VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een interoperabele eCall in de hele EU

20.12.2013 - (COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD)) - ***I

Commissie vervoer en toerisme
Rapporteur: Philippe De Backer
PR_COD_1amCom


Procedure : 2013/0166(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0482/2013

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een interoperabele eCall in de hele EU

(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0315),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 91 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0173/2013),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 september 2013[1],

–   na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7‑0482/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een besluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Bij gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013 van de Commissie van 26 november 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad, wat de geharmoniseerde voorziening in de gehele Unie van een interoperabele eCall21 betreft, zijn de specificaties vastgesteld voor het moderniseren van de alarmcentrale-infrastructuur (PSAP) die nodig is voor een adequate ontvangst en behandeling van eCalls, met als doel de compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit van de geharmoniseerde EU-wijde eCall-dienst te waarborgen.

(3) Bij gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013 van de Commissie van 26 november 201221 betreft, zijn de specificaties vastgesteld voor het moderniseren van de alarmcentrale-infrastructuur (PSAP) die nodig is voor een adequate ontvangst en behandeling van eCalls via het alarmnummer 112, met als doel de compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit van de geharmoniseerde EU-wijde eCall-dienst te waarborgen, en wordt van de lidstaten verlangd dat zij uiterlijk op 23 oktober 2013 bij de Commissie een verslag indienen over de uitvoering van deze verordening, vergezeld van een invoeringsschema voor de volgende twee jaar.

__________________

__________________

21 PB L 91 van 3.4.2013, blz. 1.

21 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013 van de Commissie van 26 november 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad, wat de geharmoniseerde voorziening in de gehele Unie van een interoperabele eCall betreft (PB L 91 van 3.4.2013, blz. 1.).

Amendement  2

Voorstel voor een besluit

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Er bestaan reeds eCall-alarmcentrales die aan de norm EN 16102 voldoen. Krachtens bijlage II, punt f), van Richtlijn 2010/40/EU moet achterwaartse compatibiliteit met bestaande systemen ondersteund worden, en daarom moeten de activiteiten van deze centrales in aanmerking worden genomen.

Motivering

Aangezien er al particuliere eCall-systemen bestaan is het zaak aan te geven dat dit besluit slechts betrekking heeft op eCall-oproepen via 112 en het EU-wijde eCall-systeem.

Amendement  3

Voorstel voor een besluit

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Om de interoperabiliteit en continuïteit van de dienst in de hele Unie te waarborgen en de kosten voor de introductie voor de hele Unie te drukken, dienen alle lidstaten de prioritaire actie eCall uit te voeren overeenkomstig de bij gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013 vastgestelde gemeenschappelijke specificaties. Dit doet geen afbreuk aan het recht van elke lidstaat om aanvullende technische middelen in te voeren voor de behandeling van andere noodoproepen.

(6) Om de volledige functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit van de dienst in de hele Unie te waarborgen en de kosten voor de introductie voor de hele Unie te drukken, dienen alle lidstaten de prioritaire actie eCall uit te voeren overeenkomstig de bij gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013 vastgestelde gemeenschappelijke specificaties. Dit doet geen afbreuk aan het recht van elke lidstaat om aanvullende technische middelen in te voeren voor de behandeling van andere noodoproepen.

Amendement  4

Voorstel voor een besluit

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) Het is zaak dat alle lidstaten het memorandum van overeenstemming voor de uitwerking van een EU-wijde interoperabele eCall-dienst (eCall MoU) ondertekenen.

Amendement  5

Voorstel voor een besluit

Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 ter) Om ervoor te zorgen dat de gebruikers vertrouwen hebben in het nieuwe eCall-systeem, moeten de lidstaten erop toezien dat de verzonden gegevens doelmatig worden gebruikt.

Amendement  6

Voorstel voor een besluit

Overweging 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 quater) Het is zaak dat de lidstaten, telecombedrijven en automobielfabrikanten aangespoord worden om bij te dragen tot de ontwikkeling en uitrol van het EU-wijde eCall-systeem.

Amendement  7

Voorstel voor een besluit

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Uit ervaringen met andere noodoproepsystemen is gebleken dat manuele eCalls soms worden gebruikt om bijstand te vragen. Indien nodig mogen de lidstaten alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om deze bijstandoproepen te weren en ervoor te zorgen dat alleen reële noodoproepen door de alarmcentrales worden behandeld.

(7) Uit ervaringen met andere noodoproepsystemen is gebleken dat manuele eCalls soms worden gebruikt om bijstand te vragen. De lidstaten moeten alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om deze bijstandoproepen te weren en ervoor te zorgen dat alleen reële noodoproepen door de alarmcentrales worden behandeld. Daarbij moeten de lidstaten ervoor zorgen dat alle oproepen zo efficiënt mogelijk worden behandeld.

Amendement  8

Voorstel voor een besluit

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) Daar niet alle EU-burgers vertrouwd zijn met het gebruik van de eCall-dienst, moet de invoering van de interoperabele eCall in de hele EU worden voorafgegaan door een bewustmakingscampagne van de Commissie en de lidstaten om de voordelen, de functies en de garanties inzake gegevensbescherming van het nieuwe systeem aan de burgers uit te leggen. De campagne moet plaatsvinden in de lidstaten in samenwerking met de nationale en regionale autoriteiten en moet beogen de gebruikers uit te leggen hoe ze het systeem correct moeten gebruiken en vals alarm kunnen vermijden.

Amendement  9

Voorstel voor een besluit

Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 ter) Overeenkomstig de aanbevelingen van de groep "gegevensbescherming artikel 29", die vervat zijn in het op 26 september 2006 goedgekeurde werkdocument betreffende de gevolgen van het eCall-initiatief vanuit het oogpunt van bescherming van gegevens en van de persoonlijke levenssfeer2 bis, moeten de lidstaten er bij de invoering van de infrastructuur voor eCall-alarmcentrales voor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens bij de afhandeling van eCalls volledig voldoet aan de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens die zijn vastgesteld in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad 21 ter en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad 21 quater.

 

__________________

 

21a 1609/06/EN – WP 125.

 

21b Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

 

21c Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

Amendement  10

Voorstel voor een besluit

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) Om betrouwbare en gelijkwaardige toegang tot het alarmnummer 112 en tot noodhulpdiensten voor alle burgers te waarborgen, moet de locatiebepaling van een 112-oproep vanaf een met GNSS uitgeruste mobiele terminal even nauwkeurig en betrouwbaar zijn als bij een eCall. Artikel 26 van Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad21 quinquies , zoals gewijzigd bij artikel 1, punt 17, van Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de RaadRaad21 sexies , schrijft voor dat de criteria voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte locatiegegevens door de desbetreffende regelgevende instanties moeten worden vastgesteld en dat de Commissie, na raadpleging van BEREC, technische uitvoeringsmaatregelen kan vaststellen.

 

__________________

 

2quinquies Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) (PB L 108, blz. 51).

 

21sexies Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (PB L 337 van 18.12.2009, blz. 11).

Amendement  11

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten voorzien op hun grondgebied uiterlijk op 1 oktober 2015 in de alarmcentrale-infrastructuur voor eCall die nodig is voor de correcte ontvangst en behandeling van alle eCalls, indien nodig gefilterd van niet-dringende oproepen, overeenkomstig de bij gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013 vastgestelde specificaties teneinde de compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit van de interoperabele EU-wijde eCall-dienst te verzekeren. Dit doet geen afbreuk aan het recht van elke lidstaat om zijn eigen noodhulpdiensten te organiseren op de manier die het best is afgestemd op zijn behoeften, met inbegrip van de mogelijkheid om niet-dringende oproepen die niet door de alarmcentrale moeten worden behandeld, met name manueel geïnitieerde oproepen, te filteren.

De lidstaten voorzien op hun grondgebied uiterlijk op 1 oktober 2015 in de alarmcentrale-infrastructuur voor eCall die nodig is voor de correcte ontvangst en behandeling van alle eCalls, gefilterd van niet-dringende en valsalarmoproepen, overeenkomstig de bij gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013 vastgestelde specificaties teneinde de compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit van de interoperabele EU-wijde eCall-dienst te verzekeren. Dit doet geen afbreuk aan het recht van elke lidstaat om zijn eigen noodhulpdiensten te organiseren op de manier die het best afgestemd is op zijn behoeften, met inbegrip van de mogelijkheid om niet-dringende oproepen die niet door de alarmcentrale moeten worden behandeld, met name manueel geïnitieerde en valsalarmoproepen, te filteren.

Motivering

Alarmcentrales staan veelal onder hoge druk om alle oproepen op de geschiktste wijze af te handelen. Verplichte invoering van eCall zal tot een toename van het aantal door de alarmcentrale af te handelen oproepen leiden. Om de belasting van de alarmcentrales te verlichten moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben om manuele oproepen en oproepen die kennelijk vals alarm inhouden uit te filteren.

Amendement  12

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Een lidstaat kan besluiten de afhandeling van eCall-oproepen via 112 geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan door die lidstaat erkende dienstverleners.

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om het beheer van het eCall-systeem uit te besteden aan een dienstverlener, mits zulks onder de verantwoordelijkheid van de overheid geschiedt.

Amendement  13

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten zorgen ervoor dat gegevens die via de eCall-dienst worden verzonden, uitsluitend voor reddings- en verkeersregelingsdoeleinden na een noodoproep worden gebruikt.

Amendement  14

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 1 bis

 

De lidstaten dragen er zorg voor dat de eCall-dienst gratis wordt verleend aan eCall-gebruikers.

Motivering

eCall is a public emergency service and any fee cannot be charged for its use.

Amendement  15

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 2 bis

 

De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk op 1 oktober 2015 vanaf elke plaats op hun grondgebied eCalls mogelijk zijn.

  • [1]  PB C 341 van 21.11.2013, blz. 47.

TOELICHTING

I. Commissievoorstel

De Commissie werkt al sinds 2005 aan eCall en heeft getracht het systeem op vrijwillige basis in te voeren. Aangezien die vrijwillige aanpak niet werkte – momenteel is circa 0,7% van de voertuigen uitgerust met een eCall-systeem – is zij begonnen met het opstellen van wetgeving die ervoor moet zorgen dat het inbouwen van eCall in nieuwe voertuigen verplicht wordt.

Op 3 juli 2012 keurde het Europees Parlement met grote meerderheid een initiatiefverslag goed met als titel "eCall: een nieuwe 112-dienst voor burgers". In dat verslag verklaarde het Parlement van oordeel te zijn dat eCall een openbaar noodoproepsysteem voor de gehele EU moet zijn, dat in het voertuig is ingebouwd en is gebaseerd op het alarmnummer 112 en op gemeenschappelijke pan-Europese normen.

De Commissie gaf met de twee thans voorliggende voorstellen ruim gehoor aan het verslag van het Parlement.

Ze heeft gekozen voor een "regelgevingsaanpak". eCall zal gebaseerd zijn op de installatie van apparatuur met typegoedkeuring voor het unieke Europese noodoproepnummer 112 in alle voertuigen, te beginnen met bepaalde categorieën, en op een kader voor de verwerking van eCalls in de telecommunicatienetwerken en de PSAP's. Daarmee gaan alle burgers in de Unie over de EU-wijde eCall-dienst beschikken, wordt de invoering versneld en worden de mogelijkheden van eCall om levens te redden en de ernst van verwondingen te verminderen volledig benut. Voortbouwend op en in aanvulling op deze standaarduitrusting voor het alarmnummer 112, kunnen extra noodhulpdiensten aan boord en/of diensten met een toegevoegde waarde worden voorzien die de eindgebruiker een betere veiligheid en financiële voordelen opleveren.

Op 8 september 2011 keurde de Commissie een aanbeveling goed ter ondersteuning van een EU-wijde eCall-dienst in elektronischecommunicatienetwerken voor de transmissie van op 112 gebaseerde noodoproepen uit voertuigen ("eCalls").

Om de tenuitvoerlegging van haar eCall-strategie te voltooien en te garanderen dat de drie betrokken groepen belanghebbenden (exploitanten van mobiele netwerken, openbare nooddiensten en de auto-industrie) de op het alarmnummer 112 gebaseerde eCall-dienst uiterlijk 2015 tijdig en parallel invoeren, stelde de Commissie de volgende maatregelen voor:

a)  een aanbeveling aan de lidstaten, bestemd voor exploitanten van mobiele netwerken, om de transmissie van eCalls te ondersteunen (onder verantwoordelijkheid van DG CNECT – goedgekeurd op 8 september 2011);

b)  een voorstel voor een verordening in het kader van de wetgeving inzake typegoedkeuring met het oog op de verplichting tot het inbouwen van het voertuigonderdeel van de eCall-dienst in bepaalde categorieën nieuwe voertuigen met een typegoedkeuring in Europa (onder verantwoordelijkheid van DG ENTR – goedgekeurd op 13 juni 2013);

c)  in het kader van Richtlijn 2010/40/EU inzake intelligente vervoerssystemen, een gedelegeerde verordening van de Commissie inzake specificaties voor de noodzakelijke apparatuur in de alarmcentrale-infrastructuur (PSAP - Public Safety Answering Points) voor een adequate ontvangst en behandeling van eCalls; vervolgens een voorstel voor de uitrol van die vereiste infrastructuur (onder verantwoordelijkheid van DG MOVE) – goedgekeurd op 13 juni 2013.

Op 13 juni 2013 werden de volgende voorstellen gepubliceerd:

1.  het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de uitrol van de interoperabele eCall in de hele EU;

2.  het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG.

Hoe werkt het?

eCall wordt automatisch geactiveerd zodra de in het voertuig ingebouwde sensoren een ernstige botsing registreren. Zodra het systeem geactiveerd is, belt het het Europese noodhulpnummer 112, brengt het een telefonische verbinding met het betrokken noodoproepcentrum en verstuurt het gegevens over het ongeval – het tijdstip van het ongeval, de precieze positie van het verongelukte voertuig en de rijrichting - naar de reddingsdiensten. Een eCall kan ook handmatig worden gestart door op een knop in het voertuig te drukken, wat bijvoorbeeld een getuige van een ernstig ongeval kan doen.

Volgens de Commissie kan een 112 eCall de reactiesnelheid bij noodgevallen met 40% vergroten in stedelijke gebieden en 50% op het platteland[1] (met een nettowinst van ongeveer 10 minuten).

Voorstel voor een besluit

Dit besluit is gericht tot de lidstaten. Dit voorstel heeft betrekking op de alarmcentrale-infrastructuur (PSAP's – Public Safety Answering Points), één van de drie pijlers van de regelgevende eCall-strategie van de Commissie. De andere twee zijn de boordapparatuur en de telecommunicatienetwerken. Het sluit aan bij de specificaties van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013. Het bestaat uit de volgende rechtsprincipes:

a)  de lidstaten moeten uiterlijk 1 oktober 2015 de alarmcentrale-infrastructuur voor eCall uitrollen die nodig is voor de correcte ontvangst en verwerking van alle eCalls op hun grondgebied, en

b)  de lidstaten brengen uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit verslag uit aan de Commissie over de voortgang bij de tenuitvoerlegging ervan. Het besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De kosten voor de lidstaten zijn in hoge mate afhankelijk van het huidige organisatiepeil, het peil van de uitrusting van de nationale PSAP-infrastructuur en het aantal PSAP's. Innoverende oplossingen maken natuurlijk een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk.

Zienswijze van de rapporteur

Verkeersveiligheid is sinds jaar en dag een zeer belangrijk thema voor het Europees Parlement. Uw rapporteur staat volledig achter het voorstel van de Commissie om eCall met ingang van 1 oktober 2015 verplicht te stellen voor alle nieuwe voertuigen. Dat een automatische oproep kan leiden tot sneller ingrijpen van noodhulpdiensten betekent dat er minder doden en ernstig gewonden zullen vallen onder de Europese bestuurders en burgers. Elke minuut is van vitaal belang om levens te redden en de ernst van de verwondingen te beperken.

Daarom is uw rapporteur van mening dat we haast moeten zetten achter dit dossier en verzoekt hij de overige parlementsleden hem hierin te volgen.

Momenteel is ongeveer 0,7% van de voertuigen in de EU uitgerust met een particulier eCall-systeem, en daarom moet eCall verplicht worden gesteld. Het moet een kosteloze, publieke dienst zijn die voor alle bestuurders beschikbaar is.

De 112-dienst bestaat al, en ook de PSAP's, die goed functioneren. Dat betekent dat de investeringen van de lidstaten minimaal zullen zijn. Dankzij het door de Commissie georganiseerde HeERO Pilot project (Harmonised eCall European Pilot) zijn sommige lidstaten (Tsjechische Republiek, Kroatië en Roemenië) klaar voor de invoering van de 112 eCall-dienst. Veel lidstaten zijn met het proefproject begonnen, dus er wordt hard aan de weg getimmerd. Uw rapporteur denkt dus dat 1 oktober 2015 voor de lidstaten een haalbare termijn is om hun infrastructuur naar behoren aan te passen.

Aangezien de 112-dienst weinig bekendheid geniet, zou het goed zijn als de lidstaten het besef van het bestaan van het systeem en van de functies en mogelijkheden ervan zouden vergroten door bewustmakingscampagnes te lanceren. Omwille van een consistente aanpak in de verschillende lidstaten moet de Commissie hen coördineren en bijstaan bij het organiseren van die campagnes.

Het besluit biedt de lidstaten de mogelijkheid om binnenkomende oproepen te filteren om het werk van de PSAP's te vergemakkelijken. Handmatig gestarte oproepen kunnen anders behandeld worden dan automatische oproepen. Uw rapporteur is het eens met deze aanpak, maar wil benadrukken dat de lidstaten alle oproepen efficiënt moeten behandelen.

Ook voegt hij een overweging toe waarin de nadruk wordt gelegd op de noodzaak van precieze en betrouwbare locatie van de beller van het 112-nummer. Afgezien van eCalls, moeten ook "gewone" 112-oproepen op passende wijze worden verwerkt. Dat is nodig om te vermijden dat er situaties ontstaan waarin oproepen ten onrechte in een bepaalde volgorde worden afgehandeld en dat de locatie van burgers door 112-diensten alleen maar nauwkeurig is bij verkeersongevallen. Deze overweging moet ervoor zorgen dat alle burgers, en niet alleen degenen die over een voertuig met eCall-systeem beschikken, kunnen profiteren van de al op grote schaal ingevoerde GNSS-plaatsbepalingstechnologieën.

  • [1]  Duitse studie "STORM" (Stuttgart Transport Operation by Regional Management).

ADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie (4.12.2013)

aan de Commissie vervoer en toerisme

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een interoperabele eCall in de hele EU
(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

Rapporteur voor advies: Adina-Ioana Vălean

BEKNOPTE MOTIVERING

De invoering van een interoperabele eCall-dienst in voertuigen in alle EU-landen is een van de grote prioriteiten van de Unie en maakt deel uit van het actieprogramma inzake verkeersveiligheid 2011-2020. In 2012 deden zich op de wegen in de Unie 1,1 miljoen verkeersongevallen voor, waarbij ongeveer 28 000 mensen het leven lieten en meer dan 1,5 miljoen gewonden vielen.

De bedoeling van het eCall-boordsysteem is de noodhulpdiensten te alarmeren en ervoor te zorgen dat gekwalificeerde en met het nodige materiaal uitgeruste hulpverleners in geval van een ernstig ongeval eerder ter plaatse zijn, met een nettowinst van ongeveer 10 minuten.

Momenteel is slechts ongeveer 0,7 % van de voertuigen in de EU met een particulier eCall-systeem uitgerust; diverse Europese autoconstructeurs bieden het al aan, net als andere diensten (hulp bij pech, dynamische navigatie...).

De rapporteur is tevreden met het voorstel voor een besluit betreffende de invoering van een interoperabele eCall in de hele EU, dat in overeenstemming is met het EU-actieprogramma inzake verkeersveiligheid 2011-2020 en met zijn eerder goedgekeurde resolutie van 3 juli 2012 (P7_TA(2012)0274).

Feit is evenwel dat, als de lidstaten moeten zorgen voor de nodige alarmcentrale-infrastructuur en de automobielindustrie voor de aanbrenging in alle nieuwe auto’s van de vereiste technische aanpassingen, die medio 2014 moeten worden gedefinieerd door middel van gedelegeerde handelingen, de streefdatum van 1 oktober 2015 erg ambitieus lijkt. Daarom stelt de rapporteur een verlenging voor tot juni 2016.

Daarnaast voert de rapporteur de verplichting in voor de lidstaten om ook te zorgen voor een even nauwkeurige en betrouwbare lokalisering van de beller bij een oproep naar het 112-nummer met een mobiele terminal.

De invoering van eCall bevestigt dat GNSS-plaatsbepalingsgegevens effectief kunnen worden opgeroepen en naar 112-diensten verzonden via mobiele netwerken. Hoewel niet wordt aangevochten dat eCall belangrijk is, zij toch opgemerkt dat eCall slechts ongeveer 1,7 %[1] van het jaarlijkse aantal noodoproepen in de EU zal uitmaken. Het huidige Commissievoorstel zou leiden tot de onverantwoorde situatie waarin burgers alleen door 112-diensten nauwkeurig zouden worden gelokaliseerd na verkeersongevallen.

De bedoelde verplichting zorgt ervoor dat burgers en noodhulpdiensten het maatschappelijke voordeel van het gebruik van GNSS-plaatsbepalingstechnologieën maximaal kunnen benutten, daar jaarlijks naar schatting 5,5 miljoen eCalls zullen worden gemaakt, tegenover de naar schatting 320 miljoen noodoproepen per jaar in de EU.

Het amendement moet ervoor zorgen dat alle burgers, en niet alleen degenen die over een voertuig met eCall-systeem beschikken, van de al op grote schaal ingevoerde GNSS-plaatsbepalingstechnologieën kunnen profiteren.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een besluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Bij gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013 van de Commissie van 26 november 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad, wat de geharmoniseerde voorziening in de gehele Unie van een interoperabele eCall21 betreft, zijn de specificaties vastgesteld voor het moderniseren van de alarmcentrale-infrastructuur (PSAP) die nodig is voor een adequate ontvangst en behandeling van eCalls, met als doel de compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit van de geharmoniseerde EU-wijde eCall-dienst te waarborgen.

(3) Bij gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013 van de Commissie van 26 november 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad, wat de geharmoniseerde voorziening in de gehele Unie van een interoperabele eCall21 betreft, zijn de specificaties vastgesteld voor het moderniseren van de alarmcentrale-infrastructuur (PSAP) die nodig is voor een adequate ontvangst en behandeling van eCalls, met als doel de compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit van de geharmoniseerde EU-wijde eCall-dienst te waarborgen. De lidstaten dienen uiterlijk op 23 oktober 2013 bij de Commissie een verslag in te dienen over de uitvoering van deze verordening, vergezeld van een invoeringsschema voor de volgende twee jaar.

__________________

__________________

21 PB L 91 van 3.4.2013, blz. 1.

21 PB L 91 van 3.4.2013, blz. 1.

Amendement  2

Voorstel voor een besluit

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Vrijwel alle lidstaten hebben het memorandum van overeenstemming voor de invoering van een interoperabel eCall-systeem in voertuigen ondertekend of gesteund;

Amendement  3

Voorstel voor een besluit

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Om de interoperabiliteit en continuïteit van de dienst in de hele Unie te waarborgen en de kosten voor de introductie voor de hele Unie te drukken, dienen alle lidstaten de prioritaire actie eCall uit te voeren overeenkomstig de bij gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013 vastgestelde gemeenschappelijke specificaties. Dit doet geen afbreuk aan het recht van elke lidstaat om aanvullende technische middelen in te voeren voor de behandeling van andere noodoproepen.

(6) Om de volledige functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit van de dienst in de hele Unie te waarborgen en de kosten voor de introductie voor de hele Unie te drukken, dienen alle lidstaten de prioritaire actie eCall uit te voeren overeenkomstig de bij gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013 vastgestelde gemeenschappelijke specificaties. Dit doet geen afbreuk aan het recht van elke lidstaat om aanvullende technische middelen in te voeren voor de behandeling van andere noodoproepen.

Amendement  4

Voorstel voor een besluit

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Uit ervaringen met andere noodoproepsystemen is gebleken dat manuele eCalls soms worden gebruikt om bijstand te vragen. Indien nodig mogen de lidstaten alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om deze bijstandoproepen te weren en ervoor te zorgen dat alleen reële noodoproepen door de alarmcentrales worden behandeld.

(7) Uit ervaringen met andere noodoproepsystemen is gebleken dat manuele eCalls soms worden gebruikt om bijstand te vragen. Indien nodig mogen de lidstaten alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om deze bijstandoproepen te weren en ervoor te zorgen dat alleen reële noodoproepen door de alarmcentrales worden behandeld. Daarbij moeten de lidstaten ervoor zorgen dat alle oproepen zo efficiënt mogelijk worden behandeld.

Amendement  5

Voorstel voor een besluit

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) Niet alle burgers van de Unie zijn vertrouwd met het gebruik van de eCall-dienst. De lidstaten moeten in samenwerking met de Commissie bewustmakingscampagnes organiseren. Met die campagnes moeten de burgers worden voorgelicht over het bestaan van een kosteloze en publiekelijk beschikbare eCall-dienst en moeten de voordelen en de functies van het systeem worden benadrukt.

Amendement  6

Voorstel voor een besluit

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) Het Europees Parlement heeft gevraagd dat wordt gezorgd voor een nauwkeurige en betrouwbare lokalisering van bellers van het 112-nummer in 2007, 2011 en 2013, namelijk in zijn schriftelijke verklaring 0044/2007, zijn resolutie P7_TA(2011)0306 en zijn parlementaire vraag met verzoek om mondeling antwoord van 31 mei 2013, en tot nu toe is weinig vooruitgang geboekt.

Amendement  7

Voorstel voor een besluit

Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 ter) Alle componenten van de eCall-dienst in verband met nauwkeurige en betrouwbare informatie over lokalisering, met inbegrip van voor GNSS geschikte mobiele terminals, moeten compatibel zijn met de diensten van de Europese satellietnavigatieprogramma's Egnos en Galileo en maximaal gebruikmaken van deze EU-programma's zodra ze operationeel zijn.

Amendement  8

Voorstel voor een besluit

Overweging 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 quater) Om te zorgen voor equivalente toegang tot de 112- en noodhulpdiensten voor alle burgers moet de lokalisering van een oproep naar het 112-nummer met een voor GNSS geschikte mobiele terminal even nauwkeurig en betrouwbaar zijn als een eCall. In artikel 26 van Richtlijn 2009/136/EG betreffende het uniforme Europese alarmnummer 112 is bepaald dat de bevoegde regelgevende instanties criteria voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte locatiegegevens over de beller vaststellen, terwijl de Commissie, na raadpleging van BEREC, technische uitvoeringsmaatregelen kan nemen.

Amendement  9

Voorstel voor een besluit

Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten voorzien op hun grondgebied uiterlijk op 01.10.15 in de alarmcentrale-infrastructuur voor eCall die nodig is voor de correcte ontvangst en behandeling van alle eCalls, indien nodig gefilterd van niet-dringende oproepen, overeenkomstig de bij gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013 vastgestelde specificaties teneinde de compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit van de interoperabele EU-wijde eCall-dienst te verzekeren. Dit doet geen afbreuk aan het recht van elke lidstaat om zijn eigen noodhulpdiensten te organiseren op de manier die het best is afgestemd op zijn behoeften, met inbegrip van de mogelijkheid om niet-dringende oproepen die niet door de alarmcentrale moeten worden behandeld, met name manueel geïnitieerde oproepen, te filteren;

De lidstaten voorzien op hun grondgebied uiterlijk op 1 juni 2016 in de alarmcentrale-infrastructuur voor eCall die nodig is voor de correcte ontvangst en behandeling van alle eCalls, indien nodig gefilterd van niet-dringende oproepen, overeenkomstig de bij gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013 vastgestelde specificaties teneinde de compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit van de interoperabele EU-wijde eCall-dienst te verzekeren. Lidstaten zorgen er tevens voor dat de lokalisering van een oproep naar het 112-nummer met een voor GNSS geschikte mobiele terminal even nauwkeurig en betrouwbaar is als een eCall. Dit doet geen afbreuk aan het recht van elke lidstaat om zijn eigen noodhulpdiensten te organiseren op de manier die het best is afgestemd op zijn behoeften, met inbegrip van de mogelijkheid om niet-dringende oproepen die niet door de alarmcentrale moeten worden behandeld, met name manueel geïnitieerde oproepen, te filteren;

Amendement  10

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 2 bis

 

De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk op 1 oktober 2015 vanaf elke plaats op hun grondgebied eCalls mogelijk zijn.

PROCEDURE

Titel

De invoering van een interoperabele eCall in de hele EU

Document- en procedurenummers

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ITRE

1.7.2013

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Adina-Ioana Vălean

11.9.2013

Behandeling in de commissie

5.11.2013

 

 

 

Datum goedkeuring

28.11.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

50

1

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Carl Schlyter

  • [1]  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252.

ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (28.11.2013)

aan de Commissie vervoer en toerisme

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een interoperabele eCall in de hele EU
(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

Rapporteur voor advies: Olga Sehnalová

BEKNOPTE MOTIVERING

eCall is een van de eSafety-toepassingen die met name beogen de gevolgen van verkeersongevallen te milderen. eCall is zo ontworpen dat het bij een ernstig ongeval automatisch een noodoproep verstuurt. Als een ongeval onmiddellijk wordt gemeld en de plaats van het ongeval nauwkeurig wordt vastgesteld, is er minder tijd nodig om doeltreffende hulp te verlenen doordat de hulpdiensten sneller ter plaatse raken.

Volgens de rapporteur zijn de belangrijkste voordelen van eCall: gemakkelijkere en snellere vaststelling van de plaats van het ongeval, snellere maatregelen om het verkeer om te leiden (zodat na een ongeval minder files ontstaan en secundaire ongevallen worden voorkomen), snelle en gevalideerde informatie (zodat ernstige gevolgen voor de gezondheid van weggebruikers die bij een ongeval betrokken zijn, worden voorkomen), een basisreeks van gegevens (zodat de hulpdiensten hun interventie kunnen voorbereiden) en een interoperabele, compatibele oproep (zodat taalbarrières tussen de inzittenden van het voertuig en de noodcentrale worden opgeheven, hetgeen belangrijk is in een meertalige Europese omgeving).

De rapporteur is verheugd over het voorstel voor een besluit betreffende de invoering van een interoperabele eCall in de hele EU en de doelstelling om de coherente en gecoördineerde invoering van een interoperabele EU-wijde eCall-dienst te verzekeren en de interoperabiliteit en continuïteit van die dienst in heel Europa te waarborgen. Dit sluit aan bij het standpunt van het Parlement, dat herhaaldelijk zijn steun heeft uitgesproken voor de invoering en de verplichte implementatie van eCall. In zijn resolutie over "eCall: een nieuwe 112-dienst voor burgers", die in juli 2012 met een ruime meerderheid is aangenomen, betreurde het Parlement de vertragingen en het gebrek aan vooruitgang bij de vrijwillige invoering van eCall, en vroeg het de Commissie regelgevingsmaatregelen voor te stellen om verdere vertraging te voorkomen.

In een voorstel wordt bepaald dat de lidstaten uiterlijk op 1 oktober 2015 de alarmcentrale-infrastructuur voor eCall moeten uitrollen die nodig is voor de correcte ontvangst en verwerking van alle eCalls op hun grondgebied. De rapporteur is van mening dat uitstel van deze datum een negatief beeld zou creëren bij alle belanghebbenden, verwarring zou scheppen en verdere vertraging bij de implementatie van deze levensreddende technologie met zich zou brengen.

De infrastructuur van de alarmcentrales moet door de lidstaten worden gemoderniseerd op een manier die het beste past in hun nationale/lokale bestuursorganisatie, d.w.z. met inachtneming van de specifieke problemen en omstandigheden van elke lidstaat. Elke lidstaat moet zijn eigen noodhulpdiensten kunnen organiseren op de manier die het best is afgestemd op zijn behoeften, met inbegrip van de mogelijkheid om oproepen te filteren. De rapporteur is verheugd dat het de lidstaten vrijstaat om filterende callcenters te gebruiken, ze te ontvangen in dezelfde alarmcentrales die de 112-eCalls ontvangen of deze oplossingen te combineren, en dat het de lidstaten vrijstaat om de ontvangst van eCalls naar eigen inzicht te organiseren.

eCall is bedoeld als openbare noodoproepdienst. Daarom is de rapporteur van mening dat eCall ten behoeve van alle weggebruikers in Europa gratis moet zijn.

De rapporteur is ervan overtuigd dat zowel de Commissie als de lidstaten bewustmakingscampagnes betreffende het eCall-systeem en de voordelen daarvan moeten bevorderen om eCall en het nut van zo'n nooddienst voor de samenleving uit te leggen aan het grote publiek. Als door gerichte campagnes praktische informatie wordt verstrekt, zal dat ook helpen voorkomen dat de dienst verkeerd wordt gebruikt of niet wordt begrepen.

Afgezien van de in dit voorstel vastgestelde verplichtingen van de lidstaten kan eCall slechts naar behoren werken als ook andere belanghebbenden erbij worden betrokken, met name autoconstructeurs en exploitanten van mobiele netwerken. Daarom roept de rapporteur de belanghebbenden en de vertegenwoordigers van de lidstaten ertoe op nauw samen te werken om een geharmoniseerde introductie van eCall ten bate van de Europese burgers te waarborgen.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een besluit

Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de invoering van een interoperabele eCall in de hele EU

betreffende de invoering van een op de 112-dienst gebaseerde interoperabele eCall in de hele EU

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst)

Amendement  2

Voorstel voor een besluit

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) Om het vertrouwen van de gebruikers in het nieuwe eCall-systeem te garanderen, moeten de lidstaten erop toezien dat de verzonden gegevens doelmatig worden gebruikt.

Amendement  3

Voorstel voor een besluit

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Uit ervaringen met andere noodoproepsystemen is gebleken dat manuele eCalls soms worden gebruikt om bijstand te vragen. Indien nodig mogen de lidstaten alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om deze bijstandoproepen te weren en ervoor te zorgen dat alleen reële noodoproepen door de alarmcentrales worden behandeld.

(7) Uit ervaringen met andere noodoproepsystemen is gebleken dat manuele eCalls soms worden gebruikt om bijstand te vragen. Indien nodig mogen de lidstaten passende technische en organisatorische maatregelen nemen om deze bijstandoproepen te weren en ervoor te zorgen dat alleen reële noodoproepen door de alarmcentrales worden behandeld.

Amendement  4

Voorstel voor een besluit

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) De invoering van de interoperabele eCall in de hele EU moet worden voorafgegaan door een bewustmakingscampagne van de Commissie en de lidstaten om de voordelen en de functies van het nieuwe systeem en de garanties inzake gegevensbescherming aan de burgers uit te leggen. De campagne moet plaatsvinden in de lidstaten in samenwerking met de nationale en regionale autoriteiten en moet beogen de gebruikers uit te leggen hoe ze het systeem correct moeten gebruiken en valse oproepen kunnen vermijden.

Amendement  5

Voorstel voor een besluit

Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 ter) Om te zorgen voor equivalente toegang tot de 112- en noodhulpdiensten voor alle burgers moet het niveau van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de lokalisering van een oproep naar het 112-nummer met een voor GNSS geschikte mobiele terminal equivalent zijn aan dat van een eCall. In artikel 26 van Richtlijn 2009/136/EG betreffende het uniforme Europese alarmnummer 112 is erin voorzien dat de bevoegde regelgevende instanties criteria voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte locatiegegevens over de beller vaststellen, terwijl de Commissie, na raadpleging van BEREC, technische uitvoeringsmaatregelen kan nemen.

Amendement  6

Voorstel voor een besluit

Overweging 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 quater) Overeenkomstig de aanbevelingen van de groep "gegevensbescherming artikel 29", die vervat zijn in het op 26 september 2006 goedgekeurde werkdocument betreffende de gevolgen van het eCall-initiatief vanuit het oogpunt van bescherming van gegevens en van de persoonlijke levenssfeer21 bis, moeten de lidstaten er bij de invoering van de infrastructuur voor eCall-alarmcentrales voor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens bij de afhandeling van eCalls volledig voldoet aan de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens die zijn vastgesteld in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens21 ter en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)21 quater.

 

 

__________________

 

21 bis 1609/06/EN – WP 125.

 

21 ter PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

 

21 quater PB L 201 van 31.07.2002, blz. 37.

Amendement  7

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten zorgen ervoor dat gegevens die via de eCall-dienst worden verzonden, uitsluitend voor reddings- en verkeersregelingsdoeleinden na een noodoproep worden gebruikt.

Amendement  8

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 1 bis

 

De lidstaten dragen er zorg voor dat de eCall-dienst gratis is voor eCall-gebruikers.

Motivering

eCall is een openbare noodoproepdienst. Daarom mag geen vergoeding worden gevraagd voor het gebruik ervan.

PROCEDURE

Titel

De invoering van een interoperabele eCall in de hele EU

Document- en procedurenummers

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

IMCO

1.7.2013

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Olga Sehnalová

9.7.2013

Behandeling in de commissie

25.9.2013

5.11.2013

27.11.2013

 

Datum goedkeuring

28.11.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

5

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Claudio Morganti, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Monika Panayotova, Andrés Perelló Rodríguez

PROCEDURE

Titel

De invoering van een interoperabele eCall in de hele EU

Document- en procedurenummers

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Datum indiening bij EP

13.6.2013

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ITRE

1.7.2013

IMCO

1.7.2013

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Philippe De Backer

3.9.2013

 

 

 

Behandeling in de commissie

4.11.2013

16.12.2013

 

 

Datum goedkeuring

17.12.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

42

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Ivo Strejček

Datum indiening

20.12.2013