RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 91/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-istatistika tat-trasport bil-ferrovija, fir-rigward tal-ġbir ta’ dejta dwar merkanzija, passiġġieri u aċċidenti

  23.12.2013 - (COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD)) - ***I

  Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
  Rapporteur: Michael Cramer


  Proċedura : 2013/0297(COD)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A7-0002/2014
  Testi mressqa :
  A7-0002/2014
  Dibattiti :
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 91/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-istatistika tat-trasport bil-ferrovija, fir-rigward tal-ġbir ta’ dejta dwar merkanzija, passiġġieri u aċċidenti

  (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297 (COD))

  (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

  Il-Parlament Ewropew,

  –   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2013)0611),

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 338(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0249/2013),

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

  –   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0002/2014),

  1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

  2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b’mod sustanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

  3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

  Emenda  1

  Proposta għal regolament

  Premessa 3a (ġdida)

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (3a) Il-Eurostat għandu jikkoopera mill-qrib mal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea fil-ġbir tad-dejta dwar l-aċċidenti ferrovjarji bil-għan li jiġi żgurat li d-dejta ottenuta hija konsistenti u għalkollox komparabbli. Ir-rwol tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea fil-qasam tas-sikurezza ferrovjarja għandu jiġi kontinwament imsaħħaħ.

  Ġustifikazzjoni

  Il-kooperazzjoni effiċjenti bejn iż-żewġ istituzzjonijiet hija meħtieġa biex jiġi żgurat li d-dejta miġbura tkun kompatibbli u konsistenti u biex jiġi evitat kwalunkwe tħarbit li jista' jinqala' li jirriżulta mit-tranżizzjoni tar-responsabilitajiet mill-Eurostat għall-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea.

  Emenda  2

  Proposta għal regolament

  Premessa 7

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (7) Fir-rapport tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 91/2003, il-Kummissjoni ssemmi li l-iżviluppi fuq terminu twil probabbilment ifissru t-trażżin jew is-simplifikazzjoni tad-dejta diġà miġbura skont ir-Regolament, u li l-intenzjoni hija li jitnaqqas il-perjodu ta' trażmissjoni tad-dejta, għad-dejta annwali dwar il-passiġġieri bil-ferrovija.

  (7) Fir-rapport tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 91/2003, il-Kummissjoni ssemmi li l-iżviluppi fuq terminu twil probabbilment ifissru t-trażżin jew is-simplifikazzjoni tad-dejta diġà miġbura skont ir-Regolament, u li l-intenzjoni hija li jitnaqqas il-perjodu ta’ trażmissjoni tad-dejta, għad-dejta annwali dwar il-passiġġieri bil-ferrovija. Il-Kummissjoni għandha tkompli tagħti rapporti f’intervalli regolari dwar il-mod li bih dan ir-Regolament jiġi implimentat.

  Emenda  3

  Proposta għal regolament

  Premessa 10

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (10) Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fuq livell espert. Waqt it-tħejjija u t-tfassil tal-atti ddelegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun hemm sottomissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

  (10) Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fuq livell espert, u li tqis il-pożizzjoni tas-settur ferrovjarju. Waqt it-tħejjija u t-tfassil tal-atti ddelegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun hemm sottomissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

  Ġustifikazzjoni

  Meta tkun qed tħejji u tfassal atti delegati, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta s-settur ferrovjarju biex tiżgura li l-pożizzjoni tal-kumpaniji ferrovjarji, bħala fornituri u utenti tal-istatistika tat-trasport ferrovjarju, titqies b'mod suffiċjenti.

  Emenda  4

  Proposta għal regolament

  Premessa 12

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (12) Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 91/2003, is-setgħat ta' implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-Kummissjoni fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni tal-informazzjoni li trid tiġi porvduta għar-rapporti dwar il-kwalità u l-komparabbiltà tar-riżultati. Dawn is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni4.

  (12) Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 91/2003, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni tal-informazzjoni li trid tiġi provduta għar-rapporti dwar il-kwalità u l-komparabbiltà tar-riżultati, u dwar l-arranġamenti għat-tixrid tar-riżultati mill-Kummissjoni (Eurostat). Dawk is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni4. Il-proċedura ta’ eżami għandha tintuża għall-adozzjoni ta’ dawk l-atti, minħabba l-kamp ta’ applikazzjoni ġenerali tagħhom.

  __________________

  __________________

  4 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

  4 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

  Ġustifikazzjoni

  Ara l-emenda għall-Artikolu 1 - paragrafu 1 - punt 4 (l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) 91/2003).

  Emenda  5

  Proposta għal regolament

  Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Artikolu 3 – paragrafu 1 – punti 24-30

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (a) Fil-paragrafu 1, jitħassru l-punti 24 sa 30.

  imħassar

  Ġustifikazzjoni

  F’konformità mal-emenda għaż-żamma tal-Anness H dwar l-istatistika dwar l-aċċidenti.

  Emenda  6

  Proposta għal regolament

  Artikolu 1 – punt 2 – sottopunt a

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b, d, h

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (a) Fil-paragrafu 1, jitħassru l-punti b, d u h.

  (a) Fil-paragrafu 1, jitħassru l-punti b u d.

  Ġustifikazzjoni

  F’konformità mal-emenda għaż-żamma tal-Anness H dwar l-istatistika dwar l-aċċidenti.

  Emenda  7

  Proposta għal regolament

  Artikolu 1 – punt 2 – punt aa (ġdid)

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (aa) Fil-paragrafu 1, jiddaħħal il-punt li ġej:

   

  '(ga) l-istatistika dwar l-infrastruttura ferrovjarja (l-Anness Ga);'.

  Emenda  8

  Proposta għal regolament

  Artikolu 1 – punt 2 – sottopunt ab (ġdid)

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (ab) Fil-paragrafu 1, jiddaħħal il-punt li ġej:

   

  ‘1a. Il-Eurostat għandu jikkoopera mill-qrib mal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) fil-ġbir tad-dejta dwar l-aċċidenti, inklużi l-kwalifikazzjonijiet tad-dejta, bil-għan li jiġi żgurat li d-dejta dwar l-aċċidenti miġbura mill-ERA taħt l-Anness tad-Direttiva 2009/149/KE dwar is-sikurezza ferrovjarja hija għalkollox komparabbli mad-dejta dwar l-aċċidenti miġbura mill-Eurostat dwar modi oħra ta' trasport.'

  Ġustifikazzjoni

  L-istatistika dwar l-aċċidenti ferrovjarji għandha, fil-ġejjieni, tinġabar biss mill-ERA bil-għan li jiġi evitat ir-rappurtar doppju. Imma hija meħtieġa kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Eurostat u l-ERA fir-rigward tad-dejta dwar l-aċċidenti, speċjalment fir-rigward tal-kwalifikazzjonijiet tad-dejta.

  Emenda  9

  Proposta għal regolament

  Artikolu 1 – punt 2 – sottopunt d

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Artikolu 4 – paragrafu 5

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta, f'konformità mal-Artikolu 10, atti ddelegati li jikkonċernaw l-adattament tal-kontenuti tal-Annessi u l-limiti għar-rappurtar kif imsemmija fil-paragrafi 1 u 3, sabiex jitqiesu l-iżviluppi ekonomiċi u tekniċi.'

  5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, fejn meħtieġ skont l-Artikolu 10, dwar l-adattament tal-kontenut tal-Annessi u l-limiti għar-rappurtar kif imsemmija fil-paragrafi 1 u 3, sabiex jitqiesu l-iżviluppi ekonomiċi u tekniċi.

  Emenda  10

  Proposta għal regolament

  Artikolu 1 – punt 4

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Artikolu 7

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  L-istatistika bbażata fuq id-dejta speċifikata fl-Annessi A, C, E, F, G u L għandha tinxtered mill-Kummissjoni (Eurostat).

  L-istatistika bbażata fuq id-dejta speċifikata fl-Annessi A, C, E, F, G, Ga, H u L għandha tixxerred mill-Kummissjoni (Eurostat) mhux aktar tard minn 12-il xahar wara tmien il-perjodu li r-riżultati huma marbuta miegħu.

   

  L-arranġamenti għat-tixrid tar-riżultati għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 11(2).

  Emenda  11

  Proposta għal regolament

  Artikolu 1 – punt 4a (ġdid)

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (4a) Fl-Artikolu 8, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

   

  '1a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw il-kwalità tad-dejta trasmessa.'

  Emenda  12

  Proposta għal regolament

  Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Artikolu 9

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (6) Jitħassar l-Artikolu 9.

  (6) L-Artikolu 9 huwa mibdul b'dan li ġej:

   

  'Artikolu 9

   

  Rapport

   

  Sa [jj/xx/ssss] [tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament] u kull tliet snin ta’ wara, il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta lill-Kumitat għall-Programmi Statistiċi, għandha tressaq rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament. B’mod partikolari, dak ir-rapport għandu:

   

  (a) jivvaluta l-benefiċċji li jirriżultaw favur l-Unjoni, l-Istati Membri u l-fornituri u l-utenti ta’ informazzjoni statistika tal-istatistika prodotta, fir-rigward tal-ispejjeż tagħhom;

   

  (b) jivvaluta l-kwalitá tal-istatistika prodotta, speċjalment fir-rigward tat-telfiet tad-dejta, li jirriżultaw mit-tħassir tar-rappurtar simplifikat;

   

  (c) jidentifika oqsma fejn jista' jsir titjib u kwalunkwe emenda kkunsidrata meħtieġa fid-dawl tar-riżultati ottenuti.

  Ġustifikazzjoni

  Għandu jiġi żgurat li l-isforzi biex jitnaqqas il-piż minn fuq il-fornituri tad-dejta ma jirriżultawx f’telf sostanzjali tal-kwalità tad-dejta, speċjalment dak li jirriżulta mit-tħassir tar-rappurtar simplifikat.

  Emenda  13

  Proposta għal regolament

  Artikolu 1 – punt 7

  Regolament Nru 91/2003

  Artikolu 10 – paragrafu 2

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti ddelegati msemmija fl-Artikoli 3(2) u 4(5) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn (Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet: jekk jogħġbok daħħal id-data preċiża tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament ta' emenda].

  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikoli 3(2) u 4(5) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin minn [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet:. jekk jogħġbok daħħal id-data preċiża tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament ta' emenda]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tal-delega ta' setgħa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

  Emenda  14

  Proposta għal regolament

  Artikolu 1 – punt 9a (ġdid)

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Anness A – kolonna 2 – ringiela 1 – paragrafu 3a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (9a) Fl-Anness A, il-kolonna 2, ir-ringiela 1

   

  għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

   

  'Vaguni tal-merkanzija silenzjużi mgħammra bi blokok tal-brejkijiet ta’ materjal kompost jew li ġew installati wara fi:

   

  - numru'.

  Emenda  15

  Proposta għal regolament

  Artikolu 1 – punt 10

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Annessi B, D, H, I

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (10) Jitħassru l-Annessi B, D, H u I.

  (10) Jitħassru l-Annessi B, D u I.

  Ġustifikazzjoni

  Ir-rekwiżit li tinġabar id-dejta dwar aċċidenti għandu jkun kemm għall-Eurostat kif ukoll għall-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea.

  Emenda  16

  Proposta għal regolament

  Artikolu 1 – punt 11a (ġdid)

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Anness F – kolonna 2 – ringiela 1 – paragrafi 1 u 2

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (11a) L-Anness F huwa emendat kif ġej:

   

  (a) Fil-kolonna 2, ir-ringiela 1, il-paragrafu 1 għandu jiżdied l-inċiż li ġej:

   

  '– tunnellata-km';

   

  (b) Fil-kolonna 2, ir-ringiela 1, il-paragrafu 2 għandu jiżdied l-inċiż li ġej:

   

  '– passiġġieri-km'.

  Emenda  17

  Proposta għal regolament

  Artikolu 1 – punt 11b (ġdid)

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Anness F – kolonna 2 – ringiela 1

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (11b) L-Anness F huwa emendat kif ġej:

   

  (a) Fil-kolonna 2, ir-ringiela 1 għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

   

  ‘– ishma modali tat-trasport ferrovjarju tal-merkanzija abbażi tad-distanza, f'ttunnellati kull kilometru, skont it-tqassim dettaljat tad-distanzi li ġej:

   

  – d ≤ 50 km

   

  – 50 km < d ≤ 150 km

   

  – 150 km < d ≤ 300 km

   

  – 300 km < d ≤ 500 km

   

  – 500 km < d ≤ 750 km

   

  – 750 km < d ≤ 1000 km

   

  – d > 1000 km;’

  Emenda  18

  Proposta għal regolament

  Artikolu 1 – punt 11c (ġdid)

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Anness F – kolonna 2 – ringiela 3

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (11c) L-Anness F huwa emendat kif ġej:

   

  (b) Fil-kolonna 2, ir-ringiela 3 hija emendata kif ġej:

   

  ‘–Għal ‘tunnellati’ u ‘tunnellata-km’: Kull sena’:

   

  – Għal ‘numru ta’ passiġġieri’ u ‘passiġġieri-km’: Kull ħames snin’.

  Emenda  19

  Proposta għal regolament

  Artikolu 1 – punt 11d (ġdid)

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Anness H

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (11d)

  L-Anness H huwa emendat kif ġej:

   

  (a) Fil-kolonna 2, ir-ringiela 1 għandu jiżdied l-inċiż li ġej:

   

  '– numru ta' inċidenti (it-Tabella H2)';

   

  (b) Fil-kolonna 2, ir-ringiela 4, il-paragrafu 2 huwa mibdul b’dan li ġej:

   

  'It-Tabella H2: numru ta' aċċidenti u inċidenti li jinvolvu t-trasport tal-merkanzija perikoluża';

   

  (c) Fil-kolonna 2, ir-ringiela 7, il-paragrafu 1, it-tielet inċiż huwa mibdul b’dan li ġej:

   

  '– aċċidenti li jinvolvu l-passaġġi invelli u dawk mhux ikkawżati mit-trenijiet';

   

  (d) Fil-kolonna 2, ir-ringiela 7, il-paragrafu 2, l-ewwel inċiż huwa mibdul b’dan li ġej:

   

  '– numru totali ta' aċċidenti u inċidenti li jinvolvu mill-inqas vettura ferrovjarja waħda li tkun qiegħda tittrasporta l-merkanzija perikoluża, kif iddefinita mil-lista tal-merkanzija koperta mill-Anness K';

   

  (e) Fil-kolonna 2, ir-ringiela 7, il-paragrafu 2, it-tieni inċiż huwa mibdul b’dan li ġej:

   

  '– numru ta’ dawn l-aċċidenti u l-inċidenti li fihom tiġi rilaxxata merkanzija perikoluża'.

  Emenda  20

  Proposta għal regolament

  Artikolu 1 – punt 12

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Annessi L u Ga (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (12) L-Anness L jiżdied kif stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

  (12) L-Annessi Ga u L għandhom jiżdiedu kif stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

  Emenda  21

  Proposta għal regolament

  Artikolu 2 – paragrafu 1

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Artikolu 13 – paragrafu 1

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

  Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Għandu jiġi kkonsolidat mar-Regolament (KE) Nru 91/2003 fi żmien tliet xhur mill-pubblikazzjoni tiegħu.

  Emenda  22

  Proposta għal regolament

  Anness C – kolonna 2 – ringiela 1 – paragrafu 2a (ġdid)

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Anness C

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  Lokomottivi mgħammra bl-ERTMS fi:

   

  – numru

  Emenda  23

  Proposta għal regolament

  Anness Ca (ġdid)

  Regolament (KE) Nru 91/2003

  Anness Ga (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (11b) Għandu jiddaħħal l-Anness li ġej:

   

  'Anness Ga

   

  Dejta dwar l-infrastruttura ferrovjarja

   

  1. Numru ta’ kilometri ta'infrastruttura ferrovjarja, mgħammra bl-ERTMS;

   

  1a. Tul f'kilometri tan-netwerk ferrovjarju li b'mod kontinwu huwa mgħammar bl-ERTMS (fl-Istat Membru);

   

  2. Numru ta’ punti transkonfinali tal-infrastruttura ferrovjarja, użata b’mod aktar frekwenti għat-trasport tal-passiġġieri minn kull siegħa, minn kull sagħtejn u b’mod anqas frekwenti minn kull sagħtejn;

   

  3. Numru ta’ punti ferrovjarji transkonfinali, abbandunati għall-użu tal-passiġġieri jew transport tal-merkanzija jew infrastruttura ferrovjarja żarmata;

   

  4. Numru ta’ stazzjonijiet, mingħajr barrieri, aċċessibbli għall-persuni b’mobilità mnaqqsa (PMM) u l-persuni b’diżabilità'.

  NOTA SPJEGATTIVA

  Sfond

  Ir-Regolament (KE) Nru 91/2003, li l-Kummissjoni tipproponi li temenda, jistabbilixxi regoli komuni għall-produzzjoni tal-istatistika tat-trasport ferrovjarju tal-Unjoni. Id-dejta miġbura fi ħdan dan il-qafas tkopri t-trasport tal-merkanzija u tal-passiġġieri, kif ukoll dejta miġbura dwar flussi tat-traffiku fuq in-netwerk ferrovjarju u dwar aċċidenti.

  Il-proposta tal-Kummissjoni

  Il-proposta tissimplifika r-Regolament (KE) Nru 91/2003 billi tippreserva biss ir-rekwiżiti ta’ rappurtaġġ “dettaljat” u tabbanduna l-kunċett attwali ta’ rappurtaġġ “simplifikat”, u b’hekk jitnaqqas il-piż fuq l-Istati Membri u r-rispondenti, mingħajr ebda telf sinifikanti fil-kwalità tad-dejta għat-trasport ta’ merkanzija u passiġġieri bil-ferrovija, u titqassar l-iskadenzi għat-tixrid tad-dejta dwar it-trasport ferrovjarju tal-passiġġieri .

  Għal impriżi iżgħar taħt il-limiti speċifikati, l-Istati Membri jkollhom jirrapportaw ċifra “ġenerali” għal indikaturi aggregati f’Anness separat.

  Il-Kummissjoni tipproponi li jitħassar ir-rekwiżit li tinġabar dejta dwar l-aċċidenti, peress li din l-istatistika tinġabar ukoll mill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA).

  Fl-aħħar nett, l-emenda proposta tar-Regolament (KE) Nru 91/2003 tqis l-aġġustamenti għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, fir-rigward tal-għoti tas-setgħat iddelegati u ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni.

  Il-pożizzjoni tar-rapporteur

  Ir-Rapporteur jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tissimplifika r-regoli għall-ġenerazzjoni tal-istatistika tat-trasport bil-ferrovija tal-Unjoni, u li tallinja d-dispożizzjonijiet eżistenti ta’ komitoloġija għall-atti ddelegati u ta’ implimentazzjoni.

  Madankollu, ir-Rapporteur huwa tal-opinjoni li l-ġbir tad-dejta għandu jiġi estiż ulterjorment għad-dejta tal-infrastruttura ferrovjarja, u li għandhom jiġu inklużi aktar varjanti ta’ kejl fl-istatistika dwar it-trasport tal-passiġġieri, b’mod partikolari fir-rigward tal-konnessjonijiet transkonfinali li għandhom ikunu fil-qalba tal-politika tat-trasport tal-UE. Huwa jipproponi li jiżdiedu ftit klassijiet ta’ dejta, bħalma huma n-numru u t-tip ta’ trenijiet, roti (biċikletti) li nġarru (abbażi tal-Artikolu 6 tar-Regolament dwar il-Passiġġieri Ferrovjarji), in-numru ta’ vaguni tal-merkanzija silenzjużi bi blokok tal-brejkijiet ta’ materjal kompost ġodda u li ġew installati wara (abbażi tar-Regolament il-ġdid dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF)).

  Ir-Rapporteur huwa wkoll tal-opinjoni li hemm il-ħtieġa li jiġu ssimplifikati s-setgħat iddelegati lill-Kummissjoni biex jiġu salvagwardjati l-prerogattivi tal-Parlament.

  Ir-Rapporteur jemmen li r-rekwiżit li tinġabar dejta dwar l-aċċidenti m’għandux jittieħed minn idejn il-Eurostat. Minflok, għandha tiġi żgurata u stabbilita mal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea kooperazzjoni dwar id-dejta miġbura. Barra minn hekk, għandu jiżdied rekwiżit li tinġabar dejta dwar aċċidenti, peress li dan jikkontribwixxi għal livell ogħla ta’ sikurezza ferrovjarja.

  PROĊEDURA

  Titolu

  Emenda tar-Regolament (KE) Nru 91/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-istatistika tat-trasport bil-ferrovija, fir-rigward tal-ġbir ta’ dejta dwar merkanzija, passiġġieri u aċċidenti

  Referenzi

  COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

  Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

  30.8.2013

   

   

   

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  TRAN

  10.9.2013

   

   

   

  Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  JURI

  10.9.2013

   

   

   

  Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

         Data tad-deċiżjoni

  JURI

  11.9.2013

   

   

   

  Rapporteur(s)

         Data tal-ħatra

  Michael Cramer

  25.9.2013

   

   

   

  Eżami fil-kumitat

  14.11.2013

  16.12.2013

   

   

  Data tal-adozzjoni

  17.12.2013

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  40

  5

  1

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

  Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

  Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

  Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Ivo Strejček

  Data tat-tressiq

  6.1.2014