Procedūra : 2013/0226(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0003/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0003/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 11/03/2014 - 9.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0180

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 734kWORD 361k
23.12.2013
PE 521.620v02-00 A7-0003/2014

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem

(COM(2013)0484 – C7‑0205/2013 – 2013/0226(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referente: Eva Lichtenberger

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem

(COM(2013)0484 – C7‑0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0484),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0205/2013),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A7-0003/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1365/2006, lai ņemtu vērā ekonomiskās un tehniskās pārmaiņas, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu saistībā ar pielāgojumiem attiecībā uz statistikas aptverto iekšējo ūdensceļu pārvadājumu apjomu, definīciju pielāgojumiem un papildu definīciju pieņemšanu. Turklāt Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai pielāgotu datu vākšanas jomu un pielikumu saturu.

(5) Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1365/2006, lai ņemtu vērā ekonomiskās un tehniskās pārmaiņas, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz statistikas aptverto iekšējo ūdensceļu pārvadājumu apjoma pielāgojumiem, definīciju pielāgojumiem un papildu definīciju pieņemšanu, kā arī pielikumu satura pielāgojumiem.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Komisijai būtu jānodrošina, ka ar šiem deleģētajiem aktiem netiek radīts ievērojams papildu administratīvais slogs dalībvalstīm vai respondentu vienībām.

(6) Komisijai būtu jānodrošina, ka ar šiem deleģētajiem aktiem netiek radīts ievērojams papildu administratīvais slogs dalībvalstīm vai respondentiem.

Pamatojums

Lingvistisks grozījums.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Lai Regulas (EK) Nr. 1365/2006 īstenošanas nosacījumi būtu vienveidīgi, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt kārtību, kā datus nosūta Komisijai (Eurostat), tostarp datu apmaiņas standartus, un kārtību, kā Komisija (Eurostat) izplata rezultātus, kā arī izstrādāt un publicēt metodiskos norādījumus un kritērijus, kuru mērķis ir nodrošināt sagatavoto datu kvalitāti. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

(8) Lai Regulas (EK) Nr. 1365/2006 īstenošanas nosacījumi būtu vienveidīgi, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt kārtību, kā datus nosūta Komisijai (Eurostat), tostarp datu apmaiņas standartus, un kārtību, kā Komisija (Eurostat) izplata rezultātus, kā arī izstrādāt un publicēt metodiskos norādījumus un kritērijus, kuru mērķis ir nodrošināt sagatavoto datu kvalitāti. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, lai pieņemtu minētos aktus, ņemot vērā to vispārējo raksturu.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Lai sasniegtu pamatmērķi saskaņot Komisijai piešķirtās pilnvaras ar Līguma 290. un 291. pantu, saskaņā ar proporcionalitātes principu ir nepieciešams un lietderīgi paredzēt noteikumus par šādu saskaņošanu pārvadājumu statistikas jomā. šajā regulā paredz vienīgi to, kas nepieciešams izvirzītā mērķa sasniegšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu.

(9) Lai sasniegtu pamatmērķi saskaņot Komisijai piešķirtās pilnvaras ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantu, saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā, ir nepieciešams un lietderīgi paredzēt kopējus noteikumus par šādu saskaņošanu pārvadājumu statistikas jomā. Šajā regulā paredz vienīgi to, kas nepieciešams izvirzītā mērķa sasniegšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1365/2006

2. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) regulas 2. panta 4. punkta b) apakšpunktu svītro;

Pamatojums

Dati jāvāc gan par precēm, gan pasažieriem.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1365/2006

2. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b) regulas 2. panta 4. punkta c) apakšpunktu svītro;

 

Pamatojums

Dati jāvāc gan par precēm, gan pasažieriem.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1365/2006

2. pants – 5. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ņemot vērā ekonomiskās un tehniskās pārmaiņas, Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9. pantu saistībā ar pielāgojumiem attiecībā uz statistikas aptverto iekšējo ūdensceļu pārvadājumu apjomu.

Ņemot vērā ekonomiskās un tehniskās pārmaiņas, Komisijai vajadzības gadījumā piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9. pantu saistībā ar pielāgojumiem attiecībā uz statistikas aptverto iekšējo ūdensceļu pārvadājumu apjomu.

Pamatojums

Svarīgi ir ņemt vērā nozares ekonomiskās pārmaiņas, lai nodrošinātu to lēmumu saskaņotību, kurus pieņem likumdošanas jomā.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1365/2006

3. pants – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ņemot vērā ekonomiskās un tehniskās pārmaiņas, Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9. pantu saistībā ar definīciju pielāgojumiem un papildu definīciju pieņemšanu.

Ņemot vērā ekonomiskās un tehniskās pārmaiņas, Komisijai vajadzības gadījumā piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9. pantu saistībā ar definīciju pielāgojumiem un papildu definīciju pieņemšanu.

Pamatojums

Svarīgi ir ņemt vērā nozares ekonomiskās pārmaiņas, lai nodrošinātu to lēmumu saskaņotību, kurus pieņem likumdošanas jomā.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1365/2006

4. pants – 4. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ņemot vērā ekonomiskās un tehniskās pārmaiņas, Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9. pantu saistībā ar pielāgojumiem attiecībā uz datu vākšanas jomu un pielikumu saturu.

Ņemot vērā ekonomiskās un tehniskās pārmaiņas, Komisijai vajadzības gadījumā piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9. pantu saistībā ar pielāgojumiem attiecībā uz datu vākšanas jomu un pielikumu saturu.

Pamatojums

Svarīgi ir ņemt vērā nozares ekonomiskās pārmaiņas, lai nodrošinātu to lēmumu saskaņotību, kurus pieņem likumdošanas jomā.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

1. pants – 6.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1365/2006

7. pants – 3.a punkts (jauns) un 3.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) regulas 7. pantam pievieno šādus punktus:

 

„3.a Šīs regulas vajadzībām nosūtāmajiem datiem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009* 12. panta 1. punktā noteiktos kvalitātes kritērijus.

 

3.b Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija precizē kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību, struktūru, periodiskumu un salīdzināmības elementus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

 

________________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.)”;

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

1. pants – 6.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1365/2006

8. pants – 1. daļa – ievaddaļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(6b) regulas 8. panta pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu:

Komisija, apspriedusies ar Statistikas programmu komiteju, līdz 2009. gada 15. oktobrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Šajā ziņojumā jo īpaši:

Komisija, apspriedusies ar Statistikas programmu komiteju, līdz+ un pēc tam reizi trijos gados iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Šajā ziņojumā jo īpaši:”;

 

________________

 

+ OV: lūdzu, ievietojiet datumu — trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1365/2006

9. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Deleģēto pilnvaru īstenošana

Deleģēšanas īstenošana

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1365/2006

9. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1365/2006

9. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pilnvaras pieņemt 2. panta 5. punktā, 3. pantā un 4. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no (Publikāciju birojs: ierakstīt precīzu grozošās regulas spēkā stāšanās dienu).

Pilnvaras pieņemt 2. panta 5. punktā, 3. pantā un 4. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no (Publikāciju birojs: ierakstīt precīzu grozošās regulas spēkā stāšanās dienu). Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

1. pants – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 1365/2006

10. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija nepieņem īstenošanas akta projektu un tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešā daļa.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

1. pants – 8.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1365/2006

B pielikums – B1 tabula

 

Spēkā esošais teksts

 

 

B1 tabula. Pārvadājumi pēc kuģa valstspiederības un kuģa veida (ikgadēji dati)

Elementi

Kodēšana

Nomenklatūra

Vienība

Tabula

divu burtciparu

„B1”

 

Ziņotājvalsts

divburtu

NUTS0 (valsts kods)

 

Gads

četrciparu

„gggg”

 

Iekraušanas valsts/reģions

četru burtciparu

NUTS2 (*)

 

Izkraušanas valsts/reģions

četru burtciparu

NUTS2 (*)

 

Pārvadājuma veids

viencipara

1= valsts

 

 

 

2 = starptautiskā (izņemot tranzītu)

 

 

 

3= tranzīts

 

Kuģa veids

viencipara

1= pašpiedziņas liellaiva

 

 

 

2= liellaiva, kas nav pašpiedziņas

 

 

 

3= pašpiedziņas tankkuģis

 

 

 

4= tankkuģis, kas nav pašpiedziņas

 

 

 

5= cita veida kuģis preču pārvadāšanai

 

 

 

6= okeāna kuģis

 

Kuģa valstspiederība

divburtu

NUTS0 (valsts kods) (**)

 

Pārvadātais apjoms tonnās

 

 

Tonnas

Tonnkilometri

 

 

Tonnkilometri

(*) Ja reģiona kods nav zināms vai nav pieejams, izmantos šādu kodifikāciju:

— „NUTS0 + ZZ”, ja partnervalstij ir NUTS kods;

— „ISO kods + ZZ”, ja partnervalstij nav NUTS koda;

— „ZZZZ”, ja partnervalsts nav pilnīgi zināma.

(**) Ja kuģa reģistrācijas valstij nav NUTS koda, tiks paziņots ISO valsts kods. Gadījumā, ja kuģa valstspiederība nav zināma, jāizmanto kods „ZZ”.

 

Grozījums

 

(8a) B pielikuma B1 tabulu groza šādi:

B1 tabula. Pasažieru un preču pārvadājumi pēc kuģa valstspiederības un kuģa veida (ikgadēji dati)

Elementi

Kodēšana

Nomenklatūra

Vienība

Tabula

divu burtciparu

„B1”

 

Ziņotājvalsts

divburtu

NUTS0 (valsts kods)

 

Gads

četrciparu

„gggg”

 

Iekraušanas valsts/reģions

četru burtciparu

NUTS2 (*)

 

Izkraušanas valsts/reģions

četru burtciparu

NUTS2 (*)

 

Pārvadājuma veids

 

viencipara

1= valsts

 

 

 

2 = starptautiskā (izņemot tranzītu)

 

 

 

3= tranzīts

 

Kuģa veids

viencipara

1= pašpiedziņas liellaiva

 

 

 

2= liellaiva, kas nav pašpiedziņas

 

 

 

3= pašpiedziņas tankkuģis

 

 

 

4= tankkuģis, kas nav pašpiedziņas

 

 

 

5= cita veida kuģis preču pārvadāšanai

 

 

 

6= okeāna kuģis

 

 

 

7= kruīzu kuģi, kas pārvadā vairāk nekā 100 pasažieru

 

 

 

8= pasažieru prāmji, kas garāki par 300 metriem

 

Kuģa valstspiederība

divburtu

NUTS0 (valsts kods) (**)

 

Pārvadātais apjoms tonnās

 

 

Tonnas

Tonnkilometri

 

 

Tonnkilometri

Pārvadātie pasažieri

divpadsmitciparu

 

Pasažieris

Pasažierkilometri

divpadsmitciparu

 

Pasažieris

Pasažieriem pieejamo sēdvietu skaits

divpadsmitciparu

 

Pasažiera sēdvieta

(*) Ja reģiona kods nav zināms vai nav pieejams, izmantos šādu kodifikāciju:

— „NUTS0 + ZZ”, ja partnervalstij ir NUTS kods;

— ISO kods + ZZ”, ja partnervalstij nav NUTS koda;

— „ZZZZ”, ja partnervalsts nav pilnīgi zināma.

(**) Ja kuģa reģistrācijas valstij nav NUTS koda, tiks paziņots ISO valsts kods. Gadījumā, ja kuģa valstspiederība nav zināma, jāizmanto kods „ZZ”.

Pamatojums

Lai izstrādātu atbilstošu politiku par pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem un nodrošinātu statistikas datu saskaņotu vākšanu visos transporta veidos, ir jāapkopo dati par pasažieriem, kā arī par pārvadātajām precēm.


PASKAIDROJUMS

Pamatinformācija

Regulā (EK) Nr. 1365/2006, ko Komisija ierosina grozīt, ir paredzēti kopēji noteikumi attiecībā uz Kopienas statistikas pārskatu sagatavošanu par pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem. Atbilstoši šai sistēmai vāktajos datos uzmanība ir pievērsta tikai preču pārvadājumiem.

Komisijas priekšlikumā ir ieteikts Regulas (EK) Nr. 1365/2006 komitoloģijas noteikumus pielāgot deleģētajiem un īstenošanas aktiem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Komisija nav ierosinājusi citas izmaiņas.

Referentes nostāja

Referente atzinīgi vērtē Komisijas nodomu spēkā esošos komitoloģijas noteikumus pielāgot deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Tomēr viņa uzskata, ka mērķtiecīgāk jānosaka Komisijai deleģētās pilnvaras, lai saglabātu Parlamenta prerogatīvas.

Referente arī uzskata, ka, priekšlikumā aprobežojoties ar pielāgošanas veikšanu, Komisija neizmanto iespēju optimizēt un pastiprināt statistikas apkopošanu attiecībā uz pārvadājumiem iekšējos ūdensceļos.

Pieņemot programmu NAIDADES II, Komisija uzsvēra, ka ir vajadzīgas ilgtermiņa strukturālas izmaiņas iekšējo ūdensceļu pārvadājumu nozarē, lai šī nozare varētu dot pilnīgu ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanā. Komisija uzsvēra, ka būtu jāuzlabo nozares darbības nosacījumi, tostarp infrastruktūra, rādītāji vides jomā, tirgus un inovācija, darbvietas un prasmes, kā arī iekļaušanās loģistikas ķēdē. Lai sasniegtu šos mērķus, Komisija plāno izstrādāt īpašas darbības šīs programmas īstenošanai līdz 2020. gadam.

Referente ir stingri pārliecināta, ka sekmīgām politiskām nostādnēm par iekšzemes navigācijas nozīmes palielināšanu transporta nozarē būtu jāpamatojas uz objektīviem, salīdzināmiem un uzticamiem statistikas datiem, kas spēj parādīt šādas politikas rezultātus un virzību, lai pārvadājumu veids kļūtu labi pārvaldīts, drošs, tīrs, konkurētspējīgs (ņemot vērā arī sociālos aspektus) un integrēts. Ar iekšējo ūdensceļu pārvadājumiem saistītie statistikas dati, kādi tie ir paredzēti pašreiz, varētu būt nepietiekami, lai virzītu un novērtētu ES politiku šajā nozarē.

Pēc referentes domām, pārvadājumi pa iekšējiem ūdensceļiem ir nozīmīgi ne tikai preču transportēšanā, bet arī pasažieru pārvadāšanā, īpaši pilsētu konurbācijās, ko šķērso upes. Viņa atbalsta iekšējo ūdensceļu plašāku izmantošanu preču un personu pārvadāšanai, jo šis transporta veids — īpaši tad, ja izmanto novatoriskus kuģus, kuru dzinējspēkam lieto alternatīvus enerģijas avotus, — ir tīrākais transporta veids, kuru nekavē sastrēgumi. Referente apzinās, ka iekšējos ūdensceļos izmantotie kuģi bieži vien ir veci un ka tad, ja flote tiktu atjaunota vai modernizēta, būtu iespējama papildu labvēlīga ietekme uz vidi. Lai labāk novērtētu flotes stāvokli un atjaunošanas vai modernizēšanas līmeni, būtu vajadzīga statistika. Referente uzskata, ka pašreizējā regulas pārskatīšana ir laba iespēja šādus datus savākt.

Turklāt navigācija pa iekšējiem ūdensceļiem reizēm ir aizliegta vai apgrūtināta tāpēc, ka trūkst pienācīgas infrastruktūras vai pastāv finansiāli šķēršļi (zems ūdens līmenis, zemi tilti, slūžas, infrastruktūras nodevas utt.). Lai gūtu skaidru priekšstatu par kuģošanu Savienībā, būtu vajadzīgi dati, kas saistīti ar ūdensceļu infrastruktūru.

Referente vēlas norādīt, ka vērtīgus datus arī vāc, izmantojot anketu izstrādi, ko kopīgi pārvalda Eurostat, Starptautiskais transporta forums (ITF) un ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (UNECE) Sekretariātu darba grupa transporta statistikas jautājumos, kura ir pilnvarota palīdzēt izstrādāt koordinētu transporta statistikas sistēmu. Daži no šiem datiem ir vākti tikai brīvprātīgi. Pēc referentes domām, būtu jānosaka obligāta būtisko datu vākšana, lai nodrošinātu pilnīgus datu kopumus un laikrindas.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Regulas (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem grozīšana attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu

Atsauces

COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

28.6.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

4.7.2013

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

4.7.2013

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ECON

10.9.2013

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Eva Lichtenberger

10.7.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Pieņemšanas datums

17.12.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivo Strejček

Iesniegšanas datums

6.1.2014

Juridisks paziņojums - Privātuma politika