Förfarande : 2013/0297(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0002/2014

Ingivna texter :

A7-0002/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/03/2014 - 9.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0197

BETÄNKANDE     ***I
PDF 481kWORD 221k
23.12.2013
PE 521.755v02-00 A7-0002/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Michael Cramer

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor

(COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297 (COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0611),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0249/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0002/2014),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Eurostat bör ha ett nära samarbete med Europeiska järnvägsbyrån vid insamlandet av statistik över järnvägsolyckor, så att den erhållna statistiken blir entydig och fullt jämförbar. Europeiska järnvägsbyråns roll inom järnvägssäkerhetsområdet bör stadigt ökas.

Motivering

Det behövs ett effektivt samarbete mellan de båda organen för att säkerställa att insamlad statistik är jämförbar och enhetlig samt för att undvika eventuella störningar när ansvarsområden förs över från Eurostat till Europeiska järnvägsbyrån.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Kommissionen nämner i sin rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordning (EG) nr 91/2003 att den långsiktiga utvecklingen antagligen kommer att medföra att de uppgifter som i dag samlas in enligt förordningen utgår eller förenklas, och att avsikten är att förkorta tiden för överföring av årsuppgifter om järnvägspassagerare.

(7) Kommissionen nämner i sin rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordning (EG) nr 91/2003 att den långsiktiga utvecklingen antagligen kommer att medföra att de uppgifter som i dag samlas in enligt förordningen utgår eller förenklas, och att avsikten är att förkorta tiden för överföring av årsuppgifter om järnvägspassagerare. Kommissionen bör fortsätta att regelbundet ta fram rapporter över hur denna förordning genomförs.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(10) Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, samt beaktar järnvägssektorns ställning. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Motivering

När den planerar och upprättar delegerade akter bör kommissionen konsultera järnvägsbranschen för att se till att man i tillräcklig grad beaktar järnvägsföretagens synpunkter eftersom dessa tillhandahåller och använder statistiken över järnvägstransporter.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 91/2003 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter vad gäller angivelse av de uppgifter som ska lämnas för rapporterna om kvalitet och resultatens jämförbarhet. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter4.

(12) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 91/2003 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter vad gäller angivelse av de uppgifter som ska lämnas för rapporterna om kvalitet och resultatens jämförbarhet och om upplägget för spridning av resultaten från kommissionen (Eurostat). Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter4. Granskningsförfarandet bör användas vid antagandet av dessa akter eftersom de har en allmän karaktär.

__________________

__________________

4 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

4 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 1.1.4 (artikel 7 i förordning (EG) 91/2003).

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 91/2003

Artikel 3 – punkt 1 – led 24–30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) I punkt 1 ska leden 24–30 utgå.

utgår

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget om att följa bilaga H om olycksstatistik.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 91/2003

Artikel 4 – punkt 1 – led b, d, h (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) I punkt 1 ska leden b, d och h utgå.

(a) I punkt 1 ska leden b och d utgå.

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget om att följa bilaga H om olycksstatistik.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 91/2003

Artikel 4 – punkt 1 – led ga (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) I punkt 1 ska följande led läggas till:

 

'(ga) Statistik över järnvägsinfrastruktur (bilaga Ga).”

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led ab (nytt)

Förordning (EG) nr 91/2003

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab) I punkt 1 ska följande led läggas till:

 

”1a. Eurostat ska ha ett nära samarbete med Europeiska järnvägsbyrån vid insamlandet av statistik över järnvägsolyckor, inklusive statistikkvalificering, för att se till att den statistik om järnvägsolyckor som samlas in av Europeiska järnvägsbyrån i enlighet med den statistiska bilagan till direktiv 2009/149/EG on järnvägssäkerhet är fullt jämförbar med den olycksstatistik som Eurostat samlar in för andra transportslag.”

Motivering

För att undvika dubbelrapportering bör i fortsättningen endast Europeiska järnvägsbyrån samla in statistik om järnvägsolyckor. Det behövs dock ett nära samarbete om olycksstatistik mellan Eurostat och Europeiska järnvägsbyrån, i synnerhet när det gäller statistikklassificering.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led d

Förordning (EG) nr 91/2003

Artikel 4 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10 för att anpassa innehållet i bilagorna och trösklarna för rapportering enligt punkterna 1 och 3, för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen.

5. Kommissionen ska vid behov ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10 för att anpassa innehållet i bilagorna och trösklarna för rapportering enligt punkterna 1 och 3, för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 91/2003

Artikel 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Statistik som grundar sig på de uppgifter som anges i bilagorna A, C, E, F, G och L ska spridas av kommissionen (Eurostat).

Statistik som grundar sig på de uppgifter som anges i bilagorna A, C, E, F, G, Ga, H och L ska spridas av kommissionen (Eurostat) senast 12 månader efter slutet av den period som resultaten gäller för.

 

Kommissionen ska anta rutiner för spridning av resultat i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 11.2.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Förordning (EG) nr 91/2003

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) I artikel 8 ska följande punkt införas:

 

'1a. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter som överförs.”

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 6

Förordning (EG) nr 91/2003

Artikel 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Artikel 9 ska utgå.

6. Artikel 9 ska ersättas med följande:

 

”Artikel 9

 

Betänkande

 

Senast den [dd/mm/åååå] [tre år efter att denna förordning har trätt i kraft] och därefter vart tredje år, samt efter att ha hört kommittén för det statistiska programmet, ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning. Rapporten ska särskilt innehålla

 

a) en bedömning av den nytta i förhållande till kostnaderna som unionen, medlemsstaterna samt leverantörer och användare av statistisk information kan få av den framtagna statistiken,

 

b) en utvärdering av kvaliteten på den framtagna statistiken, i synnerhet när det gäller dataförluster på grund av att den förenklade rapporteringen har tagits bort,

 

c) en kartläggning av områden som kan förbättras och ändringar som anses nödvändiga med hänsyn till de resultat som erhållits.”

Motivering

Man måste se till att ansträngningarna för att minska bördan för leverantörer av statistik inte leder till betydande dataförluster, i synnerhet förluster på grund av att den förenklade rapporteringen har tagits bort.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 91/2003

Artikel 10 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2 och 4.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation].

Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2 och 4.5 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den [Publikationsbyrån: infoga det datum då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9a (nytt)

Förordning (EG) nr 91/2003

Bilaga A – kolumn 2 – rad 1 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) I bilaga A, kolumn 2, rad 1

 

Följande punkt ska läggas till:

 

”Tysta godsvagnar som är utrustade eller eftermodifierade med bromsblock av kompositmaterial:

 

– antal.”

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 91/2003

Bilagorna B, D, H, I

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Bilagorna B, D, H och I ska utgå.

10. Bilagorna B, D och I ska utgå.

Motivering

Kravet på att föra olycksstatistik bör finnas kvar för såväl Eurostat som Europeiska järnvägsbyrån.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Förordning (EG) nr 91/2003

Bilaga F – kolumn 2 – rad 1 – stycke 1 och 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a. Bilaga F ska ändras på följande sätt:

 

(a) I kolumn 2, rad 1, stycke 1 ska följande strecksats läggas till:

 

”– tonkilometer”

 

(b) I kolumn 2, rad 1, stycke 2 ska följande strecksats läggas till:

 

”– personkilometer”

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11b (nytt)

Förordning (EG) nr 91/2003

Bilaga F – kolumn 2 – rad 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11b. Bilaga F ska ändras på följande sätt:

 

(a) I kolumn 2, rad 1 ska följande stycke läggas till:

 

”– avståndsbaserad andel av godstransporterna som sker på järnväg, i tonkilometer och uppdelat på följande avståndsintervall:

 

– d ≤ 50 km

 

– 50 km < d ≤ 150 km

 

– 150 km < d ≤ 300 km

 

– 300 km < d ≤ 500 km

 

– 500 km < d ≤ 750 km

 

– 750 km < d ≤ 1000 km

 

– d > 1000 km;’

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11c (nytt)

Förordning (EG) nr 91/2003

Bilaga F – kolumn 2 – rad 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11c. Bilaga F ska ändras på följande sätt:

 

(b) Kolumn 2, rad 3 ska ändras på följande sätt:

 

”– För ”ton” och ”tonkilometer”: varje år”

 

– För ”antal passagerare” och ”passagerarkilometer”: vart femte år”

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11d (nytt)

Förordning (EG) nr 91/2003

Bilaga H

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11d. Bilaga H ska ändras på följande sätt:

 

(a) I kolumn 2, rad 1 ska följande strecksats läggas till:

 

”– Antal tillbud (tabell H2)”

 

(b) Kolumn 2, rad 4, stycke 2 ska ersättas med följande:

 

”Tabell H2: antal olyckor och tillbud i samband med transport av farligt gods”

 

(c) I kolumn 2, rad 7, stycke 1 ska tredje strecksatsen ersättas med följande:

 

”– plankorsningsolyckor och olyckor som inte orsakats av tåg”

 

(d) I kolumn 2, rad 7, stycke 2 ska första strecksatsen ersättas med följande:

 

”– totalt antal olyckor och tillbud där minst en järnvägsvagn är inblandad som transporterar farligt gods, vilket specificeras i listan över gods i bilaga K”

 

(e) I kolumn 2, rad 7, stycke 2 ska andra strecksatsen ersättas med följande:

 

”– antal sådana olyckor och tillbud där utsläpp av farligt gods sker”

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 91/2003

Bilagorna L och Ga (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12. Bilaga L ska läggas till enligt bilagan till den här förordningen.

12. Bilagorna Ga och L ska läggas till enligt bilagan till den här förordningen.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Förordning (EG) nr 91/2003

Artikel 13 – led 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska konsolideras med förordning (EG) nr 91/2003 inom tre månader från dess offentliggörande.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Bilaga C – kolumn 2 – rad 1 – punkt 2a (ny)

Förordning (EG) nr 91/2003

Bilaga C

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Lok som är utrustade med ERTMS i:

 

– antal

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Bilaga Ca (ny)

Förordning (EG) nr 91/2003

Bilaga Ga (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) Följande bilaga ska införas:

 

”Bilaga Ga

 

Statistik över järnvägsinfrastruktur

 

1. Antal kilometer järnvägsinfrastruktur som är utrustad med ERTMS.

 

1a. Längd i kilometer på det järnvägsnät som kontinuerligt är utrustat med ERTMS (i medlemsstaterna).

 

2. Antal gränsövergångar för järnvägar som trafikeras av passagerartåg oftare än en gång i timmen, oftare än en gång varannan timme respektive mer sällan än varannan timme.

 

3. Antal gränsövergångar vid järnvägar som inte längre används för passagerar- eller godstransporter, eller borttagen järnvägsinfrastruktur.

 

4. Antal stationer som ger obehindrad tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet eller funktionshinder.”


MOTIVERING

Bakgrund

Förordning (EG) nr 91/2003, som kommissionen föreslår att ändra, innehåller gemensamma bestämmelser för järnvägstransportstatistik i unionen. Statistik som samlas in inom denna ram omfattar gods- och passagerartransporter samt statistik över trafikflöden på järnvägsnätet och olyckor.

Kommissionens förslag

Förslaget innebär en förenkling av förordning (EG) nr 91/2003 genom att man endast behåller ”detaljerad” rapportering och tar bort den ”förenklade” rapportering som finns för närvarande. Därmed minskas bördan för medlemsstaterna och uppgiftslämnarna utan någon betydande försämring av statistiken över gods- och passagerartransporter på järnväg, samtidigt som tiden för att sprida statistik över passagerartrafiken på järnvägarna förkortas.

För mindre företag under de angivna gränserna måste medlemsstaterna rapportera ett totalvärde för aggregerade indikatorer i en separat bilaga.

Kommissionen föreslår att kravet på insamling av olycksstatistik tas bort, eftersom denna statistik även samlas in av Europeiska järnvägsbyrån (ERA).

Slutligen beaktas i förslaget till ändring av förordning (EG) nr 91/2003 de justeringar som behövs på grund av det nya fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i fråga om tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens avsikt att förenkla reglerna för framtagning av statistik över järnvägstransporter i unionen, samt att anpassa de nuvarande bestämmelserna om kommittéförfaranden till delegerade akter och genomförandeakter.

Föredraganden anser dock att statistikinsamlingen bör utvidgas till att omfatta statistik över järnvägsinfrastruktur och att statistiken över passagerartransporter bör innehålla fler mätvariabler, i synnerhet när det gäller de gränsöverskridande förbindelser som bör utgöra kärnan i EU:s transportpolitik. Han föreslår att man bör lägga till en del statistikkategorier, såsom antal och typ av tåg, transporterade cyklar (vilket bygger på artikel 6 i förordningen om passagerartrafik på järnväg), antal nya och eftermodifierade tysta godsvagnar som har försetts med bromsblock av kompositmaterial (vilket bygger på förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa).

Föredraganden anser också att de befogenheter som delegeras till kommissionen måste stramas upp för att skydda parlamentets rättigheter.

Föredraganden anser att kravet på att samla in olycksstatistik inte bör tas bort från Eurostat. Istället måste man se till att upprätta ett samarbete med Europeiska järnvägsbyrån om statistikinsamlingen. Vidare måste man införa ett krav på att samla in statistik om tillbud eftersom detta skulle bidra till en ökad järnvägssäkerhet.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor

Referensnummer

COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

Framläggande för parlamentet

30.8.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

10.9.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

10.9.2013

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

11.9.2013

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Behandling i utskott

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Antagande

17.12.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Ivo Strejček

Ingivande

6.1.2014

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy