Menettely : 2013/0297(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0002/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0002/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/03/2014 - 9.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0197

MIETINTÖ     ***I
PDF 478kWORD 325k
23.12.2013
PE 521.755v02-00 A7-0002/2014

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista 16. päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Michael Cramer

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista 16. päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0611),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0249/2013),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–       ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A7‑0002/2014),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Eurostatin olisi tehtävä tiiviisti yhteistyötä Euroopan rautatieviraston kanssa rautatieonnettomuuksia koskevien tietojen keräämisessä, jotta varmistetaan, että saadut tiedot ovat yhtenäisiä ja täysin vertailukelpoisia. Euroopan rautatieviraston asemaa rautatieturvallisuuden alalla olisi parannettava jatkuvasti.

Perustelu

Kyseisten elinten tehokas yhteistyö on välttämätöntä, jotta kerätyt tiedot ovat yhteensopivia ja yhtenäisiä ja jotta vältetään mahdolliset häiriöt, jotka johtuvat vastuutehtävien siirtämisestä Eurostatilta Euroopan rautatievirastolle.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Euroopan parlamentille ja neuvostolle esittämässään kertomuksessa asetuksen (EY) N:o 91/2003 soveltamisesta saaduista kokemuksista komissio mainitsee, että pitkän aikavälin kehitys merkitsee todennäköisesti asetuksen nojalla jo kerättyjen tietojen poistamista tai yksinkertaistamista ja että aikomuksena on lyhentää rautatieliikenteen matkustajia koskevien vuosittaisten tietojen toimittamisaikaa.

(7) Euroopan parlamentille ja neuvostolle esittämässään kertomuksessa asetuksen (EY) N:o 91/2003 soveltamisesta saaduista kokemuksista komissio mainitsee, että pitkän aikavälin kehitys merkitsee todennäköisesti asetuksen nojalla jo kerättyjen tietojen poistamista tai yksinkertaistamista ja että aikomuksena on lyhentää rautatieliikenteen matkustajia koskevien vuosittaisten tietojen toimittamisaikaa. Komission olisi edelleen toimitettava säännöllisin väliajoin kertomuksia tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(10) On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja ottaa huomioon rautatiealan näkemykset. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Perustelu

Valmistellessaan ja laatiessaan delegoituja säädöksiä komission olisi kuultava rautatiealaa, jotta varmistetaan, että rautatieyhtiöiden näkemykset rautatietilastojen toimittajina ja käyttäjinä otetaan riittävällä tavalla huomioon.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Asetuksen (EY) N:o 91/2003 täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta tulosten laatua ja vertailtavuutta koskevia kertomuksia varten toimitettavien tietojen määrittämiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20114 mukaisesti.

(12) Asetuksen (EY) N:o 91/2003 täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta tulosten laatua ja vertailtavuutta koskevia kertomuksia varten toimitettavien tietojen määrittämiseksi sekä sellaisia järjestelyjä varten, joiden mukaisesti komissio (Eurostat) levittää tuloksia. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20114 mukaisesti. Kyseisiä säädöksiä hyväksyttäessä olisi noudatettava tarkastelumenettelyä säädösten yleisen soveltamisalan vuoksi.

__________________

__________________

4 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

4 EUVL L55, 28.2.2011, s. 13.

Perustelu

1 artiklan 1 kohdan 4 alakohtaan (asetuksessa (EY) N:o 91/2003 olevaan 7 artiklaan) tehty tarkistus.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 91/2003

3 artikla – 1 kohta – 24–30 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) Poistetaan 1 kohdan 24–30 alakohta.

Poistetaan.

Perustelu

Yhdenmukaistamisen syynä on onnettomuustilastoja koskevan liitteen H säilyttäminen.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 91/2003

4 artikla – 1 kohta – b, d ja h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) Poistetaan 1 kohdan b, d ja h alakohta.

a) Poistetaan 1 kohdan b ja d alakohta.

Perustelu

Yhdenmukaistamisen syynä on onnettomuustilastoja koskevan liitteen H säilyttäminen.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 91/2003

4 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”g a) tilastot rautatieinfrastruktuurista (liite G a);”

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 91/2003

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a b) Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”1 a. Eurostat tekee tiiviisti yhteistyötä Euroopan rautatieviraston kanssa rautatieonnettomuuksia koskevien tietojen keräämisessä, myös tietojen määrittelyn osalta, jotta varmistetaan, että rautatieviraston direktiivin 2009/149/EY liitteen nojalla keräämiä rautatieonnettomuuksia koskevia tietoja voidaan vertailla Eurostatin muista liikennemuodoista keräämien onnettomuustietojen kanssa.”

Perustelu

Rautatieonnettomuuksia koskevien tilastojen kerääminen olisi jatkossa tehtävä vain Euroopan rautatievirastossa, jotta vältetään kaksinkertaista raportointia. Eurostatin ja ERA:n on kuitenkin tehtävä tiiviisti yhteistyötä onnettomuustietojen alalla erityisesti tietojen määrittelyn osalta.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – d alakohta

Asetus (EY) N:o 91/2003

4 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”5. Siirretään komissiolle 10 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteiden sisällön ja edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ilmoittamiselle asetettujen kynnysarvojen mukauttamista talouden ja tekniikan kehityksen ottamiseksi huomioon.”

”5. Siirretään komissiolle 10 artiklan mukaisesti valta antaa tarvittaessa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteiden sisällön ja edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ilmoittamiselle asetettujen kynnysarvojen mukauttamista talouden ja tekniikan kehityksen ottamiseksi huomioon.”

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 91/2003

7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio (Eurostat) levittää liitteissä A, C, E, F, G ja L määritettyihin tietoihin perustuvat tilastot”.

Komissio (Eurostat) levittää liitteissä A, C, E, F, G, G a, H ja L määritettyihin tietoihin perustuvat tilastot viimeistään 12 kuukauden kuluessa sen ajanjakson päättymisestä, jota tulokset koskevat.

 

Komissio vahvistaa järjestelyt, joiden mukaisesti tulokset levitetään, 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 91/2003

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a) Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet toimitettujen tietojen laadun varmistamiseksi.”

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 91/2003

9 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

6) Poistetaan 9 artikla.

6) Korvataan 9 artikla seuraavasti:

 

”9 artikla

 

Mietintö

 

Komissio antaa tilasto-ohjelmakomiteaa kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta [… päivään …kuuta …] mennessä [kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Kertomuksessa on erityisesti:

 

a) arvioitava tuotettujen tilastojen unionille, jäsenvaltioille sekä tilastotietojen toimittajille ja käyttäjille tuottamia hyötyjä suhteessa niiden kustannuksiin;

 

b) arvioitava tuotettujen tilastojen laatua erityisesti sellaisen tietojen menettämisen osalta, joka johtuu yksinkertaistettujen ilmoitusten poistamisesta;

 

c) osoitettava alat, joilla tilastoja voidaan parantaa, ja muutokset, joita pidetään saatujen tulosten perusteella tarpeellisina.”

Perustelu

On varmistettava, että pyrkimykset vähentää tietojen toimittajien rasitetta eivät heikennä merkittävästi tietojen laatua, etenkään yksinkertaistettujen ilmoitusten poistamisen vuoksi.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 91/2003

10 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation].

Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi [julkaisutoimisto lisää muutosasetuksen voimaantulopäivämäärän] lähtien. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 9 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 91/2003

Liite A – 2 sarake – 1 rivi – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a) Lisätään liitteen A sarakkeen 2 riville 1

 

kohta seuraavasti:

 

”Hiljaiset tavaravaunut, joiden varusteluna on tai joihin on jälkikäteen asennettu komposiittimateriaaleista valmistetut jarrukengät:

 

lukumääränä.”

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta

Asetus (EY) N:o 91/2003

Liitteet B, D, H ja I

 

Komission teksti

Tarkistus

10) Poistetaan liitteet B, D, H ja I.

10) Poistetaan liitteet B, D ja I.

Perustelu

Onnettomuustietojen keräämistä koskeva vaatimus olisi säilytettävä sekä Eurostatilla että Euroopan rautatievirastolla.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 11 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 91/2003

Liite F – 2 sarake – 1 rivi – 1 ja 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a) Muutetaan liite F seuraavasti:

 

a) Lisätään sarakkeen 2 rivillä 1 olevaan 1 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

 

”– tonnikilometreinä”;

 

b) Lisätään sarakkeen 2 rivillä 1 olevaan 2 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

 

”– henkilökilometreinä”.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 11 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 91/2003

Liite F – 2 sarake – 1 rivi

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 b) Muutetaan liite F seuraavasti:

 

a) Lisätään sarakkeen 2 riville 1 kohta seuraavasti:

 

”– etäisyyden mukaan laskettu rautateiden tavaraliikennemuodon osuus, joka perustuu tonnikilometreihin seuraavien etäisyyksien mukaisesti:

 

d ≤ 50 km

 

50 km < d ≤ 150 km

 

150 km < d ≤ 300 km

 

300 km < d ≤ 500 km

 

500 km < d ≤ 750 km

 

750 km < d ≤ 1000 km

 

d > 1000 km;’

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 11 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 91/2003

Liite F – 2 sarake – 3 rivi

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 c) Muutetaan liite F seuraavasti:

 

b) Muutetaan sarakkeen 2 riviä 3 seuraavasti:

 

”– ’Tonnit’ ja ’tonnikilometrit’: joka vuosi;

 

’Matkustajamäärät’ ja ’matkustajakilometrit’: joka viides vuosi.”

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 11 d kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 91/2003

Liite H

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 d) Muutetaan liite H seuraavasti:

 

a) Lisätään sarakkeen 2 riville 1 luetelmakohta seuraavasti:

 

”– vaaratilanteiden määrä   (taulukko H2)”;

 

b) Korvataan sarakkeen 2 rivillä 4 oleva 2 kohta seuraavasti:

 

”Taulukko H2: niiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrä, joihin liittyy vaarallisten aineiden kuljetus”;

 

c) Korvataan sarakkeen 2 rivillä 7 olevan 1 kohdan 3 luetelmakohta seuraavasti:

 

”– tasoristeysonnettomuudet ja muut kuin junien aiheuttamat onnettomuudet”;

 

d) Korvataan sarakkeen 2 rivillä 7 olevan 2 kohdan 1 luetelmakohta seuraavasti:

 

”– niiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden kokonaismäärä, joihin liittyy vähintään yksi liitteessä K annetun tavaraluettelon mukaisia vaarallisia aineita kuljettava raidekulkuneuvo”;

 

e) Korvataan sarakkeen 2 rivillä 7 olevan 2 kohdan 2 luetelmakohta seuraavasti:

 

”– niiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrä, joissa vapautuu vaarallisia aineita”.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 12 kohta

Asetus (EY) N:o 91/2003

Liite L ja liite G a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

12) Lisätään liite L tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

12) Lisätään liitteet G a ja L tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 91/2003

13 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Se konsolidoidaan asetuksen (EY) N:o 91/2003 kanssa kolmen kuukauden kuluessa sen julkaisemisesta.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Liite C – 2 sarake – 1 rivi – 2 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 91/2003

Liite C

 

Komission teksti

Tarkistus

 

ERTMS-järjestelmällä varustetut veturit:

 

lukumääränä

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Liite C a (uusi)

Asetus (EY) N:o 91/2003

Liite G a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

11 b) Lisätään liite seuraavasti:

 

”Liite G a

 

Rautatieinfrastruktuuritiedot

 

1. Rautatieinfrastruktuurin, jossa on otettu käyttöön ERTMS-järjestelmä, kilometrimäärä;

 

1 a. Rautatieinfrastruktuurin, jossa on otettu käyttöön ERTMS-järjestelmä, pituus kilometreinä (jäsenvaltiossa);

 

2. Niiden rajat ylittävän rautatieinfrastruktuurin osuuksien määrä, joita käytetään matkustajaliikenteeseen useammin kuin kerran tunnissa, useammin kuin kahden tunnin välein ja harvemmin kuin kahden tunnin välein;

 

3. Niiden rajat ylittävien rataosuuksien määrä, joita ei käytetä matkustaja- tai tavaraliikenteeseen tai joiden rautatieinfrastruktuuri on purettu;

 

4. Niiden asemien määrä, jotka ovat esteettömiä ja liikuntarajoitteisten henkilöiden ja vammaisten henkilöiden saatavilla.”.


PERUSTELUT

Taustaa

Asetuksessa (EY) N:o 91/2003, jonka muuttamista komissio ehdottaa, vahvistetaan yhteiset säännöt unionin rautatieliikenteen tilastojen laatimista varten. Näissä puitteissa kerätyt tiedot kattavat tavara- ja henkilöliikenteen sekä rautatieverkon liikennevirroista ja onnettomuuksista kerätyt tiedot.

Komission ehdotus

Ehdotuksella yksinkertaistetaan asetusta (EY) N:o 91/2003 säilyttämällä ainoastaan ”yksityiskohtaiset” ilmoitusvaatimukset ja hylkäämällä nykyinen ”yksinkertaistetun” ilmoituksen käsite. Siten vähennetään jäsenvaltioille ja vastaajille koituvaa rasitetta ilman, että tavaroiden ja matkustajien rautatiekuljetuksia koskevien tietojen laatu heikkenee merkittävästi, ja lyhennetään rautateiden henkilöliikenteen tietojen levittämisen aikataulua.

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava täsmennettyjen kynnysarvojen alapuolelle jäävien pienempien yritysten osalta ”yhdistetty” luku aggregoitujen indikaattoreiden osalta erillisessä liitteessä.

Komissio ehdottaa, että onnettomuustilastojen keräämistä koskeva vaatimus poistetaan, koska myös Euroopan rautatievirasto kerää kyseisiä tilastoja.

Asetuksen (EY) N:o 91/2003 ehdotetussa muutoksessa otetaan lisäksi huomioon säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämistä komissiolle koskevat mukautukset Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen.

Esittelijän kanta

Esittelijä pitää myönteisenä komission aietta yksinkertaistaa unionin rautatieliikenteen tilastojen laatimista koskevia sääntöjä sekä mukauttaa nykyiset komitologiasäännökset delegoituihin säädöksiin ja täytäntöönpanosäädöksiin.

Esittelijä katsoo kuitenkin, että tietojen keräämistä olisi laajennettava rautatieinfrastruktuuria koskeviin tietoihin ja että henkilöliikennettä koskeviin tilastoihin olisi lisättävä enemmän mittausmuuttujia erityisesti rajat ylittävistä yhteyksistä, joiden olisi oltava EU:n liikennepolitiikan keskiössä. Esittelijä ehdottaa, että otetaan käyttöön joitakin uusia tietoluokkia, kuten junien määrä ja tyyppi, kuljetetut polkupyörät (rautatieliikenteen matkustajia koskevan asetuksen 6 artiklan perusteella) sekä sellaisten uusien ja jälkikäteen asennettujen hiljaisten tavaravaunujen määrä, joiden varusteluun kuuluvat komposiittimateriaaleista valmistetut jarrukengät (uuden Verkkojen Eurooppa -välineestä annetun asetuksen perusteella).

Esittelijä katsoo myös, että on tarpeen tehostaa komissiolle siirrettyä valtaa, jotta suojellaan parlamentin toimivaltuuksia.

Esittelijä katsoo, että onnettomuustilastojen keräämistä koskevaa vaatimusta ei pitäisi ottaa pois Eurostatilta. Sen sijaan olisi varmistettava, että kerättyjen tietojen osalta tehdään yhteistyötä Euroopan rautatieviraston kanssa. Lisäksi olisi otettava käyttöön vaatimus vaaratilanteita koskevien tietojen keräämisestä, sillä se edistää parempaa rautatieturvallisuutta.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Rautatieliikenteen tilastoista 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttaminen tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta

Viiteasiakirjat

COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.8.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

10.9.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

10.9.2013

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

11.9.2013

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.12.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Ivo Strejček

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.1.2014

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö