SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (wersja przekształcona)

7.1.2014 - (COM(2013)0471 – C7‑0203/2013 – 2013/0221(COD)) - ***I

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Sprawozdawczyni: Zuzana Roithová
(Wersja przekształcona – art. 87 Regulaminu)


Procedura : 2013/0221(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0008/2014
Teksty złożone :
A7-0008/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (wersja przekształcona)

(COM(2013)0471 – C7‑0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0471),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0203/2013),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 października 2013 r.[1],

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych[2],

–   uwzględniając pismo z dnia 16 grudnia 2013 r. skierowane przez Komisję Prawną do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając art. 87 i 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0008/2014),

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, które jako takie określono we wniosku, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów istniejących tekstów z tymi poprawkami wniosek ogranicza się do ich prostej kodyfikacji bez zmian merytorycznych,

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylającą decyzję Rady 93/465/EWG ustanowiono wspólne ramy ogólnych zasad i przepisy odniesienia, które mają być w zamierzeniu stosowane w całym prawodawstwie harmonizującym warunki wprowadzania do obrotu produktów w celu zapewnienia spójnej podstawy dla rewizji lub przekształcania tego prawodawstwa. Dlatego dyrektywę 97/23/WE należy dostosować do tej decyzji.

(3) Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylającą decyzję Rady 93/465/EWG15 ustanowiono wspólne zasady i przepisy odniesienia, które mają być w zamierzeniu stosowane w całym prawodawstwie sektorowym w celu zapewnienia spójnej podstawy dla rewizji lub przekształcania tego prawodawstwa. Dlatego dyrektywę 97/23/WE należy dostosować do tej decyzji.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Niniejsza dyrektywa dotyczy urządzeń ciśnieniowych, które są nowe na rynku UE, kiedy wprowadza się je do obrotu, co oznacza, że są to nowe urządzenia ciśnieniowe wyprodukowane przez producenta mającego siedzibę w UE lub urządzenia ciśnieniowe, nowe bądź używane, importowane z kraju trzeciego.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b) Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów dostaw, w tym do sprzedaży wysyłkowej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Podmioty gospodarcze powinny być odpowiedzialne za zgodność urządzeń ciśnieniowych z wymogami niniejszej dyrektywy, stosownie do roli odgrywanej przez nie w łańcuchu dostaw, tak aby zapewnić wysoki poziom ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo oraz ochrona użytkowników, a także zagwarantować uczciwą konkurencję na rynku unijnym.

(15) Podmioty gospodarcze powinny być odpowiedzialne za zgodność urządzeń ciśnieniowych z wymogami niniejszej dyrektywy, stosownie do roli odgrywanej przez nie w łańcuchu dostaw, tak aby zapewnić wysoki poziom ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo osób, ochrona zwierząt domowych i mienia, a także zagwarantować uczciwą konkurencję na rynku unijnym.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) W celu ułatwienia komunikacji między podmiotami gospodarczymi, krajowymi organami nadzoru rynku i konsumentami państwa członkowskie powinny zachęcać podmioty gospodarcze do podawania adresu strony internetowej oprócz adresu pocztowego.

(18) Aby ułatwić komunikację między podmiotami gospodarczymi, organami nadzoru rynku i konsumentami, państwa członkowskie powinny zachęcać podmioty gospodarcze do podawania oprócz adresu pocztowego również adresu internetowego.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Niezbędne jest zapewnienie zgodności wprowadzanych na rynek Unii urządzeń ciśnieniowych z państw trzecich z wymogami niniejszej dyrektywy, w szczególności zapewnienie poddania tych urządzeń przez producentów odpowiednim procedurom oceny zgodności. Dlatego też należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym importerzy upewniają się co do zgodności wprowadzanych przez nich do obrotu urządzeń ciśnieniowych z wymogami niniejszej dyrektywy i nie wprowadzają do obrotu urządzeń ciśnieniowych niespełniających tych wymagań lub stwarzających ryzyko. Należy również wprowadzić przepis, zgodnie z którym importerzy upewniają się co do przeprowadzenia procedur oceny zgodności oraz dostępności oznakowania urządzeń ciśnieniowych i dokumentacji sporządzonej przez producentów do wglądu dla organów krajowych.

(19) Niezbędne jest zapewnienie zgodności wprowadzanych na rynek Unii urządzeń ciśnieniowych z państw trzecich z wymogami niniejszej dyrektywy, w szczególności zapewnienie poddania tych urządzeń przez producentów odpowiednim procedurom oceny zgodności. Dlatego też należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym importerzy upewniają się co do zgodności wprowadzanych przez nich do obrotu urządzeń ciśnieniowych z wymogami niniejszej dyrektywy i nie wprowadzają do obrotu urządzeń ciśnieniowych niespełniających tych wymagań lub stwarzających ryzyko. Należy również wprowadzić przepis, zgodnie z którym importerzy upewniają się co do przeprowadzenia procedur oceny zgodności oraz dostępności oznakowania urządzeń ciśnieniowych i dokumentacji sporządzonej przez producentów do wglądu dla właściwych organów krajowych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Wprowadzając urządzenia ciśnieniowe do obrotu, każdy importer powinien umieścić na nich swoją nazwę i adres pocztowy, pod którym można się z nim skontaktować. Należy wprowadzić wyjątki od tej zasady, w przypadku gdy uniemożliwia to wielkość lub charakter urządzeń ciśnieniowych. Obejmuje to przypadki, gdy importer musiałby otworzyć opakowanie, aby umieścić na urządzeniu swoją nazwę i adres.

(21) Wprowadzając urządzenia ciśnieniowe do obrotu, każdy importer powinien umieścić na nich swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i adres pocztowy, pod którym można się z nim skontaktować. Należy wprowadzić wyjątki od tej zasady, w przypadku gdy uniemożliwia to wielkość lub charakter urządzeń ciśnieniowych. Obejmuje to przypadki, gdy importer musiałby otworzyć opakowanie, aby umieścić na urządzeniu swoją nazwę i adres.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Przy przechowywaniu informacji wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy do celów identyfikacji podmiotów gospodarczych podmioty gospodarcze nie powinny być zobowiązane do aktualizacji takich informacji w odniesieniu do innych podmiotów gospodarczych, które dostarczyły im urządzenia ciśnieniowe, albo którym one dostarczyły urządzenia ciśnieniowe.

(25) Przy przechowywaniu informacji wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy do celów identyfikacji innych podmiotów gospodarczych podmioty gospodarcze nie powinny być zobowiązane do aktualizacji takich informacji w odniesieniu do innych podmiotów gospodarczych, które dostarczyły im urządzenia ciśnieniowe, albo którym one dostarczyły urządzenia ciśnieniowe.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) W związku z charakterem ryzyka związanego z użytkowaniem urządzeń ciśnieniowych oraz aby podmioty gospodarcze mogły wykazać, a właściwe organy zapewnić spełnienie przez urządzenia ciśnieniowe udostępniane na rynku zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, niezbędne jest ustanowienie procedur oceny zgodności. Procedury te powinny zostać opracowane w świetle poziomu zagrożenia, który jest nieodłącznie związany z urządzeniami ciśnieniowymi. Z tego względu dla każdej kategorii urządzeń ciśnieniowych powinna istnieć odpowiednia procedura lub wybór między różnymi procedurami o równoważnej surowości. Decyzją nr 768/2008/WE ustanowiono moduły procedur oceny zgodności, obejmujące procedury od najmniej do najbardziej surowej, proporcjonalnie do poziomu występującego zagrożenia oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa. W celu zapewnienia spójności między sektorami oraz dla uniknięcia wariantów doraźnych, procedury oceny zgodności powinny być wybierane spośród tych modułów. Szczegóły dodane do tych procedur uzasadnione są charakterem weryfikacji wymaganej w odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych.

(29) W związku z charakterem ryzyka związanego z użytkowaniem urządzeń ciśnieniowych oraz aby podmioty gospodarcze mogły wykazać, a właściwe organy zapewnić spełnienie przez urządzenia ciśnieniowe udostępniane na rynku zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, niezbędne jest ustanowienie procedur oceny zgodności. Procedury te powinny zostać opracowane w świetle poziomu zagrożenia, który jest nieodłącznie związany z urządzeniami ciśnieniowymi. Z tego względu dla każdej kategorii urządzeń ciśnieniowych powinna istnieć odpowiednia procedura lub wybór między różnymi procedurami o równoważnej surowości. Decyzją nr 768/2008/WE ustanowiono moduły procedur oceny zgodności, obejmujące procedury od najmniej do najbardziej surowej, proporcjonalnie do poziomu występującego zagrożenia oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa. W celu zapewnienia spójności między sektorami oraz dla uniknięcia wariantów doraźnych, procedury oceny zgodności powinny być wybierane spośród tych modułów. Szczegóły dodane do tych procedur uzasadnione są charakterem weryfikacji wymaganej w odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Dla zapewnienia skutecznego dostępu do informacji do celów nadzoru rynku, informacje wymagane do określenia wszystkich mających zastosowanie unijnych aktów prawnych powinny być dostępne w „jednej deklaracji zgodności UE.

(33) Aby zagwarantować skuteczny dostęp do informacji do celów nadzoru rynku, informacje niezbędne do zidentyfikowania wszystkich mających zastosowanie aktów Unii powinny być dostępne w pojedynczej deklaracji zgodności UE. W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego podmiotów gospodarczych wspomniana pojedyncza deklaracja zgodności UE może mieć formę pliku dokumentów, na który składają się odpowiednie poszczególne deklaracje zgodności.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a) Kontrola zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa jest konieczna w celu zapewnienia skutecznej ochrony konsumentów, innych użytkowników i osób trzecich.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(54) Należy ustanowić przepisy przejściowe umożliwiające udostępnienie na rynku i oddanie do użytku urządzeń ciśnieniowych spełniających wymogi dyrektywy 97/23/WE.

(54) Należy przewidzieć rozsądne ustalenia przejściowe, umożliwiające udostępnianie na rynku i oddawanie do użytku, bez konieczności spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących produktu, urządzeń ciśnieniowych, które wprowadzono już do obrotu zgodnie z dyrektywą 97/23/WE przed dniem rozpoczęcia stosowania krajowych środków transponujących niniejszą dyrektywę. Dystrybutorzy powinni w związku z tym mieć możliwość dostarczania urządzeń ciśnieniowych, które wprowadzono do obrotu, czyli zapasów, które już trafiły do łańcucha dystrybucji, przed dniem rozpoczęcia stosowania krajowych środków transponujących niniejszą dyrektywę.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55) Państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące kar mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy oraz zapewnić ich stosowanie. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(55) Państwa członkowskie powinny określić zasady dotyczące sankcji stosowanych w przypadku naruszeń przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy i zapewnić egzekwowanie tych zasad. Sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(57) Zobowiązanie do transpozycji niniejszej dyrektywy do prawa krajowego należy ograniczyć do tych przepisów, które stanowią merytoryczną zmianę w porównaniu z dyrektywą 97/23/WE. Zobowiązanie do transpozycji przepisów, które nie uległy zmianie, wynika z dyrektywy 97/23/WE.

(57) Zobowiązanie do transpozycji niniejszej dyrektywy powinno ograniczać się do tych przepisów, które stanowią zasadniczą zmianę w porównaniu z wcześniejszą dyrektywą. Zobowiązanie do transpozycji przepisów, które nie uległy zmianie, wynika z wcześniejszej dyrektywy.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje :

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

24) „akredytacja” oznacza akredytację w rozumieniu definicji w art. 2 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr 765/2008;

24) „akredytacja” oznacza akredytację w rozumieniu definicji w art. 2 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr 765/2008;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

25) „krajowa jednostka akredytująca” oznacza krajową jednostkę akredytującą w rozumieniu definicji w art. 2 pkt 11 rozporządzenia (WE) nr 765/2008;

25) „krajowa jednostka akredytująca” oznacza krajową jednostkę akredytującą w rozumieniu definicji w art. 2 pkt 11 rozporządzenia (WE) nr 765/2008;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

28) „odzyskanie” oznacza dowolny środek mający na celu doprowadzenie do zwrotu urządzeń ciśnieniowych, które już zostały udostępnione użytkownikowi;

28) „odzyskanie” oznacza dowolny środek mający na celu doprowadzenie do zwrotu urządzeń ciśnieniowych, które już zostały udostępnione konsumentowi lub innym użytkownikom;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na uprawnienie państw członkowskich do ustanawiania takich wymogów, jakie mogą one uznać za niezbędne w celu dopilnowania, by osoby, w szczególności pracownicy, były chronione podczas użytkowania danych urządzeń ciśnieniowych , pod warunkiem że nie oznacza to zmiany takich urządzeń w sposób nieokreślony w niniejszej dyrektywie.

2. Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na uprawnienie państw członkowskich do ustanawiania takich wymogów, jakie mogą one uznać za niezbędne w celu dopilnowania, by osoby, w szczególności pracownicy, były chronione podczas użytkowania danych urządzeń lub zespołów ciśnieniowych, pod warunkiem że nie oznacza to zmiany takich urządzeń lub zespołów w sposób nieokreślony w niniejszej dyrektywie.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wymagać, w zakresie potrzebnym dla bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzeń ciśnieniowych , aby informacje określone w pkt 3.3 i 3.4 załącznika I podawane były w urzędowym(-ych) języku(-ach) Unii , który może zostać ustalony przez państwo członkowskie, w którym urządzenie trafia do użytkownika .

2. Państwa członkowskie mogą wymagać, w zakresie potrzebnym dla bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzeń ciśnieniowych, aby informacje określone w pkt 3.3 i 3.4 załącznika I podawane były w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów, innych użytkowników i organów nadzoru rynkowego.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku urządzeń ciśnieniowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, producenci sporządzają dokumentację techniczną, o której mowa w załączniku II, i przeprowadzają lub zlecają przeprowadzenie procedury oceny zgodności, o której mowa w art. 14.

2. W przypadku urządzeń ciśnieniowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, producenci sporządzają dokumentację techniczną, o której mowa w załączniku II, i zlecają przeprowadzenie procedury oceny zgodności, o której mowa w art. 14.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Producenci są zobowiązani zapewnić stosowanie procedur mających na celu zapewnienie zgodności produkcji seryjnej. Należy odpowiednio uwzględnić zmiany w projekcie i cechach charakterystycznych urządzeń ciśnieniowych oraz zmiany w normach zharmonizowanych lub w innych specyfikacjach technicznych stanowiących odniesienie dla stwierdzenia zgodności urządzeń ciśnieniowych.

4. Producenci zapewniają wprowadzenie procedur mających na celu utrzymanie zgodności produkcji seryjnej z niniejszą dyrektywą. Należy odpowiednio uwzględnić zmiany w projekcie i cechach charakterystycznych urządzeń ciśnieniowych oraz zmiany w normach zharmonizowanych lub w innych specyfikacjach technicznych stanowiących odniesienie dla stwierdzenia zgodności urządzeń ciśnieniowych.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Producenci są zobowiązani zapewnić opatrzenie ich urządzeń ciśnieniowych numerem typu, partii lub serii lub inną informacją umożliwiającą ich identyfikację, lub w przypadku gdy wielkość lub charakter urządzeń to uniemożliwiają, umieszczenie wymaganych informacji na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do urządzeń.

5. Producenci są zobowiązani zapewnić opatrzenie urządzeń ciśnieniowych, które wprowadzili do obrotu, numerem typu, partii lub serii, lub inną informacją umożliwiającą ich identyfikację, lub w przypadku gdy wielkość lub charakter urządzeń to uniemożliwiają, umieszczenie wymaganych informacji na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do urządzeń.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Producenci są zobowiązani umieścić na urządzeniach ciśnieniowych, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do tych urządzeń, swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy, swój adres pocztowy i adres strony internetowej, jeśli jest dostępna, pod którymi można się z nimi skontaktować. W adresie musi zostać wskazany jeden punkt, w którym można skontaktować się z producentem.

6. Producenci są zobowiązani umieścić na urządzeniach ciśnieniowych, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do tych urządzeń swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i swój adres pocztowy, pod którym można się z nimi skontaktować. Adres wskazuje pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem. Dane kontaktowe muszą być podane w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów, innych użytkowników i organów nadzoru rynku.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki określone w art. 6 ust. 1 oraz sporządzanie dokumentacji technicznej nie wchodzi w zakres pełnomocnictwa upoważnionego przedstawiciela.

Obowiązki określone w art. 6 ust. 1 oraz obowiązek sporządzania dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 6 ust. 2, nie wchodzi w zakres pełnomocnictwa upoważnionego przedstawiciela.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przed udostępnieniem na rynku urządzeń ciśnieniowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, dystrybutorzy sprawdzają, czy urządzenia ciśnieniowe są opatrzone oznakowaniem CE, czy towarzyszą im wymagane dokumenty oraz instrukcje i informacje na temat bezpieczeństwa zgodnie z pkt 3.3 i 3.4 załącznika I, w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników w państwie członkowskim, w którym urządzenia ciśnieniowe są udostępniane na rynku, a także czy producent i importer spełnili wymagania określone w art. 6 ust. 5 i 6 i art. 8 ust. 3.

2. Przed udostępnieniem na rynku urządzeń ciśnieniowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, dystrybutorzy sprawdzają, czy urządzenia ciśnieniowe są opatrzone oznakowaniem CE, czy towarzyszą im wymagane dokumenty oraz instrukcje i informacje na temat bezpieczeństwa zgodnie z pkt 3.3 i 3.4 załącznika I, w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników w państwie członkowskim, w którym urządzenia ciśnieniowe są udostępniane na rynku, a także czy producent i importer spełnili wymagania określone w art. 6 ust. 5 i 6 i art. 8 ust. 3.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed udostępnieniem na rynku urządzeń ciśnieniowych, o których mowa w art. 4 ust. 3, dystrybutorzy sprawdzają, czy urządzeniom ciśnieniowym towarzyszą odpowiednie instrukcje obsługi, w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników w państwie członkowskim, w którym urządzenia ciśnieniowe są udostępniane na rynku, a także czy producent i importer spełnili wymagania określone w art. 6 ust. 5 i 6 i art. 8 ust. 3.

Przed udostępnieniem na rynku urządzeń ciśnieniowych, o których mowa w art. 4 ust. 3, dystrybutorzy sprawdzają, czy urządzeniom ciśnieniowym towarzyszą odpowiednie instrukcje obsługi, w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników w państwie członkowskim, w którym urządzenia ciśnieniowe są udostępniane na rynku, a także czy producent i importer spełnili wymagania określone w art. 6 ust. 5 i 6 i art. 8 ust. 3.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że udostępnione przez nich na rynku urządzenia ciśnieniowe nie są zgodne z niniejszą dyrektywą, zapewniają wprowadzenie koniecznych środków naprawczych w celu zapewnienia zgodności urządzeń ciśnieniowych, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto jeżeli urządzenia ciśnieniowe stwarzają ryzyko, niezwłocznie informują oni o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których urządzenia ciśnieniowe zostały udostępnione, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz wprowadzonych środków naprawczych.

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że udostępnione przez nich na rynku urządzenia ciśnieniowe nie są zgodne z niniejszą dyrektywą, zapewniają wprowadzenie koniecznych środków naprawczych w celu zapewnienia zgodności urządzeń ciśnieniowych, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto jeżeli urządzenia ciśnieniowe stwarzają ryzyko, niezwłocznie informują oni o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których urządzenia ciśnieniowe zostały udostępnione na rynku, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz wprowadzonych środków naprawczych.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli urządzenia ciśnieniowe podlegają więcej niż jednemu aktowi prawa unijnego wymagającemu deklaracji zgodności UE, sporządzana jest jedna deklaracja zgodności UE odnosząca się do wszystkich takich aktów prawa unijnego. W deklaracji takiej muszą być wskazane odpowiednie akty prawne, włącznie z odniesieniem do publikacji.

3. Jeżeli urządzenia ciśnieniowe podlegają więcej niż jednemu aktowi prawa unijnego wymagającemu deklaracji zgodności UE, sporządzana jest jedna deklaracja zgodności UE odnosząca się do wszystkich takich aktów prawa unijnego. W deklaracji takiej wskazane odpowiednie unijne akty prawne, włącznie z odniesieniem do ich publikacji.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Państwa członkowskie opierają się na istniejących mechanizmach w celu zapewnienia prawidłowego stosowania systemu regulującego oznakowanie CE oraz podejmują odpowiednie działania w przypadku nieprawidłowego stosowania tego oznakowania.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jednostka oceniająca zgodność musi być powołana na podstawie prawa krajowego i posiadać osobowość prawną.

2. Jednostka oceniająca zgodność jest powoływana na podstawie prawa krajowego danego państwa członkowskiego i posiada osobowość prawną.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Musi posiadać środki konieczne do prawidłowej realizacji zadań o charakterze technicznym i administracyjnym związanych z oceną zgodności oraz musi mieć dostęp do wszystkich niezbędnych urządzeń lub obiektów.

Jednostka oceniająca zgodność musi posiadać środki niezbędne do prawidłowej realizacji czynności o charakterze technicznym i administracyjnym z zakresu oceny zgodności oraz ma dostęp do wszystkich niezbędnych urządzeń lub obiektów.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań związanych z oceną zgodności muszą posiadać:

7. Pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań związanych z oceną zgodności muszą posiadać:

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Należy zagwarantować bezstronność jednostki oceniającej zgodność, jej ścisłego kierownictwa i pracowników wykonujących ocenę.

8. Gwarantuje się bezstronność jednostki oceniającej zgodność, jej ścisłego kierownictwa i pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie oceny zgodności.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wynagrodzenie ścisłego kierownictwa jednostki oceniającej zgodność oraz jej pracowników wykonujących ocenę nie może zależeć od liczby wykonanych ocen ani od wyników tych ocen.

Wynagrodzenie ścisłego kierownictwa jednostki oceniającej zgodność oraz jej pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie oceny zgodności nie może zależeć od liczby przeprowadzonych ocen ani od ich wyników.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11. Jednostka oceniająca zgodność bierze udział w stosownej działalności normalizacyjnej i w działalności grupy koordynującej jednostki notyfikowane, powołanej na podstawie odpowiedniego unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego lub zapewnia informowanie o tej działalności swoich pracowników wykonujących ocenę, a decyzje administracyjne i dokumenty opracowane w wyniku prac takiej grupy stosuje jako ogólne wytyczne.

11. Jednostka oceniająca zgodność bierze udział w stosownej działalności normalizacyjnej i w działalności grupy koordynującej jednostki notyfikowane, powołanej na podstawie odpowiedniego unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, lub zapewnia informowanie swoich pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie oceny zgodności o tej działalności, a decyzje administracyjne i dokumenty opracowane w wyniku prac takiej grupy traktuje jak ogólne wytyczne.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Domniemanie zgodności

Domniemanie zgodności jednostek oceniających zgodność

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do wniosku załącza się opis działań związanych z oceną zgodności, modułu lub modułów oceny zgodności oraz urządzeń ciśnieniowych, w odniesieniu do których dana jednostka uważa się za kompetentną, jak również certyfikat akredytacji, jeżeli jest w posiadaniu, wydany przez krajową jednostkę akredytującą, potwierdzający, że dana jednostka oceniająca zgodność spełnia wymagania ustanowione w art. 24 lub 25.

2. Do wniosku o notyfikację załącza się opis działań związanych z oceną zgodności, modułu lub modułów oceny zgodności oraz urządzeń ciśnieniowych, w odniesieniu do których dana jednostka uważa się za kompetentną, jak również certyfikat akredytacji, jeżeli jest w posiadaniu, wydany przez krajową jednostkę akredytującą, potwierdzający, że dana jednostka oceniająca zgodność spełnia wymagania ustanowione w art. 24 lub 25.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja udostępnia do wiadomości publicznej wykaz jednostek notyfikowanych na podstawie niniejszej dyrektywy, włącznie z numerami identyfikacyjnymi, które im przydzielono, oraz informacją na temat rodzaju działalności będącej przedmiotem notyfikacji.

2. Komisja podaje do wiadomości publicznej wykaz jednostek notyfikowanych na mocy niniejszej dyrektywy, włącznie z numerami identyfikacyjnymi, które im przydzielono, oraz informacją na temat rodzaju działalności będącej przedmiotem notyfikacji.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zapewnia stałą aktualizację tego wykazu.

Komisja zapewnia bieżącą aktualizację tego wykazu.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na żądanie Komisji, notyfikujące państwo członkowskie udziela jej wszelkich informacji dotyczących podstawy notyfikacji lub utrzymania kompetencji danego podmiotu.

2. Na żądanie Komisji notyfikujące państwo członkowskie udziela jej wszelkich informacji dotyczących podstawy notyfikacji lub utrzymania kompetencji danej jednostki oceniającej zgodność.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli jednostka oceniająca zgodność stwierdza, że producent nie spełnił zasadniczych wymagań bezpieczeństwa ustanowionych w załączniku I lub w odpowiednich normach zharmonizowanych, zobowiązuje ona producenta do wprowadzenia stosownych środków naprawczych i nie wydaje mu certyfikatu zgodności.

3. Jeżeli jednostka oceniająca zgodność stwierdza, że producent nie spełnił zasadniczych wymagań bezpieczeństwa ustanowionych w załączniku I lub w odpowiednich normach zharmonizowanych czy innych specyfikacjach technicznych, zobowiązuje ona producenta do wprowadzenia stosownych środków naprawczych i nie wydaje mu certyfikatu zgodności.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na zakres i warunki notyfikacji;

b) o wszelkich okolicznościach wpływających na zakres lub warunki notyfikacji;

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zmiany załączników

Przekazane uprawnienia

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 41 dotyczących ponownej klasyfikacji urządzeń ciśnieniowych, w przypadku gdy uzna, że ma miejsce którakolwiek z poniższych okoliczności:

W celu uwzględnienia zmian technicznych w technologii urządzeń ciśnieniowych Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 41, dotyczących ponownej klasyfikacji urządzeń ciśnieniowych, tak aby:

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) urządzenie ciśnieniowe lub rodzina urządzeń ciśnieniowych określonych w art. 4 ust. 3 powinny podlegać wymogom art. 4 ust. 1;

a) urządzenie ciśnieniowe lub rodzina urządzeń ciśnieniowych określonych w art. 4 ust. 3 powinny podlegać wymogom art. 4 ust. 1;

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zespół lub rodzina zespołów określonych w art. 4 ust. 3 powinny podlegać wymogom art. 4 ust. 2;

b) zespół lub rodzina zespołów określonych w art. 4 ust. 3 powinny podlegać wymogom art. 4 ust. 2; lub

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) urządzenie ciśnieniowe lub rodzina urządzeń ciśnieniowych powinny zostać sklasyfikowane, w drodze odstępstwa od wymogów załącznika II, w innej kategorii;

c) urządzenie ciśnieniowe lub rodzina urządzeń ciśnieniowych powinny zostać sklasyfikowane, w drodze odstępstwa od wymogów załącznika II, w innej kategorii;

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 marca 2015 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 2 pkt 15–31, art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, art. 19 ust. 3–5, art. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43 oraz załączników III i IV . Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych środków.

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują do dnia 1 marca 2015 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do zapewnienia zgodności z art. 2 ust. 15–31, art. 6–12, art. 17 i 18, art. 19 ust. 3, 4 i 5, art. 20–38, art. 42 i 43 oraz z załącznikiem III i IV. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych środków.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Nr XXXX)1

 

_________________

 

1 Producent może, ale nie musi nadawać numeru deklaracji zgodności.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Nr … (niepowtarzalny identyfikator urządzenia ciśnieniowego):

skreślony

  • [1]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
  • [2]  Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

UZASADNIENIE

Informacje ogólne

Niniejsze sprawozdanie zawiera zmiany do wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego przekształcenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie urządzeń ciśnieniowych.

Komisja przedstawiła to przekształcenie w czerwcu 2013 r. w ramach wdrażania nowych ram prawnych przyjętych w 2008 r. jako „pakiet towarowy” obejmujący wzajemnie uzupełniające się akty: decyzję nr 768/2008 w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylającą decyzję Rady 93/465/EWG, oraz rozporządzenie nr 765/2008 ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszące się do wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93.

Obowiązująca dyrektywa 97/23/WE określa zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, które muszą być spełnione przez urządzenia i zespoły ciśnieniowe przed ich udostępnieniem na rynku UE.

Nowe ramy prawne przyjęto w celu wyeliminowania braków w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym z myślą o zakończeniu budowania jednolitego rynku, na którym panuje sprawiedliwa konkurencja i znajdują się bezpieczne produkty. Niespójne wdrażanie i egzekwowanie w państwach członkowskich obowiązującego ustawodawstwa harmonizacyjnego w połączeniu ze złożonymi przepisami czyniły właściwą interpretację i stosowanie przepisów zarówno przez podmioty gospodarcze, jak i władze coraz trudniejszym, co doprowadziło do powstania nierównych warunków rynkowych oraz do wprowadzania na rynek niebezpiecznych produktów. „Pakiet towarowy” stwarza ogólne ramy usprawnienia prawodawstwa dotyczącego produktów, aby uczynić je bardziej jednolitym i zrozumiałym tak dla podmiotów gospodarczych, jak i dla organów nadzoru rynku.

Jednakże przepisy decyzji w sprawie nowych ram prawnych nie mogą być stosowane bezpośrednio. Jeżeli usprawnienia wprowadzone nowymi ramami prawnymi mają być korzystne dla wszystkich sektorów gospodarki, które podlegają unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu, konieczne jest włączenie przepisów decyzji NLF w ramy obowiązującego prawodawstwa dotyczącego produktów.

Dyrektywa ta została wyodrębniona z pakietu dostosowawczego przedstawionego w listopadzie 2011 r., ponieważ w przeciwieństwie do dziewięciu pozostałych dyrektyw przekształcenie to obejmuje również dostosowanie do innego aktu prawnego UE, mianowicie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (rozporządzenie CLP) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Zmiany przepisów tej dyrektywy dotyczą definicji, obowiązków podmiotów gospodarczych (tj. deklaracji zgodności), domniemania zgodności wynikającego z norm zharmonizowanych, oznakowania CE, jednostek oceniających zgodność, nadzoru rynkowego, procedury klauzuli ochronnej, klasyfikacji urządzeń ciśnieniowych, procedury komitetowej i aktów delegowanych.

Zamiar wniosku został ściśle ograniczony do dostosowania do horyzontalnych przepisów decyzji 768/2008/WE, rozporządzenia CLP oraz do nowej terminologii z traktatu lizbońskiego, łącznie z nowymi zasadami dotyczącymi procedury komitetowej.

Procedura

Dostosowanie do decyzji w sprawie nowych ram prawnych i rozporządzenia CLP wymaga szeregu zasadniczych zmian w przepisach przedmiotowej dyrektywy. Zastosowano technikę przekształcenia zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 28 listopada 2001 r.

Zgodnie z art. 87 Regulaminu Parlamentu Europejskiego komisja odpowiedzialna za kwestie prawne rozpatrzy wniosek opierający się na sprawozdaniach grupy konsultacyjnej (służby prawne Parlamentu, Rady i Komisji Europejskiej) oraz zdecyduje, czy pociąga on za sobą istotne zmiany inne niż te, które określono jako takie we wniosku, lub te, które określiła grupa konsultacyjna.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni uważa owo dostosowanie za kontynuację pakietu dostosowawczego oraz za kolejny krok na drodze do urzeczywistnienia jednolitego rynku UE.

Nowe ramy prawne wprowadzają uproszczone otoczenie regulacyjne dla produktów i umożliwiają spójniejsze stosowanie norm technicznych, co pomoże poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku, zapewniając jednakowe traktowanie produktów niezgodnych z wymaganiami i podmiotów gospodarczych, a także jednakową ocenę organów notyfikowanych w obrębie rynku UE.

Zdaniem sprawozdawczyni dostosowanie do nowych ram prawnych zwiększy zaufanie zarówno producentów, jak i konsumentów poprzez uściślenie obowiązków podmiotów gospodarczych, a także wyposaży organy państw członkowskich w skuteczniejsze narzędzia przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, co doprowadzi do zmniejszenia liczby produktów na rynku, które są niezgodne z wymaganiami i niebezpieczne.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje również dostosowanie do rozporządzenia CLP, które wdraża w UE globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, przyjęty na szczeblu międzynarodowym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Sprawozdawczyni popiera ogólną intencję Komisji, jaką jest ścisłe ograniczenie się do dostosowania, i dlatego ograniczyła swoje poprawki do wniosku Komisji do zmian odzwierciedlających porozumienie osiągnięte między Radą a Parlamentem w sprawie dziewięciu pozostałych dyrektyw, pominięte we wniosku. Dotyczy to:

· dalszego dostosowania dyrektywy do nowych ram prawnych oraz pewności prawa: jak uzgodniono w pakiecie dostosowawczym, dla sprawozdawczyni ważne jest ponowne wprowadzenie szeregu zmian do proponowanej dyrektywy, aby osiągnąć wyższy stopień spójności z pojęciami używanymi w decyzji nr 768/2008/WE i zlikwidować ewentualne niespójności w tekście, które mogłyby w przeciwnym razie spowodować brak pewności prawa; ważne jest również wprowadzenie wyjaśnienia odnośnie do sytuacji prawnej produktów, które zostały wprowadzone na rynek legalnie i zgodnie z wymogami obowiązującej dyrektywy przed początkiem obowiązywania nowej dyrektywy i które wciąż są w zapasach magazynowych; należy podkreślić nieobowiązywanie wstecz prawodawstwa UE, a także fakt, że produkty te mogą nadal być udostępniane na rynku po dacie wejścia w życie nowej dyrektywy;

· ograniczenia biurokracji: sprawozdawczyni opowiada się za uproszczeniem i unowocześnieniem procedur przewidzianych w nowych ramach prawnych, ale jednocześnie pragnie podkreślić, że pilnie potrzebna jest elastyczność w odniesieniu do niektórych zobowiązań wynikających z nowych ram, co znalazło wyraz w ostatecznym porozumieniu w sprawie pakietu dostosowawczego; wobec powyższego ponownie wprowadzono wyjątek od zasady „jednej deklaracji zgodności”; jest on przewidziany na wypadek, gdyby dostarczenie jednego dokumentu stwarzało specyficzne problemy z uwagi na jego złożoność lub obszerność; w takiej sytuacji możliwe powinno być dostarczenie wszystkich odnośnych deklaracji zgodności oddzielnie; ponadto producent powinien mieć możliwość nadania numeru deklaracji zgodności, ale nie powinien mieć takiego obowiązku;

· wyjaśnienia ram prawnych mających zastosowanie do sprzedaży wysyłkowej i ochrony oznakowania CE: sprawozdawczyni ponownie wprowadziła poprawkę, aby dyrektywa miała zastosowanie do wszystkich rodzajów sprzedaży, w tym sprzedaży wysyłkowej; na koniec sprawozdawczyni podkreśliła konieczność podejmowania przez państwa członkowskie odpowiednich działań w przypadku nieprawidłowego stosowania oznakowania CE.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

Nr ref.: D(2013)65093

Malcolm Harbour

Przewodniczący Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

ASP 13 E 130

Bruksela

Przedmiot:     Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (wersja przekształcona)

                      (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna, której mam zaszczyt przewodniczyć, zgodnie art. 87 Regulaminu wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego rozpatrzyła wymieniony wyżej wniosek dotyczący przekształcenia.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 156 i 157, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Jeżeli jednak, zgodnie z pkt 8 porozumienia międzyinstytucjonalnego, właściwa komisja zamierza także złożyć poprawki do ujednoliconych fragmentów wniosku, powiadamia ona niezwłocznie o tym zamiarze Radę i Komisję, zaś Komisja powinna poinformować komisję, przed głosowaniem zgodnie z art. 54, o swoim stanowisku w sprawie poprawek i o tym, czy zamierza wycofać wniosek dotyczący przekształcenia”.

W związku z opinią Wydziału Prawnego, którego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach konsultacyjnej grupy roboczej analizującej wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy, Komisja Prawna uznaje, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, które określono w nim jako takie, oraz że jeżeli chodzi o ujednolicenie niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami, wniosek ogranicza się do ściśle pojętego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmian o charakterze merytorycznym.

Co więcej, zgodnie z art. 86 ust. 2 i art. 86 ust. 3 Komisja Prawna uznała techniczne dostosowania zaproponowane w opinii wyżej wspomnianej grupy roboczej za konieczne do zapewnienia zgodności wniosku z zasadami dotyczącymi przekształcenia.

Podsumowując, po przedyskutowaniu sprawy na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2013 r. Komisja Prawna jednogłośnie[1] zaleca, by Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, będąca komisją właściwą, przystąpiła do rozpatrywania rzeczonego wniosku zgodnie z art. 87.

Z poważaniem

Klaus-Heiner LEHNE

Zał.: opinia konsultacyjnej grupy roboczej

  • [1]  Obecni byli następujący posłowie: Françoise Castex (wiceprzewodnicząca), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (wiceprzewodnicząca), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein i Tadeusz Zwiefka.

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, 3 lipca 2013 r.

OPINIA

                    PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                              RADY

                                                              KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych

COM(2013) 471 wersja ostateczna z dnia 28.6.2013 r. – 2013/0221 (COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z przedstawicieli odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zebrała się w dniu 1 października 2013 r. w celu zbadania ww. wniosku przedłożonego przez Komisję.

Podczas tego posiedzenia[1], rozpatrując wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu przekształcenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich dotyczącego urządzeń ciśnieniowych, konsultacyjna grupa robocza zgodnie stwierdziła, co następuje:

1) w odniesieniu do uzasadnienia, aby zostało ono sporządzone z pełnym poszanowaniem właściwych wymogów określonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, w dokumencie takim należało precyzyjnie wskazać, które postanowienia wcześniejszego aktu pozostają niezmienione we wniosku, zgodnie z pkt 6 lit. a) ppkt (iii) porozumienia;

2) we wniosku w sprawie przekształcenia należało zaznaczyć następujące proponowane zmiany szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania merytorycznych zmian:

- w motywie 31 zastąpienie słów „mogą wymagać” słowami „powinno być możliwe”;

- w pkt 4.2 lit. c) załącznika I dodanie słów „szczegółowa ocena” i „materiału”;

- w załączniku III ust. 1 dodanie pkt 4.1;

3) w art. 1 ust. 2 lit. f) odniesienie do „art. 9” należy dostosować tak, by stanowiło odniesienie do „art. 13”;

4) w art. 14 ust. 7 oba wyrażenia „ust. 1 i 2” należy dostosować i zmienić na „ust. 1–6”.

Rozpatrzenie wniosku pozwoliło grupie konsultacyjnej na jednomyślne stwierdzenie, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych, innych niż wskazane jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu prawnego z tymi zasadniczymi zmianami wniosek zawiera zwykłe ujednolicenie istniejącego tekstu, bez zmian merytorycznych.

W odniesieniu do brzmienia art. 40 projektu aktu przekształcenia, zastanawiano się jednak, czy tekst ten należało zaznaczyć w całości szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania istotnych zmian.

Z jednej strony służby prawne Parlamentu Europejskiego i Komisji uznały, że sposób, w jaki zaznaczono w tym artykule zastąpienie obecnego brzmienia art. 7 ust. 1 dyrektywy 97/23/WE nowym brzmieniem zaczerpniętym ze standardowych sformułowań uzgodnionych przez trzy instytucje, wystarczająco opisuje istotne zmiany zaproponowane do tego przepisu.

Z drugiej strony służby prawne Rady uznały, że zmiana procedury nie może być oddzielona od merytorycznych kwestii, do których odnosi się ta procedura, oraz że w związku z tym cały tekst ww. przepisu powinien być oznaczony szarym wyróżnieniem.

Służby prawne trzech instytucji uważają jednak, że tekst nowego przepisu figurujący we wniosku Komisji należy rozumieć jako tekst wskazujący, że Komisja zamierza jedynie zaproponować, aby zastąpić odniesienie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, jaką przewiduje obecnie art. 7 ust. 1 dyrektywy 97/23/WE, upoważnieniem Komisji do przyjmowania aktów w trybie art. 290 TFUE.

Ponadto służby prawne jednomyślnie uznały, że w ramach tego przekształcenia prawodawca powinien ocenić zgodnie z traktatami, czy proponowane dostosowanie istniejących przepisów dotyczących procedury komitologii do nowego systemu aktów wykonawczych może zostać uznane za możliwe do przyjęcia, czy też należałoby rozważyć możliwość innego rozwiązania, polegającego np. na powierzeniu Komisji lub Radzie uprawnień wykonawczych zgodnie z art. 291 TFUE i rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 lub na niepowierzaniu ich żadnej z tych instytucji, pozostawiając odpowiednie środki procedurze legislacyjnej.

F. DREXLER                                    H. LEGAL                          L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Wydziału Prawnego Dyrektor Służby Prawnej Rady        Dyrektor generalny                                           

  • [1]  Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji angielską, francuską i niemiecką wersję językową wniosku i pracowała w oparciu o wersję angielską, stanowiącą źródłową wersję językową omawianego tekstu.

PROCEDURA

Tytuł

Harmonizacja ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD)

Data przedstawienia w PE

28.6.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

4.7.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

4.7.2013

JURI

4.7.2013

 

 

Opinia niewydana

Data wydania decyzji

ITRE

8.7.2013

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Zuzana Roithová

9.7.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

14.10.2013

 

 

 

Data przyjęcia

17.12.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Arias Echeverría, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

Data złożenia

7.1.2014