Pranešimas - A7-0482/2013Pranešimas
A7-0482/2013

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimo

20.12.2013 - (COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Philippe De Backer


Procedūra : 2013/0166(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimo

(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0315),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0173/2013),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A7‑0482/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) 2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 305/2013, kuriuo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos paslaugos suderinto teikimo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES21, nustatytos bendrojo pagalbos centro (BPC) infrastruktūros modernizavimo, būtino siekiant tinkamai priimti ir tvarkyti pagalbos iškvietas „eCall“, specifikacijos, kad būtų užtikrintas suderintos europinės pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ suderinamumas, sąveikumas ir tęstinumas;

(3) Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 305/201321 nustatytos bendrojo pagalbos centro (BPC) infrastruktūros modernizavimo, būtino siekiant tinkamai priimti ir tvarkyti pagalbos iškvietas „eCall“ naudojant telefono numerį 112, specifikacijos, kad būtų užtikrintas suderintos europinės pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ suderinamumas, sąveikumas ir tęstinumas, taip pat reikalaujama, kad valstybės narės ne vėliau kaip 2013 m. spalio 23 d. pateiktų savo įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant savo kitų dvejų metų diegimo tvarkaraštį;

__________________

__________________

21 OL L 91, 2013 4 3. p. 1.

21 2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 305/2013, kuriuo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos paslaugos suderinto teikimo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES (OL L 91, 2013 4 3, p. 1).

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) jau esama pagalbos centrų „eCall“ pagal EN 16102 standartą. Remiantis Direktyvos 2010/40/ES II priedo f punktu būtina laikytis atgalinio suderinamumo su esamomis sistemomis ir todėl reikėtų atsižvelgti į tų centrų vykdomą veiklą;

Pagrindimas

Kadangi jau esama privačių sistemų „eCall“, todėl reikėtų patikslinti, kad šis sprendimas taikomas tik iškvietos „eCall“ skambučiams naudojant telefono numerį 112 pagal europinės pagalbos iškvietos sistemą „eCall“.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) siekdamos užtikrinti paslaugos sąveikumą ir tęstinumą visoje Sąjungoje bei sumažinti bendras jos įgyvendinimo Europos Sąjungoje išlaidas, visos valstybės narės privalo įgyvendinti „eCall“ prioritetinį veiksmą pagal Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 305/2013 nustatytas bendrąsias specifikacijas. Tai nepažeidžia atskirų valstybių narių teisės diegti papildomas technines priemones skubios pagalbos iškvietoms tvarkyti;

(6) siekdamos užtikrinti visapusišką paslaugos funkcionalumą, suderinamumą, sąveikumą ir tęstinumą visoje Sąjungoje bei sumažinti bendras jos įgyvendinimo Europos Sąjungoje išlaidas, visos valstybės narės privalo įgyvendinti „eCall“ prioritetinį veiksmą pagal Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 305/2013 nustatytas bendrąsias specifikacijas. Tai nepažeidžia atskirų valstybių narių teisės diegti papildomas technines priemones skubios pagalbos iškvietoms tvarkyti;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) svarbu, kad visos valstybės narės pasirašytų Susitarimo memorandumą dėl sistemos „eCall“, kurio tikslas – Sąjungoje įdiegti sąveikią europinės pagalbos iškvietos sistemą „eCall“;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b) siekdamos užtikrinti vartotojų pasitikėjimą naująja sistema „eCall“, valstybės narės turi pasirūpinti, kad perduoti duomenys būtų tinkamai naudojami;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6c) taip pat svarbu skatinti valstybes nares, telekomunikacijų operatorius ir automobilių gamintojus prisidėti prie europinės sistemos „eCall“ kūrimo ir diegimo;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) kaip matyti iš kitų skubios pagalbos iškvietų sistemų naudojimo patirties, dalį rankiniu būdu renkamų skambučių „eCall“ gali sudaryti pagalbos skambučiai. Prireikus valstybės narės gali įgyvendinti visas tinkamas technines ir organizacines priemones šiems pagalbos skambučiams filtruoti, kad sudarytų sąlygas „eCall“ BPC tvarkyti tik tikrus skubios pagalbos iškvietos skambučius;

(7) kaip matyti iš kitų skubios pagalbos iškvietų sistemų naudojimo patirties, dalį rankiniu būdu renkamų skambučių „eCall“ gali sudaryti pagalbos skambučiai. Prireikus valstybės narės privalo įgyvendinti visas tinkamas technines ir organizacines priemones šiems pagalbos skambučiams filtruoti, kad sudarytų sąlygas „eCall“ BPC tvarkyti tik tikrus skubios pagalbos iškvietos skambučius; Tokiu būdu valstybės narės turėtų užtikrinti veiksmingiausią visų skambučių tvarkymo būdą;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) kadangi ne visi Sąjungos piliečiai žino, kaip naudotis „eCall“ paslauga, prieš įdiegiant ES masto „eCall“ sistemą Komisija ir valstybės narės turėtų surengti informuotumo didinimo kampaniją, kad paaiškintų piliečiams naujosios sistemos privalumus, funkcijas ir duomenų apsaugos priemones. Kampanija valstybėse narėse turėtų vykti bendradarbiaujant su nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis ir ją vykdant turėtų būti siekiama informuoti naudotojus, kaip tinkamai naudotis sistema, ir užkirsti kelią melagingoms iškvietoms;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b) laikantis rekomendacijų, kurias pateikė 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupė ir kurios pateiktos 2006 m. rugsėjo 26 d. priimtame Darbiniame dokumente dėl poveikio duomenų apsaugai ir privatumui įgyvendinant „eCall“ iniciatyvą21a, valstybės narės, diegdamos „eCall“ BPC infrastruktūrą, užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas, kai tvarkomi pagalbos iškvietos „eCall“ skambučiai, visiškai atitiktų asmens duomenų apsaugos taisykles, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB21b ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB21c;

 

__________________

 

21a 1609/06/EN – WP 125.

 

21b 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

 

21c 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) siekiant užtikrinti patikimas ir lygiavertes visų piliečių galimybes naudotis numeriu 112 ir skubiosios pagalbos tarnybų paslaugomis, skambutį numeriu 112 inicijavusio GNSS funkciją turinčio mobilaus terminalo vietos nustatymo tikslumas ir patikimumas turi būti to paties lygio, kaip ir iškvietos „eCall“. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/136/EB21d 26 straipsnyje, iš dalies pakeistame Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/136/EB21e 1 straipsnio 17 punktu, numatyta, kad skambinančiojo vietos nustatymo tikslumo ir patikimumo kriterijus turi nustatyti kompetentingos reguliavimo institucijos ir kad Komisija, pasikonsultavusi su EERRI, gali priimti technines įgyvendinimo priemones.

 

__________________

 

21d Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva), (OL L 108, 2002 4 24, p. 51.).

 

21e 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL L 337, 2009 12 18, p. 11).

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 1 d. įdiegia visą reikiamą „eCall“ BPC infrastruktūrą, reikalingą visoms pagalbos iškvietoms „eCalls“, jei reikia, iš jų išskyrus kitus nei skubios pagalbos skambučius, tinkamai gauti ir tvarkyti jų teritorijoje pagal specifikacijas, nustatytas Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 305/2013, kad būtų užtikrintas sąveikios europinės pagalbos iškvietos „eCall“ paslaugos suderinamumas, sąveikumas ir tęstinumas. Tai nedaro poveikio atskirų valstybių narių teisei organizuoti savo pagalbos tarnybų darbą pačiu veiksmingiausiu ir labiausiai jų poreikius atitinkančiu būdu, įskaitant galimybę filtruoti skambučius, kuriais nesikreipiama dėl skubios pagalbos ir kurių tvarkyti „eCall“ BPC negali, visų pirma rankiniu būdu renkamus skambučius „eCall“.

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 1 d. įdiegia visą reikiamą „eCall“ BPC infrastruktūrą, reikalingą visoms pagalbos iškvietoms „eCalls“, iš jų išskyrus kitus nei skubios pagalbos skambučius ir melagingus skambučius, tinkamai gauti ir tvarkyti jų teritorijoje pagal specifikacijas, nustatytas Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 305/2013, kad būtų užtikrintas sąveikios europinės pagalbos iškvietos „eCall“ paslaugos suderinamumas, sąveikumas ir tęstinumas. Tai nedaro poveikio atskirų valstybių narių teisei organizuoti savo pagalbos tarnybų darbą pačiu veiksmingiausiu ir labiausiai jų poreikius atitinkančiu būdu, įskaitant galimybę filtruoti skambučius, kuriais nesikreipiama dėl skubios pagalbos ir kurių tvarkyti „eCall“ BPC negali, visų pirma rankiniu būdu renkamus skambučius „eCall“ ir melagingus skambučius.

Pagrindimas

Dažnai bendriesiems pagalbos centrams sunku visus skambučius tvarkyti tinkamiausiu būdu. Privalomai įdiegus iškvietos sistemą „eCall“ dar išaugs skambučių, kuriuos turi tvarkyti bendrieji pagalbos centrai, skaičius. Norint palengvinti šią naštą valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė rankiniu būdu filtruoti skambučius arba klaidingus skambučius.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės gali nuspręsti visus iškvietos „eCall“ skambučius naudojant telefono numerį 112 ar jų dalį perleisti tvarkyti valstybės narės pripažintiems pagalbos teikėjams įgaliojant juos teikti viešąsias paslaugas.

Pagrindimas

Reikėtų nurodyti, kad valstybės narės turi galimybę perleisti iškvietos „eCall“ skambučių tvarkymą pagalbos teikėjams, jeigu tam suteikiamas valdžios institucijos leidimas.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad naudojantis sistema „eCall“ perduoti duomenys būtų naudojami vien tik gelbėjimo ir eismo valdymo tikslais, kai gaunamas pagalbos iškvietos skambutis.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Valstybės narės užtikrina, kad „eCall“ paslauga jos naudotojams būtų teikiama nemokamai.

Pagrindimas

„eCall“ paslauga yra viešoji pagalbos iškvietimo paslauga ir už naudojimąsi ja negali būti imamas joks mokestis.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau kaip 2015 m. spalio 1 d. pagalbą „eCall“ būtų galima išsikviesti iš bet kurios jų teritorijos vietos.

  • [1]  OL C 341, 2013 11 21, p. 47.

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Komisijos pasiūlymas

Komisija dirbo sistemos „eCall“ srityje nuo 2005 m. ir bandė ją įdiegti neprivaloma tvarka. Kadangi ši neprivaloma politika neveikė (šiuo metu „eCall“ įrengta tik maždaug 0,7 proc. transporto priemonių), Komisija inicijavo teisėkūros procedūrą, kad sistemos „eCall“ įdiegimas naujose transporto priemonėse būtų privaloma paslauga.

2012 m. liepos 3 d. Europos Parlamentas didele balsų dauguma priėmė pranešimą savo iniciatyva dėl pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ – nauja pagalbos telefono 112 paslauga piliečiams. Tame pranešime Parlamentas pareiškė, jog „mano, kad pagalbos iškvieta turėtų būti viešoji europinė pagalbos iškvietimo sistema, kuri būtų neatsiejama transporto priemonės dalis ir veiktų naudojant telefono numerį 112 remiantis bendrais Europos standartais“.

Komisija šiuo metu pateiktuose dviejuose pasiūlymuose didele dalimi vadovavosi Parlamento pranešimu.

Komisija nusprendė taikyti reguliavimo politiką. Sistema „eCall“ bus grindžiama visose transporto priemonėse įrengta patvirtinto tipo įranga, kuri veiktų naudojant Europos bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 ir pirmiausia būtų įrengiama tam tikrų kategorijų transporto priemonėse, taip pat skambučių „eCall“ tvarkymo telekomunikacijų tinkluose ir bendruosiuose pagalbos centruose (BPC) sistema. Taikant šį metodą pagalbos iškvietos sistema ES bus prieinama visiems piliečiams kaip europinė paslauga, ji bus sparčiau diegiama ir bus išnaudojamos visos pagalbos iškvietos sistemos galimybės gelbėti gyvybes ir švelninti sužalojimų pasekmes. Papildomos transporto priemonėje įrengtos skubios pagalbos ir (arba) papildomą vertę turinčios paslaugos, grindžiamos šia numerio 112 standartine gamykline įranga arba sąveikios su ja, gali būti teikiamos galutiniam vartotojui, užtikrinant didesnį saugumą ir ekonominę naudą.

2011 m. rugsėjo 8 d. Komisija priėmė rekomendacija dėl paramos elektroniniuose ryšių tinkluose diegiant visoje Europoje taikomą pagalbos iškvietos paslaugą siekiant perduoti automobilyje sumontuota pagalbos iškvietos įranga generuotus pagalbos skambučius naudojantis telefono numeriu 112 („pagalbos iškvieta“).

Siekdama užbaigti savo „eCall“ strategijos įgyvendinimą ir užtikrinti, kad iki 2015 m. trys suinteresuotųjų subjektų grupės (judriojo ryšio tinklų operatoriai, viešosios pagalbos tarnybos, automobilių pramonė) laiku ir vienu metu įgyvendintų pagalbos iškvietos telefono numeriu 112 paslaugą, Komisija pasiūlė:

a)  rekomendaciją valstybėms narėms, siekiant judriojo ryšio tinklų operatorių paramos pagalbos iškvietos „eCall“ perdavimui (atsakingas Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, priimta 2011 m. rugsėjo 8 d.);

b) pasiūlymą dėl reglamento pagal transporto priemonių tipo patvirtinimo teisės aktus dėl privalomo „eCall“ paslaugos komponento, montuojamo transporto priemonėse, diegimo naujose tam tikrų kategorijų patvirtinto tipo transporto priemonėse Europoje (atsakingas Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas, priimta 2013 m. birželio 13 d.);

c) taikant Direktyvos 2010/40/ES dėl intelektinių transporto sistemų nuostatas, Komisijos deleguotąjį reglamentą dėl įrangos bendruosiuose pagalbos centruose, reikalingos tinkamam pagalbos iškvietos „eCall“ priėmimui ir tvarkymui, specifikacijų. Po to buvo pateiktas pasiūlymas dėl tos reikalingos infrastruktūros įdiegimo (atsakingas Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas, priimta 2013 m. birželio 13 d.).

Pastarieji, 2013 m. birželio 13 d. paskelbti, pasiūlymai yra:

1.  pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimo;

2.  pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transporto priemonių, kuriose montuojama pagalbos iškvietos sistema „eCall“, tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB.

Kaip tai veikia?

Pagalbos iškvieta „eCall“ aktyvuojama automatiškai, transporto priemonėje sumontuotiems jutikliams nustačius rimtą susidūrimą. Aktyvuota sistema paskambina Europos pagalbos telefono numeriu 112, užmezga telefono ryšį su atitinkamu skubios pagalbos centru ir persiunčia duomenis apie avariją, įskaitant avarijos laiką, tikslią avarijoje nukentėjusios transporto priemonės vietą bei kelionės kryptį, gelbėjimo tarnyboms. Sistema „eCall“ gali būti aktyvuota rankiniu būdų, nuspaudus mygtuką automobilyje, pvz., tai gali padaryti rimtos avarijos liudininkas.

Remiantis Komisija, sistemos „eCall“ pagalbos iškvieta telefono numeriu 112 gali sutrumpinti reagavimo į pagalbos iškvietą laiką 40 proc. miesto ir 50 proc. kaimo vietovėse[1] (iš viso laimima maždaug 10 minučių).

Pasiūlymas dėl sprendimo

Sprendimas skirtas valstybėms narėms. Šis pasiūlymas skirtas Komisijos strategijos dėl pagalbos iškvietos sistemos „eCall“, kuri grindžiama trilypiu reguliavimo metodu, taikomu transporto priemonėje įrengiamai pagalbos iškvietos sistemai, telekomunikacijų tinklams ir bendriesiems pagalbos centrams (toliau – BPC), daliai, susijusiai su BPC infrastruktūra. Jis atitinka specifikacijas, nustatytas Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 305/2013. Jame numatyti šie teisės principai:

a)  valstybės narės privalo ne vėliau kaip 2015 m. spalio 1 d. įdiegti būtiną „eCall“ BPC infrastruktūrą, reikalingą pagalbos iškvietoms „eCalls“ tinkamai gauti ir tvarkyti jų teritorijose, taip pat

b)  valstybės narės ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo praneša Komisijai apie šio sprendimo įgyvendinimo eigą. Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Valstybių narių sąnaudos gerokai priklauso nuo dabartinio nacionalinių BPC infrastruktūrų veiklos organizavimo bei įrangos lygio, taip pat nuo BPC skaičiaus. Novatoriški sprendimai, žinoma, sudaro sąlygas labai sumažinti sąnaudas.

Pranešėjo nuomonė

Kelių eismo saugos klausimas visada buvo labai svarbus Europos Parlamentui. Pranešėjas visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui nustatyti, kad „eCall“ įranga nuo 2015 m. spalio 1 d. privaloma visose naujose transporto priemonėse. Dėl to, kad automatinė iškvieta paspartina gelbėjimo tarnybų reagavimą, Europos vairuotojai ir piliečiai rečiau nukenčia ir patiria menkesnius sužalojimus. Gelbstint sužeistųjų gyvybes ir švelninant sužalojimų pasekmes svarbi kiekviena minutė.

Taigi pranešėjas mano, kad šioje procedūroje Parlamentas turi veikti greitai, ir ragina kitus narius laikytis to paties požiūrio.

Šiuo metu ES tik apie 0,7 proc. transporto priemonių yra įrengtos privačios sistemos „eCall“, todėl būtina „eCall“ sistemą diegti privaloma tvarka. Tai turi būti nemokama viešoji paslauga, prieinama visiems vairuotojams.

Telefono numerio 112 paslauga jau teikiama, taip pat įsteigti ir gerai veikia BPC. Todėl valstybių narių investicijos bus minimalios. Dėl Komisijos organizuoto bandomojo projekto HeERO (Suderintos pagalbos iškvietos Europos bandomasis projektas) kai kurios valstybės narės (Čekija, Kroatija ir Rumunija) pasirengusios įdiegti telefono numeriu 112 paremtą iškvietos „eCall“ sistemą. Daug valstybių narių jau pradėjo bandomąjį projektą, todėl šiuo metu atliekama daug darbo. Taigi pranešėjas mano, kad 2015 m. spalio 1 d. terminas, iki kurio valstybės narės turi tinkamai patobulinti savo infrastruktūrą, yra įgyvendinamas.

Kadangi telefono numerio 112 paslaugos visuomenė dar gerai nežino, valstybėms narėms derėtų vykdyti informuotumo didinimo kampanijas siekiant padidinti informuotumą apie „eCall“ pagalbos iškvietą telefono numeriu 112 ir „eCall“ funkcijas ir galimybes. Siekiant užtikrinti skirtingų valstybių narių veiklos nuoseklumą, Komisija turėtų koordinuoti šią kampaniją ir padėti ją organizuoti.

Sprendimu valstybėms narėms suteikiama galimybė filtruoti BPC pasiekiančius skambučius, kad būtų palengvinta BPC veikla. Rankiniu būdu aktyvuota iškvieta gali būti traktuojama skirtingai nei automatinė. Pranešėjas pritaria šiam požiūriui, tačiau nori pabrėžti, jog svarbu, kad valstybės narės visus skambučius tvarkytų veiksmingai.

Pranešėjas įrašė naują konstatuojamąją dalį, kurioje pabrėžiama ir būtinybė tiksliai ir patikimai nustatyti skambinančiojo numeriu 112 vietą. Be to, ne tik „eCalls“, bet ir įprasti skambučiai telefono numeriu 112 turėtų būti traktuojami tinkamu būdu. Siekiama, kad nebūtų sukurta nepateisinama ir rimta padėtis, kai piliečių vietą pagalbos numerio 112 tarnybos tiksliai nustatytų tik eismo įvykių atveju. Šia aiškinamąja dalimi siekiama užtikrinti, kad visi piliečiai, o ne tik turintys transporto priemones, kuriose įrengta „eCall“ sistema, galėtų gauti naudos iš jau plačiai įdiegtų GNSS vietos nustatymo technologijų.

  • [1]  Tyrimas Vokietijoje „STORM“ (angl. Stuttgart Transport Operation by Regional Management).

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (4.12.2013)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimo
(COM(2013) 0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas transporto priemonėse visose ES valstybėse narėse yra vienas svarbiausių Sąjungos prioritetų ir dalis 2011–2020 m. kelių eismo saugos veiksmų programos. 2012 m. ES keliuose įvyko 1,1 mln. eismo įvykių; juose žuvo apie 28 tūkst. ir buvo sužeista daugiau nei 1,5 mln. žmonių.

Transporto priemonėje montuojamos sistemos „eCall“ tikslas yra perspėti pagalbos tarnybas ir užtikrinti, kad įvykus dideliam eismo įvykiui apie 10 minučių anksčiau atvyktų kvalifikuoti ir tinkamą įrangą turintys pagalbos specialistai.

Šiuo metu ES tik 0,7 proc. transporto priemonių yra įrengtos privačios sistemos „eCall“; įvairūs Europos automobilių gamintojai jau teikia šią paslaugą, taip pat kitas paslaugas (techninė pagalba kelyje, dinaminė navigacija ir t. t.).

Nuomonės referentė palankiai vertina pasiūlymą dėl sprendimo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimo, kuris dera su 2011–2020 m. kelių eismo saugos veiksmų programa ir ankstesne Europos Parlamento rezoliucija, priimta 2012 m. liepos 3 d. (P7_TA (2012) 0274).

Tačiau tam, kad valstybės narės galėtų sukurti atitinkamą BPC infrastruktūrą ir kad automobilių pramonė galėtų visuose naujuose automobiliuose įdiegti technines adaptacijas, kurios turėtų būti nustatytos deleguotaisiais aktais 2014 m. viduryje, atrodo, kad 2015 m. spalio 1 d. tikslas yra labai ambicingas. Todėl nuomonės referentė rekomenduoja šią datą nukelti į 2016 m. birželio mėn.

Be to, nuomonės referentė nustato valstybių narių pareigą taip pat užtikrinti skambutį numeriu 112 inicijavusio mobilaus terminalo vietos nustatymo lygiaverčio lygio tikslumą ir patikimumą.

Sistemos „eCall“ diegimas patvirtina, kad GNSS vietos nustatymo duomenys gali būti iš tikrųjų nuskaitomi ir perduodami mobiliojo ryšio tinklais pagalbos numerio112 tarnyboms. Nors dėl sistemos „eCall“ svarbos abejonių nekyla, reiktų pažymėti, kad ji inicijuos tik apie 1,7 proc. viso metinių pagalbos skambučių ES skaičiaus[1]. Dabartine Komisijos pasiūlymo versija būtų sukuriama nepateisinama ir prieštaringa padėtis, kai piliečių vietą pagalbos numerio „112“ tarnybos galėtų tiksliai nustatyti tik eismo įvykių atveju.

Dėl šios pareigos piliečiai ir pagalbos tarnybos gautų didžiausios visuomeninės naudos iš GNSS vietos nustatymo technologijų naudojimo, kadangi manoma, kad kiekvienais metais bus apie 5,5 mln. iškvietų „eCall“, palyginti su apie 320 mln. pagalbos skambučių ES.

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad visi piliečiai, o ne tik turintys transporto priemones, kuriose įrengta „eCall“ sistema, galėtų gauti naudos iš jau plačiai įdiegtų GNSS vietos nustatymo technologijų.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) 2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 305/2013, kuriuo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos paslaugos suderinto teikimo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES21, nustatytos bendrojo pagalbos centro (BPC) infrastruktūros modernizavimo, būtino siekiant tinkamai priimti ir tvarkyti pagalbos iškvietas „eCall“, specifikacijos, kad būtų užtikrintas suderintos europinės pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ suderinamumas, sąveikumas ir tęstinumas;

(3) 2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 305/2013, kuriuo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos paslaugos suderinto teikimo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES21, nustatytos bendrojo pagalbos centro (BPC) infrastruktūros modernizavimo, būtino siekiant tinkamai priimti ir tvarkyti pagalbos iškvietas „eCall“, specifikacijos, kad būtų užtikrintas suderintos europinės pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ suderinamumas, sąveikumas ir tęstinumas, taip pat reikalaujama, kad valstybės narės ne vėliau kaip2013 m. spalio 23 d. pateiktų įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant kitų dvejų metų diegimo tvarkaraštį;

__________________

__________________

21 OL L 91, 2013 4 3, p. 1.

21 OL L 91, 2013 4 3, p. 1.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) kadangi beveik visos valstybės narės pasirašė arba parėmė Susitarimo memorandumą dėl transporto priemonėse įrengiamos sąveikios pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimo;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) siekdamos užtikrinti paslaugos sąveikumą ir tęstinumą visoje Sąjungoje bei sumažinti bendras jos įgyvendinimo Europos Sąjungoje išlaidas, visos valstybės narės privalo įgyvendinti „eCall“ prioritetinį veiksmą pagal Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 305/2013 nustatytas bendrąsias specifikacijas. Tai nepažeidžia atskirų valstybių narių teisės diegti papildomas technines priemones skubios pagalbos iškvietoms tvarkyti;

(6) siekdamos užtikrinti visapusišką paslaugos funkcionalumą, suderinamumą, sąveikumą ir tęstinumą visoje Sąjungoje bei sumažinti bendras jos įgyvendinimo Europos Sąjungoje išlaidas, visos valstybės narės privalo įgyvendinti „eCall“ prioritetinį veiksmą pagal Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 305/2013 nustatytas bendrąsias specifikacijas. Tai nepažeidžia atskirų valstybių narių teisės diegti papildomas technines priemones skubios pagalbos iškvietoms tvarkyti;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) kaip matyti iš kitų skubios pagalbos iškvietų sistemų naudojimo patirties, dalį rankiniu būdu renkamų skambučių „eCall“ gali sudaryti pagalbos skambučiai. Prireikus valstybės narės gali įgyvendinti visas tinkamas technines ir organizacines priemones šiems pagalbos skambučiams filtruoti, kad sudarytų sąlygas „eCall“ BPC tvarkyti tik tikrus skubios pagalbos iškvietos skambučius;

(7) kaip matyti iš kitų skubios pagalbos iškvietų sistemų naudojimo patirties, dalį rankiniu būdu renkamų skambučių „eCall“ gali sudaryti pagalbos skambučiai. Prireikus valstybės narės gali įgyvendinti visas tinkamas technines ir organizacines priemones šiems pagalbos skambučiams filtruoti, kad sudarytų sąlygas „eCall“ BPC tvarkyti tik tikrus skubios pagalbos iškvietos skambučius. Tokiu būdu valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visi skambučiai būtų tvarkomi kuo veiksmingiau;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) ne visi Sąjungos piliečiai žino, kaip naudotis „eCall“ paslauga. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, turėtų surengti informuotumo didinimo kampanijas. Per šias kampanijas reikėtų piliečius informuoti apie tai, kad egzistuoja nemokama ir viešai prieinama „eCall“ paslauga, atkreipiant dėmesį į sistemos privalumus ir funkcijas;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Europos Parlamentas 2007, 2011 ir 2013 m. (savo rašytiniame pareiškime Nr. 0044/2007, rezoliucijoje P7_TA(2011)0306 ir 2013 m. gegužės 31 d. Parlamento klausime, į kurį atsakoma žodžiu) reikalavo, kad būtų tiksliai ir patikimai nustatoma skambinančiojo numeriu „112“ vieta, tačiau iki šiol šioje srityje padaryta labai mažai;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b) visi paslaugos „eCall“ komponentai, susiję su tikslios ir patikimos informacijos apie buvimo vietą nustatymu, įskaitant GNSS funkciją turinčius mobilius terminalus, turėtų užtikrinti suderinamumą su paslaugomis, kurias teikia Europos palydovinės navigacijos programos EGNOS ir GALILEO, ir visapusiškai naudotis tomis ES programomis, kai jos ims veikti;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8c) siekiant užtikrinti lygiavertes visų piliečių galimybes naudotis numerio „112“ ir pagalbos tarnybų paslaugomis, skambutį numeriu „112“ inicijavusio GNSS funkciją turinčio mobilaus terminalo, vietos nustatymo tikslumas ir patikimumas turi būti to paties lygio, kaip ir iškvietos „eCall“. Direktyvos 2009/136/EB 26 straipsnyje dėl bendrojo Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numerio „112“ numatyti skambinančiojo vietos nustatymo tikslumo ir patikimumo kriterijai, kuriuos turi nustatyti kompetentingos reguliavimo institucijos, o Komisija, pasikonsultavusi su EERRI, gali priimti technines įgyvendinimo priemones,

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 1 d. įdiegia visą reikiamą „eCall“ BPC infrastruktūrą, reikalingą visoms pagalbos iškvietoms „eCalls“, jei reikia, iš jų išskyrus kitus nei skubios pagalbos skambučius, tinkamai gauti ir tvarkyti jų teritorijoje pagal specifikacijas, nustatytas Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 305/2013, kad būtų užtikrintas sąveikios europinės pagalbos iškvietos „eCall“ paslaugos suderinamumas, sąveikumas ir tęstinumas. Tai nedaro poveikio atskirų valstybių narių teisei organizuoti savo pagalbos tarnybų darbą pačiu veiksmingiausiu ir labiausiai jų poreikius atitinkančiu būdu, įskaitant galimybę filtruoti skambučius, kuriais nesikreipiama dėl skubios pagalbos ir kurių tvarkyti „eCall“ BPC negali, visų pirma rankiniu būdu renkamus skambučius „eCall“.

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 1 d. įdiegia visą reikiamą „eCall“ BPC infrastruktūrą, reikalingą visoms pagalbos iškvietoms „eCalls“, jei reikia, iš jų išskyrus kitus nei skubios pagalbos skambučius, tinkamai gauti ir tvarkyti jų teritorijoje pagal specifikacijas, nustatytas Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 305/2013, kad būtų užtikrintas sąveikios europinės pagalbos iškvietos „eCall“ paslaugos suderinamumas, sąveikumas ir tęstinumas. Valstybės narės, laikydamosi Direktyvos 95/46/EB dėl duomenų apsaugos nuostatų, taip pat užtikrina, kad skambutį numeriu „112“ inicijavusio GNSS funkciją turinčio mobilaus terminalo vietos nustatymo tikslumas ir patikimumas būtų to paties lygio, kaip ir iškvietos „eCall“. Tai nedaro poveikio atskirų valstybių narių teisei organizuoti savo pagalbos tarnybų darbą pačiu veiksmingiausiu ir labiausiai jų poreikius atitinkančiu būdu, įskaitant galimybę filtruoti skambučius, kuriais nesikreipiama dėl skubios pagalbos ir kurių tvarkyti „eCall“ BPC negali, visų pirma rankiniu būdu renkamus skambučius „eCall“.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau kaip 2015 m. spalio 1 d. pagalbą „eCall“ būtų galima išsikviesti iš bet kurios jų teritorijos vietos.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas

Nuorodos

COM(2013) 0315 – C7–0173/2013 – 2013/0166(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

1.7.2013

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Adina-Ioana Vălean

11.9.2013

Svarstymas komitete

5.11.2013

 

 

 

Priėmimo data

28.11.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

50

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Carl Schlyter

  • [1]  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252.

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (28.11.2013)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimo
(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

Nuomonės referentė: Olga Sehnalová

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sistema „eCall“ priklauso e. saugumo prietaikoms, kurių konkretus tikslas – švelninti eismo įvykių padarinius. Sistema „eCall“ sukurta taip, kad ją naudojant didelių eismo įvykių atveju būtų automatiškai kviečiama pagalba. Užtikrinus neatidėliojamą pranešimą apie eismo nelaimę ir tinkamai nustatant tikslią įvykio vietą dėl greitesnio pagalbos tarnybų atvykimo į tą vietą sutrumpėja laikas, per kurį suteikiama veiksminga pagalba.

Nuomonės referentė mano, kad pagrindiniai sistemos „eCall“ privalumai yra šie: lengviau ir greičiau nustatoma eismo įvykio vieta, greičiau imamasi priemonių eismo srautui nukreipti (sumažinti grūstis, kurias sukelia eismo įvykiai, ir išvengiama antrinių eismo įvykių), laiku gaunama patikima informacija (išvengiama rimtų padarinių kelių eismo dalyvių, susijusių su eismo įvykiu, sveikatai), gaunami pagrindiniai techniniai duomenys (juos turėdamos pagalbos tarnybos iš anksto gali pasirengti gelbėjimo darbams) ir gaunamas sąveikus suderintas pranešimas (nelieka kalbos kliūčių transporto priemonėje esantiems asmenims ir BPC operatoriams, o tai svarbu daugiakalbėje Europos aplinkoje).

Nuomonės referentė teigiamai vertina pasiūlymą dėl sprendimo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimo ir jo tikslą užtikrinti suderintą ir nuoseklų sąveikios europinės pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ diegimą bei paslaugos sąveikumą ir tęstinumą visoje Europoje. Šis vertinimas atitinka Europos Parlamento nuomonę. Europos Parlamentas pritarė, kad daugeliu atvejų būtų naudojama sistemą „eCall“ ir kad jos diegimas būtų privalomas. Savo rezoliucijoje dėl pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ – nauja pagalbos telefono 112 paslauga piliečiams“, kuri buvo priimta 2012 m. liepos mėn. dauguma balsų, Europos Parlamentas išreiškė apgailestavimą dėl to, kad delsiama savanoriškai diegti pagalbos iškvietos paslaugą, ir paragino Komisiją pasiūlyti teisines priemones, kurios yra būtinos siekiant išvengti papildomos gaišaties.

Pagal pasiūlymą valstybės narės įpareigojamos ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 1 d. įdiegti būtiną „eCall“ BPC infrastruktūrą, reikalingą pagalbos iškvietoms „eCall“ tinkamai gauti ir tvarkyti jų teritorijose. Pranešėja mano, jog atidėjus diegimo terminą susiję suinteresuotieji subjektai susidarytų neigiamą vaizdą, atsirastų painiava ir toliau būtų delsiama įdiegti šią gyvybes gelbstinčią technologiją.

BPC infrastruktūrą valstybės narės turėtų modernizuoti taip, kad ji geriausiai atitiktų jų nacionalinę ir (arba) vietos struktūrą ir kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų atsižvelgta į konkrečius klausimus ir aplinkybes. Visos valstybės narės turėtų sugebėti organizuoti savo pagalbos tarnybų darbą ekonomiškai efektyviausiu ir jų poreikius labiausiai atitinkančiu būdu, įskaitant galimybę filtruoti skambučius. Pranešėja teigiamai vertina tai, kad valstybės narės gali pačios nuspręsti naudoti skambučių centrų filtravimą ar priimti skambučius tuose pačiuose BPC, kurie priima „eCall“ skambučius telefono numeriu 112 ar bet kokiu kitu deriniu, ir kad valstybės narės pačios galės nustatyti joms priimtiną „eCall“ skambučių priėmimo būdą.

„eCall“ paslauga turėtų būti viešoji pagalbos iškvietimo paslauga. Todėl nuomonės referentė mano, kad „eCall“ paslauga turėtų būti nemokama visiems Europos kelių eismo dalyviams.

Nuomonės referentė yra įsitikinusi, jog ir Komisija, ir valstybės narės turėtų skatinti informuotumo apie sistemą „eCall“ ir jos naudą, naudojimą ir funkcijas didinimo kampanijas siekiant didinti visuomenės supratimą apie sistemą „eCall“ ir paaiškinti, kad visuomenei yra naudinga tokios pagalbos paslaugos paklausa. Vykdant tikslingas kampanijas pateikta praktinė informacija taip pat gali padėti sumažinti riziką, kad ši paslauga bus netinkamai naudojama ar nesuprasta.

Vis dėlto, be šiame pasiūlyme apibrėžtų valstybių narių įpareigojimų, tinkamam sistemos „eCall“ veikimui užtikrinti taip pat būtinas kitų suinteresuotųjų subjektų, ypač automobilių gamintojų ir judriojo ryšio tinklų operatorių, dalyvavimas. Todėl nuomonės referentė ragina susijusius suinteresuotuosius subjektus ir valstybių narių atstovus glaudžiai bendradarbiauti siekiant užtikrinti suderintą „eCall“ paslaugos diegimą ir jos naudą Europos piliečiams.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

Pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimo

dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos telefono numeriu 112 sistemos „eCall“ diegimo

(Tekstas svarbus EEE)

(Tekstas svarbus EEE)

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) siekdamos užtikrinti vartotojų pasitikėjimą naująja sistema „eCall“, valstybės narės pasirūpina, kad perduoti duomenys būtų naudojami tikslingai;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) kaip matyti iš kitų skubios pagalbos iškvietų sistemų naudojimo patirties, dalį rankiniu būdu renkamų skambučių „eCall“ gali sudaryti pagalbos skambučiai. Prireikus valstybės narės gali įgyvendinti visas tinkamas technines ir organizacines priemones šiems pagalbos skambučiams filtruoti, kad sudarytų sąlygas „eCall“ BPC tvarkyti tik tikrus skubios pagalbos iškvietos skambučius;

(7) kaip matyti iš kitų skubios pagalbos iškvietų sistemų naudojimo patirties, dalį rankiniu būdu renkamų skambučių „eCall“ gali sudaryti pagalbos skambučiai. Prireikus valstybės narės gali įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones šiems pagalbos skambučiams filtruoti, kad sudarytų sąlygas „eCall“ BPC tvarkyti tik tikrus skubios pagalbos iškvietos skambučius;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) prieš įdiegiant ES masto „eCall“ sistemą Komisija ir valstybės narės turėtų surengti informuotumo didinimo kampaniją, kad paaiškintų piliečiams naujosios sistemos privalumus, funkcijas ir duomenų apsaugos priemones. Kampanija valstybėse narėse turėtų vykti bendradarbiaujant su nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis ir ją vykdant turėtų būti siekiama informuoti naudotojus, kaip tinkamai naudotis sistema, ir užkirsti kelią melagingoms iškvietoms;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b) siekiant užtikrinti lygiavertes visų piliečių galimybes naudotis numeriu 112 ir pagalbos tarnybų paslaugomis, skambutį numeriu 112 inicijavusio GNSS funkciją turinčio mobilaus terminalo vietos nustatymo tikslumas ir patikimumas turi būti to paties lygio, kaip ir iškvietos „eCall“. Direktyvos 2009/136/EB 26 straipsnyje dėl bendrojo Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numerio 112 nustatyti skambinančiojo vietos nustatymo tikslumo ir patikimumo kriterijai, kuriuos turi nustatyti kompetentingos reguliavimo institucijos, o Komisija, pasikonsultavusi su EERRI, gali priimti technines įgyvendinimo priemones;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c) laikantis rekomendacijų, kurias pateikė 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupė ir kurios pateiktos 2006 m. rugsėjo 26 d. priimtame Darbiniame dokumente dėl pagalbos iškvietos paslaugos iniciatyvos poveikio duomenų apsaugai ir privatumui21a, valstybės narės, diegdamos „eCall“ BPC infrastruktūrą, užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas, kai tvarkomi pagalbos iškvietos „eCall“ skambučiai, visiškai atitiktų asmens duomenų apsaugos taisykles, nustatytas 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo21b ir 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių)21c;

 

__________________

 

21a 1609/06/EN – WP 125.

 

21b OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

 

21c OL L 201, 2002 7 31, p. 37.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad naudojantis sistema „eCall“ perduoti duomenys būtų naudojami vien tik gelbėjimo ir eismo valdymo tikslais, kai gaunamas pagalbos iškvietos skambutis.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Valstybės narės užtikrina, kad „eCall“ paslauga jos naudotojams būtų nemokama.

Pagrindimas

„eCall“ paslauga yra viešoji pagalbos iškvietimo paslauga ir už naudojimąsi ja negali būti imamas joks mokestis.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas

Nuorodos

COM(2013 )0315 – C7–0173/2013 – 2013/0166(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

1.7.2013

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Olga Sehnalová

9.7.2013

Svarstymas komitete

25.9.2013

5.11.2013

27.11.2013

 

Priėmimo data

28.11.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Claudio Morganti, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Monika Panayotova, Andrés Perelló Rodríguez

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas

Nuorodos

COM(2013) 0315 – C7–0173/2013 – 2013/0166(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.6.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

1.7.2013

IMCO

1.7.2013

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Philippe De Backer

3.9.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

4.11.2013

16.12.2013

 

 

Priėmimo data

17.12.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Ivo Strejček

Pateikimo data

20.12.2013