IZVJEŠĆE o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji

20.12.2013 - (COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD)) - ***I

Odbor za promet i turizam
Izvjestitelj: Philippe De Backer


Postupak : 2013/0166(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0482/2013

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji

(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0315),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0173/2013),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. rujna 2013.[1],

–   nakon savjetovanja s Odborom regija,

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam te mišljenja Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A7-0482/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 305/2013 od 26. studenog 2012. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu usklađenog osiguravanja interoperabilne paneuropske usluge ePoziv21 (eCall) utvrđuju se specifikacije za nadgradnju infrastrukture Pozivnih centara za javnu sigurnost (PSAP) koja je potrebna za pravilan prijem poziva eCall i postupanje s njima kako bi se osigurala kompatibilnost, interoperabilnost i kontinuitet usklađene usluge eCall širom EU-a.

(3) Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 305/201321 utvrđuju se specifikacije za nadogradnju infrastrukture Pozivnih centara za javnu sigurnost (PSAP) koja je potrebna za pravilan prijem poziva eCall i postupanje s njima pri pozivu na broj 112 kako bi se osigurala kompatibilnost, interoperabilnost i kontinuitet usklađene usluge eCall širom EU-a, te zahtjeva da države članice do 23. listopada 2013. podnesu izvješće o stanju provedbe, uključujući raspored uspostave tijekom sljedeće dvije godine;

__________________

__________________

21 SL L 91, 3.4.2013, str. 1.

21 Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 305/2013 od 26. studenog 2012. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s usklađenom odredbom interoperabilne paneuropske usluge eCall (SL L 91, 3.4.2013., str. 1.).

Amandman  2

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a) Centri za primanje poziva eCall u skladu s normom EN 16102 već postoje. U skladu sa stavkom (f) Priloga II. Direktivi 2010/40/EU mora se poštovati načelo kompatibilnosti unatrag s postojećim sustavima, te se stoga treba uzeti u obzir rad tih centara.

Justification

Since private eCall systems already exist, it should be specified that this decision applies only to 112 eCalls under the pan-European eCall system.

Amandman  3

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Kako bi se osigurala interoperabilnost i kontinuitet usluge diljem Unije i smanjili troškovi provedbe za Uniju u cjelini, nužno je da sve države članice uvedu prioritetno djelovanje za sustav eCall u skladu sa zajedničkim specifikacijama utvrđenim u Delegiranoj Uredbi (EU) br. 305/2013. Time se ne bi trebalo dovoditi u pitanje pravo svake države članice na uvođenje dodatnih tehničkih sredstava za obradu drugih poziva za pomoć.

(6) Kako bi se osigurala potpuna funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i kontinuitet usluge diljem Unije i smanjili troškovi provedbe za Uniju u cjelini, nužno je da sve države članice uvedu prioritetne mjere za sustav eCall u skladu sa zajedničkim specifikacijama utvrđenim u Delegiranoj Uredbi (EU) br. 305/2013. Time se ne bi trebalo dovoditi u pitanje pravo svake države članice na uvođenje dodatnih tehničkih sredstava za obradu drugih poziva za pomoć.

Amandman  4

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a) Važno je da sve države članice potpišu Memorandum o razumijevanju o razvoju široko interoperabilne usluge eCall u Uniji.

Amandman  5

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b) Kako bi se osiguralo povjerenje potrošača u novi sustav eCall, države članice trebaju osigurati primjerenu uporabu prenesenih podataka.

Amandman  6

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.c) Važno je poticati države članice, telekomunikacijske operatore i proizvođače vozila da pomognu pri razvoju i provedbi paneuropske usluge eCall.

Amandman  7

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Kao što pokazuju iskustva s drugim sustavima za pozive u hitnim slučajevima, dio ručno pokrenutih ePoziva može uključivati pozive za pomoć. Države članice u slučaju potrebe mogu primijeniti sva odgovarajuća tehnička i organizacijska sredstava za filtriranje tih poziva za pomoć kako bi se osiguralo da PSAP-centri sustava eCall obrađuju samo pozive u doista hitnim slučajevima.

(7) Kao što pokazuju iskustva s drugim sustavima za pozive u hitnim slučajevima, dio ručno pokrenutih ePoziva može uključivati pozive za pomoć. Države članice moraju primijeniti sva odgovarajuća tehnička i organizacijska sredstava za filtriranje tih poziva za pomoć kako bi se osiguralo da PSAP-centri sustava eCall obrađuju samo pozive u doista hitnim slučajevima. Na taj bi način države članice trebale osigurati najučinkovitiju obradu svih poziva.

Amandman  8

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a) Budući da svi građani Unije nisu upoznati s uporabom usluge eCall, njezinom uvođenju trebala bi prethoditi kampanja podizanja svijesti u organizaciji Komisije i država članica kako bi se građanima objasnile prednosti, funkcije i jamstva za zaštitu podataka novog sustava. Kampanja bi se trebala odvijati u državama članicama u suradnji s nacionalnim i regionalnim vlastima, te bi trebala imati za cilj informiranje korisnika o tome kako se ispravno koristiti sustavom i kako izbjeći lažne uzbune.

Amandman  9

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b) U skladu s preporukama Radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. koje su sadržane u „Radnom dokumentu o utjecaju zaštite podataka i privatnosti na inicijativu eCall", donesenom 26. rujna 2006.21a države članice bi pri uspostavi infrastrukture PSAP za eCall trebale osigurati da je obrada osobnih podataka u sklopu obrade poziva eCall u cijelosti u skladu s pravilima za zaštitu osobnih podataka iz Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća21b te iz Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća21c.

 

__________________

 

21a 1609/06/EN – WP 125.

 

21b Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

 

21c Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

Amandman  10

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a) Kako bi se svim građanima osigurao pouzdan i jednak pristup broju 112 i hitnim službama, stupanj preciznosti i pouzdanosti određivanja lokacije pozivatelja broja 112 s mobilnog terminala opremljenog uređajem GNSS trebao bi biti usporediv s onim za eCall. Člankom 26. Direktive 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća21d, kako je izmijenjen člankom 1. točkom 17. Direktive 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća21e, predviđa se da kriterij preciznosti i pouzdanosti lokacije poziva trebaju definirati relevantna regulatorna tijela te da Komisija, nakon savjetovanja s BEREC-om može donijeti mjere za tehničku provedbu.

 

__________________

 

21d Direktiva 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi) (SL L 108, 24.4.2002., str. 51.).

 

21e Direktiva 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2009. o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnim uslugama i pravima korisnika s obzirom na elektroničke komunikacijske mreže i usluge, Direktive 2002/58/EZ o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (SL L 337, 18.12.2009., str. 11.).

Amandman  11

Prijedlog Odluke

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice će najkasnije 1. listopada 2015. na svom teritoriju uspostaviti neophodnu infrastrukturu PSAP-a za sustav eCall potrebnu za ispravno primanje i obradu svih ePoziva, ako je potrebno uz isključivanje poziva koji nisu hitni, u skladu s odredbama utvrđenim u Delegiranoj uredbi (EU) br. 305/2013, kako bi se osigurali kompatibilnost, interoperabilnost i kontinuitet usluge ePoziva u cijeloj Europskoj uniji. Time se ne dovodi u pitanje pravo svake države članice da svoje hitne službe organizira na najisplativiji način najprikladniji njezinim potrebama, uključujući mogućnost filtriranja poziva koji nisu hitni i koji se ne mogu obraditi u PSAP-u sustava eCall, posebno u slučaju ručno pokrenutih ePoziva.

Države članice najkasnije do 1. listopada 2015. na svom teritoriju uspostavljaju neophodnu infrastrukturu PSAP-a za sustav eCall potrebnu za ispravno primanje i obradu svih poziva eCall, uz isključivanje poziva koji nisu hitni i lažnih poziva, u skladu sa specifikacijama utvrđenim u Delegiranoj uredbi (EU) br. 305/2013, kako bi se osigurali kompatibilnost, interoperabilnost i kontinuitet usluge eCall u cijeloj Europskoj uniji. Time se ne dovodi u pitanje pravo svake države članice da svoje hitne službe organizira na najisplativiji način najprikladniji njezinim potrebama, uključujući mogućnost filtriranja poziva koji nisu hitni i koji se ne mogu obraditi u PSAP-u sustava eCall, posebno u slučaju ručno pokrenutih i lažnih poziva eCall.

Justification

PSAPs are often under huge pressure to treat all calls in the most appropriate way. The introduction of a mandatory eCall will increase the amount of calls that needs to be treated in the PSAP. To ease the burden for PSAPs, Member States should have the possibility to filter manual calls or calls that can be assumed as being false.

Amandman  12

Prijedlog Odluke

Članak 1. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Država članica može izabrati hoće li delegiranjem javnih usluga izdvojiti sve ili samo neke usluge eCall na broj 112 pružateljima pomoći koje priznaje navedena država članica.

Justification

It should be specified that Member States have the option of outsourcing eCall service management to assistance providers, as long as this is under the responsibility of the public authority.

Amandman  13

Prijedlog Odluke

Članak 1. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice osiguravaju da se podaci preneseni u sklopu usluge eCall koriste isključivo za spašavanje i upravljanje prometom nakon poziva u hitnom slučaju.

Amandman  14

Prijedlog Odluke

Članak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Države članice osiguravaju da je usluga eCall besplatna za korisnike.

Justification

eCall is a public emergency service and any fee cannot be charged for its use.

Amandman  15

Prijedlog Odluke

Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Do 1. listopada 2015. države članice osiguravaju da se pozivi eCall mogu ostvariti s bilo kojeg dijela njihova teritorija.

  • [1]  SL C 341, 21.11.2013., str. 47.

EXPLANATORY STATEMENT

I. Commission proposal

The Commission has been working on E-Call since 2005, and attempted to introduce it on a voluntary basis. As this voluntary approach did not work - today only around 0,7% of vehicles is equipped with an eCall system - the Commission started to adopt legislation in order to have eCall as a mandatory service in new vehicles.

The European Parliament adopted on 3 July 2012 with large majority an own-initiative report, called "eCall - a new 112 service for citizens". In that report, the Parliament considered that the eCall should be a public EU-wide emergency call system, embedded in the vehicle and based on the 112 emergency number and on common pan-European standards.

The Commission followed largely Parliament's report with the two proposals that are now on the table.

The Commission chose a ‘regulatory’ approach. eCall will be based on the installation of type-approved equipment for the Single European Emergency Number 112 in all vehicles, starting with certain categories of vehicles, and a framework for handling eCalls in the telecommunication networks and PSAPs. This approach will make eCall available to all citizens in Europe as an EU-wide service, accelerate the deployment and realise the full potential of eCall to save lives and mitigate the severity of injuries. Building on and coexisting with this 112 standard factory equipment, additional in-vehicle emergency and/or added value services may be provided to the end-user giving further safety and economic benefits.

On 8 September 2011 the Commission adopted a Recommendation on support for an EU-wide eCall service in electronic communication networks for the transmission of in-vehicle emergency calls based on 112 (‘eCalls’).

In order to complete the implementation of its eCall strategy and ensure timely and parallel implementation of the eCall service based on 112 by the three stakeholder groups involved (mobile network operators, public emergency services and automotive industry) by 2015, the Commission proposed the following:

a)  A Recommendation to the Member States targeting Mobile Network Operators to support the transmission of the eCalls (under the responsibility of DG CNECT - adopted on 8th September 2011).

b)  A proposal for a Regulation under the vehicle type-approval legislation for the mandatory introduction of the in-vehicle part of the eCall service in new type-approved vehicles of selected categories in Europe (under the responsibility of DG ENTRadopted on 13 June 2013).

c)  Within the framework of Directive 2010/40/EU on Intelligent Transport Systems, a Commission Delegated Regulation on specifications on the necessary equipment in the Public Safety Answering Points for the proper receipt and handling of eCalls. This was followed by a proposal on the deployment of that required infrastructure (under the responsibility of DG MOVE) - adopted on 13 June 2013.

The latter proposals published on 13 June 2013 are the following:

1.  Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the deployment of the interoperable EU-wide eCall

2.  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall in-vehicle system and amending Directive 2007/46/EC

How does it work?

eCall is activated automatically as soon as in-vehicles sensors detect a serious crash. Once set off, the system dials the European emergency number 112, establishes a telephone link to the appropriate emergency call centre and sends details of the accident to the rescue services including the time of the incident, the accurate position of the crashed vehicle and the direction of travel. An eCall can also be triggered manually by pushing a button in the car, for example by a witness of a serious accident.

According to the Commission, a 112 eCall can speed up emergency response times by 40% in urban areas and 50% in the countryside[1] (with a net gain of around 10 minutes).

Proposal for a Decision

The Decision is directed to the Member States. This proposal addresses the part concerning the Public Safety Answering Points (PSAPs) infrastructure in the Commission strategy on eCall, based on a three-pronged regulatory approach encompassing the in-vehicle system, the telecommunications networks and the PSAPs. It is in accordance with the specifications laid down by Delegated Regulation (EU) No 305/2013. It consists of the following legal principles:

a)  Member States have to deploy the necessary eCall PSAP infrastructure required for the proper receipt and handling of all eCalls on their territory no later than 1 October 2015, and

b)  Member States shall report to the Commission on the state of implementation of this Decision 18 months at the latest after its entry into force. The Decision will enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

The cost for the Member States is largely dependent on the current orgaisation/level of equpment of the national PSAP infrastructures and the number of PSAP's. Of course, innovative solutions allow sensible reduction of costs.

Rapporteur's point of view

Road safety has always been a very important issue for the European Parliament. Your rapporteur supports fully the Commission proposal to introduce eCall mandatory in all new vehicles from 1 October 2015. The fact that an automatic call can lead to a faster intervention by the emergency services, results in less victims and less serious injuries for European drivers and citizens. Each minute is critical to save the lives of injured people and to reduce the severity of injuries.

Your rapporteur, therefore, believes that we have to proceed swiftly in this file and calls on the other Members to follow him in this approach.

Today only around 0,7% of vehicles are equipped with private eCall systems in the EU, which makes the introduction of mandatory eCall necessary. It has to be a free and public service, available for all drivers.

The 112 service exists already, and the PSAP's are in place and function well. This leads to the fact that Member States' investments will be minimal. As a result of the HeERO Pilot project (Harmonised eCall European Pilot), organized by the Commission, some Member States (Czech Republic, Croatia and Romania) are ready for the implementation of the 112 eCall service. Lots of Member States did start with the pilot, so there is a lot of ongoing work. Your Rapporteur, therefore, believes that 1 October 2015 is a reachable target for Member States to upgrade their infrastructure in the appropriate manner.

As the 112 service is not yet well-known by the public, it would be appropriate if Member States raised awareness of the 112 eCall and the functionalities and possibilities of eCall by launching awareness campaigns. To ensure consistency between the different Member States, the Commission should coordinate and assist them in organizing this campaign.

The Decision gives Member States the possibility to filter the incoming calls, in order to ease the work of the PSAP's. Manually triggered calls can be treated differently from the automatic calls. Your rapporteur agrees with this approach, but wants to emphasize the importance for the Member States to treat all calls effectively.

Your rapporteur adds a recital emphasizing that accurate and reliable caller location for 112 calls is also necessary. Next to eCall, also the "normal" 112 calls should be treated in an appropriate way. In order to avoid that situation where an unjustifiable and consequential situation is created, in which citizens would only be located accurately by 112 services following road accidents. This recital intends to ensure that all citizens, and not only those who are equipped with eCall-enabled vehicles, can benefit from the already widely deployed GNSS location technologies.

  • [1]  German study "STORM" (Stuttgart Transport Operation by Regional Management)

MIŠLJENJE oDBORA ZA INDUSTRIJU, ISTRAŽIVANJE I ENERGETIKU (4.12.2013)

upućeno Odboru za promet i turizam

o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji
(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

SHORT JUSTIFICATION

The deployment of the interoperable EU-wide eCall service in the vehicles in all the EU countries is one of the major priorities for the Union and is part of the Road Safety Action Programme 2011-2020. In 2012 around 28 000 people were killed and more than 1.5 million injured in 1.1 million traffic accidents on EU roads.

The aim of the in-vehicle eCall system is to alert emergency services and to ensure the earlier arrival of qualified and equipped assistance in case of a serious accident, with a net gain around 10 minutes.

Currently, only around 0.7% of vehicles are equipped with private eCall systems in the EU; different European car manufacturers already provide it as well as other services (breakdown assistance, dynamic navigation...).

The rapporteur welcomes the proposal for a decision on the deployment of the interoperable EU-wide eCall which is in line with the EU Road Safety Action Programme 2011-2020 and with its previous resolution adopted on 3 July 2012 (P7_TA (2012) 0274).

However, in order to leave the Members States put in place the respective PSAP infrastructure and in order to leave the automobile industry implement the technical adaptations, that should be defined mid-2014 through delegated acts, in all new cars, the target date of 1st October 2015 appears very ambitious. Therefore the rapporteur recommends postponing it to June 2016.

In addition, the rapporteur is introducing an obligation for the Member States to also ensure a equivalent level of accuracy and reliability of caller location of a 112 call initiated by a mobile terminal.

The deployment of eCall confirms that GNSS location data can effectively be retrieved and transmitted over mobile networks to 112 services. While the importance of eCall is not questioned, it should be noticed that it will represent only about 1.7 %[1] of the annual number of emergency calls in the EU. The current proposal by the Commission would create an unjustifiable and consequential situation in which citizens would only be located accurately by 112 services following road accidents.

This obligation would enable citizens and emergency services to maximise the societal benefit of using GNSS location technologies, since it is estimated that 5.5 million eCalls will be made each year in comparison to the estimated 320 million emergency calls in the EU yearly.

This amendment intends to ensure that all citizens, and not only those who are equipped with eCall-enabled vehicles, can benefit from the already widely deployed GNSS location technologies.

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 305/2013 od 26. studenog 2012. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s usklađenom odredbom interoperabilne paneuropske usluge eCall21 utvrđuju se specifikacije za nadgradnju infrastrukture pristupnih točaka sigurnosnog poziva (PSAP) koja je potrebna za pravilan prijem i postupanje s eCall pozivima kako bi se osigurala kompatibilnost, interoperabilnost i kontinuitet usklađene usluge eCall na razini EU-a.

(3) Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 305/2013 od 26. studenog 2012. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s usklađenom odredbom interoperabilne paneuropske usluge eCall21 utvrđuju se specifikacije za nadgradnju infrastrukture pristupnih točaka sigurnosnog poziva (PSAP) koja je potrebna za pravilan prijem i postupanje s eCall pozivima kako bi se osigurala kompatibilnost, interoperabilnost i kontinuitet usklađene usluge eCall na razini EU-a i zahtijeva se od država članica da do 23. listopada 2013. podnesu izvješće o stanju provedbe i raspored uvođenja tijekom sljedeće dvije godine;

__________________

__________________

21 SL L 91, 03.04.2013.., str. 1.

21 SL L 91, 03.04.2013.., str. 1.

Amandman  2

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Budući da su gotovo sve države članice potpisale ili podržale Memorandum o razumijevanju za uspostavu interoperabilnog automobilskog sustava eCall;

Amandman  3

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Kako bi se osigurala interoperabilnost i kontinuitet usluge diljem Unije i smanjili troškovi provedbe za Uniju u cjelini, nužno je da sve države članice uvedu prioritetno djelovanje za sustav eCall u skladu sa zajedničkim specifikacijama utvrđenim u Delegiranoj Uredbi (EU) br. 305/2013. Time se ne bi trebalo dovoditi u pitanje pravo svake države članice na uvođenje dodatnih tehničkih sredstava za obradu drugih poziva za pomoć.

(6) Kako bi se osigurala potpuna funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i kontinuitet usluge diljem Unije i smanjili troškovi provedbe za Uniju u cjelini, nužno je da sve države članice uvedu prioritetno djelovanje za sustav eCall u skladu sa zajedničkim specifikacijama utvrđenim u Delegiranoj Uredbi (EU) br. 305/2013. Time se ne bi trebalo dovoditi u pitanje pravo svake države članice na uvođenje dodatnih tehničkih sredstava za obradu drugih poziva za pomoć.

Amandman  4

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Kao što pokazuju iskustva s drugim sustavima za pozive u hitnim slučajevima, dio ručno pokrenutih ePoziva može uključivati pozive za pomoć. Države članice u slučaju potrebe mogu primijeniti sva odgovarajuća tehnička i organizacijska sredstava za filtriranje tih poziva za pomoć kako bi se osiguralo da PSAP-centri sustava eCall obrađuju samo pozive u doista hitnim slučajevima.

(7) Kao što pokazuju iskustva s drugim sustavima za pozive u hitnim slučajevima, dio ručno pokrenutih ePoziva može uključivati pozive za pomoć. Države članice u slučaju potrebe mogu primijeniti sva odgovarajuća tehnička i organizacijska sredstava za filtriranje tih poziva za pomoć kako bi se osiguralo da PSAP-centri sustava eCall obrađuju samo pozive u doista hitnim slučajevima. Na taj bi način države članice trebale osigurati najučinkovitiju obradu svih poziva.

Amandman  5

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Nisu svi građani Unije upoznati s korištenjem usluge eCall. Države članice trebale bi u suradnji s Komisijom organizirati kampanje za podizanje svijesti. Tim kampanjama građani bi se trebali informirati o postojanju besplatne i javno dostupne usluge eCall, s naglaskom na koristima i funkcijama sustava.

Amandman  6

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) Europski parlament je 2007., 2011. i 2013. godine u svojoj pisanoj izjavi br. 0044/2007, svojoj Rezoluciji P7_TA(2011)0306 i svom parlamentarnom pitanju za usmeni odgovor od 31. svibnja 2013. zatražio da se osigura davanje precizne i pouzdane lokacije pozivatelja broja 112, ali je dosad postignut vrlo mali napredak;

Amandman  7

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b) Sve bi sastavnice usluge eCall koje se odnose na točne i pouzdane informacije o pozicioniranju, uključujući mobilne terminale opremljene GNSS-om, trebale jamčiti kompatibilnost s uslugama koje pružaju europski satelitski navigacijski programi EGNOS i Galileo te u potpunosti iskoristiti te programe EU-a kad postanu funkcionalnima.

Amandman  8

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 8.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8c) Kako bi se osigurao jednak pristup broju 112 i hitnim službama za sve građane, stupanj preciznosti i pouzdanosti određivanja lokacije pozivatelja broja 112 s mobilnog terminala opremljenog GNSS-om trebao bi biti jednak kao i za ePozive. Člankom 26. Direktive 2009/136/EZ o jedinstvenom europskom pozivnom broju 112 u hitnim slučajevima određeno je da kriterije za preciznost i pouzdanost lokacije pozivatelja utvrđuju nadležna regulatorna tijela dok Komisija, nakon savjetovanja s BEREC-om, može donijeti mjere za tehničku provedbu;

Amandman  9

Prijedlog Odluke

Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice najkasnije 1. listopada 2015. na svom teritoriju uspostavljaju neophodnu infrastrukturu PSAP-a za sustav eCall potrebnu za ispravno primanje i obradu svih ePoziva, ako je potrebno uz isključivanje poziva koji nisu hitni, u skladu sa specifikacijama utvrđenim u Delegiranoj uredbi (EU) br. 305/2013, kako bi se osigurali kompatibilnost, interoperabilnost i kontinuitet usluge eCall u cijeloj Europskoj uniji. Time se ne dovodi u pitanje pravo svake države članice da svoje hitne službe organizira na najisplativiji način najprikladniji njezinim potrebama, uključujući mogućnost filtriranja poziva koji nisu hitni i koji se ne mogu obraditi u PSAP-u sustava eCall, posebno u slučaju ručno pokrenutih ePoziva;

Države članice će najkasnije 1. lipnja 2016. na svom teritoriju uspostaviti neophodnu infrastrukturu PSAP-a za sustav eCall potrebnu za ispravno primanje i obradu svih ePoziva, ako je potrebno uz isključivanje poziva koji nisu hitni, u skladu s odredbama utvrđenim u Delegiranoj uredbi (EU) br. 305/2013, kako bi se osigurali kompatibilnost, interoperabilnost i kontinuitet usluge ePoziva u cijeloj Europskoj uniji. Države članice također osiguravaju da je stupanj preciznosti i pouzdanosti lociranja pozivatelja poziva na broj 112 s mobilnog terminala opremljenog GNSS-om jednaka kao i za ePozive, u skladu s Direktivom 95/46/EC o zaštiti podataka. Time se ne dovodi u pitanje pravo svake države članice da svoje hitne službe organizira na najisplativiji način najprikladniji njezinim potrebama, uključujući mogućnost filtriranja poziva koji nisu hitni i koji se ne mogu obraditi u PSAP-u sustava eCall, posebno u slučaju ručno pokrenutih ePoziva;

Amandman  10

Prijedlog Odluke

Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Države članice moraju najkasnije 1. listopada 2015. osigurati da se ePozivi mogu ostvariti s bilo kojeg dijela njihova teritorija.

POSTUPAK

Naslov

Uvođenje interoperabilne usluge eCall na razini EU-a

Referentni dokumenti

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

1.7.2013

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

11.9.2013

Razmatranje u odboru

5.11.2013

 

 

 

Datum usvajanja

28.11.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

50

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Carl Schlyter

  • [1]  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252

MIŠLJENJE oDBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA (28.11.2013)

upućeno Odboru za promet i turizam

o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji
(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Olga Sehnalová

SHORT JUSTIFICATION

eCall belongs to the eSafety applications that aim in particular at the mitigation of the consequences of road accidents. eCall is desinged to automatically trigger an emergency call in case of a severe accident. Immediate notification of the accident and proper identification of the exact location reduces time necessary to provide effective help due to faster arrival of the emergency services at the place of accident.

Your rapporteur considers the main benefits of eCall in easier and faster identification of the location of the accident, faster adoption of measures to divert traffic flow (reducing congestion produced by accidents and avoiding secondary accidents), timely and validated information (elimination of serious health consequences of road users involved in an accident), basic set of technical data (allowing emergency services to prepare in advance for intervention) and interoperable compatible message (eliminating language barriers between the vehicle occupants and the PSAP operator, which is important in the European multi-language environment).

Your rapporteur welcomes the proposal for the decision on the deployment of the interoperable EU-wide eCall and its objective to ensure the coordinated and coherent deployment of the interoperable EU-wide eCall service and to guarantee interoperability and continuity of the service throughout Europe. This reflects the opinion of the European Parliament which has expressed its support for the introduction of eCall on numerous occasions, including the support for its mandatory deployment. In its resolution on eCall: a new 112 service for citizens, which was adopted in July 2012 with a large majority, the European Parliament regretted the delays and lack of progress in the voluntary deployment of eCall and urged the Commission to propose regulatory measures necessary to avoid additional delays.

A proposal requires the Member States to deploy the necessary eCall PSAP infrastructure required for the proper receipt and handling of all eCalls on their territory no later than 1 October 2015. Your rapporteur believes that delaying of this date could give a negative vision to all stakeholders involved and would create confusion and additional delays of the implementation of this life-saving technology.

PSAPs infrastructure should be upgraded by the Member States in a manner best suited to their national/local architecture, thereby respecting the specific issues and circumstances that apply in each Member State. All Member States should be able to organise their emergency services in the way most cost effective and appropriate to their needs, including the possibility to filter calls. Your rapporteur welcomes that the Member States are free to include filtering call centres or to receive them in the same PSAPs that receive 112 eCall or any combination, and that Member States will be free to design the reception of eCalls in the way they prefer.

eCall is designed as a public emergency call service. Therefore your rapporteur believes that eCall should be free of charge, for the benefit of all road users in Europe.

Your rapporteur is convinced that awareness-raising campaigns concerning the eCall system and its benefits, its use and its functionalities should be promoted by both the Commission and Member States in order to increase the public’s understanding of eCall and explain that demand for such emergency service is beneficial for society. Providing practical information through targeted campaign could also help to minimise the risk that this service is misused or misunderstood.

Beyond the obligations of the Member States defined in this proposal, however, eCall cannot work properly without the involvement of other stakeholders, particularly automotive manufacturers and mobile network operators. Your rapporteur therefore calls on relevant stakeholders and Member States' representatives to cooperate closely in order to ensure a harmonised introduction of eCall service and bring its benefits to European citizens.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog Odluke

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uvođenju interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji

o uvođenju interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji na temelju službe 112

(Tekst značajan za EGP)

(Tekst značajan za EGP)

Amandman  2

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) Kako bi osigurale povjerenje potrošača u novi sustav eCall, države članice trebaju osigurati namjensku uporabu prenesenih podataka.

Amandman  3

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Kao što pokazuju iskustva s drugim sustavima za pozive u hitnim slučajevima, dio ručno pokrenutih ePoziva može uključivati pozive za pomoć. Države članice u slučaju potrebe mogu primijeniti sva odgovarajuća tehnička i organizacijska sredstava za filtriranje tih poziva za pomoć kako bi se osiguralo da PSAP-centri sustava eCall obrađuju samo pozive u doista hitnim slučajevima.

(7) Kao što pokazuju iskustva s drugim sustavima za pozive u hitnim slučajevima, dio ručno pokrenutih ePoziva može uključivati pozive za pomoć. Države članice u slučaju potrebe mogu primijeniti odgovarajuća tehnička i organizacijska sredstava za filtriranje tih poziva za pomoć kako bi se osiguralo da PSAP-centri sustava eCall obrađuju samo pozive u doista hitnim slučajevima.

Amandman  4

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Uvođenju interoperabilnog sustava eCall u cijeloj Europskoj uniji trebala bi prethoditi kampanja podizanja svijesti u organizaciji Komisije i država članica kako bi se građanima objasnile koristi, funkcije i jamstva zaštite podataka novog sustava. Kampanja bi se trebala odvijati u državama članicama u suradnji s nacionalnim i regionalnim vlastima, s ciljem da se korisnike informira o tome kako se ispravno koristiti sustavom i kako izbjeći lažne uzbune.

Amandman  5

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b) Kako bi se osigurao jednak pristup broju 112 i hitnim službama za sve građane, stupanj preciznosti i pouzdanosti određivanja lokacije pozivatelja broja 112 s mobilnog terminala opremljenog GNSS-om trebao bi biti jednak kao i za eCall. Člankom 26. Direktive 2009/136/EZ o jedinstvenom europskom pozivnom broju 112 u hitnim slučajevima određeno je da kriterije za preciznost i pouzdanost lokacije pozivatelja utvrđuju nadležna regulatorna tijela, dok Komisija, nakon savjetovanja s BEREC-om, može donijeti mjere za tehničku provedbu.

Amandman  6

Prijedlog Odluke

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7c) U skladu s preporukama radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. koje su sadržane u „Radnom dokumentu o zaštiti podataka i pitanjima privatnosti u eCall inicijativi”, usvojenom 26. rujna 2006.21a, pri uspostavi infrastrukture PSAP-a za sustav eCall države članice trebaju osigurati da obrada osobnih podataka u sklopu obrade ePoziva u cijelosti poštuje pravila za zaštitu osobnih podataka iz Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka21b te iz Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama)21c.

 

__________________

 

21a 1609/06/EN – WP 125.

 

21b SL L 281, 23.11.1995, str. 31.

 

21c SL L 201, 31.7.2002., str. 37.

Amandman  7

Prijedlog Odluke

Članak 1. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice osiguravaju da se podaci preneseni u sklopu usluge eCall koriste isključivo za spašavanje i upravljanje prometom nakon poziva u hitnom slučaju.

Amandman  8

Prijedlog Odluke

Članak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Države članice osiguravaju da je usluga eCall besplatna za korisnike usluge eCall.

Obrazloženje

eCall is a public emergency service and any fee cannot be charged for its use.

POSTUPAK

Naslov

Uvođenje interoperabilne usluge eCall na razini EU-a

Referentni dokumenti

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

1.7.2013

Izvjestiteljica za mišljenje

       Datum imenovanja

Olga Sehnalová

9.7.2013

Razmatranje u odboru

25.9.2013

5.11.2013

27.11.2013

 

Datum usvajanja

28.11.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Claudio Morganti, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Monika Panayotova, Andrés Perelló Rodríguez

POSTUPAK

Naslov

Uvođenje interoperabilne usluge eCall na razini EU-a

Referentni dokumenti

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.6.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

1.7.2013

IMCO

1.7.2013

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Philippe De Backer

3.9.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

4.11.2013

16.12.2013

 

 

Datum usvajanja

17.12.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Ivo Strejček

Datum podnošenja

20.12.2013