Eljárás : 2013/0297(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0002/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0002/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 11/03/2014 - 9.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0197

JELENTÉS     ***I
PDF 582kWORD 376k
23.12.2013
PE 521.755v02-00 A7-0002/2014

a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Michael Cramer

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0611),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0249/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A7-0002/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az Eurostatnak szorosan együtt kell működnie az Európai Vasúti Ügynökséggel a vasúti balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében, hogy biztosítsa a beszerzett adatok következetességét és teljes mértékű összehasonlíthatóságát. Az Európai Vasúti Ügynökség vasútbiztonság terén betöltött szerepét folyamatosan erősíteni kell.

Indokolás

A két intézmény között hatékony együttműködésre van szükség, hogy biztosítani lehessen az összegyűjtött adatok összeegyeztethetőségét és következetességét, valamint hogy elkerülhetőek legyenek az Eurostat felelősségi köreinek az Európai Vasúti Ügynökségre ruházásából eredő esetleges zavarok.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A 91/2003/EK rendelet alkalmazása kapcsán szerzett tapasztalatokról szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett jelentésében a Bizottság megemlíti, hogy a hosszú távú fejlesztések vélhetően a rendelet alkalmazásában már összegyűjtött adatok figyelmen kívül hagyását vagy egyszerűsítését vonják maguk után, továbbá jelzi, hogy szándékában áll rövidíteni a vasúti személyszállításra vonatkozó éves adatok továbbítási időszakát.

(7) A 91/2003/EK rendelet alkalmazása kapcsán szerzett tapasztalatokról szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett jelentésében a Bizottság megemlíti, hogy a hosszú távú fejlesztések vélhetően a rendelet alkalmazásában már összegyűjtött adatok figyelmen kívül hagyását vagy egyszerűsítését vonják maguk után, továbbá jelzi, hogy szándékában áll rövidíteni a vasúti személyszállításra vonatkozó éves adatok továbbítási időszakát. A Bizottságnak továbbra is rendszeres időközönként jelentést kell tennie arról, hogy milyen módon hajtják végre ezt a rendeletet.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Különösen fontos, hogy előkészítő munkája során a Bizottság – többek között szakértői szinten – mindvégig megfelelő konzultációkat folytasson. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során biztosítania kell a releváns dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, kellő időben történő és megfelelő benyújtását.

(10) Különösen fontos, hogy előkészítő munkája során a Bizottság – többek között szakértői szinten – mindvégig megfelelő konzultációkat folytasson és vegye figyelembe a vasúti ágazat álláspontját. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során biztosítania kell a releváns dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, kellő időben történő és megfelelő benyújtását.

Indokolás

A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és szövegezése során konzultálnia kell a vasúti ágazattal annak biztosítása érdekében, hogy a vasúttársaságok – a vasúti közlekedésre vonatkozó statisztikák szolgáltatói és felhasználói – álláspontját kellőképpen figyelembe vegyék.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A 91/2003/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni az eredmények minőségére és összehasonlíthatóságára vonatkozó jelentésekhez biztosítandó információk részletes meghatározása tekintetében. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek4 megfelelően kell gyakorolni.

(12) A 91/2003/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni az eredmények minőségére és összehasonlíthatóságára, valamint az eredmények Bizottság (Eurostat) általi terjesztésével kapcsolatos szabályokra vonatkozó jelentésekhez biztosítandó információk részletes meghatározása tekintetében. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek4 megfelelően kell gyakorolni. Általános hatáskörükre tekintettel e jogi aktusok elfogadására vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni.

__________________

__________________

4 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

4 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Indokolás

Lásd az 1. cikk (1) bekezdése 4. pontjának módosítását (a 91/2003/EK rendelet 7. cikke).

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – a pont

91/2003/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 24-30 pontok

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Az (1) bekezdésben a 24–30. pontot el kell hagyni.

törölve

Indokolás

A baleseti statisztikákról szóló H. melléklet megtartásáról szóló módosítással összhangban.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont – a pont

91/2003/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – b, d, h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Az (1) bekezdésben a b), a d) és a h) pontot el kell hagyni.

a) Az (1) bekezdésben a b) és a d) pontot el kell hagyni.

Indokolás

A baleseti statisztikákról szóló H. melléklet megtartásáról szóló módosítással összhangban.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont – a a pont (új)

91/2003/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) Az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„ga) a vasúti infrastruktúrára vonatkozó statisztikák (Ga. melléklet);”

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont – a b pont (új)

91/2003/EK rendelet

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab) Az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„(1a) Az Eurostat szorosan együttműködik az Európai Vasúti Ügynökséggel (ERA) a balesetekre vonatkozó adatgyűjtés – többek között az adatok hitelesítése – tekintetében, hogy biztosítsa az ERA által a 2009/149/EK irányelv vasúti biztonságról szóló mellékletének megfelelően gyűjtött, a vasúti balesetekkel kapcsolatos adatok teljes mértékű összehasonlíthatóságát az Eurostat által a többi közlekedési módra vonatkozóan gyűjtött baleseti adattal.”

Indokolás

A kettős jelentéstétel elkerülése érdekében a jövőben kizárólag az ERA-nak kellene a vasúti balesetekre vonatkozó statisztikai adatok gyűjtésével foglalkoznia. Azonban a balesetekre vonatkozó adatok – különösen az adatok hitelesítése – tekintetében az Eurostat és az ERA között szoros együttműködésre van szükség.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont – d pont

91/2003/EK rendelet

4 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A gazdasági és műszaki fejlemények figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékletek tartalmának, valamint a jelentéstétel során az (1) és (3) bekezdés szerint alkalmazott küszöbértékeknek a kiigazítása tekintetében.

(5) A gazdasági és műszaki fejlemények figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy szükség esetén a 10. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékletek tartalmának, valamint a jelentéstétel során az (1) és (3) bekezdés szerint alkalmazott küszöbértékeknek a kiigazítása tekintetében.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

91/2003/EK rendelet

7 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az A., C., E., F., G. és L. mellékletben meghatározott adatokon alapuló statisztikai adatokat a Bizottság (Eurostat) terjeszti.

Az A., C., E., F., G., Ga., H. és L. mellékletben meghatározott adatokon alapuló statisztikai adatokat a Bizottság (Eurostat) terjeszti azon időszak végét követő 12 hónapon belül, amelyre az eredmények vonatkoznak.

 

A Bizottság az eredmények terjesztésével kapcsolatos szabályokat fogad el a 11. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárással összhangban.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 a pont (új)

91/2003/EK rendelet

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. A 8. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a továbbított adatok minőségének biztosításáért.”

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

91/2003/EK rendelet

9 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A 9. cikket el kell hagyni.

6. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„9. cikk

 

Jelentés

 

[év/hónap/nap]-ig [e rendelet hatálybalépésének időpontjától számított három éven belül], és azután háromévenként a Bizottság a statisztikai programbizottsággal folytatott konzultációt követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. A jelentés különösen:

 

a) értékeli az Unió, a tagállamok, valamint a statisztikai adatok szolgáltatóinál és felhasználóinál jelentkező, költségeikhez viszonyított hasznot;

 

b) értékeli az előállított statisztikák minőségét, különös tekintettel az egyszerűsített jelentéstétel eltörléséből következő adatveszteségekre;

 

c) azonosítja a kapott eredmények fényében szükségesnek minősülő lehetséges fejlesztések és módosítások körét.”

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az adatszolgáltatók terheinek csökkentésére irányuló erőfeszítések – különösen az egyszerűsített jelentéstétel eltörlésére irányulók – ne vezessenek az adatok minőségének jelentős romlásához.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 7 pont

91/2003/EK rendelet

10 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás határozatlan időre szól, [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation]-tól/-től kezdődő hatállyal.

A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás ötéves időszakra szól, [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 9 a pont (új)

91/2003/EK rendelet

A melléklet – 2 oszlop – 1 sor – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. Az A. melléklet 2. oszlopának 1. sora

 

a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„Kompozit féktuskókkal felszerelt vagy utólag felszerelt csendes áruszállító vagonok:

 

– száma”.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 10 pont

91/2003/EK rendelet

B, D, H, I mellékletek

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. A B., a D., a H. és az I. mellékleteket el kell hagyni.

10. A B., a D. és az I. mellékleteket el kell hagyni.

Indokolás

A balesetekkel kapcsolatos adatok gyűjtésére vonatkozó kötelezettségnek az Eurostatra és az Európai Vasúti Ügynökségre egyaránt vonatkoznia kell.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 11 a pont (új)

91/2003/EK rendelet

F melléklet – 2 oszlop – 1 sor – 1 és 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. Az F. melléklet a következőképpen módosul:

 

a) A 2. oszlop 1. sorának (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„– tonna-kilométerben”;

 

b) A 2. oszlop 1. sorának (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„– utaskilométerben”.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 11 b pont (új)

91/2003/EK rendelet

F melléklet – 2 oszlop – 1 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11b. Az F. melléklet a következőképpen módosul:

 

a) A 2. oszlop 1. sora a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„– távolságalapú vasúti áruszállítás modális részesedése tonnakilométerben, az alábbi távolságok szerinti bontásban:

 

 

– d ≤ 50 km

 

– 50 km < d ≤ 150 km

 

– 150 km < d ≤ 300 km

 

– 300 km < d ≤ 500 km

 

– 500 km < d ≤ 750 km

 

– 750 km < d ≤ 1000 km

 

– d > 1000 km;”

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 11 c pont (új)

91/2003/EK rendelet

F melléklet – 2 oszlop – 3 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11c. Az F. melléklet a következőképpen módosul:

 

b) A 2. oszlop 3. sora a következőképpen módosul:

 

„– A „tonna” és a „tonnakilométer” esetében: évente”;

 

– Az „utasok száma” és az „utaskilométer” esetében: ötévente”.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 11 d pont (új)

91/2003/EK rendelet

H melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11d. A H. melléklet a következőképpen módosul:

 

a) A 2. oszlop 1. sora a következő ponttal egészül ki:

 

„– A balesetek száma (H2. táblázat)”;

 

b) A 2. oszlop 4. sorának (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„H2 táblázat: a veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos balesetek és események száma”;

 

c) A 2. oszlop 7. sora (1) bekezdésének harmadik pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„– szintbeli kereszteződésekben történt és nem vonatok által okozott balesetek”;

 

d) A 2. oszlop 7. sora (2) bekezdésének első pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„– azon balesetek és események összes száma, amelyben legalább egy olyan vasúti kocsi vesz részt, amely a K. melléklet árulistájában meghatározott veszélyes árut szállít”;

 

e) A 2. oszlop 7. sora (2) bekezdésének második pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„– az olyan balesetek és események száma, amelyben veszélyesáru-kibocsátás történik.”

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 12 pont

91/2003/EK rendelet

L és G a mellékletek (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. A rendelet e rendelet mellékletének „L. melléklet” című részével egészül ki.

12. A rendelet e rendelet mellékletének „Ga. melléklet” és „L. melléklet” című részével egészül ki.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

91/2003/EK rendelet

13 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A kihirdetésétől számított három hónapon belül össze kell vonni a 91/2003/EK rendelettel.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

C melléklet – 2 oszlop – 1 sor – 2 a bekezdés (új)

91/2003/EK rendelet

C melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ERMTS-sel felszerelt mozdonyok:

 

 

– száma

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

C a melléklet (új)

91/2003/EK rendelet

G a melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11b. A szöveg a következő melléklettel egészül ki:

 

„Ga. melléklet

 

A vasúti infrastruktúra adatai

 

1. Az ERTMS-sel felszerelt vasúti infrastruktúra kilométereinek száma;

 

1a. A vasúti hálózat ERTMS-sel folyamatosan felszerelt hossza (a tagállamban) kilométerben;

 

2. A személyszállítás céljából egy órás, illetve két órás időköznél gyakrabban, valamint két órás időköznél ritkábban igénybe vett vasúti infrastruktúra határokon átnyúló pontjainak száma;

 

3. A személyszállítás vagy teherszállítás szempontjából elhagyott vagy leszerelt vasúti infrastruktúra határokon átnyúló pontjainak száma;

 

4. Az akadálymentes, mozgáskorlátozott személyek és fogyatékossággal élők által hozzáférhető állomások száma.”


INDOKOLÁS

Háttér

Az 1365/2006/EK rendelet, amelyet a Bizottság módosítani javasol, közös szabályokat állapít meg az uniós vasúti szállítással kapcsolatos statisztikák előállítására vonatkozóan. Az ennek keretében gyűjtött adatok az áru- és személyszállításra, valamint a vasúthálózat forgalmi áramlására és a balesetekre vonatkoznak.

A bizottsági javaslat

A javaslat egyszerűsíti a 91/2004/EK rendeletet azáltal, hogy csak a „részletes” jelentéstételre vonatkozó kötelezettséget tartja meg, és megszünteti az „egyszerűsített” jelentéstétel jelenlegi koncepcióját, így egyrészt anélkül csökkenti a tagállamok és a válaszadók terheit, hogy a vasúti áru- és személyszállítással kapcsolatos adatok minőségében lényeges romlás következne be, másrészt csökkenti a vasúti személyszállítással kapcsolatos adatok terjesztésének időkereteit.

A meghatározott küszöbértékek alatti legkisebb vállalkozások tekintetében a tagállamoknak egy külön mellékletben az összesített mutatókra vonatkozó „összesített” adatot kellene közölniük.

A Bizottság a balesetekkel kapcsolatos adatok gyűjtésére vonatkozó kötelezettség eltörlését javasolja, mivel ezeket a statisztikákat az Európai Vasúti Ügynökség is gyűjti.

Végezetül a 91/2003/EK rendelet módosítására tett javaslat figyelembe veszi az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek megfelelő kiigazításokat a Bizottság számára biztosított felhatalmazás és végrehajtási hatáskörök tekintetében.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy egyszerűsítse az uniós vasúti szállítással kapcsolatos statisztikák előállítására vonatkozó szabályokat, továbbá hogy összehangolja a meglévő komitológiai rendelkezéseket a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási aktusokkal.

Az előadó azonban úgy véli, hogy az adatgyűjtést tovább kell bővíteni a vasúti infrastruktúrával kapcsolatos adatokra is, valamint hogy több mérési változót kell szerepeltetni a személyszállításra vonatkozó statisztikákban, különös tekintettel a határokon átnyúló összeköttetésekre, amelyeknek az EU közlekedési politikájának középpontjában kell állniuk. Az előadó néhány – többek között a következőket érintő – adatosztály hozzáadását javasolja: a vonatok száma és típusa, a szállított kerékpárok (a vasúti személyszállításról szóló rendelet 6. cikke alapján), a kompozit féktuskókkal újonnan vagy utólag felszerelt csendes áruszállító vagonok száma (az európai összekapcsolódási eszközről szóló új rendelet alapján).

Az előadó úgy véli továbbá, hogy a Parlament előjogainak megvédése érdekében ésszerűsíteni kell a Bizottságra ruházott hatásköröket.

Az előadó úgy véli, hogy a balesetekkel kapcsolatos adatok gyűjtésére vonatkozó kötelezettséget nem szabad elvenni az Eurostattól. Inkább biztosítani és működtetni kell az Európai Vasúti Ügynökséggel való együttműködést a gyűjtött adatok tekintetében. Továbbá be kell vezetni a balesetekkel kapcsolatos adatok gyűjtésére vonatkozó kötelezettséget, mivel ez hozzájárul a magasabb szintű vasúti biztonsághoz.


ELJÁRÁS

Cím

A vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.8.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

10.9.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

10.9.2013

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

11.9.2013

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Az elfogadás dátuma

17.12.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Ivo Strejček

Benyújtás dátuma

6.1.2014

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat