Procedura : 2013/0297(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0002/2014

Teksty złożone :

A7-0002/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/03/2014 - 9.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0197

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 732kWORD 349k
23.12.2013
PE 521.755v02-00 A7-0002/2014

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Michael Cramer

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków

(COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297 (COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0611),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0249/2013),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7–0002/2014),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Eurostat powinien ściśle współpracować z Europejską Agencją Kolejową przy zbieraniu danych na temat wypadków kolejowych w celu zapewnienia spójności i pełnej porównywalności zebranych danych. Rolę Europejskiej Agencji Kolejowej w obszarze bezpieczeństwa kolei należy stale zwiększać.

Uzasadnienie

Skuteczna współpraca między obydwoma instytucjami jest konieczna do zagwarantowania kompatybilności i spójności zebranych danych oraz do uniknięcia ewentualnych zakłóceń wynikających z przenoszenia odpowiedzialności z Eurostatu na Europejską Agencją Kolejową.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) W sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat doświadczeń wyniesionych ze stosowania rozporządzenia (WE) nr 91/2003 Komisja stwierdza, że zmiany długoterminowe będą prawdopodobnie oznaczały wstrzymanie lub uproszczenie danych już gromadzonych na podstawie rozporządzenia, a zamierzeniem jest skrócenie okresu przekazywania danych w przypadku rocznych danych dotyczących pasażerów transportu kolejowego.

(7) W sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat doświadczeń wyniesionych ze stosowania rozporządzenia (WE) nr 91/2003 Komisja stwierdza, że zmiany długoterminowe będą prawdopodobnie oznaczały wstrzymanie lub uproszczenie danych już gromadzonych na podstawie rozporządzenia, a zamierzeniem jest skrócenie okresu przekazywania danych w przypadku rocznych danych dotyczących pasażerów transportu kolejowego. Komisja powinna nadal regularnie składać sprawozdania w sprawie sposobu wdrażania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Szczególnie istotne jest, aby podczas prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. Podczas przygotowywania i opracowywania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(10) Szczególnie istotne jest, aby podczas prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami, oraz uwzględniała stanowisko sektora kolejowego. Podczas przygotowywania i opracowywania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Przy przygotowywaniu i sporządzaniu aktów delegowanych Komisja powinna konsultować się z sektorem kolejowym, aby zagwarantować, że stanowisko przedsiębiorstw kolejowych, będących dostarczycielami i użytkownikami danych statystycznych na temat transportu kolejowego, jest wystarczająco uwzględnione.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Aby zapewnić jednolite warunki do wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 91/2003 należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do określenia informacji, które mają być dostarczane do sprawozdań dotyczących jakości i porównywalności wyników. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję4.

(12) Aby zapewnić jednolite warunki do wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 91/2003 należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do określenia informacji, które mają być dostarczane do sprawozdań dotyczących jakości i porównywalności wyników, oraz w sprawie ustaleń dotyczących rozpowszechniania wyników przez Komisję (Eurostat). Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję4. Do przyjmowania tych aktów powinno się stosować procedurę sprawdzającą z uwagi na ich ogólny zakres.

__________________

__________________

4 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

4 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Uzasadnienie

Zob. poprawki do art. 1 ust. 1 pkt 4 (art. 7 rozporządzenia (WE) 91/2003).

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkty 24-30

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) w ust. 1 skreśla się pkt 24-30;

skreślona

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami w sprawie zachowania załącznika H o statystyce wypadków.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Artykuł 4 – ustęp 1 – litery b, d, h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) w ust. 1 skreśla się lit. b), d) i h);

a) w ust. 1 skreśla się lit. b) i d);

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami w sprawie zachowania załącznika H o statystyce wypadków.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) W ust. 1 dodaje się literę w następującym brzmieniu:

 

„ga) statystyki dotyczące infrastruktury kolejowej (załącznik Ga);”

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a b (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab) W ust. 1 dodaje się literę w następującym brzmieniu:

 

‘1a. Eurostat powinien ściśle współpracować z Europejską Agencją Kolejową (ERA) przy zbieraniu danych na temat wypadków, łącznie z kwalifikacjami danych, aby zagwarantować, że dane na temat wypadków kolejowych zebrane przez Europejską Agencję Kolejową na mocy załącznika do dyrektywy 2009/14WE w sprawie bezpieczeństwa kolei są w pełni porównywalne z danymi na temat wypadków zebranymi przez Eurostat w odniesieniu do innych środków transportu.”

Uzasadnienie

Dane dotyczące wypadków kolejowych w przyszłości powinny być zbierane wyłącznie przez Europejską Agencję Kolejową, aby uniknąć podwójnej sprawozdawczości. Konieczna jest jednak ścisła współpraca między Eurostatem a Europejską Agencją Kolejową w obszarze danych dotyczących wypadków, zwłaszcza w odniesieniu do kwalifikowania danych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 – litera d

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Artykuł 4 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10 w odniesieniu do dostosowania treści załączników i progów sprawozdawczości, o których mowa w ust. 1 i 3 w celu uwzględnienia zmian gospodarczych i technicznych.

5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania w razie potrzeby aktów delegowanych zgodnie z art. 10 w odniesieniu do dostosowania treści załączników i progów sprawozdawczości, o których mowa w ust. 1 i 3 w celu uwzględnienia zmian gospodarczych i technicznych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Artykuł 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Statystyka w oparciu o dane wyszczególnione w załącznikach A, C, E, F, G i L są rozpowszechniane przez Komisję (Eurostat).”;

Statystyka w oparciu o dane wyszczególnione w załącznikach A, C, E, F, G, Ga, H i L są rozpowszechniane przez Komisję (Eurostat) najpóźniej 12 miesięcy po upływie okresu, do którego wyniki się odnoszą.”;

 

„Komisja przyjmuje uzgodnienia dotyczące rozpowszechniania wyników zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a) W art. 8 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

1a. Państwa członkowskie podejmują wszelkie konieczne środki w celu zapewnienia jakości przekazywanych danych.”

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Artykuł 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6) skreśla się art. 9;

6) art. 9 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 9

 

Sprawozdanie

 

Do dnia [dd/mm/rrrr] [trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co trzy lata, Komisja, po konsultacji z Komitetem ds. Programu Statystycznego, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wdrożenia niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to w szczególności:

 

a) ocenia korzyści dla Unii, państw członkowskich, a także dostarczycieli i użytkowników informacji statystycznej z wytworzonych danych statystycznych w powiązaniu z ich kosztami;

 

b) ocenia jakość wytworzonych danych statystycznych, zwłaszcza w odniesieniu do utraty danych wynikającej z likwidacji uproszczonej sprawozdawczości;

 

c) określa obszary potencjalnej poprawy oraz zmiany uznane za niezbędne w świetle otrzymanych wyników.”

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że działania zmierzające do zmniejszenia obciążeń nakładanych na dostarczycieli danych nie spowodują znaczących strat w jakości danych, zwłaszcza z powodu likwidacji uproszczonej sprawozdawczości.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Artykuł 10 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony, począwszy od dnia [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation].

Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 5, powierza się Komisji na pięć lat, począwszy od dnia [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed zakończeniem każdego okresu.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Załącznik A – kolumna 2 – wiersz 1 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a) W załączniku A, kolumna 2, rząd 1

 

dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

Ciche wagony towarowe wyposażone lub dodatkowo wyposażone w kompozytowe klocki hamulcowe w:

 

- liczba.”

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Załączniki B, D, H oraz I

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10) skreśla się załączniki B, D, H oraz I;

10) skreśla się załączniki B, D oraz I;

Uzasadnienie

Wymóg gromadzenia danych o wypadkach powinien pozostać dla Eurostatu i Europejskiej Agencji Kolejowej.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Załącznik F – kolumna 2 – wiersz 1 – ustęp 1 i 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a) w załączniku F zostaje wprowadza się następującą zmianę:

 

a) w kolumnie 2, rząd 1 ust. 1 dodaje się podpunkt w brzmieniu:

 

„- ton-km” ;

 

b) w kolumnie 2, rząd 1 ust. 2 dodaje się podpunkt w brzmieniu:

 

„- pasażerów-km” ;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 11 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Załącznik F – kolumna 2 – wiersz 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11b) w załączniku F zostaje wprowadza się następującą zmianę:

 

a) w kolumnie 2 w pierwszym wierszu dodaje się następujący ustęp:

 

„– udział przewozów towarowych w oparciu o odległość z wykorzystaniem ton-km zgodnie z poniższymi przedziałami:

 

– odl. ≤ 50 km

 

– 50 km < odl. ≤ 150 km

 

– 150 km < odl. ≤ 300 km

 

– 300 km < odl. ≤ 500 km

 

– 500 km < odl. ≤ 750 km

 

– 750 km < odl. ≤ 1000 km

 

– odl. > 1000 km;’

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 11 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Załącznik F – kolumna 2 – wiersz 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11c) w załączniku F zostaje wprowadza się następującą zmianę:

 

b) w kolumnie 2 w pierwszym wierszu wprowadza się następującą zmianę:

 

„– dla „ton” i „ton-km”: co roku”;

 

– dla „liczby pasażerów” i „pasażerów-km”: co pięć lat”.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 11 d (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Załącznik H

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11d) W załączniku H wprowadza się następujące zmiany:

 

a) w kolumnie 2, rząd 1 dodaje się podpunkt w brzmieniu:

 

„– liczba incydentów *tabela H2)”;

 

b) Art. 2 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

 

„Tablica H2: liczba wypadków i incydentów w transporcie towarów niebezpiecznych”;

 

c) Kolumna 2, rząd 7 pkt 1 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

 

Wypadki na przejazdach kolejowych i wypadki niespowodowane przez kolej;”

 

d) Kolumna 2, rząd 7 pkt 2 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

 

całkowita liczba wypadków i incydentów z udziałem co najmniej jednego pojazdu kolejowego przewożącego towary niebezpieczne, zgodnie z definicją podaną w wykazie towarów z załącznika K;”

 

e) Kolumna 2, rząd 7 pkt 2 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

 

„– liczba tego rodzaju wypadków i incydentów, w których doszło do uwolnienia towarów niebezpiecznych;”

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Załącznik L i G a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12) dodaje się załącznik L w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

12) dodaje się załączniki Ga i L w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Artykuł 13 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zostaje ono skonsolidowane z rozporządzeniem (WE) nr 91/2003 w ciągu trzech miesięcy od dnia opublikowania go.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik C – kolumna 2 – wiersz 1 – ustęp 2 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Załącznik C

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Lokomotywy wyposażone w ERTMS w:

 

– liczba

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik C a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003

Załącznik G a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11b) Dodaje się załącznik w brzmieniu:

 

„Załącznik Ga

 

Dane o infrastrukturze kolejowej

 

1. Liczba km infrastruktury kolejowej wyposażonej w ERTMS.

 

1a. Długość w kilometrach sieci kolejowej stale wyposażonej w ERTMS (w państwie członkowskim).

 

2. Liczba transgranicznych punktów infrastruktury kolejowej wykorzystywanych do transportu pasażerów częściej niż co godzinę, co dwie godziny i rzadziej niż co dwie godziny;

 

3. Liczba transgranicznych punktów infrastruktury kolejowej niewykorzystywanych już do transportu pasażerów lub towarów lub zdemontowana infrastruktura kolejowa;

 

4. Liczba stacji bez barier, dostępnych dla osób o ograniczonej mobilności i osób niepełnosprawnych.


UZASADNIENIE

Kontekst

Rozporządzenie (WE) nr 91/2003,które proponuje zmienić Komisja, ustanawia wspólne zasady opracowywania statystyk o unijnym transporcie kolejowym. Dane gromadzone w ten sposób obejmują transport towarów i pasażerów, a także dane o ruchu na sieci kolejowej i o wypadkach.

Wniosek Komisji

Wniosek upraszcza rozporządzenie (WE) nr 91/2003: zachowuje tylko wymogi „szczegółowej” sprawozdawczości i porzuca dotychczasowe założenie sprawozdawczości „uproszczonej”, co zmniejsza obciążenie nakładane na państwa członkowskie i respondentów, przy czym nie obniża się istotnie jakości danych o transporcie kolejowym towarów i pasażerów, oraz skraca terminy rozpowszechniania danych o kolejowym przewozie pasażerów.

W przypadku mniejszych przedsiębiorstw poniżej określonego progu państwa członkowskie będą musiały zgłaszać łączne dane dla zagregowanych wskaźników w oddzielnym załączniku.

Komisja proponuje skreślenie wymogu gromadzenia danych o wypadkach, ponieważ dane te są również gromadzone przez Europejską Agencję Kolejową.

Proponowana zmiana rozporządzenia (WE) nr 91/2003 uwzględnia ponadto dostosowania do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do przyznania Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych i wykonawczych.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący uproszczenia procesu sporządzania statystyk na temat unijnego transportu kolejowego oraz dostosowania dotychczasowych przepisów o komitologii do aktów delegowanych i wykonawczych.

Jednak sprawozdawca jest zdania, że gromadzenie danych można rozszerzyć dodatkowo na dane o infrastrukturze kolejowej oraz że należy włączyć więcej zmiennych pomiarowych do statystyk o transporcie pasażerów, w szczególności w odniesieniu do połączeń transgranicznych, które powinny stanowić kluczowy element unijnej polityki transportowej. Sprawozdawca proponuje dodanie kilku klas danych, takich jak liczba i rodzaj pociągów, przewożone rowery (na podstawie art. 6 rozporządzenia o pasażerach kolei), liczba cichych wagonów towarowych wyposażonych lub dodatkowo wyposażonych w kompozytowe klocki hamulcowe (na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”).

Sprawozdawca jest także zdania, że należy odpowiednio uregulować uprawnienia delegowane Komisji w celu zawarowania prerogatyw Parlamentu.

Sprawozdawca uważa, że nie należy zwalniać Eurostatu z wymogu gromadzenia danych w sprawie wypadków. W zamian za to należy zapewnić i ustanowić współpracę z Europejską Agencją Kolejową w sprawie gromadzonych danych. Ponadto należy dodać wymóg gromadzenia danych o incydentach, gdyż przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa na kolei.


PROCEDURA

Tytuł

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków

Odsyłacze

COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

Data przedstawienia w PE

30.8.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

10.9.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.9.2013

 

 

 

Opinia niewydana

Data wydania decyzji

JURI

11.9.2013

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Data przyjęcia

17.12.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ivo Strejček

Data złożenia

6.1.2014

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności