Процедура : 2013/0297(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0002/2014

Внесени текстове :

A7-0002/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0197

ДОКЛАД     ***I
PDF 831kWORD 375k
23.12.2013
PE 521.755v02-00 A7-0002/2014

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година относно статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Михаел Крамер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година относно статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията

(COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297 (COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0611),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0249/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7-0002/2014),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) Евростат следва да си сътрудничи тясно с Европейската железопътна агенция при събирането на данни за железопътни произшествия, с цел да се гарантира, че получените данни са съвместими и напълно сравними. Ролята на Европейската железопътна агенция в областта на безопасността на железопътния транспорт следва да се укрепва постоянно.

Обосновка

Ефективното сътрудничество между двете институции е необходимо, за да се гарантира, че събраните данни са съвместими и съгласувани и за да се избегнат всякакви възможни смущения, произтичащи от прехвърлянето на отговорности от Евростат на Европейската железопътна агенция.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В доклада си до Европейския парламент и до Съвета за натрупания опит при прилагането на Регламент (ЕО) № 91/2003 Комисията посочва, че дългосрочните тенденции вероятно ще наложат отпадане или опростяване на данните, събирани по силата на регламента, както и че се цели съкращаване на периода за предаване на данни за годишните данни относно пътниците, използващи железопътен транспорт.

(7) В доклада си до Европейския парламент и до Съвета за натрупания опит при прилагането на Регламент (ЕО) № 91/2003 Комисията посочва, че дългосрочните тенденции вероятно ще наложат отпадане или опростяване на данните, събирани по силата на регламента, както и че се цели съкращаване на периода за предаване на данни за годишните данни относно пътниците, използващи железопътен транспорт. Комисията следва да продължава периодично да предоставя доклади относно начина на изпълнение на настоящия регламент.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(10) От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и да вземе предвид позицията на железопътния сектор. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

При подготовката и съставянето на делегирани актове, Комисията следва да се консултира с железопътния сектор, за да се гарантира, че позицията на железопътните компании, като доставчици и потребители на статистиката за железопътния транспорт, е взета под внимание в достатъчна степен.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 91/2003, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на специфичните изисквания за информацията, която трябва да бъде предоставена за докладите за качеството и съпоставимостта на резултатите. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията4.

(12) С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 91/2003, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на специфичните изисквания за информацията, която трябва да бъде предоставена за докладите за качеството и съпоставимостта на резултатите, и по отношение на договореностите относно разпространението на резултатите от страна на Комисията (Евростат). Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията4. Като се има предвид общият обхват на тези актове, за тяхното приемане следва да се използва процедурата по разглеждане.

 

__________________

__________________

4 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

 

4 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Обосновка

Вж. изменението на член 1, параграф 1, точка 4 (член 7 от Регламент (ЕО) 91/2003).

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква а)

Регламент (ЕО) № 91/2003

Член 3 – параграф 1 – точки 24-30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) В член 1 точки 24—30 се заличават.

заличава се

Обосновка

В съответствие с изменението относно запазване на статистиките за произшествията в приложение З.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква а)

Регламент (ЕО) № 91/2003

Член 4 – параграф 1 – букви б), г), з)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) В параграф 1 точки б), г) и з) се заличават.

а) В параграф 1 точки б) и г) се заличават.

Обосновка

В съответствие с изменението относно запазване на статистиките за произшествията в приложение З.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква a а) (нова)

Регламент (ЕО) № 91/2003

Член 4 – параграф 1 – буква ж а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) В параграф 1 се добавя следната буква:

 

„ жа) статистически данни относно железопътната инфраструктура (Приложение Жа);“.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква a б) (нова)

Регламент (ЕО) № 91/2003

Член 4 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб) В параграф 1 се добавя следната буква:

 

‘1a. Евростат си сътрудничи тясно с Европейската железопътна агенция (ERA) при събирането на данни за произшествия, включително квалификациите на данните, за да се гарантира, че данните за железопътни произшествия, събрани от ERA съгласно приложението към Директива 2009/149/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт, са напълно сравними с данните за произшествия, събирани от Евростат за други видове транспорт.“

Обосновка

Статистиката за железопътните произшествия в бъдеще следва да се събира само от ERA, за да се избегне двойно отчитане. Но едно тясно сътрудничество между Евростат и ERA в областта на данните за произшествия е необходимо, особено по отношение на квалификациите на данните.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква г)

Регламент (ЕО) № 91/2003

Член 4 - параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 10 по отношение на адаптиране на съдържанието на приложенията и праговете за докладване, както е посочено в параграфи 1 и 3, с цел отчитане на икономическите и техническите тенденции.

5. Комисията е оправомощена да приема, когато е необходимо, делегирани актове в съответствие с член 10 по отношение на адаптиране на съдържанието на приложенията и праговете за докладване, както е посочено в параграфи 1 и 3, с цел отчитане на икономическите и техническите тенденции.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 91/2003

Член 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Статистиката въз основа на данни, посочени в приложения А, В, Д, Е, Ж и Л, се разпространява от Комисията (Евростат).

Статистиката въз основа на данни, посочени в приложения А, В, Д, Е, Ж, Жа, З и Л, се разпространява от Комисията (Евростат) не по-късно от 12 месеца след края на периода, за който се отнасят резултатите.

 

Договореностите относно разпространението на резултатите се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 а (нова)

Регламент (ЕО) № 91/2003

Член 8 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) В член 8 се добавя следният параграф:

 

„1а. Държавите членки вземат всички мерки, необходими за гарантиране на качеството на предаваните данни.“

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 91/2003

Член 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Член 9 се заличава.

(6) Член 9 се заменя със следното:

 

„Член 9

 

Доклад

 

Преди [дд/мм/гггг] [три години след влизане в сила на настоящия регламент] и на всеки три години след това, след като се е консултирала със Статистическия програмен комитет, Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент. По-специално в доклада:

 

а) се дава оценка на ползите за Съюза, държавите членки и доставчиците и потребителите на статистическата информация от представените статистически данни спрямо направените разходи;

 

б) се оценява качеството на изготвената статистика, по-специално по отношение на загубата на данни в резултат на премахването на опростените доклади;

 

в) се определят областите, в които е възможно да се постигне потенциално подобрение, и всякакви изменения, считани за необходими в контекста на получените резултати.“

Обосновка

Трябва да се гарантира, че усилията за понижаване тежестта за доставчиците на данни няма да доведат до значителна загуба на качеството на данните, особено на тези в резултат от премахването на опростеното докладване.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 1 – точка 7

Регламент № 91/2003

Член 10 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 3, параграф 2, и член 4, параграф 5, се предоставят на Комисията за неопределен период от време, считано от [До Службата за публикации: моля, въведете точната дата на влизане в сила на регламента за изменение].

Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 3, параграф 2, и член 4, параграф 5, се предоставят на Комисията за период от пет години, считано от [До Службата за публикации: моля, въведете точната дата на влизане в сила на регламента за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 – точка 9 а (нова)

Регламент (ЕО) № 91/2003

Приложение А – колона 2 – ред 1 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а) В Приложение А, колона 2, ред 1 се добавя следният параграф:

 

 

 

„Обезшумени товарни вагони, оборудвани или модернизирани с накладки за спирачки от композитни материали по:

 

- брой“.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 91/2003

Приложения Б, Г, З, И

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Приложения Б, Г, З и И се заличават.

(10) Приложения Б, Г, и И се заличават.

Обосновка

Изискването за събиране на данни относно произшествия следва да продължат да важат както за Евростат така и за Европейската железопътна агенция.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – точка 11 а (нова)

Регламент (ЕО) № 91/2003

Приложение Е – колона 2 – ред 1 – параграфи 1 и 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а) Приложение Е се изменя, както следва:

 

а) В колона 2, ред 1, параграф 1 се добавя следното тире:

 

„– тон/км“;

 

б) В колона 2, ред 1, параграф 2 се добавя следното тире:

 

„– пътник/км“.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – точка 11 б (нова)

Регламент (ЕО) № 91/2003

Приложение Е – колона 2 – ред 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) Приложение Е се изменя, както следва:

 

а) В колона 2, ред 1, се добавя следният параграф:

 

„– основани на разстояние дялове на железопътния товарен транспорт въз основа на тон/километри, съгласно следната разбивка по разстояния:

 

разст. ≤ 50 км

 

– 50 км < разст. ≤ 150 км

 

– 150 км < разст.≤ 300 км

 

– 300 км < разст.≤ 500 км

 

– 500 км < разст.≤ 750 км

 

– 750 км < разст.≤ 1000 км

 

– разст.> 1000 км;“

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – точка 11 в (нова)

Регламент (ЕО) № 91/2003

Приложение Е – колона 2 – ред 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11в) Приложение Е се изменя, както следва:

 

б) В колона 2, ред 3 се изменя, както следва:

 

„– за „тонове“ и „тон/км“: всяка година“;

 

– за „брой пътници“ и „пътник/км“: на всеки пет години.“

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 1 – точка 11 г (нова)

Регламент (ЕО) № 91/2003

Приложение З

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11г) Приложение З се изменя както следва:

 

а) В колона 2, ред 1, се добавя следното тире:

 

„– брой на инцидентите (Таблица З2)“;

 

б) В колона 2, ред 4, параграф 2 се заменя със следния текст:

 

„Таблица З2: брой на произшествията и инцидентите, включващи превоз на опасни товари“;

 

в) В колона 2, ред 7, параграф 1, третото тире се заменя със следния текст:

 

„ – произшествия на железопътни прелези и такива, които не са предизвикани от влакове“;

 

г) В колона 2, ред 7, параграф 2, първото тире се заменя със следния текст:

 

„– общ брой на произшествията и инцидентите, в които участва поне едно железопътно превозно средство, превозващо опасни товари, както са определени от списъка на товари, обхванати от приложение К“;

 

д) В колона 2, ред 7, параграф 2, второто тире се заменя със следния текст:

 

„– брой на такива произшествия и инциденти, при които опасни товари са освободени“.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 91/2003

Приложения Л и Ж а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Добавя се приложение Л в съответствие с предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(12) Добавят се приложения Жа и Л в съответствие с предвиденото в приложението към настоящия регламент.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 1

Регламент (ЕО) № 91/2003

Член 13 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се консолидира с Регламент (ЕО) № 91/2003 в срок от три месеца след своето публикуването.

Изменение  22

Предложение за регламент

Приложение В – колона 2 – ред 1 – параграф 2 а (нов)

Регламент (ЕО) № 91/2003

Приложение В

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Локомотиви оборудвани с ERTMS по:

 

– брой

Изменение  23

Предложение за регламент

Приложение В a (ново)

Регламент (ЕО) № 91/2003

Приложение Ж a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) Добавя се следното приложение:

 

„Приложение Жа

 

Данни за железопътната инфраструктура

 

1. Брой на километри железопътна инфраструктура, оборудвана с ERTMS;

 

1а. Дължина в километри на железопътната мрежа без прекъсване, оборудвана с ERTMS ( в държавата членка);

 

2. Брой на трансгранични пунктове от железопътната инфраструктура, които се използват за пътнически транспорт по-често от веднъж на всеки час, веднъж на всеки два часа и по-рядко от веднъж на два часа;

 

3. Брой на трансгранични железопътни пунктове, излезли от употреба за пътнически или товарен транспорт или демонтирана железопътна инфраструктура;

 

4. Брой на гари без препятствия, достъпни за лица с намалена подвижност (ЛНП) и лица с увреждания“.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Регламент (ЕО) № 91/2003, за който Комисията предлага да бъде изменен, установява общи правила за изготвяне на статистиката за железопътния транспорт на Съюза. Данните, които се събират във връзка с нея, включват пътнически и товарен транспорт, както и данни за движението на потока по железопътната мрежа и произшествията.

Предложението на Комисията

Предложението опростява Регламент (ЕО) № 91/2003, като запазва единствено „подробното“ докладване и изоставя актуалния подход за „опростено“ докладване, като по този начин се намалява тежестта за държавите членки и респондентите, без значителни загуби на качество на данните относно пътническия и товарен железопътен транспорт, и съкращава сроковете за разпространение на железопътните пътнически данни.

В случая на по-малки предприятия под определените прагове, държавите членки ще трябва да докладват „обща“ стойност на агрегираните показатели в отделно приложение.

Комисията предлага да се премахне изискването за събиране на данни за произшествия, тъй като тези статистически данни се събират също така и от Европейската железопътна агенция (ERA).

На последно място, в предложеното изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 се вземат предвид промените в Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия на Комисията.

Позиция на докладчика:

Докладчикът приветства намерението на Комисията да опрости правилата за изготвяне на статистиката за железопътния транспорт на Съюза и да приравни съществуващите разпоредби относно комитологията с делегираните актове и актовете за изпълнение.

Докладчикът обаче е на мнение, че събирането на данни следва да се разшири допълнително, така че да обхваща данни за железопътната инфраструктура, и че в статистиката на пътническия транспорт следва да бъдат включени повече променливи, по-специално по отношение на трансграничните връзки, които следва да бъдат в центъра на транспортната политика на ЕС. Докладчикът предлага да се добавят няколко класове данни, като например брой и вид на влаковете, превозващи велосипеди (въз основа на член 6 от регламента за пътниците, използващи железопътен транспорт), брой на новите и модернизираните обезшумени товарни вагони, оборудвани със спирачни накладки от композитни материали (въз основа на новия регламент относно Механизма за свързване на Европа (МСЕ)).

Докладчикът също така е на мнение, че съществува необходимост от рационализиране на делегираните на Комисията правомощия с цел запазване на прерогативите на Парламента.

Докладчикът счита, че изискването за събиране на данни за произшествията не бива да бъде отнето от Евростат. Вместо това трябва да се осигури и въведе сътрудничество с Европейската железопътна агенция в областта на събраните данни. Също така трябва да бъде добавено изискване за събиране на данни за инциденти, тъй като това допринася за по-висока степен на безопасност на железопътния транспорт.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година относно статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията

Позовавания

COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.8.2013 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

10.9.2013 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

JURI

10.9.2013 г.

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

11.9.2013 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Michael Cramer

25.9.2013 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

14.11.2013 г.

16.12.2013 г.

 

 

Дата на приемане

17.12.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ivo Strejček

Дата на внасяне

6.1.2014 г.

Правна информация - Политика за поверителност