POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall

20.12.2013 - (COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD)) - ***I

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Philippe De Backer


Postopek : 2013/0166(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0482/2013

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall

(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2013)0315),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0173/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju menja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 2013[1],

–   po posvetovanju z Odborom regij,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenj Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0482/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 305/2013 z dne 26. novembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede usklajenega zagotavljanja medobratovalne vseevropske storitve eCall21 določa specifikacije za nadgradnjo infrastrukture centrov za obveščanje (PSAP), ki je potrebna za ustrezen sprejem in obravnavo klicev v sili eCall, da se zagotovijo združljivost, medobratovalnost in neprekinjena dostopnost usklajene vseevropske storitve eCall.

(3) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 305/201321 določa specifikacije za nadgradnjo infrastrukture centrov za obveščanje (PSAP), ki je potrebna za ustrezen sprejem in obravnavo klicev v sili eCall na številko 112, da se zagotovijo združljivost, medobratovalnost in neprekinjena dostopnost usklajene vseevropske storitve eCall in države članice zavezuje, da do 23. oktobra 2013 poročajo o stanju izvajanja, vključno z urnikom uvajanja v naslednjih dveh letih.

__________________

__________________

21 UL L 91, 3.4.2013, str. 1.

21 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 305/2013 z dne 26. novembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede usklajenega zagotavljanja medobratovalne vseevropske storitve eCall (UL L 91, 3.4.2013, str. 1).

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Centri za obveščanje eCall, ki izpolnjujejo standard EN 16102, že obstajajo. V skladu z odstavkom (f) Priloge II Direktive 2010/40/EU se je treba ravnati po načelu združljivosti s sedanjimi sistemi, zato je treba upoštevati delovanje teh centrov.

Obrazložitev

Ker že obstajajo zasebni sistemi eCall, bi bilo treba določiti, da se sklep uporablja samo za klice v sili eCalls na številko 112 v vseevropskem sistemu klicev v sili eCall.

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Da se zagotovita medobratovalnost in neprekinjena dostopnost storitve v celotni Uniji ter znižajo stroški izvajanja za celotno Unijo, je pomembno, da vse države članice uvedejo prednostni ukrep za storitev eCall v skladu s skupnimi specifikacijami iz Delegirane uredbe (EU) št. 305/2013. To ne bi smelo posegati v pravico posamezne države članice, da uvede dodatne tehnične rešitve za obravnavo drugih klicev v sili.

(6) Da se zagotovijo polna funkcionalnost, združljivost, medobratovalnost in neprekinjena dostopnost storitve v celotni Uniji ter znižajo stroški izvajanja za celotno Unijo, je pomembno, da vse države članice uvedejo prednostni ukrep za storitev eCall v skladu s skupnimi specifikacijami iz Delegirane uredbe (EU) št. 305/2013. To ne bi smelo posegati v pravico posamezne države članice, da uvede dodatne tehnične rešitve za obravnavo drugih klicev v sili.

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Pomembno je, da vse države članice podpišejo memorandum o soglasju glede razvoja vseevropske medobratovalne storitve eCall v Evropi.

Predlog spremembe  5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) Da se zagotovi zaupanje potrošnikov v nov sistem eCall, države članice poskrbijo za ustrezno uporabo prenesenih podatkov.

Predlog spremembe  6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c) Pomembno je, da države članice, telekomunikacijski operaterji in proizvajalci vozil pomagajo pri razvoju in izvajanju vseevropske storitve eCall.

Predlog spremembe  7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Kot kažejo izkušnje z drugimi sistemi za klice v sili, so lahko ročno sproženi klici eCall tudi klici za pomoč na cesti. Če je potrebno, lahko države članice uvedejo vse ustrezne tehnične in organizacijske rešitve, da takšne klice za pomoč na cesti izločijo, zato da se v centrih za obveščanje obravnavajo samo dejanski klici v sili.

(7) Kot kažejo izkušnje z drugimi sistemi za klice v sili, so lahko ročno sproženi klici eCall tudi klici za pomoč na cesti. Države članice morajo uvesti vse ustrezne tehnične in organizacijske rešitve, da takšne klice za pomoč na cesti izločijo, zato da se v centrih za obveščanje obravnavajo samo dejanski klici v sili. Države članice bi morale pri tem zagotoviti, da se vsi klici obravnavajo na najučinkovitejši način.

Predlog spremembe  8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Ker niso vsi uporabniki Unije seznanjeni z uporabo storitve eCall, bi morala pred njeno uvedbo potekati kampanja za ozaveščanje, ki bi jo izvajale Komisija in države članice in v kateri bi državljanom pojasnili prednosti, funkcije in zaščitne ukrepe za varstvo podatkov novega sistema. Kampanja bi morala potekati v državah članicah v sodelovanju z nacionalnimi in regionalnimi organi, njen cilj pa bi moral biti obveščanje uporabnikov o pravilni uporabi sistema in izogibanju lažnim alarmom.

Predlog spremembe  9

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b) V skladu s priporočili delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 iz delovnega dokumenta o varstvu podatkov in posledicah za zasebnost v okviru pobude eCall, ki je bil sprejet 26. septembra 200621a, naj bi države članice pri vzpostavljanju potrebne infrastrukture centrov za obveščanje za eCall zagotovile, da je vsakršna obdelava osebnih podatkov prek sistema eCall v celoti v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta 21b in iz Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta 21c.

 

__________________

 

21a 1609/06/EN – WP 125.

 

21b Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

 

21c Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

Predlog spremembe  10

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Da bi vsem državljanom zagotovili zanesljiv in enakovreden dostop številke za klic v sili 112 in služb za ukrepanje ob nesrečah, bi morala biti natančnost in zanesljivost določanja lokacije osebe, ki kliče na 112 in ima sistem za globalno satelitsko navigacijo, enakovredna klicu eCall. Člen 26 Direktive 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta21d, kakor je spremenjena s točko 17 člena 1 Direktive 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta21e, določa, da ustrezni regulativni organi določijo merila za natančnost in zanesljivost določanja lokacije osebe, ki kliče, Komisija pa lahko po posvetovanju z organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije sprejme tehnične izvedbene ukrepe.

 

__________________

 

21d Direktiva 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (UL L 108, 24.4.2002, str. 51).

 

21e Direktiva 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (UL L 337, 18.12.2009, str. 11).

Predlog spremembe  11

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice v skladu z specifikacijami iz Delegirane uredbe (EU) št. 305/2013 najpozneje do 1. oktobra 2015 na svojem ozemlju vzpostavijo potrebno infrastrukturo centrov za obveščanje za eCall, ki je potrebna za ustrezen sprejem in obravnavo klicev v sili eCall, po potrebi očiščenih klicev, ki niso klici v sili, da se zagotovijo združljivost, medobratovalnost in neprekinjena dostopnost medobratovalne vseevropske storitve eCall. To ne posega v pravico posamezne države članice, da službo za ukrepanje ob nesrečah organizira na način, ki je glede na njene potrebe najbolj učinkovit in primeren, vključno z možnostjo izločanja klicev, ki niso klici v sili in jih centri za obveščanje eCall ne morejo obravnavati, zlasti ročno sproženih klicev v sili eCall.

Države članice v skladu s specifikacijami iz Delegirane uredbe (EU) št. 305/2013 najpozneje do 1. oktobra 2015 na svojem ozemlju vzpostavijo potrebno infrastrukturo centrov za obveščanje za eCall, ki je potrebna za ustrezen sprejem in obravnavo klicev v sili eCall, očiščenih klicev, ki niso klici v sili, in lažnih klicev, da se zagotovijo združljivost, medobratovalnost in neprekinjena dostopnost medobratovalne vseevropske storitve eCall. To ne posega v pravico posamezne države članice, da službo za ukrepanje ob nesrečah organizira na način, ki je glede na njene potrebe najbolj učinkovit in primeren, vključno z možnostjo izločanja klicev, ki niso klici v sili in jih centri za obveščanje eCall ne morejo obravnavati, zlasti ročno sproženih klicev v sili in lažnih eCall.

Obrazložitev

Centri za obveščanje so pogosto pod izjemnim pritiskom, da obravnavajo vse klice na najustreznejši način. Z uvedbo obvezne storitve eCall se bo povečala količina klicev, ki jih bodo morali ti centri obravnavati. Za njihovo razbremenitev bi morali državam članicam omogočiti izločanje ročno sproženih klicev ali klicev, za katere je mogoče domnevati, da niso klici v sili.

Predlog spremembe  12

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice se lahko odločijo, da bodo obravnavo dela ali vseh klicev eCall prek številke 112 zagotavljale s prenosom pristojnosti za izvajanje javne storitve na priznane ponudnike storitev pomoči v državi članici.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da imajo države članice možnost prenosa pristojnosti za upravljanje storitve eCall na ponudnike storitev pomoči, če se ta izvede s pooblastilom javnega organa.

Predlog spremembe  13

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice morajo zagotoviti, da se podatki, posredovani preko storitve eCall, uporabljajo izključno za namene reševanja in upravljanja prometa po klicu v sili.

Predlog spremembe  14

Predlog sklepa

Člen 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Države članice uporabnikom zagotovijo brezplačno uporabo storitve eCall.

Obrazložitev

eCall je javna storitev za klic v sili, zato za njeno rabo ni mogoče zahtevati plačila.

Predlog spremembe  15

Predlog sklepa

Člen 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Države članice do 1. oktobra 2015 zagotovijo, da je mogoče klice v sili eCall opraviti kjer koli na njihovem ozemlju.

  • [1]  UL C 341, 21.11.2013, str. 47.

OBRAZLOŽITEV

I. Predlog Komisije

Komisija pripravlja storitev eCall že od leta 2005 in jo je želela uvesti na prostovoljni podlagi. Ker se ta prostovoljni pristop ni obnesel, zdaj je namreč le približno 0,7 % vozil opremljenih s sistemom eCall, je Komisija začela sprejemati zakonodajo, da bi bila storitev eCall obvezna v novih vozilih.

Evropski parlament je 3. julija 2012 z veliko večino sprejel samoiniciativno poročilo z naslovom „eCall – nova storitev 112 za državljane“. Parlament je v tem poročilu menil, da bi eCall moral biti javni vseevropski sistem za klic v sili, ki je vgrajen v vozilo ter deluje na osnovi številke 112 in skupnih vseevropskih standardov.

Komisija je v veliki meri upoštevala poročilo Parlamenta z dvema predlogoma, ki se zdaj obravnavata.

Komisija je izbrala „regulativni“ pristop. Storitev eCall bo temeljila na vgradnji homologirane opreme za enotno evropsko telefonsko številko za klic v sili 112 v vsa vozila, začenši z vozili določenih kategorij, ter na okviru za obravnavo klicev v sili eCall v telekomunikacijskih omrežjih in centrih za obveščanje. Ta pristop bo zagotovil razpoložljivost sistema eCall kot vseevropske storitve za vse državljane v Evropi, pospešil njegovo uvedbo ter izkoristil celoten potencial sistema eCall za reševanje življenj in blažitev resnosti poškodb. V vozilih se lahko zagotovi dodatna oprema, ki nadgrajuje ali deluje skupaj s standardno tovarniško opremo za klic v sili na številko 112, in/ali druge storitve z dodano vrednostjo, ki končnemu uporabniku nudijo dodatne varnostne in ekonomske koristi.

Septembra 2011 je Komisija sprejela priporočilo o podpori vseevropski storitvi eCall v elektronskih komunikacijskih omrežjih za prenos avtomobilskih klicev v sili prek številke 112 („klici v sili eCall“).

Da bi zaključila izvajanje strategije eCall ter zagotovila pravočasno in vzporedno izvajanje storitve eCall na osnovi številke 112 s strani treh vključenih skupin deležnikov (operaterjev mobilnih omrežij, javnih služb za ukrepanje ob nesrečah in avtomobilske industrije) do leta 2015, Komisija predlaga:

a)  priporočilo državam članicam, katerega cilj je podpora operaterjev mobilnih omrežij prenosu klicev v sili eCalls (v pristojnosti GD CNECT, sprejeto 8. septembra 2011);

b)  predlog uredbe, ki bi v okviru zakonodaje o homologaciji vozil določala obvezno uvedbo avtomobilske naprave za storitev eCall v nova homologirana vozila izbranih kategorij v Evropi (v pristojnosti GD ENTR, sprejet 13. junija 2013);

c)  v okviru Direktive 2010/40/EU o inteligentnih prometnih sistemih delegirano uredbo Komisije o specifikacijah za potrebno opremo centrov za obveščanje za ustrezno sprejemanje in obravnavanje klicev v sili eCall. Temu je sledil predlog za uvedbo navedene zahtevane infrastrukture (v pristojnosti GD MOVE, sprejet 13. junija 2013).

Predlogi, objavljeni 13. junija 2013, so naslednji:

1.  predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall,

2.  predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo avtomobilskega sistema eCall in spremembi Direktive 2007/46/ES.

Kako deluje sistem?

Sistem eCall se samodejno aktivira takoj, ko senzorji v vozilu zaznajo hud trk. Ko je sistem aktiviran, pokliče evropsko številko za klic v sili 112, vzpostavi telefonsko povezavo z ustreznim klicnim centrom za pomoč v sili ter reševalnim službam pošlje podrobnosti o nesreči, vključno s časom nesreče, natančnim položajem vozila, ki je bilo udeleženo v nesreči, in smerjo vožnje. Sistem eCall lahko ročno sproži tudi oseba s pritiskom gumba v avtomobilu, na primer priča hude prometne nesreče.

Po navedbah Komisije se lahko zaradi klica sistema eCall na številko 112 ukrepanje ob nesreči pospeši za 40 % v mestnih območjih in 50 % na podeželju[1] (pri čemer se pridobi približno 10 minut).

Predlog sklepa

Sklep je naslovljen na države članice. V tem predlogu je obravnavan del strategije Komisije za storitev eCall, ki je povezan z infrastrukturo centrov za obveščanje (PSAP) in ki temelji na tristranskem regulativnem pristopu, ki vključuje avtomobilski sistem, telekomunikacijska omrežja in centre za obveščanje. Predlog je skladen s specifikacijami iz delegirane Uredbe (EU) št. 305/2013. Zajema naslednja pravna načela:

a)  države članice morajo najpozneje do 1. oktobra 2015 vzpostaviti potrebno infrastrukturo centrov za obveščanje za eCall, ki je potrebna za ustrezen sprejem in obravnavo klicev v sili eCall na njihovem ozemlju ter

b)  najpozneje 18 mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa države članice Komisiji poročati o stanju izvajanja tega sklepa. Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Strošek držav članic je v veliki meri odvisen od sedanje organizacije in stopnje opremljenosti nacionalnih infrastruktur centrov za obveščanje ter njihovega števila. Inovativne rešitve lahko seveda znatno znižajo stroške.

Stališče poročevalca

Varnost v cestnem prometu je že od nekdaj zelo pomembno vprašanje za Evropski parlament. Poročevalec v celoti podpira predlog Komisije o uvedbi obvezne vgradnje sistema eCall v vsa nova vozila od 1. oktobra 2015 naprej. Dejstvo, da lahko samodejni klic vodi do hitrejšega posredovanja služb za ukrepanje ob nesrečah, pomeni manj žrtev in manj hudih poškodb za evropske voznike in državljane. Pri reševanju življenj poškodovanih ljudi in zmanjšanju resnosti poškodb je ključna vsaka minuta.

Poročevalec zato meni, da moramo v tej zadevi hitro nadaljevati, in poziva druge poslance, naj mu sledijo v tem pristopu.

Zdaj je v EU le približno 0,7 % vozil opremljenih z zasebnimi sistemi eCall, zaradi česar je treba uvesti obvezen sistem eCall. To mora biti brezplačna in javna storitev, ki je na voljo vsem voznikom.

Storitev klica v sili na številko 112 že obstaja, centri za obveščanje pa so že ustanovljeni in dobro delujejo. To pomeni, da bodo naložbe držav članic minimalne. Zaradi poskusnega projekta HeERO (evropski poskusni projekt za usklajen sistem eCall), ki ga je pripravila Komisija, so nekatere države članice (Češka, Hrvaška in Romunija) že pripravljene na izvajanje storitve eCall na številki za klic 112. Veliko držav članic je začelo izvajati poskusni projekt, zato zdaj poteka veliko dela. Poročevalec zato meni, da je 1. oktober 2015 dosegljiv ciljni datum za države članice, da do takrat ustrezno nadgradijo svojo infrastrukturo.

Ker storitev 112 javnosti še ni dobro poznana, bi bilo primerno, da države članice z izvajanjem kampanj ozaveščanja povečajo ozaveščenost o storitvi eCall na številki za klic 112 ter funkcijah in možnostih storitve eCall. Da bi zagotovili usklajenost različnih držav članic, bi jih morala Komisija usklajevati in jim pomagati organizirati te kampanje.

Sklep državam članicam zagotavlja možnost izločanja klicev, da olajšajo delo centrov za obveščanje. Ročno sproženi klici se lahko obravnavajo drugače kot samodejni klici. Poročevalec se s tem pristopom strinja, vendar želi poudariti, kako pomembno je, da države članice vse klice obravnavajo učinkovito.

Poročevalec dodaja uvodno izjavo, v kateri poudarja, da je pri klicih na številko 112 potrebna tudi natančna in zanesljiva lokacija klicatelja. Poleg klicev eCall bi bilo treba ustrezno obravnavati tudi „običajne“ klice na številko 112, da bi preprečili neupravičene in posredno nastale razmere, v katerih bi v okviru storitev 112 lokacijo državljanov točno določali le v primeru prometnih nesreč. Namen te uvodne izjave je vsem državljanom, ne le državljanom z vozili, ki omogočajo storitev eCall, zagotoviti koristi od že široko uporabljanih tehnologij za določanje lokacije na podlagi sistema za globalno satelitsko navigacijo.

  • [1]  Nemška študija „STORM“ (Stuttgart Transport Operation by Regional Management).

MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (4.12.2013)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall
(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uvedba medobratovalne vseevropske storitve eCall v vozilih v vseh državah EU je ena od pomembnejših prednostnih nalog Unije in del akcijskega programa za varnost v cestnem prometu za obdobje 2011–2020. Leta 2012 je v 1,1 milijona prometnih nesrečah na cestah v EU umrlo približno 28 000 ljudi, več kot 1,5 milijona pa je bilo ranjenih.

Namen sistema eCall v vozilih je v primeru hujše nesreče opozoriti službe za pomoč in zagotoviti za približno 10 minut hitrejši prihod kvalificirane in opremljene pomoči.

Sedaj je v EU le približno 0,7 % vozil opremljenih z zasebnimi eCall sistemi. Različne tovarne vozil jih že vgrajujejo, tako kot druge naprave (pomoč v primeru okvare, dinamična navigacija…).

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog sklepa o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall, ki je v skladu z akcijskim programom za varnost v cestnem prometu za obdobje 2011–2020 in predhodno resolucijo, sprejeto 3. julija 2012 (P7_TA (2012) 0274).

Vendar se predvideni datum 1. oktobra 2015 zdi zelo ambiciozen, saj morajo države članice vzpostaviti potrebno infrastrukturo centrov za obveščanje eCall, avtomobilska industrija pa izvesti tehnične prilagoditve za vsa nova vozila, kar bi moralo biti do srede leta 2014 določeno z delegiranimi akti. Zato pripravljavka mnenja priporoča preložitev uvedbe na junij 2016.

Poleg tega pripravljavka mnenja za države članice tudi uvaja obvezo, da zagotovijo enakovredno stopnjo natančnosti in zanesljivosti pri ugotavljanju lokacije osebe, ki kliče, kot v primeru klica na 112 z mobilnega terminala.

Uvedba sistema eCall potrjuje, da je za določitev lokacije možno uporabiti podatke sistema za globalno satelitsko navigacijo in jih posredovati prek spletnih storitev na službo 112. O pomembnosti sistema eCall ni dvomov, vendar je treba opozoriti, da bo predstavljal le približno 1,7 %[1] letnih klicev na pomoč v EU. Sedanji predlog Komisije bi povzročil neopravičljivo stanje, zaradi katerega bi lahko ugotovili natančno lokacijo državljanov prek storitev službe 112 le v primeru prometnih nesreč na cesti.

Obveznost, o kateri je govora, bi državljanom in službam, ki opravljajo storitve v sili, omogočila, da čim bolj izkoristijo tehnologije za določitev lokacije z uporabo sistema za globalno satelitsko navigacijo, saj se domneva, da bo vsako leto opravljeno 5,5 milijonov klicev s sistemom eCall v primerjavi z današnjimi 320 milijoni klicev v sili v EU.

Namen predloga spremembe je, da vsem državljanom in ne le tistim, ki imajo vozila, opremljena s sistemom eCall, zagotovi koristi od že na široko uporabljenih tehnologij za določitev lokacije z uporabo sistema za globalno satelitsko navigacijo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 305/2013 z dne 26. novembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede usklajenega zagotavljanja medobratovalne vseevropske storitve eCall21 določa specifikacije za nadgradnjo infrastrukture centrov za obveščanje (PSAP), ki je potrebna za ustrezen sprejem in obravnavo klicev v sili eCall, da se zagotovijo združljivost, medobratovalnost in neprekinjena dostopnost usklajene vseevropske storitve eCall.

(3) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 305/2013 z dne 26. novembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede usklajenega zagotavljanja medobratovalne vseevropske storitve eCall21 določa specifikacije za nadgradnjo infrastrukture centrov za obveščanje (PSAP), ki je potrebna za ustrezen sprejem in obravnavo klicev v sili eCall, da se zagotovijo združljivost, medobratovalnost in neprekinjena dostopnost usklajene vseevropske storitve eCall, in države članice zavezuje, da do 23. oktobra 2013 poročajo o stanju izvajanja, vključno z razporedom uvajanja v naslednjih dveh letih.

__________________

__________________

21 UL L 91, 3.4.2013, str. 1.

21 UL L 91, 3.4.2013, str. 1.

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Skoraj vse države članice so podpisale ali podprle memorandum o soglasju za uvedbo meobratovalnega avtomobilskega sistema eCall.

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Da se zagotovita medobratovalnost in neprekinjena dostopnost storitve v celotni Uniji ter znižajo stroški izvajanja za celotno Unijo, je pomembno, da vse države članice uvedejo prednostni ukrep za storitev eCall v skladu s skupnimi specifikacijami iz Delegirane uredbe (EU) št. 305/2013. To ne bi smelo posegati v pravico posamezne države članice, da uvede dodatne tehnične rešitve za obravnavo drugih klicev v sili.

(6) Da se zagotovijo polna funkcionalnost, združljivost, medobratovalnost in neprekinjena dostopnost storitve v celotni Uniji ter znižajo stroški izvajanja za celotno Unijo, je pomembno, da vse države članice uvedejo prednostni ukrep za storitev eCall v skladu s skupnimi specifikacijami iz Delegirane uredbe (EU) št. 305/2013. To ne bi smelo posegati v pravico posamezne države članice, da uvede dodatne tehnične rešitve za obravnavo drugih klicev v sili.

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Kot kažejo izkušnje z drugimi sistemi za klice v sili, so lahko ročno sproženi klici eCall tudi klici za pomoč na cesti. Če je potrebno, lahko države članice uvedejo vse ustrezne tehnične in organizacijske rešitve, da takšne klice za pomoč na cesti izločijo, zato da se v centrih za obveščanje obravnavajo samo dejanski klici v sili.

(7) Kot kažejo izkušnje z drugimi sistemi za klice v sili, so lahko ročno sproženi klici eCall tudi klici za pomoč na cesti. Če je potrebno, lahko države članice uvedejo vse ustrezne tehnične in organizacijske rešitve, da takšne klice za pomoč na cesti izločijo, zato da se v centrih za obveščanje obravnavajo samo dejanski klici v sili. Države članice bi morale pri tem zagotoviti, da se vsi klici obravnavajo na najučinkovitejši način.

Predlog spremembe  5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Z uporabo storitve eCall niso seznanjeni vsi državljani Unije. Države članice bi morale v sodelovanju s Komisijo organizirati kampanje ozaveščanja. V okviru teh kampanj bi bilo treba državljane seznaniti z obstojem brezplačne in javno dostopne storitve eCall ter pri tem poudariti koristi in funkcije sistema.

Predlog spremembe  6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Evropski parlament je že leta 2007, 2011 in 2013 s pisno izjavo 0044/2007, svojo resolucijo P7_TA(2011)0306 in vprašanjem za ustni odgovor z dne 31. maja 2013 zahteval natančno in zanesljivo določitev lokacije osebe, ki kliče na številko 112, vendar je bil do sedaj narejen zelo majhen napredek;

Predlog spremembe  7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) Za vse komponente storitve eCAll v zvezi s točnimi in zanesljivimi informacijami o določitvi položaja, vključno z mobilnimi terminali, ki podpirajo GNSS, bi morali zagotoviti združljivost s storitvami, ki jih zagotavljata evropska satelitska navigacijska programa EGNOS in Galileo, ter v celoti uporabiti ta programa EU, ko bosta začela delovati.

Predlog spremembe  8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8c) Za zagotavljanje enakega dostopa do številke 112 ter storitev v sili za vse državljane bi morala biti stopnja natančnosti in zanesljivosti pri ugotavljanju lokacije osebe, ki kliče na 112 in ima sistem za globalno satelitsko navigacijo, enakovredna klicu na eCall. Člen 26 Direktive 2009/136/ES o enotni evropski številki za klic v sili 112 določa, da pristojni regulativni organi določijo merila za natančnost in zanesljivost zagotovljenih informacij o lokaciji kličočega, Komisija pa lahko po posvetovanju z BEREC sprejme tehnične izvedbene ukrepe;

Predlog spremembe  9

Predlog sklepa

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice v skladu z specifikacijami iz Delegirane uredbe (EU) št. 305/2013 najpozneje do 1. oktobra 2015 na svojem ozemlju vzpostavijo potrebno infrastrukturo centrov za obveščanje za eCall, ki je potrebna za ustrezen sprejem in obravnavo klicev v sili eCall, po potrebi očiščenih klicev, ki niso klici v sili, da se zagotovijo združljivost, medobratovalnost in neprekinjena dostopnost medobratovalne vseevropske storitve eCall. To ne posega v pravico posamezne države članice, da službo za ukrepanje ob nesrečah organizira na način, ki je glede na njene potrebe najbolj učinkovit in primeren, vključno z možnostjo izločanja klicev, ki niso klici v sili in jih centri za obveščanje eCall ne morejo obravnavati, zlasti ročno sproženih klicev v sili eCall.

Države članice v skladu z specifikacijami iz Delegirane uredbe (EU) št. 305/2013 najpozneje do 1. junija 2016 na svojem ozemlju vzpostavijo potrebno infrastrukturo centrov za obveščanje za eCall, ki je potrebna za ustrezen sprejem in obravnavo klicev v sili eCall, po potrebi očiščenih klicev, ki niso klici v sili, da se zagotovijo združljivost, medobratovalnost in neprekinjena dostopnost medobratovalne vseevropske storitve eCall. Države članice prav tako zagotovijo, da je stopnja natančnosti in zanesljivosti pri ugotavljanju lokacije osebe, ki kliče na 112 in ima sistem za globalno satelitsko navigacijo, enakovredna klicu na eCall, v skladu z Direktivo 95/46/EC o varstvu podatkov. To ne posega v pravico posamezne države članice, da službo za ukrepanje ob nesrečah organizira na način, ki je glede na njene potrebe najbolj učinkovit in primeren, vključno z možnostjo izločanja klicev, ki niso klici v sili in jih centri za obveščanje eCall ne morejo obravnavati, zlasti ročno sproženih klicev v sili eCall.

Predlog spremembe  10

Predlog sklepa

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Države članice najkasneje do 1. oktobra 2015 zagotovijo, da je mogoče klice v sili eCall opraviti kjer koli na njihovem ozemlju.

POSTOPEK

Naslov

Uvedba medobratovalne vseevropske storitve eCall

Referenčni dokumenti

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

1.7.2013

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

11.9.2013

Obravnava v odboru

5.11.2013

 

 

 

Datum sprejetja

28.11.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Carl Schlyter

  • [1]  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252

MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (28.11.2013)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall
(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))

Pripravljavka mnenja: Olga Sehnalová

KRATKA OBRAZLOŽITEV

eCall sodi med aplikacije eSafety, katerih cilj je predvsem zmanjšanje posledic prometnih nesreč. eCall je zasnovan, da v primeru hude nesreče avtomatsko sproži klic v sili. Takojšnje obvestilo o nesreči in ustrezna identifikacija točne lokacije zmanjšata potrebni čas za zagotavljanje učinkovite pomoči, saj službe za ukrepanje ob nesrečah hitreje prispejo na kraj nesreče.

Pripravljavka mnenja meni, da so glavne prednosti storitve eCall v lažji in hitrejši identifikaciji kraja nesreče, hitrejšega sprejemanja ukrepov za preusmerjanje prometa (zmanjšanje zastojev zaradi nesreč in preprečevanje naknadnih nesreč), pravočasne in preverjene informacije (preprečevanje hudih posledic za zdravje prometnih udeležencev v nesreči), osnovni niz tehničnih podatkov (ki službam za ukrepanje ob nesrečah omogoča predhodno pripravo na intervencijo) in medobratovalno združljivo obvestilo (ki izniči jezikovne prepreke med potniki v vozilu in operaterjem centra za obveščanje, kar je pomembno v evropskem večjezikovnem okolju).

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog sklepa o vzpostavitvi medobratovalne vseevropske storitve eCall in njenega cilja, da se zagotovi usklajena in celovita uvedba medobratovalne vseevropske storitve eCall ter njena medobratovalnost in neprekinjena dostopnost po celotni Evropi. To odseva tudi mnenje Evropskega parlamenta, ki je ob različnih priložnostih že večkrat izrazil podporo uvedbi storitve eCall, vključno s podporo njeni obvezni vpeljavi. Evropski parlament je v svoji resoluciji eCall: nova storitev 112 za državljane, ki je bila sprejeta julija 2012 z veliko večino glasov poslancev, obžaloval zamude in pomanjkanje napredka pri prostovoljni uvedbi storitve eCall ter pozval Komisijo, naj predlaga potrebne regulativne ukrepe, da bi se izognili dodatnim zamudam.

Predlog od držav članic zahteva, da najpozneje do 1. oktobra 2015 vzpostavijo potrebno infrastrukturo centrov za obveščanje eCall, ki je potrebna za ustrezen sprejem in obravnavo vseh klicev v sili eCall na njihovem ozemlju. Pripravljavka mnenja meni, da bi zamik tega datuma negativno vplival na vse vpletene zainteresirane strani in ustvaril zmedo ter nadaljnje zamude pri vzpostavitvi te tehnologije, ki rešuje življenja.

Države članice naj bi nadgradile infrastrukturo centrov za obveščanje na način, ki je najprimernejši glede na njihovo nacionalno/lokalno arhitekturo, s čimer se bodo upoštevale posebnosti in okoliščine v vsaki posamezni državi članici. Vse države članice bi morale organizirati službe za ukrepanje ob nesrečah na najbolj učinkovit in primeren način glede na lastne potrebe, vključno z možnostjo izločanja klicev, ki niso klici v sili. Pripravljavka mnenja pozdravlja dejstvo, da imajo države članice možnost izbire vzpostaviti klicne centre za izločanje klicev, ki niso klici v sili, jih sprejemati v istih centrih za obveščanje, ki sprejemajo klice 112 eCall, ali katero koli kombinacijo le-teh ter da lahko same izoblikujejo sprejemanje eCalls na njim najljubši način.

eCall je zasnovan kot javna storitev za klic v sili. Zato pripravljavka mnenja meni, da bi morala biti brezplačna, da bi koristila vsem udeležencem v cestnem prometu v Evropi.

Prepričana je, da bi morali tako Komisija kakor države članice spodbujati kampanje za ozaveščanje o sistemu eCall, njegovih prednostih, uporabi in funkcijah. Tako bi povečali javno poznavanje storitve eCall in pojasnili, da so potrebe po tovrstnih službah za ukrepanje ob nesrečah v korist družbe. Nudenje praktičnih informacij skozi ciljane kampanje lahko tudi pripomore k zmanjšanju tveganja za zlorabo ali napačno razumevanje storitve.

Razen obveznosti držav članic v tem predlogu pa eCall ne more pravilno delovati brez sodelovanja drugih deležnikov, še posebno avtomobilskih proizvajalcev in operaterjev mobilnih omrežij. Pripravljavka mnenja zato poziva ustrezne zainteresirane strani in predstavnike držav članic k tesnemu sodelovanju, da bi zagotovili usklajeno uvedbo storitve eCall in njene koristi približali evropskim državljanom.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall

o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall na podlagi storitve številke 112

(besedilo velja za EGP)

(besedilo velja za EGP)

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Države članice poskrbijo za ustrezno uporabo prenesenih podatkov, da se zagotovi zaupanje potrošnikov v nov sistem eCall.

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Kot kažejo izkušnje z drugimi sistemi za klice v sili, so lahko ročno sproženi klici eCall tudi klici za pomoč na cesti. Če je potrebno, lahko države članice uvedejo vse ustrezne tehnične in organizacijske rešitve, da takšne klice za pomoč na cesti izločijo, zato da se v centrih za obveščanje obravnavajo samo dejanski klici v sili.

(7) Kot kažejo izkušnje z drugimi sistemi za klice v sili, so lahko ročno sproženi klici eCall tudi klici za pomoč na cesti. Če je potrebno, lahko države članice uvedejo ustrezne tehnične in organizacijske rešitve, da takšne klice za pomoč na cesti izločijo, zato da se v centrih za obveščanje obravnavajo samo dejanski klici v sili.

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Pred uvedbo medobratovalne vseevropske storitve eCall bi morala potekati kampanja za ozaveščanje, ki bi jo pripravile Komisija in države članice in v kateri bi državljanom pojasnili prednosti, funkcije in zaščitne ukrepe za varstvo podatkov novega sistema. Kampanja bi morala potekati v državah članicah v sodelovanju z nacionalnimi in regionalnimi organi, njen cilj pa bi moral biti obveščanje uporabnikov o pravilni uporabi sistema in izogibanju lažnim alarmom.

Predlog spremembe  5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b) Za zagotavljanje enakega dostopa do številke 112 ter služb za ukrepanje ob nesrečah za vse državljane bi morala biti stopnja natančnosti in zanesljivosti pri ugotavljanju lokacije osebe, ki kliče na 112 in ima mobilni terminal, ki podpira GNSS, enakovredna klicu v sistem eCall. Člen 26 Direktive 2009/136/ES o enotni evropski številki za klic v sili 112 določa, da pristojni regulativni organi določijo merila za natančnost in zanesljivost zagotovljenih informacij o lokaciji kličočega, Komisija pa lahko po posvetovanju z BEREC sprejme tehnične izvedbene ukrepe.

Predlog spremembe  6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7c) V skladu s priporočili delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 delovnega dokumenta o varstvu podatkov in posledicah za zasebnost v okviru pobude eCall, ki je bil sprejet 26. septembra 200621a, naj bi države članice pri vzpostavljanju potrebne infrastrukture centrov za obveščanje za eCall zagotovile, da je vsakršna obdelava osebnih podatkov prek sistema eCall v celoti v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov21b in iz Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)21c.

 

__________________

 

21a 1609/06/EN – WP 125.

 

21b UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

 

21b UL L 201, 31.7.2002, str. 37.

Predlog spremembe  7

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice morajo zagotoviti, da se podatki, posredovani preko storitve eCall, uporabljajo izključno za namene reševanja in upravljanja prometa po klicu v sili.

Predlog spremembe  8

Predlog sklepa

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1 a

 

Države članice uporabnikom zagotovijo brezplačno uporabo storitve eCall.

Obrazložitev

eCall je javna storitev za klic v sili, zato za njeno rabo ni mogoče zahtevati plačila.

POSTOPEK

Naslov

Uvedba medobratovalne vseevropske storitve eCall

Referenčni dokumenti

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

1.7.2013

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Olga Sehnalová

9.7.2013

Obravnava v odboru

25.9.2013

5.11.2013

27.11.2013

 

Datum sprejetja

28.11.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Claudio Morganti, Olga Sehnalová, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Monika Panayotova, Andrés Perelló Rodríguez

POSTOPEK

Naslov

Uvedba medobratovalne vseevropske storitve eCall

Referenčni dokumenti

COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD)

Datum predložitve EP

13.6.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

1.7.2013

IMCO

1.7.2013

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Philippe De Backer

3.9.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

4.11.2013

16.12.2013

 

 

Datum sprejetja

17.12.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ivo Strejček

Datum predložitve

20.12.2013