Ziņojums - A7-0482/2013Ziņojums
A7-0482/2013

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu

20.12.2013 - (COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Philippe De Backer


Procedūra : 2013/0166(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0482/2013

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu

(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0315),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. pantu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0173/2013),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 19. septembra[1] atzinumu,

–   pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A7-0482/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Komisijas 2012. gada 26. novembra Deleģētā regula (ES) Nr. 305/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES papildina attiecībā uz sadarbspējīga ES mēroga eCall pakalpojuma saskaņotu nodrošināšanu, nosaka specifikācijas ārkārtas izsaukumu centrāļu (ĀIC) infrastruktūras modernizācijai, kas vajadzīga eCall izsaukumu pienācīgai saņemšanu un apstrādei, lai nodrošinātu saskaņotā ES mēroga eCall pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju un nepārtrauktību.

(3) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 305/201321 nosaka specifikācijas ārkārtas izsaukumu centrāļu (ĀIC) infrastruktūras modernizācijai, kas vajadzīga eCall izsaukumu pienācīgai saņemšanu un apstrādei, izmantojot numuru 112, lai nodrošinātu saskaņotā ES mēroga eCall pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju un nepārtrauktību, un prasa dalībvalstīm līdz 2013. gada 23. oktobrim iesniegt ziņojumu par īstenošanas gaitu, tostarp ieviešanas grafiku turpmākajiem diviem gadiem.

__________________

__________________

21 OV L 91, 3.4.2013., 1. lpp.

21 Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 305/2013 (2012. gada 26. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES papildina attiecībā uz sadarbspējīga ES mēroga eCall pakalpojuma saskaņotu nodrošināšanu (OV L 91, 3.4.2013., 1. lpp.)

Grozījums Nr.  2

Lēmuma priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Jau pastāv eCall izsaukuma centrāles, kuru darbības pamatā ir standarts EN 16102. Saskaņā ar Direktīvas 2010/40/ES II pielikuma f) apakšpunktu ir jāievēro atgriezeniskās savietojamības princips ar pašreizējām sistēmām, kā arī ir attiecīgi jāņem vērā minēto centru darbība.

Pamatojums

Tā kā jau pastāv privātas eCall sistēmas, ir jāprecizē, ka šis lēmums tiek piemērots vienīgi eCall izsaukumiem, kas balstīti uz numuru 112, eCall Eiropas sistēmas ietvaros.

Grozījums Nr.  3

Lēmuma priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Lai nodrošinātu pakalpojuma sadarbspēju un nepārtrauktību visā Savienībā un samazinātu īstenošanas izmaksas Savienībai kopumā, ir vajadzīgs, lai visas dalībvalstis ieviestu eCall prioritāro darbību saskaņā ar kopīgajām specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 305/2013. Tam nebūtu jāskar katras dalībvalsts tiesības izmantot papildu tehniskos līdzekļus, lai apstrādātu citus ārkārtas izsaukumus.

(6) Lai nodrošinātu pakalpojuma pilnīgu funkcionalitāti, atbilstību, sadarbspēju un nepārtrauktību visā Savienībā un samazinātu īstenošanas izmaksas Savienībai kopumā, ir vajadzīgs, lai visas dalībvalstis ieviestu eCall prioritāro darbību saskaņā ar kopīgajām specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 305/2013. Tam nebūtu jāskar katras dalībvalsts tiesības izmantot papildu tehniskos līdzekļus, lai apstrādātu citus ārkārtas izsaukumus.

Grozījums Nr.  4

Lēmuma priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Ir svarīgi, lai visas dalībvalstis parakstītu saprašanās memorandu par visā ES sadarbspējīgas eCall sistēmas ieviešanu Savienībā.

Grozījums Nr.  5

Lēmuma priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b) Lai nodrošinātu patērētāju uzticību jaunajai eCall sistēmai, dalībvalstīm būtu jānodrošina atbilstoša pārraidīto datu izmantošana.

Grozījums Nr.  6

Lēmuma priekšlikums

6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6c) Ir arī jāmudina dalībvalstis, telekomunikāciju operatori un transportlīdzekļu ražotāji palīdzēt ES mēroga eCall sistēmas izstrādē un ieviešanā.

Grozījums Nr.  7

Lēmuma priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Kā jau pieredzēts ar citām neatliekamās palīdzības izsaukumu sistēmām, manuāli aktivizēto eCall izsaukumu starpā var būt arī palīdzības izsaukumi. Ja nepieciešams, dalībvalstis var īstenot visus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus šo palīdzības izsaukumu filtrēšanai, lai nodrošinātu, ka eCall ĀIC apstrādā tikai patiesus neatliekamās palīdzības zvanus.

(7) Kā jau pieredzēts ar citām neatliekamās palīdzības izsaukumu sistēmām, manuāli aktivizēto eCall izsaukumu starpā var būt arī palīdzības izsaukumi. Dalībvalstīm ir jāīsteno visi tehniskie un organizatoriskie līdzekļi šo palīdzības izsaukumu filtrēšanai, lai nodrošinātu, ka eCall ĀIC apstrādā tikai patiesus neatliekamās palīdzības zvanus. Šādi rīkojoties, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka visi zvani tiek apstrādāti visefektīvākajā iespējamā veidā;

Grozījums Nr.  8

Lēmuma priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Tā kā ne visi Savienības pilsoņi prot izmantot eCall pakalpojumu, pirms sadarbspējīga eCall pakalpojuma ieviešanas Komisijai un dalībvalstīm būtu jāveic izpratnes veidošanas kampaņa, lai pilsoņiem izskaidrotu jaunās sistēmas sniegtos ieguvumus un funkcijas, kā arī datu aizsardzības mehānismus. Kampaņai būtu jānotiek dalībvalstīs sadarbībā ar valsts un reģionālajām iestādēm un tās mērķim vajadzētu būt lietotāju informēšanai par to, kā pareizi lietot sistēmu un tādējādi izvairīties no kļūdainiem izsaukumiem.

Grozījums Nr.  9

Lēmuma priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b) Saskaņā ar ieteikumiem, ko sniegusi 29. panta datu aizsardzības darba grupa un kas ietverti 2006. gada 26. septembrī pieņemtajā darba dokumentā „Par eCall iniciatīvas datu aizsardzības un privātuma aspektiem”21a, dalībvalstīm, izmantojot eCall ĀIC infrastruktūru, būtu jānodrošina, ka saistībā ar eCall veiktā personas datu apstrāde pilnībā atbilst personas datu aizsardzības noteikumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK21b un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/58/EK21c.

 

__________________

 

21a 1609/06/EN – WP 125.

 

21bEiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

 

21c Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektroniskajām komunikācijām) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

Grozījums Nr.  10

Lēmuma priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Lai visiem iedzīvotājiem nodrošinātu uzticamu un vienlīdzīgu piekļuvi numuram 112 un neatliekamās palīdzības pakalpojumiem, informācijas par zvanītāja atrašanās vietu, zvanot uz numuru 112 ar GNSS pieslēgtu mobilo galiekārtu, precizitātei un uzticamībai vajadzētu būt salīdzināmai ar eCall izsaukumu. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/22/EK21d 26. pants, kas grozīts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/136/EK21e 1. pantu, paredz, ka zvanītāja atrašanās vietas precizitātes un ticamības kritērijus nosaka attiecīgās regulatīvās iestādes un ka Komisija pēc apspriešanās ar BEREC var pieņemt tehniskus īstenošanas pasākumus.

 

__________________

 

21d Direktīva 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (Universālo pakalpojumu direktīva) (OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.).

 

21e Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/136/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (OV L 337, 18.12.2009., 11. lpp.).

Grozījums Nr.  11

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 1. oktobrī ievieš nepieciešamo eCall ĀIC infrastruktūru, kas vajadzīga visu eCall izsaukumu pienācīgai saņemšanai un apstrādei, kuri vajadzības gadījumā ir attīrīti no zvaniem, kas nav ārkārtas izsaukumi, savā teritorijā saskaņā ar specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 305/2013, lai nodrošinātu visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju un nepārtrauktību. Tas neskar katras dalībvalsts tiesības organizēt savus neatliekamās palīdzības dienestus izmaksu ziņā maksimāli efektīvi un atbilstīgi tās vajadzībām, ieskaitot iespēju filtrēt zvanus, kas nav ārkārtas izsaukumi un kurus nedrīkst apstrādāt eCall ĀIC, it īpaši attiecībā uz manuāli aktivizētajiem eCall zvaniem.

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 1. oktobrī ievieš nepieciešamo eCall ĀIC infrastruktūru, kas vajadzīga visu eCall izsaukumu pienācīgai saņemšanai un apstrādei, kuri ir attīrīti no zvaniem, kas nav ārkārtas un kļūdaini izsaukumi, savā teritorijā saskaņā ar specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 305/2013, lai nodrošinātu visā Savienībā piemērojamā sadarbspējīgā eCall pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju un nepārtrauktību. Tas neskar katras dalībvalsts tiesības organizēt savus neatliekamās palīdzības dienestus izmaksu ziņā maksimāli efektīvi un atbilstīgi tās vajadzībām, ieskaitot iespēju filtrēt zvanus, kas nav ārkārtas izsaukumi un kurus nedrīkst apstrādāt eCall ĀIC, it īpaši attiecībā uz manuāli aktivizētajiem eCall zvaniem un kļūdainiem zvaniem.

Pamatojums

Bieži vien ĀIC ir sarežģīti apstrādāt visus zvanus vispienācīgākajā veidā. eCall sistēmas obligāta ieviešana vēl vairāk palielinās to zvanu skaitu, kuri ir jāapstrādā ĀIC. Lai mazinātu šo slogu, dalībvalstīm vajadzētu spēt manuāli filtrēt šos un par kļūdainiem uzskatītos zvanus.

Grozījums Nr.  12

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis var izvēlēties apstrādāt visus eCall zvanus, kas balstīti uz numuru 112, vai daļu šo zvanu, uzticot šo sabiedrisko pakalpojumu veikšanu dalībvalsts atzītiem atbalsta sniedzējiem.

Pamatojums

Būtu jānorāda iespēja dalībvalstīm uzticēt eCall pakalpojuma pārvaldību atbalsta sniedzējiem ar noteikumu, ka par to ir atbildīga attiecīgā valsts iestāde.

Grozījums Nr.  13

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis nodrošina, ka eCall dienestu pārsūtītie dati tiek izmantoti vienīgi glābšanas un satiksmes vadības nolūkiem pēc neatliekamās palīdzības zvana saņemšanas..

Grozījums Nr.  14

Lēmuma priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Dalībvalstis nodrošina bezmaksas eCall pakalpojumu visiem eCall lietotājiem.

Pamatojums

eCall ir publisks neatliekamās palīdzības pakalpojums, un par tā lietošanu nevar pieprasīt samaksu.

Grozījums Nr.  15

Lēmuma priekšlikums

2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a pants

 

Dalībvalstis līdz 2015. gada 1. oktobrim nodrošina eCall zvanu iespējamību no jebkuras vietas savā teritorijā.

  • [1]  OV C 341., 21.11.2013., 47. lpp.

PASKAIDROJUMS

I. Komisijas priekšlikums

Komisija strādā pie eCall kopš 2005.gada un ir mēģinājusi to ieviest pēc brīvprātības principa. Tā kā šī brīvprātīgā pieeja nedarbojās veiksmīgi (pašlaik tikai aptuveni 0,7 % transportlīdzekļu ir aprīkoti ar eCall sistēmu), Komisija sāka pieņemt tiesību aktus, lai ieviestu eCall sistēmu kā obligātu pakalpojumu jaunos transportlīdzekļos.

Eiropas Parlaments 2012. gada 3. jūlijā ar lielu vairākumu pieņēma patstāvīgu ziņojumu "eCall — jauns tālruņa līnijas 112 pakalpojums iedzīvotājiem". Šajā ziņojumā Parlaments pauda uzskatu, ka eCall jābūt publiskai visu ES aptverošai transportlīdzeklī uzstādītai neatliekamās palīdzības zvanu sistēmai, kuras pamatā ir neatliekamās palīdzības numurs 112 un kopīgi Eiropas mēroga standarti.

Komisija pamatā piekrita Parlamenta ziņojumam, nākot klajā ar diviem priekšlikumiem, kas pašlaik tiek izskatīti.

Komisija izvēlējas regulatīvu pieeju. eCall pamatā būs vienotā Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numura 112 izsaukšanai vajadzīgā aprīkojuma ar tipa apstiprinājumu uzstādīšana visos transportlīdzekļos, sākot ar konkrētu kategoriju transportlīdzekļiem, kā arī sistēma eCall izsaukumu apstrādei telesakaru tīklos un ĀIC. Šī pieeja darītu eCall pieejamu visiem Eiropas pilsoņiem kā ES mēroga pakalpojumu, paātrinātu eCall lietošanas sākšanu un mobilizētu visu šā pakalpojuma potenciālu glābt dzīvību un mazināt traumu smagumu. Balstoties uz standartizētu rūpnieciski ražotu aprīkojumu numura 112 izsaukšanai un līdztekus tam, lietotājam var sniegt papildu ārkārtas un/vai pievienotās vērtības pakalpojumus, kas dod papildu drošību un ekonomisko labumu.

Komisija 2011. gada 8. septembrī pieņēma Ieteikumu 2011/750/ES par atbalstu visu ES aptverošiem eCall pakalpojumiem elektronisko sakaru tīklos neatliekamās palīdzības zvanu pārraidīšanai no transportlīdzekļa, pamatojoties uz 112 zvanu ("eCall")

Lai pabeigtu savu eCall stratēģijas īstenošanu un nodrošinātu, ka trīs iesaistītās ieinteresēto personu grupas (mobilo sakaru tīklu operatori, valstu neatliekamās palīdzības dienesti un automobiļu ražošanas nozare) līdz 2015. gadam laikus un paralēli ieviesīs eCall pakalpojumu, kura pamatā ir tālruņa numura 112 izsaukums, Komisija ierosināja šādus pasākumus:

a)  ieteikumu dalībvalstīm, lai liktu mobilo sakaru operatoriem atbalstīt eCall zvanu pārraidi (atbild Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD, pieņemts 2011. gada 8. septembrī);

b) priekšlikumu regulai transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma tiesību aktu ietvaros, lai jaunajos transportlīdzekļos, kuriem piešķirts tipa apstiprinājums, Eiropā ieviestu tādas transportlīdzekļa ierīces obligātu uzstādīšanu, kura nodrošina eCall pakalpojumus (atbild Uzņēmējdarbības un rūpniecības ĢD, pieņemts 2013. gada 13. jūnijā);

c) saistībā ar Direktīvu 2010/40/ES par inteliģentajām transporta sistēmām Komisijas Deleģēto regulu par specifikācijām attiecībā uz vajadzīgo aprīkojumu ārkārtas izsaukumu centrālēs, lai pienācīgi saņemtu un apstrādātu eCalls zvanus; tam sekoja priekšlikums izvietot vajadzīgo infrastruktūru (atbild Mobilitātes un transporta ĢD, pieņemts 2013. gada 13. jūnijā).

Pēdējie priekšlikumi, kas publicēti 2013. gada 13. jūnijā, ir šādi:

1.  priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par saskaņota sadarbspējīga eCall ieviešanu visā ES.

2.  priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa apstiprinājuma prasībām eCall transportlīdzekļa sistēmas izveidošanai un par grozījumiem Direktīvā 2007/46/EK.

Kā tas notiek?

eCall tiek aktivizēts automātiski, tiklīdz transportlīdzekļos iebūvētie sensori konstatē nopietnu sadursmi. Tiklīdz sistēma ir aktivizēta, tā zvana Eiropas neatliekamās palīdzības numuram 112, izveido telefona savienojumu ar attiecīgo neatliekamās palīdzības zvanu centru un nosūta glābšanas dienestiem sīku informāciju par negadījumu, tostarp negadījuma laiku, cietušā transportlīdzekļa precīzu atrašanās vietu un brauciena virzienu. eCall var arī aktivizēt manuāli, piemēram, nopietna negadījuma lieciniekam nospiežot automašīnā esošu taustiņu.

Kā norāda Komisija, eCall zvans uz numuru 112 var paātrināt ārkārtas reaģēšanas laiku par 40% pilsētu teritorijās un par 50 % lauku teritorijās[1] (neto ieguvums ir 10 minūtes).

Priekšlikums lēmumam

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm. Šis priekšlikums ir Komisijas eCall stratēģijas daļa, kas attiecas uz ārkārtas izsaukumu centrāļu (ĀIC) infrastruktūru; Komisijas eCall stratēģijas pamatā ir trīsdaļīga regulatīvā pieeja, kas aptver transportlīdzeklī uzstādīto sistēmu, telesakaru tīklus un ĀIC. Tas atbilst Deleģētajā regulā (ES) Nr. 305/2013 noteiktajām specifikācijām. Tas ietver šādus tiesiskos principus:

a)  dalībvalstīm līdz 2015. gada 1. oktobrim ir jāievieš nepieciešamā eCall ĀIC infrastruktūra, kas vajadzīga visu eCall izsaukumu pienācīgai saņemšanai un apstrādei to teritorijā;

b)  dalībvalstis ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā ziņo Komisijai par šā lēmuma īstenošanā paveikto. Šis lēmums stāsies spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Dalībvalstu izmaksas ir ļoti atkarīgas no pašreizējā valstu ĀIC infrastruktūras aprīkojuma organizācijas/līmeņa un ĀIC skaita. Protams, inovatīvi risinājumi ļauj saprātīgi samazināt izmaksas.

Atzinuma sagatavotāja viedoklis

Ceļu drošība Eiropas Parlamentam ir vienmēr bijis ļoti būtisks jautājums. Atzinuma sagatavotājs pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu obligāti ieviest eCall sistēmu visos jaunos transportlīdzekļos no 2015. gada 1. oktobra. Tas, ka automātisks zvans var ļaut ātrāk reaģēt ārkārtas dienestiem, samazina Eiropas transportlīdzekļu vadītāju un iedzīvotāju upuru skaitu un ierobežo traumu smagumu. Lai glābtu ievainotu cilvēku dzīvību un ierobežotu traumu smagumu, ir svarīga katra minūte.

Tādēļ atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šajā jautājumā ir jārīkojas ātri, un aicina pārējās dalībvalstis atbalstīt šo pieeju.

Pašlaik tikai 0,7 % transportlīdzekļu ES ir aprīkoti ar privātām eCall sistēmām, un tas padara eCall ieviešanu obligātu. Tam ir jābūt brīvam un publiski pieejamam pakalpojumam visiem transportlīdzekļu vadītājiem.

Numura 112 pakalpojums ir pieejams jau šobrīd, un ĀIC ir ieviestas un darbojas veiksmīgi. Tas ļaus dalībvalstīm līdz minimumam samazināt ieguldījumus. Pēc izmēģinājuma projekta HeERO (Saskaņota eCall Eiropas izmēģinājuma projekts), ko organizēja Komisija, dažas dalībvalstis (Čehija, Horvātija un Rumānija) ir gatavas ieviest 112 eCall pakalpojumu. Daudzas valstis ir uzsākušas izmēģinājuma projektu, līdz ar to pašlaik šajā jomā tiek veikts daudz darba. Tādēļ referents uzskata, ka līdz 2015. gada 1. oktobrim atbilstīgi atjaunot savu infrastruktūru ir dalībvalstīm sasniedzams mērķis.

Tā kā sabiedrība nav sevišķi labi pazīstama ar numura 112 pakalpojumu, dalībvalstīm vajadzētu informēt sabiedrību par 112 eCall pakalpojumu un tā funkcijām un iespējām, uzsākot informētības paaugstināšanas kampaņas. Lai nodrošinātu rīcības saskaņotību starp dažādām dalībvalstīm, Komisijai būtu jākoordinē to darbības un jāpalīdz tām rīkot šādu kampaņu.

Lēmums ļauj dalībvalstīm filtrēt ienākošos zvanus, lai atvieglotu ĀIC darbību. Manuāli aktivizētus zvanus var apstrādāt citādi nekā automātiski veiktus zvanus. Atzinuma sagatavotājs atbalsta šo pieeju, taču vēlas uzsvērt, ka dalībvalstīm ir svarīgi apstrādāt visus zvanus efektīvi.

Atzinuma sagatavotājs piebilst, ka ir nepieciešama arī precīza un droša to personu atrašanās noteikšana, kuras zvana uz numuru 112. Līdz ar eCall arī "parastie" zvani uz numuru 112 būtu jāapstrādā atbilstīgā veidā. Tas ir vajadzīgs, lai neradītu nepamatotu situāciju ar nopietnām sekām, kad pilsoņu atrašanos var konstatēt vienīgi ar numura 112 pakalpojuma starpniecību pēc ceļu satiksmes negadījuma. Ar šo apsvērumu ir paredzēts nodrošināt, lai no jau plaši izplatītajām GNSS atrašanās vietas noteikšanas tehnoloģijām varētu gūt labumu ne vien ar eCall sistēmu aprīkotu transportlīdzekļu vadītāji, bet visi pilsoņi.

  • [1]  Vācijā veikts pētījums "Storm" (Štutgartes Reģionālās pārvaldes transporta darbība)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejaS ATZINUMS (4.12.2013)

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu
(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

Atzinumu sagatavoja: Adina-Ioana Vălean

ĪSS PAMATOJUMS

ES mēroga sadarbspējīga eCall pakalpojuma ieviešana transportlīdzekļos visās ES dalībvalstīs ir viena no galvenajām Savienības prioritātēm, un šā pakalpojuma ieviešana ir paredzēta arī Ceļu satiksmes drošības rīcības programmā 2011.–2020. gadam. 2012. gadā uz ES ceļiem 1,1 miljonā ceļu satiksmes negadījumu gāja bojā apmēram 28 000 tūkstoši cilvēku, bet vairāk nekā 1,5 miljoni cilvēku tika ievainoti.

Transportlīdzeklī uzstādītās eCall sistēmas mērķis ir brīdināt neatliekamās palīdzības dienestus un nodrošināt kvalificētas un aprīkotas palīdzības vienības agrīnu ierašanos nopietnas avārijas gadījumā, tā gūstot tīro ietaupījumu aptuveni 10 minūtes.

Pašreiz ES tikai aptuveni 0,7 % transportlīdzekļu ir uzstādītas privātas eCall sistēmas; tās kopā ar citiem pakalpojumiem (palīdzība transportlīdzekļa bojājuma gadījumā, dinamiskā navigācija u. c.) jau piedāvā vairāki Eiropas automobiļu ražotāji.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē priekšlikumu lēmumam par visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu, kas atbilst ES Ceļu satiksmes drošības rīcības programmai 2011.–2020. gadam un Parlamenta iepriekšējai rezolūcijai, kura tika pieņemta 2012. gada 3. jūlijā (P7_TA (2012)0274).

Tomēr, lai dotu laiku dalībvalstīm ārkārtas izsaukumu centrāļu (ĀIC) infrastruktūras izveidošanai un automobiļu ražošanas nozarei — to tehniskos pielāgojumu ieviešanai visos jaunajos automobiļos, kuri ar deleģētajiem aktiem būtu jānosaka līdz 2014. gada vidum, mērķa datums — 2015. gada 1. oktobris — šķiet pārāk optimistisks. Šā iemesla dēļ atzinuma sagatavotāja iesaka minēto termiņu pagarināt līdz 2016. gada jūnijam.

Turklāt atzinuma sagatavotāja arī ierosina noteikt pienākumu dalībvalstīm nodrošināt līdzvērtīgu tāda zvanītāja atrašanās vietas informācijas precizitātes un ticamības līmeni, kas piezvanījis uz numuru 112, izmantojot mobilo galiekārtu.

eCall sistēmas ieviešana apstiprina, ka GNSS atrašanās vietas datus var efektīvi izgūt un pārraidīt mobilo sakaru tīklos, lai tos saņemtu dienesti, kas atbildīgi par numura 112 izsaukumiem. Lai gan netiek apšaubīts eCall sistēmas nozīmīgums, jāatzīmē, ka šajā sistēmā veiktie izsaukumi veidos tikai aptuveni 1,7 %[1] no ārkārtas izsaukumu skaita gadā ES. Tā rezultātā pašreizējais Komisijas priekšlikums radītu neattaisnojamu situāciju, kurā iedzīvotāju precīzu atrašanās vietu par numura 112 izsaukumiem atbildīgie dienesti varētu noteikt tikai pēc ceļu satiksmes negadījuma.

Ņemot vērā to, ka katru gadu tiks veikti 5,5 miljoni eCall izsaukumu salīdzinājumā ar aptuveni 320 miljoniem ārkārtas izsaukumu ES gadā, minētais pienākums ļautu iedzīvotājiem un neatliekamās palīdzības dienestiem gūt maksimālu sabiedrisko labumu no GNSS atrašanās vietas noteikšanas tehnoloģijām.

Šā grozījuma mērķis nodrošināt, lai no jau plaši izplatītajām GNSS atrašanās vietas noteikšanas tehnoloģijām labumu varētu gūt visi iedzīvotāji, ne tikai tie, kuru transportlīdzekļos ir uzstādīta eCall sistēma.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Komisijas 2012. gada 26. novembra Deleģētā regula (ES) Nr. 305/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES papildina attiecībā uz sadarbspējīga ES mēroga eCall pakalpojuma saskaņotu nodrošināšanu21, nosaka specifikācijas ārkārtas izsaukumu centrāļu (ĀIC) infrastruktūras modernizācijai, kas vajadzīga eCall izsaukumu pienācīgai saņemšanu un apstrādei, lai nodrošinātu saskaņotā ES mēroga eCall pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju un nepārtrauktību.

(3) Komisijas 2012. gada 26. novembra Deleģētā regula (ES) Nr. 305/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES papildina attiecībā uz sadarbspējīga ES mēroga eCall pakalpojuma saskaņotu nodrošināšanu21, nosaka specifikācijas ārkārtas izsaukumu centrāļu (ĀIC) infrastruktūras modernizācijai, kas vajadzīga eCall izsaukumu pienācīgai saņemšanu un apstrādei, lai nodrošinātu saskaņotā ES mēroga eCall pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju un nepārtrauktību, un prasa dalībvalstīm līdz 2013. gada 23. oktobrim ziņot par īstenošanas gaitu, norādot ieviešanas grafiku turpmākajiem diviem gadiem.

__________________

__________________

21 OV L 91, 3.4.2013., 1. lpp.

21 OV L 91, 3.4.2013., 1. lpp.

Grozījums Nr.  2

Lēmuma priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Tā kā gandrīz visas dalībvalstis ir parakstījušas vai atbalstījušas saprašanās memorandu par sadarbspējīgas transportlīdzekļa eCall sistēmas ieviešanu.

Grozījums Nr.  3

Lēmuma priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Lai nodrošinātu pakalpojuma sadarbspēju un nepārtrauktību visā Savienībā un samazinātu īstenošanas izmaksas Savienībai kopumā, ir vajadzīgs, lai visas dalībvalstis ieviestu eCall prioritāro darbību saskaņā ar kopīgajām specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 305/2013. Tam nebūtu jāskar katras dalībvalsts tiesības izmantot papildu tehniskos līdzekļus, lai apstrādātu citus ārkārtas izsaukumus.

(6) Lai nodrošinātu pakalpojuma pilnīgu funkcionalitāti, atbilstību, sadarbspēju un nepārtrauktību visā Savienībā un samazinātu īstenošanas izmaksas Savienībai kopumā, ir vajadzīgs, lai visas dalībvalstis ieviestu eCall prioritāro darbību saskaņā ar kopīgajām specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 305/2013. Tam nebūtu jāskar katras dalībvalsts tiesības izmantot papildu tehniskos līdzekļus, lai apstrādātu citus ārkārtas izsaukumus.

Grozījums Nr.  4

Lēmuma priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Kā jau pieredzēts ar citām neatliekamās palīdzības izsaukumu sistēmām, manuāli aktivizēto eCall izsaukumu starpā var būt arī palīdzības izsaukumi. Ja nepieciešams, dalībvalstis var īstenot visus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus šo palīdzības izsaukumu filtrēšanai, lai nodrošinātu, ka eCall ĀIC apstrādā tikai patiesus neatliekamās palīdzības zvanus.

(7) Kā jau pieredzēts ar citām neatliekamās palīdzības izsaukumu sistēmām, manuāli aktivizēto eCall izsaukumu starpā var būt arī palīdzības izsaukumi. Ja nepieciešams, dalībvalstis var izmantot visus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus šo palīdzības izsaukumu filtrēšanai, lai nodrošinātu, ka eCall ĀIC apstrādā tikai patiesus neatliekamās palīdzības zvanus. Šādi rīkojoties, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka visus zvanus apstrādā iespējami visefektīvākajā veidā.

Grozījums Nr.  5

Lēmuma priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Ne visi Savienības iedzīvotāji prot izmantot eCall pakalpojumu. Dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju būtu jārīko izglītošanas kampaņas. Šajās kampaņās būtu jāinformē iedzīvotāji par brīvi un publiski pieejamu eCall pakalpojumu, uzsverot šīs sistēmas priekšrocības un iespējas.

Grozījums Nr.  6

Lēmuma priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Eiropas Parlaments 2007., 2011. un 2013. gadā rakstiskajā deklarācijā Nr. 0044/2007, rezolūcijā P7_TA(2011)0306 un 2013. gada 31. maija Parlamenta jautājumā ar mutisku atbildi ir pieprasījis, lai informācija par tāda zvanītāja atrašanās vietu, kas piezvanījis uz numuru 112, būtu precīza un ticama, taču līdz šim šajā jautājumā ir panākts ļoti neliels progress.

Grozījums Nr.  7

Lēmuma priekšlikums

8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b) Visiem eCall pakalpojuma komponentiem, kas saistīti ar precīzu un uzticamu pozicionēšanas informācijas sniegšanu, ieskaitot GNSS pieslēgtas mobilās galiekārtas, būtu jāgarantē atbilstība Eiropas satelītu navigācijas programmu EGNOS un Galileo sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī būtu pilnībā jāizmanto minētās ES programmas, kad tās sāks darboties.

Grozījums Nr.  8

Lēmuma priekšlikums

8.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8c) Lai visiem iedzīvotājiem nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi numuram 112 un neatliekamās palīdzības pakalpojumiem, informācijai par zvanītāja atrašanās vietu, zvanot uz numuru 112 ar GNSS pieslēgtu mobilo galiekārtu, vajadzētu būt tikpat precīzai un drošai kā eCall izsaukuma gadījumā. Direktīvas 2009/136/EK 26. pantā par vienotu Eiropas neatliekamās palīdzības dienestu numuru 112 ir paredzēti zvanītāja atrašanās vietas informācijas precizitātes un ticamības kritēriji, kas jānosaka kompetentajām regulatīvajām iestādēm, savukārt Komisija pēc apspriešanās ar BEREC var noteikt tehniskos izpildes pasākumus.

Grozījums Nr.  9

Lēmuma priekšlikums

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 1. oktobrī ievieš nepieciešamo eCall ĀIC infrastruktūru, kas vajadzīga visu eCall izsaukumu pienācīgai saņemšanai un apstrādei, kuri vajadzības gadījumā ir attīrīti no zvaniem, kas nav ārkārtas izsaukumi, savā teritorijā saskaņā ar specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 305/2013, lai nodrošinātu visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju un nepārtrauktību. Tas neskar katras dalībvalsts tiesības organizēt savus neatliekamās palīdzības dienestus izmaksu ziņā maksimāli efektīvi un atbilstīgi tās vajadzībām, ieskaitot iespēju filtrēt zvanus, kas nav ārkārtas izsaukumi un kurus nedrīkst apstrādāt eCall ĀIC, it īpaši attiecībā uz manuāli aktivizētajiem eCall zvaniem.

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2016. gada 1. jūnijā ievieš nepieciešamo eCall ĀIC infrastruktūru, kas vajadzīga visu eCall izsaukumu pienācīgai saņemšanai un apstrādei, kuri vajadzības gadījumā ir attīrīti no zvaniem, kas nav ārkārtas izsaukumi, savā teritorijā saskaņā ar specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 305/2013, lai nodrošinātu visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju un nepārtrauktību. Dalībvalstis arī nodrošina, ka saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK par datu aizsardzību informācija par zvanītāja atrašanās vietu, zvanot uz numuru 112 ar GNSS pieslēgtu mobilo galiekārtu, ir tikpat precīza un droša kā eCall izsaukuma gadījumā. Tas neskar katras dalībvalsts tiesības organizēt savus neatliekamās palīdzības dienestus izmaksu ziņā maksimāli efektīvi un atbilstīgi tās vajadzībām, ieskaitot iespēju filtrēt zvanus, kas nav ārkārtas izsaukumi un kurus nedrīkst apstrādāt eCall ĀIC, it īpaši attiecībā uz manuāli aktivizētajiem eCall zvaniem.

 

Grozījums Nr.  10

Lēmuma priekšlikums

2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a pants

 

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 1. oktobrī nodrošina eCall zvanu iespējamību no jebkuras vietas savā teritorijā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Visā ES piemērojama sadarbspējīga eCall pakalpojuma ieviešana

Atsauces

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

1.7.2013

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Adina-Ioana Vălean

11.9.2013

Izskatīšana komitejā

5.11.2013

 

 

 

Pieņemšanas datums

28.11.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

50

1

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carl Schlyter

  • [1]  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252.

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejaS ATZINUMS (28.11.2013)

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu
(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

Atzinumu sagatavoja: Olga Sehnalová

ĪSS PAMATOJUMS

eCall ir eSafety lietotne, kuras mērķis ir jo īpaši mazināt ceļa satiksmes negadījumu sekas. eCall ir paredzēts automātiskai ārkārtas izsaukuma iedarbināšanai smagas avārijas gadījumā. Tūlītējs paziņojums par negadījumu un precīzas vietas pareiza noteikšana samazina laiku, kas vajadzīgs efektīvas palīdzības sniegšanai, neatliekamās palīdzības dienestiem ātrāk ierodoties negadījuma vietā.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka galvenie eCall sniegtie ieguvumi ir vieglāka un ātrāka negadījuma vietas noteikšana, ātrāk veikti pasākumi satiksmes plūsmas novirzīšanai (samazinot negadījumu radīto sastrēgumu un izvairoties no sekundāriem negadījumiem), laikus sniegta un apstiprināta informācija (novēršot nopietnas sekas saistībā ar negadījumā iesaistīto ceļa satiksmes dalībnieku veselību), tehnisku pamatdatu kopums (sniedzot neatliekamās palīdzības dienestiem iespēju iepriekš sagatavoties aktīvai darbībai) un savietojama, sadarbspējīga ziņa (novēršot valodu barjeras starp cilvēkiem transportlīdzeklī un ārkārtas izsaukumu centrāles (ĀIC) operatoru, kas ir svarīgs aspekts Eiropas daudzvalodu vidē).

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē priekšlikumu lēmumam par sadarbspējīga eCall ieviešanu visā ES un tā mērķi nodrošināt sadarbspējīga eCall pakalpojuma saskaņotu ieviešanu visā ES un garantēt šā pakalpojuma sadarbspēju un nepārtrauktību visā Eiropā. Tas atspoguļo viedokli, ko Eiropas Parlaments daudzos gadījumos ir paudis eCall ieviešanas atbalstam, tostarp atbalstot eCall sistēmas obligātu uzstādīšanu. Rezolūcijā par eCall — jaunu tālruņa līnijas 112 pakalpojumu iedzīvotājiem, ko pieņēma 2012. gada jūlijā, Eiropas Parlaments pauda nožēlu par kavēšanos un sekmju trūkumu attiecībā uz brīvprātīgu eCall ieviešanu un mudināja Komisiju ierosināt regulatīvus pasākumus, kas vajadzīgi papildu kavējumu novēršanai.

Priekšlikumā ir paredzēta prasība dalībvalstīm līdz 2015. gada 1. oktobrim ieviest nepieciešamo eCall ĀIC infrastruktūru, kas vajadzīga visu eCall izsaukumu pienācīgai saņemšanai un apstrādei to teritorijā. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šā termiņa kavēšana varētu sniegt negatīvu signālu visām iesaistītajām ieinteresētajām personām un radītu apjukumu un papildu kavēšanos šīs dzīvības glābšanas tehnoloģijas ieviešanā.

Dalībvalstīm būtu jāmodernizē ĀIC infrastruktūra tādā veidā, kāds ir vispiemērotākais valsts/vietējai arhitektūrai, tādējādi ņemot vērā katrai dalībvalstij raksturīgās grūtības un apstākļus. Visām dalībvalstīm jāspēj organizēt savus neatliekamās palīdzības dienestus izmaksu ziņā visefektīvākajā un savām vajadzībām visatbilstošākajā veidā, ieskaitot izsaukumu filtrēšanas iespēju. Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstis drīkst gan izmantot izsaukumu filtrēšanas centrus, gan saņemt izsaukumus tajos pašos ĀIC, kuri saņem 112 eCall izsaukumus, vai jebkādā citā kombinācijā, un ka dalībvalstis drīkstēs plānot eCall izsaukumu pieņemšanu tādā veidā, kādā tās vēlas.

eCall ir plānots kā publisks ārkārtas izsaukumu pakalpojums. Tāpēc atzinuma sagatavotāja uzskata, ka eCall ir jābūt bezmaksas pakalpojumam, kuru Eiropā var izmantot visi ceļu satiksmes dalībnieki.

Atzinuma sagatavotāja ir pārliecināta, ka gan Komisijai, gan dalībvalstīm ir jāatbalsta izpratnes veidošanas kampaņas par eCall sistēmu un tās sniegtajiem ieguvumiem, lietošanu un funkcijām, lai vairotu sabiedrības izpratni par eCall un skaidrotu, ka pieprasījums pēc šāda neatliekamās palīdzības dienesta nāk par labu sabiedrībai. Mērķtiecīgi organizētās kampaņās sniegtā praktiska informācija arī varētu palīdzēt mazināt risku, ka šis pakalpojums varētu tikt nepareizi izmantots vai pārprasts.

Tomēr, neskaitot šajā priekšlikumā paredzētos dalībvalstu pienākumus, eCall nevar pienācīgi darboties bez citu ieinteresēto personu iesaistīšanās, jo īpaši bez automobiļu ražotāju un mobilo tīklu operatoru līdzdalības. Tāpēc atzinuma sagatavotāja aicina attiecīgās ieinteresētās personas un dalībvalstu pārstāvjus cieši sadarboties, lai garantētu eCall pakalpojuma saskaņotu ieviešanu un nodrošinātu, ka Eiropas iedzīvotāji var saņemt tā sniegtos ieguvumus.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu

par visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu, pamatojoties uz 112 pakalpojumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Grozījums Nr.  2

Lēmuma priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6.a) Lai nodrošinātu patērētāju uzticību jaunajai eCall sistēmai, dalībvalstīm būtu jānodrošina atbilstoša pārraidīto datu izmantošana.

Grozījums Nr.  3

Lēmuma priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Kā jau pieredzēts ar citām neatliekamās palīdzības izsaukumu sistēmām, manuāli aktivizēto eCall izsaukumu starpā var būt arī palīdzības izsaukumi. Ja nepieciešams, dalībvalstis var īstenot visus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus šo palīdzības izsaukumu filtrēšanai, lai nodrošinātu, ka eCall ĀIC apstrādā tikai patiesus neatliekamās palīdzības zvanus.

(7) Kā jau pieredzēts ar citām neatliekamās palīdzības izsaukumu sistēmām, manuāli aktivizēto eCall izsaukumu starpā var būt arī palīdzības izsaukumi. Ja nepieciešams, dalībvalstis var īstenot atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus šo palīdzības izsaukumu filtrēšanai, lai nodrošinātu, ka eCall ĀIC apstrādā tikai patiesus neatliekamās palīdzības zvanus.

Grozījums Nr.  4

Lēmuma priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7.a) Pirms sadarbspējīga eCall pakalpojuma sniegšanas Komisijai un dalībvalstīm būtu jāveic izpratnes veidošanas kampaņa, lai pilsoņiem izskaidrotu jaunās sistēmas sniegtos ieguvumus un funkcijas, kā arī datu aizsardzības mehānismus. Kampaņai būtu jānotiek dalībvalstīs sadarbībā ar valsts un reģionālajām iestādēm un tās mērķim vajadzētu būt lietotāju informēšanai par to, kā pareizi lietot sistēmu un tādējādi izvairīties no viltus izsaukumiem.

Grozījums Nr.  5

Lēmuma priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7.b) Lai visiem iedzīvotājiem nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi numura 112 un neatliekamās palīdzības dienestu izsaukumam, tāda zvanītāja atrašanās vietas informācijas precizitātes un ticamības līmenim, kas piezvanījis uz numuru 112, izmantojot GNSS pieslēgtu mobilo galiekārtu, vajadzētu būt tādam pašam kā eCall izsaukuma gadījumā. Direktīvas 2009/136/EK 26. pantā par vienotu Eiropas neatliekamās palīdzības dienestu numuru 112 ir paredzēti zvanītāja atrašanās vietas informācijas precizitātes un ticamības kritēriji, kas jānosaka kompetentajām regulatīvajām iestādēm, savukārt Komisija pēc apspriešanās ar BEREC var pieņemt tehniskos izpildes pasākumus.

Grozījums Nr.  6

Lēmuma priekšlikums

7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7.c) Saskaņā ar ieteikumiem, ko sniegusi 29. panta datu aizsardzības darba grupa un kas ietverti 2006. gada 26. septembrī pieņemtajā darba dokumentā „Par eCall iniciatīvas datu aizsardzības un privātuma aspektiem”21a, dalībvalstīm, izmantojot eCall ĀIC infrastruktūru, būtu jānodrošina, ka saistībā ar eCall veiktā personas datu apstrāde pilnībā atbilst personas datu aizsardzības noteikumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti21b un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīvā 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju)21c.

 

__________________

 

21a 1609/06/EN, 125. darba grupa.

 

21b OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

 

Grozījums Nr.  7

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis nodrošina, ka eCall dienestu pārsūtītie dati tiek izmantoti vienīgi glābšanas un satiksmes vadības nolūkiem pēc neatliekamās palīdzības zvana saņemšanas..

Grozījums Nr.  8

Lēmuma priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Dalībvalstis nodrošina bezmaksas eCall pakalpojumu visiem eCall lietotājiem.

Pamatojums

eCall ir publisks neatliekamās palīdzības pakalpojums, un par tā lietošanu nevar pieprasīt samaksu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Visā ES piemērojama sadarbspējīga eCall pakalpojuma ieviešana

Atsauces

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

1.7.2013

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Olga Sehnalová

9.7.2013

Izskatīšana komitejā

25.9.2013

5.11.2013

27.11.2013

 

Pieņemšanas datums

28.11.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Claudio Morganti, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Monika Panayotova, Andrés Perelló Rodríguez

PROCEDŪRA

Virsraksts

Visā ES piemērojama sadarbspējīga eCall pakalpojuma ieviešana

Atsauces

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

13.6.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

1.7.2013

IMCO

1.7.2013

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Philippe De Backer

3.9.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

4.11.2013

16.12.2013

 

 

Pieņemšanas datums

17.12.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivo Strejček

Iesniegšanas datums

20.12.2013