RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice

20.12.2013 - (COM(2013)0449 – C7‑0208/2013 – 2013/0213(COD)) - ***I

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportoare: Birgit Collin-Langen


Procedură : 2013/0213(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0004/2014
Texte depuse :
A7-0004/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice

(COM(2013)0449 – C7‑0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0449),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0208/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 octombrie 2013[1],

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 28 noiembrie 2013[2],

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0004/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Obstacolele în calea comerțului care decurg din coexistența mai multor cerințe juridice și standarde tehnice referitoare la facturile electronice, precum și din lipsa interoperabilității ar trebui eliminate sau reduse. În vederea atingerii acestui obiectiv, ar trebui elaborat un standard european comun pentru modelul de date semantic al facturii electronice de bază.

(5) Obstacolele în calea comerțului care decurg din coexistența mai multor cerințe juridice și standarde tehnice referitoare la facturile electronice, precum și din lipsa interoperabilității ar trebui eliminate sau reduse în cazul comerțului transfrontalier. În vederea atingerii acestui obiectiv, ar trebui elaborat un standard european comun pentru modelul de date semantic al elementelor esențiale ale facturii electronice. Acest standard ar trebui să prezinte elementele esențiale ale facturii electronice și ar trebui să asigure corelarea acestora cu diferitele standarde tehnice, astfel încât să permită transmiterea și recepționarea de facturi electronice între sisteme cu standarde tehnice diferite. Standardele tehnice naționale existente nu ar trebui înlocuite de acest nou standard, și nici afectate de acesta, putând fi aplicate în paralel.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei directive, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului2a.

 

____________

 

2a Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia ar trebui să aplice dispozițiile relevante ale Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană3 pentru a solicita organizației de standardizare europene relevante un proiect de standard european pentru modelul de date semantic al facturii electronice de bază. În cererea sa către organizația de standardizare europeană relevantă, Comisia ar trebui să solicite ca un astfel de standard european să fie neutru din punct de vedere tehnologic, pentru a evita orice denaturare a concurenței. Întrucât facturile electronice pot conține date cu caracter personal, Comisia ar trebui să solicite, de asemenea, ca un astfel de standard european să garanteze protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date4. Pe lângă aceste cerințe minime, Comisia ar trebui să stabilească, la cererea organizației de standardizare europene relevante, cerințe suplimentare cu privire la conținutul unui astfel de standard european și un termen-limită pentru adoptarea acestuia.

Comisia ar trebui să aplice dispozițiile relevante ale Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană3 pentru a solicita organizației de standardizare europene relevante un proiect de standard european pentru modelul de date semantic al elementelor esențiale ale facturii electronice. În cererea sa către organizația de standardizare europeană relevantă, Comisia ar trebui să solicite ca un astfel de standard european să fie neutru din punct de vedere tehnologic, pentru a evita orice denaturare a concurenței. Întrucât facturile electronice pot conține date cu caracter personal, Comisia ar trebui să solicite, de asemenea, ca un astfel de standard european să aibă în vedere protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date4 și cu principiul protecției datelor începând cu momentul conceperii, al proporționalității și al reducerii la minimum a datelor. Pe lângă aceste cerințe minime, Comisia ar trebui să stabilească, la cererea organizației de standardizare europene relevante, cerințe suplimentare cu privire la conținutul unui astfel de standard european și un termen-limită de 24 de luni pentru adoptarea acestuia.

__________________

__________________

3 JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

3 JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

4 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

4 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Definițiile în materie de achiziții publice din prezenta directivă ar trebui să fie conforme legislației europene în domeniul achizițiilor publice.

 

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) Un standard european ar trebui să definească elementele de date semantice referitoare, în special, la datele complementare ale vânzătorului și cumpărătorului, identificatorii de proces, atributele facturii, detaliile privind elementele facturii, informațiile privind livrarea, precum și la detaliile și termenii plății. Elementele esențiale ale unei facturi electronice ar trebui să fie conforme dispozițiilor Directivei 2006/112/CE4a și ar trebui să figureze pe orice factură electronică, fapt care ar asigura o punere în aplicare clară și uniformă a sistemului de facturare electronică. În cele din urmă, standardul ar trebui să fie compatibil și cu standardele internaționale relevante pentru a evita bariere tehnice la intrarea pe piață a furnizorilor din țările terțe.

 

__________________

 

4a JO L 347, 11.12.2006, p. 1

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c) În plus, standardul european ar trebui să poată fi utilizat și în tranzacțiile comerciale între întreprinderi. Astfel, pentru ca operatorii economici privați să poată aplica în relațiile lor comerciale oricare dintre standardele elaborate, Comisia ar trebui să se asigure că nu se va elabora niciun standard care să se aplice exclusiv domeniului de achiziții publice.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Standardul european pentru modelul de date semantic al facturii electronice de bază ar trebui să se bazeze pe specificații existente, inclusiv, în special, cele elaborate de organizații europene sau internaționale precum CEN (CWA 16356 și CWA 16562), ISO (factură financiară bazată pe metodologia ISO 20022) și ONU/CEFACT (CII v. 2.0). Acesta nu ar trebui să necesite semnături electronice. Un astfel de standard european ar trebui să definească elementele de date semantice referitoare, în special, la datele complementare ale vânzătorului și cumpărătorului, identificatorii de proces, atributele facturii, detaliile privind elementele facturii, informațiile privind livrarea, detaliile și termenii plății. De asemenea, acesta ar trebui să fie compatibil cu standardele existente privind plățile astfel încât să permită prelucrarea automată a plăților.

(7) Standardul european pentru modelul de date semantic al elementelor esențiale ale facturii electronice ar trebui să se bazeze pe specificații existente și să fie compatibil cu acestea, inclusiv, în special, cu specificațiile elaborate de organizații europene sau internaționale precum CEN (CWA 16356 -MUG și CWA 16562 - CEN BII), ISO (factură financiară bazată pe metodologia ISO 20022) și ONU/CEFACT (CII v. 2.0, NDR 2.0 și CCTS 2.01). Acesta nu ar trebui să necesite semnături electronice. În cadrul procedurii solicitării de standardizare, organizația europeană de standardizare relevantă ar trebui să țină cont și de rezultatele proiectelor-pilot realizate la scară largă, implementate în cadrul Programului de sprijinire a politicii în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor al programului-cadru pentru competitivitate și inovare și de specificațiile sistemului de facturare electronică puse la dispoziție de alte organisme și organizații relevante, utilizate pe scară largă de comunitatea de afaceri. De asemenea, acesta ar trebui să fie compatibil cu standardele existente privind plățile astfel încât să permită prelucrarea automată a plăților.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Pentru ca și întreprinderile mici și mijlocii să poată beneficia de facturarea electronică în cadrul achizițiilor publice, standardul european ar trebui să fie ușor de utilizat, adică ușor de înțeles și de aplicat. În acest sens, ar trebui să se ia în considerare, de asemenea, faptul că în special întreprinderile mici și mijlocii, precum și autoritățile contractante și entitățile contractante mai mici dispun de resurse umane și financiare reduse.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) În cadrul punerii în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să aibă în vedere necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii și ale autorităților contractante și entităților contractante mai mici și să ofere sprijinul necesar tuturor autorităților contractante și entităților contractante, precum și furnizorilor, pentru ca noul standard european să poată fi folosit. În plus, ar trebui prevăzute acțiuni de formare, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În cazul în care standardul european elaborat de organizația de standardizare europeană relevantă îndeplinește cerințele cuprinse în cererea Comisiei, trimiterile la un astfel de standard european ar trebui să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(8) În cazul în care standardul european elaborat de organizația de standardizare europeană relevantă îndeplinește cerințele cuprinse în cererea Comisiei și atunci când un astfel de standard a fost testat, Comisia ar trebui să decidă publicarea trimiterii la un astfel de standard în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin intermediul unui act de punere în aplicare.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Standardul ce urmează a fi elaborat ar trebui să garanteze interoperabilitatea utilizărilor care se bazează pe standarde tehnice existente. Pentru a garanta adaptarea standardului la evoluțiile tehnologice rapide din sectorul TIC, Comisia ar trebui să fie împuternicită să ia măsuri pentru a menține, a revizui și a actualiza standardul european și pentru a permite corelarea formatelor tehnice corespunzătoare.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) Înainte ca standardul european pentru modelul de date semantic al elementelor esențiale ale facturii electronice să fie introdus în statele membre, ar trebui testată aplicabilitatea acestuia în mod corespunzător. Aplicabilitatea standardului ar trebui evaluată cu rigurozitate prin intermediul unei faze separate de testare sau, în mod alternativ, pe perioada procesului de elaborare a standardului. Evaluarea ar trebui să implice utilizatori finali, să abordeze, în special, aspecte ale caracterului practic și ale ușurinței în utilizare și să demonstreze faptul că standardul poate fi pus în aplicare într-un mod proporțional și rentabil.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8c) În vederea modificării cerințelor pentru standardul european pentru modelul de date semantic al elementelor esențiale ale facturii electronice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește ajustările la evoluțiile tehnice și juridice relevante din domeniu. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Autoritățile contractante și entitățile contractante ar trebui să nu refuze primirea facturilor electronice care respectă un astfel de standard european comun pe motiv de neconformitate cu alte cerințe tehnice (de exemplu, cerințe specifice naționale sau sectoriale).

(9) Autoritățile contractante și entitățile contractante ar trebui să poată primi și prelucra facturi electronice care respectă un astfel de standard european comun. După expirarea termenului prevăzut în prezenta directivă, nicio factură electronică nu ar trebui refuzată numai pe motiv de neconformitate cu alte cerințe tehnice (de exemplu, cerințe specifice naționale sau sectoriale). Acest lucru nu poate avea nicio incidență asupra altor motive imperative de refuz (de exemplu din motive contractuale). Autoritățile contractante și entitățile contractante ar trebui să își păstreze libertatea de a verifica, înainte de plata facturii, dacă toate detaliile tranzacției comerciale se reflectă corect în conținutul facturii electronice. Obligația de a nu refuza facturile electronice în conformitate cu prezenta directivă nu aduce atingere articolului 4 din Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului4a.

 

 

____________

 

4aDirectiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48, 23.2.2011).

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) În avizul său din 11 noiembrie 2013, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a publicat recomandările sale privind asigurarea unei protecții adecvate a datelor în aplicarea prezentei directive. Aceste recomandări ar trebui avute în vedere la elaborarea standardului și prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile publice și entitățile contractante. Ar trebui clarificat în special faptul că legile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal se aplică și în domeniul facturării electronice, iar publicarea datelor cu caracter personal pentru a asigura transparența și responsabilitatea trebuie să țină seama de protecția vieții private.

[A se vedea amendamentele la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 4a]

Justificare

Prelucrarea facturilor electronice necesită și prelucrarea informațiilor cu caracter personal. Protecția datelor cu caracter personal joacă, astfel, un rol important în facturarea electronică.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Prezenta directivă ar trebui să se aplice facturilor electronice primite de autoritățile contractante și entitățile contractante și eliberate ca urmare a executării contractelor atribuite în conformitate cu Directiva [de înlocuire a Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii5], Directiva [de înlocuire a Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale6] sau Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE7.

(10) Prezenta directivă ar trebui să se aplice facturilor electronice primite de autoritățile contractante și entitățile contractante, eliberate și transmise ca urmare a executării contractelor atribuite în conformitate cu Directiva [de înlocuire a Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii5], Directiva [de înlocuire a Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale6] sau Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE7. Cu toate acestea, autorităților contractante și entităților contractante nu ar trebui să li se impună obligația de a primi facturi electronice în conformitate cu prezenta directivă, în cazul în care acestea consideră necesar, din motive de securitate, să folosească alte formate de facturi sau să impună alte condiții de facturare care sunt incompatibile cu prezenta directivă. În plus, ar fi, de asemenea, adecvat să se excludă contractele atribuite în temeiul articolului 16 din Directiva 2009/81/CE, întrucât acestea fac obiectul unor condiții specifice care guvernează specificațiile tehnice și anunțurile de atribuire a contractelor.

__________________

__________________

5 JO L 134, 30.4.2004, p. 114.

5 JO L 134, 30.4.2004, p. 114.

6 JO L 134, 30.4.2004, p. 1.

6 JO L 134, 30.4.2004, p. 1.

7 JO L 216, 20.8.2009, p. 76.

7 JO L 216, 20.8.2009, p. 76.

Justificare

Acest amendament dorește să clarifice faptul că acestea sunt, într-adevăr, „facturi electronice”, care sunt transmise, prin urmare, electronic, iar ultima parte a amendamentului subliniază în special faptul că ar putea exista situații ocazionale care să impună anumite condiții de siguranță (de exemplu, facturi care trebuie transmise prin curier sau prin intermediul anumitor canale speciale sigure) și care nu sunt compatibile cu obligațiile prevăzute de prezenta directivă.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) În punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să țină cont de faptul că facturile electronice primite în conformitate cu standardul european sunt acceptate și de către alte autorități spre procesare pe plan intern administrativ (de exemplu în cazul cererilor de subvenții).

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Directiva ar trebui să oblige doar destinatarii, așadar autoritățile contractante, organismele centrale de achiziție și entitățile contractante, să accepte facturile electronice și să le prelucreze. Pe de altă parte, entitatea emitentă ar trebui să aibă posibilitatea de a emite facturi conforme cu standardul european, cu standarde naționale sau cu alte standarde tehnice, ori facturi pe suport de hârtie.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Pentru a permite autorităților contractante și entităților contractante să ia măsurile tehnice necesare, în urma instituirii standardului european, pentru respectarea dispozițiilor prezentei directive, se justifică un termen de transpunere de 48 de luni.

(18) Pentru a permite autorităților contractante și entităților contractante să ia măsurile tehnice necesare, în urma instituirii standardului european, pentru respectarea dispozițiilor prezentei directive, se justifică un termen de transpunere de 51 de luni. Statelor membre ar trebui să le fie permisă amânarea aplicării dispozițiilor naționale necesare pentru a se conforma prezentei directive pentru autoritățile contractante și entitățile contractante regionale și locale până în prima zi din luna a 67-a de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18b) Standardizarea facturării electronice respectă consolidarea dreptului Uniunii și a dreptului național și internațional privind achizițiile electronice în Uniune.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19b) Utilizarea de fonduri structurale prevăzută pentru a sprijini instituirea unui sistem electronic de achiziții publice în Europa ar trebui să promoveze, de asemenea, utilizarea facturării electronice în contextul contractelor de achiziții publice.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului11a și a emis un aviz la 11 noiembrie 2013.

 

_____________

 

11a Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă se aplică în cazul facturilor electronice eliberate ca urmare a executării contractelor atribuite în conformitate cu Directiva [de înlocuire a Directivei 2004/18/CE], Directiva [de înlocuire a Directivei 2004/17/CE] sau Directiva 2009/81/CE.

Prezenta directivă se aplică în cazul facturilor electronice eliberate ca urmare a executării contractelor pentru care se aplică Directiva [de înlocuire a Directivei 2004/18/CE], Directiva [de înlocuire a Directivei 2004/17/CE] sau Directiva 2009/81/CE, cu excepția contractelor atribuite în temeiul articolului 16 din Directiva 2009/81/CE.

 

Articolul 4 din prezenta directivă nu se aplică în cazul în care autoritatea contractantă sau entitatea contractantă consideră necesar, din motive de siguranță, să folosească alte formate de facturi sau să impună alte condiții de facturare, care sunt incompatibile cu dispozițiile prezentei directive.

Justificare

Acest amendament are în vedere aspecte de siguranță legate de anumite cazuri care pot apărea și este introdus în special pentru cazul în care Directiva 2009/81/CE privind achizițiile publice în domeniile apărării și securității intră sub incidența prezentei directive.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. „factură electronică” înseamnă o factură care a fost eliberată și primită în orice format electronic;

1. „factură electronică” înseamnă o factură care a fost eliberată, transmisă și primită într-un format structurat electronic care permite prelucrarea sa electronică;

Justificare

Acest amendament subliniază condiția privind natura „electronică”. Numai facturile care au fost eliberate și transmise într-un format electronic structurat permit realizarea beneficiilor scontate, întrucât acestea pot fi prelucrate în întregime în mod automat.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. „model de date semantic” înseamnă un set de termeni și semnificații structurat și interconectat în mod logic, care precizează conținutul schimbat în facturile electronice;

2. „model de date semantic” înseamnă un set de termeni și de semnificații ale acestora, structurat și interconectat în mod logic, care redă conținutul elementelor esențiale ale facturilor electronice;

Justificare

Un model de date semantic este o reprezentare abstractă a anumitor conținuturi și anexe. În cazul de față, modelul de date semantic ar trebui să precizeze conținutul și semnificația termenilor utilizați într-o factură electronică (în special elementele esențiale). Acest lucru permite emitentului și destinatarului să înțeleagă și să interpreteze termenii respectivi și conținutul acestora, transmițându-i printr-o procedură computerizată care poate fi citită automat.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. factură electronică de bază” înseamnă un subansamblu de informații cuprins în factura electronică, care este esențial pentru a permite interoperabilitatea transfrontalieră, inclusiv informațiile necesare pentru a asigura respectarea legislației;

3. elementele esențiale ale facturii electronice” înseamnă elementele esențiale care trebuie cuprinse în factura electronică pentru a permite interoperabilitatea transfrontalieră, inclusiv informațiile necesare pentru a asigura respectarea legislației;

Justificare

Conform Directivei 2006/112/CE privind TVA, ar trebui să fie prevăzute elemente esențiale obligatorii care să figureze pe orice factură electronică. Facturarea devine astfel mai clară și mai uniformă, elementele esențiale reprezentând baza noului standard european.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. „autorități guvernamentale centrale” înseamnă autorități guvernamentale centrale, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (2) din Directiva (de înlocuire a Directivei 2004/18/CE);

Justificare

Adaptare necesară la reformarea dispozițiilor privind punerea în aplicare în mod eșalonat, care prevăd, de asemenea, pentru autoritățile contractante centrale un termen de 15 luni.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b. „autorități contractante regionale și locale” înseamnă autorități contractante regionale și locale, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (3) din Directiva [de înlocuire a Directivei 2004/18/CE];

Justificare

Adaptare necesară la reformarea dispozițiilor privind punerea în aplicare în mod eșalonat, care prevăd, de asemenea, pentru entitățile contractante centrale un termen de 18 luni.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4c. „organisme centrale de achiziție” înseamnă organisme centrale de achiziție, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (10) din Directiva [de înlocuire a Directivei 2004/18/CE];

Justificare

Adaptare necesară la reformarea dispozițiilor privind punerea în aplicare în mod eșalonat, care prevăd, de asemenea, pentru autoritățile contractante centrale un termen de 15 luni.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia solicită organizației de standardizare europene relevante să elaboreze un standard european pentru modelul de date semantic al facturii electronice de bază.

(1) Comisia solicită organizației de standardizare europene relevante cel târziu până la [trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive] să elaboreze un standard european pentru modelul de date semantic al elementelor esențiale ale facturii electronice. Comisia acordă organizației de standardizare europeană un termen de 24 de luni pentru elaborarea și adoptarea standardului european.

Comisia solicită ca standardul european pentru modelul de date semantic al facturii electronice de bază să fie neutru din punct de vedere tehnologic și să garanteze protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Directiva 95/46/CE.

Comisia solicită ca standardul european pentru modelul de date semantic al elementelor esențiale ale facturii electronice să cuprindă cel puțin elementele prezentate în anexă și:

 

- să fie neutru din punct de vedere tehnologic;

 

- să fie interoperabil;

 

- să îndeplinească cerințele Directivei 2006/112/CE a Consiliului;

 

- să aibă în vedere necesitatea protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu Directiva 95/46/CE, o abordare de „protecție a datelor începând cu momentul conceperii” și principiile proporționalității, al reducerii la minimum a datelor și al limitării scopului;

 

- să permită crearea unor sisteme de facturare practice, ușor de utilizat și flexibile;

 

- să aibă în vedere necesitățile speciale ale întreprinderilor mici și mijlocii, precum și ale autorităților contractante și ale entităților contractante regionale și locale;

 

- să fie adecvat utilizării în cadrul tranzacțiilor comerciale între întreprinderi;

 

- să fie compatibil cu standardele internaționale relevante privind facturarea electronică.

Solicitarea se adoptă în conformitate cu procedura stabilită la articolul 10 alineatele (1)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

Solicitarea se adoptă în conformitate cu procedura stabilită la articolul 10 alineatele (1)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

 

(2) Odată ce organizația de standardizare europeană relevantă a adoptat standardul european pentru modelul de date semantic al elementelor esențiale ale facturii electronice, iar Comisia a verificat conformitatea acestuia cu solicitarea, Comisia testează aplicabilitatea standardului în termen de 6 luni, așa cum ar trebui să dispună utilizatorul final de el pentru a-l putea folosi. În acest sens, Comisia are în vedere în special respectarea caracterului practic și al ușurinței în utilizare și posibile costuri de punere în aplicare în conformitate cu al doilea paragraf de la alineatul (1). În termen de o lună de la încheierea procedurii de testare, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatele.

 

(3) Comisia poate renunța la procedura de testare, dacă aplicabilitatea standardului menționată la alineatul (2) a fost deja testată în timpul elaborării standardului, astfel cum se menționează la alineatul (1), de către Comisie sau de organizația de standardizare competentă, și a reieșit că respectă cerințele relevante.

(2) În cazul în care standardul european elaborat ca urmare a solicitării menționate la alineatul (1) îndeplinește cerințele cuprinse în aceasta, Comisia publică trimiterea la standardul european respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) În cazul în care standardul european elaborat în conformitate cu solicitarea menționată la alineatul (1) îndeplinește cerințele cuprinse în aceasta și în cazul în care faza de testare menționată la alineatul (2) sau (3) a fost finalizată, Comisia adoptă un act de punere în aplicare în cadrul căruia precizează că standardul îndeplinește cerințele solicitării și că decide să publice trimiterea la standardul european respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care se aplică alineatul (2), Comisia adoptă actul de punere în aplicare la cel târziu 9 luni de la adoptarea standardului de către organizația de standardizare relevantă, iar în cazul în care se aplică alineatul (3), la cel târziu 3 luni de la adoptarea standardului de către organizația de standardizare relevantă.

 

 

(5) Actele de punere în aplicare menționate la alineatele (1) și (4) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 5a alineatul (3).

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Obiecții formale împotriva standardului european

 

(1) În cazul în care un stat membru sau Parlamentul European consideră că standardul european nu îndeplinește în totalitate cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) și în anexă, acesta informează Comisia, oferind o explicație detaliată, iar Comisia, după consultarea comitetului menționat la articolul 5a, decide:

(a) să publice, să nu publice sau să publice cu restricție trimiterile la standardul european respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

(b) să mențină sau să mențină cu restricții trimiterile la standardul european respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau să le retragă din acesta.

(2) Comisia publică pe site-ul său de internet informații privind standardul european care a făcut obiectul deciziei menționate la alineatul (1).

(3) Comisia informează organizația de standardizare europeană în cauză cu privire la decizia menționată la alineatul (1) și, după caz, solicită revizuirea standardului european respectiv.

(4) Decizia menționată la alineatul (1) litera (a) de la prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 5a alineatul (2).

(5) Decizia menționată la alineatul (1) litera (b) de la prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 5a alineatul (3).

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3b

 

Actualizarea și dezvoltarea standardului european

 

Comisia poate solicita organizației de standardizare europene relevante să revizuiască standardul european pentru modelul de date semantic al elementelor esențiale ale facturii electronice. Această solicitare se realizează în conformitate cu procedura stabilită la articolul 3 alineatul (1). Nu se aplică termenele prevăzute la articolul 3 alineatul (1). În solicitarea sa, Comisia stabilește termenul pentru adoptarea standardului european revizuit.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3c

 

Modificarea cerințelor pentru standardul european

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 5b în vederea modificării cerințelor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) și în anexa la prezenta directivă în legătură cu standardul european pentru un model de date semantic al elementelor esențiale ale facturii electronice.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile contractante și entitățile contractante nu refuză să primească facturi electronice care respectă standardul european a cărui trimitere a fost publicată în temeiul articolului 3 alineatul (2).

Statele membre se asigură că autoritățile contractante și entitățile contractante pot să primească și să prelucreze facturi electronice care respectă standardul european pentru modelul de date semantic al elementului de bază al unei facturi electronice, a cărui trimitere a fost publicată în temeiul articolului 3 alineatul (4). Un refuz nu se poate justifica doar pe baza faptului că factura nu respectă alte cerințe tehnice.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Protecția datelor

 

(1) Prezenta directivă nu aduce atingere legislației Uniunii și celei naționale aplicabile privind protecția datelor. Această legislație se aplică, de asemenea, în cazul facturării electronice.

 

(2) Atât timp cât legislația Uniunii sau cea națională nu dispune altfel și fără a se aduce atingere măsurilor adecvate de protecție prevăzute la articolul 13 din Directiva 95/46/CE, datele cu caracter personal pot fi folosite exclusiv în scopul prelucrării facturilor electronice, respectiv în scopuri convenite în acest sens.

 

(3) Statele membre se asigură că, fără a aduce atingere măsurilor adecvate de protecție prevăzute la articolul 13 din Directiva 95/46/CE, modalitățile de publicare, pentru a asigura transparența sau responsabilitatea, a datelor cu caracter personal colectate în cadrul facturării electronice sunt în concordanță cu scopul publicării și cu principiul protecției sferei private.

Justificare

Această modificare se bazează pe recomandările Autorității Europene pentru Protecția Datelor din avizul său emis la 11 noiembrie 2013.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor Directivei 2006/112/CE.

eliminat

Justificare

Formularea aleasă nu este clară. Ar fi mai indicat să se precizeze în mod concret, la articolul în cauză care indică o contradicție între cele două acte juridice, care dintre acestea are prioritate. Referința generală la Directiva privind TVA va fi preluată în considerente și în articolul 3 alineatul (2).

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Procedurile comitetului

 

(1) Comisia este asistată de comitetul instituit prin Regulamentul (UE) 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului11b.

 

(1a) Acesta este un comitet instituit în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului11c.

 

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

___________________

 

11b JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

 

11c JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de cel mult 48 de luni de la data intrării în vigoare. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor dispoziții.

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de cel mult [51 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive]. Statele membre informează imediat Comisia în acest sens.

 

Statele membre pot prevedea ca aceste acte cu putere de lege și acte administrative să se aplice autorităților guvernamentale și entităților contractante regionale și locale începând cu prima zi din luna a 67-a de la data intrării în vigoare a directivei.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. Comisia informează celelalte state membre cu privire la acest lucru.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia revizuiește efectele pe care prezenta directivă le are asupra pieței interne și asupra adoptării facturării electronice în domeniul achizițiilor publice și prezintă un raport în această privință Parlamentului European și Consiliului până la 30 iunie 2023. Dacă este cazul, raportul este însoțit de o propunere legislativă.

Comisia revizuiește efectele pe care prezenta directivă le are asupra pieței interne și asupra adoptării facturării electronice în domeniul achizițiilor publice și prezintă un raport în această privință Parlamentului European și Consiliului până la 30 iunie 2021. Dacă este cazul, raportul este însoțit de o analiză cost - beneficiu privind necesitatea unor măsuri suplimentare.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Anexă (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexă

 

Cerințe legate de modelul de date semantic: elementele esențiale ale facturii electronice

 

1. data emiterii;

 

2. un număr de ordine, bazat pe una sau mai multe serii, care identifică în mod unic factura;

 

3. numărul de identificare în scopuri de TVA prevăzut la articolul 214 din Directiva 2006/112/CE, pe baza căruia persoana impozabilă a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

 

4. numărul de identificare în scopuri de TVA, prevăzut la articolul 214 din Directiva 2006/112/CE, pe baza căruia clientul a beneficiat de o livrare de bunuri sau o prestare de servicii pentru care are obligația de a plăti TVA sau a beneficiat de o livrare de bunuri, astfel cum este prevăzută la articolul 138 din Directiva 2006/112/CE;

 

5. numele și adresa complete ale persoanei impozabile și ale clientului;

 

6. cantitatea și natura bunurilor livrate sau volumul și natura serviciilor prestate;

 

7. data la care s-a efectuat sau încheiat livrarea de bunuri sau prestarea de servicii sau data la care s-a efectuat plata avansului prevăzut la punctele 4 și 5 de la articolul 220 din Directiva 2006/112/CE, în măsura în care se poate determina respectiva dată, iar aceasta diferă de data emiterii facturii;

 

8. baza impozabilă pentru fiecare cotă sau scutire, prețul unitar fără TVA și orice reduceri de preț și rabaturi, în cazul în care acestea nu sunt incluse în prețul unitar;

 

9. cota de TVA aplicată;

 

10. valoarea TVA de plată, cu excepția cazului în care se aplică un regim special pentru care Directiva 2006/112/CE exclude o astfel de mențiune;

 

11. în cazul unei scutiri sau atunci când clientul este persoană obligată la plata TVA: trimiterea la dispoziția aplicabilă din Directiva 2006/112/CE sau la dispoziția corespunzătoare de drept intern sau orice altă trimitere prin care se arată că livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversă;

 

12. în cazul livrării unui mijloc de transport nou, efectuate în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 138 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) din Directiva 2006/112/CE: detaliile enumerate la articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2006/112/CE;

 

13. în cazul în care se aplică regimul special pentru agențiile de turism: trimiterea la articolul 306 din Directiva 2006/112/CE sau la dispozițiile corespunzătoare de drept intern sau orice altă trimitere prin care se arată că regimul special a fost aplicat;

 

14. în cazul în care se aplică unul dintre regimurile speciale aplicabile bunurilor second-hand, obiectelor de artă, articolelor de colecție și antichităților: trimiterea la articolele 313, 326 sau 333 din Directiva 2006/112/CE sau la dispozițiile corespunzătoare de drept intern sau orice altă trimitere prin care se arată că unul dintre regimurile în cauză a fost aplicat;

 

15. în cazul în care persoana impozabilă este un reprezentant fiscal în sensul articolului 204 din Directiva 2006/112/CE: numărul de identificare în scopuri de TVA, prevăzut la articolul 214 din Directiva 2006/112/CE, al respectivului reprezentant fiscal împreună cu numele și adresa complete ale acestuia.

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
  • [2]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

I: Introducere

Propunerea de directivă are ca scop asigurarea interoperabilității în materie de facturare electronică în domeniul achizițiilor publice.

Raportoarea salută călduros această inițiativă.

Această măsură constituie un nou pas important spre o administrație publică care să nu implice documentație pe suport de hârtie. Ar trebui încurajate atât utilizarea facturării electronice în domeniul achizițiilor publice, cât și promovarea procedurilor de atribuire a contractelor în format electronic în general. În rezoluția sa din 20 aprilie 2012, Parlamentul a atras deja atenția asupra riscului fragmentării pieței ca urmare a numărului tot mai mare de dispoziții naționale referitoare la facturarea electronică, subliniind necesitatea identificării unor soluții interoperabile în acest domeniu. În cadrul ultimelor sale concluzii, Consiliul European subliniază, de asemenea, importanța și urgența instituirii unei piețe unice electronice adaptată necesităților consumatorului, din care face parte și facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice.

La nivelul statelor membre ale UE există numeroase standarde incompatibile în materie de facturare electronică; această situație creează probleme pentru schimbul de facturi între statele membre, printre altele în domeniul achizițiilor publice. Multe state membre și întreprinderi mari au elaborat deja soluții tehnice pe bază de standarde proprii sau naționale, care însă nu sunt compatibile cu cele din alte state membre.

Multitudinea de cerințe, standarde, rețele și reglementări în materie de facturare electronică implică o complexitate excesivă și o insecuritate juridică pentru întreprinderi, întrucât nu se poate garanta că o factură electronică emisă într-un stat membru este acceptată în alt stat membru. Lipsa unui standard european comun obligă întreprinderile să se conformeze unui nou standard pentru fiecare piață în parte, ceea ce conduce la creșterea costurilor de funcționare și, în final, a prețurilor.

II: Directiva

Dificultățile actuale reprezintă obstacole la intrarea pe piață, care ar trebui eliminate. Lipsa de interoperabilitate între sisteme descurajează întreprinderile care, astfel, nu mai participă la licitații transfrontaliere, concurența este diminuată, iar funcționarea pieței interne este perturbată.

Diferitele soluții tehnice identificate de statele membre nu fac decât să agraveze problema lipsei de interoperabilitate. Scopul propunerii de directivă care, conform articolului 114 din TFUE care constituie temeiul său juridic, vizează să rezolve problema lipsei de interoperabilitate în materie de facturare electronică transfrontalieră prin instituirea unui standard european, îl reprezintă o măsură adecvată în vederea facilitării facturării transfrontaliere. Întrucât directiva nu impune un standard european obligatoriu, ci o coordonare a standardelor naționale printr-un nou standard, se respectă principiile proporționalității și subsidiarității, interoperabilitatea neputând fi realizată la nivel național.

Directiva nu prevede o armonizare totală a sistemelor naționale în materie de facturare electronică. Aceste sisteme trebuie să rămână în vigoare, iar noul standard nu trebuie să perturbe elaborarea de modele de date naționale.

1) Conform directivei, Comisia, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 privind standardizarea, solicită organizației de standardizare să elaboreze un nou standard european pentru un model de date semantic pentru facturarea electronică.

Scopul standardului european pentru un model de date semantic este acela de a armoniza diferitele standarde naționale. Acest proces trebuie să permită comunicarea și corelarea conținutului facturilor (termenii și semnificațiile acestora) între diferitele sisteme de facturare electronică.

În domeniul achizițiilor publice, acest lucru va permite atât autorității contractante, cât și contractantului să poată face schimb de facturi la cel mai mic preț posibil și cu un grad de complexitate cât mai redus.

2) Directiva prevede, de asemenea, ca statele membre să se asigure că, la 48 de luni de la data intrării în vigoare a directivei, autoritățile contractante și entitățile contractante sunt în măsură să prelucreze facturi electronice care corespund cu standardul european. Aplicarea standardului trebui să oblige doar destinatarul să accepte și să prelucreze facturi electronice. Emitentul unei facturi poate decide dacă emite o factură pe suport de hârtie sau o factură electronică și poate alege un anumit standard.

Statele membre trebuie să ofere sprijinul necesar autorităților contractante și entităților contractante pentru a permite aplicarea noului standard european. În plus, ar trebui prevăzute acțiuni de formare pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri, întrucât acestea trebuie să beneficieze de simplificarea prevăzută de directivă.

III: Amendamentele

Mecanismul de elaborare a noului standard european se bazează pe Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 privind standardizarea europeană. Acesta prevede că cerințele referitoare la mandat trebuie să fie stabilite în legislația de armonizare corespunzătoare a Uniunii. Propunerea de directivă nu prezintă însă nicio cerință referitoare la conținutul standardului pe baza căreia s-ar putea desfășura procedura de standardizare. Un organ legislativ nu poate accepta să aprobe un mandat fără cerințe concrete privind conținutul acestuia.

În consecință, elementele esențiale ale facturii electronice sunt precizate în noua anexă, conform dispozițiilor Directivei privind TVA-ul.

În plus, este rezonabilă introducerea unui termen de 30 de luni pentru elaborarea standardului.

Odată ce standardul a fost elaborat, o fază de testare ar trebui să permită testarea utilității practice și a ușurinței de utilizare, examinând dacă standardul funcționează, dacă este ușor de folosit și dacă poate fi adoptat de autoritățile contractante și de entitățile contractante cu costurile cele mai scăzute. Statele membre trebuie, de asemenea, să își dea aprobarea.

Standardul poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene numai în momentul finalizării acestor etape.

Comisia trebuie să fie împuternicită, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să mențină și să actualizeze standardul și să precizeze atribuirea formatelor tehnice corespunzătoare.

Termenul pentru transpunerea directivei trebuie să fie corelat cu publicarea standardului. Pentru a dispune de suficient timp pentru ajustările interne, organizatorice și financiare, se justifică un termen de transpunere eșalonat de 18 de luni pentru autorități guvernamentale centrale și de 36 de luni pentru autoritățile contractante și entitățile contractante regionale și locale.

PROCEDURĂ

Titlu

Facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice

Referințe

COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD)

Data prezentării la PE

26.6.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

IMCO

4.7.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

ECON

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

ENVI

4.7.2013

ITRE

4.7.2013

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ECON

10.9.2013

EMPL

11.9.2013

ENVI

11.7.2013

ITRE

8.7.2013

Raportor(i)

Data numirii

Birgit Collin-Langen

25.9.2013

 

 

 

Examinare în comisie

30.9.2013

4.11.2013

16.12.2013

 

Data adoptării

17.12.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pablo Arias Echeverría, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

Data depunerii

6.1.2014