SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE

20.12.2013 - (COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD)) - ***I

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Philippe De Backer


Procedura : 2013/0166(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0482/2013

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE

(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2013)0315),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0173/2013),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 września 2013 r.[1],

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0482/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 305/2013 z dnia 26 listopada 2012 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do zharmonizowanego zapewnienia interoperacyjnej usługi „eCall” na terenie całej UE21 ustanowiono specyfikacje dotyczące modernizacji infrastruktury punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (PSAP) niezbędnej do prawidłowego odbierania i prawidłowej obsługi zgłoszeń eCall w celu zapewnienia zgodności, interoperacyjności i ciągłości zharmonizowanej usługi eCall na terenie całej UE.

(3) W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 305/201321 ustanowiono specyfikacje dotyczące modernizacji infrastruktury punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (PSAP) niezbędnej do prawidłowego odbierania i prawidłowej obsługi zgłoszeń eCall opartych na numerze 112 w celu zapewnienia zgodności, interoperacyjności i ciągłości zharmonizowanej usługi eCall na terenie całej UE, a także zawarto wymóg, aby państwa członkowskie przekazały do dnia 23 października 2013 r. sprawozdanie dotyczące wykonania tego rozporządzenia, zawierające harmonogram jego wdrażania na następne dwa lata;

__________________

__________________

21 Dz.U. L 91 z 3.4.2013, s. 1.

21 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 305/2013 z dnia 26 listopada 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do zharmonizowanego zapewnienia interoperacyjnej usługi „eCall” na terenie całej UE (Dz.U. L 91 z 3.4.2013, s. 1).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Istnieją już punkty przyjmowania zgłoszeń eCall zgodne z normą EN 16102. Zgodnie z załącznikiem II lit. f) dyrektywy 2010/40/UE konieczne jest przestrzeganie zasady zgodności wstecznej, w związku z czym należy uwzględnić działanie tych punktów.

Uzasadnienie

W związku z tym, że istnieją już prywatne systemy eCall, należy uściślić, że decyzja ta ma zastosowanie wyłącznie do zgłoszeń eCall opartych na numerze 112 zgodnie z ogólnoeuropejskim systemem eCall.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) W celu zapewnienia interoperacyjności i ciągłości tej usługi w całej Unii oraz w celu ograniczenia kosztów jej wprowadzenia dla Unii jako całości, wszystkie państwa członkowskie powinny wdrożyć działanie priorytetowe eCall zgodnie ze wspólnymi specyfikacjami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 305/2013. Realizacja tego działania powinna pozostawać bez uszczerbku dla prawa każdego z państw członkowskich do wdrożenia dodatkowych środków technicznych do celów obsługi innych zgłoszeń nagłych wypadków.

(6) W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności i ciągłości tej usługi w całej Unii oraz w celu ograniczenia kosztów jej wprowadzenia dla Unii jako całości, wszystkie państwa członkowskie powinny wdrożyć działanie priorytetowe eCall zgodnie ze wspólnymi specyfikacjami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 305/2013. Realizacja tego działania powinna pozostawać bez uszczerbku dla prawa każdego z państw członkowskich do wdrożenia dodatkowych środków technicznych do celów obsługi innych zgłoszeń nagłych wypadków.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Ważne jest, aby wszystkie państwa członkowskie podpisały protokół ustaleń w sprawie wprowadzenia w całej UE interoperacyjnej usługi eCall.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) Aby nowy system eCall zyskał zaufanie konsumentów, państwa członkowskie muszą zadbać o to, by przekazywane dane były wykorzystywane w odpowiedni sposób.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c) Należy również zachęcić państwa członkowskie, operatorów telekomunikacyjnych i producentów pojazdów do włączenia się w proces tworzenia i wdrożenia ogólnoeuropejskiego systemu eCall.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Tak jak w przypadku innych systemów zgłoszeń alarmowych, ręczne zgłoszenia eCall mogą częściowo obejmować prośby o pomoc. W razie konieczności państwa członkowskie mogą wdrożyć wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu oddzielenia tych próśb o pomoc, tak aby zapewnić, że infrastruktura PSAP dla systemu eCall obsługuje tylko rzeczywiste zgłoszenia alarmowe.

(7) Tak jak w przypadku innych systemów zgłoszeń alarmowych, ręczne zgłoszenia eCall mogą częściowo obejmować prośby o pomoc. Państwa członkowskie muszą wdrożyć wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu oddzielenia tych próśb o pomoc, tak aby zapewnić, że infrastruktura PSAP dla systemu eCall obsługuje tylko rzeczywiste zgłoszenia alarmowe. Państwa członkowskie powinny przy tym zagwarantować jak najskuteczniejszą obsługę wszystkich zgłoszeń.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Ponieważ nie wszyscy obywatele Unii umieją korzystać z usługi eCall, wprowadzenie tej usługi powinna poprzedzać kampania edukacyjna prowadzona przez Komisję i państwa członkowskie, aby przedstawić obywatelom zalety i możliwości nowego systemu, a także środki gwarantujące ochronę danych w tym systemie. Kampania taka powinna być prowadzona w państwach członkowskich we współpracy z władzami krajowymi i regionalnymi, a jej celem powinno być informowanie użytkowników o tym, jak prawidłowo korzystać z tego systemu, a tym samym unikać fałszywych alarmów.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b) Zgodnie z zaleceniami Grupy Roboczej Art. 29 (Grupy Roboczej ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych) zawartymi w „Dokumencie roboczym poświęconym konsekwencjom inicjatywy »eCall« w zakresie ochrony danych i prywatności” przyjętym w dniu 26 września 2006 r.21a, przy wdrażaniu infrastruktury PSAP na potrzeby systemu eCall państwa członkowskie powinny zadbać o to, by przetwarzanie danych osobowych w ramach obsługi zgłoszeń eCall było zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych określonymi w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady21b oraz w dyrektywie 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady21c.

 

__________________

 

21a 1609/06/EN – WP 125.

 

21b Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

 

21c Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Aby zapewnić wszystkim obywatelom niezawodny i równoważny dostęp do numeru 112 i służb ratowniczych, informacje o lokalizacji osoby wykonującej połączenie na numer 112 za pomocą urządzenia mobilnego korzystającego z GNSS powinny być równie dokładne i niezawodne jak w przypadku zgłoszenia eCall. Artykuł 26 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady21d, zmieniony art. 1 pkt 17 dyrektywy 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady21e, przewiduje, że kryteria dokładności i niezawodności informacji o lokalizacji osoby wykonującej połączenie zostaną określone przez właściwe organy regulacyjne oraz że Komisja, po konsultacji z BEREC, może przyjąć techniczne środki wykonawcze.

 

__________________

 

21d Dyrektywa 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (DzU L 108 z 24.4.2002, s. 51).

 

21e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 11).

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wdrażają nie później niż w dniu 1 października 2015 r. niezbędną infrastrukturę PSAP na potrzeby systemu eCall umożliwiającą prawidłowe odbieranie i obsługę wszystkich zgłoszeń eCall na ich terytorium, w razie konieczności oddzielonych od zgłoszeń niedotyczących nagłych wypadków, zgodnie ze specyfikacjami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 305/2013, w celu zapewnienia kompatybilności, interoperacyjności i ciągłości interoperacyjnej usługi eCall w całej UE. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa każdego państwa członkowskiego do organizowania służb ratowniczych w sposób najbardziej opłacalny i odpowiedni do jego potrzeb i do oddzielania zgłoszeń, które nie są zgłoszeniami alarmowymi i nie mogą być obsługiwane przez punkty PSAP dla systemu eCall, w szczególności w przypadku zgłoszeń dokonywanych ręcznie.

Państwa członkowskie wdrażają nie później niż w dniu 1 października 2015 r. niezbędną infrastrukturę PSAP na potrzeby systemu eCall umożliwiającą prawidłowe odbieranie i obsługę wszystkich zgłoszeń eCall na ich terytorium, oddzielonych od zgłoszeń niedotyczących nagłych wypadków i fałszywych zgłoszeń, zgodnie ze specyfikacjami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 305/2013, w celu zapewnienia kompatybilności, interoperacyjności i ciągłości interoperacyjnej usługi eCall w całej UE. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa każdego państwa członkowskiego do organizowania służb ratowniczych w sposób najbardziej opłacalny i odpowiedni do jego potrzeb i do oddzielania zgłoszeń, które nie są zgłoszeniami alarmowymi i nie mogą być obsługiwane przez punkty PSAP dla systemu eCall, w szczególności w przypadku zgłoszeń dokonywanych ręcznie i fałszywych zgłoszeń;

Uzasadnienie

Często trudno jest PSAP odebrać wszystkie zgłoszenia w najbardziej odpowiedni sposób. Wprowadzenie obowiązkowego systemu eCall dodatkowo zwiększy liczbę połączeń, które PSAP będzie musiało odebrać. W celu zmniejszenia tego obciążenia, państwa członkowskie powinny mieć możliwość filtrowania zgłoszeń dokonywanych ręcznie lub zgłoszeń uznanych za fałszywe.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zleceniu obsługi wszystkich lub niektórych zgłoszeń eCall opartych na numerze 112 jako usługi publicznej usługodawcy uznanemu w danym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że państwa członkowskie mogą zlecić zarządzanie usługą eCall usługodawcom, pod warunkiem że odpowiedzialność za to ponosi organ publiczny.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie dopilnowują, by dane przekazywane w ramach usługi eCall były wykorzystywane wyłącznie do celów ratowniczych oraz do celów zarządzania ruchem w następstwie zgłoszenia alarmowego.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Państwa członkowskie gwarantują, że usługa eCall będzie bezpłatna dla użytkowników systemu eCall.

Uzasadnienie

System eCall jest publicznym systemem zgłoszeń alarmowych i za korzystanie z niego nie można pobierać żadnych opłat.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Do dnia 1 października 2015 r. państwa członkowskie zapewnią możliwość dokonywania zgłoszeń eCall z dowolnego miejsca na ich terytorium.

  • [1]  Dz.U. C 341 z 21.11.2013, s. 47.

UZASADNIENIE

I. Wniosek Komisji

Komisja prowadzi prace nad systemem eCall od 2005 r. i próbowała wprowadzić go na zasadzie dobrowolności. Ponieważ to dobrowolne podejście nie przyniosło rezultatów – obecnie jedynie około 0,7% pojazdów jest wyposażonych w system eCall – Komisja rozpoczęła przyjmowanie prawodawstwa, aby eCall stanowił obowiązkowe wyposażenie nowych pojazdów.

W dniu 3 lipca 2012 r. Parlament Europejski przyjął ogromną większością głosów sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie systemu wzywania pomocy eCall: nowej usługi 112 dla obywateli. W sprawozdaniu tym Parlament stwierdził, że system eCall powinien być obowiązującym w całej UE systemem zgłoszeń alarmowych, zainstalowanym w pojeździe oraz opartym na numerze alarmowym 112 i na wspólnych ogólnoeuropejskich normach.

Komisja, opierając się w dużej mierze na sprawozdaniu Parlamentu, przedstawiła dwa wnioski legislacyjne, które są obecnie przedmiotem dyskusji.

Komisja wybrała podejście regulacyjne. System eCall będzie funkcjonować w oparciu o homologowane urządzenia do kontaktu z jednolitym europejskim numerem alarmowym 112, które będą instalowane we wszystkich pojazdach w Europie, począwszy od określonych kategorii pojazdów, oraz w oparciu o ramy obsługi zgłoszeń eCall w sieciach telekomunikacyjnych i punktach PSAP. Podejście to sprawi, że system eCall będzie dostępny dla wszystkich obywateli w Europie jako usługa ogólnoeuropejska, przyspieszy rozpowszechnianie tego systemu i umożliwi pełne wykorzystanie jego potencjału, jeśli chodzi o ratowanie życia oraz łagodzenie skutków obrażeń. Wykorzystując standardowe wyposażenie fabryczne dotyczące numeru 112, bądź dodając do niego dodatkowe elementy, użytkownikowi końcowemu można zapewnić dodatkowe systemy alarmowe lub inne funkcje o wartości dodanej, które przyniosą dalsze korzyści dla gospodarki i bezpieczeństwa.

W dniu 8 września 2011 r. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie wspierania w sieciach łączności elektronicznej w całej UE bazującej na numerze 112 usługi eCall do przekazywania zgłoszeń alarmowych („zgłoszeń eCall”) przez zainstalowane w pojazdach systemy pokładowe.

Aby dokończyć realizację strategii eCall oraz zapewnić terminowe i równoległe wdrożenie usługi eCall bazującej na numerze 112 przez trzy grupy zainteresowanych podmiotów (operatorów sieci komórkowych, publiczne służby ratownicze i przemysł motoryzacyjny) do 2015 r., Komisja zaproponowała następujące działania:

a)  Zalecenie dla państw członkowskich w sprawie obsługi zgłoszeń eCall przez operatorów sieci komórkowych (odpowiedzialna dyrekcja – DG CNECT; tekst przyjęty 8 września 2011 r.).

b)  Wniosek dotyczący rozporządzenia w zakresie prawodawstwa dotyczącego homologacji typu pojazdu w sprawie obowiązkowego montażu systemu pokładowego eCall w nowych homologowanych pojazdach wybranych kategorii w Europie (odpowiedzialna dyrekcja – DG ENTR; tekst przyjęty 13 czerwca 2013 r.).

c)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) w sprawie specyfikacji wyposażenia niezbędnego do prawidłowego odbierania zgłoszeń eCall oraz prawidłowej obsługi tych zgłoszeń w punktach przyjmowania zgłoszeń o wypadkach, uzupełniające dyrektywę 2010/40/UE w sprawie inteligentnych systemów transportowych. Wniosek w sprawie wdrożenia tej wymaganej infrastruktury (odpowiedzialna dyrekcja – DG MOVE; tekst przyjęty 13 czerwca 2013 r.)

Dwie ostatnie propozycje, opublikowane 13 czerwca 2013 r., to:

1.  Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE.

2.  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE.

Jak to działa?

System eCall uruchamia się w sposób automatyczny, niezwłocznie po zarejestrowaniu poważnego zderzenia przez czujniki zamontowane w pojeździe. Po jego włączeniu system wybiera europejski numer alarmowy 112, nawiązuje połączenie telefoniczne z odpowiednim punktem przyjmowania zgłoszeń o wypadkach oraz przekazuje służbom ratowniczym informacje dotyczące wypadku, w tym momentu zdarzenia, dokładnej lokalizacji rozbitego pojazdu, a także kierunku podróży. Połączenie eCall może być również aktywowane ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku w samochodzie, na przykład przez świadka poważnego wypadku.

Według Komisji połączenie eCall 112 może przyspieszyć czas reakcji służb ratowniczych o 40% na obszarach miejskich i o 50% na obszarach wiejskich[1] (co oznacza zysk około 10 minut).

Wniosek dotyczący decyzji

Decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Niniejszy wniosek dotyczy kwestii infrastruktury punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (ang. Public Safety Answering Point, PSAP), co stanowi część strategii Komisji w sprawie systemu eCall, opartej na trójpłaszczyznowym podejściu regulacyjnym obejmującym system pokładowy, sieci telekomunikacyjne i punkty PSAP. Jest on zgodny ze specyfikacjami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 305/2013. Wniosek zawiera następujące prawnie wiążące zasady:

a)  państwa członkowskie zobowiązane są do wdrożenia niezbędnej infrastruktury PSAP na potrzeby eCall, umożliwiającej prawidłowe odbieranie i obsługę wszystkich zgłoszeń eCall na ich terytorium, najpóźniej do dnia 1 października 2015 r.;

b)  państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie na temat stanu wdrożenia niniejszej decyzji najpóźniej 18 miesięcy od daty jej wejścia w życie; decyzja wejdzie w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Koszty dla poszczególnych państw członkowskich zależą w dużej mierze od aktualnej organizacji krajowej infrastruktury PSAP, poziomu wyposażenia tych PSAP, a także od liczby PSAP. Oczywiście innowacyjne rozwiązania pozwalają na sporą redukcję kosztów.

Punkt widzenia sprawozdawcy

Bezpieczeństwo drogowe zawsze było bardzo ważną kwestią dla Parlamentu Europejskiego. Sprawozdawca w pełni popiera propozycję Komisji, aby od dnia 1 października 2015 r. wszystkie nowe pojazdy były obowiązkowo wyposażone w system eCall. Automatyczne zgłoszenie alarmowe może przyczynić się do szybszej interwencji służb ratowniczych, co z kolei oznacza mniej ofiar i mniejsze obrażenia wśród kierowców i obywateli europejskich. Przy ratowaniu życia i łagodzeniu skutków obrażeń liczy się każda minuta.

Dlatego sprawozdawca uważa, że w przypadku tego dossier musimy działać sprawnie i apeluje do pozostałych posłów o poparcie tego podejścia.

Obecnie jedynie około 0,7% pojazdów jest wyposażonych w prywatne systemy eCall, zatem konieczne jest wprowadzenie obowiązku instalacji systemu eCall. Musi to być usługa bezpłatna i publiczna, dostępna wszystkim kierowcom.

Numer 112 już istnieje, dobrze działają również punkty PSAP. Oznacza to, że inwestycje państw członkowskich będą minimalne. W wyniku projektu pilotażowego HeERO (zharmonizowany projekt pilotażowy w zakresie eCall), zorganizowanego przez Komisję, niektóre państwa członkowskie (Czechy, Chorwacja i Rumunia) już są gotowe do wprowadzenia usługi eCall 112. Wiele państw członkowskich rozpoczęło program pilotażowy, zatem wiele prac jest obecnie w toku. Sprawozdawca uważa zatem, że państwa członkowskie powinny zdążyć z odpowiednim dostosowaniem swojej infrastruktury do dnia 1 października 2015 r.

Ponieważ usługa eCall 112 nie jest jeszcze zbyt dobrze znana obywatelom, państwa członkowskie powinny rozpocząć kampanie edukacyjne, aby poinformować obywateli o istnieniu systemu eCall 112 oraz o jego funkcjach i możliwościach. W celu zapewnienia spójności działań różnych państw członkowskich, Komisja powinna koordynować tę kampanię i pomagać państwom w jej organizacji.

Omawiana decyzja umożliwia państwom członkowskim filtrowanie połączeń przychodzących, aby ułatwić prace punktom PSAP. Zgłoszenia ręczne można traktować inaczej niż automatyczne. Sprawozdawca zgadza się z tym podejściem, pragnie jednak podkreślić, że wszystkie zgłoszenia należy obsługiwać w państwach członkowskich w sposób skuteczny.

Sprawozdawca dodaje motyw podkreślający, że konieczne jest również dokładne i niezawodne określanie lokalizacji osób wykonujących połączenia na numer 112. Nie tylko zgłoszenia eCall, ale również „normalne” zgłoszenia pod numer 112 należy traktować w odpowiedni sposób. Należy przez to uniknąć nieuzasadnionej i brzemiennej w skutkach sytuacji, w której służby obsługujące numer 112 będą mogły prawidłowo zlokalizować obywateli jedynie w przypadku wypadków drogowych. Odnośny motyw ma na celu zagwarantowanie, że wszyscy obywatele, a nie tylko ci posiadający pojazdy z systemem eCall, będą mogli korzystać z technologii lokalizacyjnych GNSS, stosowanych już teraz w szerokim zakresie.

  • [1]  Niemiecka analiza „STORM” (Stuttgart Transport Operation by Regional Management)

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (4.12.2013)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE
(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wdrożenie ogólnounijnej interoperacyjnej usługi eCall w pojazdach we wszystkich krajach UE jest jednym z głównych priorytetów Unii i stanowi część programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020. W 2012 r. na drogach UE odnotowano 1,1 mln wypadków drogowych, w których zginęło około 28.000 osób, a ponad 1,5 mln zostało rannych.

Celem systemu pokładowego eCall jest alarmowanie służb ratowniczych i zagwarantowanie wcześniejszego przybycia wykwalifikowanej i dobrze wyposażonej pomocy w sytuacji poważnego wypadku (około 10 minut wcześniej).

Obecnie jedynie około 0,7% pojazdów jest wyposażonych w prywatne systemy eCall – różni europejscy producenci samochodów już zapewniają system eCall oraz inne usługi (np. pomoc w razie awarii, nawigacja dynamiczna).

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący decyzji w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE, który jest zgodny z Europejskim programem działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020 oraz z rezolucją PE przyjętą 3 lipca 2012 r. (P7_TA (2012)0274).

Mając jednak na uwadze, że należy dać państwom członkowskich czas na wprowadzenie odpowiedniej infrastruktury PSAP, a przemysłowi samochodowemu należy dać czas na wprowadzenie dostosowań technicznych, które powinny zostać określone w połowie roku 2014 za pomocą aktów delegowanych, we wszystkich nowych samochodach, data 1 października 2015 r. jako data wdrożenia systemu wydaje się bardzo ambitna. Dlatego sprawozdawczyni zaleca przesunięcie tego terminu na czerwiec 2016 r.

Ponadto sprawozdawczyni nakłada na państwa członkowskie obowiązek zagwarantowania odpowiedniego poziomu dokładności i niezawodności informacji o lokalizacji osoby wykonującej połączenie na numer 112 z urządzenia mobilnego.

Wdrożenie systemu eCall potwierdza, że dane o lokalizacji z systemu GNSS można skutecznie pobrać i przekazać za pomocą sieci komórkowych służbom obsługującym numer 112. Znaczenie systemu eCall jest niewątpliwe, należy jednak zwrócić uwagę, że będzie on stanowił jedynie około 1,7 %[1] rocznej liczby zgłoszeń alarmowych w UE. Obecna propozycja Komisji doprowadziłaby do nieuzasadnionej i brzemiennej w skutkach sytuacji, w której służby obsługujące numer 112 będą mogły prawidłowo zlokalizować obywateli jedynie po wypadkach drogowych.

Obowiązek ten umożliwiłby obywatelom i służbom ratowniczym maksymalizację korzyści społecznych płynących z wykorzystania technologii lokalizacyjnych GNSS, ponieważ szacuje się, że rocznie wykonywać się będzie 5,5 mln zgłoszeń eCall w porównaniu z około 320 mln zgłoszeń alarmowych w UE (również rocznie).

Wprowadzona poprawka ma na celu zagwarantowanie, że wszyscy obywatele, a nie tylko ci posiadający pojazdy z systemem eCall, będą mogli korzystać z technologii lokalizacyjnych GNSS, stosowanych już teraz w szerokim zakresie.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 305/2013 z dnia 26 listopada 2012 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do zharmonizowanego zapewnienia interoperacyjnej usługi „eCall”21 na terenie całej UE ustanowiono specyfikacje dotyczące modernizacji infrastruktury punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (PSAP) niezbędnej do prawidłowego odbierania i prawidłowej obsługi zgłoszeń eCall w celu zapewnienia zgodności, interoperacyjności i ciągłości zharmonizowanej usługi eCall na terenie całej UE.

(3) W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 305/2013 z dnia 26 listopada 2012 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do zharmonizowanego zapewnienia interoperacyjnej usługi „eCall”21 na terenie całej UE ustanowiono specyfikacje dotyczące modernizacji infrastruktury punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (PSAP) niezbędnej do prawidłowego odbierania i prawidłowej obsługi zgłoszeń eCall w celu zapewnienia zgodności, interoperacyjności i ciągłości zharmonizowanej usługi eCall na terenie całej UE, a także zobowiązano państwa członkowskie do przedstawienia do dnia 23 października 2013 r. sprawozdania dotyczącego wykonania rozporządzenia, zawierającego harmonogram wdrażania na kolejne dwa lata.

__________________

__________________

21 Dz.U. L 91 z 3.4.2013, s. 1.

21 Dz.U. L 91 z 3.4.2013, s. 1.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Mając na uwadze, że prawie wszystkie państwa członkowskie podpisały Protokół ustaleń w sprawie wdrożenia interoperacyjnego systemu pokładowego eCall;

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) W celu zapewnienia interoperacyjności i ciągłości tej usługi w całej Unii oraz w celu ograniczenia kosztów jej wprowadzenia dla Unii jako całości, wszystkie państwa członkowskie powinny wdrożyć działanie priorytetowe eCall zgodnie ze wspólnymi specyfikacjami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 305/2013. Realizacja tego działania powinna pozostawać bez uszczerbku dla prawa każdego z państw członkowskich do wdrożenia dodatkowych środków technicznych do celów obsługi innych zgłoszeń nagłych wypadków.

(6) W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności i ciągłości tej usługi w całej Unii oraz w celu ograniczenia kosztów jej wprowadzenia dla Unii jako całości, wszystkie państwa członkowskie powinny wdrożyć działanie priorytetowe eCall zgodnie ze wspólnymi specyfikacjami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 305/2013. Realizacja tego działania powinna pozostawać bez uszczerbku dla prawa każdego z państw członkowskich do wdrożenia dodatkowych środków technicznych do celów obsługi innych zgłoszeń nagłych wypadków.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Tak jak w przypadku innych systemów zgłoszeń alarmowych, ręczne zgłoszenia eCall mogą częściowo obejmować prośby o pomoc. W razie konieczności państwa członkowskie mogą wdrożyć wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu oddzielenia tych próśb o pomoc, tak aby zapewnić, że infrastruktura PSAP dla systemu eCall obsługuje tylko rzeczywiste zgłoszenia alarmowe.

(7) Tak jak w przypadku innych systemów zgłoszeń alarmowych, ręczne zgłoszenia eCall mogą częściowo obejmować prośby o pomoc. W razie konieczności państwa członkowskie mogą wdrożyć wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu oddzielenia tych próśb o pomoc, tak aby zapewnić, że infrastruktura PSAP dla systemu eCall obsługuje tylko rzeczywiste zgłoszenia alarmowe. Państwa członkowskie powinny przy tym zagwarantować jak najskuteczniejszą obsługę wszystkich zgłoszeń.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Nie wszyscy obywatele Unii umieją korzystać z usługi eCall. Państwa członkowskie powinny we współpracy z Komisją zorganizować odpowiednie kampanie edukacyjne. Kampanie te powinny informować obywateli o istnieniu darmowej i publicznie dostępnej usługi eCall, podkreślając korzyści i możliwości tego systemu.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Parlament Europejski już trzykrotnie (w latach 2007, 2011 i 2013) zwracał się z wnioskiem o zapewnienie dokładnego i niezawodnego określania lokalizacji osoby dzwoniącej (w oświadczeniu pisemnym 0044/2007, rezolucji P7_TA(2011)0306 i pytaniu wymagającym odpowiedzi ustnej z dnia 31 maja 2013 r.), jednak jak dotąd poczyniono bardzo małe postępy w tym zakresie;

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) Wszystkie elementy usługi eCall służące przekazywaniu dokładnych i wiarygodnych informacji o lokalizacji, w tym urządzenia mobilne korzystające z GNSS, powinny gwarantować kompatybilność z usługami świadczonymi przez europejskie programy nawigacji satelitarnej EGNOS i Galileo oraz w pełni wykorzystywać te programy UE, kiedy będą gotowe do działania.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8c) Aby zapewnić wszystkim obywatelom równoważny dostęp do służb obsługujących numer 112 i służb ratowniczych, informacje o lokalizacji osoby wykonującej połączenie na numer 112 za pomocą urządzenia mobilnego korzystającego z GNSS powinny być równie dokładne i niezawodne jak w przypadku zgłoszenia eCall. Artykuł 26 dyrektywy 2009/136/WE dotyczący jednolitego europejskiego numeru alarmowego 112 przewiduje, że kryteria dokładności i niezawodności informacji o lokalizacji osoby wykonującej połączenie będą określane przez właściwe organy regulacyjne, a Komisja, po konsultacji z BEREC, może przyjąć techniczne środki wykonawcze.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wdrażają nie później niż w dniu 1 października 2015 r. niezbędną infrastrukturę PSAP na potrzeby systemu eCall umożliwiającą prawidłowe odbieranie i obsługę wszystkich zgłoszeń eCall na ich terytorium, w razie konieczności oddzielonych od zgłoszeń niedotyczących nagłych wypadków, zgodnie ze specyfikacjami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 305/2013, w celu zapewnienia kompatybilności, interoperacyjności i ciągłości interoperacyjnej usługi eCall w całej UE. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa każdego państwa członkowskiego do organizowania służb ratowniczych w sposób najbardziej opłacalny i odpowiedni do jego potrzeb i do oddzielania zgłoszeń, które nie są zgłoszeniami alarmowymi i nie mogą być obsługiwane przez punkty PSAP dla systemu eCall, w szczególności w przypadku zgłoszeń dokonywanych ręcznie;

Państwa członkowskie wdrażają nie później niż w dniu 1 czerwca 2016 r. niezbędną infrastrukturę PSAP na potrzeby systemu eCall umożliwiającą prawidłowe odbieranie i obsługę wszystkich zgłoszeń eCall na ich terytorium, w razie konieczności oddzielonych od zgłoszeń niedotyczących nagłych wypadków, zgodnie ze specyfikacjami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 305/2013, w celu zapewnienia kompatybilności, interoperacyjności i ciągłości interoperacyjnej usługi eCall w całej UE. Państwa członkowskie zagwarantują również – zgodnie z dyrektywą 95/46/WE w sprawie ochrony danych – by informacje o lokalizacji osoby wykonującej połączenie na numer 112 za pomocą urządzenia mobilnego korzystającego z GNSS były równie dokładne i niezawodne jak w przypadku zgłoszenia eCall. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa każdego państwa członkowskiego do organizowania służb ratowniczych w sposób najbardziej opłacalny i odpowiedni do jego potrzeb i do oddzielania zgłoszeń, które nie są zgłoszeniami alarmowymi i nie mogą być obsługiwane przez punkty PSAP dla systemu eCall, w szczególności w przypadku zgłoszeń dokonywanych ręcznie;

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Najpóźniej do 1 października 2015 r. państwa członkowskie zapewnią możliwość dokonywania zgłoszeń eCall z dowolnego miejsca na ich terytorium.

PROCEDURA

Tytuł

Wdrożenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE

Odsyłacze

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

1.7.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Adina-Ioana Vălean

11.9.2013

Rozpatrzenie w komisji

5.11.2013

 

 

 

Data przyjęcia

28.11.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

1

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Carl Schlyter

  • [1]  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (28.11.2013)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE
(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Olga Sehnalová

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

System eCall jest częścią systemu eBezpieczeństwo, której celem jest przede wszystkim złagodzenie konsekwencji wypadków drogowych. System eCall automatycznie inicjuje zgłoszenie alarmowe w razie poważnego wypadku. Natychmiastowe zgłoszenie wypadku i prawidłowe określenie dokładnego położenia pojazdu skraca czas potrzebny do zapewnienia skutecznej pomocy dzięki szybszemu przybyciu służb ratowniczych na miejsce wypadku.

Zdaniem sprawozdawczyni głównymi zaletami systemu eCall są: łatwiejsze i szybsze określenie miejsca wypadku, szybsze podejmowanie działań w celu wyznaczenia objazdów (zmniejszenie zatorów spowodowanych wypadkami oraz uniknięcie wypadków wtórnych), szybkie przekazywanie potwierdzonych informacji (uniknięcie poważnych konsekwencji zdrowotnych wśród użytkowników dróg uczestniczących w wypadku), podstawowy zbiór danych technicznych (umożliwiający służbom ratowniczym wcześniejsze przygotowanie się do interwencji) oraz interoperacyjność i uniwersalność komunikatów (eliminacja barier językowych między osobami znajdującymi się w pojeździe a operatorem w punkcie PSAP, co jest istotne w kontekście wielojęzycznego środowiska europejskiego).

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący decyzji w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE oraz jego cel, jakim jest zapewnienie skoordynowanego i spójnego wdrażania interoperacyjnej usługi eCall w całej UE, a także zapewnienie interoperacyjności i ciągłości tej usługi w całej Europie. Wniosek odzwierciedla poglądy Parlamentu Europejskiego, który wielokrotnie wyrażał swoje poparcie dla wdrożenia systemu eCall, w tym dla wprowadzenia obowiązku jego stosowania. W rezolucji w sprawie systemu wzywania pomocy eCall – nowej usługi dla obywateli pod numerem 112, przyjętej przeważającą większością głosów w lipcu 2012 r., Parlament Europejski wyraził ubolewanie z powodu opóźnień i braku postępów w dobrowolnym wdrażaniu systemu eCall i wezwał Komisję do zaproponowania niezbędnych środków regulacyjnych w celu uniknięcia dodatkowych opóźnień.

Wniosek Komisji zobowiązuje państwa członkowskie do wdrożenia niezbędnej infrastruktury PSAP na potrzeby eCall, umożliwiającej prawidłowe odbieranie i obsługę wszystkich zgłoszeń eCall na ich terytorium, najpóźniej do dnia 1 października 2015 r. Sprawozdawczyni uważa, że wydłużenie tego terminu mogłoby wywrzeć negatywne wrażenie na wszystkich zainteresowanych stronach oraz doprowadziłoby do zamieszania i dodatkowych opóźnień we wdrażaniu tej technologii, której zadaniem jest ratowanie życia.

Państwa członkowskie powinny zmodernizować infrastrukturę PSAP w sposób najlepiej odpowiadający ich architekturze krajowej/lokalnej, uwzględniając w ten sposób specyficzne kwestie i okoliczności dotyczące poszczególnych państw członkowskich. Wszystkie państwa członkowskie powinny mieć możliwość organizowania swoich służb ratowniczych w sposób najbardziej opłacalny i odpowiedni do ich potrzeb, w tym możliwość filtrowania zgłoszeń. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że państwa członkowskie mają swobodę wyboru i mogą tworzyć specjalne punkty filtrowania zgłoszeń lub powierzyć funkcję filtrowania zgłoszeń tym samym punktom PSAP, które otrzymują zgłoszenia eCall oparte na numerze 112, albo też wprowadzić kombinację tych środków, oraz że państwa członkowskie będą mogły zorganizować system przyjmowania zgłoszeń eCall w wybrany przez siebie sposób.

System eCall został zaprojektowany jako publiczny system zgłoszeń alarmowych. Dlatego sprawozdawczyni uważa, że system eCall powinien być darmowy, co przyniesie korzyści wszystkim użytkownikom dróg w Europie.

Sprawozdawczyni jest przekonana, że zarówno Komisja, jak i państwa członkowskie powinny wspierać kampanie edukacyjne dotyczące systemu eCall, jego zalet i funkcji oraz sposobu korzystania z niego, aby poszerzyć wiedzę obywateli na temat systemu eCall i wyjaśnić, że taki system zgłoszeń alarmowych jest korzystny dla społeczeństwa. Przekazywanie praktycznych informacji w ramach specjalnej kampanii mogłoby również przyczynić się do minimalizacji ryzyka niewłaściwego użycia lub niezrozumienia tego systemu.

Zobowiązania nałożone w przedmiotowym wniosku na państwa członkowskie nie wystarczą, ponieważ system eCall nie może działać prawidłowo bez udziału innych zainteresowanych stron, szczególnie producentów samochodów i operatorów sieci komórkowych. Sprawozdawczyni wzywa zatem wszystkie odpowiednie zainteresowane strony oraz przedstawicieli państw członkowskich do ścisłej współpracy na rzecz zapewnienia zharmonizowanego wdrożenia systemu eCall i zapewnienia obywatelom europejskim możliwości czerpania korzyści z tego systemu.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE

w sprawie wdrożenia w całej UE interoperacyjnej usługi eCall opartej na numerze 112

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Aby wzbudzić zaufanie konsumentów do nowego systemu eCall, państwa członkowskie dbają o to, by przekazywane dane były wykorzystywane w należyty sposób.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Tak jak w przypadku innych systemów zgłoszeń alarmowych, ręczne zgłoszenia eCall mogą częściowo obejmować prośby o pomoc. W razie konieczności państwa członkowskie mogą wdrożyć wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu oddzielenia tych próśb o pomoc, tak aby zapewnić, że infrastruktura PSAP dla systemu eCall obsługuje tylko rzeczywiste zgłoszenia alarmowe.

(7) Tak jak w przypadku innych systemów zgłoszeń alarmowych, ręczne zgłoszenia eCall mogą częściowo obejmować prośby o pomoc. W razie konieczności państwa członkowskie mogą wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu oddzielenia tych próśb o pomoc, tak aby zapewnić, że infrastruktura PSAP dla systemu eCall obsługuje tylko rzeczywiste zgłoszenia alarmowe.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Wprowadzenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE powinna poprzedzać kampania edukacyjna prowadzona przez Komisję i państwa członkowskie, której celem byłoby przedstawienie obywatelom zalet i możliwości nowego systemu, a także środków gwarantujących ochronę danych w tym systemie. Kampania taka powinna być prowadzona w państwach członkowskich we współpracy z władzami krajowymi i regionalnymi, a jej celem powinno być informowanie użytkowników o tym, jak prawidłowo korzystać z tego systemu, a tym samym unikać fałszywych alarmów.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b) Aby zapewnić wszystkim obywatelom równoważny dostęp do służb obsługujących numer 112 i służb ratowniczych, informacje o lokalizacji osoby wykonującej połączenie na numer 112 za pomocą urządzenia mobilnego korzystającego z GNSS powinny być równie dokładne i niezawodne jak w przypadku zgłoszenia eCall. Artykuł 26 dyrektywy 2009/136/WE dotyczący jednolitego europejskiego numeru alarmowego 112 przewiduje, że kryteria dokładności i niezawodności informacji o lokalizacji osoby wykonującej połączenie będą określane przez właściwe organy regulacyjne, a Komisja, po konsultacji z BEREC, może przyjąć techniczne środki wykonawcze.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c) Zgodnie z zaleceniami Grupy Roboczej Art. 29 (Grupy Roboczej ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych) zawartymi w „Dokumencie roboczym poświęconym konsekwencjom inicjatywy »eCall« w zakresie ochrony danych i prywatności” przyjętym w dniu 26 września 2006 r.21a, przy wdrażaniu infrastruktury PSAP na potrzeby systemu eCall państwa członkowskie powinny zadbać o to, by przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu pokładowego eCall było zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych określonymi w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych21b oraz w dyrektywie 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej)21c.

 

__________________

 

21a 1609/06/EN – WP 125.

 

21b Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

 

21c Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie muszą zagwarantować, że dane przekazywane w ramach usługi eCall będą wykorzystywane wyłącznie do celów ratowniczych oraz do celów zarządzania ruchem w następstwie zgłoszenia alarmowego.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Państwa członkowskie gwarantują, że usługa eCall będzie bezpłatna dla użytkowników systemu eCall.

Uzasadnienie

System eCall jest publicznym systemem zgłoszeń alarmowych i za korzystanie z niego nie można pobierać żadnych opłat.

PROCEDURA

Tytuł

Wdrożenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE

Odsyłacze

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

1.7.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Olga Sehnalová

9.7.2013

Rozpatrzenie w komisji

25.9.2013

5.11.2013

27.11.2013

 

Data przyjęcia

28.11.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Claudio Morganti, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Monika Panayotova, Andrés Perelló Rodríguez

PROCEDURA

Tytuł

Wdrożenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE

Odsyłacze

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Data przedstawienia w PE

13.6.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

1.7.2013

IMCO

1.7.2013

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Philippe De Backer

3.9.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

4.11.2013

16.12.2013

 

 

Data przyjęcia

17.12.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ivo Strejček

Data złożenia

20.12.2013