Betänkande - A7-0481/2013Betänkande
A7-0481/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden

20.12.2013 - (COM(2012)0744 – C7‑0413/2012 – 2012/0360(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Klaus-Heiner Lehne


Förfarande : 2012/0360(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0481/2013
Ingivna texter :
A7-0481/2013
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden

(COM(2012)0744 – C7‑0413/2012 – 2012/0360(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0744),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 81 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0413/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 22 maj 2013[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0481/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1346/2000 bör utvidgas till att även omfatta förfaranden som stärker förutsättningarna att rädda gäldenärer som trots allt är ekonomiskt bärkraftiga. Syftet är att hjälpa sunda företag att överleva och ge entreprenörer en andra chans. Tillämpningsområdet bör särskilt omfatta förfaranden som gör det möjligt att rekonstruera en gäldenär innan insolvensförfaranden inleds eller som innebär att den befintliga företagsledningen sitter kvar. Förordningen bör också omfatta sådana förfaranden för skuldsanering för konsumenter och egenföretagare som inte ryms inom bestämmelserna i det nuvarande instrumentet.

(3) Tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1346/2000 bör utvidgas till att även omfatta förfaranden som stärker förutsättningarna att rädda gäldenärer som befinner sig i allvarliga ekonomiska trångmål. Syftet är att hjälpa sunda företag att överleva och ge entreprenörer en andra chans. Tillämpningsområdet bör särskilt omfatta förfaranden som gör det möjligt att rekonstruera en gäldenär innan insolvensförfaranden inleds eller som innebär att den befintliga företagsledningen sitter kvar. Förordningen bör också omfatta sådana förfaranden för skuldsanering för konsumenter och egenföretagare som inte ryms inom bestämmelserna i det nuvarande instrumentet.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Bestämmelserna om behörighet att inleda insolvensförfaranden bör klargöras. Samtidigt är det viktigt att förbättra den processuella ramen för fastställande av vilken medlemsstats domstolar som ska vara behöriga. Förordningen bör vidare innehålla en uttrycklig bestämmelse om behörighet att vidta åtgärder som är en direkt följd av eller har ett nära samband med insolvensförfaranden.

(4) Bestämmelserna om behörighet att inleda insolvensförfaranden bör klargöras. Samtidigt är det viktigt att förbättra den processuella ramen för fastställande av vilken medlemsstats domstolar som ska vara behöriga. Förordningen bör vidare innehålla en uttrycklig bestämmelse om behörighet att väcka talan som är en direkt följd av och har ett nära samband med insolvensförfaranden.

Motivering

Anpassning till artikel 3a.1.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1346/2000

Skäl 9a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”(9a) Tillämpningsområdet för denna förordning bör utvidgas till att även omfatta förfaranden som stärker förutsättningarna att undsätta en ekonomiskt bärkraftig gäldenär. Syftet är att hjälpa sunda företag att överleva och ge entreprenörer en andra chans. Tillämpningsområdet bör särskilt omfatta förfaranden som gör det möjligt att rekonstruera en gäldenär innan insolvensförfaranden inleds, förfaranden som innebär att den befintliga företagsledningen sitter kvar samt förfaranden för skuldsanering för konsumenter och egenföretagare. Eftersom dessa förfaranden inte nödvändigtvis behöver leda till att en förvaltare utses, bör de omfattas av denna förordning om de äger rum under en domstols kontroll eller övervakning. I detta sammanhang kan ordet ”kontroll” inbegripa situationer där domstolen endast ingriper på begäran av en borgenär eller en berörd part.

”(9a) Tillämpningsområdet för denna förordning bör utvidgas till att även omfatta förfaranden som stärker förutsättningarna att undsätta en gäldenär i allvarliga ekonomiska trångmål. Syftet är att hjälpa sunda företag att överleva och ge entreprenörer en andra chans. Tillämpningsområdet bör särskilt omfatta förfaranden som gör det möjligt att rekonstruera en gäldenär innan insolvensförfaranden inleds, förfaranden som innebär att den befintliga företagsledningen sitter kvar samt förfaranden för skuldsanering för konsumenter och egenföretagare. Eftersom dessa förfaranden inte nödvändigtvis behöver leda till att en insolvensrepresentant utses, bör de omfattas av denna förordning om de äger rum under en domstols kontroll eller övervakning.

Motivering

Se ändringarna av artikel 3b.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 1346/2000

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Skäl 10 ska ersättas med följande:

utgår

”(10) Insolvensförfaranden innebär inte nödvändigtvis ingripande av en rättslig myndighet. Uttrycket domstol i denna förordning bör ges en vid betydelse och inbegripa en person eller ett organ med bemyndigande enligt nationell lagstiftning att inleda insolvensförfaranden. För att förordningen ska vara tillämplig bör förfarandena (som består av åtgärder och formaliteter föreskrivna i lag) inte endast överensstämma med förordningens bestämmelser utan också vara officiellt erkända och ha rättsverkan i den medlemsstat där ett insolvensförfarande inleds.

 

Motivering

Anpassning till strykningen av artikel 3b.2.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1346/2000

Skäl 11

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(8a) Skäl 11 ska ersättas med följande:

(11) Förordningen utgår från det förhållandet att ett enda allmängiltigt insolvensförfarande inom hela gemenskapen knappast kan genomföras eftersom det finns så stora skillnader i materiell rätt mellan de olika medlemsstaterna. Mot bakgrund av detta skulle det ofta leda till svårigheter om rättsordningen i den stat där förfarandet inleds tillämpades undantagslöst. Detta gäller till exempel för den mycket skiftande utformningen av olika säkerhetsintressen som finns inom gemenskapen. Utformningen av de förmånsrätter som vissa borgenärer åtnjuter vid insolvensförfaranden skiljer sig ibland också fullständigt åt. Förordningen försöker ta hänsyn till detta på två olika sätt. Det bör å ena sidan anges särskilda bestämmelser om tillämplig lag för vissa typer av rättsliga relationer (t.ex. sakrätter och anställningsavtal). Det föreskrivs å andra sidan att det förutom ett huvudinsolvensförfarande med allmän räckvidd även skall finnas nationella förfaranden som bara omfattar tillgångar i den stat där förfarandet inleds.

(11) Förordningen utgår från det förhållandet att ett enda allmängiltigt insolvensförfarande inom hela gemenskapen knappast kan genomföras eftersom det finns så stora skillnader i materiell rätt mellan de olika medlemsstaterna. Mot bakgrund av detta skulle det ofta leda till svårigheter om rättsordningen i den stat där förfarandet inleds tillämpades undantagslöst. Detta gäller till exempel för den mycket skiftande utformningen av olika säkerhetsintressen som finns inom unionen. Utformningen av de förmånsrätter som vissa borgenärer åtnjuter vid insolvensförfaranden skiljer sig ibland också fullständigt åt. Ytterligare harmoniseringsåtgärder bör också omfatta förmånsrätter för anställda. Förordningen försöker ta hänsyn till detta på två olika sätt. Det bör å ena sidan anges särskilda bestämmelser om tillämplig lag för vissa typer av rättsliga relationer (t.ex. sakrätter och anställningsavtal). Det föreskrivs å andra sidan att det förutom ett huvudinsolvensförfarande med allmän räckvidd även skall finnas nationella förfaranden som bara omfattar tillgångar i den stat där förfarandet inleds.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11

Förordning (EG) nr 1346/2000

Skäl 13a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13a) Platsen för ett företags eller en annan juridisk persons ”huvudsakliga intressen” bör presumeras vara där företaget eller den juridiska personen har sitt säte. Det bör dock vara möjligt att motbevisa denna presumtion om företagets huvudkontor är beläget i en annan medlemsstat än den där det har sitt säte och det efter en övergripande bedömning av alla relevanta faktorer kan konstateras, på ett sätt som är fastställbart för tredje part, att centrum för företagets ledning och övervakning samt för tillvaratagande av företagets intressen finns i denna andra medlemsstat. Däremot bör det inte vara möjligt att motbevisa presumtionen om de organ som ansvarar för ledningen och övervakningen av ett företag befinner sig på samma plats som dess säte och ledningsbesluten fattas där på ett sätt som är fastställbart för tredje part.

(13a) Platsen för ett företags eller en annan juridisk persons ”huvudsakliga intressen” bör presumeras vara där företaget eller den juridiska personen har sitt säte. Det bör dock vara möjligt att motbevisa denna presumtion, i synnerhet om företagets huvudkontor är beläget i en annan medlemsstat än den där det har sitt säte och det efter en övergripande bedömning av alla relevanta faktorer kan konstateras, på ett sätt som är fastställbart för tredje part, att centrum för företagets ledning och övervakning samt för tillvaratagande av företagets intressen finns i denna andra medlemsstat.

Motivering

Förtydligande av att det inte bara är ledningsbesluten utan även andra faktorer – såsom var de huvudsakliga tillgångarna finns – som är relevanta när platsen för de huvudsakliga intressena bestäms.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 1346/2000

Skäl 19a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19a) Sekundärförfaranden kan också hämma en effektiv förvaltning av boet. På begäran av förvaltaren bör därför den domstol vid vilken sekundärförfaranden inleds ha möjlighet att skjuta upp eller vägra att inleda sådana förfaranden om de inte är nödvändiga för att skydda lokala borgenärers intressen. Detta bör särskilt vara fallet om förvaltaren, genom ett åtagande som är bindande för boet, går med på att behandla lokala borgenärer som om sekundärförfaranden hade inletts och att tillämpa de bestämmelser om rangordning som gäller i den medlemsstat där inledande av sekundärförfaranden har begärts vid fördelningen av tillgångar som finns i den medlemsstaten. Förordningen bör ge förvaltaren möjlighet att göra sådana åtaganden.

(19a) Sekundärförfaranden kan också hämma en effektiv förvaltning av boet. På begäran av insolvensrepresentanten bör därför den domstol vid vilken ett sekundärförfarande inleds ha möjlighet att skjuta upp eller vägra att inleda ett sådant förfarande om det inte är nödvändigt för att skydda lokala borgenärers intressen. Detta bör särskilt vara fallet om insolvensrepresentanten, genom ett åtagande som är bindande för boet, går med på att behandla lokala borgenärer som om ett sekundärförfarande hade inletts och att tillämpa de bestämmelser om rangordning som gäller i den medlemsstat där inledandet av sekundärförfarandet har begärts vid fördelningen av tillgångar som finns i den medlemsstaten. Förordningen bör ge insolvensrepresentanten möjlighet att göra sådana åtaganden och att fastställa objektiva kriterier som dessa åtaganden måste uppfylla.

Motivering

Se motiveringen till artikel 18.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 1346/2000

Skäl 19b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19b) För att garantera ett effektivt skydd för lokala intressen bör förvaltaren i huvudförfarandet inte kunna realisera eller omlokalisera tillgångar i den medlemsstat där ett driftställe är beläget på ett oegentligt sätt, särskilt om det sker för att motverka möjligheterna att tillgodose sådana intressen genom att sekundärförfaranden inleds längre fram.

(19b) För att garantera ett effektivt skydd för lokala intressen bör insolvensrepresentanten i huvudförfarandet inte kunna realisera eller omlokalisera tillgångar i den medlemsstat där ett driftställe är beläget på ett oegentligt sätt, särskilt om det sker för att motverka möjligheterna att tillgodose sådana intressen genom att ett sekundärförfarande inleds längre fram. Lokala borgenärer bör även ha rätt att ansöka om skyddsåtgärder från en domstol i fall där en insolvensrepresentant förefaller sakna förmåga att uppfylla sina åtaganden.

Motivering

Se motiveringen till artikel 29a.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Följande skäl 20a och 20b ska införas:

(14) Följande ska införas som skäl 20a, 20aa och 20b:

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14

Förordning (EG) nr 1346/2000

Skäl 20a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20a) Denna förordning bör garantera en effektiv förvaltning av insolvensförfaranden som rör olika företag som ingår i en koncern. När ett insolvensförfarande har inletts för flera företag inom samma grupp bör dessa förfaranden samordnas på ett korrekt sätt. De olika förvaltarna och de berörda domstolarna bör därför ha samma skyldighet att samarbeta och kommunicera med varandra som de som medverkar i huvud- och sekundärförfaranden rörande samma gäldenär. Dessutom bör en förvaltare som utses i förfaranden rörande en koncernmedlem ha rätt att föreslå en undsättningsplan i förfaranden som rör en annan medlem i samma koncern, i den mån ett sådant verktyg finns tillgängligt enligt nationell insolvenslagstiftning.

(20a) Denna förordning bör garantera en effektiv förvaltning av insolvensförfaranden som rör olika företag som ingår i en koncern. När insolvensförfaranden har inletts för flera företag inom samma koncern bör dessa förfaranden samordnas på ett korrekt sätt, i synnerhet för att undvika eventualiteten att en koncernmedlems insolvens äventyrar de andra medlemmarnas framtid. De olika insolvensrepresentanterna och de berörda domstolarna bör därför ha samma skyldighet att samarbeta och kommunicera med varandra som de som medverkar i huvud- och sekundärförfaranden rörande samma gäldenär.

Motivering

Se förklaringarna i motiveringen.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14

Förordning (EG) nr 1346/2000

Skäl 20aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20aa) Införandet av samordningsförfaranden för koncerner bör i synnerhet stärka omstruktureringen av en koncern och/eller dess medlemmar, genom att det möjliggör ett flexibelt, samordnat genomförande av insolvensförfaranden. Samordningsförfarandena för koncerner bör inte vara bindande för de enskilda förfarandena, utan hellre tjäna som referens för de åtgärder som ska vidtas i de enskilda förfarandena.”

Motivering

Se förklaringarna i motiveringen.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14

Förordning (EG) nr 1346/2000

Skäl 20b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20b) Införandet av bestämmelser om insolvens i koncerner bör inte begränsa möjligheten för en domstol att inleda insolvensförfaranden för flera företag inom samma koncern i en enda jurisdiktion, om domstolen anser att platsen för dessa företags huvudsakliga intressen är belägen i en enskild medlemsstat. I sådana situationer bör domstolen även, i förekommande fall, kunna utse samma förvaltare i alla de berörda förfarandena.

(20b) Införandet av bestämmelser om insolvens i koncerner bör inte begränsa möjligheten för en domstol att inleda insolvensförfaranden för flera företag inom samma koncern i en enda jurisdiktion, om domstolen anser att platsen för dessa företags huvudsakliga intressen är belägen inom domstolens nationella och lokala jurisdiktion. I sådana situationer bör domstolen även, i förekommande fall, kunna utse samma insolvensrepresentant i alla de berörda förfarandena. Medlemsstaterna bör även få lov att införa bestämmelser om företagskoncerners insolvens inom sina egna jurisdiktioner utöver bestämmelserna i denna förordning, förutsatt att de bestämmelserna inte påverkar en effektiv och verkningsfull tillämpning av denna förordning.

Motivering

Förtydligande av att även den lokala jurisdiktionen spelar en viktig roll, i synnerhet med avseende på insolvens i koncerner. Eftersom vissa medlemsstater för närvarande håller på att diskutera införandet av nationella bestämmelser om insolventa företagskoncerner behöver det förtydligas att dessa reformprocesser inte hindras så länge de nationella reglerna inte skadar förordningens funktion.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 1 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på kollektiva rättsliga eller administrativa förfaranden, inbegripet interimistiska förfaranden, vilka grundar sig på lagstiftning om insolvens eller skuldsanering och i vilka, för räddnings-, skuldsanerings-, omstrukturerings- eller likvidationsändamål,

1. Denna förordning ska tillämpas på kollektiva rättsliga eller administrativa förfaranden, inbegripet interimistiska förfaranden, vilka grundar sig på lagstiftning om insolvens och i vilka, för undvikande av likvidation samt i skuldsanerings-, omstrukturerings- eller likvidationsändamål,

(a) gäldenären helt eller delvis berövas rådigheten över sina tillgångar och en förvaltare utses, eller

(a) gäldenären helt eller delvis berövas rådigheten över sina tillgångar och en insolvensrepresentant utses, eller

(b) gäldenärens tillgångar och verksamhet är föremål för kontroll eller övervakning av en domstol.

(b) gäldenärens tillgångar och verksamhet är föremål för kontroll eller övervakning av en domstol.

 

Där sådana förfaranden får inledas innan insolvensen inträffar måste ändamålet med dem vara att undvika likvidation.

De förfaranden som det hänvisas till i detta stycke ska förtecknas i bilaga A.

De förfaranden som det hänvisas till i detta stycke ska förtecknas i bilaga A.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 1 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Om de förfaranden som avses i punkt 1 är konfidentiella enligt lagstiftningen i den medlemsstat där insolvensförfarandet inleds, ska denna förordning tillämpas på sådana förfaranden först från den tidpunkt då de offentliggörs i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten och under förutsättning att de inte påverkar fordringar från borgenärer som inte deltar i dem.

Motivering

Eftersom vissa förfaranden är konfidentiella vore det orättvist att utöka deras verkan till parter som över huvud taget inte har deltagit i förfarandet.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 1 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) kreditinstitut,

(b) alla kreditinstitut, även institut enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU*,

 

______________

 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 1 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) investeringsföretag, i den utsträckning dessa omfattas av direktiv 2001/24/EG i ändrad lydelse, och

(c) investeringsföretag, i den utsträckning dessa omfattas av direktiv 2001/24/EG i ändrad lydelse, och institut som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU*, samt

___________________

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiven 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) förvaltare:

(b) insolvensrepresentant: varje person eller institution som har till uppgift, även provisoriskt, att helt eller delvis förvalta eller att realisera de tillgångar över vilka gäldenären berövats sin rådighet eller att övervaka dennes angelägenheter. dessa personer och institutioner anges i bilaga C.

i) varje person eller institution som har till uppgift att förvalta eller realisera de tillgångar över vilka gäldenären berövats sin rådighet eller att övervaka dennes angelägenheter; dessa personer och institutioner anges i bilaga C,

 

ii) i ärenden som inte rör utnämning av eller överföring av gäldenärens befogenheter till en förvaltare, en gäldenär som fortfarande råder över sina tillgångar.

 

 

(Ändringsförslaget, som syftar till att ersätta ordet förvaltare med insolvensrepresentant, gäller hela texten. Om det antas kommer motsvarande ändringar att krävas i hela förordningen.)

Motivering

Ersättandet av ”förvaltare” med ”insolvensrepresentant” är en övergripande ändring. Den sistnämnda termen används också av FN:s kommission för internationell handelsrätt (Uncitral), och till skillnad från ”förvaltare” betonar den också målet att rädda företag i svårigheter.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 2 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) gäldenär som fortsätter att vara i besittning av sina tillgångar: en gäldenär mot vilken ett insolvensförfarande har inletts som inte inbegriper en fullständig överföring av rättigheterna och skyldigheterna att förvalta gäldenärens tillgångar till en insolvensrepresentant, och där gäldenären därför åtminstone delvis har kvar kontrollen över sina tillgångar och sin verksamhet.

Motivering

I vissa medlemsstater finns det insolvensförfaranden där gäldenären fortsätter att vara i besittning av sina tillgångar.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) domstol: i samtliga artiklar utom artikel 3b.2, en medlemsstats rättsliga organ eller andra myndigheter som har behörighet att inleda ett insolvensförfarande, att bekräfta att ett sådant förfarande har inletts eller att fatta beslut under förfarandet.

(c) domstol: det rättsliga organ som har behörighet att inleda ett insolvensförfarande, att bekräfta att ett sådant förfarande har inletts eller att fatta beslut under förfarandet.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 2 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) tidpunkten för inledande av förfarandet: den tidpunkt från vilken beslutet att inleda insolvensförfarandet gäller, oavsett om beslutet är slutligt eller inte.

(e) tidpunkten för inledande av förfarandet: den tidpunkt från vilken beslutet att inleda insolvensförfarandet gäller, oavsett om beslutet är slutgiltigt eller inte.

Motivering

Förtydligande av att ett överklagande av beslutet inte påverkar tidpunkten för inledande av förfarandet.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 2 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g) driftställe: varje verksamhetsplats där gäldenären annat än tillfälligt idkar ekonomisk verksamhet med personella och materiella resurser.

(g) driftställe: varje verksamhetsplats där gäldenären annat än tillfälligt idkar eller under de tre månader som föregår begäran om inledande av huvudinsolvensförfarandet har idkat – ekonomisk verksamhet med personella och materiella resurser eller tjänster.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 2 – led ga (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga) talan som är en direkt följd av och har ett nära samband med ett insolvensförfarande: en talan som syftar till att erhålla ett beslut som på grund av sitt innehåll inte kan erhållas, eller inte kunde ha erhållits, utanför eller oberoende av insolvensförfarandet, och som är tillåtlig enbart om insolvensförfarandet är oavslutat.

Motivering

Förtydligande av vilken talan som omfattas, eftersom detta är viktigt för att avgöra jurisdiktionen enligt artikel 3a.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 2 – led gb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(gb) slutavräkningsklausul: en avtalsbestämmelse på grundval av vilken – efter en händelse som definierats i förväg i klausulen i förhållande till en part till avtalet – de fordringar som parterna har mot varandra och som omfattas av klausulen, oavsett om de vid den tidpunkten förfallit till betalning eller inte, och som automatiskt eller efter den ena partens val nedsätts till eller ersätts av en enda nettofordran – vare sig detta sker genom novation, avslut eller på annat sätt – motsvarande det sammanlagda värdet av de kombinerade fordringarna, vilken därpå förfaller till betalning från den ena parten till den andra.

Motivering

Anpassning till Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (Unidroit).

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 2 – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i) koncern: ett grupp av företag som består av moder- och dotterföretag,

(i) koncern: ett moderföretag med alla sina ingående dotterföretag.

Motivering

Leden i och j anpassas till redovisningsdirektivet.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 2 – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j) moderföretag: ett företag som

(j) moderföretag: ett företag som kontrollerar ett eller flera dotterföretag. Ett företag som utarbetar koncernredovisning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU ska anses vara ett moderföretag.

i) kontrollerar majoriteten av aktieägarnas eller delägarnas röster i ett annat företag (ett dotterföretag), eller

 

ii) är aktieägare eller delägare i dotterföretaget och har rätt att

 

aa) utse eller avsätta en majoritet av medlemmarna i dotterföretagets förvaltnings-, lednings- eller övervakningsorgan, eller

 

bb) har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över dotterföretaget enligt ett avtal som har ingåtts med dotterföretaget eller enligt en bestämmelse i dotterföretagets stadgar.

 

 

______________

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

Motivering

Leden i och j anpassas till redovisningsdirektivet.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 2 – led ja (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja) avgörande funktioner inom koncernen:

 

i) förmågan, före inledandet av insolvensförfarandet med avseende på varje medlem i koncernen, att fatta och verkställa beslut av strategisk betydelse för koncernen eller delar av den, eller

 

ii) den ekonomiska betydelsen inom koncernen, som ska anses föreligga om koncernmedlemmen eller koncernmedlemmarna bidrar med minst 10 procent till den totala konsoliderade balansräkningen och den konsoliderade omsättningen.”

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 22

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Domstolarna i den medlemsstat inom vars territorium platsen där gäldenärens huvudsakliga intressen finns, har behörighet att inleda ett insolvensförfarande (huvudförfarande). Platsen där de huvudsakliga intressena finns ska vara den plats där gäldenären vanligtvis förvaltar sina intressen på ett sätt som är fastställbart för tredje man.

1. Domstolarna i den medlemsstat inom vars territorium platsen där gäldenärens huvudsakliga intressen finns ska ha behörighet att inleda ett insolvensförfarande (huvudförfarande). Platsen där de huvudsakliga intressena finns ska vara den plats där gäldenären vanligtvis förvaltar sina intressen minst tre månader före inledandet av ett insolvensförfarande eller ett interimistiskt förfarande på ett sätt som är fastställbart för tredje man.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 22

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När ett insolvensförfarande har inletts i enlighet med punkt 1, ska förfaranden som inleds därefter i enlighet med punkt 2 vara sekundärförfaranden. I sådana fall ska den relevanta utgångspunkten för bedömning av om gäldenären har ett driftställe i en annan medlemsstat vara den dag då huvudförfarandet inleddes.

3. När ett beslut om att inleda ett insolvensförfarande i enlighet med punkt 1 har fattats, ska förfaranden som inleds därefter i enlighet med punkt 2 vara sekundärförfaranden. I sådana fall ska den relevanta utgångspunkten för bedömning av om gäldenären har ett driftställe i en annan medlemsstat vara den dag då huvudförfarandet inleddes.

Motivering

Anpassning till definitionen i artikel 2d.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 23

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 3a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När en sådan åtgärd som avses i punkt 1 har samband med en talan i tvistemål eller handelsmål mot samma svarande, kan förvaltaren ta upp båda dessa saker vid domstolarna i den medlemsstat inom vars territorium svaranden har hemvist eller, om åtgärden vidtas mot flera svarande, vid domstolarna i den medlemsstat inom vars territorium någon av dem är bosatt, förutsatt att de domstolarna är behöriga enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 44/2001.

2. När en sådan talan som avses i punkt 1 har samband med en talan i tvistemål eller handelsmål mot samma svarande kan insolvensrepresentanten väcka talan i båda målen vid domstolarna i den medlemsstat inom vars territorium svaranden har hemvist eller, om talan väcks mot flera svarande, vid domstolarna i den medlemsstat inom vars territorium någon av dem är bosatt, förutsatt att de domstolarna är behöriga enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012*.

 

_____________

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 20.12.2012, s. 1).

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 23

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 3a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av denna artikel ska åtgärder anses ha samband med varandra om de är så förenade att en gemensam handläggning och dom är påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar.

3. Vid tillämpningen av punkt 2 ska en talan anses ha samband med en annan talan om de är så förenade att en gemensam handläggning och dom är påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 23

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 3b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När insolvensförfaranden inleds i enlighet med nationell lagstiftning utan beslut av domstol, ska den förvaltare som utsetts i förfarandena undersöka om den medlemsstat där förfarandena pågår är behörig enligt artikel 3. Om så är fallet ska förvaltaren ange grunderna för behörigheten, och särskilt om behörigheten grundar sig på artikel 3.1 eller 3.2.

utgår

Motivering

Ett minimum av kontroll från en domstols sida är nödvändigt när platsen för de huvudsakliga intressena ska fastställas.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 23

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 3b – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Varje borgenär eller berörd part som har hemvist eller säte i en annan medlemsstat än den i vilken förfaranden har inletts, ska ha rätt att överklaga beslutet om att inleda huvudförfarandet. Den domstol vid vilken huvudförfarandet har inletts eller förvaltaren ska underrätta dessa borgenärer, i den mån de är kända, om beslutet i god tid, så de har möjlighet att överklaga detta.

3. Varje borgenär eller berörd part som har hemvist eller säte i en annan medlemsstat än den i vilken förfarandet har inletts ska ha rätt att överklaga beslutet om att inleda huvudförfarandet på grundval av internationell behörighet inom tre veckor efter det att uppgifter om den dag då insolvensförfarandet ska inledas har offentliggjorts i enlighet med artikel 20a a.”

Motivering

Förtydligande om att giltigheten för beslutet att inleda ett förfarande kan överklagas inom tre veckor efter offentliggörandet. Eftersom offentliggörandet sker i ett register finns det inte längre något behov av att domstolen/insolvensrepresentanten underrättar borgenärerna.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 25

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 6a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Avtal om nettning

Slutavräkningsklausuler

Nettningsöverenskommelser ska uteslutande regleras av den avtalsrätt som är tillämplig på dessa avtal.”

Om en av parterna i ett avtal som innehåller en slutavräkningsklausul är en institution som omfattas av direktiv 2001/24/EG, ska den slutavräkningsklausulen uteslutande regleras av den avtalsrätt som är tillämplig på denna typ av bestämmelse.”

Motivering

Anpassning till regelverket.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 12

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(26a) Artikel 12 ska ersättas med följande:

Artikel 12

Artikel 12

Gemenskapspatent och gemenskapsvarumärken

Europeiska patent med enhetlig verkan och gemenskapsvarumärken

Vid tillämpningen av denna förordning får ett gemenskapspatent, ett gemenskapsvarumärke eller motsvarande rättighet som skapats genom gemenskapsrätten, ingå i förfarandet endast om det utgör ett förfarande som avses i artikel 3.1.

Vid tillämpningen av denna förordning får ett europeiskt patent med enhetlig verkan, ett gemenskapsvarumärke eller motsvarande rättighet som skapats genom gemenskapsrätten, ingå i förfarandet endast om det utgör ett förfarande som avses i artikel 3.1.

Motivering

Anpassning till förordningen om enhetliga patent.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 28 – led a

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 18 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En förvaltare som har utsetts av en domstol som är behörig enligt artikel 3.1 har samma behörighet inom andra medlemsstaters territorier som han har enligt lagen i inledningsstaten, så länge inget annat insolvensförfarande har inletts eller säkerhetsåtgärder av motsatt innebörd har vidtagits till följd av en begäran om att ett insolvensförfarande ska inledas i denna andra stat. Förvaltaren har under alla förhållanden rätt att överföra gäldenärens egendom från den medlemsstats territorium inom vilket den befinner sig, om inte annat följer av artiklarna 5 och 7. Förvaltaren kan också göra ett åtagande om att den utdelnings- och förmånsrätt som lokala borgenärer skulle ha haft om sekundärförfaranden hade inletts kommer att respekteras i huvudförfarandet. Ett sådant åtagande ska omfattas av eventuella formkrav i den medlemsstat där huvudförfarandet inleddes och vara verkställbart och bindande gentemot boet.”

1. En insolvensrepresentant som har utsetts av en domstol som är behörig enligt artikel 3.1 eller, när det gäller ett förfarande med en gäldenär som fortsätter att vara i besittning av sina tillgångar i enlighet med samma behörighet, antingen insolvensrepresentanten eller gäldenären, får utöva alla befogenheter som han enligt lagen i inledningsstaten har i en annan medlemsstat, så länge inget annat insolvensförfarande har inletts eller säkerhetsåtgärder av motsatt innebörd har vidtagits till följd av en begäran om att ett insolvensförfarande ska inledas i denna andra stat. Insolvensrepresentanten har under alla förhållanden rätt att överföra gäldenärens tillgångar från den medlemsstats territorium inom vilket de befinner sig, om inte annat följer av artiklarna 5 och 7. Insolvensrepresentanten kan också göra ett verkställbart och bindande åtagande om att den utdelnings- och förmånsrätt som lokala borgenärer skulle ha haft om sekundärförfaranden hade inletts kommer att respekteras i huvudförfarandet. I ett sådant åtagande ska de faktiska omständigheter på vilket det bygger anges, i synnerhet beträffande utdelningen av lokala fordringar via prioritets- och rangordningssystemet enligt den lag som reglerar sekundärförfarandet, värdet av de utdelningsbara tillgångarna inom sekundärförfarandet, de alternativ som står till buds för att realisera detta värde, andelen borgenärer i huvudförfarandet som deltar i sekundärförfarandet samt de kostnader som skulle uppkomma genom inledandet av sekundärförfarandet. Eventuella krav rörande formen för åtagandet ska anges i lagen i den medlemsstat där huvudförfarandet inleddes.”

Motivering

De minimikriterier som ett åtagande måste uppfylla bör fastställas i själva förordningen, så att rättsläget blir klart och lokala borgenärer får ett minimiskydd.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 29

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 20a – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) om gäldenären är ett företag: företagets nummer och adressen till dess säte,

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 29

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 20d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När huvud- eller sekundärförfaranden inleds med avseende på ett företag eller en juridisk person eller en enskild person som bedriver verksamhet som egenföretagare eller fri yrkesutövare, ska den domstol vid vilken insolvensförfarandena inleds se till att den information som avses i artikel 20a omedelbart offentliggörs i inledningsstatens insolvensregister.

När ett huvud- eller sekundärförfarande inleds ska den domstol vid vilken insolvensförfarandet inleds se till att den information som avses i artikel 20a omedelbart offentliggörs i inledningsstatens insolvensregister. Medlemsstaterna ska fastställa förfaranden för strykning från insolvensregistret.”

Motivering

Förtydligande av att offentliggörandet inte är begränsat till vissa gäldenärer.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 30

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 21 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Till dess att ett sådant system för sammankoppling av insolvensregister som avses i artikel 20b har inrättats, ska förvaltaren begära att ett meddelande om det beslut varigenom ett insolvensförfarande inleds och, i förekommande fall, beslutet om att utse henne eller honom till förvaltare, offentliggörs i varje annan medlemsstat där gäldenären har ett driftställe i enlighet med de förfaranden för offentliggörande som föreskrivs i den medlemsstaten. Ett sådant offentliggörande ska ange vem som har utsetts till förvaltare och huruvida domstolen grundar sin behörighet på artikel 3.1 eller 3.2.

1. Till dess att ett sådant system för sammankoppling av insolvensregister som avses i artikel 20b har inrättats ska insolvensrepresentanten begära att ett meddelande om det beslut varigenom ett insolvensförfarande inleds och, i förekommande fall, beslutet om att utse henne eller honom till insolvensrepresentant, offentliggörs i varje annan medlemsstat där gäldenären har ett driftställe i enlighet med de förfaranden för offentliggörande som föreskrivs i den medlemsstaten. Ett sådant offentliggörande ska ange all annan information som avses i artikel 20a.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 30

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 21 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förvaltaren får begära att den information som avses i första stycket i denna artikel offentliggörs i en annan medlemsstat där gäldenären har tillgångar eller borgenärer, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i den staten.

2. Insolvensrepresentanten får begära att den information som avses i första stycket i denna artikel offentliggörs i en annan medlemsstat där gäldenären har tillgångar, borgenärer eller gäldenärer, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i den staten.

Motivering

Nödvändig anpassning med tanke på artikel 24.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 24 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(31a) Artikel 24.2 ska ersättas med följande:

2. När en sådan skuld har infriats före offentliggörandet enligt artikel 21 skall betalaren anses inte ha känt till att ett insolvensförfarande har inletts, om inte annat visas. När en skuld har infriats efter offentliggörandet, skall betalaren anses ha känt till att ett insolvensförfarande har inletts, om inte annat visas.

2. När en sådan skuld har infriats före offentliggörandet enligt artiklarna 20a eller 21 skall betalaren anses inte ha känt till att ett insolvensförfarande har inletts, om inte annat visas. När en skuld har infriats efter offentliggörandet, skall betalaren anses ha känt till att ett insolvensförfarande har inletts, om inte annat visas.

Motivering

Förtydligande av att offentliggörandet i registret också omfattas.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 32

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Beslut som rör ett insolvensförfarandes genomförande och slutförande, samt ackord, och som fattats av en domstol, vars beslut om att inleda förfarandet erkänns i enlighet med artikel 16, ska erkännas utan krav på ytterligare formaliteter. Sådana beslut ska verkställas i enlighet med artiklarna 32–56, med undantag för artikel 34.2, i förordning (EG) nr 44/2001.

1. Beslut som fattats av en domstol vars beslut att inleda förfarandet erkänns i enlighet med artikel 16 och rör ett insolvensförfarandes genomförande och slutförande samt ackord som godkänts av den domstolen ska också erkännas utan krav på ytterligare formaliteter. Sådana beslut ska verkställas i enlighet med artiklarna 39–46 i förordning (EU) nr 1215/2012.

Motivering

Anpassning till den nya Bryssel I-förordningen.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 34

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 29a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En domstol som mottar en ansökan om att inleda sekundärförfaranden ska omedelbart meddela förvaltaren i huvudförfarandet om detta och ge denne möjlighet att yttra sig om ansökan.

1. En domstol som mottar en ansökan om att inleda sekundärförfaranden ska omedelbart meddela insolvensrepresentanten i huvudförfarandet om detta och ge denne möjlighet att yttra sig om ansökan.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 34

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 29a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. På begäran av förvaltaren i huvudförfarandet ska den domstol som avses i punkt 1 skjuta upp beslutet om att inleda eller vägra att inleda sekundärförfaranden om sådana förfaranden inte behöver inledas för att skydda lokala borgenärers intressen, särskilt om förvaltaren i huvudförfarandet har gjort ett sådant åtagande som avses i artikel 18.1 och uppfyller villkoren för detta åtagande.

2. På begäran av insolvensrepresentanten i huvudförfarandet ska den domstol som avses i punkt 1 skjuta upp beslutet om att inleda eller vägra att inleda ett sekundärförfarande om insolvensrepresentanten i huvudförfarandet lämnar tillräcklig bevisning för att ett sådant förfarande inte behöver inledas för att skydda lokala borgenärers intressen, särskilt om insolvensrepresentanten i huvudförfarandet har gjort ett sådant åtagande som avses i artikel 18.1 och uppfyller villkoren för detta åtagande.

Motivering

Förtydligande av bevisbördan.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 34

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 29a – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Lokala borgenärer ska ha rätt att överklaga beslutet att skjuta upp eller att vägra att inleda ett sekundärförfarande inom tre veckor efter det att beslutet har offentliggjorts i enlighet med artikel 20a a.

Motivering

Förtydligande om att beslutet går att överklaga.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 34

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 29a – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Lokala borgenärer ska ha rätt att anhålla om att den domstol där huvudförfarandet pågår ska kräva att insolvensrepresentanten i huvudförfarandet vidtar lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att skydda de lokala borgenärernas intressen. Sådana krav kan inbegripa ett förbud mot ett avlägsnande av tillgångar från den medlemsstat där inledandet av ett sekundärförfarande har skjutits upp eller avslagits, ett uppskjutande av utdelningen av intäkter i huvudförfarandet alternativt en skyldighet för insolvensrepresentanten i huvudförfarandet att ställa säkerhet för fullgörandet av åtagandena.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 34

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 29a – punkt 2c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c. Den domstol som avses i punkt 1 får utse en förvaltare med begränsade befogenheter. Förvaltaren ska se till att åtagandet fullgörs korrekt och delta i genomförandet av det, om detta är nödvändigt för att skydda de lokala borgenärernas intressen. Förvaltaren ska ha rätt att anhålla hos domstol i enlighet med punkt 2b.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 34

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 29a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Förvaltaren i huvudförfarandet ska underrättas om beslutet om att inleda sekundärförfaranden och ha rätt att överklaga detta beslut.

4. Insolvensrepresentanten i huvudförfarandet ska omedelbart underrättas om beslutet att inleda sekundärförfarandet och ha rätt att överklaga detta beslut inom tre veckor efter mottagandet av denna underrättelse. I motiverade fall får den domstol som inleder ett sekundärförfarande förkorta denna period till högst en vecka efter mottagandet av underrättelsen.”

Motivering

För rättssäkerhetens skull införs en tidsgräns.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 31 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Förvaltaren i huvudförfarandet och förvaltarna i sekundärförfarandena ska samarbeta med varandra i den mån sådant samarbete inte oförenligt med de bestämmelser som är tillämpliga på respektive förfarande. Detta samarbete kan vara grundat på avtal eller protokoll.

1. Insolvensrepresentanterna i insolvensförfaranden som rör samma gäldenär ska samarbeta med varandra i den mån som sådant samarbete är lämpligt i syfte att underlätta en effektiv behandling av förfarandena, inte är oförenligt med de bestämmelser som är tillämpliga på respektive förfarande och inte medför någon intressekonflikt. Detta samarbete kan vara grundat på avtal eller protokoll.

Motivering

Anpassning till artikel 42a enligt skäl 20a. Detta klargör också att territoriella förfaranden omfattas.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 36

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 31a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att underlätta samordningen av primära och sekundära insolvensförfaranden som rör samma gäldenär, ska en domstol som mottagit en ansökan om att inleda insolvensförfaranden, eller som har inlett sådana förfaranden, samarbeta med andra domstolar som har mottagit en ansökan om att inleda insolvensförfaranden eller som har inlett sådana förfaranden, i den utsträckning ett sådant samarbete inte är oförenligt med de bestämmelser som är tillämpliga på respektive förfarande. För detta ändamål får domstolarna, när så är lämpligt, utse en person eller ett organ att handla på dess vägnar.

1. För att underlätta samordningen av insolvensförfaranden som rör samma gäldenär ska en domstol som mottagit en ansökan om att inleda ett insolvensförfarande, eller som har inlett ett sådant förfarande, samarbeta med andra domstolar som har mottagit en ansökan om att inleda ett insolvensförfarande eller som har inlett ett sådant förfarande, i den utsträckning som ett sådant samarbete är lämpligt i syfte att underlätta en effektiv behandling av förfarandena och inte är oförenligt med de bestämmelser som är tillämpliga på respektive förfarande. För detta ändamål får domstolarna, när så är lämpligt, utse en person eller ett organ att handla på deras vägnar, förutsatt att detta inte är oförenligt med de bestämmelser som är tillämpliga på förfarandena.

Motivering

Anpassning till artikel 42b enligt skäl 20a.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 36

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 31b – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att underlätta samordningen av primära och sekundära insolvensförfaranden som inleds avseende samma gäldenär gäller följande:

1. För att underlätta samordningen av insolvensförfaranden som inleds avseende samma gäldenär gäller följande:

Motivering

Anpassning till artikel 42c enligt skäl 20a.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 36

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 31b – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I varje fall i den mån som sådant samarbete och sådan kommunikation är lämpliga i syfte att underlätta en samordning av förfarandena, inte är oförenliga med de bestämmelser som är tillämpliga på respektive förfaranden och inte medför någon intressekonflikt.

Motivering

Anpassning till artikel 42c enligt skäl 20a.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 38

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 34 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om sekundärförfaranden rörande en juridisk person har inletts i den medlemsstat där denne har sitt säte och avslutandet av dessa förfaranden innebär upplösning av den juridiska personen, ska upplösningen inte hindra en fortsättning av huvudförfaranden som har inletts i en annan medlemsstat.

2. Om ett sekundärförfarande rörande en juridisk person har inletts i den medlemsstat där denne har sitt säte och avslutandet av detta förfarande innebär upplösning av den juridiska personen, ska den berörda juridiska personen inte avföras ur företagsregistret förrän efter det att huvudförfarandet har avslutats.

Motivering

Förtydligande av situationer där platsen för de huvudsakliga intressena och företagets registrerade säte är åtskilda.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 45

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 42a – punkt 2 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) undersöka möjligheterna till rekonstruktion av koncernen och, om det finns sådana möjligheter, samordna förslag och förhandlingar om en samordnad rekontruktionsplan,

(b) undersöka möjligheterna till rekonstruktion av de koncernmedlemmar som är föremål för insolvensförfarandet och, om det finns sådana möjligheter, samordna förslag och förhandlingar om en samordnad rekonstruktionsplan,

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 45

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 42b – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När ett insolvensförfarande rör två eller flera medlemmar i samma koncern ska en domstol som har mottagit en ansökan om att inleda ett förfarande beträffande en koncernmedlem, eller som har inlett ett sådant förfarande, samarbeta med varje annan domstol som har mottagit en ansökan om att inleda ett förfarande beträffande en koncernmedlem, eller som har inlett ett sådant förfarande, i den mån ett sådant samarbete är lämpligt för att underlätta en effektiv förvaltning av förfarandena och inte är oförenligt med de regler som gäller för dem. För detta ändamål får domstolarna, när så är lämpligt, utse en person eller ett organ att handla på dess vägnar.

1. När ett insolvensförfarande rör två eller flera medlemmar i samma koncern ska en domstol som har mottagit en ansökan om att inleda ett förfarande beträffande en koncernmedlem, eller som har inlett ett sådant förfarande, samarbeta med varje annan domstol som har mottagit en ansökan om att inleda ett förfarande beträffande en koncernmedlem, eller som har inlett ett sådant förfarande, i den mån ett sådant samarbete är lämpligt för att underlätta en effektiv förvaltning av förfarandena och inte är oförenligt med de regler som gäller för dem. För detta ändamål får domstolarna, när så är lämpligt, utse en person eller ett organ att handla på deras vägnar, förutsatt att detta inte är oförenligt med de bestämmelser som är tillämpliga på förfarandena.

Motivering

Förtydligande, eftersom detta även gäller domstolar.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 45

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 42c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En förvaltare som utses i insolvensförfaranden rörande en medlem av en koncern ska samarbeta och kommunicera med varje domstol som har mottagit en ansökan om att inleda ett förfarande beträffande en annan medlem av samma koncern eller som har inlett ett sådant förfarande, i den mån ett sådant samarbete är lämpligt för att underlätta en effektiv förvaltning av förfarandena och inte är oförenligt med de regler som gäller för dem. Förvaltaren får särskilt begära upplysningar från den domstolen om förfarandet rörande den andra koncernmedlemmen eller begära bistånd i fråga om de förfaranden för vilka han eller har blivit utsedd.

En insolvensrepresentant som utses i ett insolvensförfarande rörande en medlem av en koncern ska samarbeta och kommunicera med varje domstol som har mottagit en ansökan om att inleda ett förfarande beträffande en annan medlem av samma koncern eller som har inlett ett sådant förfarande, i den mån ett sådant samarbete är lämpligt för att underlätta en effektiv förvaltning av förfarandena, inte är oförenligt med de regler som gäller för dem och inte medför någon intressekonflikt. Insolvensrepresentanten får särskilt begära upplysningar från den domstolen om förfarandet rörande den andra koncernmedlemmen eller begära bistånd i fråga om det förfarande för vilket han har blivit utsedd.

Motivering

Förtydligande om att intressekonflikter begränsar samarbetet mellan domstolar och insolvensrepresentanter.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 45

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 42d – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) ansöka om vilandeförklaring för det förfarande som inletts med avseende på en annan medlem av samma koncern,

(b) ansöka om vilandeförklaring för en period av högst två månader för det förfarande som inletts med avseende på en annan medlem av samma koncern,

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 45

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 42d – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) föreslå en rekonstruktionsplan, ett ackord eller en liknande åtgärd för alla eller vissa koncernmedlemmar mot vilka ett insolvensförfarande har inletts och att introducera denna åtgärd i något av de förfaranden som har inletts med avseende på en annan koncernmedlem i enlighet med den lagstiftning som gäller för de förfarandena, och

utgår

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 45

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 42d – punkt 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) begära sådana ytterligare processuella åtgärder enligt den lagstiftning som avses i led c som kan vara nödvändiga för att främja rekonstruktion, inbegripet omvandling av förfaranden.

utgår

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 45

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 42d – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den domstol som har inlett sådana förfarande som avses i punkt 1 b ska vilandeförklara förfarandet som helhet eller delar av det om det kan styrkas att en sådan vilandeförklaring gynnar borgenärerna i det förfarandet. En sådan vilandeförklaring får beslutas för upp till tre månader och kan förlängas eller förnyas för en motsvarande period. Den domstol som beslutar om vilandeförklaring kan anmoda förvaltaren att vidta lämpliga åtgärder för att garanterna borgenärernas intressen i förfarandet.

2. Den domstol som har inlett ett sådant förfarande som avses i punkt 1 b ska vilandeförklara förfarandet som helhet eller delar av det om insolvensrepresentanten lämnar tillräcklig bevisning för att en sådan vilandeförklaring gynnar borgenärerna i det förfarandet. En sådan vilandeförklaring får beslutas för upp till två månader. Den domstol som beslutar om vilandeförklaring kan anmoda insolvensrepresentanten att vidta lämpliga åtgärder för att garanterna borgenärernas intressen i förfarandet.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 45

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 42da (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 42da

 

Inledande av samordningsförfaranden för koncerner

 

1. En insolvensrepresentant får väcka talan beträffande ett samordningsförfarande för en koncern i en domstol som har behörighet över insolvensförfarandet för en av medlemmarna i koncernen, under förutsättning att

 

a) insolvensförfarandet avseende den koncernmedlemmen fortfarande pågår, och

 

b) de koncernmedlemmar, som har platsen för sina huvudsakliga intressen i medlemsstaten för den domstol där talan om ett samordningsförfarande för en koncern väcks, utför avgörande funktioner inom koncernen.

 

2. Om talan väcks vid fler än en domstol om att inleda ett samordningsförfarande för en koncern, ska detta inledas i den medlemsstat där de mest avgörande funktionerna inom koncernen utförs. I detta syfte ska de domstolar vid vilka talan har väckts utbyta information och samarbeta med varandra i enlighet med artikel 42b. Om de mest avgörande funktionerna inte går att fastställa, får den domstol där talan väcktes först inleda ett samordningsförfarande för en koncern, förutsatt att villkoren för att inleda ett sådant förfarande är uppfyllda.

 

3. Om ett samordningsförfarande för en koncern har inletts ska insolvensrepresentanternas rätt att begära en vilandeförklaring av förfarandet i enlighet med artikel 42d.1 b bli föremål för samordnarens godkännande. Redan gällande vilandeförklaringar ska fortsätta att vara i kraft, med förbehåll för samordnarens befogenhet att begära att sådana vilandeförklaringar ska upphöra.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 45

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 42db (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 42db

 

Samordnarens uppgifter och rättigheter

 

1. Den domstol som inleder ett samordningsförfarande för en koncern ska utse en samordnare. Samordnaren ska vara oberoende av koncernens medlemmar och dessas borgenärer samt ha i uppgift att

 

a) ta fram och lämna förfarandemässiga och materiella rekommendationer för ett samordnat genomförande av insolvensförfarandet,

 

b) medla i tvister som uppkommer mellan två eller flera insolvensrepresentanter för koncernmedlemmar, och

 

c) lägga fram en samordningsplan för koncernen i vilken man identifierar, beskriver och rekommenderar en bred uppsättning åtgärder som lämpar sig för en integrerad strategi för att lösa koncernmedlemmarnas insolvenser. Planen kan innehålla rekommendationer om i synnerhet

 

i) vilka åtgärder som ska vidtas för att återupprätta det ekonomiska resultatet och den finansiella sundheten för koncernen eller någon del av denna,

 

ii) lösningar av koncerninterna tvister, särskilt när det gäller koncerninterna transaktioner och talan om ogiltighet,

 

 

iii) avtal mellan insolvensrepresentanterna för de insolventa koncernmedlemmarna.

 

2. Samordnaren ska ha rätt att

 

a) bli hörd och delta, särskilt genom att närvara vid borgenärers sammanträden, i ett förfarande som inleds med avseende på en medlem av koncernen,

 

b) presentera och förklara en samordningsplan för en koncern som godkänts i enlighet med artikel 42dc.3,

 

c) begära upplysningar från en insolvensrepresentant vilka är eller skulle kunna vara till nytta vid identifiering och framtagning av strategier och åtgärder för samordning av förfarandet, och

 

d) ansöka om vilandeförklaring för en period av högst tre månader för ett förfarande som inletts med avseende på en annan medlem av koncernen samt begära att en sådan vilandeförklaring ska upphöra.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 45

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 42dc (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 42dc

 

Domstolsgodkännande av samordningsplaner för koncerner

 

1. Insolvensrepresentanter som utsetts för insolvensförfaranden som skulle påverkas av genomförandet av en samordningsplan för en koncern kan lämna synpunkter på utkastet till samordningsplanen inom en period som inte får överstiga en månad och som fastställs av samordnaren vid översändandet.

 

2. Ett utkast till plan som lagts fram för domstolsgodkännande ska åtföljas av

 

a) samordnarens redogörelse för hur punkt 1 har följts,

 

b) de synpunkter som inkommit från insolvensrepresentanterna från och med tidpunkten för översändandet av utkastet till plan, och

 

c) en motiverad förklaring från samordnaren om hur synpunkterna har, eller inte har, beaktats i utkastet till plan.

 

3. Domstolen ska godkänna planen om den är förvissad om att samordnaren har uppfyllt de formella kraven i punkt 2 och i artikel 42db.1 c.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 45

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 42dd (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 42dd

 

Förhållandet mellan samordningsförfaranden för koncerner och insolvensförfaranden

 

1. När insolvensrepresentanterna genomför sina insolvensförfaranden ska de vara skyldiga att beakta rekommendationerna från samordnaren samt samordningsplanen för koncernen. Om en insolvensrepresentant avser att avvika från åtgärder eller rekommendationer som föreslås i samordningsplanen för koncernen, ska han förklara skälen till denna avvikelse vid borgenärernas sammanträde eller till varje annat organ inför vilket han är ansvarig enligt lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.

 

2. Om punkt 1 inte följs ska det betraktas som försummelse av insolvensrepresentantens skyldigheter enligt lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 45

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 42de (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 42de

 

Samordnarens ansvar

 

Samordnaren ska fullgöra sitt uppdrag med vederbörlig omsorg. Han ska vara ansvarig gentemot konkursboet från ett insolvensförfarande som omfattas av ett samordningsförfarande för en koncern för skada som rimligen kan tillskrivas försummelse av dessa skyldigheter. Hans ansvar ska fastställas i enlighet med lagen i den medlemsstat där samordningsförfarandet inleddes.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 45

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 42df (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 42df

 

Kostnader

 

1. Domstolsavgifterna och samordnarens arvode ska fastställas i medlemsstaternas lagar.

 

2. Kostnaderna för samordningsförfaranden för koncerner ska bäras proportionellt av de koncernmedlemmar mot vilka ett insolvensförfarande hade inletts vid den tidpunkt då samordningsförfarandet inleddes. Den andel som ska betalas av varje enskild koncernmedlem ska beräknas utifrån medlemmens andel av värdet av de konsoliderade tillgångarna för samtliga medlemmar i den koncern mot vilken insolvensförfarandet hade inletts.”

Motivering

Se förklaring i motiveringen.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 47

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 45 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att få till stånd en ändring av bilaga A ska medlemsstaterna meddela kommissionen de nationella bestämmelser om insolvensförfaranden som de vill få införda i bilaga A, tillsammans med en kortfattad beskrivning. Kommissionen ska undersöka huruvida de anmälda bestämmelserna uppfyller villkoren i artikel 1 och, om så är fallet, ändra bilaga A genom en delegerad akt.

2. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen de nationella bestämmelser om insolvensförfaranden som uppfyller de kriterier som anges i artikel 1, tillsammans med en kortfattad beskrivning. Kommissionen ska undersöka huruvida de anmälda bestämmelserna uppfyller villkoren i artikel 1 och, om så är fallet, ändra bilaga A genom en delegerad akt.

Motivering

Det är inte medlemsstaterna som ska bestämma vilka förfaranden som ska omfattas av bilaga A. Om villkoren i artikel 1 inte är uppfyllda har medlemsstaterna ingen skyldighet att lämna meddelanden.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 47

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 45 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje väsentlig förändring som påverkar deras nationella bestämmelser om insolvensförfaranden. Kommissionen ska undersöka huruvida de ändrade bestämmelserna uppfyller villkoren i artikel 1 och, om så är fallet, ändra bilaga A genom delegerade akter.

Motivering

Förtydligande om att även väsentliga förändringar behöver meddelas.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 50

Förordning (EG) nr 1346/2000

Artikel 46a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillämpa direktiv 95/46/EG på behandling av personuppgifter som utförs i medlemsstaterna i enlighet med denna förordning.

1. Nationella bestämmelser som genomför direktiv 95/46/EG ska tillämpas på behandling av personuppgifter som utförs i medlemsstaterna i enlighet med denna förordning, under förutsättning att den behandling som avses i artikel 3.2 i direktiv 95/46/EG inte påverkas.

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar rekommendationerna i Europeiska datatillsynsmannens yttrande.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1346/2000

Bilaga C – TYSKLAND

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(51a) I bilaga C ska avsnittet DEUTSCHLAND ändras på följande sätt:

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter

- Konkursverwalter

- Vergleichsverwalter

- Vergleichsverwalter

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Verwalter

- Verwalter

- Insolvenzverwalter

- Insolvenzverwalter

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Treuhänder

- Treuhänder

- Vorläufiger Insolvenzverwalter

- Vorläufiger Insolvenzverwalter

 

- Vorläufiger Sachwalter”

Motivering

Återspeglar ändringarna i artikel 2 b i.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Kommissionens förslag utgör ett viktigt initiativ som parlamentet begärde i sitt betänkande med rekommendationer till kommissionen om insolvensförfaranden inom ramen för EU:s bolagsrätt (2011/2006 (INI)), som antogs av kammaren i oktober 2011. Parlamentets iakttagelse i betänkandet om att det finns ”vissa områden inom insolvenslagstiftningen där en harmonisering vore meningsfull och möjlig” äger fortfarande sin giltighet. Man kan inte heller blunda för att ”[s]killnaderna mellan olika länders insolvenslagstiftning skapar konkurrensfördelar eller konkurrensnackdelar och svårigheter för företag med gränsöverskridande verksamhet, och kan utgöra hinder för en framgångsrik omstrukturering av insolventa företag”.

Gränsöverskridande insolvenser tillhör inte längre undantagen, utan är ett vardagligt fenomen inte bara med avseende på stora (koncern)företag, utan också för små och medelstora företag. Det finns tillräckliga uppgifter tillgängliga om tillämpningen av EU:s insolvensförordning för att vi ska kunna ta itu med de mest angelägna frågorna. Det finns många argument som stöder reformprocessen, inte minst att EU:s insolvenslagstiftning behöver moderniseras för att flytta fokus från enbart avveckling av företag till att ge företagen en andra chans.

Förslaget till betänkande stöder de ändringar som föreslås av kommissionen. Många ändringsförslag syftar varken till att ändra strukturen på kommissionens förslag eller till att införa nyheter, utan det handlar om förslag till förtydliganden eller anpassningar av texten till unionens regelverk.

Kommissionen har pekat ut fem viktiga brister som behöver åtgärdas. De ändringar av insolvensförordningens tillämpningsområde som kommissionen föreslagit är nödvändiga för att fler mekanismer för omstrukturering ska täckas.

Det är dock tveksamt om det – under vissa förutsättningar – bör vara möjligt att inleda ett insolvensförfarande utan medverkan av domstol, eftersom det i en sådan situation skulle vara upp till den insolvensrepresentant som utsetts att fastställa platsen för de huvudsakliga intressena. Detta kan strida mot målet att uppnå ett klart rättsläge och att motverka forum shopping, och har därför fått utgå.

En bättre definition av platsen för de huvudsakliga intressena, genom att den harmoniseras med domstolens rättspraxis, är allmänt sett välkommen. I detta sammanhang ansåg parlamentet i sitt lagstiftningsbetänkande att definitionen av platsen för de huvudsakliga intressena bör ta hänsyn till saker som var företagets huvudsakliga verksamhet är synlig utåt, tillgångarnas lokalisering, centrum för den operativa verksamheten eller produktionsverksamheten osv. För att inte bara fokusera på ledningsbeslut och lämna frågan om tillgångarnas lokalisering därhän har ett ändringsförslag gjorts till skäl 13a.

Såsom också efterfrågats av parlamentet förespråkar förslaget till betänkande ett EU-register som gör det möjligt för borgenärer och domstolar att ta reda på om insolvensförfaranden har inletts i en annan medlemsstat eller inte. Registret bör byggas in i e-juridikportalen och innehålla alla relevanta uppgifter om inledda gränsöverskridande insolvensförfaranden. Detta register är mycket viktigt för att öka publiciteten och insynen.

I förslaget till betänkande välkomnas också kommissionens förslag om ett sekundärförfarande. Dessutom innehåller förslaget till betänkande minimikriterier som ett åtagande från en insolvensrepresentant till lokala borgenärer måste uppfylla för att vara verkställbart och bindande. Det klargörs också att alla beslut om att skjuta upp eller vägra att inleda ett sekundärförfarande kan överklagas av lokala borgenärer. Sist men inte minst behandlas i förslaget till betänkande den viktiga frågan om vad som händer om insolvensrepresentanten inte uppfyller åtagandet. I så fall bör lokala borgenärer ha rätt att söka skydd via ett domstolsbeslut som exempelvis förbjuder avlägsnande av tillgångar (artikel 29a.2b).

Slutligen måste lämpliga lösningar utarbetas för att hantera insolvens inom företagskoncerner. Parlamentet efterfrågade i sitt lagstiftningsbetänkande ett flexibelt förslag till förordning om insolvens i koncerner, där man skiljer mellan två scenarier, nämligen koncerner där ägarförhållandena är relativt okomplicerade respektive decentraliserade koncerner. För närvarande följer kommissionen inte parlamentets rekommendationer, utan är inriktad på att stärka samordningen och kommunikationen mellan olika insolvensförfaranden. Korrekta och väl samordnade insolvensförfaranden kan utan tvivel bidra till att man undviker att koncerner går i konkurs och öka möjligheten till en bättre realisering av tillgångar och bevarande av arbetstillfällen.

Förslaget till betänkande går emellertid ett steg längre genom sin mer ambitiösa lösning på insolvens inom företagskoncerner. Denna lösning kan förstås som en kompromiss mellan kommissionens ”samordnings- och kommunikationsstrategi” och parlamentets ståndpunkt i det betänkande som avsåg ett lagstiftningsinitiativ. Det föreslås att en samordnare ska utses som inte bara ska ta fram och lämna rekommendationer för ett samordnat genomförande av insolvensförfarandet (artikel 42f.1 a), utan även lägga fram en samordningsplan för koncernen i vilken man identifierar, beskriver och rekommenderar en bred uppsättning åtgärder för att lösa koncernmedlemmarnas insolvens (artikel 42f.1 c). Denna samordningsplan måste godkännas av en domstol. Insolvensrepresentanten har möjlighet att lämna synpunkter på planen före godkännandet (artikel 42g.1). Samordningsplanen är dock inte bindande för konkursförvaltarna, som får avvika från den (artikel 42h).

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden

Referensnummer

COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD)

Framläggande för parlamentet

12.12.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

15.1.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

15.1.2013

LIBE

15.1.2013

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

14.1.2013

LIBE

22.1.2013

 

 

Föredragande

       Utnämning

Klaus-Heiner Lehne

18.12.2012

 

 

 

Behandling i utskott

24.4.2013

16.9.2013

4.11.2013

 

Antagande

17.12.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, József Szájer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Ingivande

20.12.2013