Postupak : 2013/0297(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0002/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0002/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/03/2014 - 9.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0197

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 663kWORD 368k
23.12.2013
PE 521.755v02-00 A7-0002/2014

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Michael Cramer

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0611),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0249/2013),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A7-0002/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Eurostat treba prisno surađivati s Europskom agencijom za željeznice pri prikupljanju podataka o željezničkim nesrećama kako bi se osigurala dosljednost i potpuna usporedivost prikupljenih podataka. Uloga Europske agencije za željeznice u području sigurnosti željezničkog prometa treba se stalno poboljšavati.

Obrazloženje

The efficient cooperation between both institutions is necessary in order to ensure that the collected data is compatible and consistent and to avoid any possible disruptions arising from the transition of responsibilities from Eurostat to the European Railway Agency.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) U svojem izvješću Europskom parlamentu i Vijeću o iskustvu stečenom pri primjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 Komisija napominje da će dugoročan razvoj vjerojatno dovesti do smanjenja ili pojednostavljenja podataka već prikupljenih u skladu s tom Uredbom te da je namjera smanjiti razdoblje prijenosa podataka za godišnje podatke o željezničkim prijevozu putnika.

(7) U svojem izvješću Europskom parlamentu i Vijeću o iskustvu stečenom pri primjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 Komisija napominje da će dugoročan razvoj vjerojatno dovesti do smanjenja ili pojednostavljenja podataka već prikupljenih u skladu s tom Uredbom te da je namjera smanjiti razdoblje prijenosa podataka za godišnje podatke o željezničkim prijevozu putnika. Komisija treba nastaviti redovno izrađivati izvješća o načinima provede ove Uredbe.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Od osobite je važnosti da Komisija u svom pripremnom radu provede odgovarajuća savjetovanja uključujući savjetovanja na razini stručnjaka. Komisija tijekom pripremanja i sastavljanja delegiranih akata treba osigurati istovremenu, pravovremenu i prikladnu dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(10) Od osobite je važnosti da Komisija u svom pripremnom radu provede odgovarajuća savjetovanja uključujući savjetovanja na razini stručnjaka i vodi računa o stajalištu željezničkog sektora. Komisija tijekom pripremanja i sastavljanja delegiranih akata treba osigurati istovremenu, pravovremenu i prikladnu dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

Obrazloženje

When preparing and drawing up delegated acts, the Commission should consult the rail sector to ensure that the position of rail companies, as providers and users of rail transport statistics, is sufficiently taken in to account.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 91/2003, potrebno je dodijeliti Komisiji provedbene ovlasti u vezi sa specificiranjem informacija koje će se dostaviti za izvješće o kvaliteti te usporedivosti rezultata. Navedene se ovlasti trebaju izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela koja se odnose na mehanizme kojima države članice kontroliraju izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije4.

(12) Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 91/2003, potrebno je dodijeliti Komisiji provedbene ovlasti u vezi sa specificiranjem informacija koje će se dostaviti za izvješće o kvaliteti i usporedivosti rezultata te o dogovorima o širenju rezultata, što obavlja Komisija (Eurostat). Navedene se ovlasti trebaju izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela koja se odnose na mehanizme kojima države članice kontroliraju izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije4. Postupak ispitivanja treba se koristiti za usvajanje tih akata s obzirom na njihovo opće područje primjene.

__________________

__________________

4 SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

4 SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

Obrazloženje

See amendment to Article 1-paragraph 1 - point 4 (Article 7 of Regulation (EC) 91/2003).

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 91/2003

Članak 3. – stavak 1. – točke 24. – 30.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) u stavku 1. brišu se točke 24. – 30.

Briše se.

Obrazloženje

In line with the amendment on keeping in the Annex H on statistics on accidents.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 91/2003

Članak 4. – stavak 1. – točke b, d, h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) u stavku 1. točke b), d) i h) brišu se.

(a) U stavku 1. brišu se točke b), i d).

Obrazloženje

In line with the amendment on keeping in the Annex H on statistics on accidents.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2. – podtočka aa (nova)

Uredba (EZ) br. 91/2003

Članak 4. – stavak 1. – točka ga (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) U stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

statistike o željezničkoj infrastrukturi (Prilog Ga);”

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2. – podtočka ab (nova)

Uredba (EZ) br. 91/2003

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab) U stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

 

„1a. Eurostat prisno surađuje s Europskom agencijom za željeznice pri prikupljanju i obradi podataka o željezničkim nesrećama, kako bi se osiguralo da su podaci o željezničkim nesrećama koje je prikupila Europska agencija za željeznice u skladu s Prilogom Direktivi 2009/149/EZ o sigurnosti željeznica u potpunosti usporedivi s podacima koje je prikupio Eurostat u vezi s drugim načinima prijevoza.”

Obrazloženje

Statistics on railway accidents should in the future be collected only by ERA in order to avoid double reporting. But close cooperation between Eurostat and ERA on accident data is needed, especially with respect to data qualifications.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2. – podtočka d

Uredba (EZ) br. 91/2003

Članak 4. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Komisija ima ovlasti donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10. u vezi s prilagođavanjem sadržaja priloga i graničnih vrijednosti za izvještavanje kako je navedeno u stavcima 1. i 3. kako bi se u obzir uzele tehničke i gospodarske promjene.

5. Komisija ima ovlasti donijeti delegirane akte, po potrebi, u skladu s člankom 10. u vezi s prilagođavanjem sadržaja priloga i graničnih vrijednosti za izvještavanje kako je navedeno u stavcima 1. i 3. kako bi se u obzir uzele tehničke i gospodarske promjene.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 91/2003

Članak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Statistiku koja se temelji na podacima iz Priloga A, C, E, F, G i L objavljuje Komisija (Eurostat).

Statistiku koja se temelji na podacima iz Priloga A, C, E, F, G, Ga, H i L objavljuje Komisija (Eurostat) najkasnije 12 mjeseci nakon isteka razdoblja na koje se rezultati odnose.

 

Komisija usvaja dogovore o širenju rezultata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 2.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EZ) br. 91/2003

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) U članku 8. umeće se sljedeći stavak:

 

„1a. Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale kvalitetu dostavljenih podataka.”

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Članak 1 – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 91/2003

Članak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Briše se članak 9.

(6) Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Članak 9.

 

Izvješće

 

Do [dd/mm/gggg] [tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] i poslije toga svake tri godine Komisija nakon savjetovanja s Odborom za statistički program, Europskom parlamentu i Vijeću predaje izvješće o provedbi ove Uredbe. U tom se izvješću posebno:

 

(a) ocjenjuju pogodnosti za Uniju, države članice te pružatelje i korisnike statističkim podacima iz dobivene statistike, u odnosu na njihove troškove;

 

(b) ocjenjuje kakvoća dobivenih statističkih podataka, posebno kad je riječ o gubicima podataka koji su posljedica ukidanja pojednostavljenog izvještavanja;

 

(c) utvrđuju područja za moguća poboljšanja te bilo kakve izmjene koje se smatraju potrebnima s obzirom na dobivene rezultate.”

Obrazloženje

It must be ensured that efforts to lower the burden on data providers does not result in a substantial loss of data quality, especially those resulting from the deletion of the simplified reporting.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 91/2003

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 5. dodjeljuju se Komisiji za razdoblje od [Ured za publikacije: umetnite točan datum stupanja na snagu Uredbe o izmjenama].

Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 5. dodjeljuju se Komisiji na razdoblje od pet godina od [Ured za publikacije: umetnite točan datum stupanja na snagu Uredbe o izmjenama]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 9.a (nova)

Uredba (EZ) br. 91/2003

Prilog A – stupac 2. – redak 1. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) U prilogu A, stupcu 2., redu 1.

 

dodaje se sljedeći stavak:

 

„Tihi teretni vagoni opremljeni kompozitnim kočnim blokovima ili uz njihovu nadogradnju:

 

- broj”.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 91/2003

Prilozi B, D, H, I

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Prilozi B, D, H, i I brišu se.

(10) Prilozi B, D i I brišu se.

Obrazloženje

The requirement to collect data on accidents should stay with both Eurostat and European Rail Agency.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 11.a (nova)

Uredba (EZ) br. 91/2003

Prilog F – stupac 2. – redak 1. – stavci 1. i 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a) Prilog F mijenja se kako slijedi:

 

(a) U stupcu 2. redu 1. stavku 1. dodaje se sljedeća alineja:

 

„tonskim kilometrima”;

 

(b) U stupcu 2. redu 1. stavku 2. dodaje se sljedeća alineja:

 

„putničkim kilometrima”.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 11.b (nova)

Uredba (EZ) br. 91/2003

Prilog F. – stupac 2. – red 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b) Prilog F mijenja se kako slijedi:

 

(a) U stupcu 2. redu 1. dodaje se sljedeći stavak:

 

„ ‒ udjele željezničkog prijevoza tereta koji se temelje na udaljenosti u tonama po kilometru prema sljedećem modelu raščlambe:

 

– d ≤ 50 km

 

– 50 km < d ≤ 150 km

 

– 150 km < d ≤ 300 km

 

– 300 km < d ≤ 500 km

 

– 500 km < d ≤ 750 km

 

– 750 km < d ≤ 1000 km

 

– d > 1000 km;’

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 11.c (nova)

Uredba (EZ) br. 91/2003

Prilog F. – stupac 2. – red 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11c) Prilog F mijenja se kako slijedi:

 

(b) U stupcu 2. red 3. mijenja se kako slijedi:

 

„‒ za „tone” i „tone po kilometru”: svake godine”;

 

‒ Za „broj putnika” i „putnika po kilometru”: svakih pet godina”.

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 11.d (nova)

Uredba (EZ) br. 91/2003

Prilog H

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11d) Prilog H mijenja se kako slijedi:

 

(a) U stupcu 2. redu 1. dodaje se sljedeća alineja:

 

„- broj slučajeva (tablica H2)”;

 

(b) U stupcu 2. redu 4., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Tablica H2: broj nesreća i slučajeva koji uključuju prijevoz opasnih tvari”;

 

(c) U stupcu 2. redu 7. stavku 1. Treća alineja zamjenjuje se sljedećim:

 

„- nesreće na željezničko-cestovnim prijelazima u razini i one koje nisu uzrokovane vlakovima”;

 

(d) U stupcu 2. redu 7. stavku 2. prva alineja zamjenjuje se sljedećim:

 

„-ukupan broj nesreća i slučajeva u kojima sudjeluje najmanje jedno željezničko vozilo koje prevozi opasne tvari kako su određene u popisu tvari u Prilogu K”;

 

(e) U stupcu 2. redu 7. stavku 2. druga alineja zamjenjuje se sljedećim:

 

„- broj takvih nesreća i slučajeva s oslobađanjem opasnih tvari”.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 91/2003

Prilozi L i Ga (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Prilog L mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(12) Prilozi G a i L dodaju se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Uredba (EZ) br. 91/2003

Članak 13. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadeset dana nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba stupa na snagu dvadeset dana nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije. U roku od tri mjeseca od objave sjedinjuje se s Uredbom (EZ) br. 91/2003.

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Prilog C – stupac 2. – redak 1. – stavak 2.a (novi)

Uredba (EZ) br. 91/2003

Prilog C

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Lokomotive opremljene sustavom ERTMS:

 

- broj

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Prilog Ca (novi)

Uredba (EZ) br. 91/2003

Prilog Ga (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b) Umeće se sljedeći Prilog:

 

„Prilog Ga

 

Podaci o željezničkoj infrastrukturi

 

1. Broj kilometara željezničke infrastrukture opremljene sustavom ERTMS;

 

1a. Duljina željezničke mreže neprekidno opremljene sustavom ERTMS (u državi članici) izražena u kilometrima;

 

2. Broj prekograničnih točaka željezničke infrastrukture korištenih za prijevoz putnika češće od svakog sata, svaka dva sata i rijeđe od svaka dva sata;

 

3. Broj prekograničnih željezničkih točaka koje se više ne koriste za putnika ili prijevoza tereta ili demontirane željezničke infrastrukture;

 

4. Broj stanica bez prepreka dostupnih osobama sa smanjenom pokretljivošću i osobama s invaliditetom.”.


EXPLANATORY STATEMENT

Background

Regulation (EC) No 91/2003, which the Commission proposes to amend, establishes common rules for the production of Union rail transport statistics. Data collected within this framework cover goods and passenger transport, as well as data collected on traffic flows on the rail network and on accidents.

The Commission proposal

The proposal simplifies Regulation (EC) No 91/2003 by preserving only ‘detailed’ reporting requirements and abandoning the current concept of ‘simplified’ reporting, thus reducing the burden on Member States and respondents, with no significant loss in the quality of data for the transport of goods and passengers by rail, and shortening the timelines for disseminating passenger rail data.

For smaller undertakings below the specified thresholds, Member States would have to report an 'overall' figure for aggregated indicators in a separate Annex.

The Commission proposes to delete the requirement to collect data on accidents, as these statistics are also collected by the European Rail Agency (ERA).

Finally, the proposed amendment of Regulation (EC) No 91/2003 takes into account the adjustments to the Treaty on the Functioning of the European Union, as regards granting the Commission delegated and implementing powers.

Rapporteur’s view

Your Rapporteur welcomes the Commission’s intention to simplify rules for the generation of Union rail transport statistics, and to align the existing comitology provisions to delegated and implementing acts.

However, the Rapporteur is of the opinion that data collection should be extended further to rail infrastructure data, and that more measurement variables in statistics on passenger transport should be included, in particular with regard to cross-border connections that should be at the heart of the EU’s transport policy. He proposes to add a few classes of data, such as the number and type of trains, bicycles carried (based on Article 6 of the Rail Passenger Regulation), the number of new and retro-fitted silent freight waggons equipped with composite brake blocks (based on the new Connecting Europe Facility (CEF) Regulation).

Your Rapporteur is also of the opinion that there is a need for streamlining the powers delegated to the Commission to safeguard the Parliament’s prerogatives.

Your Rapporteur believes that the requirement to collect data on accidents should not be taken away from Eurostat. Instead, cooperation on data collected has to be ensured and put in place with the European Rail Agency. Moreover, a requirement to collect data on incidents has to be added, since this contributes to a higher level of rail safety.


POSTUPAK

Naslov

Izmjena Uredbe (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama

Referentni dokumenti

COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.8.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

10.9.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

10.9.2013

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

11.9.2013

 

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Datum usvajanja

17.12.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Ivo Strejček

Datum podnošenja

6.1.2014

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti