Procedure : 2013/0297(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0002/2014

Ingediende teksten :

A7-0002/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/03/2014 - 9.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0197

VERSLAG     ***I
PDF 405kWORD 246k
23.12.2013
PE 521.755v02-00 A7-0002/2014

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Michael Cramer

PR_COD_1amCom

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0611),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0249/2013),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0002/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Eurostat moet bij de vergaring van gegevens over spoorwegongevallen nauw samenwerken met het Europees Spoorwegbureau om ervoor te zorgen dat de verkregen gegevens consistent en volledig vergelijkbaar zijn. De rol van het Europees Spoorwegbureau op het gebied van spoorveiligheid moet voortdurend versterkt worden.

Motivering

Efficiënte samenwerking tussen de beide instanties is nodig omwille van compatibele en consistente gegevens en ter voorkoming van eventuele verstoringen als gevolg van de overdracht van taken van Eurostat aan het Europees Spoorwegbureau.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) In haar verslag aan het Europees Parlement en de Raad over de ervaringen met de toepassing van Verordening (EG) nr. 91/2003 vermeldt de Commissie dat de al uit hoofde van de verordening verzamelde gegevens als gevolg van langetermijnontwikkelingen waarschijnlijk zullen worden afgeschaft of vereenvoudigd en dat het de bedoeling is de periode voor het indienen van gegevens te verkorten voor de jaarlijkse gegevens over spoorreizigers.

(7) In haar verslag aan het Europees Parlement en de Raad over de ervaringen met de toepassing van Verordening (EG) nr. 91/2003 vermeldt de Commissie dat de al uit hoofde van de verordening verzamelde gegevens als gevolg van langetermijnontwikkelingen waarschijnlijk zullen worden afgeschaft of vereenvoudigd en dat het de bedoeling is de periode voor het indienen van gegevens te verkorten voor de jaarlijkse gegevens over spoorreizigers. De Commissie moet op gezette tijden verslag blijven uitbrengen over de wijze waarop deze verordening wordt uitgevoerd.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden passend overleg pleegt, onder meer met deskundigen. De Commissie moet er bij de voorbereiding en opstelling van gedelegeerde handelingen voor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

(10) Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat zij het standpunt van de spoorwegsector in aanmerking neemt. De Commissie moet er bij de voorbereiding en opstelling van gedelegeerde handelingen voor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

Motivering

Bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen moet de Commissie de spoorwegsector raadplegen om voldoende rekening te kunnen houden met het standpunt van de spoorwegmaatschappijen als leveranciers en afnemers van statistische gegevens over het railvervoer.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Om uniforme voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 91/2003 te waarborgen moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie worden verleend met betrekking tot de specificatie van de informatie die verstrekt moet worden voor de verslagen over de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de resultaten. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren4.

(12) Om uniforme voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 91/2003 te waarborgen moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie worden verleend met betrekking tot de specificatie van de informatie die verstrekt moet worden voor de verslagen over de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de resultaten, en over de regels voor de verspreiding van de resultaten door de Commissie (Eurostat). Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren4. Aangezien die handelingen van algemene strekking zijn, moet voor de vaststelling ervan de onderzoeksprocedure worden toegepast.

__________________

__________________

4 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

4 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Motivering

Zie amendement op artikel 1, punt 4 (artikel 7 van Verordening (EG) nr. 91/2003).

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 91/2003

Artikel 3 – lid 1 – punten 24-30

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) In lid 1 worden de punten 24 tot en met 30 geschrapt.

Schrappen

Motivering

Sluit aan bij het amendement om bijlage H betreffende statistieken inzake ongevallen te handhaven.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 2 – letter a

Verordening (EG) nr. 91/2003

Artikel 4 – lid 1 – letters b, d, h

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) In lid 1 worden de punten b, d en h geschrapt.

(a) In lid 1 worden de punten b) en d) geschrapt.

Motivering

Sluit aan bij het amendement om bijlage H betreffende statistieken inzake ongevallen te handhaven.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 91/2003

Artikel 4 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) Aan lid 1 wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"(g bis) statistieken over de spoorweginfrastructuur (bijlage G bis);"

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 2 – letter a ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 91/2003

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a ter) Aan lid 1 wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"1 bis. Eurostat werkt bij de vergaring van gegevens over spoorwegongevallen nauw samen met het Europees Spoorwegbureau (ESB), onder meer wat betreft datakwalificatie, om ervoor te zorgen dat de gegevens over spoorwegongevallen die het Spoorwegbureau overeenkomstig de bijlage bij Richtlijn 2009/149/EG verzamelt, volledig vergelijkbaar zijn met de gegevens die Eurostat over andere vervoerswijzen verzamelt.

Motivering

Statistische gegevens over spoorwegongevallen moeten voortaan alleen door het Spoorwegbureau verzameld worden, teneinde dubbel werk te voorkomen. Wel is nauwe samenwerking tussen Eurostat en Spoorwegbureau nodig, met name wat betreft datakwalificatie.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 2 – letter d

Verordening (EG) nr. 91/2003

Artikel 4 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanpassing van de inhoud van de bijlagen en de rapportagedrempels in de leden 1 en 3 om rekening te houden met economische en technische ontwikkelingen.

5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 zo nodig gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanpassing van de inhoud van de bijlagen en de rapportagedrempels in de leden 1 en 3 om rekening te houden met economische en technische ontwikkelingen.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 91/2003

Artikel 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Statistieken op basis van de gegevens van de bijlagen A, C, E, F, G en L worden door de Commissie (Eurostat) verspreid.

Statistieken op basis van de gegevens van de bijlagen A, C, E, F, G, G bis, H en L worden uiterlijk 12 maanden na het aflopen van de periode waarop de gegevens betrekking hebben, door de Commissie (Eurostat) verspreid.

 

De Commissie stelt overeenkomstig de onderzoeksprocedure van artikel 11, lid 2, de regels voor de verspreiding van de resultaten vast.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 91/2003

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) In artikel 8 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"1 bis. De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat gegevens van goede kwaliteit worden toegezonden."

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 6

Verordening (EG) nr. 91/2003

Artikel 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Artikel 9 wordt geschrapt.

(6) Artikel 9 wordt vervangen door:

 

"Artikel 9

 

Verslag

 

De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad uiterlijk op [dd/mm/yyyy] [drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] en vervolgens om de drie jaar, na raadpleging van het Comité Statistisch Programma, een verslag voor over de uitvoering van de verordening. Dit verslag bevat met name:

 

(a) een beoordeling van de baten van de geproduceerde statistieken voor de Unie, de lidstaten en de verstrekkers en gebruikers van statistische informatie, in relatie tot de kosten ervan;

 

(b) een beoordeling van de kwaliteit van de geproduceerde statistieken, met name met betrekking tot gegevensverlies als gevolg van het afschaffen van de vereenvoudigde rapportage;

 

(c) een beschrijving van mogelijke verbeteringen en aanpassingen die in het licht van het verkregen materiaal noodzakelijk worden geacht."

Motivering

Het streven naar verlichting van de taken van gegevensverstrekkers mag niet leiden tot een aanzienlijke teruggang in de kwaliteit van de gegevens, vooral als gevolg van het afschaffen van de vereenvoudigde rapportage.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 7

Verordening nr. 91/2003

Artikel 10 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De bevoegdheid om de in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 5, vermelde gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie toegekend vanaf [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation].

De in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 5, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [Publications Office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 91/2003

Bijlage A – kolom 2 – regel 1 – alinea 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis) In bijlage A, kolom 2, rij 1

 

wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"Stille goederenwagons uitgerust met composietremblokken in:

 

- aantal"

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 10

Verordening (EG) nr. 91/2003

Bijlagen B, D, H, I

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) De bijlagen B, D, H en I worden geschrapt.

(10) De bijlagen B, D en I worden geschrapt.

Motivering

Zowel Eurostat als het Europees Spoorwegbureau moeten gegevens over ongevallen blijven vergaren.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 91/2003

Bijlage F – kolom 2 – regel 1 – alinea's 1 en 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) Bijlage F wordt als volgt gewijzigd:

 

(a) In kolom 2, rij 1, alinea 1, wordt het volgende streepje toegevoegd:

 

"– tonkilometer";

 

(b) In kolom 2, rij 1, alinea 2, wordt het volgende streepje toegevoegd:

 

"– reizigerskilometer".

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 11 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 91/2003

Bijlage F – kolom 2 – regel 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 ter) Bijlage F wordt als volgt gewijzigd:

 

(a) In kolom 2, rij 1, wordt het volgende streepje toegevoegd:

 

"- het afstandsgerelateerde aandeel van de spoorwegen in het goederenvervoer, uitgedrukt in tonkilometer, uitgesplitst over de onderstaande afstandsklassen:

 

– d ≤ 50 km

 

– 50 km < d ≤ 150 km

 

– 150 km < d ≤ 300 km

 

– 300 km < d ≤ 500 km

 

– 500 km < d ≤ 750 km

 

– 750 km < d ≤ 1000 km

 

– d > 1000 km;"

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 11 quater (nieuw)

Verordening (EG) nr. 91/2003

Bijlage F – kolom 2 – regel 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 quater) Bijlage F wordt als volgt gewijzigd:

 

(b) Kolom 2, rij 3, komt als volgt te luiden:

 

"– voor 'ton' en 'tonkilometer': jaarlijks;

 

- voor 'aantal reizigers' en 'reizigerskilometer': om de vijf jaar"

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 11 quinquies (nieuw)

Verordening (EG) nr. 91/2003

Bijlage H

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 quinquies) Bijlage H wordt als volgt gewijzigd:

 

(a) In kolom 2, rij 1, wordt het volgende streepje toegevoegd:

 

"– aantal incidenten (Tabel H2)";

 

(b) In kolom 2, rij 4, wordt alinea 2 vervangen door:

 

"Tabel H2: aantal ongevallen en incidenten bij het vervoer van gevaarlijke goederen";

 

(c) In kolom 2, rij 7, alinea 1, wordt het derde streepje vervangen door:

 

"– ongevallen op spoorwegovergangen en die welke niet door een trein veroorzaakt zijn;";

 

(d) In kolom 2, rij 7, alinea 2, wordt het eerste streepje vervangen door:

 

"– totaal aantal ongevallen en incidenten met ten minste een spoorwegvoertuig dat gevaarlijke goederen als vermeld in bijlage K vervoert;";

 

(e) In kolom 2, rij 7, alinea 2, wordt het tweede streepje vervangen door:

 

"– aantal van dergelijke ongevallen en incidenten waarbij gevaarlijke goederen zijn vrijgekomen.".

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 91/2003

Bijlagen L en G bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Bijlage L wordt toegevoegd zoals aangegeven in de bijlage bij deze verordening.

(12) De bijlagen G bis en L worden toegevoegd zoals aangegeven in de bijlage bij deze verordening.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1

Verordening (EG) nr. 91/2003

Artikel 13 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Binnen drie maanden na de bekendmaking wordt er een geconsolideerde tekst van de gewijzigde Verordening (EG) nr. 91/2003 gemaakt.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Bijlage C – kolom 2 – regel 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 91/2003

Bijlage C

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Met ERTMS uitgeruste locomotieven in:

 

- aantal

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Bijlage C bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 91/2003

Bijlage G bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 ter) De volgende bijlage wordt ingevoegd:

 

"Bijlage G bis

 

Gegevens over spoorweginfrastructuur

 

1. Aantal kilometers met ERTMS uitgeruste spoorweginfrastructuur

 

1 bis. Aantal kilometers aaneengesloten met ERTMS uitgeruste spoorlengte (in de lidstaat)

 

2. Aantal grensoverschrijdende spoorweginfrastructuurpunten die vaker dan één keer per uur, vaker dan één keer per twee uur en minder vaak dan één keer per twee uur door personentreinen worden aangedaan

 

3. Aantal grensoverschrijdende spoorweginfrastructuurpunten die niet meer voor personen- of goederenvervoer worden gebruikt dan wel ontmantelde infrastructuur

 

4. Aantal stations die toegankelijk zijn voor mensen met beperkte mobiliteit en gehandicapten".


TOELICHTING

Achtergrond

Verordening (EG) nr. 91/2003, die de Commissie wenst te wijzigen, behelst gemeenschappelijke regels voor het opmaken van Europese statistieken inzake het railvervoer. De in dat kader vergaarde gegevens hebben betrekking op goederen- en personenvervoer alsook op verkeersstromen op het spoorwegnet en ongevallen.

Voorstel van de Commissie

Met het voorstel wordt beoogd Verordening (EG) nr. 91/2003 te vereenvoudigen door alleen de "gedetailleerde" rapportage te handhaven en het huidige concept van "vereenvoudigde" rapportage overboord te zetten, waardoor de lidstaten en de respondenten minder sterk belast worden zonder dat de kwaliteit van de gegevens inzake goederen- en personenvervoer per spoor wezenlijk achteruitgaat, en de verspreiding van de gegevens inzake personenvervoer sneller kan plaatsvinden.

Voor kleinere ondernemingen onder de vastgestelde drempelwaarden moeten de lidstaten een "totaalcijfer" voor geaggregeerde indicatoren in een aparte bijlage verstrekken.

De Commissie stelt voor de verplichte vergaring van gegevens over ongevallen te schrappen aangezien het Europees Spoorwegbureau deze cijfers ook verzamelt.

Ten slotte houdt de voorgestelde wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 rekening met de aanpassingen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur stemt ermee in dat de Commissie de regels voor het opmaken van Europese statistieken over het railvervoer wil vereenvoudigen en dat zij de comitologiebepalingen wil omzetten in bepalingen inzake gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen.

De rapporteur is wel van mening dat er ook gegevens over de infrastructuur verzameld moeten worden en dat er meer parameters over het personenvervoer moeten worden opgenomen, met name wat betreft grensoverschrijdende verbindingen, die de kern van het Europese vervoerbeleid moeten uitmaken. Hij stelt voor een aantal gegevensklassen toe te voegen, bijvoorbeeld aantallen treinen, treintype, fietsvervoer (cf. artikel 6 van de verordening inzake treinreizigers), het aantal stille treinwagons met (oorspronkelijk of later) ingebouwde composietremblokken (cf. de nieuwe verordening inzake de Connecting Europe Facility).

Volgens de rapporteur is er een stroomlijning van de aan de Commissie overgedragen bevoegdheden nodig, wil het Parlement zijn prerogatieven kunnen behouden.

De rapporteur is van oordeel dat de vergaring van gegevens inzake ongevallen in handen van Eurostat moet blijven. Wel moet er samenwerking op het gebied van gegevensvergaring met het Europees Spoorwegbureau tot stand worden gebracht. Bovendien moeten er gegevens over incidenten worden verzameld, omdat zulks de veiligheid op het spoor ten goede komt.


PROCEDURE

Titel

Wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen

Document- en procedurenummers

COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

Datum indiening bij EP

30.8.2013

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

10.9.2013

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

JURI

10.9.2013

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

JURI

11.9.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Behandeling in de commissie

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Datum goedkeuring

17.12.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

5

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Ivo Strejček

Datum indiening

6.1.2014

Juridische mededeling - Privacybeleid