ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (αναδιατύπωση)

7.1.2014 - (COM(2013)0471 – C7‑0203/2013 – 2013/0221(COD)) - ***I

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγήτρια: Zuzana Roithová
(Αναδιατύπωση – άρθρο 87 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2013/0221(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0008/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0008/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (αναδιατύπωση)

(COM(2013)0471 – C7‑0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: αναδιατύπωση)

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0471),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0203/2013),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2013[1],

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για την πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων[2],

–       έχοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλε στις 16 Δεκεμβρίου 2013 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0008/2014),

Α.     εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.      εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου θεσπίζει κοινό πλαίσιο γενικών αρχών και διατάξεων αναφοράς που θα εφαρμόζονται σε όλη τη νομοθεσία η οποία εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των προϊόντων, ώστε να εξασφαλίζεται μια συνεκτική βάση για την αναθεώρηση ή την αναδιατύπωση αυτής της νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, η οδηγία 97/23/ΕΚ θα πρέπει να προσαρμοστεί στην εν λόγω απόφαση.

(3) Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου καθορίζει κοινές αρχές και διατάξεις αναφοράς που θα εφαρμόζονται σε όλη την τομεακή νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται μια συνεκτική βάση για την αναθεώρηση ή την αναδιατύπωση αυτής της νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, η οδηγία 97/23/ΕΚ θα πρέπει να προσαρμοστεί στην εν λόγω απόφαση.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Η παρούσα οδηγία καλύπτει τον εξοπλισμό υπό πίεση ο οποίος είναι νέος στην αγορά της Ένωσης όταν εισάγεται σε αυτήν· τούτο σημαίνει ότι είτε είναι νέος εξοπλισμός υπό πίεση που κατασκευάζεται από κατασκευαστή εγκατεστημένο στην Ένωση, είτε είναι εξοπλισμός υπό πίεση, νέος ή μεταχειρισμένος, που έχει εισαχθεί από τρίτη χώρα.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλες τις μορφές προμηθειών, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης από απόσταση.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση του εξοπλισμού υπό πίεση με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, σε σχέση με τον ρόλο που διαδραματίζουν αντιστοίχως στην αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των δημοσίων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια και η προστασία των χρηστών, και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην ενωσιακή αγορά.

(15) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση του εξοπλισμού υπό πίεση με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, σε σχέση με τον ρόλο που διαδραματίζουν αντιστοίχως στην αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των δημοσίων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια των προσώπων και η προστασία των κατοικίδιων ζώων και της περιουσίας, και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην ενωσιακή αγορά.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των οικονομικών φορέων, των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, και των καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους οικονομικούς φορείς να δίνουν ηλεκτρονική διεύθυνση μαζί με την ταχυδρομική τους διεύθυνση.

(18) Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των οικονομικών φορέων, των αρχών εποπτείας της αγοράς, και των καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους οικονομικούς φορείς να περιλαμβάνουν και ηλεκτρονική διεύθυνση μαζί με την ταχυδρομική τους διεύθυνση.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός υπό πίεση από τρίτες χώρες που εισέρχεται στην ενωσιακή αγορά συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και, ιδίως ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά τον εν λόγω εξοπλισμό υπό πίεση. Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς υποχρεούνται να μεριμνούν ότι ο εξοπλισμός υπό πίεση που διαθέτουν στην αγορά συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και να μη διαθέτουν στην αγορά εξοπλισμό υπό πίεση που δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις αυτές ή ενέχει κίνδυνο. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς υποχρεούνται να μεριμνούν ότι έχουν διενεργηθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και ότι η σήμανση του εξοπλισμού υπό πίεση και τα έγγραφα που καταρτίζουν οι κατασκευαστές είναι στη διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών για λόγους ελέγχου.

(19) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός υπό πίεση από τρίτες χώρες που εισέρχεται στην ενωσιακή αγορά συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και, ιδίως ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά τον εν λόγω εξοπλισμό υπό πίεση. Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς υποχρεούνται να μεριμνούν ότι ο εξοπλισμός υπό πίεση που διαθέτουν στην αγορά συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και να μη διαθέτουν στην αγορά εξοπλισμό υπό πίεση που δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις αυτές ή ενέχει κίνδυνο. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι έχουν διενεργηθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και ότι η σήμανση του εξοπλισμού υπό πίεση και τα έγγραφα που καταρτίζουν οι κατασκευαστές είναι στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για λόγους ελέγχου.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Κατά τη διάθεση του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά, κάθε εισαγωγέας θα πρέπει να σημειώνει επί του εξοπλισμού υπό πίεση το όνομα και την ταχυδρομική διεύθυνσή του για τυχόν επικοινωνία. Θα πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του εξοπλισμού υπό πίεση. Τούτο περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία ο εισαγωγέας θα πρέπει να ανοίξει τη συσκευασία για να θέσει το όνομα και τη διεύθυνσή του επί του εξοπλισμού υπό πίεση.

(21) Κατά τη διάθεση του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά, κάθε εισαγωγέας θα πρέπει να σημειώνει επί του εξοπλισμού υπό πίεση το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα του και την ταχυδρομική διεύθυνσή του για τυχόν επικοινωνία. Θα πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του εξοπλισμού υπό πίεση. Τούτο περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία ο εισαγωγέας θα πρέπει να ανοίξει τη συσκευασία για να θέσει το όνομα και τη διεύθυνσή του επί του εξοπλισμού υπό πίεση.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Οι οικονομικοί φορείς, όταν διατηρούν τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων, δεν θα πρέπει να καλούνται να επικαιροποιούν αυτές τις πληροφορίες όσον αφορά άλλους οικονομικούς φορείς που είτε τους έχουν προμηθεύσει εξοπλισμό υπό πίεση είτε έχουν προμηθευθεί εξοπλισμό υπό πίεση από αυτούς.

(25) Οι οικονομικοί φορείς, όταν διατηρούν τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την ταυτοποίηση άλλων οικονομικών φορέων, δεν θα πρέπει να καλούνται να επικαιροποιούν αυτές τις πληροφορίες όσον αφορά άλλους οικονομικούς φορείς που είτε τους έχουν προμηθεύσει εξοπλισμό υπό πίεση είτε έχουν προμηθευθεί εξοπλισμό υπό πίεση από αυτούς.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Με δεδομένο τον κίνδυνο από τη χρήση εξοπλισμών υπό πίεση και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους μεν οικονομικούς φορείς να αποδείξουν, στις δε αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός υπό πίεση που καθίσταται διαθέσιμος στην αγορά είναι σύμφωνος με τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να διαμορφώνονται με γνώμονα το επίπεδο του εγγενούς κινδύνου των εξοπλισμών υπό πίεση. Κατά συνέπεια, σε κάθε κατηγορία εξοπλισμών υπό πίεση θα πρέπει να αντιστοιχεί η ενδεδειγμένη διαδικασία ή μία επιλογή μεταξύ διαφόρων διαδικασιών ίσης αυστηρότητας. Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ θεσπίζει ενότητες για τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν διαδικασίες που κυμαίνονται από τη λιγότερο έως την περισσότερο αυστηρή, ανάλογα με το επίπεδο του σχετικού κινδύνου και το επίπεδο της απαιτούμενης ασφάλειας. Για να εξασφαλιστεί διατομεακή συνοχή και να αποφευχθούν ad hoc παραλλαγές, οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα πρέπει να επιλέγονται από αυτές τις ενότητες. Οι λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις διαδικασίες δικαιολογούνται από το είδος της εξακρίβωσης που απαιτείται για τους εξοπλισμούς υπό πίεση.

(29) Με δεδομένο τον κίνδυνο από τη χρήση εξοπλισμών υπό πίεση και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους μεν οικονομικούς φορείς να αποδείξουν, στις δε αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός υπό πίεση που καθίσταται διαθέσιμος στην αγορά συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να διαμορφώνονται με γνώμονα το επίπεδο του εγγενούς κινδύνου των εξοπλισμών υπό πίεση. Κατά συνέπεια, σε κάθε κατηγορία εξοπλισμών υπό πίεση θα πρέπει να αντιστοιχεί η ενδεδειγμένη διαδικασία ή μία επιλογή μεταξύ διαφόρων διαδικασιών ίσης αυστηρότητας. Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ θεσπίζει ενότητες για τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν διαδικασίες που κυμαίνονται από τη λιγότερο έως την περισσότερο αυστηρή, ανάλογα με το επίπεδο του σχετικού κινδύνου και το επίπεδο της απαιτούμενης ασφάλειας. Για να εξασφαλιστεί διατομεακή συνοχή και να αποφευχθούν ad hoc παραλλαγές, οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα πρέπει να επιλέγονται από αυτές τις ενότητες. Οι λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις διαδικασίες δικαιολογούνται από το είδος της εξακρίβωσης που απαιτείται για τους εξοπλισμούς υπό πίεση.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33) Για να εξασφαλίζεται αποτελεσματική πρόσβαση στις πληροφορίες στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον εντοπισμό όλων των ενωσιακών πράξεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε «ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ».

(33) Προκειμένου να εξασφαλίζεται ουσιαστική πρόσβαση στις πληροφορίες για σκοπούς εποπτείας της αγοράς, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό όλων των εφαρμοστέων πράξεων της Ένωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε μια ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Για τη μείωση του διοικητικού φόρτου που βαρύνει τους οικονομικούς φορείς, αυτή η ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να είναι φάκελος που περιλαμβάνει τις σχετικές επιμέρους δηλώσεις συμμόρφωσης.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α) Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, άλλων χρηστών και των τρίτων μερών.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(54) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος η οποία να επιτρέπει τη διαθεσιμότητα στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού υπό πίεση που συμμορφώνεται με την οδηγία 97/23/ΕΚ.

(54) Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν εύλογες μεταβατικές διευθετήσεις που να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία εξοπλισμού υπό πίεση που έχει ήδη εισαχθεί στην αγορά σύμφωνα με την οδηγία 97/23/ΕΚ, χωρίς να χρειάζεται η συμμόρφωσή του προς άλλες απαιτήσεις, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας. Οι διανομείς θα πρέπει συνεπώς να μπορούν να προμηθεύουν εξοπλισμό υπό πίεση που έχει εισαχθεί στην αγορά, δηλαδή εμπόρευμα που βρίσκεται ήδη στην αλυσίδα διανομής, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(55) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβάσεις των διατάξεων του εθνικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί βάσει της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(55) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί βάσει της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίζουν την επιβολή των κανόνων αυτών. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(57) Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν ουσιαστικές τροποποιήσεις της οδηγίας 97/23/ΕΚ. Η υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροποποιούνται απορρέει από την οδηγία 97/23/ΕΚ.

(57) Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν ουσιαστικές τροποποιήσεις της προηγούμενης οδηγίας. Η υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροποποιούνται απορρέει από την προηγούμενη οδηγία.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι εξής ορισμοί :

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται οι εξής ορισμοί:

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) «διαπίστευση»: η διαπίστευση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

(24) «διαπίστευση»: η διαπίστευση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

(25) «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή εξοπλισμού υπό πίεση που έχει ήδη καταστεί διαθέσιμος στον χρήστη·

(28) «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή εξοπλισμού υπό πίεση που έχει ήδη καταστεί διαθέσιμος σε καταναλωτές ή άλλους χρήστες·

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να καθορίζουν τις απαιτήσεις που θεωρούν απαραίτητες για την προστασία των προσώπων και, ιδιαιτέρως, των εργαζομένων που χειρίζονται τους εξοπλισμούς υπό πίεση , εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται τροποποιήσεις αυτού του εξοπλισμού κατά τρόπο μη οριζόμενο στην παρούσα οδηγία.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να καθορίζουν τις απαιτήσεις που θεωρούν απαραίτητες για την προστασία των προσώπων και, ιδιαιτέρως, των εργαζομένων που χειρίζονται τους εξοπλισμούς υπό πίεση ή τα συγκροτήματα, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται τροποποιήσεις αυτού του εξοπλισμού ή των συγκροτημάτων κατά τρόπο μη οριζόμενο στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, αν είναι απαραίτητο για την ορθή και ασφαλή χρήση του εξοπλισμού υπό πίεση , να απαιτούν να δίνονται οι πληροφορίες του παραρτήματος I σημεία 3.3 και 3.4 στην(-ις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) της Ένωσης , προσδιοριζόμενες από το κράτος μέλος όπου ο εξοπλισμός αυτός τίθεται στη διάθεση του χρήστη.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, αν είναι απαραίτητο για την ορθή και ασφαλή χρήση του εξοπλισμού υπό πίεση, να απαιτούν να δίνονται οι πληροφορίες του παραρτήματος I σημεία 3.3 και 3.4 σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές, τους άλλους χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για τον εξοπλισμό υπό πίεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο παράρτημα II και διενεργούν ή αναθέτουν τη διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 14.

2. Για τον εξοπλισμό υπό πίεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο παράρτημα II και αναθέτουν τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 14.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της εν σειρά παραγωγής. Οι αλλαγές στον σχεδιασμό ή στα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού υπό πίεση και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού υπό πίεση λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της εν σειρά παραγωγής προς την παρούσα οδηγία. Οι αλλαγές στον σχεδιασμό ή στα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού υπό πίεση και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού υπό πίεση λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός τους υπό πίεση φέρει αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή του ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του εν λόγω εξοπλισμού, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον εξοπλισμό.

5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός υπό πίεση που έχουν εισαγάγει στην αγορά φέρει αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή του ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του εν λόγω εξοπλισμού, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον εξοπλισμό.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Οι κατασκευαστές αναγράφουν το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, την ταχυδρομική διεύθυνσή τους και τη διεύθυνση του τυχόν δικτυακού τους τόπου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε συνοδευτικό του έγγραφο. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή.

6. Οι κατασκευαστές αναγράφουν στον εξοπλισμό υπό πίεση το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε συνοδευτικό του έγγραφο. Η διεύθυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές, τους άλλους χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου δεν περιλαμβάνονται στην εντολή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Οι υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 και η υποχρέωση κατάρτισης του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 δεν περιλαμβάνονται στην εντολή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν διαθέσιμο στην αγορά τον εξοπλισμό υπό πίεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, επαληθεύουν ότι ο εξοπλισμός υπό πίεση φέρει τη σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και τις οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια σύμφωνα με τα σημεία 3.3 και 3.4 του παραρτήματος Ι, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να καταστεί διαθέσιμος ο εν λόγω εξοπλισμός υπό πίεση και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 3.

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν διαθέσιμο στην αγορά τον εξοπλισμό υπό πίεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, επαληθεύουν ότι ο εξοπλισμός υπό πίεση φέρει τη σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και τις οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια σύμφωνα με τα σημεία 3.3 και 3.4 του παραρτήματος Ι, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να καταστεί διαθέσιμος ο εν λόγω εξοπλισμός υπό πίεση και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 3 αντίστοιχα.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διανομείς, προτού καταστήσουν διαθέσιμο στην αγορά τον εξοπλισμό υπό πίεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, επαληθεύουν ότι ο εξοπλισμός υπό πίεση συνοδεύεται από επαρκείς οδηγίες χρήσης σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να καταστεί διαθέσιμος ο εν λόγω εξοπλισμός υπό πίεση και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 3.

Οι διανομείς, προτού καταστήσουν διαθέσιμο στην αγορά τον εξοπλισμό υπό πίεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, επαληθεύουν ότι ο εξοπλισμός υπό πίεση συνοδεύεται από επαρκείς οδηγίες χρήσης σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να καταστεί διαθέσιμος ο εν λόγω εξοπλισμός υπό πίεση και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 3 αντίστοιχα.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ο εξοπλισμός υπό πίεση που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του εν λόγω εξοπλισμού, τον αποσύρουν ή τον ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν ο εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο τον εξοπλισμό και παραθέτουν λεπτομέρειες, ιδίως, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ο εξοπλισμός υπό πίεση που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του εν λόγω εξοπλισμού, τον αποσύρουν ή τον ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν ο εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στην αγορά των οποίων καθιστούν διαθέσιμο τον εξοπλισμό και παραθέτουν λεπτομέρειες, ιδίως, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν ένας εξοπλισμός υπό πίεση διέπεται από περισσότερες ενωσιακές πράξεις βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μία και μόνο δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω ενωσιακές πράξεις. Η δήλωση αυτή περιέχει τα στοιχεία των οικείων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.

3. Όταν ένας εξοπλισμός υπό πίεση διέπεται από περισσότερες ενωσιακές πράξεις βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μία και μόνο δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω ενωσιακές πράξεις. Η δήλωση αυτή περιέχει τα στοιχεία των οικείων πράξεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Τα κράτη μέλη βασίζονται στους υφιστάμενους μηχανισμούς για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE, και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της εν λόγω σήμανσης.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συνιστάται βάσει της εθνικής νομοθεσίας και διαθέτει νομική προσωπικότητα.

2. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συγκροτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους και διαθέτει νομική προσωπικότητα.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την ενδεδειγμένη εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και έχει πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την ενδεδειγμένη εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και έχει πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει:

7. Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει:

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού αξιολόγησης είναι εγγυημένη.

8. Η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι εγγυημένη.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού του οργανισμού αξιολόγησης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενός οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμμετέχει στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, ή εξασφαλίζει ότι το προσωπικό αξιολόγησης ενημερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της εν λόγω ομάδας.

11. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμμετέχει στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, ή εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενημερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της εν λόγω ομάδας.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τεκμήριο συμμόρφωσης

Τεκμήριο συμμόρφωσης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αίτηση συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και του εξοπλισμού υπό πίεση για τον οποίο ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης, όταν αυτό υπάρχει, το οποίο εκδόθηκε από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, διά του οποίου πιστοποιείται ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 24 ή του άρθρου 25.

2. Η αίτηση κοινοποίησης συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και του εξοπλισμού υπό πίεση για τον οποίο ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης, όταν αυτό υπάρχει, το οποίο εκδόθηκε από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, διά του οποίου πιστοποιείται ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 24 ή του άρθρου 25.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών μητρώου που τους έχουν χορηγηθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί.

2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών μητρώου που τους έχουν αποδοθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση του καταλόγου αυτού.

Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση του καταλόγου.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το κοινοποιούν κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της διατήρησης της επάρκειας του εν λόγω οργανισμού.

2. Το κοινοποιούν κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της επιβεβαίωσης της επάρκειας του εν λόγω οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαπιστώσει ότι οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας του παραρτήματος Ι ή των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων δεν πληρούνται από τον κατασκευαστή, τότε ζητεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει βεβαίωση συμμόρφωσης.

3. Όταν οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαπιστώσει ότι οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας του παραρτήματος Ι ή των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων ή των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών δεν πληρούνται από τον κατασκευαστή, ζητεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής και τους όρους της κοινοποίησης·

β) περιστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής ή τους όρους της κοινοποίησης·

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τροποποίηση παραρτημάτων

Αρμοδιότητες κατ’ εξουσιοδότηση

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41 σχετικά με την αναταξινόμηση του εξοπλισμού υπό πίεση, όταν έρχεται αντιμέτωπη με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ζητήματα:

Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα του εξοπλισμού υπό πίεση, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 41 όσον αφορά την αναταξινόμηση του εξοπλισμού υπό πίεση ώστε:

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) εξοπλισμός υπό πίεση ή οικογένεια εξοπλισμών υπό πίεση που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 3 πρέπει να υπαχθεί στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

α) εξοπλισμός υπό πίεση ή οικογένεια εξοπλισμών υπό πίεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 να υπαχθεί στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) ένα συγκρότημα ή μία οικογένεια συγκροτημάτων που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 3 πρέπει να υπαχθεί στο άρθρο 4 παράγραφος 2·

β) ένα συγκρότημα ή μία οικογένεια συγκροτημάτων που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 να υπαχθεί στο άρθρο 4 παράγραφος 2· ή

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) εξοπλισμός υπό πίεση ή οικογένεια εξοπλισμών υπό πίεση πρέπει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παραρτήματος II, να ταξινομηθεί σε άλλη κατηγορία.

γ) εξοπλισμός υπό πίεση ή οικογένεια εξοπλισμών υπό πίεση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παραρτήματος II, να ταξινομηθεί σε άλλη κατηγορία.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν έως την 1η Μαρτίου 2015 το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 2 παράγραφοι 15 έως 31, τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 και 18, το άρθρο 19 παράγραφοι 3 έως 5, τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 και 43, καθώς και τα παραρτήματα III και IV . Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω μέτρων .

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως την 1η Μαρτίου 2015, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 2 παράγραφοι 15 έως 31, τα άρθρα 6 έως 12, 17 και 18, το άρθρο 19 παράγραφοι 3, 4 και 5, τα άρθρα 20 έως 38, 42 και 43, καθώς και τα παραρτήματα III και IV. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω μέτρων.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – επικεφαλίδα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (Αριθ. XXXX)1

 

_________________

 

1 Ο κατασκευαστής μπορεί, προαιρετικά, να δώσει αριθμό στη δήλωση συμμόρφωσης.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Αριθ. … (αποκλειστικό στοιχείο ταυτοποίησης του εξοπλισμού υπό πίεση):

Διαγράφεται

  • [1]  Δεν δημοσιεύτηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [2]  ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η παρούσα έκθεση επιφέρει τροποποιήσεις στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναδιατύπωση της οδηγίας 97/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.

Η Επιτροπή υπέβαλε την παρούσα αναδιατύπωση τον Ιούνιο του 2013 στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου (ΝΝΠ) που θεσπίστηκε το 2008 ως «η δέσμη για τα προϊόντα» και καλύπτει τα συμπληρωματικά μέσα, την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και τον κανονισμό 765/2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου.

Η υπάρχουσα οδηγία 97/23/ΕΚ καθορίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας τις οποίες πρέπει να πληρούν ο εξοπλισμός υπό πίεση και τα συγκροτήματα προκειμένου να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

Το ΝΝΠ θεσπίστηκε για την κάλυψη των κενών στην υπάρχουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά, με θεμιτό ανταγωνισμό και ασφαλή προϊόντα. Η ασυνεπής εφαρμογή και επιβολή της υπάρχουσας ενωσιακής εναρμόνισης στα κράτη μέλη, σε συνδυασμό με τις πολύπλοκες κανονιστικές διατάξεις δυσχεραίνει διαρκώς περισσότερο την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας από τους οικονομικούς φορείς και τις αρχές, με αποτέλεσμα την ανισότητα των συνθηκών στην αγορά και την κυκλοφορία μη ασφαλών προϊόντων. Η «δέσμη για τα προϊόντα» προσφέρει ένα γενικό πλαίσιο για τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας για τα προϊόντα, προκειμένου να καταστεί πιο ενιαία και κατανοητή τόσο για τους οικονομικούς φορείς όσο και για τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Ωστόσο, οι διατάξεις της απόφασης ΝΝΠ δεν έχουν άμεση εφαρμογή. Για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης ωφελούνται από τις βελτιώσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου, οι διατάξεις της απόφασης του νέου νομοθετικού πλαισίου πρέπει να ενσωματωθούν στην υφιστάμενη νομοθεσία για τα προϊόντα.

Η παρούσα οδηγία έχει διαχωριστεί από τη δέσμη ευθυγράμμισης που υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2011, καθότι, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 9 οδηγίες, η παρούσα αναδιατύπωση περιλαμβάνει επίσης ευθυγράμμιση με άλλη νομοθετική πράξη της ΕΕ, συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (κανονισμός ΤΕΣ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.

Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας αφορούν τους ορισμούς, τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων (δηλ. τη δήλωση συμμόρφωσης (ΔΣ)), το τεκμήριο της συμμόρφωσης που προβλέπεται από τα εναρμονισμένα πρότυπα, τη σήμανση CE, τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την εποπτεία της αγοράς, τη διαδικασία της ρήτρας διασφάλισης, την ταξινόμηση του εξοπλισμού υπό πίεση, την επιτροπολογία και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Ο στόχος της πρότασης περιορίστηκε αποκλειστικά στην ευθυγράμμιση με τις οριζόντιες διατάξεις της απόφασης 768/2008/ΕΚ και του κανονισμού ΤΕΣ καθώς και τη νέα ορολογία της Συνθήκης της Λισαβόνας, συμπεριλαμβανομένων των νέων κανόνων επιτροπολογίας.

Διαδικασία

Η ευθυγράμμιση με την απόφαση ΝΝΠ και τον κανονισμό ΤΕΣ απαιτεί ορισμένες ουσιαστικές τροποποιήσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Η τεχνική της αναδιατύπωσης επιλέχτηκε σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001.

Σύμφωνα με το άρθρο 87 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή θα εξετάσει την πρόταση, βάσει των εκθέσεων της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας (νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής), και θα αποφασίσει αν αυτή επιφέρει τροποποιήσεις επί της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση ή από τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας.

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η παρούσα ευθυγράμμιση αποτελεί συνέχεια της δέσμης ευθυγράμμισης και επιπλέον ένα νέο βήμα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγορά της ΕΕ.

Το ΝΝΠ καθιερώνει ένα απλουστευμένο κανονιστικό περιβάλλον για τα προϊόντα και επιτρέπει μεγαλύτερη συνέπεια στην εφαρμογή των τεχνικών κανόνων, και τούτο θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τους οικονομικούς φορείς, και ενιαία αξιολόγηση των κοινοποιημένων οργανισμών σε ολόκληρη την αγορά της ΕΕ.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η ευθυγράμμιση με το ΝΝΠ θα αυξήσει την εμπιστοσύνη τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών, αποσαφηνίζοντας τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων και παρέχοντας στις αρχές των κρατών μελών αποτελεσματικότερα μέσα για τη διεξαγωγή ελέγχων στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, και τελικά θα οδηγήσει στη μείωση των μη συμμορφούμενων και μη ασφαλών προϊόντων στην αγορά.

Η εισηγήτρια χαιρετίζει επίσης την ευθυγράμμιση με τον κανονισμό ΤΕΣ, ο οποίος εφαρμόζει στο εσωτερικό της Ένωσης το Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Ουσιών (GHS), το οποίο έχει υιοθετηθεί σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο της δομής των Ηνωμένων Εθνών.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει τη γενική πρόθεση της Επιτροπής για καθαρή ευθυγράμμιση, και για τούτο περιορίζει τις τροπολογίες της στην πρόταση της Επιτροπής σε αλλαγές που αντικατοπτρίζουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις υπόλοιπες εννέα οδηγίες και είχαν παραλειφθεί στην πρόταση. Αφορούν τα εξής:

· Περαιτέρω ευθυγράμμιση της οδηγίας στο ΝΝΠ και ασφάλεια δικαίου: Όπως συμφωνήθηκε στη δέσμη ευθυγράμμισης, η εισηγήτρια θεωρεί σημαντικό να συμπεριληφθούν ξανά ορισμένες τροποποιήσεις στην προτεινόμενη οδηγία, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο συνέπειας με την ορολογία που χρησιμοποιείται στην απόφαση 768/2008/ΕΚ και να εξαλειφθούν οι πιθανές ασυνέπειες του κειμένου, που διαφορετικά θα προκαλούσαν νομική ασάφεια. Είναι επίσης σημαντικό να συμπεριληφθεί αποσαφήνιση της νομικής κατάστασης για τα αποθέματα προϊόντων που κυκλοφόρησαν νόμιμα στην αγορά σύμφωνα με την τρέχουσα οδηγία, πριν εφαρμοστεί η νέα οδηγία. Θα πρέπει να τονιστεί ο μη αναδρομικός χαρακτήρας της νομοθεσίας της ΕΕ και να αποσαφηνιστεί ότι τα προϊόντα αυτά θα μπορούν να διατίθενται στην αγορά και μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας οδηγίας.

· Μείωση της γραφειοκρατίας: Η εισηγήτρια υποστηρίζει την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών που προβλέπονται στο ΝΝΠ, επιθυμεί ωστόσο παράλληλα να υπογραμμίσει ότι υπάρχει ανάγκη για ευελιξία σε σχέση με ορισμένες υποχρεώσεις που δημιουργεί το νέο πλαίσιο, όπως αναγνωρίζεται στην τελική συμφωνία για τη δέσμη ευθυγράμμισης. Κατά συνέπεια, συμπεριλήφθηκε ξανά η εξαίρεση στον κανόνα για «μία ενιαία ΔΣ». Αποσκοπεί στην αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου η χορήγηση ενιαίας δήλωσης δημιουργεί ειδικά προβλήματα λόγω της πολυπλοκότητας ή της έκτασής της. Θα πρέπει να είναι δυνατή η χορήγηση όλων των σχετικών ΔΣ χωριστά. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι προαιρετικό για τον κατασκευαστή να δώσει αριθμό στη ΔΣ.

· Αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου που ισχύει για την πώληση από απόσταση και την προστασία της σήμανσης CE: Η εισηγήτρια έχει συμπεριλάβει ξανά μια τροπολογία με την οποία αποσαφηνίζεται ότι η οδηγία ισχύει για όλους τους τύπους πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης από απόσταση. Τέλος, η εισηγήτρια υπογράμμισε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα κατά της αθέμιτης χρήσης της σήμανσης CE.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αριθ. αναφοράς: D(2013)65093

Malcolm Harbour

Πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ASP 13 E 130

Βρυξέλλες

Θέμα:             Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (αναδιατύπωση)

                      (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, εξέτασε την ανωτέρω πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 87 για την αναδιατύπωση, ως θεσπίστηκε στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του άρθρου αυτού ορίζει ότι:

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.»

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 156 και 157, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της πρότασης, κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 54, σχετικά με την τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να αποσύρει την πρόταση αναδιατύπωσης.»

Βάσει της γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας, της οποίας εκπρόσωποι συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας που εξέτασε την αναδιατυπωμένη πρόταση, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων κρίνει ότι η ανωτέρω πρόταση δεν περιέχει ουδεμία τροποποίηση επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση ή με τη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγουμένων κειμένων με τις αλλαγές αυτές, η πρόταση περιέχει απλή κωδικοποίηση των υφισταμένων κειμένων χωρίς αλλαγή επί της ουσίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 87, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων κρίνει ότι οι τεχνικές προσαρμογές που προτείνονται στη γνωμοδότηση της προαναφερθείσης Ομάδας Εργασίας είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση της πρότασης προς τους περί αναδιατύπωσης κανόνες.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Δεκεμβρίου 2013, συνιστά ομόφωνα[1] στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κανονισμού.

Με εκτίμηση,

Klaus-Heiner LEHNE

συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

  • [1]  Ήταν παρόντες οι βουλευτές: Françoise Castex (Αντιπρόεδρος), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (Πρόεδρος), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (Αντιπρόεδρος), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka.

Παραρτημα: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗς ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (αναδιατύπωση)

COM(2013) 471 τελικό της 28.6.2013 - 2013/0221 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και ειδικότερα το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, απαρτιζόμενη από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε την 1η Οκτωβρίου 2013 με σκοπό την εξέταση της προαναφερθείσας πρότασης η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά την εν λόγω συνεδρίαση[1], η συμβουλευτική ομάδα εργασίας εξέτασε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 97/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1997, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, και κατέληξε με κοινή συμφωνία στα εξής:

1) Όσον αφορά την αιτιολογική έκθεση, προκειμένου το κείμενό της να συνάδει προς τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 6, στοιχείο α, αριθ. iii της διοργανικής συμφωνίας, θα έπρεπε να διευκρινίζει ποιες διατάξεις της προηγούμενης πράξης παραμένουν αμετάβλητες στην πρόταση.

2) Στην πρόταση αναδιατύπωσης, τα ακόλουθα τμήματα του κειμένου θα έπρεπε να έχουν τονιστεί με τη γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικότερα για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:

- στην αιτιολογική σκέψη 31, η λέξη «δύνανται» αντικαθίσταται από τις λέξεις «θα έπρεπε να είναι εφικτές»·

- στο σημείο 4 παράγραφος 2, στοιχείο γ) του Παραρτήματος Ι, η προσθήκη των λέξεων «ειδική αξιολόγηση των» και «των υλικών»·

- στο Παράρτημα ΙΙΙ(1), η προσθήκη του σημείου 4.1.

3) Στο άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (στ), η αναφορά στο «άρθρο 9» πρέπει να τροποποιηθεί σε αναφορά στο «άρθρο 13».

4) - στο άρθρο 14 παράγραφος 7 οι δυο εκφράσεις «παράγραφοι 1 και 2» πρέπει να τροποποιηθούν σε εκφράσεις «παράγραφοι 1 έως 6».

Συνεπώς, κατόπιν εξέτασης της πρότασης, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιέχει ουσιαστικές τροποποιήσεις, πέραν εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες στο κείμενο ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η ομάδα εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξεως σε συνδυασμό με τις ως άνω ουσιαστικές τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος κειμένου, χωρίς αλλαγές στην ουσία του.

Ωστόσο, όσον αφορά το προτεινόμενο για το άρθρο 40 κείμενο του σχεδίου της πράξης αναδιατύπωσης, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης το αν αυτό θα έπρεπε να έχει τονιστεί με τη γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικότερα για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές.

Αφενός, οι νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής έκριναν ότι ο μορφότυπος που χρησιμοποιείται στο άρθρο αυτό για τον προσδιορισμό της αντικατάστασης της αρχικής διατύπωσης του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 97/23 ΕΚ με νέα διατύπωση, η οποία προέρχεται από τα εγκριθέντα από τα τρία θεσμικά όργανα πρότυπα κείμενα, αποτυπώνει με επαρκή τρόπο την ουσιαστική τροποποίηση που προτείνεται για την υφιστάμενη διάταξη.

Αφετέρου, η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου έκρινε ότι η τροποποίηση της διαδικασίας δεν μπορεί να διαχωριστεί από τα ουσιαστικά θέματα με τα οποία σχετίζεται η διαδικασία αυτή και, ως εκ τούτου, το συνολικό κείμενο της εν λόγω διάταξης θα έπρεπε να έχει τονιστεί με τη χρήση της γκρίζας σκίασης.

Παρ’ όλα αυτά, οι τρεις νομικές υπηρεσίες συμμερίζονται την άποψη, ότι το σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή για τη νέα αυτή διάταξη, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η Επιτροπή είχε την πρόθεση να προτείνει μόνο την αντικατάσταση της αναφοράς στη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται σήμερα στο άρθρο 7 παρ. 1 της οδηγίας 97/23/ΕΚ, με την εξουσιοδότηση της Επιτροπής να εγκρίνει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ.

Επιπλέον, οι τρεις νομικές υπηρεσίες απεδέχθησαν από κοινού ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιατύπωσης, ο νομοθέτης θα πρέπει να αξιολογεί με βάση τις συνθήκες κατά πόσο η προτεινόμενη ευθυγράμμιση των ισχυουσών διατάξεων επιτροπολογίας με το νέο σύστημα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή ή κατά πόσο θα πρέπει να προκριθεί μια διαφορετική λύση, όπως η μεταβίβαση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή ή στο Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011, ή ουδεμία εξ αυτών, παραπέμποντας συνεπώς τα σχετικά μέτρα στη νομοθετική διαδικασία.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus                         Jurisconsultus                         Γενικός Διευθυντής

  • [1]  Η Συμβουλευτική Ομάδα είχε στη διάθεσή της την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλωσσική έκδοση της πρότασης και εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση, που αποτελεί την πρωτότυπη έκδοση του υπό εξέταση κειμένου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (Αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

28.6.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

4.7.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

4.7.2013

JURI

4.7.2013

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

8.7.2013

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Zuzana Roithová

9.7.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

14.10.2013

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.12.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Преслав Борисов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Kerstin Westphal, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

Ημερομηνία κατάθεσης

7.1.2014