Procedūra : 2013/0297(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0002/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0002/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 11/03/2014 - 9.18
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0197

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 728kWORD 368k
23.12.2012
PE 521.755v02-00 A7-0002/2014

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Michael Cramer

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0611),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0249/2013),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A7-0002/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Eurostat būtu cieši jāsadarbojas ar Eiropas Dzelzceļa aģentūru datu vākšanā par dzelzceļa negadījumiem, lai nodrošinātu, ka iegūtie dati ir saskaņoti un pilnībā salīdzināmi. Eiropas Dzelzceļa aģentūras loma dzelzceļa drošības jomā būtu nepārtraukti jāpilnveido.

Pamatojums

Abu iestāžu efektīva sadarbība ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka savāktie dati ir salīdzināmi un saskaņoti, un lai novērstu traucējumus, kas varētu rasties, Eiropas Dzelzceļa aģentūrai pārņemot Eurostat pienākumus.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par pieredzi, kas gūta, piemērojot Regulu (EK) Nr. 91/2003, Komisija norāda, ka ilgākā laika posmā, iespējams, būs jāatsakās no datiem vai jāvienkāršo dati, kas jau tiek vākti saskaņā ar šo regulu, un ka mērķis ir samazināt datu nosūtīšanas periodu gada datiem par dzelzceļa pasažieriem.

(7) Ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par pieredzi, kas gūta, piemērojot Regulu (EK) Nr. 91/2003, Komisija norāda, ka ilgākā laika posmā, iespējams, būs jāatsakās no datiem vai jāvienkāršo dati, kas jau tiek vākti saskaņā ar šo regulu, un ka mērķis ir samazināt datu nosūtīšanas periodu gada datiem par dzelzceļa pasažieriem. Komisijai būtu jāturpina regulāri iesniegt ziņojumus par to, kā šī regula tiek īstenota.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(10) Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī, un ņemtu vērā dzelzceļa nozares pārstāvju nostāju. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pamatojums

Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jāapspriežas ar dzelzceļa nozares pārstāvjiem, lai nodrošinātu, ka pietiekami tiek ņemta vērā dzelzceļa uzņēmumu nostāja, kāda tiem ir kā dzelzceļa transporta statistikas sniedzējiem un izmantotājiem.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus, īstenojot Regulu (EK) Nr. 91/2003, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras attiecībā uz tās informācijas noteikšanu, kas sniedzama ziņojumos par rezultātu kvalitāti un salīdzināmību. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu4.

(12) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus, īstenojot Regulu (EK) Nr. 91/2003, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras attiecībā uz tās informācijas noteikšanu, kas sniedzama ziņojumos par rezultātu kvalitāti un salīdzināmību, kā arī par to, kā Komisija (Eurostat) izplata rezultātus. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu4. Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, lai pieņemtu minētos aktus, ņemot vērā to vispārējo raksturu.

__________________

__________________

4 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

4 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Pamatojums

Skatīt 1. panta pirmās daļas 4. punkta grozījumu (Regulas (EK) Nr. 91/2003 7. pants).

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 91/2003

3. pants – 1. punkts – 24.–30. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) panta 1. punktā svītro 24.–30. apakšpunktu;

svītrots

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam par negadījumu statistikas saglabāšanu H pielikumā.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 91/2003

4. pants – 1. punkts – b, d, h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) panta 1. punkta b), d) un h) apakšpunktu svītro;

(a) panta 1. punkta b) un d) apakšpunktu svītro;

Pamatojums

Atbilstoši grozījumam par negadījumu statistikas saglabāšanu H pielikumā.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 91/2003

4. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

„(ga) statistika par dzelzceļa infrastruktūru (Ga pielikums);”

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 91/2003

4. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab) panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

„1.a Eurostat ar Eiropas Dzelzceļa aģentūru (EDzA) cieši sadarbojas datu vākšanā par negadījumiem, tostarp datu novērtēšanā, lai nodrošinātu, ka dzelzceļa negadījumu dati, ko EDzA savākusi atbilstīgi pielikumam Direktīvā 2009/149/EK par dzelzceļa drošību, ir pilnībā salīdzināmi ar negadījumu datiem, kurus Eurostat ir savācis par citiem transporta veidiem.”

Pamatojums

Lai novērstu datu dubultu sniegšanu, turpmāk statistika par dzelzceļa negadījumiem būtu jāvāc tikai EDzA. Taču ir vajadzīga cieša Eurostat un EDzA sadarbība negadījumu datu jomā, īpaši attiecībā uz datu novērtēšanu.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 91/2003

4. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10. pantu attiecībā uz pielikumu satura un robežvērtību pielāgošanu 1. un 3. punktā minētajos ziņojumos, lai ņemtu vērā ekonomikas un tehnikas attīstību.

5. Komisija vajadzības gadījumā ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10. pantu attiecībā uz pielikumu satura un robežvērtību pielāgošanu 1. un 3. punktā minētajos ziņojumos, lai ņemtu vērā ekonomikas un tehnikas attīstību.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

1. pants – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 91/2003

7. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija (Eurostat) izplata statistiku, pamatojoties uz datiem, kas norādīti A, C, E, F, G un L pielikumā.;

Vēlākais 12 mēnešus pēc tā perioda beigām, uz kuru attiecas šie rezultāti, Komisija (Eurostat) izplata statistiku, pamatojoties uz datiem, kas norādīti A, C, E, F, G, Ga, H un L pielikumā.

 

Rezultātu izplatīšanas kārtību Komisija pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

1. pants – 4.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 91/2003

8. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) regulas 8. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„1.a Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu nosūtāmo datu kvalitāti.”

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 91/2003

9. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) regulas 9. pantu svītro;

(6) regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

 

„9. pants

 

Ziņojums

 

Līdz [dd/mm/gggg] [trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un turpmāk reizi trijos gados Komisija pēc apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Šajā ziņojumā jo īpaši:

 

(a) novērtē ieguvumus, ko sagatavotā statistika sniedz Savienībai, dalībvalstīm, kā arī statistikas informācijas sniedzējiem un lietotājiem saistībā ar viņu izmaksām;

 

(b) novērtē sagatavotās statistikas kvalitāti, īpaši attiecībā uz datu zudumiem, ko rada vienkāršoto ziņojumu svītrošana;

 

(c) nosaka potenciālā uzlabojuma jomas un jebkādus grozījumus, ko, ņemot vērā gūtos rezultātus, uzskata par vajadzīgiem.”

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka centieni datu sniedzējiem samazināt slogu nerada būtiskus datu kvalitātes zudumus, īpaši tādus, kas rodas vienkāršoto ziņojumu svītrošanas rezultātā.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

1. pants – 7. punkts

Regula Nr. 91/2003

10. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā un 4. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no (Publikāciju birojs: ierakstīt precīzu grozošās regulas spēkā stāšanās datumu).

Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā un 4. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus, Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... (Publikāciju birojs: ierakstīt precīzu grozošās regulas spēkā stāšanās datumu). Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

1. pants – 9.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 91/2003

A pielikums – 2. sleja – 1. aile – 3.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) regulas A pielikuma 2. slejas 1. ailē

 

pievieno šādu punktu:

 

„Klusāki kravas vagoni, kas aprīkoti vai modernizēti ar kompozītmateriālu bremžu klučiem

 

– skaits”;

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

1. pants – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 91/2003

B, D, H, I pielikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) regulas B, D, H un I pielikumu svītro;

(10) regulas B, D un I pielikumu svītro;

Pamatojums

Būtu jāsaglabā prasība gan Eurostat, gan Eiropas Dzelzceļa aģentūrai vākt datus par negadījumiem.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

1. pants – 11.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 91/2003

F pielikums – 2. sleja – 1. aile – 1. un 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) regulas F pielikumu groza šādi:

 

(a) pielikuma 2. slejas 1. ailes 1. daļā pievieno šādu ievilkumu:

 

„– tonnkilometri”;

 

(b) pielikuma 2. slejas 1. ailes 2. daļā pievieno šādu ievilkumu:

 

„– pasažierkilometri”;

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

1. pants – 11.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 91/2003

F pielikums – 2. sleja – 1. aile

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b) regulas F pielikumu groza šādi:

 

(a) pielikuma 2. slejas 1. rindā pievieno šādu ievilkumu:

 

„– ar nobraukto attālumu saistīts dzelzceļa kravu īpatsvars, kura pamatā ir tonnkilometri atbilstoši šādam attāluma sadalījumam:

 

– a ≤ 50 km

 

– 50 km < a ≤ 150 km

 

– 150 km < a ≤ 300 km

 

– 300 km < a ≤ 500 km

 

– 500 km < a ≤ 750 km

 

– 750 km < a ≤ 1000 km

 

– a > 1000 km”

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

1. pants – 11.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 91/2003

F pielikums – 2. sleja – 3. aile

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11c) regulas F pielikumu groza šādi:

 

(b) pielikuma 2. slejas 3. rindu groza šādi:

 

„– tonnas un tonnkilometri: katru gadu

 

– pasažieru skaits un pasažierkilometri: reizi piecos gados”;

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

1. pants – 11.d punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 91/2003

H pielikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11d) regulas H pielikumu groza šādi:

 

(a) pielikuma 2. slejas 1. ailē pievieno šādu ievilkumu:

 

„– negadījumu skaits (H.2 tabula)”;

 

(b) pielikuma 2. slejas 4. ailes 2. daļu aizstāj ar šādu:

 

H.2 tabula: negadījumu un starpgadījumu skaits, kas saistīti ar bīstamu kravu pārvadājumiem”;

 

(c) pielikuma 2. slejas 7. ailes 1. punkta trešo ievilkumu aizstāj ar šādu:

 

„–negadījumi, kuri saistīti ar dzelzceļa pārbrauktuvēm un kurus nav izraisījuši vilcieni”;

 

(d) pielikuma 2. slejas 7. ailes 2. punkta pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:

 

„– kopējais to negadījumu un starpgadījumu skaits, kas saistīti vismaz ar vienu dzelzceļa transportlīdzekli, kurš transportē bīstamu kravu, kas noteikta kravu sarakstā K pielikumā”;

 

(e) pielikuma 2. slejas 7. ailes 2. punkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu:

 

„– minēto negadījumu un starpgadījumu skaits, kuros notiek bīstamo kravu noplūde”;

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 91/2003

L un Ga pielikums (jauni)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) regulas L pielikumu pievieno, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

(12) regulas Ga un L pielikumus pievieno, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 91/2003

13. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Triju mēnešu laikā pēc publicēšanas to konsolidē ar Regulu (EK) Nr. 91/2003.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

C pielikums – 2. sleja – 1. aile – 2.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 91/2003

C pielikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ar ERTMS aprīkotas lokomotīves:

 

– skaits

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

Ca pielikums (jauns)

Regula (EK) Nr. 91/2003

Ga pielikums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b) iekļauj šādu pielikumu:

 

„Ga pielikums

 

Dzelzceļa infrastruktūras dati

 

1. Ar ERTMS aprīkotas dzelzceļa infrastruktūras kilometru skaits

 

„1.a Ar ERTMS nepārtraukti aprīkota dzelzceļa tīkla garums kilometros (dalībvalstī)

 

2. Pārrobežu dzelzceļa infrastruktūras punktu skaits, kurus pasažieru transportam izmanto biežāk nekā reizi stundā, biežāk nekā reizi divās stundās un retāk nekā reizi divās stundās

 

3. Pārrobežu dzelzceļa infrastruktūras punktu skaits, kurus pasažieru vai kravu transportam vairs neizmanto, vai demontēta dzelzceļa infrastruktūra

 

4. Bezšķēršļu staciju skaits, kuras pieejamas personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un personām ar invaliditāti”.


PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Regulā (EK) Nr. 91/2003, kuru Komisija ierosina grozīt, ir izveidoti kopēji noteikumi Kopienas dzelzceļa transporta statistikas izveidei. Atbilstoši šim regulējumam vāktie dati attiecas uz preču un pasažieru transportu, kā arī tiek vākti dati par satiksmes plūsmām pa dzelzceļa tīklu un par negadījumiem.

Komisijas priekšlikums

Priekšlikums Regulu (EK) Nr. 91/2003 vienkāršo, saglabājot tikai prasības par sīki izstrādātiem ziņojumiem un atsakoties no pašreizējās koncepcijas par vienkāršotiem ziņojumiem; tādējādi tiek samazināts slogs dalībvalstīm un respondentiem, būtiski nesamazinot datu kvalitāti attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu un saīsinot dzelzceļa pasažieru datu izplatīšanas termiņus.

Attiecībā uz mazākiem uzņēmumiem, kuri nepārsniedz norādītos robežlielumus, dalībvalstīm būtu jāziņo kopējais rādītājs par agregētajiem rādītājiem atsevišķā pielikumā.

Komisija ierosina svītrot prasību vākt datus par negadījumiem, jo šo statistiku vāc arī Eiropas Dzelzceļa aģentūra.

Visbeidzot, ar ierosinātajiem Regulas (EK) Nr. 91/2003 grozījumiem ir ņemti vērā pielāgojumi Līgumam par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai.

Referenta nostāja

Referents atzinīgi vērtē Komisijas nodomu vienkāršot noteikumus par Kopienas dzelzceļa transporta statistikas veidošanu un pielāgot spēkā esošos komitoloģijas noteikumus deleģētajiem un īstenošanas aktiem.

Tomēr referents uzskata, ka datu vākšana būtu jāpaplašina, ietverot dzelzceļa infrastruktūras datus, un statistikā par pasažieru pārvadājumiem būtu jāiekļauj vairāk parametru mainīgo lielumu, īpaši par pārrobežu savienojumiem, kam vajadzētu būt galvenajam ES transporta politikas jautājumam. Viņš ierosina pievienot dažas datu kategorijas, piemēram, vilcienu skaitu un veidu, pārvadātos velosipēdus (pamatojoties uz Dzelzceļa pasažieru regulas 6. pantu), jauno un modernizēto „kluso” kravas vagonu skaitu, kuri aprīkoti ar kompozītmateriālu bremžu klučiem (pamatojoties uz jauno Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta regulu).

Referents arī uzskata, ka jāpilnveido Komisijai deleģētās pilnvaras, lai saglabātu Parlamenta prerogatīvas.

Referents uzskata, ka nevajadzētu atteikties no prasības Eurostat birojam vākt datus par negadījumiem. Toties būtu jānodrošina sadarbība attiecībā uz savāktajiem datiem, to paredzot Eiropas Dzelzceļa aģentūrai. Turklāt ir jāpievieno prasība vākt datus par starpgadījumiem, jo tas veicina augstāku dzelzceļa drošības līmeni.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem

Atsauces

COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

30.8.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

10.9.2013

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

10.9.2013

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

JURI

11.9.2013

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Pieņemšanas datums

17.12.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

5

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivo Strejček

Iesniegšanas datums

6.1.2014

Juridisks paziņojums - Privātuma politika