Postupak : 2013/0226(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0003/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0003/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/03/2014 - 9.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0180

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 664kWORD 389k
23.12.2013
PE 521.620v02-00 A7-0003/2014

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera

(COM(2013)0484 – C7‑0205/2013 – 2013/0226(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Eva Lichtenberger

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera

(COM(2013)0484 – C7‑0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0484),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0205/2013),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A7-0003/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) U vezi s Uredbom (EZ) br. 1365/2006, kako bi se u obzir uzeli gospodarski i tehnički trendovi, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebala bi se dodijeliti Komisiji radi prilagodbe praga za statističku pokrivenost prijevoza unutarnjim vodnim putovima, prilagodbe definicija i usvajanja dodatnih definicija. Uz to, Komisija bi trebala imati ovlast za donošenje delegiranih akata kako bi se prilagodio opseg prikupljanja podataka i sadržaj priloga.

 

(5) U vezi s Uredbom (EZ) br. 1365/2006, kako bi se u obzir uzeli tehnički trendovi, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebala bi se dodijeliti Komisiji radi prilagodbe praga za statističku pokrivenost prijevoza unutarnjim vodnim putovima, prilagodbe definicija i usvajanja dodatnih definicija te prilagodbe sadržaja priloga.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Komisija bi morala osigurati da se tim delegiranim aktima državama članicama ili odjelima predstavnicima ne nameće znatan dodatni administrativni teret.

(6) Komisija bi trebala osigurati da se tim delegiranim aktima državama članicama ili davateljima podataka ne nameće veće dodatno administrativno opterećenje.

Justification

Linguistic amendment.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 1365/2006, Komisiji bi se trebale dodijeliti provedbene ovlasti za usvajanje postupaka za dostavljanje podataka, uključujući standarde za razmjenu podataka, za objavu rezultata Komisije (Eurostata) te za određivanje i objavljivanje metodoloških zahtjeva i kriterija koji su utvrđeni radi osiguravanja kvalitete danih podataka. Te bi se ovlasti trebale provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

(8) Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 1365/2006, Komisiji bi se trebale dodijeliti provedbene ovlasti za usvajanje postupaka za dostavljanje podataka, uključujući standarde za razmjenu podataka, za objavu rezultata Komisije (Eurostata) te za određivanje i objavljivanje metodoloških zahtjeva i kriterija koji su utvrđeni radi osiguravanja kvalitete danih podataka. Te bi se ovlasti trebale provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. Za donošenje tih akata, s obzirom na njihovo opće područje primjene, trebao bi se koristiti postupak ispitivanja.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) U skladu s načelom proporcionalnosti, za postizanje osnovnog cilja usklađivanja ovlasti dodijeljenih Komisiji s člancima 290. i 291. Ugovora potrebno je i primjereno utvrditi pravila za takvo usklađivanje na području statistike prijevoza. U skladu s člankom 5. stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji ova Uredba ne prekoračuje okvir onoga što je potrebno kako bi se postigao taj cilj.

(9) U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji, za postizanje osnovnog cilja usklađivanja ovlasti dodijeljenih Komisiji s člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije potrebno je i primjereno utvrditi pravila za takvo usklađivanje na području statistike prijevoza. U skladu s člankom 5. stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji ovom su Uredbom obuhvaćene samo mjere koje su potrebne za postizanje tog cilja.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1365/2006

Članak 2. – stavak 4. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) U članku 2. stavku 4. briše se točka (b);

Justification

Data need to be collected on both goods and passengers.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.b (nova)

Uredba (EZ) br. 1365/2006

Članak 2. – stavak 4. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b) U članku 2. stavku 4. briše se točka (c);

Justification

Data need to be collected on both goods and passengers.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 1365/2006

Članak 2. – stavak 5. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata, sukladno članku 9., u vezi s prilagodbom praga za statističku pokrivenost prijevoza unutarnjim vodnim putovima, pri čemu treba uzeti u obzir gospodarske i tehničke trendove.

Komisija je ovlaštena po potrebi donijeti delegirane akte, sukladno članku 9., u vezi s prilagodbom praga za statističku pokrivenost prijevoza unutarnjim vodnim putovima, pri čemu treba uzeti u obzir gospodarske i tehničke trendove.

Justification

It is important to keep track of economic trends in the sector to ensure consistency in the decisions adopted on legislative matters.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1365/2006

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata, sukladno članku 9., u vezi s prilagodbom definicija i usvajanjem dodatnih definicija, pri čemu treba uzeti u obzir gospodarske i tehničke trendove.

Komisija je ovlaštena po potrebi donijeti delegirane akte, sukladno članku 9., u vezi s prilagodbom definicija i usvajanjem dodatnih definicija, pri čemu treba uzeti u obzir gospodarske i tehničke trendove.

Justification

It is important to keep track of economic trends in the sector to ensure consistency in the decisions adopted on legislative matters.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1365/2006

Članak 4. – stavak 4. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata, sukladno članku 9., u vezi s prilagodbom opsega prikupljanja podataka i sadržajem priloga, pri čemu treba uzeti u obzir gospodarske i tehničke trendove.

Komisija je ovlaštena po potrebi donijeti delegirane akte, sukladno članku 9., u vezi s prilagodbom opsega prikupljanja podataka i sadržajem priloga, pri čemu treba uzeti u obzir gospodarske i tehničke trendove.

Justification

It is important to keep track of economic trends in the sector to ensure consistency in the decisions adopted on legislative matters.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1365/2006

Članak 7. – stavci 3.a (novi) i 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) U članku 7. dodaju se sljedeći stavci:

 

„3a. Za potrebe ove Uredbe, kriteriji kvalitete koji se moraju primijeniti na podatke koji se prenose su oni navedeni u članku 12. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta u Vijeća.

 

3b. Komisija u provedbenim aktima navodi uvjete, strukturu, periodičnost i usporedive elemente za izvješća o kvaliteti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.

 

________________

 

Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavljanju povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.)”;

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 6.b (nova)

Uredba (EZ) br. 1365/2006

Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(6b) U članku 8. uvodni dio stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

Do 15. listopada 2009. i nakon savjetovanja s Odborom za statistički program, Komisija predaje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe. To izvješće posebno:

„Najkasnije...+ i svake tri godine nakon tog datuma, po savjetovanju s Odborom za statistički program, Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe. U tome se izvješću posebno:”

 

________________

 

+ SL: molimo umetnuti datum: tri godine nakon dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1365/2006

Članak 9. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvršavanje delegiranih ovlasti

Delegiranje ovlasti

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1365/2006

Članak 9. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u ovom članku.

Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u ovom članku.

Justification

Linguistic amendment.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1365/2006

Članak 9. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 2. stavka 5., članka 3. i članka 4. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od (Ured za publikacije: molimo unesite točan datum stupanja na snagu Uredbe o izmjeni).

Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 2. stavka 5., članka 3. i članka 4. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od (Ured za publikacije: molimo unesite točan datum stupanja na snagu Uredbe o izmjeni). Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 1365/2006

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Ako odbor ne dostavi mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 8.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1365/2006

Prilog B – tablica B1

 

Tekst na snazi

 

 

Tablica B1. Prijevoz prema nacionalnoj pripadnosti plovila i vrsti plovila (godišnji podaci)

Elementi

Oznaka

Nomenklatura

Mjerna jedinica

Tablica

dva alfanumerička znaka

„B1.”

 

Država koja izvješćuje

dva slova

NUTS 0 (oznaka države)

 

Godina

četiri znamenke

„yyyy”

 

Država/regija utovara

četiri alfanumerička znaka

NUTS 2 (*)

 

Država/regija istovara

četiri alfanumerička znaka

NUTS 2 (*)

 

Vrsta prijevoza

jedna znamenka

1 = nacionalni

 

 

 

2 = međunarodni (osim tranzitnog)

 

 

 

3 = tranzitni

 

Vrsta plovila

jedna znamenka

1 = barža s vlastitim porivom

 

 

 

2 = barža bez vlastitog poriva

 

 

 

3 = tanker-barža s vlastitim porivom

 

 

 

4 = tanker-barža bez vlastitog poriva

 

 

 

5 = drugo plovilo za prijevoz robe

 

 

 

6 = morski brod

 

Nacionalna pripadnost plovila

dva slova

NUTS 0 (oznaka države) (**)

 

Prevezene tone

 

 

tone

Tone ‒ kilometri

 

 

tone ‒ kilometri

(*) Kada regionalna oznaka nije poznata ili nije dostupna, upotrebljava se sljedeće označivanje:

— „NUTS 0 + ZZ” kada postoji oznaka NUTS za partnersku državu,

— „Oznaka ISO + ZZ” kada ne postoji oznaka NUTS za partnersku državu,

— „ZZZZ” kada je partnerska država potpuno nepoznata.

(**)Kada ne postoji oznaka NUTS za državu registracije plovila, navodi se ISO oznaka države. Ako je nacionalna pripadnost plovila nepoznata, upotrebljava se oznaka „ZZ”.

 

Izmjena

 

(8a) U Prilogu B Tablica B1. mijenja se kako slijedi:

Tablica B1. Prijevoz putnika i robe prema nacionalnoj pripadnosti plovila i vrsti plovila (godišnji podaci)

Elementi

Oznaka

Nomenklatura

Mjerna jedinica

Tablica

dva alfanumerička znaka

„B1.”

 

Država koja izvješćuje

dva slova

NUTS 0 (oznaka države)

 

Godina

četiri znamenke

„yyyy”

 

Država/regija utovara

četiri alfanumerička znaka

NUTS 2 (*)

 

Država/regija istovara

četiri alfanumerička znaka

NUTS 2 (*)

 

Vrsta prijevoza

jedna znamenka

1 = nacionalni

 

 

 

2 = međunarodni (osim tranzitnog)

 

 

 

3 = tranzitni

 

Vrsta plovila

jedna znamenka

1 = barža s vlastitim porivom

 

 

 

2 = barža bez vlastitog poriva

 

 

 

3 = tanker-barža s vlastitim porivom

 

 

 

4 = tanker-barža bez vlastitog poriva

 

 

 

5 = drugo plovilo za prijevoz robe

 

 

 

6 = morski brod

 

 

 

7 = brod za kružna putovanja za prijevoz više od 100 putnika

 

 

 

8 = trajekti za prijevoz više od 300 putnika

 

Nacionalna pripadnost plovila

dva slova

NUTS 0 (oznaka države) (**)

 

Prevezene tone

 

 

tone

Tone ‒ kilometri

 

 

tone ‒ kilometri

Prevezeni putnici

dvanaest znamenki

 

putnici

Putnici ‒ kilometri

dvanaest znamenki

 

putnici

Raspoloživa putnička sjedala

dvanaest znamenki

 

putnička sjedala

(*) Kada regionalna oznaka nije poznata ili nije dostupna, upotrebljava se sljedeće označivanje:

— „NUTS 0 + ZZ” kada postoji oznaka NUTS za partnersku državu,

— „Oznaka ISO + ZZ” kada ne postoji oznaka NUTS za partnersku državu,

— „ZZZZ” kada je partnerska država potpuno nepoznata.

(**)Kada ne postoji oznaka NUTS za državu registracije plovila, navodi se ISO oznaka države. Ako je nacionalna pripadnost plovila nepoznata, upotrebljava se oznaka „ZZ”.

Obrazloženje

In order to develop an adequate policy regarding the transport by inland waterways and ensure coherence in the collection of statistical data throughout all the transport modes, data on passengers as well as on goods transported need to be collected.


EXPLANATORY STATEMENT

Background

Regulation (EC) No 1365/2006, which the Commission proposes to amend, establishes common rules for the production of Community statistics concerning inland waterways transport. Data collected within this framework exclusively focus on transport of goods.

The Commission proposal sets out to align the comitology provisions of Regulation (EC) No 1365/2006 to delegated and implementing acts further to the entry into force of the Lisbon Treaty. No other changes have been proposed by the Commission.

Rapporteur’s view

Your Rapporteur welcomes the Commission’s intention to align the existing comitology provisions to delegated and implementing acts. However, she is of the opinion that there is a need to streamline the powers delegated to the Commission to safeguard the Parliament’s prerogatives.

Your Rapporteur is also of the opinion that, with this proposal restricted to an alignment exercise, the Commission misses the opportunity to optimise and reinforce the collection of statistics relating to inland waterways transport.

With the adoption of the NAIADES II programme, the Commission emphasized the need for long-term structural changes in the inland waterway transport sector, to enable this sector to fully contribute to the Europe 2020 strategy. The Commission stressed that the sector’s operating conditions would need to be improved, including infrastructure, environmental performance, markets and innovation, jobs and skills and integration into the logistics chain. In order to achieve these goals, the Commission intends to set out specific actions to implement the programme until 2020.

Your Rapporteur firmly believes that a successful policy to enhance the role of inland navigation within the transport sector should be based on objective, comparable and reliable statistics able to show the results of such policy and the trends towards a well-govern, safe, clean, competitive (including social aspects) and integrated mode of transport. As foreseen currently, statistics related in inland waterways transport would be insufficient to guide and assess the EU policy in this sector.

Your Rapporteur also noted that, in the sector of transport, the Commission seems to have an incoherent approach with regard to the scope of the statistical returns. For example, statistics related to maritime transport(1), air(2) and to rail(3) cover both the transport of goods and of passengers, whereas statistics related to the carriage of goods by road, while focusing on goods only, require information on vehicle-related variables, such as the age of the road transport vehicle. In addition, rail statistics also include accidents. Such valuable information is not collected for inland waterway transport.

Your Rapporteur thinks that inland waterway transport has an important role to play, not only for the transport of goods but also for the transport of passengers, in particular in urban conurbations crossed by rivers. She supports an increased use of inland waterways for the transport of goods and persons as this mode of transport - in particular when innovative vessels powered by alternative sources of energy are used - represent the cleanest mode of transport not hampered by congestion. Your Rapporteur is conscious that vessels used on inland waterways are often old and that additional environmental benefits would be gained if the fleet is renewed or retrofitted. In order to better assess the state of the fleet and the rate of renewal or retrofitting, statistics would be needed. Your Rapporteur believes that the current revision is a good opportunity to collect such data.

Furthermore, inland navigation is sometimes restricted or made difficult due to a lack of adequate infrastructure or financial burden (reduced drought, low bridges, locks, infrastructure charges, etc.). In order to get an accurate picture of the navigability in the Union, data related to waterways infrastructure would be needed.

Your Rapporteur would like to point out that valuable data are also collected through the development of questionnaires managed jointly by Eurostat, the ITF and the UNECE in the Intersecretariat Working Group on Transport Statistics, which is mandated to contribute to the development of a coordinated statistical system for transport. Some of these data are only collected on a voluntary basis. In order to ensure complete data sets and time series, your Rapporteur thinks that the collection of crucial data should be mandatory.

(1)

Directive 2009/42/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea (Recast) – OJ L 141, 6.6.2009, p29

(2)

Regulation (EC) No 437/2003 of the European Parliament and of the Council on statistical returns in respect of the carriage of passengers, freight and mail by air – OJ L 66, 11.3.2003, p.1

(3)

Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on rail transport statistics – OJ L 14, 21.1.2203, p.1


POSTUPAK

Naslov

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima u pogledu prijenosa delegiranih i provedbenih ovlasti na Komisiju za donošenje određenih mjera

Referentni dokumenti

COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD)

Datum podnošenja EP-u

28.6.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

4.7.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

4.7.2013

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ECON

10.9.2013

 

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Eva Lichtenberger

10.7.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Datum usvajanja

17.12.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Ivo Strejček

Datum podnošenja

6.1.2014

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti