SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall

20.12.2013 - (COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Philippe De Backer


Postup : 2013/0166(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0482/2013

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall

(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0315),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0173/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2013[1],

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7–0482/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 305/2013 z 26. novembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o zosúladené poskytovanie interoperabilného systému eCall21 v celej EÚ, sa stanovujú špecifikácie modernizácie infraštruktúry stredísk tiesňového volania (PSAP) potrebnej na riadne prijímanie a spracovávanie volaní eCall s cieľom zabezpečiť kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu zosúladenej služby eCall v celej EÚ.

(3) V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 305/201321 sa stanovujú špecifikácie modernizácie infraštruktúry stredísk tiesňového volania (PSAP) potrebnej na riadne prijímanie a spracovávanie volaní eCall na linku 112 s cieľom zabezpečiť kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu zosúladenej služby eCall v celej EÚ, a od členských štátov sa požaduje, aby do 23. októbra 2013 predložili správu o stave vykonávania vrátane harmonogramu zavádzania tejto služby počas nasledujúcich dvoch rokov.

__________________

__________________

21 Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2013, s. 1.

21 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 305/2013 z 26. novembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o zosúladené poskytovanie interoperabilného systému eCall v celej EÚ (Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) V súčasnosti už existujú strediská volania eCall založené na norme EN 16102. V súlade s prílohou II písm. f) smernice 2010/40/EÚ treba dodržiavať zásadu spätnej kompatibility s existujúcimi systémami, a je preto potrebné zohľadňovať činnosť týchto stredísk.

Odôvodnenie

Keďže už existujú súkromné systémy eCall, je vhodné spresniť, že toto rozhodnutie sa vzťahuje iba na volania eCall na linku 112 v rámci celoeurópskeho systému eCall.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) V záujme zabezpečenia interoperability a kontinuity tejto služby na celom území Únie a s cieľom znížiť náklady Únie ako celku na implementáciu je potrebné, aby všetky členské štáty zaviedli prioritné opatrenie eCall v súlade so spoločnými špecifikáciami stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) č. 305/2013. Malo by sa tak stať bez toho, aby bolo dotknuté právo každého členského štátu zaviesť ďalšie technické prostriedky na spracovávanie ostatných tiesňových volaní.

(6) V záujme zabezpečenia plnej funkčnosti, kompatibility, interoperability a kontinuity tejto služby na celom území Únie a s cieľom znížiť náklady Únie ako celku na implementáciu je potrebné, aby všetky členské štáty zaviedli prioritné opatrenie eCall v súlade so spoločnými špecifikáciami stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) č. 305/2013. Malo by sa tak stať bez toho, aby bolo dotknuté právo každého členského štátu zaviesť ďalšie technické prostriedky na spracovávanie ostatných tiesňových volaní.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Je dôležité, aby všetky členské štáty podpísali memorandum o porozumení o systéme eCall, ktorého cieľom je zaviesť v Únii celoeurópsky interoperabilný systém eCall.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b) S cieľom zaistiť dôveru spotrebiteľov v nový systém eCall by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa prenášané údaje používali primeraným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6c) Rovnako je dôležité nabádať členské štáty, telekomunikačných operátorov a výrobcov vozidiel, aby prispievali k rozvoju a zavádzaniu celoeurópskeho systému eCall.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Ako vyplýva zo skúseností s inými systémami tiesňových volaní, medzi manuálne spúšťané volania eCall môžu patriť aj volania o pomoc. Členské štáty môžu v prípade potreby zaviesť všetky primerané technické a prevádzkové prostriedky na roztriedenie týchto volaní o pomoc s cieľom zabezpečiť, aby strediská tiesňového volania pre eCall spracovávali len skutočné tiesňové volania.

(7) Ako vyplýva zo skúseností s inými systémami tiesňových volaní, medzi manuálne spúšťané volania eCall môžu patriť aj volania o pomoc. Členské štáty musia zaviesť všetky primerané technické a prevádzkové prostriedky na roztriedenie týchto volaní o pomoc s cieľom zabezpečiť, aby strediská tiesňového volania pre eCall spracovávali len skutočné tiesňové volania. Členské štáty by pritom mali zabezpečiť, aby sa všetky volania spracovávali čo najúčinnejším spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Keďže nie všetci občania Únie sú oboznámení s používaním služby eCall, jej zavedeniu by mala predchádzať kampaň Komisie a členských štátov na zvýšenie informovanosti, v rámci ktorej sa občanom objasnia výhody, funkcie a záruky ochrany údajov tohto nového systému. Kampaň by sa mala uskutočniť v členských štátoch v spolupráci s celoštátnymi a regionálnymi orgánmi a jej cieľom by malo byť informovanie používateľov o tom, ako tento systém správne používať a vyhnúť sa falošným poplachom.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b) V súlade s odporúčaniami pracovnej skupiny pre ochranu údajov zriadenej podľa článku 29, ktoré sú uvedené v pracovnom dokumente o dôsledkoch pre ochranu osobných údajov a súkromie v rámci iniciatívy eCall prijatom 26. septembra 200621a, by členské štáty pri zavádzaní infraštruktúry stredísk tiesňového volania pre eCall mali zabezpečiť, aby spracúvanie osobných údajov v rámci systému eCall v plnej miere spĺňalo pravidlá ochrany údajov stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES21b a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES21c.

 

__________________

 

21a 1609/06/EN – WP 125.

 

21b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

21c Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Aby sa zabezpečil spoľahlivý a rovnocenný prístup všetkých občanov k linke 112 a záchranným službám, presnosť a spoľahlivosť informácií o polohe volajúceho na linku 112 z mobilného koncového zariadenia vybaveného zariadením GNSS by mala byť porovnateľná so systémom eCall. V článku 26 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES21d zmenenom článkom 1 bodom 17 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES21e sa stanovuje, že kritériá presnosti a spoľahlivosti informácií o polohe volajúceho vymedzujú príslušné regulačné orgány a že Komisia môže po konzultácii s orgánom BEREC prijať technické vykonávacie opatrenia.

 

__________________

 

21d Smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51).

 

21e Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (Ú. v. EÚ, 18.12.2009, s. 11).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty najneskôr do 1. októbra 2015 zavedú na svojom území nevyhnutnú infraštruktúru stredísk tiesňového volania pre eCall potrebnú na riadne prijímanie a spracovávanie všetkých volaní eCall, v prípade potreby zbavenú netiesňových volaní, v súlade so špecifikáciami stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) č. 305/2013 s cieľom zabezpečiť kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu interoperabilnej služby eCall v celej EÚ. Týmto nie je dotknuté právo každého členského štátu prevádzkovať záchranné služby najhospodárnejším spôsobom prispôsobeným jeho potrebám vrátane možnosti triediť volania na tiesňové a netiesňové, teda tie, ktoré strediská tiesňového volania pre eCall nemajú spracovávať, najmä v prípade manuálne spúšťaných volaní eCall.

Členské štáty najneskôr do 1. októbra 2015 zavedú na svojom území nevyhnutnú infraštruktúru stredísk tiesňového volania pre eCall potrebnú na riadne prijímanie a spracovávanie všetkých volaní eCall, zbavenú netiesňových a falošných volaní, v súlade so špecifikáciami stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) č. 305/2013 s cieľom zabezpečiť kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu interoperabilnej služby eCall v celej EÚ. Týmto nie je dotknuté právo každého členského štátu prevádzkovať záchranné služby najhospodárnejším spôsobom prispôsobeným jeho potrebám vrátane možnosti triediť volania na tiesňové a netiesňové, teda tie, ktoré strediská tiesňového volania pre eCall nemajú spracovávať, najmä v prípade manuálne spúšťaných a falošných volaní eCall.

Odôvodnenie

Strediská tiesňového volania sú často pod obrovským tlakom, aby spracovali všetky volania čo najvhodnejším spôsobom. Zavedenie povinného systému eCall zvýši počet volaní, ktoré budú strediská tiesňového volania musieť spracovať. Aby sa zmiernila táto záťaž, členské štáty by mali mať možnosť filtrovať manuálne volania alebo volania, ktoré možno považovať za falošné.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či postúpia spracovanie všetkých volaní eCall na linku 112 alebo ich časti poskytovateľom asistenčných služieb uznaných členským štátom, a to prostredníctvom delegovania verejnej služby.

Odôvodnenie

Treba spresniť možnosť členských štátov postúpiť správu služby eCall poskytovateľom asistenčných služieb pod podmienkou, že je to na základe poverenia verejného orgánu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa údaje prenášané službou eCall používali výlučne na záchranné účely a na účely riadenia dopravy po núdzovom volaní.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Členské štáty zabezpečia, aby bola služba eCall pre jej používateľov bezplatná.

Odôvodnenie

eCall je verejná služba pre tiesňové volanie a za jej používanie sa nemôže účtovať žiadny poplatok.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Členské štáty do 1. októbra 2015 zabezpečia, aby volania eCalls mohli pochádzať z ktoréhokoľvek miesta na ich území.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 341, 21.11.2013, s. 47.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Návrh Komisie

Komisia pracuje na systéme eCall od roku 2005 a pokúsila sa ho zaviesť na dobrovoľnom základe. Keďže tento dobrovoľný prístup nefungoval – v súčasnosti je systémom eCall vybavených len približne 0,7 % vozidiel – Komisia začala prijímať právne predpisy s cieľom zaviesť systém eCall ako povinnú výbavu nových vozidiel.

Európsky parlament prijal 3. júla 2012 veľkou väčšinou iniciatívnu správu s názvom „o systéme eCall – nové služby čísla 112 pre občanov“. V tejto správe sa uvádza, že Európsky parlament sa domnieva, že eCall by mal byť verejný celoeurópsky palubný systém tiesňového volania na linke 112, založený na spoločných celoeurópskych normách.

Komisia do značnej miery zohľadnila správu Parlamentu v dvoch v súčasnosti predložených návrhoch.

Komisia zvolila regulačný prístup. Systém eCall bude založený na inštalácii typovo schválených zariadení pre jednotné európske číslo tiesňového volania 112 vo všetkých vozidlách, pričom sa začne s niektorými kategóriami vozidiel, a na rámci pre spracúvanie volaní eCall v telekomunikačných sieťach a strediskách tiesňového volania. Touto koncepciou sa systém eCall sprístupní všetkým občanom v Európe ako služba v celej EÚ, urýchli sa jeho zavedenie a využije sa celý potenciál systému eCall zachraňovať životy a zmierňovať závažnosť zranení. Konečným používateľom sa na základe tohto sériového štandardného vybavenia pre jednotné európske číslo tiesňového volania 112 alebo súčasne s ním môžu vo vozidlách poskytovať ďalšie záchranné služby a/alebo služby s pridanou hodnotou, čo zabezpečí väčšiu bezpečnosť a hospodársky úžitok.

Komisia prijala 8. septembra 2011 odporúčanie o podpore služby eCall v sieťach elektronickej komunikácie na prenos tiesňových volaní pomocou linky 112 na celom území EÚ (systém eCall).

V snahe dokončiť realizáciu stratégie týkajúcej sa systému eCall a zabezpečiť do roku 2015 včasné a paralelné zavedenie služby eCall pomocou linky 112 tromi zapojenými zainteresovanými skupinami (prevádzkovatelia mobilných sietí, verejné záchranné služby a automobilový priemysel) Komisia navrhla:

a)  odporúčanie určené členským štátom, ktorého cieľom je, aby prevádzkovatelia mobilných sietí podporovali prenos volaní eCall (pod vedením GR pre komunikačné siete, obsah a technológieprijaté 8. septembra 2011),

b)  návrh nariadenia v súlade s právnymi predpismi o typovom schválení vozidiel, ktoré sa týka povinného zavádzania palubnej časti služby eCall v nových typovo schválených vozidlách vybraných kategórií v Európe (pod vedením GR pre podnikanie a priemyselprijaté 13. júna 2013),

c)  v rámci smernice 2010/40/EÚ o inteligentných dopravných systémoch delegované nariadenie Komisie o špecifikáciách potrebného vybavenia stredísk tiesňového volania na správne prijímanie a spracúvanie volaní eCall. Nasledoval návrh o zavedení tejto potrebnej infraštruktúry (pod vedením GR pre mobilitu a dopravuprijatý 13. júna 2013).

Posledné uvedené návrhy uverejnené 13. júna 2013 sú:

1.  návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall,

2.  návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka požiadaviek typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall a ktorým sa mení smernica 2007/46/ES.

Ako funguje systém eCall?

Systém eCall sa aktivuje automaticky bezprostredne po tom, ako palubné senzory zistia vážnu nehodu. Po aktivácii systém zavolá na európske číslo tiesňového volania 112, vytvorí telefónne spojenie s príslušným strediskom tiesňového volania a pošle záchranným službám údaje o nehode vrátane času nehody, presnej polohy havarovaného vozidla a smeru cesty. Volanie eCall možno spustiť aj manuálne stlačením tlačidla v aute, napríklad ho môže stlačiť svedok vážnej nehody.

Podľa Komisie môže systém volaní eCall na linku 112 skrátiť čas reakcie na tiesňové volanie o 40 % v mestských oblastiach a o 50 % vo vidieckych oblastiach[1] (s čistým ziskom približne 10 minút).

Návrh rozhodnutia

Toto rozhodnutie je určené členským štátom. Tento návrh sa zaoberá súčasťou stratégie Komisie v oblasti systému eCall týkajúcou sa infraštruktúry stredísk tiesňového volania, ktorá je založená na trojdielnej regulačnej koncepcii pre palubný systém, telekomunikačné siete a strediská tiesňového volania. Je v súlade so špecifikáciami stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) č. 305/2013. Je založený na týchto právnych zásadách:

a)  členské štáty majú najneskôr do 1. októbra 2015 na svojom území zaviesť nevyhnutnú infraštruktúru stredísk tiesňového volania pre eCall potrebnú na riadne prijímanie a spracovávanie všetkých volaní eCall, a

b)  členské štáty musia najneskôr do 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia podať Komisii správu o stave vykonávania tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Náklady členských štátov sú do značnej miery závislé od súčasnej organizácie/úrovne vybavenia infraštruktúry vnútroštátnych stredísk tiesňového volania a počtu stredísk tiesňového volania. Inovatívne riešenia samozrejme umožňujú významné zníženie nákladov.

Stanovisko spravodajcu

Bezpečnosť cestnej premávky bola pre Európsky parlament vždy veľmi dôležitou otázkou. Spravodajca plne podporuje návrh Komisie, ktorý sa týka povinného zavedenia systému eCall vo všetkých nových vozidlách od 1. októbra 2015. Skutočnosť, že automatické volanie môže viesť k rýchlejšiemu zásahu záchranných služieb, má za následok menej obetí a menej vážnych zranení európskych vodičov a občanov. Na záchranu životov zranených ľudí a zníženie závažnosti zranení je dôležitá každá minúta.

Spravodajca sa preto domnieva, že v tomto prípade musíme postupovať rýchlo, a vyzýva ostatných poslancov, aby ho v tomto prístupe nasledovali.

V súčasnosti je v EÚ súkromným systémom eCall vybavených len približne 0,7 % vozidiel, čo znamená, že zavedenie povinného systému eCall je nevyhnutné. Musí ísť o bezplatnú a verejnú službu, ktorá bude k dispozícii všetkým vodičom.

Služba tiesňového čísla 112 už existuje a zriadené strediská tiesňového volania fungujú dobre. Investície členských štátov budú teda minimálne. V dôsledku pilotného projektu HeERO (harmonizovaný európsky pilotný projekt eCall), ktorý organizovala Komisia, sú niektoré členské štáty (Česká republika, Chorvátsko a Rumunsko) pripravené uplatňovať službu volaní eCall na číslo 112. Mnoho členských štátov s pilotným projektom už začalo, takže prebieha veľa činností. Spravodajca sa preto domnieva, že pre členské štáty je 1. október 2015 dosiahnuteľným cieľom na to, aby vhodným spôsobom zmodernizovali infraštruktúru.

Vzhľadom na to, že služba volaní na linku 112 zatiaľ nie je verejnosti dostatočne známa, by bolo vhodné, aby členské štáty zvýšili povedomie o systéme volaní eCall na linku 112 a o funkciách a možnostiach systému eCall prostredníctvom informačných kampaní. Aby sa zabezpečila jednotnosť medzi jednotlivými členskými štátmi, Komisia by mala takéto kampane koordinovať a pomáhať členským štátom s ich organizáciou.

Toto rozhodnutie členským štátom umožňuje filtrovať prichádzajúce volania s cieľom uľahčiť prácu strediskám tiesňového volania. Manuálne aktivované volania možno spracovávať oddelene od automatických volaní. Spravodajca s týmto prístupom súhlasí, chce však zdôrazniť, že je dôležité, aby členské štáty spracovávali všetky volania rovnako účinne.

Spravodajca navrhuje dodatočné odôvodnenie zdôrazňujúce, že presná a spoľahlivá lokalizácia volajúceho na linku 112 je takisto nevyhnutná. Okrem volaní eCall by sa mali vhodným spôsobom spracovávať aj „bežné“ volania na linku 112, aby sa zabránilo vzniku neopodstatnených a následných situácií, v ktorých by občania boli po dopravných nehodách presne lokalizovaní iba prostredníctvom služieb čísla 112. Cieľom tohto odôvodnenia je zabezpečiť, aby široko uplatňované lokalizačné technológie globálneho satelitného navigačného systému mohli využívať všetci občania, nielen tí, ktorí majú vozidlá vybavené systémom eCall.

  • [1]  Nemecká štúdia „STORM“ (Stuttgart Transport Operation by Regional Management).

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (4.12.2013)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall
(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall vo vozidlách vo všetkých krajinách EÚ je jednou z najväčších priorít Únie a je súčasťou akčného programu pre bezpečnosť cestnej premávky na obdobie rokov 2011 – 2020. V roku 2012 zahynulo pri 1,1 milióne dopravných nehôd na cestách EÚ približne 28 000 ľudí a viac ako 1,5 milióna ich bolo zranených.

Cieľom palubného systému eCall je upozorniť v prípade vážnej nehody záchranné služby a zabezpečiť skorší príchod kvalifikovanej pomoci s vybavením, čím sa dosahuje čistá časová úspora približne desiatich minút.

V súčasnosti je v EÚ vybavených súkromnými systémami eCall len 0,7 % vozidiel. Rôzni európski výrobcovia automobilov už poskytujú aj ďalšie služby (asistenčné služby, dynamická navigácia ...).

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta návrh rozhodnutia o zavedení interoperabilného celoúniového systému eCall, ktorý je v súlade s akčným programom EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na obdobie rokov 2011 – 2020 a s predchádzajúcim uznesením prijatým 3. júla 2012 (P7_TA(2012)0274).

Cieľový dátum 1. október 2015 sa však zdá byť veľmi ambiciózny, keď zohľadníme, že je na členských štátoch, aby zavádzali príslušnú infraštruktúru stredísk tiesňového volania (PSAP), a na automobilovom priemysle, aby vo všetkých nových automobiloch zavádzal technické úpravy, ktoré by mali byť stanovené do polovice roka 2014 prostredníctvom delegovaných aktov. Preto spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko odporúča posunutie cieľového termínu na jún 2016.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko ďalej navrhuje, aby sa pre členské štáty zaviedla povinnosť zabezpečiť aj primeranú úroveň presnosti a spoľahlivosti informácií o polohe volajúceho na linku 112 prostredníctvom mobilného terminálu.

Zavedenie systému eCall potvrdzuje, že lokalizačné údaje európskeho globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) môžu byť účinne získavané a odovzdávané prostredníctvom mobilných sietí službám 112. Aj keď význam systému eCall nemožno spochybniť, je potrebné mať na zreteli, že tento systém bude predstavovať len okolo 1,7 %[1] počtu tiesňových volaní v EÚ za rok. V dôsledku súčasného návrhu Komisie by vznikla neopodstatnená situácia, ktorá by viedla k tomu, že občania by mohli byť pri dopravných nehodách presne lokalizovaní iba prostredníctvom služieb 112.

Táto povinnosť by umožnila občanom a záchranným službám dosiahnuť maximálny spoločenský prospech z využívania lokalizačných technológií GNSS, pretože sa odhaduje, že každoročne sa prostredníctvom systému eCall uskutoční 5,5 milióna volaní v porovnaní s odhadovanými 320 miliónmi tiesňových volaní v EÚ za rok.

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby všetci občania, a to nielen tí, ktorých vozidlá sú vybavené systémom eCall, mali úžitok z lokalizačných technológií GNSS, ktoré sú už vo veľkej miere zavedené.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 305/2013 z 26. novembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o zosúladené poskytovanie interoperabilného systému eCall21 v celej EÚ, sa stanovujú špecifikácie modernizácie infraštruktúry stredísk tiesňového volania (PSAP) potrebnej na riadne prijímanie a spracovávanie volaní eCall s cieľom zabezpečiť kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu zosúladenej služby eCall v celej EÚ.

(3) V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 305/2013 z 26. novembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o zosúladené poskytovanie interoperabilného systému eCall21 v celej EÚ, sa stanovujú špecifikácie modernizácie infraštruktúry stredísk tiesňového volania (PSAP) potrebnej na riadne prijímanie a spracovávanie volaní eCall s cieľom zabezpečiť kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu zosúladenej služby eCall v celej EÚ, a od členských štátov sa požaduje, aby do 23. októbra 2013 predložili správu o stave vykonávania vrátane harmonogramu zavádzania počas nasledujúcich dvoch rokov.

__________________

__________________

21 Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2013, s. 1.

21 Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2013, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) keďže takmer všetky členské štáty podpísali alebo podporili memorandum o porozumení týkajúce sa realizácie interoperabilného palubného systému eCall;

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) V záujme zabezpečenia interoperability a kontinuity tejto služby na celom území Únie a s cieľom znížiť náklady Únie ako celku na implementáciu je potrebné, aby všetky členské štáty zaviedli prioritné opatrenie eCall v súlade so spoločnými špecifikáciami stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) č. 305/2013. Malo by sa tak stať bez toho, aby bolo dotknuté právo každého členského štátu zaviesť ďalšie technické prostriedky na spracovávanie ostatných tiesňových volaní.

(6) V záujme zabezpečenia plnej funkčnosti, kompatibility, interoperability a kontinuity tejto služby na celom území Únie a s cieľom znížiť náklady Únie ako celku na implementáciu je potrebné, aby všetky členské štáty zaviedli prioritné opatrenie eCall v súlade so spoločnými špecifikáciami stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) č. 305/2013. Malo by sa tak stať bez toho, aby bolo dotknuté právo každého členského štátu zaviesť ďalšie technické prostriedky na spracovávanie ostatných tiesňových volaní.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Ako vyplýva zo skúseností s inými systémami tiesňových volaní, medzi manuálne spúšťané volania eCall môžu patriť aj volania o pomoc. Členské štáty môžu v prípade potreby zaviesť všetky primerané technické a prevádzkové prostriedky na roztriedenie týchto volaní o pomoc s cieľom zabezpečiť, aby strediská tiesňového volania pre eCall spracovávali len skutočné tiesňové volania.

(7) Ako vyplýva zo skúseností s inými systémami tiesňových volaní, medzi manuálne spúšťané volania eCall môžu patriť aj volania o pomoc. Členské štáty môžu v prípade potreby zaviesť všetky primerané technické a prevádzkové prostriedky na roztriedenie týchto volaní o pomoc s cieľom zabezpečiť, aby strediská tiesňového volania pre eCall spracovávali len skutočné tiesňové volania. Členské štáty by pritom mali zabezpečiť, aby sa všetky volania spracovávali čo najúčinnejším spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Nie všetci občania Únie sú oboznámení s používaním služby eCall. Členské štáty by mali v spolupráci s Komisiou organizovať kampane na zvyšovanie informovanosti. V rámci týchto kampaní by mali byť občania informovaní o existencii bezplatnej a verejne dostupnej služby eCall, pričom dôraz by sa mal klásť na prínosy a funkcie tohto systému.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Európsky parlament žiadal, aby sa poskytovali presné a spoľahlivé informácie o polohe volajúceho na linku 112, v rokoch 2007, 2011 a 2013 vo svojom písomnom vyhlásení 0044/2007, v uznesení P7_TA (2011)0306 a v parlamentnej otázke na ústne zodpovedanie z 31. mája 2013, pričom doteraz sa dosiahol len nepatrný pokrok;

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b) Všetky zložky služby eCall týkajúce sa presnej a dôveryhodnej informácie o polohe vrátane mobilného terminálu založeného na GNSS by mali zaručovať kompatibilitu so službami poskytovanými programami satelitnej navigácie EGNOS a Galileo a keď začnú fungovať, mali by plne využívať tieto programy EÚ.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8c) Aby sa zabezpečil rovnocenný prístup všetkých občanov k linke 112 a k záchranným službám, úroveň presnosti a spoľahlivosti informácií o polohe volajúceho na linku 112 prostredníctvom mobilného terminálu založeného na GNSS by mala byť na úrovni systému eCall. Článok 26 smernice 2009/136/ES o jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112 ustanovuje, že kritériá presnosti a spoľahlivosti informácií o polohe volajúceho stanovia príslušné regulačné orgány, pričom Komisia môže po konzultácii s BEREC prijať technické vykonávacie opatrenia;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty najneskôr do 1. októbra 2015 zavedú na svojom území nevyhnutnú infraštruktúru stredísk tiesňového volania pre eCall potrebnú na riadne prijímanie a spracovávanie všetkých volaní eCall, v prípade potreby zbavenú netiesňových volaní, v súlade so špecifikáciami stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) č. 305/2013 s cieľom zabezpečiť kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu interoperabilnej služby eCall v celej EÚ. Týmto nie je dotknuté právo každého členského štátu prevádzkovať záchranné služby najhospodárnejším spôsobom prispôsobeným jeho potrebám vrátane možnosti triediť volania na tiesňové a netiesňové, teda tie, ktoré strediská tiesňového volania pre eCall nemajú spracovávať, najmä v prípade manuálne spúšťaných volaní eCall.

Členské štáty najneskôr do 1. júna 2016 zavedú na svojom území nevyhnutnú infraštruktúru stredísk tiesňového volania pre eCall potrebnú na riadne prijímanie a spracovávanie všetkých volaní eCall, v prípade potreby zbavenú netiesňových volaní, v súlade so špecifikáciami stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) č. 305/2013 s cieľom zabezpečiť kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu interoperabilnej služby eCall v celej EÚ. Členské štáty takisto zabezpečia, aby úroveň presnosti a spoľahlivosti informácií o polohe volajúceho na linku 112 prostredníctvom mobilného terminálu založeného na GNSS bola na úrovni systému eCall v súlade so smernicou 95/46/ES o ochrane údajov. Týmto nie je dotknuté právo žiadneho členského štátu prevádzkovať záchranné služby najhospodárnejším spôsobom prispôsobeným jeho potrebám vrátane možnosti filtrovať volania, ktoré nie sú tiesňové volania a ktoré strediská tiesňového volania pre eCall nesmú vybavovať, najmä v prípade manuálne aktivovaných volaní eCall;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Členské štáty najneskôr do 1. októbra 2015 zabezpečia, že volania eCalls môžu pochádzať z ktoréhokoľvek miesta na ich území.

POSTUP

Názov

Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall

Referenčné čísla

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

1.7.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Adina-Ioana Vălean

11.9.2013

Prerokovanie vo výbore

5.11.2013

 

 

 

Dátum prijatia

28.11.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Carl Schlyter

  • [1]  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252.

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (28.11.2013)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall
(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Olga Sehnalová

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Systém eCall patrí medzi aplikácie eSafety, ktorých cieľom je najmä zmiernenie následkov dopravných nehôd. eCall je vytvorený tak, aby sa v prípade vážnej nehody automaticky uskutočnilo tiesňové volanie. Okamžité oznámenie o nehode a správna identifikácia presného miesta znižujú čas potrebný na poskytnutie účinnej pomoci vďaka rýchlejšiemu príchodu záchranných služieb na miesto nehody.

Spravodajkyňa považuje za hlavné výhody systému eCall ľahšiu a rýchlejšiu identifikáciu miesta nehody, rýchlejšie prijatie opatrení na odklonenie cestnej premávky (zníženie preťaženia dopravy spôsobeného nehodami a predchádzanie sekundárnym nehodám), včasné a overené informácie (eliminácia vážnych zdravotných následkov u účastníkov cestnej premávky, ktorí sú účastníkmi nehody), základné technické údaje (záchranné služby sa na zásah môžu vopred pripraviť) a interoperabilnú kompatibilnú správu (odstránenie jazykových bariér medzi cestujúcimi vo vozidle a operátorom strediska tiesňového volania, čo je v európskom viacjazyčnom prostredí dôležité).

Spravodajkyňa víta návrh rozhodnutia o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall a jeho cieľ zabezpečiť koordinované a konzistentné zavedenie celoúniovej interoperabilnej služby eCall, ako aj zaručenie interoperability a kontinuity služby v celej EÚ. Tento postoj odzrkadľuje stanovisko Európskeho parlamentu, ktorý viackrát vyjadril svoju podporu zavedenia systému eCall vrátane iniciatívy na jeho povinné zavedenie. Vo svojom uznesení o systéme eCall: nové služby čísla 112 pre občanov, ktoré bolo prijaté veľkou väčšinou v júli 2012, Európsky parlament vyjadril poľutovanie nad zdržaniami a nedostatočným pokrokom pri dobrovoľnom zavádzaní systému eCall a vyzval Komisiu, aby navrhla potrebné regulačné opatrenia s cieľom zabrániť ďalším zdržaniam.

Návrh od členských štátov vyžaduje, aby na svojom území najneskôr do 1. októbra 2015 zaviedli nevyhnutnú infraštruktúru stredísk tiesňového volania pre eCall potrebnú na riadne prijímanie a spracovávanie všetkých volaní eCall. Spravodajkyňa zastáva názor, že odklad tohto dátumu by mohol u všetkých zainteresovaných strán vyvolať negatívny dojem a že by spôsobil zmätok a ďalšie zdržania pri zavádzaní tejto technológie schopnej zachrániť život.

Členské štáty by mali zmodernizovať infraštruktúru stredísk tiesňového volania spôsobom, ktorý bude najlepšie vyhovovať ich vnútroštátnej/miestnej štruktúre, čím sa budú rešpektovať špecifické záležitosti a okolnosti, ktoré sa vyskytujú v každom členskom štáte. Všetky členské štáty by si mali vedieť zorganizovať svoje záchranné služby čo najhospodárnejším spôsobom, ktorý bude najviac vyhovovať ich potrebám, a to vrátane možnosti filtrovať hovory. Spravodajkyňa víta skutočnosť, že si členské štáty môžu vybrať, či si zriadia telefonické centrá na filtrovanie hovorov alebo budú volania prijímať tých istých strediskách tiesňového volania, ktoré prijímajú hovory eCall 112, alebo či si zvolia akúkoľvek inú kombináciu, a že členské štáty budú môcť prispôsobiť prijímanie hovorov eCall vlastným požiadavkám.

Systém eCall bol vytvorený ako verejná služba tiesňového volania. Preto sa spravodajkyňa domnieva, že výhody systému eCall by mali môcť bezplatne využívať všetci účastníci cestnej premávky v Európe.

Spravodajkyňa je presvedčená, že Komisia aj členské štáty by mali podporovať kampane na zvyšovanie informovanosti o systéme eCall a jeho výhodách, využití a funkciách, aby verejnosť lepšie porozumela systému eCall, ako aj na vysvetlenie toho, prečo je takáto záchranná služba pre spoločnosť užitočná. Poskytovanie praktických informácií prostredníctvom cielenej kampane by takisto mohlo pomôcť minimalizovať riziko zneužitia alebo nesprávneho pochopenia tejto služby.

Odhliadnuc od záväzkov členských štátov vymedzených v tomto návrhu však eCall nemôže správne fungovať bez zapojenia ostatných zainteresovaných strán, najmä výrobcov automobilov a prevádzkovateľov mobilných sietí. Spravodajkyňa preto príslušné zainteresované strany a zástupcov členských štátov vyzýva k úzkej spolupráci s cieľom zaručiť harmonizované zavádzanie služby eCall a poskytnúť európskym občanom jej výhody.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Názov 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall

o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall založeného na službe 112

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) S cieľom zaistiť dôveru spotrebiteľov v nový systém eCall členské štáty zabezpečujú, aby sa prenášané údaje používali primeraným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Ako vyplýva zo skúseností s inými systémami tiesňových volaní, medzi manuálne spúšťané volania eCall môžu patriť aj volania o pomoc. Členské štáty môžu v prípade potreby zaviesť všetky primerané technické a prevádzkové prostriedky na roztriedenie týchto volaní o pomoc s cieľom zabezpečiť, aby strediská tiesňového volania pre eCall spracovávali len skutočné tiesňové volania.

(7) Ako vyplýva zo skúseností s inými systémami tiesňových volaní, medzi manuálne spúšťané volania eCall môžu patriť aj volania o pomoc. Členské štáty môžu v prípade potreby zaviesť primerané technické a prevádzkové prostriedky na roztriedenie týchto volaní o pomoc s cieľom zabezpečiť, aby strediská tiesňového volania pre eCall spracovávali len skutočné tiesňové volania.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Zavedeniu celoúniového interoperabilného systému eCall by mala predchádzať kampaň Komisie a členských štátov na zvýšenie informovanosti, v rámci ktorej sa občanom objasnia výhody a funkcie tohto nového systému, ako aj záruky ochrany údajov. Kampaň by sa mala uskutočniť v členských štátoch v spolupráci s celoštátnymi a regionálnymi orgánmi a jej cieľom by malo byť informovať používateľov o tom, ako tento systém správne používať a vyhnúť sa falošným poplachom.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b) Aby sa zabezpečil rovnocenný prístup všetkých občanov k linke 112 a k záchranným službám, miera presnosti a spoľahlivosti informácií o polohe volajúceho na linku 112 prostredníctvom mobilného koncového zariadenia podporujúceho služby GNSS by mala byť rovnaká ako v prípade systému eCall. Článok 26 smernice 2009/136/ES o jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112 ustanovuje, že kritériá presnosti a spoľahlivosti informácií o polohe volajúceho stanovujú príslušné regulačné orgány, pričom Komisia môže po konzultácii s orgánom BEREC prijať technické vykonávacie opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7c) V súlade s odporúčaniami pracovnej skupiny pre ochranu údajov zriadenej podľa článku 29, ktoré sú uvedené v pracovnom dokumente o dôsledkoch pre ochranu osobných údajov a súkromie v rámci iniciatívy eCall prijatom 26. septembra 200621a, by členské štáty pri zavádzaní infraštruktúry stredísk tiesňového volania pre eCall mali zabezpečiť, aby spracúvanie osobných údajov v rámci systému eCall v plnej miere spĺňalo pravidlá ochrany údajov stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov21b a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)21c.

 

__________________

 

21a 1609/06/EN – WP 125.

 

21b Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, p. 31.

 

21c Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, p. 37.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa údaje prenášané službou eCall používali výlučne na záchranné účely a na účely riadenia dopravy po núdzovom volaní.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Členské štáty zabezpečia, aby bola služba eCall pre jej používateľov bezplatná.

Odôvodnenie

eCall je verejná služba pre tiesňové volanie a za jej používanie sa nemôže účtovať žiadny poplatok.

POSTUP

Názov

Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall

Referenčné čísla

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

1.7.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Olga Sehnalová

9.7.2013

Prerokovanie vo výbore

25.9.2013

5.11.2013

27.11.2013

 

Dátum prijatia

28.11.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Claudio Morganti, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Monika Panayotova, Andrés Perelló Rodríguez

POSTUP

Názov

Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall

Referenčné čísla

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Dátum predloženia v EP

13.6.2013

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

1.7.2013

IMCO

1.7.2013

 

 

Spravodajca

               dátum vymenovania

Philippe De Backer

3.9.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

4.11.2013

16.12.2013

 

 

Dátum prijatia

17.12.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivo Strejček

Dátum predloženia

20.12.2013