Menetlus : 2013/0297(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0002/2014

Esitatud tekstid :

A7-0002/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/03/2014 - 9.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0197

RAPORT     ***I
PDF 545kWORD 324k
23.12.2013
PE 521.755v02-00 A7-0002/2014

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Michael Cramer

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0611),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 388 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0249/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A7-0002/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Eurostat peaks tegema tihedat koostööd Euroopa Raudteeagentuuriga raudteel juhtunud õnnetuste kohta andmete kogumisel, et tagada kogutud andmete järjepidevus ja täielik võrreldavus. Euroopa Raudteeagentuuri osakaalu raudteeohutuse valdkonnas tuleks pidevalt suurendada.

 

Selgitus

Tõhus koostöö nimetatud kahe asutuse vahel on vajalik kogutud andmete omavahelise vastavuse ja järjepidevuse tagamiseks ning selleks, et vältida võimalikke katkestusi ülesannete Eurostatilt Euroopa Raudteeagentuurile üleandmise jooksul.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud aruandes määruse (EÜ) nr 91/2003 kohaldamisel saadud kogemuste kohta mainib komisjon, et pikemas perspektiivis tõenäoliselt kaotatakse määruse alusel juba kogutud andmed või lihtsustatakse neid ning et kavas on vähendada reisijate raudteeveo aastaandmete edastamise perioodi.

(7) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud aruandes määruse (EÜ) nr 91/2003 kohaldamisel saadud kogemuste kohta mainib komisjon, et pikemas perspektiivis tõenäoliselt kaotatakse määruse alusel juba kogutud andmed või lihtsustatakse neid ning et kavas on vähendada reisijate raudteeveo aastaandmete edastamise perioodi. Komisjon peaks jätkama korrapäraste aruannete esitamist selle kohta, kuidas käesolevat määrust rakendatakse.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Eriti oluline on, et komisjon viiks oma ettevalmistuste käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(10) Eriti oluline on, et komisjon viiks oma ettevalmistuste käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja võtaks arvesse raudteesektori seisukohti. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel konsulteerima raudteesektoriga, et tagada raudtee-ettevõtjate kui raudteestatistika andjate ja kasutajate seisukohtade piisav arvessevõtmine.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 91/2003 rakendamise ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused, et määrata kindlaks kvaliteeti ja tulemuste võrreldavust käsitlevate aruannete jaoks esitatavad andmed. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes4.

 

(12) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 91/2003 rakendamise ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused, et määrata kindlaks andmed, mida tuleb esitada aruannete tarvis, mis käsitlevad kvaliteeti ja tulemuste võrreldavust ning korda, kuidas komisjon (Eurostat) tulemusi levitab. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes4. Kõnealuste aktide üldist kohaldamisala arvestades tuleks need vastu võtta kontrollimenetlust kasutades.

__________________

__________________

4 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

4 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut artikli 1 lõike 1 punkti 4 kohta (määruse (EÜ) 91/2003 artikkel 7).

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 91/2003

Artikkel 3 – lõige 1 – punktid 24–30

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) Lõikes 1 jäetakse välja punktid 24–30.

välja jäetud

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga, mis puudutab õnnetuste andmeid sisaldava H lisa allesjätmist.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 91/2003

Artikkel 4 – lõige 1 – punktid b, d, h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) Lõike 1 punktid b, d ja h jäetakse välja.

(a) Lõike 1 punktid b ja d jäetakse välja.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga, mis puudutab õnnetuste andmeid sisaldava H lisa allesjätmist.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 91/2003

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a) Lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„g a) raudteetaristu andmed (G a lisa);”.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a b (uus)

Määrus (EÜ) nr 91/2003

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a b) Lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„1 a. Eurostat teeb Euroopa Raudteeagentuuriga (ERA) tihedat koostööd õnnetuste kohta andmete kogumisel, sh andmete nõuetele vastavuse seisukohast, et tagada, et ERA poolt direktiivi 2009/149/EÜ raudteeohutust käsitleva statistilise lisa alusel kogutud raudteeõnnetuste andmed on täielikult võrreldavad Eurostati kogutud muude transpordiliikidega seotud õnnetuste andmetega.”

Selgitus

Raudteeõnnetuste statistikat peaks topeltaruandluse vältimiseks tulevikus koguma ainult Euroopa Raudteeagentuur. Samas on vaja, et Eurostat ja Euroopa Raudteeagentuur teeksid õnnetuste andmete osas tihedat koostööd, eelkõige mis puudutab andmete nõuetele vastavust.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt d

Määrus (EÜ) nr 91/2003

Artikkel 4 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 10 vastu delegeeritud õigusakte, et kohandada lisade sisu ja lõigetes 1 ja 3 osutatud aruandluse piirmäärasid, et võtta arvesse majanduse ja tehnika arengut.

5. Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 10 vajaduse korral vastu delegeeritud õigusakte, et kohandada lisade sisu ja lõigetes 1 ja 3 osutatud aruandluse piirmäärasid, et võtta arvesse majanduse ja tehnika arengut.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 91/2003

Artikkel 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lisades A, C, E, F, G ja L nimetatud andmetel põhinevat ühenduse statistikat levitab komisjon (Eurostat).

Lisades A, C, E, F, G, G a, H ja L nimetatud andmetel põhinevat ühenduse statistikat levitab komisjon (Eurostat) hiljemalt 12 kuu möödumisel tulemustega seotud ajavahemiku lõpust.

 

Komisjon võtab tulemuste levitamise korra vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 91/2003

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Artiklisse 8 lisatakse järgmine lõige:

 

„1 a. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada edastavate andmete kvaliteet.”

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 91/2003

Artikkel 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Artikkel 9 jäetakse välja.

(6) Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

 

„Artikkel 9

 

Aruanne

 

Komisjon esitab [pp/kk/aaaa] [kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] ja pärast seda iga kolme aasta järel pärast statistikaprogrammi komiteega konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta. Selles aruandes:

 

a) hinnatakse kasu, mida liit, liikmesriigid, andmeesitajad ja -kasutajad saavad koostatud statistikast võrreldes andmete tootmiseks tehtud kulutustega;

 

b) hinnatakse koostatud statistika kvaliteeti, arvestades eelkõige andmekadu, mis tuleneb lihtsustatud andmeesituse kaotamisest;

 

c) tehakse saadud tulemuste põhjal kindlaks, milliseid valdkondi võiks parandada ja milliseid muudatusi oleks vaja teha.”.

Selgitus

Tuleb tagada, et pingutused andmete esitajate koormust vähendada ei viiks andmete kvaliteedi olulise halvenemiseni, eelkõige mis puudutab kvaliteedi halvenemist lihtsustatud andmeesituse kaotamise tagajärjel.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 91/2003

Artikkel 10 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 5 osutatud volitused delegeeritakse komisjonile määramata ajaks alates [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation].

Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 5 osutatud volitused delegeeritakse komisjonile viieks aastaks alates [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 91/2003

A lisa – veerg 2 – rida 1 – lõik 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) A lisa teise veeru esimesele reale

 

lisatakse järgmine lõik:

 

„liitpiduriklotsidega varustatud või moderniseeritud vähest müra tekitavad kaubavagunid:

 

– arvuliselt”.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 91/2003

B, D, H, I lisa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) B, D, H ja I lisa jäetakse välja.

(10) B, D ja I lisa jäetakse välja.

Selgitus

Nõue õnnetuste kohta andmeid koguda peaks endiselt kehtima nii Eurostati kui ka Euroopa Raudteeagentuuri jaoks.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 91/2003

F lisa – veerg 2 – rida 1 – lõigud 1 ja 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) F lisa muudetakse järgmiselt:

 

a) teise veeru esimese rea esimesele lõigule lisatakse järgmine taane:

 

„– tonnkilomeetrites”;

 

b) teise veeru esimese rea teisele lõigule lisatakse järgmine taane:

 

„– reisijakilomeetrites”.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 91/2003

F lisa – veerg 2 – rida 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b) F lisa muudetakse järgmiselt:

 

a) teise veeru esimesele reale lisatakse järgmine lõik:

 

„– vahemaapõhised raudtee kaubaveo osakaalud, mis põhinevad tonnkilomeetritel ja on liigendatud vahemaa alusel järgmiselt:

 

– d ≤ 50 km

 

– 50 km < d ≤ 150 km

 

– 150 km < d ≤ 300 km

 

– 300 km < d ≤ 500 km

 

– 500 km < d ≤ 750 km

 

– 750 km < d ≤ 1000 km

 

– d > 1000 km;”

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 91/2003

F lisa – veerg 2 – rida 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 c) F lisa muudetakse järgmiselt:

 

b) teise veeru kolmandat rida muudetakse järgmiselt:

 

„– tonnide ja tonnkilomeetrite kohta: igal aastal;

 

– reisijate arvu ja reisijakilomeetrite kohta: iga viie aasta järel.”

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 91/2003

H lisa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 d) H lisa muudetakse järgmiselt:

 

a) teise veeru esimesele reale lisatakse järgmine taane:

 

„– õnnetuste arv (tabel H2)”;

 

b) teise veeru neljanda rea teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Tabel H2: ohtlike kaupade veoga seotud õnnetuste ja intsidentide arv”;

 

c) teise veeru seitsmenda rea esimese punkti kolmas taane asendatakse järgmisega:

 

„– õnnetused raudteeületuskohtadel ja õnnetused, mida ei ole põhjustanud rongid”;

 

d) teise veeru seitsmenda rea teise punkti esimene taane asendatakse järgmisega:

 

„– selliste õnnetuste ja intsidentide koguarv, milles osales vähemalt üks K lisaga hõlmatud kaubaloendis määratletud ohtlikke kaupu vedav raudteesõiduk”;

 

e) teise veeru seitsmenda rea teise punkti teine taane asendatakse järgmisega:

 

„– selliste õnnetuste ja intsidentide arv, kus vabaneb ohtlikke aineid”.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 91/2003

L ja G a lisa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Lisatakse L lisa vastavalt käesoleva määruse lisale.

(12) Lisatakse G a ja L lisa vastavalt käesoleva määruse lisale.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1

Määrus (EÜ) nr 91/2003

Artikkel 13 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Kolme kuu jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist konsolideeritakse see määrusega (EÜ) nr 91/2003.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

C lisa – veerg 2 – rida 1 – lõik 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 91/2003

C lisa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ERTMSiga varustatud vedurid:

 

– arv

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

C a lisa (uus)

Määrus (EÜ) nr 91/2003

G a lisa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b) Lisatakse järgmine lisa:

 

„G a lisa

 

Raudteetaristu andmed

 

1. ERTMSiga varustatud raudteetaristu kilomeetrite arv;

 

1 a. ERTMSiga katkematult varustatud raudteevõrgu pikkus kilomeetrites (liikmesriikides);

 

2. raudteetaristu selliste piiriüleste punktide arv, mida kasutatakse reisijateveoks sagedamini kui kord tunnis, kord iga kahe tunni järel ja harvemini kui iga kahe tunni järel;

 

3. raudteetaristu selliste piiriüleste punktide arv, mida enam reisijate- või kaubaveoks ei kasutata, või lammutatud raudteetaristu;

 

4. piiratud liikumisvõimega isikutele ja puudega inimestele juurdepääsetavate tõketeta jaamade arv.”.


SELETUSKIRI

Taustteave

Määruses (EÜ) nr 91/2003, mille muutmiseks komisjon on ettepaneku esitanud, kehtestatakse ühised eeskirjad liidu raudteevedude kohta andmete kogumiseks. Selles raamistikus kogutud andmed hõlmavad kauba- ja reisijatevedu, samuti raudteevõrgu liiklusvoogusid ja õnnetusi.

Euroopa Komisjoni ettepanek

Ettepanekuga lihtsustatakse määrust (EÜ) nr 91/2003, jättes alles ainult „üksikasjaliku” andmeesituse nõuded ja loobudes praegusest „lihtsustatud” andmeesituse kontseptsioonist, mistõttu väheneb liikmesriikide ja vastajate koormus, samas kui kauba- ja reisijateveo andmete kvaliteet ei kannata ning väheneb reisijatevedu raudteel käsitlevate andmete levitamise aeg.

Kõige väiksemate ettevõtjate puhul, kes jäävad allapoole kindlaks määratud piirmäära, peavad liikmesriigid teatama koondnäitajate puhul koondarvu selleks ettenähtud eraldi lisas.

Komisjon teeb ettepaneku jätta välja nõue koguda andmeid õnnetuste kohta, kuna selliseid andmeid kogub juba Euroopa Raudteeagentuur.

Määruse (EÜ) nr 91/2003 kavandatavas muutmises võetakse arvesse ELi toimimise lepingusse tehtavaid muudatusi seoses delegeeritud ja rakendamisvolituste andmisega komisjonile.

Raportööri seisukoht

Raportöör peab komisjoni kavatsust lihtsustada liidu raudteeveo statistika kogumist ning kohandada olemasolevad komiteemenetluse sätted delegeeritud ja rakendusaktidele tervitatavaks.

Raportöör on siiski seisukohal, et andmete kogumine peaks laienema ka raudteetaristu andmetele ja et lisada tuleks rohkem mõõdetavaid näitajaid reisijateveo kohta, eelkõige seoses piiriüleste ühendustega, mis peaksid olema ELi transpordipoliitika keskmes. Raportöör teeb ettepaneku lisada mõned andmete kategooriad, nt rongide arv ja tüüp, jalgrataste vedu (rongireisijate määruse artikli 6 põhjal), liitpiduriklotsidega varustatud või moderniseeritud vähest müra tekitavate kaubavagunite arv (uue Euroopa ühendamise rahastu määruse põhjal).

Raportöör on ka arvamusel, et parlamendi eesõiguste tagamiseks on vaja komisjonile delegeeritavaid volitusi kohandada.

Raportöör on veendunud, et nõuet õnnetuste kohta andmeid koguda ei tohiks Eurostati puhul tühistada. Selle asemel tuleks hoopis tagada ja panna paika kogutud andmeid puudutav koostöö Euroopa Raudteeagentuuriga. Tuleks ka lisada nõue koguda andmeid intsidentide kohta, sest see aitab kaasa raudteeohutuse paremale tagamisele.


MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 91/2003 (raudteeveo statistika kohta seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega) muutmine

Viited

COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

EP-le esitamise kuupäev

30.8.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

10.9.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

10.9.2013

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

JURI

11.9.2013

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.12.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

5

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Ivo Strejček

Esitamise kuupäev

6.1.2014

Õigusteave - Privaatsuspoliitika