SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, cestujúcich a nehodách

  23.12.2013 - (COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD)) - ***I

  Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  Spravodajca: Michael Cramer


  Postup : 2013/0297(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0002/2014
  Predkladané texty :
  A7-0002/2014
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, cestujúcich a nehodách

  (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297 (COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0611),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0249/2013),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0002/2014),

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 3 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (3a) Eurostat by mal úzko spolupracovať s Európskou železničnou agentúrou pri zbere údajov o nehodách s cieľom zabezpečiť, aby získané údaje boli zosúladené a v plnej miere porovnateľné. Úloha Európskej železničnej agentúry v oblasti bezpečnosti železníc by sa mala neustále posilňovať.

  Odôvodnenie

  Účinná spolupráca medzi obidvomi inštitúciami je potrebná na zabezpečenie toho, aby zhromaždené údaje boli porovnateľné a zosúladené, aby sa predišlo akémukoľvek možnému narušeniu pri prechode povinností z Eurostatu na Európsku železničnú agentúru.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (7) Vo svojej správe Európskemu parlamentu a Rade o skúsenostiach získaných uplatňovaním nariadenia (ES) č. 91/2003 Komisia spomína, že dlhodobý vývoj pravdepodobne povedie k odstráneniu alebo zjednodušeniu údajov zozbieraných podľa nariadenia, a že existuje zámer skrátiť lehotu na odovzdávanie ročných údajov o cestujúcich po železnici.

  (7) Vo svojej správe Európskemu parlamentu a Rade o skúsenostiach získaných uplatňovaním nariadenia (ES) č. 91/2003 Komisia spomína, že dlhodobý vývoj pravdepodobne povedie k odstráneniu alebo zjednodušeniu údajov zozbieraných podľa nariadenia, a že existuje zámer skrátiť lehotu na odovzdávanie ročných údajov o cestujúcich po železnici. Komisia by mala naďalej pravidelne predkladať správy o spôsobe vykonávania tohto nariadenia.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10) Je najmä dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Komisia by pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov mala zaistiť súčasné, včasné a náležité predloženie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

  (10) Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby zohľadnila pozíciu železničného odvetvia. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

  Odôvodnenie

  Pri príprave a vypracovaní delegovaných aktov by Komisia mala konzultovať so železničným sektorom s cieľom zabezpečiť, aby sa stanovisko železničných podnikov ako poskytovateľov a používateľov štatistík v oblasti železničnej dopravy dostatočne zohľadnilo.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 12

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (12) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie nariadenia (ES) č. 91/2003 by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o špecifikáciu informácií, ktoré sa majú poskytovať na účely správ o kvalite a porovnateľnosti výsledkov: Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie4.

  (12) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie nariadenia (ES) č. 91/2003 by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o špecifikáciu informácií, ktoré sa majú poskytovať na účely správ o kvalite a porovnateľnosti výsledkov a o opatreniach pre šírenie výsledkov Komisiou (Eurostatom). Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie4. Pri prijímaní týchto aktov by sa mal použiť postup preskúmania, a to vzhľadom na ich všeobecný rozsah pôsobnosti.

  __________________

  __________________

  4 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

  4 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

  Odôvodnenie

  Pozri pozmeňujúci návrh k článku 1 ods. 1 bod 4 (článok 7 nariadenia (ES) č. 91/2003).

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 1 – písmeno a

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Článok 3 – odsek 1 – body 24-30

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a) V odseku 1 sa vypúšťajú body 24 až 30.

  vypúšťa sa

  Odôvodnenie

  V súlade s pozmeňujúcim návrhom o zachovaní prílohy H týkajúcej sa štatistík o nehodách.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 2 – písmeno a

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Článok 4 – odsek 1 – písmená b, d, h

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a) V odseku 1 sa vypúšťajú písmená b), d) a h).

  a) V odseku 1 sa vypúšťajú písmená b) d).

  Odôvodnenie

  V súlade s pozmeňujúcim návrhom o zachovaní prílohy H týkajúcej sa štatistík o nehodách.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 2 – písmeno aa (nové)

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  aa) V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

   

  „ga) štatistiky o železničnej infraštruktúre (príloha Ga);“.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 2 – písmeno ab (nové)

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Článok 4 – odsek 1 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ab) V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

   

  „1a. Eurostat pri zbere a vyhodnocovaní údajov o nehodách úzko spolupracuje s Európskou železničnou agentúrou (ERA) s cieľom zabezpečiť, aby údaje o nehodách na železnici, ktoré ERA zhromaždila na základe prílohy k smernici 2009/149/ES o bezpečnosti železníc, boli v plnej miere porovnateľné s údajmi o nehodách, ktoré zhromaždil Eurostat v rámci iných druhov dopravy.

  Odôvodnenie

  Štatistické údaje o železničných nehodách by v budúcnosti mala zbierať iba ERA, aby nedochádzalo k dvojitému vykazovaniu. Je však potrebná úzka spolupráca medzi Eurostatom a ERA, najmä pokiaľ ide o vyhodnocovanie údajov.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 2 – písmeno d

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Článok 4 – odsek 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5. Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 10, pokiaľ ide o úpravu obsahu príloh a prahových hodnôt na účely vykazovania, ako sa uvádza v odsekoch 1 a 3, s cieľom zohľadniť ekonomický a technický vývoj.

  5. Komisia je v prípade potreby splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 10, pokiaľ ide o úpravu obsahu príloh a prahových hodnôt na účely vykazovania, ako sa uvádza v odsekoch 1 a 3, s cieľom zohľadniť ekonomický a technický vývoj.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 4

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Článok 7

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Štatistiky založené na údajoch uvedených v prílohách A, C, E, F, G a L šíri Komisia (Eurostat).

  Štatistiky založené na údajoch uvedených v prílohách A, C, E, F, G, Ga, H a L šíri Komisia (Eurostat) najneskôr 12 mesiacov po skončení obdobia, na ktoré sa výsledky vzťahujú.

   

  Komisia prijíma opatrenia na šírenie výsledkov v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 4 a (nový)

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Článok 8 – odsek 1 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (4a) V článku 8 sa vkladá tento odsek:

   

  „1a. Členské štáty prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie kvality prenosu údajov.“

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 – bod 6

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Článok 9

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (6) Článok 9 sa vypúšťa.

  (6) Článok 9 sa nahrádza takto:

   

  „Článok 9

   

  Správa

   

  Do [dd/mm/rrrr] [tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a následne každé tri roky Komisia po konzultáciách s Výborom pre štatistické programy predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. V správe sa predovšetkým:

   

  a) zhodnotí prínos pre Úniu, členské štáty, poskytovateľov a používateľov štatistických informácií v predložených štatistikách v pomere k ich nákladom;

   

  b) zhodnotí kvalita vypracovaných štatistík, najmä pokiaľ ide o stratu údajov spôsobenú odstránením zjednodušeného vykazovania;

   

  c) určia oblasti, ktoré je možné vylepšiť, ako aj akékoľvek zmeny, ktoré Komisia považuje za nevyhnutné vzhľadom na získané výsledky.“.

  Odôvodnenie

  Je nutné zabezpečiť, aby úsilie o zníženie záťaže poskytovateľov údajov neviedlo k podstatnej strate kvality, spôsobenej predovšetkým odstránením zjednodušeného vykazovania.

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 7

  Nariadenie č. 91/2003

  Článok 10 – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 5 sa na Komisiu prenáša na neurčité obdobie od (Úrad pre publikácie: vložiť presný dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia o zmene).

  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od (Úrad pre publikácie: vložiť presný dátum nadobudnutia účinnosti pozmeňujúceho nariadenia). Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 9 a (nový)

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Príloha A – stĺpec 2 – riadok 1 – odsek 3 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (9a) V prílohe A stĺpci 2 riadku 1

   

  sa pridáva tento odsek:

   

  „Tiché nákladné vozne vybavené alebo dodatočne vybavené kompozitnými brzdovými klátikmi v:

   

  – počet“.

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 10

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Prílohy B, D, H, I

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10) Prílohy B, D, H a I sa vypúšťajú.

  (10) Prílohy B, D a I sa vypúšťajú.

  Odôvodnenie

  Požiadavka na zber údajov o nehodách by sa mala zachovať pre Eurostat aj pre Európsku železničnú agentúru.

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 11 a (nový)

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Príloha F – stĺpec 2 – riadok 1 – odseky 1 a 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (11a) Príloha F sa mení takto:

   

  a) V stĺpci 2 riadku 1 odseku 1 sa dopĺňa táto zarážka:

   

  „– tonokilometroch“;

   

  b) V stĺpci 2 riadku 1 odseku 2 sa dopĺňa táto zarážka:

   

  „– osobokilometroch“.

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 11 b (nový)

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Príloha F – stĺpec 2 – riadok 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (11b) Príloha F sa mení takto:

   

  a) V stĺpci 2 prvom riadku sa dopĺňa tento odsek:

   

  „ – podiel tonokilometrov nákladnej železničnej dopravy v závislosti od vzdialenosti podľa tohto rozdelenia vzdialeností:

   

  – v ≤ 50 km

   

  – 50 km < v ≤ 150 km

   

  – 150 km < v ≤ 300 km

   

  – 300 km < v ≤ 500 km

   

  – 500 km < v ≤ 750 km

   

  – 750 km < v ≤ 1000 km

   

  – v > 1000 km;’

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 11 c (nový)

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Príloha F – stĺpec 2 – riadok 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (11c) Príloha F sa mení takto:

   

  b) V stĺpci 2 sa riadok 3 mení takto:

   

  „– pre „tony“ a „tonokilometre“: „každý rok“;

   

  – pre „počet cestujúcich“ a „osobokilometre“: každých päť rokov“.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 11 d (nový)

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Príloha H

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (11d) Príloha H sa mení takto:

   

  a) V stĺpci 2 riadku 1 sa dopĺňa táto zarážka:

   

  „– počet incidentov (Tabuľka H2)“;

   

  b) V stĺpci 2 riadku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:

   

  „Tabuľka H2: počet nehôd a incidentov, na ktorých sa podieľa preprava nebezpečného tovaru“;

   

  c) V stĺpci 2 riadku 7 odseku 1 sa tretia zarážka nahrádza takto:

   

  „– nehody na úrovňových križovatkách a nehody, ktoré neboli spôsobené vlakmi“;

   

  d) V stĺpci 2 riadku 7 odseku 2 sa prvá zarážka nahrádza takto:

   

  „– celkový počet nehôd a incidentov, na ktorých sa podieľa aspoň jedno železničné vozidlo prepravujúce nebezpečný tovar podľa zoznamu tovaru v prílohe K“;

   

  e) V stĺpci 2 riadku 7 odseku 2 sa druhá zarážka nahrádza takto:

   

  „– počet takých nehôd a incidentov, pri ktorých sa uvoľnia nebezpečné látky“.

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 12

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Prílohy L a G a (nové)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (12) Príloha L sa nahrádza, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

  (12) Dopĺňajú sa prílohy Ga a L, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Článok 13 – odsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Konsoliduje sa s nariadením (ES) č. 91/2003 do troch mesiacov odo dňa jeho uverejnenia.

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh nariadenia

  Príloha C – stĺpec 2 – riadok 1 – odsek 2 a (nový)

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Príloha C

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Lokomotívy vybavené systémom ERTMS v:

   

  – počet

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh nariadenia

  Príloha C a (nová)

  Nariadenie (ES) č. 91/2003

  Príloha G a (nová)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (11b) Vkladá sa táto príloha:

   

  „Príloha Ga

   

  Údaje o železničnej infraštruktúre

   

  1. počet kilometrov železničnej infraštruktúry vybavenej systémom ERTMS;

   

  1a. dĺžka v kilometroch železničnej siete neustále vybavenej systémom ERTMS (v členskom štáte);

   

  2. počet cezhraničných bodov železničnej infraštruktúry, ktoré sa používajú pri osobnej doprave častejšie ako každú hodinu, častejšie ako každé dve hodiny a menej často ako každé dve hodiny;

   

  3. počet cezhraničných železničných bodov, ktoré sa nepoužívajú na osobnú alebo nákladnú železničnú dopravu alebo v ktorých je demontovaná železničná infraštruktúra;

   

  4. počet bezbariérových staníc prístupných pre osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby so zdravotným postihnutím.“.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Súvislosti

  V nariadení (ES) č. 91/2003, ktorého zmenu Komisia navrhuje, sú stanovené spoločné pravidlá zostavovania železničných dopravných štatistík Únie. Údaje zozbierané v tomto rámci zahŕňajú prepravu osôb a tovaru, ako aj údaje týkajúce sa prepravných prúdov na železničnej sieti a nehôd.

  Návrh Komisie

  Návrhom sa zjednodušuje nariadenie (ES) č. 91/2003 tak, že sa zachovávajú len požiadavky na „podrobné“ vykazovanie a upúšťa sa od súčasnej koncepcie „zjednodušeného“ vykazovania, čím sa zmenšuje zaťaženie členských štátov a respondentov, pričom však nedochádza k významnému zníženiu kvality údajov o preprave osôb a tovaru po železnici, a skracujú sa termíny šírenia údajov o osobnej železničnej doprave.

  V prípade menších podnikov, ktoré nedosahujú stanovené prahové hodnoty, budú členské štáty povinné oznamovať „celkové“ číselné údaje pre súhrnné ukazovatele v samostatnej prílohe.

  Komisia navrhuje odstrániť požiadavku na zber údajov o nehodách, keďže tieto štatistické údaje zbiera aj Európska železničná agentúra (ERA).

  Napokon navrhovaná zmena nariadenia (ES) č. 91/2003 zohľadňuje úpravy Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o udelenie delegovaných a vykonávacích právomocí Komisii.

  Stanovisko spravodajcu

  Spravodajca víta zámer Komisie zjednodušiť pravidlá tvorby štatistiky o železničnej doprave v Únii a zosúladiť platné komitologické ustanovenia s delegovanými a vykonávacími aktmi.

  Domnieva sa však, že zber údajov by sa mal rozšíriť aj na údaje o železničnej infraštruktúre a že do štatistiky o osobnej preprave treba zahrnúť viac premenných a merných jednotiek, predovšetkým pokiaľ ide o cezhraničné pripojenia, ktoré by sa mali stať ústredným bodom dopravnej politiky EÚ. Navrhuje pridať niekoľko tried údajov, ako je počet a typ vlakov, počet prevážaných bicyklov (na základe článku 6 nariadenia o cestujúcich v železničnej preprave), počet nových tichých nákladných vozňov vybavených alebo dodatočne vybavených kompozitnými brzdovými klátikmi (na základe nového nariadenia o zriadení nástroja „Spájame Európu“).

  Spravodajca sa takisto domnieva, že je potrebné zjednodušiť právomoci delegované na Komisiu v záujme zaistenia výlučných právomocí Parlamentu.

  Spravodajca je presvedčený, že by sa nemala zrušiť požiadavka na zber údajov o nehodách Eurostatom. Namiesto toho by sa mala zaistiť a nadviazať spolupráca s Európskou železničnou agentúrou pri zbere údajov. Treba však pridať požiadavku na zber údajov o nehodách, keďže to prispieva k vyššej úrovni bezpečnosti na železniciach.

  POSTUP

  Názov

  Zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, cestujúcich a nehodách

  Referenčné čísla

  COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

  Dátum predloženia v EP

  30.8.2013

   

   

   

  Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

  TRAN

  10.9.2013

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

  JURI

  10.9.2013

   

   

   

  Bez predloženia stanoviska

                 dátum rozhodnutia

  JURI

  11.9.2013

   

   

   

  Spravodajca

                 dátum vymenovania

  Michael Cramer

  25.9.2013

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  14.11.2013

  16.12.2013

   

   

  Dátum prijatia

  17.12.2013

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  40

  5

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Ivo Strejček

  Dátum predloženia

  6.1.2014