Procedure : 2013/0297(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0002/2014

Indgivne tekster :

A7-0002/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/03/2014 - 9.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0197

BETÆNKNING     ***I
PDF 484kWORD 235k
23.12.2013
PE 521.755v02-00 A7-0002/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Michael Cramer

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0611),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0249/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0002/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Eurostat bør arbejde tæt sammen med Det Europæiske Jernbaneagentur om indsamlingen af data om jernbaneulykker på henblik på at sikre, at de indsamlede data er overensstemmende og fuldstændig sammenlignelige. Det Europæiske Jernbaneagenturs rolle inden for jernbanesikkerhed bør løbende udvides.

Begrundelse

Et effektivt samarbejde mellem de to institutioner er nødvendigt for at sikre, at de indsamlede data er sammenlignelige og overensstemmende samt for at undgå enhver form for afbrydelse i forbindelse med overførelsen af ansvarsområder fra Eurostat til Det Europæiske Jernbaneagentur.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) I sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om erfaringerne med anvendelsen af forordning (EF) nr. 91/2003 nævner Kommissionen, at udviklingen på længere sigt sandsynligvis vil føre til, at de data, der indsamles i henhold til forordningen, udgår eller forenkles, og at det er hensigten at afkorte dataindberetningsperioden for årlige data om jernbanepassagerer.

(7) I sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om erfaringerne med anvendelsen af forordning (EF) nr. 91/2003 nævner Kommissionen, at udviklingen på længere sigt sandsynligvis vil føre til, at de data, der indsamles i henhold til forordningen, udgår eller forenkles, og at det er hensigten at afkorte dataindberetningsperioden for årlige data om jernbanepassagerer. Kommissionen bør fortsat fremlægge rapporter med regelmæssige mellemrum om den måde, hvorpå denne forordning gennemføres.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(10) Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at den tager jernbanesektorens synspunkter i betragtning. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Kommissionen bør i forbindelse med udarbejdelsen af delegerede retsakter høre jernbanesektoren for at sikre, at der i tilstrækkelig grad tages hensyn til synspunkterne blandt jernbaneselskaberne, der udgør både leverandørerne og brugerne af jernbanetransportstatistik.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 91/2003 bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår fastlæggelsen af, hvilke oplysninger der skal leveres til brug for rapporterne om resultaternes kvalitet og sammenlignelighed. Disse beføjelser bør udøves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser4.

(12) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 91/2003 bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår fastlæggelsen af, hvilke oplysninger der skal leveres til brug for rapporterne om resultaternes kvalitet og sammenlignelighed, og om foranstaltninger til Kommissionens (Eurostats) videreformidling af resultaterne. Disse beføjelser bør udøves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser4. Undersøgelsesproceduren bør anvendes ved vedtagelsen af disse retsakter i betragtning af deres generelle rækkevidde.

__________________

__________________

4 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

4 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Begrundelse

Se ændring til artikel 1, nr. 4 (artikel 7 i forordning (EF) 91/2003).

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 91/2003

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 24-30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) I stk. 1 udgår nr. 24)-30).

udgår

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget om at bibeholde bilag H om ulykkesstatistikker.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 91/2003

Artikel 4 – stk. 1 – litra b, d, h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) I stk. 1 udgår litra b), d) og h).

a) I stk. 1 udgår litra b) og d).

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget om at bibeholde bilag H om ulykkesstatistikker.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)

Forordning (EF) nr. 91/2003

Artikel 4 – stk. 1 – litra g a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) I stk. 1 tilføjes følgende litra:

 

"ga) statistikker om jernbaneinfrastruktur (Bilag Ga)”.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 – litra a b (nyt)

Forordning (EF) nr. 91/2003

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab) I stk. 1 indsættes følgende afsnit:

 

"1a. Eurostat indgår i et tæt samarbejde med Det Europæiske Jernbaneagentur om indsamlingen af ulykkesdata, inklusive datakvalificering, med det formål at sikre, at de jernbaneulykkesdata, der indsamles af agenturet i medfør af statistikbilaget til direktiv 2009/149/EF om jernbanesikkerhed, er fuldstændig sammenlignelige med de ulykkesdata, der er indsamlet af Eurostat om andre transportformer."

Begrundelse

Data om jernbaneulykker bør i fremtiden udelukkende indsamles af Det Europæiske Jernbaneagentur, således at dobbeltarbejde undgås. Der er imidlertid behov for et tæt samarbejde mellem Eurostat og agenturet, navnlig hvad angår datakvalificering.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 – litra d

Forordning (EF) nr. 91/2003

Artikel 4 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 vedrørende tilpasningen af indholdet af bilagene og tærsklerne for indberetning, jf. stk. 1 og 3, for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, hvor nødvendigt i overensstemmelse med artikel 10, vedrørende tilpasningen af indholdet af bilagene og tærsklerne for indberetning, jf. stk. 1 og 3, for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 91/2003

Artikel 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Statistikker baseret på de data, der er angivet i bilag A, C, E, F, G og L, formidles af Kommissionen (Eurostat)."

Statistikker baseret på de data, der er angivet i bilag A, C, E, F, G, Ga, H og L, formidles af Kommissionen (Eurostat) senest 12 måneder efter udløbet af den periode, som resultatet vedrører.

 

Foranstaltningerne til formidling af resultater vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med den i artikel 11, stk. 2, omhandlede undersøgelsesprocedure."

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 91/2003

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a) I artikel 8 indsættes følgende som stk. 1a:

 

"1a. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre kvaliteten af de indberettede data.”

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 91/2003

Artikel 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6) Artikel 9 udgår.

6) Artikel 9 affattes således:

 

"Artikel 9

 

Rapport

 

Senest den [dd/mm/åååå] [tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og hvert tredje år derefter fremlægger Kommissionen efter samråd med Udvalget for det Statistiske Program en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning. Rapporten skal især indeholde:

 

a) en vurdering af de udarbejdede statistikkers nytteværdi for Unionen, medlemsstaterne, leverandørerne og brugerne af de statistiske oplysninger, vurderet i forhold til de hermed forbundne omkostninger

 

b) en vurdering af kvaliteten af de udarbejdede statistikker, især hvad angår tab af data som følge af ophøret af forenklet indberetning

 

c) en indkredsning af områder for mulige forbedringer og af eventuelle ændringer, der anses for nødvendige på baggrund af de opnåede resultater.".

Begrundelse

Det skal sikres, at bestræbelserne på at mindske byrden for dataleverandørerne ikke resulterer i et betydeligt fald i datakvaliteten, navnlig ikke i forbindelse med, at forenklet indberetning udgår.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 7

Forordning nr. 91/2003

Artikel 10 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation].

Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 91/2003

Bilag A – kolonne 2 – række 1 – punkt 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a) I bilag A, kolonne 2, række 1, tilføjes følgende punkt:

 

 

 

"Støjsvage godsvogne udstyret eller eftermonteret med bremseklodser af blandingsmateriale i:

 

— antal"

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 91/2003

Bilag B, D, H, I

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10) Bilag B, D, H og I udgår.

10) Bilag B, D og I udgår.

Begrundelse

Kravet om indsamling af ulykkesdata bør fortsat gælde for både Eurostat og Det Europæiske Jernbaneagentur.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 11 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 91/2003

Bilag F – kolonne 2 – række 1 – punkt 1 og 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a) I bilag F foretages følgende ændringer:

 

a) I kolonne 2, række 1, punkt 1, indsættes følgende led:

 

"— ton-km"

 

b) I kolonne 2, række 1, punkt 2, indsættes følgende led:

 

"— passager-km"

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 11 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 91/2003

Bilag F – kolonne 2 – række 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11b) I bilag F foretages følgende ændringer:

 

a) I kolonne 2, række 1, indsættes følgende punkt:

 

"— afstandsbaserede andele af transportmængden for jernbanegodstransport baseret på ton-km i henhold til følgende afstandsopdeling:

 

– d ≤ 50 km

 

– 50 km < d ≤ 150 km

 

– 150 km < d ≤ 300 km

 

– 300 km < d ≤ 500 km

 

– 500 km < d ≤ 750 km

 

– 750 km < d ≤ 1000 km

 

– d > 1000 km"

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 11 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 91/2003

Bilag F – kolonne 2 – række 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11c) I bilag F foretages følgende ændringer:

 

b) I kolonne 2, række 3, indsættes følgende:

 

"— for tons og tons-km: Hvert år

 

— for antal passagerer og passager-km: Hvert femte år"

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 11 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 91/2003

Bilag H

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11d) I bilag H foretages følgende ændringer:

 

a) I kolonne 2, række 1, indsættes følgende punkt:

 

"— Antal hændelser (tabel H2)"

 

b) Kolonne 2, række 4, stk. 2, affattes således:

 

"Tabel H2: antal ulykker og hændelser i forbindelse med transport af farligt gods"

 

c) Kolonne 2, række 7, stk. 1, tredje led, affattes således:

 

"— ulykker i jernbaneoverskæringer i niveau og ulykker som ikke er forårsaget af tog"

 

d) Kolonne 2, række 7, stk. 2, første led, affattes således:

 

"— samlet antal ulykker og hændelser, hvori der er involveret mindst ét jernbanekøretøj, som transporterer farligt gods jf. listen i bilag K"

 

e) Kolonne 2, række 7, stk. 2, andet led, affattes således:

 

"— antal sådanne ulykker og hændelser, hvor der frigøres farligt gods"

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 91/2003

Bilag L og G a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12) Bilag L tilføjes som anført i bilaget til nærværende forordning.

12) Bilag Ga og L tilføjes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Forordning (EF) nr. 91/2003

Artikel 13 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den konsolideres med forordning (EF) nr. 91/2003 inden for tre måneder efter offentliggørelsen.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Bilag C – kolonne 2 – række 1 – punkt 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 91/2003

Bilag C

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Lokomotiver udstyret med ERTMS i:

 

— antal

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Bilag C a (nyt)

Forordning (EF) nr. 91/2003

Bilag G a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11b) Følgende bilag indsættes:

 

"Bilag Ga

 

Data om jernbaneinfrastruktur

 

1. Antal kilometer af jernbaneinfrastrukturer udstyret med ERTMS

 

1a. Antal kilometer af jernbanenet, der fortløbende er udstyret med ERTMS (i medlemsstaten)

 

2. Antal jernbanegrænseovergange, der anvendes til passagertransport hyppigere end hver time, hyppigere end hver anden time og mindre hyppigt end hver anden time

 

3. Antal jernbanegrænseovergange, der ikke længere anvendes til passager- eller godstransport, eller nedlagt jernbaneinfrastruktur

 

4. Antal stationer uden adgangshindringer, der er tilgængelige for bevægelseshæmmede og handicappede personer.".


BEGRUNDELSE

Baggrund

Forordning (EF) nr. 91/2003, som Kommissionen stiller forslag om at ændre, fastsætter de fælles regler for udarbejdelse af statistik over jernbanetransport. De data, der indsamles inden for disse rammer, omfatter gods- og passagertransport såvel som data om trafikstrømme på jernbanenettet og om ulykker.

Kommissionens forslag

Forslaget forenkler forordning (EF) nr. 91/2003 ved kun at bevare de "detaljerede" indberetningskrav og lade det nuværende begreb om "forenklet" indberetning udgå, således at byrden for medlemsstaterne og de oplysningspligtige aktører reduceres, uden at det medfører et væsentligt tab af kvaliteten af dataene om jernbanetransport af gods og passagerer, og således at fristerne for udbredelse af togpassagerdata afkortes.

For så vidt angår mindre foretagender under de fastsatte tærskler, vil medlemsstaterne skulle indberette et "overordnet" tal for de aggregerede indikatorer i et særskilt bilag.

Kommissionen foreslår at lade kravet om indsamling af ulykkesdata udgå, eftersom disse oplysninger også indsamles af Det Europæiske Jernbaneagentur.

Endelig tages der i den foreslåede ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 hensyn til tilpasningerne i forhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår tildeling af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens intention om at forenkle reglerne for udarbejdelse af statistik over jernbanetransport i EU og om at afstemme de eksisterende udvalgsprocedurebestemmelser efter delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

Ordføreren er imidlertid af den mening, at dataindsamlingen bør udvides til også at omfatte data om jernbaneinfrastruktur, og at der skal opstilles flere målingsvariabler for statistikker om passagertransport, især hvad angår tværnationale togforbindelser, der bør være centrum for EU's transportpolitik. Ordføreren foreslår at tilføje enkelte klasser af data, såsom antal og type tog, medbragte cykler (baseret på artikel 6 i togpassagerforordningen) og antallet af nye eller eftermonterede støjsvage godsvogne udstyret med bremseklodser fremstillet af blandingsmaterialer (baseret på den nye forordning om Connecting Europe-faciliteten).

Ordføreren er endvidere af den opfattelse, at der er behov for at rationalisere de beføjelser, der tillægges Kommissionen, med henblik på at værne om Parlamentets særrettigheder.

Ordføreren mener, at kravet om indsamling af ulykkesdata ikke bør ophæves for Eurostats vedkommende. Der bør i stedet sikres og etableres et samarbejde om dataindsamling med Det Europæiske Jernbaneagentur. Endvidere skal der indføres et krav om indsamling af data om tildragelser, idet dette vil medvirke til at højne sikkerheden ved jernbanedriften.


PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker

Referencer

COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

Dato for høring af EP

30.8.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

10.9.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

10.9.2013

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

11.9.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Dato for vedtagelse

17.12.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Ivo Strejček

Dato for indgivelse

6.1.2014

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik