Procedūra : 2013/0297(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0002/2014

Pateikti tekstai :

A7-0002/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/03/2014 - 9.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0197

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 727kWORD 516k
23.12.2013
PE 521.755v02-00 A7-0002/2014

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos nuostatos dėl krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimo

(COM(2013) 0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Michael Cramer

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos nuostatos dėl krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimo

(COM(2013) 0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0611),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0249/2013),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7-0002/2014),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) siekiant užtikrinti, kad gauti duomenys būtų nuoseklūs ir visapusiškai palyginami, Eurostatas turėtų glaudžiai bendradarbiauti su Europos geležinkelio agentūra renkant geležinkelių eismo įvykių duomenis. Turėtų būti nuolat stiprinamas Europos geležinkelio agentūros vaidmuo geležinkelių saugumo srityje;

Pagrindimas

Veiksmingas abiejų institucijų bendradarbiavimas būtinas siekiant užtikrinti, kad surinkti duomenys atitiktų ir būtų nuoseklūs ir kad būtų išvengta bet kokių galimų sutrikimų, susijusių su Eurostato įgaliojimų perdavimu Europos geležinkelio agentūrai.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Reglamento (EB) Nr. 91/2003 taikymo ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai Komisija minėjo, kad dėl būsimų pokyčių greičiausiai reikės sumažinti šiuo metu pagal tą reglamentą renkamų duomenų kiekį arba juos supaprastinti ir kad ketinama sutrumpinti geležinkelių keleivių metinių duomenų perdavimo laikotarpį;

(7) Reglamento (EB) Nr. 91/2003 taikymo ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai Komisija minėjo, kad dėl būsimų pokyčių greičiausiai reikės sumažinti šiuo metu pagal tą reglamentą renkamų duomenų kiekį arba juos supaprastinti ir kad ketinama sutrumpinti geležinkelių keleivių metinių duomenų perdavimo laikotarpį. Komisija turėtų toliau reguliariai teikti ataskaitas, susijusias su tuo, kaip įgyvendinamas šis reglamentas;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(10) ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir atsižvelgtų į geležinkelių sektoriaus poziciją. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pagrindimas

Komisija, ruošdama ir rengdama deleguotuosius teisės aktus, turėtų konsultuotis su geležinkelių sektoriaus atstovais ir taip užtikrinti, kad būtų deramai atsižvelgta į geležinkelio bendrovių – geležinkelių transporto statistikos teikėjų ir naudotojų – poziciją.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) norint užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 91/2003 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai dėl informacijos, pateiktinos rezultatų kokybės ir palyginamumo ataskaitose, nurodymo. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai4;

(12) norint užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 91/2003 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai dėl informacijos, pateiktinos rezultatų kokybės ir palyginamumo ataskaitose, nurodymo ir dėl Komisijos (Eurostato) rezultatų platinimo tvarkos. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai4. Atsižvelgiant į bendrą šių teisės aktų pobūdį, juos priimant turėtų būti taikoma nagrinėjimo procedūra;

__________________

__________________

4 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

4 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Pagrindimas

Žr. 1 straipsnio 1 dalies 4 punkto (Reglamento (EB) Nr. 91/2003 7 straipsnio) pakeitimą.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

3 straipsnio 1 dalies 24–30 punktai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) 1 dalies 24–30 punktai išbraukiami.

Išbraukta.

Pagrindimas

Suderinta su pakeitimu dėl H priedo, skirto eismo įvykių statistikai, išsaugojimo.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

4 straipsnio 1 dalies b, d, h punktai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) 1 dalies b, d ir h punktai išbraukiami.

a) 1 dalies b ir d punktai išbraukiami.

Pagrindimas

Suderinta su pakeitimu dėl H priedo, skirto eismo įvykių statistikai, išsaugojimo.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

4 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) 1 dalyje įterpiamas šis punktas:

 

„ga) geležinkelių infrastruktūros statistika (Ga priedas);“.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto a b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) 1 dalyje įterpiamas šis punktas:

 

„1a. Eurostatas glaudžiai bendradarbiauja su Europos geležinkelio agentūra (EGA) renkant eismo įvykių duomenis, įskaitant duomenų kvalifikacijas, siekiant užtikrinti, kad geležinkelio eismo įvykių duomenys, EGA surinkti pagal Direktyvos 2009/149/EB dėl geležinkelių saugumo priedą, būtų visapusiškai palyginami su Eurostato surinktais kitų transporto rūšių eismo įvykių duomenimis.“

Pagrindimas

Siekiant išvengti ataskaitų dubliavimosi, ateityje tik EGA turėtų rinkti geležinkelių eismo įvykių statistiką. Tačiau Eurostatas ir EGA būtinai turi glaudžiai bendradarbiauti eismo įvykių duomenų, ypač duomenų kvalifikacijų, srityje.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto d papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

4 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 10 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl priedų turinio ir ataskaitų teikimo ribų, kaip nustatyta 1 ir 3 dalyse pritaikymo, atsižvelgiant į ekonominę ir techninę raidą.

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai prireikus pagal 10 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl priedų turinio ir ataskaitų teikimo ribų, kaip nustatyta 1 ir 3 dalyse pritaikymo, atsižvelgiant į ekonominę ir techninę raidą.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

7 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija (Eurostatas) skleidžia A, C, E, F, G ir L prieduose nurodytais duomenimis pagrįstą statistiką.

Komisija (Eurostatas) platina A, C, E, F, G, GA, H ir L prieduose nurodytais duomenimis pagrįstą statistiką praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių po laikotarpio, su kuriuo yra susiję rezultatai, pabaigos.

 

Rezultatų platinimo tvarką Komisija patvirtina laikydamasi 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a) 8 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinta perduodamų duomenų kokybė.“

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

9 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6) 9 straipsnis išbraukiamas.

6) 9 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„9 straipsnis

 

Ataskaita

 

Iki [mmmm/mm/dd] [treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir paskui kas trejus metus Komisija, pasikonsultavusi su Statistikos programų komitetu, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje pirmiausia:

 

a) įvertinama parengtos statistikos nauda Sąjungai, valstybėms narėms ir statistinės informacijos teikėjams bei naudotojams, lyginant su jos kaina;

 

b) įvertinama parengtos statistikos kokybė, ypač atsižvelgiant į duomenų praradimą dėl to, kad atsisakoma supaprastintų ataskaitų;

 

c) nustatomos sritys, kuriose, remiantis gautais rezultatais, galimi patobulinimai ir kokie nors pakeitimai.“.

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, jog stengiantis mažinti duomenų teikėjams tenkančią naštą labai nenukentėtų duomenų kokybė, ypač dėl to, kad atsisakoma supaprastintų ataskaitų.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

10 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [Leidinių biuras: įrašyti tikslią reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos nuostatos, įsigaliojimo datą].

3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [Leidinių biuras: prašom įrašyti tikslią reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos nuostatos, įsigaliojimo datą]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimų delegavimas savaime pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 9 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

A priedo 2 stulpelio 1 eilutės 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a) A priedo 2 stulpelio 1 eilutė

 

papildoma šia dalimi:

 

„Tylieji prekiniai vagonai, pagaminti su kompozicinėmis stabdžių trinkelėmis arba kuriuose jos įmontuotos vėliau:

 

– skaičius“.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

B, D, H, I priedai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10) B, D, H ir I priedai išbraukiami.

10) B, D ir I priedai išbraukiami.

Pagrindimas

Reikalavimas rinkti eismo įvykių duomenis ir toliau turėtų būti taikomas ir Eurostatui, ir Europos geležinkelio agentūrai.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

F priedo 2 stulpelio 1 eilutės 1 ir 2 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a) F priedas pakeičiamas taip:

 

a) 2 stulpelio 1 eilutės 1 dalis papildoma šia įtrauka:

 

„– tonų/km“;

 

b) 2 stulpelio 1 eilutės 2 dalis papildoma šia įtrauka:

 

„keleivių/km“.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 11 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

F priedo antro stulpelio pirma eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11b) F priedas pakeičiamas taip:

 

a) 2 stulpelio 1 eilutėje įterpiama ši dalis:

 

„– atstumu grindžiama krovininio geležinkelio transporto dalis pagal tonkilometrius laikantis tokio padalijimo pagal atstumą:

 

– d ≤ 50 km

 

– 50 km < d ≤ 150 km

 

– 150 km < d ≤ 300 km

 

– 300 km < d ≤ 500 km

 

– 500 km < d ≤ 750 km

 

– 750 km < d ≤ 1000 km

 

– d > 1000 km;“

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 11 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

F priedo antro stulpelio trečia eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11c) F priedas pakeičiamas taip:

 

b) 2 stulpelio 3 eilutė iš dalies keičiama taip:

 

„–„tonų“ ir „tonkilometrių“: kasmet“;

 

„– „keleivių skaičius“ ir „keleivio/kilometrų“: kas penkerius metus“.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 11 d punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

H priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11d) H priedas iš dalies keičiamas taip:

 

a) 2 stulpelio 1 eilutė papildoma šia įtrauka:

 

„– incidentų skaičius (H2 lentelė)“;

 

b) 2 stulpelio 4 eilutės 2 dalis pakeičiama taip:

 

„H2 lentelė: eismo įvykių ir incidentų, įvykusių vežant pavojingus krovinius, skaičius“;

 

c) 2 stulpelio 7 eilutės 1 dalies trečia įtrauka pakeičiama taip:

 

„– eismo įvykiai pervažose ir ne traukinių sukelti eismo įvykiai“;

 

d) 2 stulpelio 7 eilutės 2 dalies pirma įtrauka pakeičiama taip:

 

„– visi eismo įvykiai ir incidentai, į kuriuos pateko bent viena geležinkelių transporto priemonė, pervežanti pavojingus krovinius, aprašytus K priedo krovinių sąraše“;

 

e) 2 stulpelio 7 eilutės 2 dalies antra įtrauka pakeičiama taip:

 

„– eismo įvykių ir incidentų, per kuriuos pavojingi kroviniai užteršė aplinką, skaičius“.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

L ir G a (naujas) priedai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12) Reglamentas papildomas L priedu, kaip nurodyta šio reglamento priede.

12) Reglamentas papildomas Ga irpriedais, kaip nurodyta šio reglamento priede.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio pirma pastraipa

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

13 straipsnio pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Per tris mėnesius nuo šio reglamento paskelbimo dienos jis turi būti konsoliduotas su reglamentu, kurį jis iš dalies keičia.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

C priedo 2 stulpelio 1 eilutės 2 a dalis (nauja)

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

C priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Lokomotyvai, kuriuose įtaisyta Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (angl. ERTMS):

 

– skaičius

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

C a priedas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003

G a priedas (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11b) Įterpiamas šis priedas:

 

„Ga priedas

 

Geležinkelių infrastruktūros duomenys

 

1. Geležinkelių infrastruktūros, kurioje įrengta ERTMS, kilometrų skaičius.

 

1a. Geležinkelių sistemos, kurioje tolygiai įrengta ERTMS, ilgis kilometrais (valstybėje narėje).

 

2. Tarpvalstybinės geležinkelių infrastruktūros punktų, kurie keleiviniam transportui naudojami dažniau nei kas valandą, nei kas dvi valandas ir rečiau nei kas dvi valandas, skaičius.

 

3. Tarpvalstybinio geležinkelio punktų, kurie nebenaudojami keleiviniam ar krovininiam transportui arba kurių geležinkelių infrastruktūra išardyta, skaičius.

 

4. Stočių, kuriose nėra kliūčių ir kurios prieinamos riboto judumo asmenims ir neįgaliesiems, skaičius.“.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Reglamente (EB) Nr. 91/2003, kurį Komisija siūlo iš dalies pakeisti, nustatytos bendrosios Sąjungos geležinkelių transporto statistikos rengimo taisyklės. Pagal šią sistemą renkami duomenys apima krovininį ir keleivinį transportą, taip pat eismo srautų geležinkelių sistemoje ir eismo įvykių duomenis.

Komisijos pasiūlymas

Pasiūlymu Reglamentas (EB) Nr. 91/2003 supaprastinamas paliekant tik išsamių ataskaitų reikalavimus, o dabartinės supaprastintų ataskaitų sampratos atsisakoma, taip sumažinant naštą valstybėms narėms ir respondentams, tačiau iš esmės nepakenkiant krovininio ir keleivinio geležinkelių transporto duomenų kokybei, ir sutrumpinami keleivinio geležinkelių transporto duomenų platinimo laikotarpiai.

Mažesnių, nurodytų ribų nesiekiančių įmonių atveju valstybės narės turėtų atskirame priede pateikti bendrą suvestinių rodiklių skaičių.

Komisija siūlo išbraukti reikalavimą rinkti eismo įvykių duomenis, nes šią statistiką taip pat renka Europos geležinkelio agentūra.

Galiausiai siūlomais Reglamento (EB) Nr. 91/2003 pakeitimais atsižvelgiama į būtiną derinimą su Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, susijusį su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų suteikimu Komisijai.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas palaiko Komisijos tikslą supaprastinti Sąjungos geležinkelių transporto statistikos rengimo taisykles ir suderinti esamas komitologijos nuostatas su deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais.

Tačiau pranešėjas mano, jog duomenų rinkimą reikėtų išplėsti, kad jis apimtų ir geležinkelių infrastruktūros duomenis, ir jog į keleivinio transporto statistiką reikėtų įtraukti daugiau vertinimo kintamųjų, ypač kai tai susiję su tarpvalstybinėmis jungtimis, kurios turėtų būti ES transporto politikos dėmesio centre. Jis siūlo pridėti keletą duomenų kategorijų, kaip antai traukinių skaičius ir tipas, vežami dviračiai (remiantis Geležinkelių keleivių reglamento 6 straipsniu), tyliųjų prekinių vagonų, pagamintų su kompozicinėmis stabdžių trinkelėmis arba kuriuose jos įmontuotos vėliau, skaičius (remiantis naujuoju Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) reglamentu).

Be to, pranešėjo nuomone, siekiant apsaugoti Parlamento prerogatyvas, reikia racionalizuoti Komisijai deleguotus įgaliojimus.

Pranešėjas mano, kad Eurostatui ir toliau turėtų būti taikomas reikalavimas rinkti eismo įvykių duomenis. Tačiau turi būti užtikrinta ir pasiekta, kad renkant duomenis būtų bendradarbiaujama su Europos geležinkelio agentūra. Be to, reikia įtraukti reikalavimą rinkti incidentų duomenis, nes taip galima prisidėti siekiant aukštesnio lygio geležinkelių apsaugos.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos nuostatų dėl krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimo dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.8.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

10.9.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

10.9.2013

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

11.9.2013

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Priėmimo data

17.12.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Ivo Strejček

Pateikimo data

6.1.2014

Teisinė informacija - Privatumo politika