MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi painelaitteiden markkinoilla saataville asettamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu)

7.1.2014 - (COM(2013)0471 – C7‑0203/2013 – 2013/0221(COD)) - ***I

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Zuzana Roithová
(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 87 artikla)


Menettely : 2013/0221(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0008/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0008/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi painelaitteiden markkinoilla saataville asettamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu)

(COM(2013)0471 – C7‑0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0471),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0203/2013),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. lokakuuta 2013 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[2],

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 16. joulukuuta 2013 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 87 artiklan ja 55 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7-0008/2014),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja neuvoston päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä (EY) N:o 768/2008 säädetään yhteisistä periaatteista ja viitesäännöksistä, joita on tarkoitus soveltaa kaikessa alakohtaisessa lainsäädännössä, jotta voidaan tarjota johdonmukainen perusta kyseisen lainsäädännön tarkistamista tai uudelleenlaatimista varten. Direktiivi 97/23/EY olisi sen vuoksi mukautettava mainittuun päätökseen.

(3) Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja neuvoston päätöksen 93/465/ETY15 kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 768/2008/EY säädetään yhteisistä periaatteista ja viitesäännöksistä, joita on tarkoitus soveltaa kaikessa alakohtaisessa lainsäädännössä, jotta voidaan tarjota johdonmukainen perusta kyseisen lainsäädännön tarkistamista tai uudelleenlaatimista varten. Direktiivi 97/23/EY olisi sen vuoksi mukautettava mainittuun päätökseen.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Tämä direktiivi kattaa painelaitteet, jotka ovat uusia unionin markkinoilla silloin, kun ne saatetaan markkinoille; Toisin sanoen kyseessä on joko unioniin sijoittautuneen valmistajan tekemä uusi painelaite tai uutena tai käytettynä kolmannesta maasta tuotu painelaite.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Tätä direktiiviä olisi sovellettava kaikkiin tarjonnan muotoihin, mukaan lukien etämyynti.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Talouden toimijoiden olisi oltava toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä mukaisesti vastuussa painelaitteiden vaatimustenmukaisuudesta tämän direktiivin vaatimusten osalta, jotta varmistetaan yleisen edun suojelun korkea taso muun muassa käyttäjien terveyden ja turvallisuuden osalta sekä taataan rehellinen kilpailu unionin markkinoilla.

(15) Talouden toimijoiden olisi oltava toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä mukaisesti vastuussa painelaitteiden vaatimustenmukaisuudesta tämän direktiivin vaatimusten osalta, jotta varmistetaan yleisen edun suojelun korkea taso muun muassa ihmisten terveyden ja turvallisuuden sekä kotieläinten ja omaisuuden suojelun osalta sekä taataan rehellinen kilpailu unionin markkinoilla.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Talouden toimijoiden, kansallisten markkinavalvontaviranomaisten ja kuluttajien välisen viestinnän helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi rohkaistava talouden toimijoita ilmoittamaan www-sivujen osoite postiosoitteensa lisäksi.

(18) Talouden toimijoiden, markkinavalvontaviranomaisten ja kuluttajien välisen viestinnän helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi rohkaistava talouden toimijoita ilmoittamaan www-sivujen osoite postiosoitteensa lisäksi.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) On tarpeen varmistaa, että kolmansista maista peräisin olevat painelaitteet, jotka tulevat unionin markkinoille, ovat yhdenmukaisia tämän direktiivin vaatimusten kanssa, ja etenkin että valmistajat ovat noudattaneet asianmukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyitä kyseisten painelaitteiden suhteen. Olisi säädettävä, että maahantuojat huolehtivat siitä, että painelaitteet, joita ne saattavat markkinoille, ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, ja että ne eivät saata markkinoille painelaitteita, jotka eivät ole tällaisten vaatimusten mukaisia tai jotka aiheuttavat riskin. Olisi myös säädettävä, että maahantuojien on huolehdittava siitä, että vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia menettelyjä on noudatettu ja että painelaitteiden merkinnät ja valmistajien laatimat asiakirjat ovat kansallisten viranomaisten saatavilla tarkastusta varten.

(19) On tarpeen varmistaa, että kolmansista maista peräisin olevat painelaitteet, jotka tulevat unionin markkinoille, ovat yhdenmukaisia tämän direktiivin vaatimusten kanssa, ja etenkin että valmistajat ovat noudattaneet asianmukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyitä kyseisten painelaitteiden suhteen. Olisi säädettävä, että maahantuojat huolehtivat siitä, että painelaitteet, joita ne saattavat markkinoille, ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, ja että ne eivät saata markkinoille painelaitteita, jotka eivät ole tällaisten vaatimusten mukaisia tai jotka aiheuttavat riskin. Olisi myös säädettävä, että maahantuojien on huolehdittava siitä, että vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia menettelyjä on noudatettu ja että painelaitteiden merkinnät ja valmistajien laatimat asiakirjat ovat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten saatavilla tarkastusta varten.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Painelaitetta markkinoille saattaessaan kunkin maahantuojan olisi ilmoitettava painelaitteessa nimensä ja postiosoitteensa yhteydenottoja varten. Poikkeuksia sovellettaisiin tapauksissa, joissa painelaitteen koko tai luonne ei salli tätä. Näihin kuuluvat tapaukset, joissa maahantuojan olisi avattava pakkaus merkitäkseen nimensä ja osoitteensa laitteeseen.

(21) Painelaitetta markkinoille saattaessaan kunkin maahantuojan olisi ilmoitettava painelaitteessa nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa, josta siihen saa yhteyden. Poikkeuksia sovellettaisiin tapauksissa, joissa painelaitteen koko tai luonne ei salli tätä. Näihin kuuluvat tapaukset, joissa maahantuojan olisi avattava pakkaus merkitäkseen nimensä ja osoitteensa laitteeseen.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Säilyttäessään tämän direktiivin mukaisesti edellytettyjä tietoja talouden toimijoiden tunnistamista varten, talouden toimijoilta ei pitäisi vaatia tällaisten tietojen päivittämistä sellaisten muiden talouden toimijoiden osalta, jotka ovat joko toimittaneet niille painelaitteen tai joille ne ovat toimittaneet painelaitteen.

(25) Säilyttäessään tämän direktiivin mukaisesti edellytettyjä tietoja muiden talouden toimijoiden tunnistamista varten, talouden toimijoilta ei pitäisi vaatia tällaisten tietojen päivittämistä sellaisten muiden talouden toimijoiden osalta, jotka ovat joko toimittaneet niille painelaitteen tai joille ne ovat toimittaneet painelaitteen.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Painelaitteiden käyttöön liittyvien riskien luonteen huomioon ottaen ja jotta talouden toimijoilla olisi mahdollisuus osoittaa ja toimivaltaisilla viranomaisilla mahdollisuus varmistaa, että markkinoilla saataville asetettavat painelaitteet ovat olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia, on tarpeen säätää vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä. Nämä menettelyt olisi suunniteltava painelaitteisiin olennaisesti liittyvän vaaran suuruuden mukaisesti. Tämän seurauksena jokaista painelaiteluokkaa varten olisi oltava riittävä menettely tai mahdollisuus valita useiden, vaatimustasoltaan vastaavien menettelyjen välillä. Päätöksessä N:o 768/2008/EY säädetään vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyiden moduuleista, joihin sisältyy menettelyitä vähiten tiukoista tiukimpiin suhteutettuina kyseiseen riskitasoon ja vaadittuun turvallisuustasoon. Eri alojen välisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja tapauskohtaisten variaatioiden välttämiseksi vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt olisi valittava näiden moduulien joukosta. Tällaisiin menettelyihin lisättyjä yksityiskohtia voidaan perustella painelaitteille vaadittujen tarkastusten luonteella.

(29) Painelaitteiden käyttöön liittyvien riskien luonteen huomioon ottaen ja jotta talouden toimijoilla olisi mahdollisuus osoittaa ja toimivaltaisilla viranomaisilla mahdollisuus varmistaa, että markkinoilla saataville asetettavat painelaitteet toimivat olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti, on tarpeen säätää vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä. Nämä menettelyt olisi suunniteltava painelaitteisiin olennaisesti liittyvän vaaran suuruuden mukaisesti. Tämän seurauksena jokaista painelaiteluokkaa varten olisi oltava riittävä menettely tai mahdollisuus valita useiden, vaatimustasoltaan vastaavien menettelyjen välillä. Päätöksessä N:o 768/2008/EY säädetään vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyiden moduuleista, joihin sisältyy menettelyitä vähiten tiukoista tiukimpiin suhteutettuina kyseiseen riskitasoon ja vaadittuun turvallisuustasoon. Eri alojen välisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja tapauskohtaisten variaatioiden välttämiseksi vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt olisi valittava näiden moduulien joukosta. Tällaisiin menettelyihin lisättyjä yksityiskohtia voidaan perustella painelaitteille vaadittujen tarkastusten luonteella.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33) Jotta varmistetaan tiedon tehokas saanti markkinavalvontaa varten, kaikkien sovellettavien unionin säädösten tunnistamiseksi vaadittavien tietojen olisi oltava saatavilla ’yhtenäisessä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa’.

(33) Jotta varmistetaan tiedon tehokas saanti markkinavalvontaa varten, kaikkien sovellettavien unionin säädösten tunnistamiseksi vaadittavien tietojen olisi oltava saatavilla ’yhtenäisessä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa’. Talouden toimijoiden hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi tällainen yksi ainoa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus voi olla asiakirja, joka koostuu tuotetta koskevista yksittäisistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksista.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 a) Asiaa koskevien olennaisten turvallisuusvaatimusten noudattamisen tarkastaminen on tarpeen kuluttajien, muiden käyttäjien ja ulkopuolisten henkilöiden suojelemiseksi tehokkaasti.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(54) On tarpeen säätää siirtymäjärjestelystä, jonka mukaisesti voidaan asettaa saataville markkinoilla ja ottaa käyttöön painelaitteita, jotka ovat direktiivin 97/23/EY vaatimusten mukaisia.

(54) On tarpeen säätää kohtuullisista siirtymäjärjestelyistä, joiden mukaisesti voidaan asettaa saataville markkinoilla ja ottaa käyttöön painelaitteita, jotka on jo saatettu markkinoille direktiivin 97/23/EY mukaisesti ennen päivämäärää, jolloin niiden kansallisten toimenpiteiden, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, soveltaminen alkaa, ilman että niiden tarvitsee olla muiden tuotevaatimusten mukaisia. Jakelijoiden olisi siksi voitava toimittaa painelaitteita, jotka on saatettu markkinoille (eli jakeluketjussa jo olevaa varastoa) ennen päivämäärää, jolloin niiden kansallisten toimenpiteiden, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, soveltaminen alkaa.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava säännöt tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(55) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava säännöt tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava näiden sääntöjen täytäntöönpanon valvonta. Säädettyjen seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(57) Velvollisuus saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä olisi rajoitettava koskemaan ainoastaan niitä säännöksiä, joilla muutetaan direktiivin 97/23/EY sisältöä. Velvollisuus saattaa sisällöltään muuttumattomat säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä perustuu direktiiviin 97/23/EY.

(57) Velvollisuus saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä olisi rajoitettava koskemaan ainoastaan niitä säännöksiä, joilla muutetaan aiemman direktiivin sisältöä. Velvollisuus saattaa sisällöltään muuttumattomat säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä perustuu aiempaan direktiiviin.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 24 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

24) ’akkreditoinnilla’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 10 kohdassa määriteltyä akkreditiontia;

24)akkreditoinnilla’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 10 kohdassa määriteltyä akkreditointia;

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

25) ’kansallisella akkreditointielimellä’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 11 kohdassa määriteltyä kansallista akkreditointielintä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 28 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

28) ’palautusmenettelyllä’ tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada käyttäjien saataville jo asetetut painelaitteet takaisin;

28)palautusmenettelyllä’ tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada kuluttajien tai muiden käyttäjien saataville jo asetetut painelaitteet takaisin;

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tällä direktiivillä ei vaikuteta jäsenvaltioiden oikeuteen säätää sellaisia vaatimuksia, joita ne pitävät välttämättöminä varmistaakseen ihmisten ja erityisesti työntekijöiden suojelun kyseisiä painelaitteita käytettäessä, jos tämä ei merkitse laitteiden muuttamista niin, että ne eivät vastaa tämän direktiivin säännöksiä.

2. Tällä direktiivillä ei vaikuteta jäsenvaltioiden oikeuteen säätää sellaisia vaatimuksia, joita ne pitävät välttämättöminä varmistaakseen ihmisten ja erityisesti työntekijöiden suojelun kyseisiä painelaitteita tai laitekokonaisuuksia käytettäessä, jos tämä ei merkitse laitteiden tai laitekokonaisuuksien muuttamista niin, että ne eivät vastaa tämän direktiivin säännöksiä.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat vaatia, siinä määrin kuin painelaitteiden oikea ja turvallinen käyttö sitä edellyttää, että liitteessä I olevassa 3.3 ja 3.4 kohdassa vaaditut tiedot toimitetaan unionin virallisella kielellä tai virallisilla kielillä, jonka tai jotka jäsenvaltio, jossa nämä laitteet on tarkoitettu loppukäyttäjille, voi määrittää.

2. Jäsenvaltiot voivat vaatia, siinä määrin kuin painelaitteiden oikea ja turvallinen käyttö sitä edellyttää, että liitteessä I olevassa 3.3 ja 3.4 kohdassa vaaditut tiedot toimitetaan kuluttajien, muiden käyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Valmistajien on laadittava 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja painelaitteita varten liitteessä II tarkoitetut tekniset asiakirjat ja suoritettava tai suoritutettava 14 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely.

2. Valmistajien on laadittava 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja painelaitteita varten liitteessä II tarkoitetut tekniset asiakirjat ja suoritutettava 14 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Valmistajien on varmistettava, että käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa noudatetaan vaatimuksia. Muutokset painelaitteen suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa teknisissä eritelmissä, joihin nähden painelaitteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on otettava asianmukaisesti huomioon.

4. Valmistajien on varmistettava, että käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa noudatetaan tämän direktiivin vaatimuksia. Muutokset painelaitteen suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa teknisissä eritelmissä, joihin nähden painelaitteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on otettava asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Valmistajien on varmistettava, että niiden painelaitteisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta ne voidaan tunnistaa, tai jos painelaitteen koko tai luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on annettu pakkauksessa tai painelaitteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

5. Valmistajien on varmistettava, että niiden markkinoille saattamiin painelaitteisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta ne voidaan tunnistaa, tai jos painelaitteen koko tai luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on annettu pakkauksessa tai painelaitteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä, postiosoitteensa ja mahdollinen verkkosivustonsa osoite, josta niihin saa yhteyden, joko painelaitteessa tai, mikäli se ei ole mahdollista, painelaitteen pakkauksessa tai painelaitteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan voi ottaa yhteyttä.

6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa, josta niihin saa yhteyden, joko painelaitteessa tai, mikäli se ei ole mahdollista, painelaitteen pakkauksessa tai painelaitteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan voi ottaa yhteyttä. Yhteystietojen on oltava kielellä, jota kuluttajat, muut käyttäjät ja markkinavalvontaviranomaiset helposti ymmärtävät.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt velvollisuudet ja teknisten asiakirjojen laatiminen eivät kuulu osana valtuutetun edustajan toimeksiantoon.

Edellä 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt velvollisuudet ja 6 artiklan 2 kohdassa säädetty velvollisuus laatia tekniset asiakirjat eivät kuulu osana valtuutetun edustajan toimeksiantoon.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jakelijoiden on ennen 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun painelaitteen asettamista saataville markkinoilla tarkastettava, että painelaitteessa on CE-merkintä, että liitteessä I olevan 3.3 ja 3.4 kohdan mukaisesti sen mukana ovat vaaditut asiakirjat ja ohjeet ja turvallisuustiedot kielellä, jota kuluttajat ja muut käyttäjät helposti ymmärtävät siinä jäsenvaltiossa, jossa painelaite asetetaan saataville markkinoilla, ja että valmistaja ja maahantuoja ovat noudattaneet vaatimuksia, joista säädetään 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa.

2. Jakelijoiden on ennen 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun painelaitteen asettamista saataville markkinoilla tarkastettava, että painelaitteessa on CE-merkintä, että liitteessä I olevan 3.3 ja 3.4 kohdan mukaisesti sen mukana ovat vaaditut asiakirjat ja ohjeet ja turvallisuustiedot kielellä, jota kuluttajat ja muut käyttäjät helposti ymmärtävät siinä jäsenvaltiossa, jossa painelaite asetetaan saataville markkinoilla, ja että valmistaja ja maahantuoja ovat noudattaneet vaatimuksia, joista säädetään vastaavasti 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jakelijoiden on ennen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun painelaitteen asettamista saataville markkinoilla tarkastettava, että painelaitteen mukana on riittävät käyttöohjeet kielellä, jota kuluttajat ja muut käyttäjät helposti ymmärtävät siinä jäsenvaltiossa, jossa painelaite asetetaan saataville markkinoilla, ja että valmistaja ja maahantuoja ovat noudattaneet vaatimuksia, joista säädetään 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa.

Jakelijoiden on ennen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun painelaitteen asettamista saataville markkinoilla tarkastettava, että painelaitteen mukana on riittävät käyttöohjeet kielellä, jota kuluttajat ja muut käyttäjät helposti ymmärtävät siinä jäsenvaltiossa, jossa painelaite asetetaan saataville markkinoilla, ja että valmistaja ja maahantuoja ovat noudattaneet vaatimuksia, joista säädetään vastaavasti 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että painelaite, jonka ne ovat asettaneet saataville markkinoilla, ei ole tämän direktiivin vaatimusten mukainen, on varmistettava, että ryhdytään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen laitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi silloin, kun painelaite aiheuttaa riskin, jakelijoiden on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa ne asettivat laitteen saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että painelaite, jonka ne ovat asettaneet saataville markkinoilla, ei ole tämän direktiivin vaatimusten mukainen, on varmistettava, että ryhdytään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen laitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi silloin, kun painelaite aiheuttaa riskin, jakelijoiden on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa ne asettivat laitteen markkinoille, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos useammassa kuin yhdessä painelaitteeseen sovellettavassa unionin säädöksessä edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, laaditaan yksi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kaikkien tällaisten unionin säädösten osalta. Tällaisessa vakuutuksessa on mainittava kyseisten säädösten tunnistetiedot, niiden julkaisuviitteet mukaan luettuina.

3. Jos useammassa kuin yhdessä painelaitteeseen sovellettavassa unionin säädöksessä edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, laaditaan yksi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kaikkien tällaisten unionin säädösten osalta. Tällaisessa vakuutuksessa on mainittava kyseisten unionin säädösten tunnistetiedot, niiden julkaisuviitteet mukaan luettuina.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Jäsenvaltioiden on nykyisiä mekanismeja hyödyntämällä varmistettava CE-merkintää koskevan järjestelmän moitteeton soveltaminen ja ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimiin, jos tätä merkintää käytetään sääntöjenvastaisesti.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava perustettu kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja sen on oltava oikeushenkilö.

2. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava perustettu jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja sen on oltava oikeushenkilö.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

24 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sillä on oltava käytössään tarvittavat keinot niiden teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittamiseen, joita vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja sillä on oltava mahdollisuus käyttää kaikkia tarvittavia laitteita tai välineitä.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on oltava käytössään tarvittavat keinot niiden teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittamiseen, joita vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja sillä on oltava mahdollisuus käyttää kaikkia tarvittavia laitteita tai välineitä.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

24 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

7. Vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien suorittamisesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava:

7. Vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

24 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon ja arviointihenkilöstön puolueettomuus on taattava.

8. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavan henkilöstön puolueettomuus on taattava.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

24 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ylimmän johdon ja arviointihenkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen suoritettujen arviointien määrästä eikä arviointien tuloksista.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ylimmän johdon ja vaatimustenarviointitehtävien suorittamisesta vastaavan henkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen suoritettujen arviointien määrästä eikä arviointien tuloksista.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

24 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

11. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on osallistuttava asiaankuuluviin standardointitoimiin ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön nojalla perustetun ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän toimiin tai varmistettava, että niiden arviointihenkilöstö saa niistä tiedon, ja sovellettava yleisinä ohjeina kyseisen ryhmän työn tuloksena saatuja hallinnollisia päätöksiä ja asiakirjoja.

11. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on osallistuttava asiaankuuluviin standardointitoimiin ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön nojalla perustetun ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän toimiin tai varmistettava, että niiden vaatimustenarviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö saa niistä tiedon, ja sovellettava yleisinä ohjeina kyseisen ryhmän työn tuloksena saatuja hallinnollisia päätöksiä ja asiakirjoja.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Vaatimustenmukaisuusolettamus

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten vaatimustenmukaisuusolettama

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hakemukseen on liitettävä kuvaus vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulista tai -moduuleista ja painelaitteesta, jonka osalta laitos katsoo olevansa pätevä, sekä mahdollinen akkreditointitodistus, jonka kansallinen akkreditointielin on antanut ja jossa todistetaan, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos täyttää 24 tai 25 artiklassa säädetyt vaatimukset.

2. Ilmoittamista koskevaan hakemukseen on liitettävä kuvaus vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulista tai -moduuleista ja painelaitteesta, jonka osalta laitos katsoo olevansa pätevä, sekä mahdollinen akkreditointitodistus, jonka kansallinen akkreditointielin on antanut ja jossa todistetaan, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos täyttää 24 tai 25 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio asettaa julkisesti saataville luettelon laitoksista, jotka on ilmoitettu tämän direktiivin nojalla, mukaan luettuna tunnusnumerot, jotka niille on annettu, ja toimet, joita varten ne on ilmoitettu.

2. Komissio asettaa julkisesti saataville luettelon laitoksista, jotka on ilmoitettu tämän direktiivin nojalla, mukaan luettuna tunnusnumerot, jotka niille on osoitettu, ja toimet, joita varten ne on ilmoitettu.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio huolehtii luettelon pitämisestä ajan tasalla.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen perusteisiin tai asianomaisen laitoksen pätevyyden ylläpitoon.

2. Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen perusteisiin tai asianomaisen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen pätevyyden ylläpitoon.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

34 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos katsoo, että valmistaja ei ole täyttänyt olennaisia turvallisuusvaatimuksia, joista säädetään liitteessä I tai vastaavissa yhdenmukaistetuissa standardeissa, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin eikä se saa antaa todistusta vaatimustenmukaisuudesta.

3. Jos vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos katsoo, että valmistaja ei ole täyttänyt olennaisia turvallisuusvaatimuksia, joista säädetään liitteessä I tai vastaavissa yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa teknisissä eritelmissä, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin eikä se saa antaa todistusta vaatimustenmukaisuudesta.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) olosuhteet, jotka vaikuttavat ilmoituksen soveltamisalaan ja ehtoihin;

b) olosuhteet, jotka vaikuttavat ilmoituksen soveltamisalaan tai ehtoihin;

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Muutokset liitteisiin

Siirretty säädösvalta

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä painelaitteiden uudelleen luokittelua koskevia delegoituja säädöksiä 41 artiklan mukaisesti, jos komissio katsoo, että jokin seuraavista toteutuu:

Painelaitetekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä painelaitteiden uudelleen luokittelua koskevia delegoituja säädöksiä 41 artiklan mukaisesti, jotta voidaan

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) jonkin 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tai samantyyppisen painelaitteen osalta on noudatettava 4 artiklan 1 kohdan säännöksiä;

a) saattaa 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tai samantyyppinen painelaite 4 artiklan 1 kohdan säännösten mukaiseksi;

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) jonkin 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tai samantyyppisen laitekokonaisuuden osalta on noudatettava 4 artiklan 2 kohdan säännöksiä;

b) saattaa 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tai samantyyppinen laitekokonaisuus 4 artiklan 2 kohdan säännösten mukaiseksi; tai

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) jokin painelaite tai painelaiteryhmä on poikkeuksena liitteen II säännöksistä luokiteltava toiseen luokkaan.

c) luokitella painelaite tai painelaiteryhmä liitteen II säännöksistä poiketen toiseen luokkaan.

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 2 artiklan 15–31 kohdan, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 ja 18 artiklan, 19 artiklan 3–5 kohdan, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 ja 43 artiklan sekä liitteiden III ja IV noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2015 . Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säädökset .

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 2 artiklan 15–31 kohdan, 6–12 artiklan, 17 ja 18 artiklan, 19 artiklan 3–5 kohdan, 20–38 artiklan, 42 ja 43 artiklan sekä liitteiden III ja IV noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2015. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säädökset.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

Liite IV – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

EU- VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (nro XXXX) [1]

 

_________________

 

1 Valmistaja voi päättää, antaako se vaatimustenmukaisuusvakuutukselle numeron.

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

Liite IV – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Nro … (painelaitteen yksilöllinen tunnistenumero):

Poistetaan.

  • [1]  Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
  • [2]  EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

PERUSTELUT

Taustaa

Mietinnöllä muutetaan komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi painelaitteiden markkinoilla saataville asettamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 97/23/EY uudelleenlaatimisesta.

Komissio ehdotti tätä uudelleenlaatimista ”tuotepakettina” vuonna 2008 hyväksytyn uuden lainsäädäntökehyksen täytäntöönpanon yhteydessä kesäkuussa 2013. Tuotepakettiin kuuluvat täydentävät välineet, joita ovat päätös N:o 768/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta sekä asetus 765/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta.

Voimassa olevassa direktiivissä 97/23/EY säädetään oleellisista turvallisuusvaatimuksista, jotka painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien on täytettävä, jotta ne voidaan asettaa saataville EU:n markkinoilla.

Uusi lainsäädäntökehys hyväksyttiin yhdenmukaistamista koskevan unionin lainsäädännön puutteiden korjaamiseksi, jotta sisämarkkinat voitaisiin saattaa päätökseen kilpailun ollessa oikeudenmukaista ja tuotteiden ollessa turvallisia. Jäsenvaltiot ovat panneet yhdenmukaistamista koskevaa unionin nykyistä lainsäädäntöä täytäntöön ja saattaneet sitä voimaan epäjohdonmukaisesti, mikä on yhdessä monimutkaisen sääntelyn kanssa vaikeuttanut entisestään lainsäädännön asianmukaista tulkitsemista ja soveltamista sekä talouden toimijoiden että viranomaisten kannalta. Tämän vuoksi markkinaolosuhteet ovat olleet eriarvoisia ja markkinoille on saatettu tuotteita, jotka eivät ole olleet turvallisia. Tuotepaketti tarjoaa yleisen kehyksen tuotelainsäädännön virtaviivaistamiseen, jotta siitä tulisi yhdenmukaisempi ja ymmärrettävämpi sekä talouden toimijoiden että markkinavalvontaviranomaisten kannalta.

Uutta lainsäädäntökehystä koskevan päätöksen säännöksiä ei voida kuitenkaan soveltaa sellaisenaan. Jotta voitaisiin varmistaa, että kaikki unionin yhdenmukaistamislainsäädännön piiriin kuuluvat talouden toimialat voivat hyötyä uuden lainsäädäntökehyksen tuomista parannuksista, uutta lainsäädäntökehystä koskevan päätöksen säännökset on otettava osaksi nykyistä tuotelainsäädäntöä.

Tämä direktiivi on erotettu marraskuussa 2011 esitetystä mukauttamispaketista, koska toisin kuin yhdeksässä muussa direktiivissä, tämä uudelleenlaadinta sisältää myös mukauttamisen muuhun EU-säädökseen eli aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16. joulukuuta 2008 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus).

Direktiivin säännöksiin tehdyt muutokset koskevat määritelmiä, talouden toimijoiden velvollisuuksia (siis vaatimustenmukaisuusvakuutusta), yhdenmukaistettujen normien mukaista vaatimustenmukaisuusolettamusta, CE-merkintää, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia, markkinavalvontaa, turvalausekemenettelyä, painelaitteiden luokittelua sekä komitologiaa ja delegoituja säädöksiä.

Ehdotuksen tarkoitus rajattiin pelkkään mukauttamiseen päätökseen 768/2008/EY ja CLP-asetukseen sisältyvien horisontaalisten säännösten kanssa sekä Lissabonin sopimuksessa olevaa uuteen terminologiaan, mukaan luettuina uudet komitologiasäännöt.

Menettely

Mukauttaminen lainsäädäntökehyspäätökseen ja CLP-asetukseen edellyttää sisällöllisiä muutoksia tämän direktiivin säännöksiin. Uudelleenlaadintatekniikka valittiin 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 87 artiklan mukaisesti oikeusasioista vastaava valiokunta käsittelee ehdotuksen neuvoa-antavan työryhmän (Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudelliset yksiköt) raporttien pojalta ja päättää, aiheuttaako ehdotus muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity tai jotka neuvoa-antava työryhmä on yksilöinyt.

Esittelijän kanta

Esittelijä katsoo, että tämä mukautus on jatkoa mukautuspaketille ja siten uusi askel kohti EU:n sisämarkkinoiden toteutumista.

Uudella lainsäädäntökehyksellä otetaan käyttöön tuotteiden yksinkertaistettu säädösympäristö. Se antaa myös mahdollisuuden teknisten normien johdonmukaisempaan täytäntöönpanoon, mikä auttaa parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa varmistamalla, että vaatimustenvastaisia tuotteita ja talouden toimijoita kohdellaan yhtäläisesti kaikkialla unionin markkinoilla ja että ilmoitettuja laitoksia arvioidaan samalla tavalla.

Esittelijä katsoo, että mukautus uuteen lainsäädäntökehykseen lisää sekä valmistajien että kuluttajien luottamusta, koska talouden toimijoiden velvollisuudet täsmennetään ja jäsenvaltioiden viranomaisille tarjotaan tehokkaammat välineet toteuttaa markkinavalvontaa. Kaikki tämä vähentää vaatimustenvastaisten ja vaarallisten tuotteiden määrää markkinoilla.

Esittelijä pitää myönteisenä myös mukauttamista CLP-asetukseen, jolla pannaan täytäntöön unionissa kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals), joka on hyväksytty kansainvälisellä tasolla Yhdistyneiden kansakuntien puitteissa.

Esittelijä tukee komission yleistä pyrkimystä pelkkään mukauttamiseen ja on siksi rajoittanut komission ehdotukseen tekemänsä tarkistukset muutoksiin, jotka ovat muista yhdeksästä direktiivistä neuvoston ja parlamentin välillä tehdyn sopimuksen mukaisia ja jotka on jätetty pois komission ehdotuksesta. Muutokset koskevat seuraavia asioita.

•    Direktiivin mukauttaminen uuteen lainsäädäntökehykseen ja oikeusvarmuus: Mukauttamispaketin yhteydessä sovitun mukaisesti esittelijä katsoo, että direktiiviehdotukseen on tehtävä tiettyjä muutoksia, jotta termeistä tulisi mahdollisimman yhdenmukaisia päätöksessä n:ro 768/2008/E käytettyjen termien kanssa ja jotta tekstistä voidaan poistaa mahdolliset ristiriidat, jotka voisivat luoda oikeudellista epävarmuutta. On myös tärkeää sisällyttää tekstiin täsmennys sellaisten tuotteiden oikeudellisesta asemasta, jotka on laillisesti saatettu markkinoille nykyisen direktiivin mukaisesti ennen uuden direktiivin soveltamista ja joita yhä on varastossa. Olisi korostettava unionin lainsäädännön ei-takautuvaa luonnetta ja täsmennettävä, että kyseiset tuotteet voivat olla markkinoilla saatavilla vielä uuden direktiivin soveltamispäivän jälkeen.

•    Byrokratian vähentäminen: Esittelijä tukee uudessa lainsäädäntökehyksessä säädettyä menettelyjen yksinkertaistamista ja uudenaikaistamista mutta korostaa samalla, että uuden kehyksen luomia eräitä velvoitteita on noudatettava joustavasti, kuten mukauttamispaketista tehdyssä lopullisessa sopimuksessa todetaan. Siksi on lisätty poikkeus yhtä ainoaa vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevaan sääntöön. Poikkeuksella pyritään helpottamaan tapauksia, joissa yhden asiakirjan toimittaminen aiheuttaa erityisiä ongelmia asiakirjan monimutkaisuuden tai laajuuden takia. Olisi siis voitava toimittaa kaikki asianmukaiset vaatimustenmukaisuusvakuutukset erikseen. Valmistajan olisi lisäksi voitava päättää, antaako se vaatimustenmukaisuusvakuutukselle numeron.

•    Etämyyntiin sovellettavan oikeudellisen kehyksen tarkennus ja CE-merkinnän suojelu: Esittelijä on palauttanut tarkistuksen, jolla varmistetaan, että direktiiviä sovelletaan kaikentyyppiseen myyntiin, myös etämyyntiin. Lopuksi esittelijä painottaa, että jäsenvaltioiden on tarpeen toteuttaa asianmukaisia toimia CE-merkinnän väärinkäytön torjumiseksi.

LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

Viite: D(2013)65093

Malcolm Harbour

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puheenjohtaja

ASP 13 E 130

Bryssel

Asia:              Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yksinkertaisten paineastioiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu)

                      (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta, jonka puheenjohtaja olen, on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta työjärjestykseen sisällytetyn uudelleenlaatimista koskevan 87 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.”

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 156 ja 157 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Jos asiasta vastaava valiokunta kuitenkin aikoo toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdan mukaisesti esittää tarkistuksia ehdotuksen kodifioituihin osiin, sen on ilmoitettava aikomuksestaan viipymättä neuvostolle ja komissiolle, jonka olisi ilmoitettava valiokunnalle kantansa tarkistuksiin ennen 54 artiklan mukaista äänestystä ja ilmoitettava samalla, aikooko se peruuttaa uudelleenlaaditun ehdotuksen."

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaatimista koskevaa ehdotusta käsitelleen neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon perusteella ja valmistelijan suositusten mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

Lisäksi työjärjestyksen 86 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että edellä mainitun ryhmän lausunnossa ehdotetut tekniset mukautukset ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että ehdotus on uudelleenlaatimista koskevien sääntöjen mukainen.

Käsiteltyään ehdotusta kokouksessaan 16. joulukuuta 2013 oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa yksimielisesti[1], että asiasta vastaava sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta tarkastelee edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 87 artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner LEHNE

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

  • [1]  Läsnä olleet jäsenet: Françoise Castex (varapuheenjohtaja), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (varapuheenjohtaja), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel,

LAUSUNTO

                                                              EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                              NEUVOSTOLLE

                                                              KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi painelaitteiden markkinoilla saataville asettamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu)

COM(2013)04712013/0221(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 1. lokakuuta 2013 tarkastelemaan edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä[1] tarkasteli ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla laaditaan uudelleen painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta 29. toukokuuta 1997 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/23/EY, ja totesi yksimielisesti, että:

1) täyttääkseen kaikki toimielinten välisen sopimuksen asiaankuuluvat vaatimukset perusteluissa olisi pitänyt yksilöidä tarkasti, mitkä aikaisemman säädöksen säännökset säilyvät muuttumattomina, kuten sopimuksen 6 kohdan a alakohdan iii luetelmakohdassa määrätään;

2) Seuraavat uudelleenlaatimista koskevan ehdotuksen osat olisi pitänyt merkitä harmaalla taustavärillä, jota yleensä käytetään sisällön muutosten merkitsemiseen:

–    sanojen ”voidaan edellyttää” korvaaminen sanoilla “pitäisi olla mahdollista” johdanto-osan kappaleessa 31;

–    sanojen ”rakenneaineiden erityisarvioinnin” liitteen I 4.2. kohdan c alakohtaan;

–    4.1. kohdan lisääminen liitteen III 1 kohtaan.

3) 1 artiklan 2 kohdan f alakohdan viittaus ”9 artiklassa” olisi muutettava viittaukseksi ”13 artiklassa”.

4) 14 artiklan 7 kohdassa kaksi kertaa esiintyvä ilmaus ”1 ja 2 kohdassa” olisi muutettava ilmaukseksi ”1–6 kohdassa”.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai tässä lausunnossa on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

Uudelleen laadittavan säädöksen 40 artiklaan ehdotetun tekstin osalta käytiin keskustelu siitä, olisiko kyseinen teksti pitänyt merkitä kokonaan harmaalla taustavärillä, jota käytetään yleisesti osoittamaan sisällön muutoksia.

Euroopan parlamentin ja komission oikeudelliset yksiköt katsoivat, että kyseisessä artiklassa käytetyllä merkintätavalla, jolla osoitetaan direktiivin 97/23/EY 7 artiklan 1 kohdassa olevan alkuperäisen tekstin korvaaminen uudella sanamuodolla, joka on otettu kolmen toimielimen hyväksymistä vakioteksteistä, kuvaillaan kyseiseen säännökseen ehdotetut merkittävät muutokset riittävän selvästi.

Toisaalta neuvoston oikeudellinen yksikkö oli sitä mieltä, että menettelyn muuttamista ei voida pitää erillään niistä merkittävistä kysymyksistä, joihin menettely liittyy, ja että kyseisten säännösten koko teksti olisi näin ollen pitänyt merkitä harmaalla taustalla.

Kolmen toimielimen oikeudelliset yksiköt olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että komission ehdotus säännöksen uudeksi tekstiksi olisi ymmärrettävä niin, että komissio ainoastaan ehdottaa direktiivin 97/23/EY 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan menettelyn korvaamista SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisella säädösvallan siirrolla komissiolle.

Kolmen toimielimen oikeudelliset yksiköt olivat yksimielisiä myös siitä, että uudelleenlaatimisen yhteydessä lainsäätäjän olisi perussopimusten mukaisesti arvioitava, voidaanko ehdotettua nykyisten komitologiasäännösten saattamista uuden delegoitujen säädösten järjestelmän mukaiseksi pitää hyväksyttävänä vai olisiko joidenkin säännösten kohdalla pohdittava vaihtoehtoista ratkaisua, kuten täytäntöönpanovallan siirtämistä komissiolle tai neuvostolle SEUT-sopimuksen 291 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti, vai olisiko syytä jättää asiaankuuluvat toimenpiteet toteutettavaksi lainsäädäntömenettelyssä.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Neuvoston lakimies                 Neuvoston lakimies                 Pääjohtaja

  • [1]  Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Painelaitteiden markkinoilla saataville asettamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistaminen (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

28.6.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

4.7.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

4.7.2013

JURI

4.7.2013

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

8.7.2013

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Zuzana Roithová

9.7.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

14.10.2013

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.12.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pablo Arias Echeverría, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.1.2014