ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (преработен текст)

7.1.2014 - (COM(2013)0471 – C7‑0203/2013 – 2013/0221(COD)) - ***I

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Зузана Ройтова
(Преработка – член 87 от Правилника за дейността)


Процедура : 2013/0221(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0008/2014
Внесени текстове :
A7-0008/2014
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (преработен текст)

(COM(2013)0471 – C7‑0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0471),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0203/2013),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 октомври 2013 г.[1],

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове[2],

–  като взе предвид писмото, изпратено на 16 декември 2013 г. от комисията по правни въпроси до комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите в съответствие с член 87, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0008/2014),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и като има предвид, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) С Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО се установява рамка от общи принципи и референтни разпоредби, предназначени да се прилагат в законодателство, с което се хармонизират условията за предлагане на пазара с цел да се създаде последователна основа за преразглеждането или преработването на това законодателство. Поради това Директива 2007/23/ЕО следва да бъде адаптирана към посоченото решение.

(3) С Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО15 се установяват общи принципи и референтни разпоредби, предназначени да се прилагат в секторното законодателство с цел да се създаде последователна основа за преразглеждането или преработването на това законодателство. Поради това Директива 2007/23/ЕО следва да бъде адаптирана към посоченото решение.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Настоящата директива обхваща съоръженията под налягане, които са нови за пазара на Съюза при пускането им на пазара; това означава, че те са или нови съоръжения под налягане, произведени от установен в Съюза производител, или съоръжения под налягане, нови или втора употреба, внесени от трета държава.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Настоящата директива се прилага за всички начини на доставка, включително за продажбите от разстояние.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Икономическите оператори следва да отговарят за съответствието на съоръженията под налягане с изискванията на настоящата директива в зависимост от съответната си роля във веригата на доставка, за да се осигури високо ниво на защита на обществените интереси, като здравето и безопасността, както и защитата на ползвателите, а също и за да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на Съюза.

(15) Икономическите оператори следва да отговарят за съответствието на съоръженията под налягане с изискванията на настоящата директива, в зависимост от съответната си роля във веригата на доставка, за да се осигури високо ниво на защита на обществените интереси, като здравето и безопасността на хората и защита на домашните животни и имуществото, и да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на Съюза.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) С цел да се улесни комуникацията между икономическите оператори, националните органи за надзор на пазара и потребителите, държавите членки следва да насърчават икономическите оператори да включват интернет адрес в допълнение към пощенския адрес.

(18) С цел да се улесни комуникацията между икономическите оператори, органите за надзор на пазара и потребителите, държавите членки следва да насърчават икономическите оператори да включват интернет адрес в допълнение към пощенския адрес.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Необходимо е да се гарантира, че съоръженията под налягане от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза, отговарят на изискванията на настоящата директива и по-специално, че производителите са извършили подходящите процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези съоръжения под налягане. Поради това следва да се предвиди, че вносителите се уверяват, че съоръженията под налягане, които пускат на пазара, отговарят на изискванията на настоящата директива и че не пускат на пазара съоръжения под налягане, които не отговарят на тези изисквания или представляват риск. Следва също така да се предвиди, че вносителите се уверяват, че процедурите за оценяване на съответствието са били проведени и че маркировката на съоръженията под налягане и документацията, изготвена от производителите, са на разположение на националните органи за проверка.

(19) Необходимо е да се гарантира, че съоръженията под налягане от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза, отговарят на изискванията на настоящата директива и по-специално, че производителите са извършили подходящите процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези съоръжения под налягане. Поради това следва да се предвиди вносителите да се уверяват, че съоръженията под налягане, които пускат на пазара, отговарят на изискванията на настоящата директива и че не пускат на пазара съоръжения под налягане, които не отговарят на тези изисквания или представляват риск. Следва също така да се предвиди вносителите да се уверяват, че процедурите за оценяване на съответствието са били проведени и че маркировката на съоръженията под налягане и документацията, изготвена от производителите, са на разположение на компетентните национални органи за проверка.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Когато пуска съоръжения под налягане на пазара, всеки вносител следва да посочва на съоръженията под налягане името си и пощенски адрес за връзка. Следва да се предвидят изключения в случаи, в които размерът или естеството на съоръженията под налягане не позволяват това. Това включва случаи, при които вносителят би трябвало да отвори опаковката, за да постави името си и адреса върху съоръженията под налягане.

(21) Когато пуска съоръжения под налягане на пазара, всеки вносител следва да посочва на съоръженията под налягане своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенски адрес за връзка. Следва да се предвидят изключения в случаи, в които размерът или естеството на съоръженията под налягане не позволяват това. Това включва случаи, при които вносителят би трябвало да отвори опаковката, за да постави името си и адреса върху съоръженията под налягане.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Когато съхраняват информацията, изисквана съгласно настоящата директива за идентифициране на други икономически оператори, от икономическите оператори следва да не се изисква да актуализират тази информация по отношение на други икономически оператори, които са им доставили съоръжения под налягане или на които те са доставили съоръжения под налягане.

(25) Не се отнася до българския текст.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) С оглед естеството на рисковете, свързани с използването на съоръжения под налягане и за да се даде възможност на икономическите оператори да докажат, а на компетентните органи да гарантират, че предоставените на пазара съоръжения под налягане отговарят на съществените изисквания за безопасност, е необходимо да се предвиди оценяване на съответствието. Тези процедури следва да се разделят според нивото на опасност, характерно за съоръженията под налягане. Поради това за всяка категория съоръжения под налягане следва да има съответна процедура или избор между различни процедури с еднакво строги изисквания. С Решение № 768/2008/ЕО се определят модули за процедурите за оценяване на съответствието, които включват процедури — от най-малко ограничителната до тази с най-строги изисквания, пропорционално на степента на риска и необходимото ниво на безопасност. За да се осигури междусекторна последователност и да се избегнат ad hoc варианти, процедурите за оценяване на съответствието следва да бъдат избрани измежду тези модули. Направените допълнения към посочените процедури, са обосновани от естеството на необходимата проверка за съоръжения под налягане.

(29) С оглед естеството на рисковете, свързани с използването на съоръжения под налягане и за да се даде възможност на икономическите оператори да докажат, а на компетентните органи да гарантират, че предоставените на пазара съоръжения под налягане съответстват на съществените изисквания за безопасност, е необходимо да се предвиди оценяване на съответствието. Тези процедури следва да се разделят според нивото на опасност, характерно за съоръженията под налягане. Поради това за всяка категория съоръжения под налягане следва да има съответна процедура или избор между различни процедури с еднакво строги изисквания. С Решение № 768/2008/ЕО се определят модули за процедурите за оценяване на съответствието, които включват процедури — от най-малко ограничителната до тази с най-строги изисквания, пропорционално на степента на риска и необходимото ниво на безопасност. За да се осигури междусекторна последователност и да се избегнат ad hoc варианти, процедурите за оценяване на съответствието следва да бъдат избрани измежду тези модули. Направените допълнения към посочените процедури, са обосновани от естеството на необходимата проверка за съоръжения под налягане.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, информацията, необходима за определяне на всички приложими актове на Съюза, следва да бъде налична в „единна ЕС декларация за съответствие“.

(33) За да се гарантира реален достъп до информация за целите на надзора на пазара, информацията, необходима за определяне на всички приложими актове на Съюза, следва да бъде налична в единна ЕС декларация за съответствие. За да се намали административната тежест за икономическите оператори, тази единна ЕС декларация за съответствие може да представлява досие, включващо съответните отделни ЕС декларации за съответствие.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a) Проверката на съответствието с приложимите съществени изисквания за безопасност е необходима, за да се осигури ефективната защита на потребителите, другите ползвателите и трети страни.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 54

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(54) Необходимо е да бъде предвидена преходна уредба, която допуска предоставянето на пазара и пускането в действие на съоръжения под налягане, които са в съответствие с Директива 97/23/ЕО.

(54) Необходимо е да бъде предвидена разумна преходна уредба, която допуска предоставянето на пазара и пускането в действие, без да е необходимо спазване на допълнителни изисквания, на съоръжения под налягане, които вече са пуснати на пазара в съответствие с Директива 97/23/ЕО преди началната дата на прилагане на националните мерки, транспониращи настоящата директива. Следователно дистрибуторите следва да могат да доставят съоръжения под налягане, които са пуснати на пазара, т.е. които вече са налице във веригата за дистрибуция преди началната дата на прилагане на националните мерки, транспониращи настоящата директива.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55) Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушения на разпоредбите на националното право, приети въз основа на настоящата директива и гарантират тяхното прилагане. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

(55) Държавите членки установят система от санкции, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети въз основа на настоящата директива, и да гарантират, че тези санкции се прилагат. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(57) Задължението за транспониране на настоящата директива в националното право трябва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с Директива 97/23/ЕО. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от Директива 97/23/ЕО.

(57) Задължението за транспониране на настоящата директива в националното право трябва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с предходната директива. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от предходната директива.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

Не се отнася до българския текст.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) „акредитация“ е акредитацията по смисъла на член 2, точка 10 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

Не се отнася до българския текст.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) „национален орган по акредитация“ е националният орган по акредитация по смисъла на член 2, точка 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

Не се отнася до българския текст.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) „изземване“ е всяка мярка, целяща да постигне връщане на съоръжения под налягане, които вече са били предоставени на крайния ползвател;

(28) „изземване“ е всяка мярка, целяща да постигне връщане на съоръжения под налягане, които вече са били предоставени на потребителите или на други ползватели;

Изменение    19

Предложение за директива

Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящата директива не засяга правото на държавите членки да постановят такива изисквания, които считат за необходими, за да гарантират, че хората, и в частност работниците, са защитени по време на използване на посочените съоръжения под налягане, при условие че това не означава модифициране на тези съоръжения по начин, който не е уреден от настоящата директива.

2. Настоящата директива не засяга правото на държавите членки да постановят такива изисквания, каквито считат за необходими, за да гарантират, че хората, и в частност работниците, са защитени по време на използване на посочените съоръжения под налягане или функционални групи, при условие че това не означава модифициране на тези съоръжения или функционални групи по начин, който не е уреден от настоящата директива.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки могат да изискват, до степен необходима за безопасността и правилната експлоатация на съоръженията под налягане, информацията, посочена в приложение I, точки 3.3 и 3.4, да бъде предоставена на официалния(те) език(ци) на Съюза, които може да са определени от държавата членка, в която съоръженията достигат до ползвател.

2. Държавите членки могат да изискват, до степен необходима за безопасността и правилната експлоатация на съоръженията под налягане, информацията, посочена в приложение I, точки 3.3 и 3.4, да бъде предоставена на език, който е лесно за разбираем за потребителите, другите ползватели и органите за надзор на пазара.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За съоръженията под налягане по член 4, параграфи 1 и 2 производителите изготвят посочената в приложение ІІ техническа документация и провеждат процедурата за оценяване на съответствието по член 14 или възлагат нейното провеждане.

2. За съоръженията под налягане по член 4, параграфи 1 и 2 производителите изготвят посочената в приложение ІІ техническа документация и осигуряват провеждането на съответната процедура за оценяване на съответствието по член 14 или възлагат нейното провеждане.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Производителите гарантират, че съществуват процедури, чрез които серийното производство да остане в съответствие. Промените в съоръжения под налягане, в проекта или характеристиките и промените в хармонизираните стандарти или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на съоръженията под налягане, се вземат предвид по подходящ начин.

4. Производителите гарантират, че съществуват процедури, чрез които серийното производство да остане в съответствие с настоящата директива. Промените в съоръжения под налягане, в проекта или характеристиките и промените в хармонизираните стандарти или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на съоръженията под налягане, се вземат предвид по подходящ начин.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Производителите гарантират, че техните съоръжения под налягане имат нанесен тип, партиден или сериен номер, или някакъв друг елемент, който позволява тяхната идентификация, или когато размерът или естеството на съоръженията не позволяват това, че необходимата информация е представена върху опаковката или в документ, който придружава съоръженията.

5. Производителите гарантират, че съоръженията под налягане, които са предоставили на пазара, имат нанесен тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява тяхната идентификация, или когато размерът или естеството на съоръженията не позволяват това, че необходимата информация е представена върху опаковката или в документ, който придружава съоръженията.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Производителите посочват своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, пощенския адрес и интернет адреса (ако имат такъв), на който може да се осъществи връзка с тях, върху съоръжението под налягане, или, когато това не е възможно, върху неговата опаковка, или в документ, който придружава съоръжението. Адресът трябва да посочва едно единствено място, където производителят може да бъде намерен.

6. Производителите посочват върху съоръжението под налягане своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес на който може да се осъществи връзка с тях, или, когато това не е възможно, върху неговата опаковка, или в документ, който придружава съоръжението. Адресът посочва едно единствено място, където производителят може да бъде намерен. Данните за контакт са на лесно разбираем език за потребителите, другите ползватели и органите за надзор на пазара.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задълженията по член 6, параграф 1 и изготвянето на техническа документация не са част от пълномощието на упълномощения представител.

Задълженията по член 6, параграф 1, и задължението за изготвяне на техническа документация, посочено в член 6, параграф 2, не са част от пълномощието на упълномощения представител.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Преди да предоставят на пазара съоръжения под налягане по член 4, параграфи 1 и 2, дистрибуторите проверяват дали на тях е нанесена маркировката „СЕ“ и дали са придружени от необходимите документи и от инструкции и информация за безопасност в съответствие с приложение І, точки 3.3 и 3.4, на език, който е лесно разбираем за потребителите и другите ползватели в държавата членка, в която съоръженията под налягане ще бъдат предоставени на пазара, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, посочени в член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, параграф 3.

2. Преди да предоставят на пазара съоръжения под налягане по член 4, параграфи 1 и 2, дистрибуторите проверяват дали на тях е нанесена маркировката „СЕ“ и дали са придружени от необходимите документи и от инструкции и информация за безопасност в съответствие с приложение І, точки 3.3 и 3.4, на език, който е лесно разбираем за потребителите и другите ползватели в държавата членка, в която съоръженията под налягане ще бъдат предоставени на пазара, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, посочени съответно в член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, параграф 3.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди да предоставят на пазара съоръжение под налягане по член 4, параграф 3, дистрибуторите проверяват дали съоръжението под налягане е придружено от съответните инструкции за експлоатация, на език, който е лесно разбираем за потребителите и другите ползватели в държавата членка, в която съоръжението под налягане ще бъде предоставено на пазара, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, посочени в член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, параграф 3.

Преди да предоставят на пазара съоръжение под налягане по член 4, параграф 3, дистрибуторите проверяват дали съоръжението под налягане е придружено от съответните инструкции за експлоатация, на език, който е лесно разбираем за потребителите и другите ползватели в държавата членка, в която съоръжението под налягане ще бъде предоставено на пазара, както и дали производителят и вносителят са спазили изискванията, посочени съответно в член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, параграф 3.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Дистрибуторите, които считат или имат основание да считат, че дадено съоръжение под налягане, което са предоставили на пазара, не съответства на настоящата директива, се уверяват, че са предприети необходимите коригиращи мерки, за да приведат съоръжението в съответствие, да го изтеглят или да го изземат, ако е целесъобразно. Освен това, когато съоръжението под налягане представлява риск, дистрибуторите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите членки, в които са предоставили съоръжението на пазара, като предоставят подробни данни, по-специално за несъответствието с изискванията и за всякакви предприети коригиращи мерки.

Не се отнася до българския текст.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато приложимите към съоръжението под налягане актове на Съюза, с които се изисква ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се изготвя само една ЕС декларация за съответствие във връзка с всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове, включително данните за публикуването им.

3. Когато приложимите към съоръжението под налягане актове на Съюза, с които се изисква ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се изготвя само една ЕС декларация за съответствие във връзка с всички такива актове на Съюза. В тази декларация се посочват съответните актове на Съюза, включително данните за публикуването им.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 19 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Държавите членки използват за основа съществуващите механизми за гарантиране на правилното прилагане на режима за маркировката „СЕ“ и предприемат необходимите мерки в случай на неправомерно използване на тази маркировка.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 24 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право и притежава юридическа правосубектност.

2. Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 24 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той разполага със средствата, необходими за изпълнение на технически и административни задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, по подходящ начин, както и с достъп до нужното оборудване или съоръжения.

Органът за оценяване на съответствието разполага със средствата, необходими за изпълнение на технически и административни задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, по подходящ начин, както и с достъп до нужното оборудване или съоръжения.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 24 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Персоналът, отговорен за провеждането на дейностите по оценяване на съответствието, разполага със следното:

7. Персоналът, отговорен за провеждането на задачите по оценяване на съответствието, разполага със следното:

Изменение    34

Предложение за директива

Член 24 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Осигурява се безпристрастността на органите за оценяване на съответствието, на тяхното висше ръководство и на персонала, отговорен за оценките.

8. Осигурява се безпристрастността на органите за оценяване на съответствието, на тяхното висше ръководство и на персонала, отговорен за извършването на задачите по оценяване на съответствието.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 24 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала, отговорен за оценките на органа за оценяване на съответствието не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях.

Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието на органа за оценяване на съответствието не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 24 - параграф 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11. Органите за оценяване на съответствието участват във или гарантират, че персоналът, отговорен за оценките, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация, и прилага като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група.

11. Органите за оценяване на съответствието участват във или гарантират, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация, и прилага като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 26 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Презумпция за съответствие

Презумпция за съответствие на органите за оценяване на съответствието

Изменение    38

Предложение за директива

Член 28 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Заявлението се придружава от описание на дейностите по оценяване на съответствието, модул или модули за оценяване на съответствието и съоръженията под налягане, за които този орган твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, когато има такъв, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, посочени в член 24 или член 25.

2. Заявлението за нотифициране се придружава от описание на дейностите по оценяване на съответствието, модул или модули за оценяване на съответствието и съоръженията под налягане, за които този орган твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, когато има такъв, издаден от национален орган по акредитация, който удостоверява, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, посочени в член 24 или член 25.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 30 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията прави обществено достояние списъка с органите, нотифицирани съгласно настоящата директива, включително определените им идентификационни номера и дейностите, за които са нотифицирани.

2. Не се отнася до българския текст.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 30 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията осигурява актуализирането на този списък.

Комисията осигурява актуализирането на списъка.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 33 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Нотифициращата държава членка представя пред Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за поддържане компетентността на съответния орган.

2. Нотифициращата държава членка представя пред Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за поддържане компетентността на съответния орган за оценяване на съответствието.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 34 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато орган за оценяване на съответствието прецени, че определен производител не е изпълнил съществените изисквания за безопасност, предвидени в приложение І или в съответстващите хармонизирани стандарти, той изисква от този производител да предприеме подходящите коригиращи мерки и не издава сертификат за съответствие.

3. Когато орган за оценяване на съответствието прецени, че определен производител не е изпълнил съществените изисквания за безопасност, предвидени в приложение І или в съответстващите хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящите коригиращи мерки и не издава сертификат за съответствие.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 36 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата и условията за нотифициране;

б) всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата или условията за нотифициране;

Изменение    44

Предложение за директива

Член 40 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изменения на приложенията

Делегирано правомощие

Изменение    45

Предложение за директива

Член 40 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 41 във връзка с прекласифицирането на съоръжения под налягане по някое от следните съображения:

За да се отчита техническото развитие в областта на технологиите на съоръженията под налягане, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 41 във връзка с прекласифицирането на съоръжения под налягане с цел:

Изменение    46

Предложение за директива

Член 40 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) към едно или серия съоръжения по член 4, параграф 3, следва да се прилагат изискванията по член 4, параграф 1;

a) към едно или серия съоръжения по член 4, параграф 3 да се прилагат изискванията по член 4, параграф 1;

Изменение    47

Предложение за директива

Член 40 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) към функционална група или серия от функционални групи по член 4, параграф 3, следва се прилагат изискванията по член 4, параграф 2;

б) към функционална група или серия от функционални групи по член 4, параграф 3 да се прилагат изискванията по член 4, параграф 2; или

Изменение    48

Предложение за директива

Член 40 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) едно или серия от съоръжения под налягане следва да се класифицират в друга категория чрез дерогация от изискванията на приложение II,

в) едно или серия от съоръжения под налягане да се класифицират в друга категория чрез дерогация от изискванията на приложение II.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки приемат и публикуват най-късно до 1 март 2015 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 2, параграфи 15—31, членове 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, член 19, параграфи 3—5, членове 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43 и приложения ІІІ и ІV. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки. 

1. Държавите членки приемат и публикуват най-късно до 1 март 2015 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазване на член 2, параграфи 15 – 31, членове 6 – 12, 17 и 18, член 19, параграфи 3, 4, 5, членове 20 – 38, 42 и 43 и приложения IIІ и ІV. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

Изменение    50

Предложение за директива

Приложение ІV - заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСВИЕ

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (№ ХХХХ) 1

 

_________________

 

По избор производителят може да номерира декларацията за съответствие.

Изменение    51

Предложение за директива

Приложение IV – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. № … (уникални идентификационни данни на съоръжението под налягане):

заличава се

  • [1]  Все още не е публикувано в Официален вестник.
  • [2]  OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Настоящият доклад внася изменения в предложението на Европейската комисия (ЕК) за преработване на Директива 97/23/EО на Европейския парламент и на Съвета относно сближаване във връзка със съоръженията под налягане.

ЕК представи тази преработена версия през юни 2013 г. в рамките на прилагането на новата законодателна рамка (НЗР), приета през 2008 г. като „пакет за стоките“ и включваща допълващите инструменти, Решение № 768/2008/ЕО относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО на Съвета и Регламент (ЕО) № 765/2008 за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.

Съществуващата Директива 97/23/EО установява основни изисквания за безопасност, на които трябва да отговарят съоръженията под налягане и функционалните групи, за да бъдат предлагани на пазара на ЕС.

НЗР беше приета, за да коригира някои недостатъци в действащото законодателство на Съюза относно хармонизацията с цел завършване на единния пазар, така че той да се характеризира с лоялна конкуренция и безопасни продукти. Непоследователното изпълнение и прилагане в държавите членки на действащото законодателство на Съюза относно хармонизацията, заедно със сложната нормативна уредба, правят все по-трудно както за икономическите оператори, така и за органите, правилно да тълкуват и прилагат законодателството, което доведе до неравнопоставени пазарни условия и до пускане на пазара на продукти, които не са безопасни. „Пакетът за стоките“ дава общата рамка за рационализиране на законодателството относно продуктите, за да стане то по-еднакво и разбираемо както за икономическите оператори, така и за органите за надзор на пазара.

Разпоредбите на Решението за НЗР обаче не са пряко приложими. За да се гарантира, че всички стопански сектори, за които се прилага законодателството на Съюза за хармонизация, се ползват от предвидените с НЗР подобрения, разпоредбите на Решението от НЗР следва да се включат в съществуващото законодателство в областта на продуктите.

Директивата е отделена от пакета за привеждане в съответствие, представен през ноември 2011 г., тъй като, за разлика от останалите девет директиви, тази преработена версия включва съгласуване с друг законодателен акт на ЕС, а именно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на ЕП и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

Промените, направени в разпоредбите на настоящата директива, засягат определенията, задълженията на икономическите оператори (напр. деклариране на съответствие), презумпцията за съответствие, основана на хармонизираните стандарти, маркировката „СЕ“, органите за оценка на съответствието, надзора на пазара и процедурата по предпазна клауза, класификацията на съоръжението под налягане, комитологията и делегираните актове.

Целта на предложението беше ограничена до просто привеждане в съответствие с хоризонталните разпоредби на Решение № 768/2008/ЕО и Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането (КЕО), както и с новата терминология от Договора от Лисабон, включително новите правила относно комитологията.

Процедура

Привеждането в съответствие с Решението за НЗР и Регламента относно КЕО налага редица изменения по същество в разпоредбите на директивата. Техниката за преработване е избрана в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г.

Съгласно с член 87 от Правилника за дейността на ЕП, комисията по правни въпроси ще разгледа предложението въз основа на докладите от консултативната работна група (правните служби на ЕП, Съвета на ЕС и ЕК) и ще реши дали то съдържа изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или тези, идентифицирани от консултативната работна група.

Позиция на докладчика

Докладчикът разглежда това привеждане в съответствие като продължение на привеждането в съответствие с НЗР на пакета от девет директиви относно продуктите и като още една стъпка към завършването на единния пазар на ЕС.

НЗР въвежда опростена регулаторна среда за продуктите и дава възможност за по-последователно прилагане на техническите стандарти, което ще спомогне да се подобри функционирането на единния пазар чрез гарантиране на равно третиране на несъответстващите продукти и на икономическите оператори, както и равно оценяване на нотифицираните органи в рамките на пазара на ЕС.

Становището на докладчика е, че привеждането в съответствие с НЗР ще засили доверието както на производителите, така и на потребителите, като изясни задълженията на икономическите оператори и предостави на органите на държавите членки по-ефективни инструменти за извършване на проверки и надзор на пазара, което ще доведе до намаляване на пазара на несъответстващите продукти и на продуктите, които не са безопасни.

Докладчикът приветства също така привеждането в съответствие с Регламента относно КЕО, с който се прилага в рамките на Съюза Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикалите (GHS), приета на международно равнище в рамките на структурата на Организацията на обединените нации.

Докладчикът подкрепя намерението на ЕК като цяло за просто привеждане в съответствие и следователно е свела измененията си на предложението на ЕК до промени, които отразяват постигнатите договорености между Съвета на ЕС и ЕП по деветте други директиви, които са пропуснати в предложението. Става въпрос за:

·По-нататъшно привеждане в съответствие на Директивата с НЗР и правната сигурност: Съгласно постигнатото съгласие по пакета за привеждане в съответствие, докладчикът счита за важно да се внесат повторно редица промени в предложената директива, с цел да се постигне по-високо равнище на последователност с понятията, използвани в Решение № 768/2008/ЕО, и да се отстранят възможни несъответствия в текста, които в противен случай биха могли да доведат до правна несигурност. Също така е важно да се добави пояснение във връзка с правното положение на продуктите, които са били законно пуснати на пазара в съответствие с действащата директива преди влизането в сила на новата директива, но които все още са на склад. Трябва да се подчертае, че по своето естество законодателството на ЕС няма ретроактивно действие, и следва да се поясни, че тези продукти все още могат да се предлагат на пазара след датата на прилагане на новата директива.

·Намаляване на бюрокрацията: Докладчикът подкрепя опростяването и модернизирането на процедурите, предвидени в НЗР, но в същото време би желала да подчертае необходимостта от гъвкавост по отношение на някои от задълженията, въведени с новата рамка, както се посочва в окончателното споразумение по пакета за привеждане в съответствие. Поради това отново се въвежда изключение от правилото за една единствена декларация за съответствие. То е за решаване на случаите, при които осигуряването на един-единствен документ създава специфични проблеми поради сложността или обема му. В подобни случаи следва да е възможно да се предоставят всички съответни декларации за съответствие поотделно. Освен това производителят трябва да може на избира дали да номерира декларацията за съответствие.

·Изясняване на законовата рамка, приложима за продажбите от разстояние и маркировката „СЕ“: Докладчикът повторно въвежда изменение, за да се гарантира прилагането на директивата при всички видове продажби, включително продажби от разстояние. В заключение докладчикът подчертава необходимостта от подходящи действия, които трябва да бъдат предприети от държавите членки срещу неправомерното използване на маркировката „СЕ“.

Приложение: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Ref.: D(2013)65093

Малкълм Харбър

Председател на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

ASP 13 E 130

Брюксел

Относно:  Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (преработен текст)

    (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

Уважаеми г-н Председател,

Комисията по правни въпроси, чийто председател имам честта да бъда, разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 87 относно преработката, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси счита, че предложението води до други промени по същество освен посочените като такива в него, тя предлага на Парламента да отхвърли предложението и уведомява за това компетентната по същество комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 156 и 157, в компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното споразумение компетентната по същество комисия възнамерява също така да внесе изменения в кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 54, следва да уведоми компетентната по същество парламентарна комисия относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение или не.“

След становището на Правната служба, чиито представители участваха в заседанията на консултативната работна група, която разглежда предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика по становище, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви съществени промени, различни от посочените като такива в предложението, и че по отношение на кодифицирането на непроменените разпоредби от предишните актове, заедно с посочените промени, предложението съдържа обикновена кодификация на съществуващите текстове, без никаква промяна в тях по същество.

Освен това, в съответствие с член 86, параграф 2 и член 86, параграф 3, комисията по правни въпроси счита, че техническите корекции, предложени в становището на горепосочената консултативна работна група, са необходими с цел да се гарантира, че предложението спазва правилата за преработване.

В заключение, след като обсъди въпроса на своето заседание на 16 декември 2013 г., комисията по правни въпроси единодушно[1] препоръчва комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите в качеството си на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 87.

С уважение,

Клаус-Хайнер ЛЕНЕ

Приложение: Становище на консултативната работна група.

  • [1]  Присъстваха следните членове на ЕП: Франсоаз Кастекс (заместник-председател), Кристиан Енстрьом, Мариел Гало, Джузепе Гаргани, Клаус-Хайнер Лене (председател), Бернхард Рапкай, Евелин Регнер, (заместник-председател) , Франческо Енрико Сперони, Димитър Стоянов, Ребека Тейлър, Александра Тайн, Тадеуш Звефка.

Приложение: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел,

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане

COM(2013) 471 final of 28.6.2013 - 2013/0221 (COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 1 октомври 2013 г. за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

На заседанието[1], след като разгледа предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преработване на Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 май 1997 г. относно хармонизиране на  законодателствата на държавите членки във връзка със съоръженията под налягане, консултативната работна група констатира единодушно следното:

1) Що се отнася до обяснителния меморандум, за да бъде съставен в пълно съответствие със съответните изисквания, посочени в Междуинституционалното споразумение, такъв документ следва да уточнява кои разпоредби от предишния акт остават непроменени в предложението, както е предвидено в точка 6, буква a), подточка iii) от това споразумение.

2) В предложението за преработен текст, следните предложения за изменения следва да са отбелязани със сиво маркиране, което обикновено се използва за идентифициране на съществени промени:

в съображение 31, замяната на „могат да изискват“ със „следва да е възможно“;

в точка 4.2, буква в) от приложение І добавянето на думите „специфично оценяване на“ и „материал

в приложение ІІІ (1) добавянето на точка 4.1.

3) В член 1, параграф 2, буква е) препратката към „член 9“ следва да се промени, така че да препраща към „член 13“.

4) В член 14, параграф 7 двете споменавания на „параграфи 1 и 2“ следва да се променят на „параграфи 1—6“.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в настоящото становище. Консултативната работна група констатира също така, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предходния акт с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество.

При все това, по отношение на текста, предложен за член 40 от предложения преработен акт беше обсъдено дали посоченият текст следва да бъде отбелязан изцяло със сивото маркиране, което се използва обикновено за отбелязване на промени по същество.

От една страна, правните служби на Европейския парламент и на Комисията счетоха, че маркировката, използвана в посочения текст за отбелязване на заместването на формулировка, която понастоящем се съдържа в член 7, параграф 1 от Директива 97/23/ЕО, с нова формулировка, възприета от одобрените между трите институции стандартни формулировки, описва в достатъчна степен измененията по същество, предложени за визираната разпоредба.

От друга страна, правната служба на Съвета счете, че промяната на процедурата не може да бъде отделена от разпоредбите по същество, за които тази процедура се отнася, и че следователно целият текст на въпросната разпоредба следва да бъде отбелязан с това сиво маркиране.

Въпреки това трите правни служби споделят мнението, че предложението, внесено от Комисията за тази нова разпоредба следва да се разбира в смисъл, че Комисията е имала намерение да предложи единствено позоваването на процедурата по консултиране, което понастоящем се съдържа в член 1, параграф 7 от Директива 97/23/ЕО, да бъде заменено с делегиране на Комисията на правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС.

Освен това, беше постигнато също така общо разбиране между трите правни служби, че като част от преработването, законодателят следва да оцени в съответствие с Договорите, дали предложеното привеждане в съответствие на съществуващата разпоредба за комитологията с новата система на делегирани актове може да се счита за приемливо или трябва да се обмисли някакво различно решение, като например делегиране на изпълнителни правомощия на Комисията или на Съвета в съответствие с член 291 от ДФЕС и Регламент (ЕС) № 182/2011, или нищо от това, което би означавало съответните мерки да бъдат оставени за законодателната процедура.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

  • [1]  Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и немски, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (преработен текст)

Позовавания

COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.6.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

4.7.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

4.7.2013

JURI

4.7.2013

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

8.7.2013

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Зузана Ройтова

9.7.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

14.10.2013

 

 

 

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

Дата на внасяне

7.1.2014