu alebo orgán, ktorých úlohou, a to aj na predbežnom základe, je úplne alebo čiastočne spravovať alebo likvidovať majetok, ktorého bol dlžník zbavený, alebo dohliadať na spravovanie jeho záležitostí. Zoznam týchto osôb a orgánov je uvedený v prílohe C;

(i) akúkoľvek osobu alebo orgán, ktorých úlohou je spravovať alebo likvidovať majetok, ktorého bol dlžník zbavený, alebo dohliadať na spravovanie jeho záležitostí. Zoznam týchto osôb a orgánov je uvedený v prílohe C;

 

(ii) v prípadoch, v ktorých nedochádza k vymenovaniu likvidátora, alebo k prenosu právomoci dlžníka na likvidátora, dlžníka s právom nakladať s majetkom.

 

 

(Pozmeňujúci návrh, ktorého cieľom je nahradiť výraz „likvidátor” výrazom „správca konkurznej podstaty”, sa vzťahuje na celý text. Jeho prijatie si vyžiada zodpovedajúce zmeny v celom nariadení.)

Odôvodnenie

Nahradenie výrazu „likvidátor” výrazom „správca konkurznej podstaty” je horizontálnym pozmeňujúcim návrhom. Tento pojem používa aj komisia UNCITRAL a na rozdiel od pojmu likvidátor zdôrazňuje tiež cieľ zachrániť spoločnosti v ťažkostiach.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 2 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) „dlžník s právom nakladať s majetkom” znamená dlžníka, voči ktorému bolo začaté konkurzné konanie, ktoré nezahŕňa úplný prenos práv a povinností spravovať majetok dlžníka na správcu konkurznej podstaty a ktoré tak umožňuje dlžníkovi, aby mal naďalej aspoň čiastočne pod kontrolou svoj majetok a záležitosti;

Odôvodnenie

V niektorých členských štátoch existujú konkurzné konania, v ktorých si dlžník ponecháva právo nakladať s majetkom.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) „súd“ znamená vo všetkých článkoch s výnimkou článku 3b ods. 2 súdny orgán alebo akýkoľvek iný príslušný orgán členského štátu, ktorý má právomoc začať konkurzné konanie, potvrdiť začatie takéhoto konania alebo prijímať rozhodnutia v priebehu takéhoto konania;

(c) „súd“ znamená súdny orgán, ktorý má právomoc začať konkurzné konanie, potvrdiť začatie takéhoto konania alebo prijímať rozhodnutia v priebehu takéhoto konania;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) „moment začatia konania“ znamená moment, v ktorom rozhodnutie o začatí konkurzného konania nadobúda účinnosť, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o konečné rozhodnutie;

(e) „moment začatia konania“ znamená moment, v ktorom rozhodnutie o začatí konkurzného konania nadobúda účinnosť, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je konečné alebo nie;

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že napadnutie rozhodnutia nie je dôležité pre určenie momentu začatia konania.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 2 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g) „podnik“ znamená akúkoľvek prevádzku, v ktorej dlžník vykonáva inú ako prechodnú hospodársku činnosť s použitím ľudských zdrojov a majetku;

(g) „podnik“ znamená akúkoľvek prevádzku, v ktorej dlžník vykonáva alebo vykonával počas troch mesiacov pred žiadosťou o začatie hlavného konkurzného konania inú ako prechodnú hospodársku činnosť s použitím ľudských zdrojov a majetku alebo služieb;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 2 – písmeno ga (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ga) „žaloba, ktorá priamo vyplýva z konkurzného konania a ktorá s týmto konaním úzko súvisí” znamená žalobu zameranú na získanie rozhodnutia, ktoré vo svojej podstate nemôže ani nemohlo byť získané mimo konkurzného konania alebo nezávisle od neho a ktoré je prípustné výlučne v prípade, že konkurzné konanie ešte prebieha;

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, na ktoré žaloby sa pojem vzťahuje, pretože je to dôležité pri určovaní jurisdikcie v súlade s článkom 3a.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 2 – písmeno gb (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(gb) „ustanovenie o konečnom čistom zúčtovaní” znamená zmluvné ustanovenie, na základe ktorého v prípade udalosti vopred vymedzenej v tomto ustanovení vo vzťahu k jednej zmluvnej strane, záväzky, ktoré zmluvné strany majú voči sebe navzájom a na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie, a to bez ohľadu na to, či sú v tom čase splatné, sa automaticky alebo na základe rozhodnutia jednej zo strán redukujú na jediný čistý záväzok alebo sa ním nahrádzajú, a to buď nováciou, ukončením alebo inak, pričom tento záväzok predstavuje celkovú hodnotu spojených záväzkov, ktorá je následne splatná jednou stranou voči druhej strane;

Odôvodnenie

V súlade s ústavom UNIDROIT.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 2 – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i) „skupina spoločností“ znamená určitý počet spoločností, ktoré pozostávajú z materskej spoločnosti a dcérskych spoločností;

(i) „skupina spoločností“ znamená materskú spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti;

Odôvodnenie

Zosúladenie písmen i) a j) so smernicou o účtovníctve.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 2 – písmeno j

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(j) „materská spoločnosť“ znamená spoločnosť, ktorá

(j) „materská spoločnosť“ znamená spoločnosť, ktorá riadi jednu alebo viacero dcérskych spoločností. Spoločnosť, ktorá pripravuje konsolidované finančné závierky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, sa považuje za materskú spoločnosť;

(i) má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inej spoločnosti („dcérska spoločnosť“); alebo

 

(ii) je akcionárom alebo spoločníkom dcérskej spoločnosti a má právo

 

(aa) vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu tejto dcérskej spoločnosti; alebo

 

(bb) uplatňovať rozhodujúci vplyv nad dcérskou spoločnosťou na základe dohody uzavretej s touto dcérskou spoločnosťou alebo na základe ustanovení jej stanov.“

 

 

______________

 

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

Odôvodnenie

Zosúladenie písmen i) a j) so smernicou o účtovníctve.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 2 – písmeno ja (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ja) „kľúčové funkcie v rámci skupiny” znamenajú

 

(i) schopnosť prijať a uplatniť pred začatím konkurzného konania týkajúceho sa ktoréhokoľvek člena skupiny rozhodnutia strategického významu pre skupinu alebo jej časti; alebo

 

(ii) hospodársky význam v rámci skupiny, ktorého existencia sa predpokladá v prípade, že sa člen alebo členovia skupiny podieľajú minimálne 10 percentami na konsolidovanej súvahe a konsolidovanom obrate.”

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 22

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Právomoc na začatie konkurzného konania („hlavné konanie“) majú súdy členského štátu, na ktorého území sa nachádza centrum hlavných záujmov dlžníka. Centrum hlavných záujmov dlžníka zodpovedá miestu, kde dlžník pravidelne spravuje svoje záujmy a ktoré je zistiteľné tretími stranami.

1. Právomoc na začatie konkurzného konania („hlavné konanie“) majú súdy členského štátu, na ktorého území sa nachádza centrum hlavných záujmov dlžníka. Centrum hlavných záujmov dlžníka zodpovedá miestu, kde dlžník pravidelne spravuje svoje záujmy minimálne tri mesiace pred začatím konkurzného konania alebo predbežného konania a ktoré je zistiteľné tretími stranami.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 22

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 3 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa konkurzné konanie začalo podľa odseku 1, akékoľvek následné konanie začaté podľa odseku 2 sa považuje za vedľajšie konanie. V tomto prípade je rozhodujúcim dátumom, ku ktorému sa posudzuje, či má dlžník podnik na území iného členského štátu, dátum začatia hlavného konania.“

3. Ak bolo vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania podľa odseku 1, akékoľvek následné konanie začaté podľa odseku 2 sa považuje za vedľajšie konanie. V tomto prípade je rozhodujúcim dátumom, ku ktorému sa posudzuje, či má dlžník podnik na území iného členského štátu, dátum začatia hlavného konania.“

Odôvodnenie

Zosúladenie s definíciou v článku 2d.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 23

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 3 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že žaloba uvedená v odseku 1 súvisí s inou žalobou v občianskych a obchodných veciach proti tomu istému žalovanému, má likvidátor možnosť podať obe žaloby na súde členského štátu, na ktorého území sa nachádza bydlisko žalovaného, a v prípade žalôb proti viacerým žalovaným na súde členského štátu, na ktorého území sa nachádza bydlisko ktoréhokoľvek z nich, ak má tento súd právomoc podľa nariadenia (ES) č. 44/2001.

2. V prípade, že žaloba uvedená v odseku 1 súvisí s inou žalobou v občianskych a obchodných veciach proti tomu istému žalovanému, má správca konkurznej podstaty možnosť podať obe žaloby na súde členského štátu, na ktorého území sa nachádza bydlisko žalovaného, a v prípade žalôb proti viacerým žalovaným na súde členského štátu, na ktorého území sa nachádza bydlisko ktoréhokoľvek z nich, ak má tento súd právomoc podľa nariadenia (EÚ) č. 1215/2012.

 

_____________

 

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012).

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 23

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 3 a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Na účely tohto článku sa žaloby považujú za súvisiace, ak sú navzájom tak úzko spojené, že je vhodné prerokovať a rozhodnúť ich spoločne, a vyhnúť sa tak riziku nezlučiteľných rozhodnutí vydaných v samostatných konaniach.

3. Na účely odseku 2 sa žaloby považujú za súvisiace, ak sú navzájom tak úzko spojené, že je vhodné prerokovať a rozhodnúť ich spoločne, a vyhnúť sa tak riziku nezlučiteľných rozhodnutí vydaných v samostatných konaniach.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 23

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 3 b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že k začatiu konkurzného konania dôjde v súlade s vnútroštátnym právom bez rozhodnutia súdu, likvidátor vymenovaný v tomto konaní preskúma, či má členský štát, v ktorom toto konanie prebieha, právomoc podľa článku 3. V tomto prípade likvidátor uvedie, na čom je súdna právomoc založená, a najmä skutočnosť, či je súdna právomoc založená na článku 3 ods. 1 alebo 2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Minimálna kontrola zo strany súdu je nevyhnutná pri stanovovaní centra hlavných záujmov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 23

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 3 b – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Každý veriteľ alebo zúčastnená strana, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sa začína konanie, majú právo napadnúť rozhodnutie o začatí hlavného konania. Súd, ktorý rozhoduje o začatí hlavného konania alebo likvidátor včas informujú príslušných veriteľov, pokiaľ sú známi, o tomto rozhodnutí, aby im umožnili toto rozhodnutie napadnúť.“

3. Každý veriteľ alebo zúčastnená strana, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sa začína konanie, majú právo napadnúť rozhodnutie o začatí hlavného konania na základe medzinárodnej právomoci do troch týždňov odo dňa zverejnenia údaja o dátume začatia konkurzného konania v súlade s článkom 20a písm. a).

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že platnosť rozhodnutia o začatí konania možno napadnúť do troch týždňov po jeho uverejnení. V prípade uverejnenia v registri už nie je potrebné, aby súd či správca konkurznej podstaty informovali veriteľov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 25

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 6 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dohody o čistom zúčtovaní

Ustanovenia o konečnom čistom zúčtovaní

Dohody o vyrovnaní čistých zostatkov sa riadia výlučne právom zmluvy, ktorá upravuje tieto dohody.“

Ak jednou stranou zmluvy obsahujúcej ustanovenie o konečnom čistom zúčtovaní je inštitúcia, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2001/24/ES, toto ustanovenie o konečnom čistom zúčtovaní sa riadi výlučne právom zmluvy, ktorá upravuje toto ustanovenie.”

Odôvodnenie

Uvedenie do súladu s acquis.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 26 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 12

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(26a) Článok 12 sa nahrádza takto:

Článok 12

„Článok 12

Patenty a ochranná známka v rámci spoločenstva

Európske patenty s jednotným účinkomochranné známky Spoločenstva

Na účely tohto nariadenia sa patent, ochranná známka spoločenstva a akékoľvek iné právo zriadené právom spoločenstva môže zahrnúť len do konania uvedeného v článku 3 ods.1.

Na účely tohto nariadenia sa európsky patent s jednotným účinkom, ochranná známka Spoločenstva a akékoľvek iné obdobné právo stanovené právom Spoločenstva môže zahrnúť len do konania uvedeného v článku 3 ods.1.”

Odôvodnenie

Zosúladenie s novým nariadením o jednotných patentoch.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 28 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 18 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Likvidátor vymenovaný súdom, ktorý má právomoc podľa článku 3 ods.1, môže v inom členskom štáte vykonávať všetky právomoci, ktoré mu boli udelené na základe práva štátu, v ktorom sa začína konanie, pokiaľ v tomto inom štáte nebolo začaté žiadne iné konkurzné konanie, a pokiaľ po podaní žiadosti o začatie konkurzného konania v tomto štáte nebolo prijaté ani žiadne ochranné opatrenie, ktorého účelom je takémuto konaniu predísť. Likvidátor môže predovšetkým premiestniť majetok dlžníka z územia členského štátu, v ktorom sa nachádza, za podmienok uvedených v článkoch 5 a 7. Zároveň môže dať prísľub, že v hlavnom konaní budú zachované pravidlá rozdeľovania výnosov a pravidlá priority, ktoré by sa uplatňovali na miestnych veriteľov, keby došlo k začatiu vedľajšieho konania. Takýto prísľub podlieha prípadným formálnym požiadavkám štátu, v ktorom sa začína hlavné konanie, a je vynútiteľný a záväzný vo vzťahu k majetkovej podstate“.

1. Správca konkurznej podstaty vymenovaný súdom, ktorý má právomoc podľa článku 3 ods.1, alebo v prípade konania, v ktorom má dlžník právo nakladať s majetkom, v súlade s touto právomocou môže buď správca konkurznej podstaty alebo dlžník vykonávať v inom členskom štáte všetky právomoci, ktoré im prináležia zo zákona štátu, v ktorom sa začína konanie, pokiaľ v tomto inom štáte nebolo začaté žiadne iné konkurzné konanie, a pokiaľ po podaní žiadosti o začatie konkurzného konania v tomto štáte nebolo prijaté ani žiadne ochranné opatrenie, ktorého účelom je takémuto konaniu predísť. Správca konkurznej podstaty môže predovšetkým premiestniť majetok dlžníka z územia členského štátu, v ktorom sa nachádza, za podmienok uvedených v článkoch 5 a 7. Zároveň môžu dať vynútiteľný a záväzný prísľub, že v hlavnom konaní budú zachované pravidlá rozdeľovania výnosov a pravidlá priority, ktoré by sa uplatňovali na miestnych veriteľov, keby došlo k začatiu vedľajšieho konania. Takýto prísľub uvádza skutkové predpoklady, z ktorých vychádza, najmä pokiaľ ide o distribúciu miestnych pohľadávok podľa priority a poradia v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi vedľajšie konania, hodnotu majetku rozdeliteľného v rámci vedľajšieho konania, dostupné možnosti speňaženia tejto hodnoty, podiel veriteľov v hlavnom konaní zúčastňujúcich sa vedľajšieho konania a náklady, ktoré by vyplývali zo začatia vedľajšieho konania. Prípadné požiadavky týkajúce sa formy, ktorú musí takýto prísľub mať, budú určené v zákonoch štátu, v ktorom sa začína hlavné konanie.

Odôvodnenie

V samotnom nariadení sa stanovujú minimálne kritériá, ktoré musí prísľub spĺňať, a to nielen v záujme právnej zrozumiteľnosti, ale aj zabezpečenia minimálnej ochrany miestnych veriteľov.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 29

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 20 a – písmeno da (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(da) ak je dlžníkom spoločnosť, číslo spoločnosti a adresu jej registrovaného sídla;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 29

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 20 d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že dôjde k začatiu hlavného alebo vedľajšieho konania v súvislosti so spoločnosťou, právnickou osobou alebo jednotlivcom vykonávajúcim nezávislú podnikateľskú alebo odbornú činnosť, súd, ktorý rozhoduje o začatí konkurzného konania, zabezpečí, aby sa informácie uvedené v článku 20a bezodkladne uverejnili v insolvenčnom registri štátu, v ktorom sa začína konanie.“

V prípade, že dôjde k začatiu hlavného alebo vedľajšieho konania, súd, ktorý rozhoduje o začatí konkurzného konania, zabezpečí, aby sa informácie uvedené v článku 20a bezodkladne uverejnili v insolvenčnom registri štátu, v ktorom sa začína konanie.“ Členské štáty vypracujú postupy umožňujúce vymazanie z insolvenčného registra.”

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že uverejnenie sa neobmedzuje na konkrétnych dlžníkov.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 30

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 21 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Až do zriadenia systému vzájomného prepojenia insolvenčných registrov uvedeného v článku 20b bude likvidátor žiadať, aby sa oznámenie o rozhodnutí o začatí konkurzného konania a v prípade potreby aj oznámenie o rozhodnutí o jeho vymenovaní uverejňovalo v ktoromkoľvek inom členskom štáte, v ktorom sa nachádza podnik dlžníka, a to v súlade s postupmi uverejňovania stanovenými v tomto štáte. V tomto oznámení sa uvedie aj vymenovaný likvidátor a skutočnosť, či sa na účely určenia súdnej právomoci uplatňujú pravidlá podľa článku 3 ods. 1 alebo ods. 2.

1. Až do zriadenia systému vzájomného prepojenia insolvenčných registrov uvedeného v článku 20b bude správca konkurznej podstaty žiadať, aby sa oznámenie o rozhodnutí o začatí konkurzného konania a v prípade potreby aj oznámenie o rozhodnutí o jeho vymenovaní uverejňovalo v ktoromkoľvek inom členskom štáte, v ktorom sa nachádza podnik dlžníka, a to v súlade s postupmi uverejňovania stanovenými v tomto štáte. V tomto oznámení sa uvedú všetky ostatné informácie podľa článku 20a.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 30

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 21 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Likvidátor môže požiadať, aby sa informácie uvedené v prvom odseku tohto článku uverejnili v ktoromkoľvek inom členskom štáte, v ktorom sa nachádza majetok veriteľov dlžníka, a to v súlade s postupmi stanovenými v tomto štáte.“

2. Správca konkurznej podstaty môže požiadať, aby sa informácie uvedené v prvom odseku tohto článku uverejnili v ktoromkoľvek inom členskom štáte, v ktorom sa nachádza majetok, veritelia alebo dlžníci dlžníka, a to v súlade s postupmi stanovenými v tomto štáte.“

Odôvodnenie

Nevyhnutné zosúladenie s článkom 24.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 31 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 24 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(31a) Článok 24 ods. 2 sa nahrádza takto:

2. Ak sa takýto záväzok splní pred uverejnením v zmysle článku 21, potom, ak neexistuje dôkaz o opaku, sa predpokladá, že osoba plniaca záväzok o začatí konania nevedela; ak sa takýto záväzok splní po tomto uverejnení, potom, ak neexistuje dôkaz o opaku, sa predpokladá, že osoba plniaca záväzok o začatí konania vedela.

"2. Ak sa takýto záväzok splní pred uverejnením v zmysle článkov 20a alebo 21, predpokladá sa, že ak neexistuje dôkaz o opaku, osoba plniaca záväzok o začatí konania nevedela; ak sa takýto záväzok splní po tomto uverejnení, predpokladá sa, že ak neexistuje dôkaz o opaku, osoba plniaca záväzok o začatí konania vedela.”

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť, že ustanovenie sa vzťahuje aj na uverejnenie v registri.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 32

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Bez akýchkoľvek ďalších formalít sa uznávajú aj rozhodnutia vynesené súdom, ktorého rozhodnutie o začatí konania sa uznáva podľa článku 16, a ktoré sa týkajú priebehu a uzavretia konkurzného konania, ako aj vyrovnania schválené týmto súdom. Výkon týchto rozhodnutí je vymáhateľný v súlade s článkami 32 až 56, s výnimkou článku 34 ods. 2, nariadenia (ES) č. 44/2001.

1. Bez akýchkoľvek ďalších formalít sa uznávajú aj rozhodnutia vynesené súdom, ktorého rozhodnutie o začatí konania sa uznáva podľa článku 16, a ktoré sa týkajú priebehu a uzavretia konkurzného konania, ako aj vyrovnania schválené týmto súdom. Výkon týchto rozhodnutí je vymáhateľný v súlade s článkami 39 až 46 nariadenia () č. 1215/2012.

Odôvodnenie

Zosúladenie s novým nariadením Brusel I.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 34

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 29a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Súd, na ktorý bol podaný návrh na začatie vedľajšieho konania, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti likvidátora v hlavnom konaní a na jeho žiadosť mu poskytne príležitosť byť v tejto veci vypočutý.

1. Súd, na ktorý bol podaný návrh na začatie vedľajšieho konania, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti správcu konkurznej podstaty v hlavnom konaní a na jeho žiadosť mu poskytne príležitosť byť v tejto veci vypočutý.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 34

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 29 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Súd uvedený v odseku 1 na žiadosť likvidátora v hlavnom konaní zamietne začatie vedľajšieho konania alebo odloží rozhodnutie v tejto veci, ak začatie takéhoto konania nie je potrebné z hľadiska ochrany záujmov miestnych veriteľov, a to najmä v prípade, že likvidátor v hlavnom konaní dal prísľub uvedený v článku 18 ods. 1 a že koná podľa tohto záväzku.

2. Súd uvedený v odseku 1 na žiadosť správcu konkurznej podstaty v hlavnom konaní zamietne začatie vedľajšieho konania alebo odloží rozhodnutie v tejto veci, ak správca konkurznej podstaty v hlavnom konaní poskytne dostatočný dôkaz o tom, že začatie takéhoto konania nie je potrebné z hľadiska ochrany záujmov miestnych veriteľov, a to najmä v prípade, že správca konkurznej podstaty v hlavnom konaní dal prísľub uvedený v článku 18 ods. 1 a že koná podľa tohto záväzku.

Odôvodnenie

Objasnenie z hľadiska dôkazného bremena.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 34

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 29 a – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Miestni veritelia majú právo napadnúť rozhodnutie o odložení alebo odmietnutí začatia vedľajšieho konania do troch týždňov odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia podľa článku 20a písm. a).

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť, že je možné odvolať sa voči rozhodnutiu súdu.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 34

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 29 a – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Miestni veritelia majú právo obrátiť sa na súd, ktorý vedie hlavné konanie, aby od správcu konkurznej podstaty v hlavnom konaní požadoval prijatie vhodných opatrení potrebných na ochranu záujmov miestnych veriteľov. Takáto požiadavka môže zahŕňať zákaz premiestnenia majetku z členského štátu, v ktorom bolo odložené alebo zamietnuté začatie vedľajšieho konania, odloženie rozdeľovania výnosov v hlavnom konaní alebo záväzok správcu konkurznej podstaty v hlavnom konaní zaistiť bezpečnosť na plnenie týchto prísľubov.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 34

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 29 a – odsek 2 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c. Súd uvedený v odseku 1 môže vymenovať poručníka s obmedzenými právomocami. Poručník zabezpečí, aby sa tento prísľub riadne vykonával a zúčastňuje sa na jeho implementácii, ak je to potrebné v záujme ochrany záujmov miestnych veriteľov. Poručník má právo obrátiť sa na súd v súlade s odsekom 2b.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 34

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 29 a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Likvidátor v hlavnom konaní je informovaný o rozhodnutí o začatí vedľajšieho konania a má právo toto rozhodnutie napadnúť.“

4. Správca konkurznej podstaty v hlavnom konaní je bezprostredne informovaný o rozhodnutí o začatí vedľajšieho konania a má právo toto rozhodnutie napadnúť do troch týždňov od prijatia tohto oznámenia. V odôvodnených prípadoch súd, ktorý rozhoduje o začatí vedľajšieho konania, môže skrátiť toto obdobie až jeden týždeň po prijatí tohto oznámenia.”

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť právnu istotu sa zavádza lehota.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 35

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 31 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Likvidátor v hlavnom konaní a likvidátor vo vedľajšom konaní navzájom spolupracujú, pokiaľ je táto spolupráca zlučiteľná s pravidlami uplatňovanými pre každé z týchto konaní. Táto spolupráca môže pritom prebiehať na základe dohôd alebo protokolov.

1. Správcovia konkurznej podstaty v konkurzných konaniach týkajúcich sa rovnakého dlžníka navzájom spolupracujú, pokiaľ táto spolupráca prispeje k účinnejšiemu vedeniu konaní, je zlučiteľná s pravidlami uplatňovanými pre každé z týchto konaní a nespôsobuje konflikt záujmov. Táto spolupráca môže pritom prebiehať na základe dohôd alebo protokolov.

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 42a, ako sa uvádza v odôvodnení 20a. Zmena tiež objasňuje, že ustanovenie sa vzťahuje aj na územné konania.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 36

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 31 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V záujme uľahčenia koordinácie hlavného a vedľajšieho konkurzného konania týkajúceho sa rovnakého dlžníka spolupracuje súd, na ktorý bol podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo ktorý takéto konanie začal, s akýmkoľvek iným súdom, na ktorom prebieha konkurzné konanie alebo ktorý takéto konanie začal, pokiaľ je táto spolupráca zlučiteľná s pravidlami uplatňovanými pre každé z týchto konaní. Na tento účel môžu súdy v prípade potreby vymenovať osobu alebo subjekt, ktoré budú konať podľa ich pokynov.

1. V záujme uľahčenia koordinácie konkurzného konania týkajúceho sa rovnakého dlžníka spolupracuje súd, na ktorý bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, alebo ktorý takéto konanie začal, s akýmkoľvek iným súdom, na ktorom prebieha konkurzné konanie, alebo ktorý takéto konanie začal, pokiaľ táto spolupráca prispeje k účinnejšiemu vedeniu konania a je zlučiteľná s pravidlami uplatňovanými pre každé z týchto konaní. Na tento účel môžu súdy v prípade potreby vymenovať osobu alebo subjekt, ktoré budú konať podľa ich pokynov, a to pod podmienkou, že je to zlučiteľné s pravidlami, ktoré sa na toto konanie vzťahujú.

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 42b, ako sa uvádza v odôvodnení 20a.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 36

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 31 b – odsek 1 – pododsek 1 – úvodné znenie

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V záujme uľahčenia koordinácie hlavného a vedľajšieho konkurzného konania týkajúceho sa rovnakého dlžníka

1. V záujme uľahčenia koordinácie konkurzného konania týkajúceho sa rovnakého dlžníka

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 42c, ako sa uvádza v odôvodnení 20a.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 36

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 31 b – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

v každom prípade, pokiaľ takáto spolupráca a komunikácia prispievajú k účinnejšej koordinácii konaní, sú zlučiteľné s pravidlami uplatňovanými pre každé z týchto konaní a nespôsobujú konflikt záujmov.

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 42c, ako sa uvádza v odôvodnení 20a.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 38

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 34 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že vedľajšie konkurzné konanie týkajúce sa právnickej osoby začalo v členskom štáte, v ktorom má táto právnická osoba registrované sídlo a ukončenie tohto konania vedie k zániku tejto právnickej osoby, uvedená skutočnosť nebráni pokračovaniu hlavného konania, ktoré bolo začaté v inom členskom štáte.“

2. V prípade, že vedľajšie konkurzné konanie týkajúce sa právnickej osoby začalo v členskom štáte, v ktorom má táto právnická osoba registrované sídlo a ukončenie tohto konania vedie k zániku tejto právnickej osoby, dotknutá právnická osoba nebude vymazaná z obchodného registra, kým sa neukončí hlavné konanie.“

Odôvodnenie

Objasnenie prípadov, keď centrum hlavných záujmov nie je totožné s registrovaným sídlom spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 45

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 42 a – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) preskúmavanie možností reštrukturalizácie skupiny a v náležitých prípadoch koordináciu pri príprave koordinovaného plánu reštrukturalizácie a pri jeho prerokovaní;

(b) preskúmavanie možností reštrukturalizácie členov skupiny, ktorí sú predmetom konkurzného konania, a v náležitých prípadoch koordináciu pri príprave koordinovaného plánu reštrukturalizácie a pri jeho prerokovaní;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 45

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 42 b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V prípade, že sa konkurzné konanie týka dvoch alebo viacerých členov skupiny spoločností, súd, na ktorý bol podaný návrh na začatie konkurzného konania týkajúceho sa člena takejto skupiny alebo ktorý takéto konanie začal, spolupracuje s akýmkoľvek iným súdom, na ktorý bol podaný návrh na začatie konania týkajúceho sa iného člena danej skupiny alebo ktorý takéto konanie začal, pokiaľ táto spolupráca prispeje k účinnejšiemu vedeniu konaní a je zlučiteľná s pravidlami uplatňovanými pre tieto konania. Na tento účel môžu súdy v prípade potreby vymenovať osobu alebo subjekt, ktoré budú konať podľa ich pokynov.

1. V prípade, že sa konkurzné konanie týka dvoch alebo viacerých členov skupiny spoločností, súd, na ktorý bol podaný návrh na začatie konkurzného konania týkajúceho sa člena takejto skupiny alebo ktorý takéto konanie začal, spolupracuje s akýmkoľvek iným súdom, na ktorý bol podaný návrh na začatie konania týkajúceho sa iného člena danej skupiny alebo ktorý takéto konanie začal, pokiaľ táto spolupráca prispeje k účinnejšiemu vedeniu konaní a je zlučiteľná s pravidlami uplatňovanými pre tieto konania. Na tento účel môžu súdy v prípade potreby vymenovať osobu alebo subjekt, ktoré budú konať podľa ich pokynov, a to pod podmienkou, že je to zlučiteľné s pravidlami, ktoré sa na toto konanie vzťahujú.

Odôvodnenie

Cieľom je objasnenie, pretože sa to týka aj súdov.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 45

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 42 c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Likvidátor vymenovaný v konkurznom konaní, ktoré sa týka člena skupiny spoločností, spolupracuje a komunikuje s akýmkoľvek súdom, na ktorý bol podaný návrh na začatie konania týkajúceho sa iného člena danej skupiny spoločností alebo ktorý takéto konanie začal, pokiaľ táto spolupráca prispeje k uľahčeniu koordinácie konaní a je zlučiteľná s pravidlami uplatňovanými pre tieto konania. Likvidátor môže od tohto súdu požadovať predovšetkým informácie o konaniach, ktoré sa týkajú iného člena skupiny, alebo pomoc v konaní, v ktorom bol vymenovaný.

Správca konkurznej podstaty vymenovaný v konkurznom konaní, ktoré sa týka člena skupiny spoločností, spolupracuje a komunikuje s akýmkoľvek súdom, na ktorý bol podaný návrh na začatie konania týkajúceho sa iného člena danej skupiny spoločností alebo ktorý takéto konanie začal, pokiaľ táto spolupráca prispeje k uľahčeniu koordinácie konaní, je zlučiteľná s pravidlami uplatňovanými pre tieto konania a nespôsobuje konflikt záujmov. Správca konkurznej podstaty môže od tohto súdu požadovať predovšetkým informácie o konaniach, ktoré sa týkajú iného člena skupiny, alebo pomoc v konaní, v ktorom bol vymenovaný.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že konflikty záujmov predstavujú obmedzenia spolupráce medzi súdmi a správcami konkurznej podstaty.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 45

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 42 d – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) požiadať o prerušenie konania, ktoré bolo začaté v súvislosti s iným členom danej skupiny;

(b) požiadať o prerušenie konania, ktoré bolo začaté v súvislosti s iným členom danej skupiny, a to na obdobie najviac dvoch mesiacov;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 45

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 42 d – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) navrhnúť plán záchrany, vyrovnanie alebo porovnateľné opatrenie pre všetkých alebo niektorých členov skupiny, v súvislosti s ktorými bolo začaté konkurzné konanie, a predložiť ich v akomkoľvek konaní, ktoré bolo začaté v súvislosti s iným členom danej skupiny v súlade s právom uplatniteľným na toto konanie; and

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 45

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 42 d – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) požiadať o dodatočné procesné opatrenia v rámci práva uvedeného v písmene c), ktoré môžu byť nevyhnutné pre záchranu, vrátane konverzie konania.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 45

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 42 d – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Súd, na ktorom sa začalo konanie uvedené v odseku 1 písm. b), toto konanie úplne alebo čiastočne preruší, ak sa preukáže, že z prerušenia tohto konania budú mať prospech veritelia v tomto konaní. Prerušenie konania možno nariadiť maximálne na obdobie troch mesiacov, pričom ho možno o rovnakú dobu predĺžiť alebo obnoviť. Súd, ktorý nariadil prerušenie konania, môže od likvidátora požadovať, aby prijal vhodné opatrenia na ochranu záujmov veriteľov v konaní.“

2. Súd, na ktorom sa začalo konanie uvedené v odseku 1 písm. b), toto konanie úplne alebo čiastočne preruší, ak správca konkurznej podstaty poskytne dostatočný dôkaz o tom, že z prerušenia tohto konania budú mať prospech veritelia v tomto konaní. Prerušenie konania možno nariadiť maximálne na obdobie dvoch mesiacov. Súd, ktorý nariadil prerušenie konania, môže od správcu konkurznej podstaty požadovať, aby prijal vhodné opatrenia na ochranu záujmov veriteľov v konaní.“

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 45

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 42 d a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 42da

 

Začatie postupov koordinácie skupiny

 

1. Správcovia konkurznej podstaty môžu iniciovať postupy koordinácie skupiny na každom súde príslušnom vo veci konkurzného konania týkajúceho sa spoločnosti patriacej do skupiny spoločností za predpokladu, že:

 

(a) prebieha konkurzné konanie týkajúce sa tohto člena skupiny a

 

(b) členovia skupiny, ktorí majú centrum svojich hlavných záujmov v členskom štáte súdu, ktorý koná vo veci začatia koordinačného konania týkajúceho sa skupiny, vykonávajú kľúčové funkcie v rámci skupiny.

 

2. V prípade, že viac než jeden súd koná vo veci začatia koordinačného konania týkajúceho sa skupiny, koordinačné konanie týkajúce sa skupiny sa začne v členskom štáte, v ktorom sa vykonávajú najdôležitejšie funkcie v rámci skupiny. V tomto rozsahu súdy, ktoré v tejto veci konajú, komunikujú a navzájom spolupracujú v súlade s článkom 42b. V prípade, že nie je možné určiť najvýznamnejšie funkcie, môže postup koordinácie skupiny začať súd, na ktorý bol podaný prvý návrh, a to za predpokladu, že sú splnené podmienky pre samotné začatie daného postupu.

 

3. V prípade začatia koordinačného konania týkajúceho sa skupiny zaniká správcovi konkurznej podstaty právo požiadať o prerušenie konania podľa článku 42d ods. 1. a podlieha schváleniu koordinátora. Existujúce prerušenia zostávajú v platnosti a účinnosti, pričom koordinátor má právomoc požiadať o ukončenie takéhoto prerušenia.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 45

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 42 d b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 42db

 

Práva a povinnosti koordinátora

 

1. Súd, ktorý nariadi začatie postupu koordinácie skupiny, vymenuje koordinátora. Koordinátor je nezávislý od členov skupiny a ich veriteľov a jeho úlohou je:

 

(a) identifikovať a formulovať procesné a vecné odporúčania týkajúce sa koordinovaného riadenia konkurzných konaní;

 

(b) pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi dvomi alebo viacerými správcami konkurznej podstaty členov skupiny a

 

(c) predložiť plán koordinácie skupiny, ktorým sa identifikuje, vysvetlí a odporučí ucelený rad opatrení reagujúcich na integrovaný prístup k prípadom platobnej neschopnosti spoločností v rámci skupiny. Plán môže obsahovať predovšetkým odporúčania, pokiaľ ide o

 

(i) opatrenia, ktoré treba prijať v záujme obnovy hospodárskej výkonnosti a finančného zdravia skupiny alebo jej časti;

 

(ii) riešenia sporov vnútri skupiny, najmä s ohľadom na transakcie vnútri skupiny a odporovacie žaloby;

 

(iii) dohody medzi správcami konkurznej podstaty platobne neschopných spoločností v rámci skupiny.

 

2. Koordinátor má právo:

 

(a) byť vypočutý a podieľať sa na akomkoľvek začatom konaní, predovšetkým konaní začatom v súvislosti s iným členom danej skupiny, a to najmä prostredníctvom účasti na schôdzi veriteľov;

 

(b) predložiť a vysvetliť plán koordinácie skupiny schválený v súlade s článkom 42dc ods. 3;

 

(c) vyžiadať od ktoréhokoľvek správcu konkurznej podstaty informácie, ktoré sú alebo by mohli byť užitočné pri určovaní a navrhovaní stratégií a opatrení v záujme koordinácie konaní a

 

(d) požiadať o prerušenie konania, ktoré bolo začaté v súvislosti s iným členom danej skupiny, na obdobie najviac tri mesiace a požiadať o ukončenie tohto prerušenia.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 45

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 42 d c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 42dc

 

Schválenie plánu koordinácie skupiny súdom

 

1. Správcovia konkurznej podstaty vymenovaní v rámci konkurzných konaní, ktorých sa potenciálne týka realizácia plánu koordinácie skupiny, môžu vyjadriť pripomienky k návrhu tohto plánu v lehote, ktorú určí koordinátor pri predložení návrhu, nie však dlhšej ako jeden mesiac.

 

2. K návrhu plánu predloženému súdu na schválenie sa prikladajú:

 

(a) vyjadrenie koordinátora o tom, ako bol zabezpečený súlad s odsekom 1;

 

(b) pripomienky správcov konkurznej podstaty prijaté od momentu predloženia návrhu plánu a

 

(c) odôvodnené vyhlásenie koordinátora o spôsoboch možného zohľadnenia pripomienok v rámci návrhu plánu.

 

3. Súd schváli plán, ak sa domnieva, že koordinátor splnil formálne požiadavky uvedené v ods. 2 a v článku 42db ods. 1 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 45

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 42 d d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 42dd

 

Vzťah medzi koordinačnými konaniami týkajúcimi sa skupiny a konkurznými konaniami

 

1. Správca konkurznej podstaty má počas vedenia konkurzného konania povinnosť zohľadniť odporúčania koordinátora a plán koordinácie skupiny. Ak má správca konkurznej podstaty v úmysle odkloniť sa od opatrení alebo krokov navrhovaných v pláne koordinácie skupiny, vysvetlí tento odklon na základe primeraných dôvodov na schôdzi koordinátorov alebo inému orgánu, ktorému sa zodpovedá podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.

 

2. Nedodržanie súladu s odsekom 1 sa považuje za porušenie povinností správcu konkurznej podstaty podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 45

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 42 d e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 42de

 

Zodpovednosť koordinátora

 

Koordinátor vykonáva svoje povinnosti s náležitou starostlivosťou. Zodpovedá za škodu na majetku, ktorý je predmetom konkurzného konania, na ktoré sa vzťahujú koordinačné konania týkajúce sa skupiny, pokiaľ je túto škodu možné odôvodnene prisúdiť porušeniu jeho povinností. Jeho zodpovednosť sa ustanovuje v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bolo začaté koordinačné konanie.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 45

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 42 d f (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 42df

 

Náklady

 

1. V právnych predpisoch členských štátoch sa stanovujú súdne poplatky a odmena pre koordinátora.

 

2. Na nákladoch na koordinačné konania týkajúce sa skupiny sa podieľajú pomernou časťou členovia skupiny, voči ktorým bolo začaté konkurzné konanie v čase začatia koordinačných konaní. Podiel, ktorý uhradí každý člen skupiny, sa vypočíta na základe podielu hodnoty majetku daného člena na konsolidovanom majetku všetkých členov skupiny, voči ktorým bolo začaté konkurzné konanie.

Odôvodnenie

Pozri vysvetlenie v dôvodovej správe.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 47

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 45 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na účely zmeny a doplnenia prílohy A oznámia členské štáty Komisii svoje vnútroštátne pravidlá upravujúce konkurzné konania, ktoré si želajú zaradiť do prílohy A, a zároveň poskytnú aj ich stručným popis. Komisia posúdi, či oznámené pravidlá zodpovedajú podmienkam stanoveným v článku 1, a ak áno, prostredníctvom delegovaného aktu zmení a doplní prílohu A.“

2. Členské štáty oznámia Komisii svoje vnútroštátne pravidlá upravujúce konkurzné konania, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 1, a zároveň poskytnú aj ich stručný popis. Komisia posúdi, či oznámené pravidlá zodpovedajú podmienkam stanoveným v článku 1, a ak áno, prostredníctvom delegovaného aktu zmení a doplní prílohu A.“

Odôvodnenie

Členským štátom nenáleží rozhodovať, ktoré konanie patrí do prílohy A. Ak sú podmienky článku 1 splnené, členské štáty musia podať oznámenie.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 47

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 45 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Členské štáty oznámia Komisii všetky podstatné zmeny, ktoré sa týkajú ich vnútroštátnych pravidiel upravujúcich konkurzné konania. Komisia posúdi, či zmenené pravidlá zodpovedajú podmienkam stanoveným v článku 1, a ak áno, prostredníctvom delegovaných aktov zmení prílohu A.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že aj podstatné zmeny treba oznamovať.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 50

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Článok 46 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na spracovávanie osobných údajov členskými štátmi podľa tohto nariadenia sa uplatňuje smernica 95/46/ES.

1. Na spracovávanie osobných údajov členskými štátmi podľa tohto nariadenia sa uplatňujú vnútroštátne pravidlá, ktorými sa transponuje smernica 95/46/ES, a to pod podmienkou, že spracovateľské operácie uvedené v článku 3 ods. 2 smernice 95/46/ES tým nie sú dotknuté.

Odôvodnenie

Tieto zmeny odzrkadľujú odporúčanie uvedené v stanovisku európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 51 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

Príloha C – Nemecko

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(51a) V prílohe C sa oddiel s názvom DEUTSCHLAND mení takto:

DEUTSCHLAND

"DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter

- Konkursverwalter

- Vergleichsverwalter

- Vergleichsverwalter

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Verwalter

- Verwalter

- Insolvenzverwalter

- Insolvenzverwalter

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Treuhänder

- Treuhänder

- Vorläufiger Insolvenzverwalter

- Vorläufiger Insolvenzverwalter

 

- Vorläufiger Sachwalter"

Odôvodnenie

Zohľadnenie zmien v článku 2 písm. b) bode i).

  • [1]  Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 55.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie je dôležitou iniciatívou, o ktorú požiadal Parlament vo svojej správe s odporúčaniami pre Komisiu o konkurznom konaní v rámci práva obchodných spoločností EÚ (2011/2006(INI)), ktorú prijalo plénum v októbri 2011. Pripomienka Parlamentu uvedená v správe, že „existujú určité oblasti právnych predpisov o platobnej neschopnosti, kde je možné a vhodné dosiahnuť harmonizáciu”, je aj dnes stále platná. Nemožno opomenúť skutočnosť, že „rozdiely v konkurznom práve jednotlivých členských štátov prinášajú podnikom s cezhraničnou činnosťou konkurenčné výhody, resp. nevýhody a ťažkosti, ktoré by sa mohli stať prekážkami úspešnej reštrukturalizácie podnikov s platobnou neschopnosťou”.

Cezhraničné konkurzy už nie sú výnimkou, ale každodenným javom, a to nielen v prípade veľkých (skupín) spoločností, ale aj MSP. Existuje dostatok dostupných údajov o uplatňovaní európskeho nariadenia o konkurznom konaní, ktoré nám umožňujú riešiť tie najhorúcejšie problémy. Existuje mnoho argumentov za podporu reformného procesu, v neposlednom rade modernizácia konkurzného práva EÚ s cieľom presunúť pozornosť z likvidácie spoločnosti smerom k poskytnutiu druhej šance podnikom.

Návrh správy podporuje zmeny, ktoré navrhla Komisia. Cieľom mnohých predložených pozmeňujúcich návrhov nie je zmeniť štruktúru návrhu Komisie ani zaviesť nové prvky, ale mnohé navrhujú objasnenia alebo zosúladenie textu s acquis.

Komisia odhalila päť významných nedostatkov, ktoré treba odstrániť. Rozsah pôsobnosti nariadenia o konkurznom konaní, ktoré navrhla Komisia, je potrebné zmeniť tak, aby za vzťahoval aj na ďalšie mechanizmy reštrukturalizácie.

Existujú však pochybnosti, či by za určitých podmienok malo byť možné začať konkurzné konania bez účasti súdu, pretože v takej situácii by prináležalo správcovi konkurznej podstaty, aby stanovil centrum hlavných záujmov. Mohlo by to byť v rozpore s cieľom posilnenia právnej istoty a zabránenia účelovému výberu jurisdikcie (tzv. forum shopping), a preto to treba vypustiť.

Vo všeobecnosti by bolo želateľné lepšie vymedziť pojem „centrum hlavných záujmov” zosúladením s príslušnou judikatúrou Európskeho súdneho dvora. Parlament vo svojej iniciatívnej legislatívnej správe v tejto súvislosti uviedol, že pri vymedzení pojmu „centrum hlavných záujmov” by sa mali zohľadniť kritériá, ako je hlavné vykonávanie podnikateľských aktivít, ktoré je viditeľné zvonku, umiestnenie majetku, centrum prevádzkových alebo výrobných aktivít atď. Aby sa nekládol dôraz iba na rozhodnutia v oblasti riadenia a aby sa nebrala do úvahy otázka umiestnenia majetku, bol predložený pozmeňovací návrh k odôvodneniu 13a.

Návrh správy podporuje tak, ako o to požiadal Parlament, vytvorenie registra EÚ, ktorý umožní veriteľom a súdom určiť, či bolo alebo nebolo začaté konkurzné konanie v inom členskom štáte. Register by mal byť súčasťou portálu e-justice a mal by obsahovať všetky príslušné informácie o začatých cezhraničných konkurzných konaniach. Existencia takéhoto registra má kľúčový význam pre zvýšenie publicity a transparentnosti.

Návrh správy tiež víta návrhy Komisie týkajúce sa vedľajšieho konania. Okrem toho sú v ňom uvedené minimálne kritériá, ktoré musí spĺňať prísľub správcu konkurznej podstaty voči miestnym veriteľom, aby bol vynútiteľný a záväzný. Takisto objasňuje, že každé rozhodnutie o odložení alebo odmietnutí začatia vedľajšieho konania môže byť napadnuté miestnymi veriteľmi. Návrh správy sa v neposlednom rade zaoberá dôležitou otázkou, čo sa stane v prípade, že správca konkurznej podstaty nesplní svoj prísľub. V takom prípade by miestni veritelia mali mať právo požiadať súd o ochranu, napríklad prostredníctvom zákazu premiestnenia majetku (článok 29a ods. 2b).

Napokon je potrebné sformulovať vhodné riešenia, ako viesť konkurzné konania v prípade skupín spoločností. Parlament požiadal vo svojej legislatívnej správe Komisiu o flexibilný návrh nariadenia o konkurznom konaní skupín, ktorý by rozlišoval dva scenáre, a to skupiny s pomerne jednoznačným vlastníctvom a decentralizované skupiny. Komisia sa v súčasnosti neriadi odporúčaniami Parlamentu, ale zameriava sa na posilnenie koordinácie rôznych konkurzných konaní a komunikácie v rámci nich. Riadne a dobre koordinované konkurzné konania môžu v skutočnosti prispieť k tomu, aby sa zabránilo likvidácii skupín, a zvýšiť možnosť lepšieho speňaženia majetku a zachovania pracovných miest.

Návrh správy však ide o krok ďalej a navrhuje ambicióznejšie riešenie pre konkurzné konanie skupín spoločností. Toto riešenie možno chápať ako kompromis medzi prístupom Komisie zameraným na koordináciu a komunikáciu a pozíciou Parlamentu, ktorú predstavil vo svojej iniciatívnej legislatívnej správe. Navrhuje sa vymenovať koordinátora, ktorý nielen určí a navrhne odporúčania pre koordinované vedenie konkurzných konaní (článok 42f ods. 1 písm. a)), ale takisto predloží plán koordinácie skupiny, v ktorom určí, popíše a odporučí komplexný súbor opatrení k riešeniu platobnej neschopnosti členov skupiny (článok 42f ods. 1 písm. c)). Tento koordinačný plán musí byť schválený súdom. Správca konkurznej podstaty má možnosť vyjadriť sa k tomuto plánu pred jeho schválením (článok 42g ods. 1). Plán koordinácie skupiny však nie je záväzný pre správcov konkurznej podstaty a môžu sa od neho odkloniť (článok 42h).

POSTUP

Názov

Zmena nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní

Referenčné čísla

COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD)

Dátum predloženia v EP

12.12.2012

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

JURI

15.1.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

15.1.2013

LIBE

15.1.2013

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

ECON

14.1.2013

LIBE

22.1.2013

 

 

Spravodajca

               dátum vymenovania

Klaus-Heiner Lehne

18.12.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.4.2013

16.9.2013

4.11.2013

 

Dátum prijatia

17.12.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, József Szájer

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Dátum predloženia

20.12.2013