ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003/ES ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách

23. 12. 2013 - (COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Michael Cramer


Postup : 2013/0297(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0002/2014
Předložené texty :
A7-0002/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003/ES ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách

(COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297 (COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0611),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0249/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0002/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Eurostat by při shromažďování údajů o nehodách na železnici měl úzce spolupracovat s Evropskou agenturou pro železnice, aby zajistil, že získané údaje budou konzistentní a plně srovnatelné. Úloha Evropské agentury pro železnici v oblasti bezpečnosti železniční dopravy by měla být neustále posilována.

Odůvodnění

Efektivní spolupráce mezi oběma institucemi je nezbytná k zajištění toho, aby získané údaje byly kompatibilní a konzistentní, a pro to, aby nedocházelo k žádným nesrovnalostem v rámci přesunu povinností mezi Eurostatem a Evropskou agenturou pro železnici.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Ve své zprávě Evropskému parlamentu a Radě o zkušenostech získaných při provádění nařízení (ES) č. 91/2003 Komise uvádí, že v dlouhodobém horizontu pravděpodobně dojde k zmenšení objemu údajů shromažďovaných na základě uvedeného nařízení nebo k jejich zjednodušení a že zamýšlí zkrátit lhůtu pro předávání ročních údajů o cestujících po železnici.

(7) Ve své zprávě Evropskému parlamentu a Radě o zkušenostech získaných při provádění nařízení (ES) č. 91/2003 Komise uvádí, že v dlouhodobém horizontu pravděpodobně dojde k zmenšení objemu údajů shromažďovaných na základě uvedeného nařízení nebo k jejich zjednodušení a že zamýšlí zkrátit lhůtu pro předávání ročních údajů o cestujících po železnici. Komise by měla nadále v pravidelných intervalech předkládat zprávy o způsobu uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(10) Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a zohledňovala stanovisko odvětví železniční dopravy. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Když Komise připravuje a navrhuje akty v přenesené pravomoci, měla by se poradit se zástupci železničního odvětví, aby zajistila, že stanoviska železničních společností jako poskytovatelů a uživatelů železniční dopravní statistiky jsou dostatečně zohledněna.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro provádění nařízení (ES) č. 91/2003, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přesné stanovení informací, které mají být poskytovány pro zprávy o kvalitě a porovnatelnosti výsledků. Tyto pravomoci je třeba vykonávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí4.

(12) Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro provádění nařízení (ES) č. 91/2003, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přesné stanovení informací, které mají být poskytovány pro zprávy o kvalitě a porovnatelnosti výsledků a o opatřeních Komise (Eurostatu) k šíření výsledků. Tyto pravomoci je třeba vykonávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí4. Pro přijímání těchto aktů by se měl vzhledem k jejich obecné působnosti použít přezkumný postup.

__________________

__________________

4 Úř.věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

4 Úř.věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 1 odst. 1 bodu 4 (článek 7 nařízení (ES) č. 91/2003).

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 91/2003

Čl. 3 – odst. 1 – body 24–30

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) V odstavci 1 se zrušují body 24–30.

vypouští se

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem na ponechání přílohy H o statistice nehod.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 91/2003

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b, d, h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) V odstavci 1 se zrušují písmena b), d) a h).

a) V odstavci 1 se zrušují písmena b) a d).

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem na ponechání přílohy H o statistice nehod.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)

Nařízení (ES) č. 91/2003

Čl. 4 – odst. 1 – písm. g a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) V odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ga) statistika železniční infrastruktury (příloha Ga);“.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2 – písm. a b (nové)

Nařízení (ES) č. 91/2003

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab) V odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„1a. Eurostat při shromažďování a vyhodnocování údajů o nehodách úzce spolupracuje s Evropskou agenturou pro železnice (ERA), aby zajistil, že údaje o nehodách na železnici shromážděné agenturou ERA na základě přílohy směrnice 2009/149/ES o statistice bezpečnosti na železnici budou plně srovnatelné s údaji o nehodách, které Eurostat shromáždil u jiných dopravních prostředků.

Odůvodnění

Statistické údaje o nehodách na železnici by měla v budoucnu shromažďovat pouze ERA, aby se předešlo dvojímu vykazování údajů. Úzká spolupráce mezi Eurostatem a ERA ve vztahu k údajům o nehodách je ovšem nezbytná, především co se týče vyhodnocování údajů.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2 – písm. d

Nařízení (ES) č. 91/2003

Čl. 4 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10, pokud jde o úpravy obsahu příloh a prahových hodnot pro vykazování, jak je uvedeno v odst. 1 a 3, aby se zohlednil hospodářský a technický vývoj.

5. Komisi je v případě nutnosti svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10, pokud jde o úpravy obsahu příloh a prahových hodnot pro vykazování, jak je uvedeno v odst. 1 a 3, aby se zohlednil hospodářský a technický vývoj.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 91/2003

Článek 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statistiky založené na údajích uvedených v přílohách A, C, E, F, G a L šíří Komise (Eurostat).

Statistiky založené na údajích uvedených v přílohách A, C, E, F, G, Ga, H a L šíří Komise (Eurostat) nejpozději 12 měsíců od skončení období, k němuž se uvedené výsledky vztahují.

 

Opatření k šíření výsledků přijme Komise v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 11 odst. 2.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (ES) č. 91/2003

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a) V článku 8 se vkládá odstavec, který zní:

 

„1a. Členské státy přijmou veškerá opatření nutná k zajištění kvality předávaných údajů.“

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 91/2003

Článek 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6) Článek 9 se zrušuje.

6) Článek 9 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 9

 

Zpráva

 

Do [dd/mm/rrrr] [tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každé tři roky předloží Komise po konzultaci s Výborem pro statistické programy Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Zpráva zejména:

 

a) posoudí výhody plynoucí Unii, členským státům a poskytovatelům a uživatelům statistických informací z vypracovaných statistik v poměru k jejich nákladům;

 

b) posoudí kvalitu vypracovaných statistik, především s ohledem na ztrátu údajů způsobenou vypuštěním zjednodušeného vykazování;

 

c) uvede oblasti, kde by bylo případně vhodné zlepšení, a změny, které na základě získaných výsledků považuje za nutné.“

Odůvodnění

Musí být zajištěno, že úsilí snížit zátěž poskytovatelů údajů nepovede k podstatné ztrátě kvality údajů, způsobené především vypuštěním zjednodušeného vykazování.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 7

Čl. 10 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje dnem [Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation].

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje dnem [Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 9 a (nový)

Nařízení (ES) č. 91/2003

Příloha A – sloupec 2 – řádek 1 – bod 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a) V příloze A sloupci 2 řádku 1

 

se doplňuje nový bod, který zní:

 

„Tiché nákladní vozy původně či dodatečně vybavené kompozitovými brzdovými bloky v:

 

- počtu“.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 91/2003

Přílohy B, D, H, I

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10) Přílohy B, D, H a I se zrušují.

10) Přílohy B, D a I se zrušují.

Odůvodnění

Povinnost shromažďování údajů o nehodách by měl mít i nadále jak Eurostat, tak Evropská agentura pro železnice.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 11 a (nový)

Nařízení (ES) č. 91/2003

Příloha F – sloupec 2 – řádek 1 – body 1 a 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a) Příloha F se mění takto:

 

a) ve sloupci 2 řádku 1 bodu 1 se vkládá tato odrážka:

 

„– v tunách/km“;

 

b) ve sloupci 2 řádku 1 bodu 2 se vkládá tato odrážka:

 

„– v osobových kilometrech“.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 11 b (nový)

Nařízení (ES) č. 91/2003

Příloha F – sloupec 2 – řádek 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11b) Příloha F se mění takto:

 

a) ve sloupci 2 řádku 1 se vkládá tato odrážka:

 

„– modální podíly nákladní železniční dopravy v tunových kilometrech při využití následujícího rozlišení podle vzdáleností:

 

– vzdálenost ≤ 50 km

 

– 50 km < vzdálenost ≤ 150 km

 

– 150 km < vzdálenost ≤ 300 km

 

– 300 km < vzdálenost ≤ 500 km

 

– 500 km < vzdálenost ≤ 750 km

 

– 750 km < vzdálenost ≤ 1000 km

 

– vzdálenost > 1000 km;“

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 11 c (nový)

Nařízení (ES) č. 91/2003

Příloha F – sloupec 2 – řádek 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11c) Příloha F se mění takto:

 

b) ve sloupci 2 řádku 3 se vkládá tato odrážka:

 

„– pro „tuny“ a „tunové kilometry“: každoročně“;

 

– pro „počet cestujících“ a „osobové kilometry“: každých pět let“.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 11 d (nový)

Nařízení (ES) č. 91/2003

Příloha H

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11d) Příloha H se mění takto:

 

a) ve sloupci 2 řádku 1 se vkládá tato odrážka:

 

„– počet nehod (tabulka H2)“;

 

b) ve sloupci 2 řádku 4 se bod 2 nahrazuje tímto:

 

„Tabulka H2: počet nehod a mimořádných událostí spojených s přepravou nebezpečných věcí“;

 

c) ve sloupci 2 řádku 7 bodu 1 se třetí odrážka nahrazuje tímto:

 

„– nehody na úrovňových přejezdech a nehody nezpůsobené vlakem“;

 

d) ve sloupci 2 řádku 7 bodu 2 se první odrážka nahrazuje tímto:

 

„– celkový počet nehod a mimořádných událostí zahrnujících alespoň jedno železniční vozidlo přepravující nebezpečné věci podle seznamu nebezpečných věcí v příloze K“;

 

e) ve sloupci 2 řádku 7 bodu 2 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

 

„– počet takových nehod a mimořádných událostí, při kterých došlo k uvolnění nebezpečného nákladu.“

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 91/2003

Přílohy L a G a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12) Doplňuje se příloha L, uvedená v příloze tohoto nařízení.

12) Doplňují se přílohy Ga a L uvedené v příloze tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 91/2003

Čl. 13 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Do tří měsíců od svého vyhlášení bude konsolidováno s nařízením (ES) č. 91/2003.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Příloha C – sloupec 2 – řádek 1 – bod 2 a (nový)

Nařízení (ES) č. 91/2003

Příloha C

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Lokomotivy vybavené ERTMS v:

 

– počtu lokomotiv

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Příloha C a (nová)

Nařízení (ES) č. 91/2003

Příloha G a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11b) Vkládá se nová příloha, která zní:

 

„Příloha Ga

 

Údaje o železniční infrastruktuře

 

1. Počet kilometrů železniční infrastruktury vybavené ERTMS;

 

1a. Délka železniční sítě nepřetržitě vybavené ERTMS v kilometrech (v daném členském státě);

 

2. Počet přeshraničních bodů železniční infrastruktury, které jsou pro přepravu cestujících využívány častěji než jednou za hodinu, častěji než jednou za dvě hodiny a méně často než jednou za dvě hodiny.

 

3. Počet přeshraničních železničních bodů, na nichž byla osobní či nákladní doprava ukončena, či množství demontované železniční infrastruktury.

 

4. Počet bezbariérových stanic, které jsou přístupné osobám se sníženou pohyblivostí a osobám se zdravotním postižením.“

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Nařízení (ES) č. 91/2003, jehož změnu Komise navrhuje, stanoví společná pravidla pro vytváření statistik železniční dopravy Unie. Údaje shromážděné v tomto rámci zahrnují dopravu osob a zboží i dopravní toky v železniční síti a nehody.

Návrh Komise

Tento návrh zjednodušuje nařízení (ES) č. 91/2003 tím, že zachovává pouze požadavky na „podrobné“ vykazování a upouští od stávající koncepce „zjednodušeného“ vykazování, čímž snižuje zatížení členských států a respondentů, aniž by docházelo ke značnému snížení kvality údajů o železniční přepravě zboží a cestujících, a zlepšuje včasnost šíření údajů o železniční přepravě cestujících.

Pro menší podniky nedosahující stanovených prahů by členské státy měly povinnost předávat v samostatné příloze „celkový“ údaj pro agregované indikátory.

Komise navrhuje vypustit požadavek na shromažďování údajů o nehodách, neboť tyto statistiky shromažďuje i Evropská agentura pro železnice (ERA).

Navrhovaná změna nařízení (ES) č. 91/2003 také zohledňuje úpravy podle Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o udělení přenesených a prováděcích pravomocí Komisi.

Stanovisko zpravodaje:

Zpravodaj vítá záměr Komise zjednodušit pravidla pro vytváření statistik přepravy po železnici v Unii a uvést stávající ustanovení o projednávání ve výborech do souladu s akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty.

Zpravodaj je však toho názoru, že shromažďování údajů by mělo být rozšířeno o údaje o železniční infrastruktuře a že by do statistik o osobní přepravě měly být zahrnuty další proměnné, zejména s ohledem na přeshraniční spojení, která by měla být jádrem dopravní politiky EU. Zpravodaj navrhuje zavést nové druhy údajů, například o počtu a typu vlaků, přepravovaných jízdních kolech (na základě článku 6 nařízení o osobní železniční přepravě) nebo počtu nových a repasovaných tichých nákladních vozů vybavených kompozitovými brzdovými bloky (na základě nového nařízení o nástroji pro propojení Evropy (CEF)).

Zpravodaj je rovněž toho názoru, že v zájmu ochrany výsad Parlamentu je zapotřebí usměrnit pravomoci přenesené na Komisi.

Zpravodaj je přesvědčen, že by Eurostat neměl být zbaven povinnosti shromažďovat údaje o nehodách. Místo toho je nutné, aby Evropská agentura pro železnice zajistila a zavedla spolupráci v oblasti shromažďovaných údajů. Navíc je nutné zavést povinnost shromažďovat údaje o nehodách, neboť to přispěje k vyšší úrovni bezpečnosti železnic.

POSTUP

Název

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách

Referenční údaje

COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

Datum předložení EP

30.8.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

10.9.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

10.9.2013

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

11.9.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Datum přijetí

17.12.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Ivo Strejček

Datum předložení

6.1.2014