Διαδικασία : 2013/0297(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0002/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0002/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2014 - 9.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0197

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 821kWORD 248k
23.12.2013
PE 521.755v02-00 A7-0002/2014

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Michael Cramer

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα

(COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297 (COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0611),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0249/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0002/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Η Eurostat θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων στη συλλογή στοιχείων για τα σιδηροδρομικά ατυχήματα, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέπεια και την πλήρη συγκρισιμότητα των συλλεγόμενων στοιχείων. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων στον τομέα της σιδηροδρομικής ασφάλειας θα πρέπει να ενισχύεται συνεχώς.

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα συλλεγόμενα στοιχεία είναι συμβατά και συνεπή και να αποφευχθούν επίσης οιαδήποτε πιθανά προβλήματα λόγω της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από τη Eurostat στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πείρα που αποκομίστηκε από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003, η Επιτροπή αναφέρει ότι μακροπρόθεσμες εξελίξεις θα οδηγήσουν κατά πάσα πιθανότητα στην κατάργηση ή την απλούστευση των στοιχείων που έχουν ήδη συλλεχθεί δυνάμει του κανονισμού και ότι πρόθεση είναι η μείωση του χρόνου διαβίβασης των στοιχείων για τα ετήσια στοιχεία όσον αφορά τους επιβάτες τρένων.

(7) Στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πείρα που αποκομίστηκε από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003, η Επιτροπή αναφέρει ότι μακροπρόθεσμες εξελίξεις θα οδηγήσουν κατά πάσα πιθανότητα στην κατάργηση ή την απλούστευση των στοιχείων που έχουν ήδη συλλεχθεί δυνάμει του κανονισμού και ότι πρόθεση είναι η μείωση του χρόνου διαβίβασης των στοιχείων για τα ετήσια στοιχεία όσον αφορά τους επιβάτες τρένων. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να υποβάλλει εκθέσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(10) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και να λάβει υπόψη τη θέση του σιδηροδρομικού τομέα. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Όταν προετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τον σιδηροδρομικό τομέα προκειμένου να διασφαλίζει ότι λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η θέση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, ως παρόχων και χρηστών των στατιστικών που αφορούν τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον προσδιορισμό των πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχονται για τις εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα και τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή4.

(12) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον προσδιορισμό των πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχονται για τις εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα και τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων, όπως και σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη διάδοση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή (Eurostat). Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή4. Για την έγκριση αυτών των πράξεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία εξέτασης, λόγω του γενικού χαρακτήρα τους.

__________________

__________________

4 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

4 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 (άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 91/2003).

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημεία 24-30

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

αa) Στην παράγραφο 1 διαγράφονται τα σημεία 24-30.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σε αντιστοιχία με την τροπολογία για τη διατήρηση του παραρτήματος Η όσον αφορά τις στατιστικές σχετικά με τα ατυχήματα.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχεία β, δ, η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) στην παράγραφο 1, τα στοιχεία β), δ) και η) απαλείφονται·

α) στην παράγραφο 1, τα στοιχεία β) και δ) απαλείφονται·

Αιτιολόγηση

Σε αντιστοιχία με την τροπολογία για τη διατήρηση του παραρτήματος Η όσον αφορά τις στατιστικές σχετικά με τα ατυχήματα.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«ζα) στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές υποδομές (Παράρτημα Ζα)·».

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αβ) στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«1α. Η Eurostat συνεργάζεται στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ) στη συλλογή στοιχείων που αφορούν ατυχήματα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις προδιαγραφές των στοιχείων, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα στοιχεία που συλλέγονται σχετικά με τα σιδηροδρομικά ατυχήματα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων βάσει του στατιστικού παραρτήματος στην οδηγία 2009/149/ΕΚ σχετικά με τη σιδηροδρομική ασφάλεια είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα στοιχεία ατυχημάτων που συλλέγονται από τη Eurostat για τους άλλους τρόπους μεταφοράς.

Αιτιολόγηση

Οι στατιστικές για τα σιδηροδρομικά ατυχήματα θα πρέπει στο μέλλον να συλλέγονται μόνο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA), προκειμένου να αποφεύγονται επικαλύψεις όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων. Απαιτείται, όμως, στενή συνεργασία μεταξύ Eurostat και ERA όσον αφορά τα στοιχεία ατυχημάτων, κυρίως σε σχέση με τις προδιαγραφές τους.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 10, όσον αφορά την προσαρμογή του περιεχομένου των παραρτημάτων και των κατώτατων ορίων για την υποβολή εκθέσεων, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις.

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 10, όσον αφορά την προσαρμογή του περιεχομένου των παραρτημάτων και των κατώτατων ορίων για την υποβολή εκθέσεων, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι στατιστικές με βάση τα δεδομένα που καθορίζονται στα παραρτήματα Α, Γ, Ε, ΣΤ, Ζ και Λ, διαδίδονται από την Επιτροπή (Eurostat).

Οι στατιστικές με βάση τα δεδομένα που καθορίζονται στα παραρτήματα Α, Γ, Ε, ΣΤ, Ζ, Ζα, Η και Λ διαδίδονται από την Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο 12 μήνες μετά το τέλος της περιόδου στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα.

 

Οι ρυθμίσεις για τη διάδοση των αποτελεσμάτων εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Στο άρθρο 8, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«1a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των διαβιβαζόμενων στοιχείων.»

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Άρθρο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Το άρθρο 9 απαλείφεται.

(6) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Άρθρο 9

 

Έκθεση

 

Έως τις [ηη/μμ/εεεε] [τρία έτη μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού] και εν συνεχεία ανά τριετία, η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την επιτροπή στατιστικού προγράμματος, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή:

 

α) αξιολογεί τα οφέλη που προκύπτουν για την Ένωση, τα κράτη μέλη και τους παρόχους και χρήστες στατιστικών πληροφοριών, από τις παραγόμενες στατιστικές, σε σχέση με το κόστος τους·

 

β) αξιολογεί την ποιότητα των παραγόμενων στατιστικών, ιδίως όσον αφορά τις απώλειες στοιχείων, που προκύπτουν από τη διαγραφή απλουστευμένων εκθέσεων·

 

γ) εντοπίζει τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να επέλθουν βελτιώσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες υπό το πρίσμα των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.».

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες για να μειωθεί ο φόρτος που βαρύνει τους παρόχους στοιχείων δεν θα προκαλέσουν σημαντικές απώλειες όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων, κυρίως αυτών που προκύπτουν από τη διαγραφή απλουστευμένων εκθέσεων.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στο άρθρο 4 παράγραφος 5 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για το χρονικό διάστημα από τις [Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: να προστεθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού].

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στο άρθρο 4 παράγραφος 5 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις [Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: να προστεθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Παράρτημα I – στήλη 2 – σειρά 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Στο Παράρτημα Α, στήλη 2, σειρά 1

 

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«Αθόρυβες εμπορευματικές φορτάμαξες εξοπλισμένες εξ αρχής ή εκ των υστέρων με πέδιλα πέδησης από σύνθετο υλικό σε:

 

- αριθμό».

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Παραρτήματα Β, Δ, Η, Θ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Τα παραρτήματα Β, Δ, Η και Θ απαλείφονται.

(10) Τα παραρτήματα Β, Δ και Θ απαλείφονται.

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση σχετικά με τη συλλογή δεδομένων για τα ατυχήματα θα πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Παράρτημα ΣΤ – στήλη 2 – σειρά 1 – παράγραφοι 1 και 2 (νέες)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Το παράρτημα ΣΤ τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στη στήλη 2, σειρά 1, παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«–τονοχιλιόμετρα»·

 

β) Στη στήλη 2, σειρά 1, παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«– επιβατοχιλιόμετρα».

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 11 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Παράρτημα ΣΤ – στήλη 2 – σειρά 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β) Το παράρτημα ΣΤ τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στη στήλη 2, σειρά 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«- μερίδια των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών με βάση το τονοχιλιόμετρο σύμφωνα με την ακόλουθη κατάταξη ανά απόσταση:

 

– d ≤ 50 km

 

– 50 km < d ≤ 150 km

 

– 150 km < d ≤ 300 km

 

– 300 km < d ≤ 500 km

 

– 500 km < d ≤ 750 km

 

– 750 km < d ≤ 1000 km

 

– d > 1000 km·»

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 11 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Παράρτημα ΣΤ – στήλη 2 – σειρά 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11γ) Το παράρτημα ΣΤ τροποποιείται ως εξής:

 

β) Στη στήλη 2, η σειρά 3 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

«- Για «τόνους» και «τονοχιλιόμετρα»: Κάθε έτος»·

 

– για «αριθμό επιβατών» και «επιβατοχιλιόμετρα»: Κάθε πέντε έτη».

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 11 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Παράρτημα Η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11δ) Το παράρτημα Η τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στη στήλη 2, σειρά 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«- αριθμός συμβάντων (Πίνακας Η2)»·

 

β) Στη στήλη 2, σειρά 4, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Πίνακας Η2: Αριθμός ατυχημάτων και συμβάντων που σχετίζονται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων»·

 

γ) Στη στήλη 2, σειρά 7, παράγραφος 1, το τρίτο στοιχείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«- ατυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις καθώς και ατυχήματα που δεν προκαλούνται από σιδηροδρόμους»·

 

δ) Στη στήλη 2, σειρά 7, παράγραφος 2, το πρώτο στοιχείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«- συνολικός αριθμός ατυχημάτων και συμβάντων που σχετίζονται με τουλάχιστον ένα σιδηροδρομικό όχημα που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα, όπως ορίζονται από τον κατάλογο εμπορευμάτων που καλύπτει το Παράρτημα Κ»·

 

ε) Στη στήλη 2, σειρά 7, παράγραφος 2, το δεύτερο στοιχείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«- αριθμός τέτοιων ατυχημάτων και συμβάντων στα οποία ελευθερώνονται επικίνδυνα εμπορεύματα».

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Παραρτήματα ΙΒ και Ζ α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Προστίθεται το παράρτημα ΙΒ, ως έχει στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(12) Προστίθενται τα παραρτήματα Ζα και ΙΒ όπως αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενοποιείται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 91/2003 εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή του.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Γ – στήλη 2 – σειρά 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Παράρτημα Γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μηχανές εξοπλισμένες με ERTMS σε:

 

- αριθμό

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Γ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003

Παράρτημα Ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο Παράρτημα:

 

«Παράρτημα Ζα

 

Δεδομένα σχετικά με τις σιδηροδρομικές υποδομές

 

1. Αριθμός χιλιομέτρων σιδηροδρομικών υποδομών, εξοπλισμένων με ERTMS·

 

1α. Μήκος σε χιλιόμετρα του σιδηροδρομικού δικτύου που διαθέτει συνεχή εξοπλισμό με ERTMS (στο κράτος μέλος)·

 

2. Αριθμός των σημείων διασυνοριακών σιδηροδρομικών υποδομών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών με συχνότητα μεγαλύτερη της μιας ώρας, των δύο ωρών και συχνότητα μικρότερη των δύο ωρών·

 

3. Αριθμός των σημείων διασυνοριακών σιδηροδρομικών τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών ή φορτίου ή παροπλισμένων σιδηροδρομικών υποδομών·

 

4. Αριθμός σταθμών, που είναι προσβάσιμοι χωρίς εμπόδια για άτομα με μειωμένη κινητικότητα καθώς και για άτομα με αναπηρία.»


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 91/2003 τον οποίο η Επιτροπή προτείνει να τροποποιήσει, θεσπίζει κοινούς κανόνες για την παραγωγή στατιστικών της Ένωσης σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτό καλύπτουν την μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, και αφορούν επίσης δεδομένα τα οποία συλλέγονται για τις ροές κυκλοφορίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο καθώς και για τα ατυχήματα.

Η πρόταση της Επιτροπής

Η πρόταση απλοποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 91/2003 διατηρώντας μόνο «λεπτομερείς» απαιτήσεις αναφοράς και εγκαταλείποντας την σημερινή έννοια «απλοποιημένης αναφοράς», μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το βάρος για τα κράτη μέλη και για αυτούς που παρέχουν τα στοιχεία, χωρίς να υπάρξει σημαντική απώλεια στην ποιότητα των δεδομένων για την μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων με τους σιδηροδρόμους καθώς και μειώνοντας τα χρονοδιαγράμματα για τη διάδοση των δεδομένων σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών.

Για τις μικρότερες επιχειρήσεις κάτω από τα καθορισμένα κατώτατα όρια, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να αναφέρουν ένα «γενικό» μέγεθος για τους συγκεντρωτικούς δείκτες σε ξεχωριστό παράρτημα.

Η Επιτροπή προτείνει να καταργηθεί η απαίτηση για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με ατυχήματα, επειδή οι εν λόγω στατιστικές συλλέγονται επίσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ).

Τέλος, η προτεινόμενη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003 λαμβάνει υπόψη τις προσαρμογές στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη χορήγηση κατ’ εξουσιοδότηση καθώς και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή.

Η άποψη του εισηγητή

Ο εισηγητής σας χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να απλοποιήσει τους κανόνες για την δημιουργία στατιστικών της Ένωσης για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και να ευθυγραμμίσει τις υφιστάμενες διατάξεις επιτροπολογίας στις κατ’ εξουσιοδότηση και στις εκτελεστικές πράξεις.

Όμως ο εισηγητής εκφράζει την άποψη ότι η συλλογή δεδομένων θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω σε δεδομένα που αφορούν τις σιδηροδρομικές υποδομές και ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν περισσότερες μετρούμενες μεταβλητές στις στατιστικές σχετικά με τη μεταφορά επιβατών, κυρίως σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές συνδέσεις οι οποίες θα πρέπει να αποτελέσουν το επίκεντρο της πολιτικής ΕΕ στον τομέα των μεταφορών. Προτείνει να προστεθούν ορισμένες κατηγορίες δεδομένων, όπως ο αριθμός και ο τύπος των τρένων, τα μεταφερόμενα ποδήλατα (με βάση το άρθρο 6 του κανονισμού για τους επιβάτες σιδηροδρομικών γραμμών), ο αριθμός των νέων και των εκ των υστέρων εξοπλισμένων αθόρυβων βαγονιών εμπορευμάτων που διαθέτουν σύνθετα πέδιλα πέδησης (με βάση τον κανονισμό σχετικά με τον νέο μηχανισμό «συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

Ο εισηγητής σας εκφράζει επίσης την άποψη ότι υφίσταται ανάγκη για τον εξορθολογισμό των νομοθετικών εξουσιών που μεταβιβάζονται στην Επιτροπή ώστε να υπάρξει εγγύηση για τα προνόμια του Κοινοβουλίου.

Ο εισηγητής σας πιστεύει ότι η απαίτηση για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα ατυχήματα δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί από την Eurostat. Αντιθέτως, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνεργασία για τα δεδομένα που συλλέγονται και να υλοποιείται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Επιπλέον, θα πρέπει να προστεθεί απαίτηση για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με συμβάντα, επειδή αυτό συμβάλλει σε υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των σιδηροδρόμων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.8.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

10.9.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

10.9.2013

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

11.9.2013

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.12.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Strejček

Ημερομηνία κατάθεσης

6.1.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου