RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (reformare)

7.1.2014 - (COM(2013)0471 – C7‑0203/2013 – 2013/0221(COD)) - ***I

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportoare: Zuzana Roithová
(Reformare - articolul 87 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2013/0221(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0008/2014
Texte depuse :
A7-0008/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (reformare)

(COM(2013)0471 – C7‑0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0471),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0203/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 octombrie 2013[1],

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[2];

–   având în vedere scrisoarea din 16 decembrie 2013 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0008/2014),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului stabilește un cadru comun de principii generale și dispoziții de referință menite să se aplice în întreaga legislație care armonizează condițiile pentru comercializarea produselor, astfel încât să confere o bază coerentă pentru revizuirea sau reformarea legislației respective. Prin urmare, Directiva 97/23/CE ar trebui adaptată la decizia respectivă.

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE15 a Consiliului stabilește principii comune și dispoziții de referință menite să se aplice în întreaga legislație sectorială, astfel încât să confere o bază coerentă pentru revizuirea sau reformarea legislației respective. Prin urmare, Directiva 97/23/CE ar trebui adaptată la decizia respectivă.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Prezenta directivă vizează noile echipamente sub presiune introduse pe piața Uniunii, și anume fie echipamente sub presiune noi produse de un fabricant stabilit în Uniune, fie echipamente sub presiune noi sau de mâna a doua, importate dintr-o țară terță.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul tuturor formelor de aprovizionare, inclusiv vânzării la distanță.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea echipamentelor sub presiune cu cerințele prezentei directive, în funcție de rolul lor respectiv în lanțul de aprovizionare, astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, cum ar fi sănătatea, siguranța și protecția utilizatorilor, și să garanteze o concurență loială pe piața Uniunii.

(15) Operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea echipamentelor sub presiune cu cerințele prezentei directive, în funcție de rolul lor respectiv în lanțul de aprovizionare, astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, cum ar fi sănătatea și siguranța persoanelor, protecția animalelor domestice și a proprietății și să garanteze o concurență loială pe piața Uniunii.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Pentru a facilita comunicarea între operatorii economici, autoritățile naționale de supraveghere a pieței și consumatori, statele membre ar trebui să încurajeze operatorii economici să indice o adresă de site internet, în plus față de adresa poștală.

(18) Pentru a facilita comunicarea între operatorii economici, autoritățile de supraveghere a pieței și consumatori, statele membre ar trebui să încurajeze operatorii economici să includă și o adresă de site internet, în afară de adresa poștală.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Este necesar să se asigure că echipamentele sub presiune din țările terțe care intră pe piața Uniunii respectă cerințele din prezenta directivă, în special că producătorii au aplicat procedurile de evaluare a conformității adecvate pentru echipamentele sub presiune respective. Prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții care să impună importatorilor obligația de a se asigura că echipamentele sub presiune pe care le introduc pe piață respectă cerințele din prezenta directivă și de a nu introduce pe piață echipamente sub presiune care nu îndeplinesc cerințele respective sau prezintă riscuri. De asemenea, ar trebui să se adopte dispoziții prin care să se impună importatorilor obligația de a se asigura că au fost aplicate procedurile de evaluare a conformității și că marcarea echipamentelor sub presiune și documentația elaborată de producători sunt disponibile pentru a fi inspectate de autoritățile naționale.

(19) Este necesar să se asigure că echipamentele sub presiune din țările terțe care intră pe piața Uniunii respectă cerințele din prezenta directivă, în special că producătorii au aplicat procedurile de evaluare a conformității adecvate pentru echipamentele sub presiune respective. Prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții care să impună importatorilor obligația de a se asigura că echipamentele sub presiune pe care le introduc pe piață respectă cerințele din prezenta directivă și de a nu introduce pe piață echipamente sub presiune care nu îndeplinesc cerințele respective sau prezintă riscuri. De asemenea, ar trebui să se adopte dispoziții prin care să se impună importatorilor obligația de a se asigura că au fost aplicate procedurile de evaluare a conformității și că marcarea echipamentelor sub presiune și documentația elaborată de producători sunt disponibile pentru a fi inspectate de autoritățile naționale competente.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Atunci când introduce echipamente sub presiune pe piață, fiecare importator ar trebui să indice pe echipamentele sub presiune numele său și adresa poștală la care poate fi contactat. Ar trebui să fie prevăzute excepții în cazurile în care dimensiunea sau natura echipamentelor sub presiune nu permite acest lucru. Printre acestea se numără cazurile în care importatorul ar trebui să deschidă ambalajul pentru a-și putea înscrie numele și adresa pe echipamente.

(21) Atunci când introduce echipamente sub presiune pe piață, fiecare importator ar trebui să indice pe echipamentele sub presiune numele său, denumirea sa comercială înregistrată sau marca sa înregistrată și adresa poștală la care poate fi contactat. Ar trebui să fie prevăzute excepții în cazurile în care dimensiunea sau natura echipamentelor sub presiune nu permite acest lucru. Printre acestea se numără cazurile în care importatorul ar trebui să deschidă ambalajul pentru a-și putea înscrie numele și adresa pe echipamente.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Atunci când păstrează informațiile necesare în temeiul prezentei directive pentru identificarea operatorilor economici, operatorilor economici nu ar trebui să li se solicite să actualizeze astfel de informații în ceea ce privește alți operatori economici, fie care le-au furnizat un echipament sub presiune, fie cărora le-au furnizat un echipament sub presiune.

(25) Atunci când păstrează informațiile necesare în temeiul prezentei directive pentru identificarea altor operatori economici, operatorilor economici nu ar trebui să li se solicite să actualizeze astfel de informații în ceea ce privește alți operatori economici, fie care le-au furnizat echipamente sub presiune, fie cărora le-au furnizat echipamente sub presiune.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Având în vedere natura riscurilor implicate de utilizarea echipamentelor sub presiune și pentru a permite operatorilor economici să demonstreze că echipamentele sub presiune puse la dispoziție pe piață respectă cerințele esențiale de siguranță și autorităților competente să se asigure de acest lucru, este necesar să se prevadă proceduri de evaluare a conformității. Ar trebui ca aceste proceduri să fie proiectate având în vedere nivelul de pericol inerent generat de echipamentele sub presiune. În consecință, fiecare categorie de echipamente sub presiune ar trebui însoțită de o procedură adecvată sau de alegerea între mai multe proceduri prezentând o rigoare echivalentă. Decizia nr. 768/2008/CE stabilește module pentru procedurile de evaluare a conformității, care includ proceduri de la cea mai puțin strictă până la cea mai strictă, proporțional cu nivelul de risc implicat și cu nivelul de siguranță impus. Cu scopul de a asigura coerența intersectorială și de a evita variantele ad-hoc, se recomandă ca procedurile de evaluare a conformității să fie alese dintre aceste module. Detaliile adăugate procedurilor respective se justifică prin natura verificării cerută pentru echipamentele sub presiune.

(29) Având în vedere natura riscurilor implicate de utilizarea echipamentelor sub presiune și pentru a permite operatorilor economici să demonstreze că echipamentele sub presiune puse la dispoziție pe piață îndeplinesc cerințele esențiale de siguranță și autorităților competente să se asigure de acest lucru, este necesar să se prevadă proceduri de evaluare a conformității. Ar trebui ca aceste proceduri să fie proiectate având în vedere nivelul de pericol inerent generat de echipamentele sub presiune. În consecință, fiecare categorie de echipamente sub presiune ar trebui însoțită de o procedură adecvată sau de alegerea între mai multe proceduri prezentând o rigoare echivalentă. Decizia nr. 768/2008/CE stabilește module pentru procedurile de evaluare a conformității, care includ proceduri de la cea mai puțin strictă până la cea mai strictă, proporțional cu nivelul de risc implicat și cu nivelul de siguranță impus. Cu scopul de a asigura coerența intersectorială și de a evita variantele ad-hoc, se recomandă ca procedurile de evaluare a conformității să fie alese dintre aceste module. Detaliile adăugate procedurilor respective se justifică prin natura verificării cerută pentru echipamentele sub presiune.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Pentru a asigura accesul eficient la informații în scopul supravegherii pieței, informațiile solicitate pentru identificarea tuturor actelor aplicabile ale Uniunii ar trebui să fie disponibile într-o declarație UE de conformitate unică.

(33) Pentru a asigura accesul efectiv la informații în scopul supravegherii pieței, informațiile necesare pentru identificarea tuturor actelor aplicabile ale Uniunii ar trebui să fie disponibile într-o declarație UE de conformitate unică. Pentru a reduce sarcina administrativă pentru operatorii economici, declarația UE de conformitate unică poate fi un dosar care să cuprindă declarațiile de conformitate individuale pertinente.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a) Este necesară o verificare privind conformitatea cu cerințele esențiale de siguranță pertinente pentru a asigura o protecție eficientă a consumatorilor, altor utilizatori și părților terțe.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 54

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(54) Este necesar să se prevadă dispoziții tranzitorii care să permită punerea la dispoziție pe piață și darea în folosință a echipamentelor sub presiune care sunt conforme cu Directiva 97/23/CE.

(54) Este necesar să se prevadă dispoziții tranzitorii rezonabile care să permită punerea la dispoziție pe piață și darea în folosință a echipamentelor sub presiune care au fost deja introduse pe piață în conformitate cu Directiva 97/23/CE, fără a fi nevoie ca acestea să respecte și alte cerințe în materie de produse, înainte de data de aplicare a măsurilor naționale de transpunere a prezentei directive. Distribuitorii ar trebui astfel să poată furniza echipamente sub presiune care au fost introduse pe piață, adică stocurile care se află deja în lanțul de distribuție, înainte de data aplicării măsurilor naționale de transpunere a prezentei directive.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(55) Statele membre ar trebui să stabilească regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și să asigure punerea lor în aplicare. Sancțiunile respective trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

(55) Statele membre ar trebui să stabilească regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și să se asigure că aceste norme sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57) Obligația de a transpune prezenta directivă în dreptul intern ar trebui să se limiteze la dispozițiile care reprezintă o modificare de fond în raport cu Directiva 97/23/CE. Obligația de a transpune dispozițiile neschimbate rezultă din Directiva 97/23/CE.

(57) Obligația de a transpune prezenta directivă în dreptul intern ar trebui să se limiteze la dispozițiile care reprezintă o modificare de fond în raport cu directiva anterioară. Obligația de a transpune dispozițiile neschimbate rezultă din directiva anterioară.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În înțelesul prezentei directive se aplică următoarele definiții :

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

24. „acreditare” înseamnă acreditarea, astfel cum a fost definită la articolul 2 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

24. „acreditare” înseamnă acreditare astfel cum este definită la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

25. „organism național de acreditare” înseamnă un organism național de acreditare astfel cum a fost definit la articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

25. „organism național de acreditare” înseamnă un organism național de acreditare astfel cum a fost definit la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

28. „rechemare” înseamnă orice măsură cu scopul de a returna un echipament sub presiune care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului;

28. „rechemare” înseamnă orice măsură cu scopul de a returna un echipament sub presiune care a fost pus deja la dispoziția consumatorilor sau a altor utilizatori;

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului statelor membre de a stabili cerințele pe care le consideră necesare pentru a asigura protecția persoanelor și, în special, a lucrătorilor care utilizează echipamentele sub presiune respective, cu condiția ca aceasta să nu implice modificări ale acestor echipamente față de prezenta directivă.

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului statelor membre de a stabili cerințele pe care le consideră necesare pentru a asigura protecția persoanelor și, în special, a lucrătorilor care utilizează echipamentele sau ansamblurile sub presiune respective, cu condiția ca aceasta să nu implice modificări ale acestor echipamente sau ansambluri față de prezenta directivă.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre pot cere, în măsura în care acest lucru este necesar pentru o utilizare corectă și sigură a echipamentelor sub presiune , ca informațiile care figurează la punctele 3.3 și 3.4 din anexa I să fie furnizate în limba (limbile) oficială (oficiale) ale Uniunii care poate (pot) fi determinată (determinate) de către statul membru în care sunt puse la dispoziția utilizatorului aceste echipamente.

(2) Statele membre pot cere, în măsura în care acest lucru este necesar pentru o utilizare corectă și sigură a echipamentelor sub presiune, ca informațiile care figurează la punctele 3.3 și 3.4 din anexa I să fie furnizate într-o limbă ușor de înțeles de consumatori, alți utilizatori și de autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru echipamentele sub presiune menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2), producătorii întocmesc documentația tehnică menționată în anexa II și efectuează procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 14, sau dispun efectuarea acestei proceduri.

(2) Pentru echipamentele sub presiune menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2), producătorii întocmesc documentația tehnică menționată în anexa II și dispun efectuarea procedurii pertinente de evaluare a conformității menționată la articolul 14.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile echipamentelor sub presiune și modificările standardelor armonizate sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui echipament sub presiune, se iau în considerare în mod corespunzător.

(4) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta directivă. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile echipamentelor sub presiune și modificările standardelor armonizate sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui echipament sub presiune, se iau în considerare în mod corespunzător.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Producătorii se asigură de faptul că echipamentele lor sub presiune poartă tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura echipamentului nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul.

(5) Producătorii se asigură de faptul că echipamentele sub presiune pe care le-au introdus pe piață poartă tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura echipamentului nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Producătorii indică numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată, adresa poștală și, în cazul în care aceasta este disponibilă, adresa site-ului internet la care pot fi contactați pe echipamentul sub presiune sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător.

(6) Producătorii indică pe echipamentele sub presiune numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt furnizate într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori, alți utilizatori și pentru autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligațiile stabilite la articolul 6 alineatul (1) și întocmirea documentației tehnice nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

Obligațiile stabilite la articolul 6 alineatul (1) și obligația de întocmire a documentației tehnice menționate la articolul 6 alineatul (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamente sub presiune menționate la articolul 4 alineatul (1) și (2), distribuitorii verifică dacă echipamentul sub presiune poartă marcajul CE, dacă acesta este însoțit de documentația necesară și de instrucțiuni și informații de siguranță în conformitate cu punctele 3.3 și 3.4 din anexa I, într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori din statul membru în care echipamentul sub presiune urmează a fi pus la dispoziție pe piață și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6) și la articolul 8 alineatul (3).

(2) Înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamente sub presiune menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2), distribuitorii verifică dacă echipamentul sub presiune poartă marcajul CE, dacă acesta este însoțit de documentația necesară și de instrucțiuni și informații de siguranță în conformitate cu punctele 3.3 și 3.4 din anexa I, într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori din statul membru în care echipamentul sub presiune urmează a fi pus la dispoziție pe piață și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6) și, respectiv, la articolul 8 alineatul (3).

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamente sub presiune menționate la articolul 4 alineatul (3), distribuitorii verifică dacă echipamentul sub presiune este însoțit de instrucțiuni de utilizare adecvate, într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori din statul membru în care echipamentul sub presiune urmează a fi pus la dispoziție pe piață și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6) și la articolul 8 alineatul (3).

Înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamente sub presiune menționate la articolul 4 alineatul (3), distribuitorii verifică dacă echipamentul sub presiune este însoțit de instrucțiuni de utilizare adecvate, într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori din statul membru în care echipamentul sub presiune urmează a fi pus la dispoziție pe piață și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6) și, respectiv, la articolul 8 alineatul (3).

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentul sub presiune pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prezenta directivă se asigură că sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul echipament în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care echipamentul sub presiune prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care echipamentul sub presiune face obiectul mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație UE de conformitate, se redactează o singură declarație UE de conformitate în legătură cu toate aceste acte ale Uniunii. Declarația respectivă menționează actele în cauză, inclusiv referințele de publicare.

(3) În cazul în care echipamentul sub presiune face obiectul mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație UE de conformitate, se redactează o singură declarație UE de conformitate în legătură cu toate aceste acte ale Uniunii. Declarația respectivă conține identificarea actelor în cauză ale Uniunii, inclusiv referințele de publicare ale acestora.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației naționale și are personalitate juridică.

(2) Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației naționale a unui stat membru și are personalitate juridică.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organismul de evaluare a conformității dispune de mijloacele necesare pentru a îndeplini sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității în mod corespunzător și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Personalul responsabil de îndeplinirea activităților de evaluare a conformității posedă următoarele:

(7) Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității posedă următoarele:

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului de conducere și a personalului de evaluare al acestora trebuie să fie garantată.

(8) Se garantează imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Remunerația personalului de conducere și a personalului de evaluare al organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.

Remunerația personalului de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Organismele de evaluare a conformității participă sau se asigură că personalul lor de evaluare este informat în legătură cu activitățile de standardizare relevante și cu activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în baza legislației de armonizare relevante a Uniunii și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.

(11) Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 26 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezumția de conformitate

Prezumția de conformitate a organismelor de evaluare a conformității

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cererea este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a echipamentelor sub presiune pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, în cazul în care există, eliberat de un organism național de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformității satisface cerințele prevăzute la articolul 24 sau 25.

(2) Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a echipamentelor sub presiune pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, în cazul în care există, eliberat de un organism național de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformității satisface cerințele prevăzute la articolul 24 sau 25.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentei directive, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate și activitățile pentru care au fost notificate.

(2) Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentei directive, inclusiv numerele de identificare care le-au fost atribuite și activitățile pentru care acestea au fost notificate.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia se asigură că această listă este actualizată.

Comisia asigură actualizarea listei.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statul membru notificator prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului în cauză.

(2) Statul membru notificator prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului de evaluare a conformității în cauză.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care un organism de evaluare a conformității constată că cerințele esențiale de siguranță prevăzute în anexa I sau în standardele armonizate corespunzătoare nu au fost îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat de conformitate.

(3) În cazul în care un organism de evaluare a conformității constată că cerințele esențiale de siguranță prevăzute în anexa I sau în standardele armonizate ori alte specificații tehnice corespunzătoare nu au fost îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat de conformitate.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare și condițiile notificării;

(b) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării;

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 40 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Modificarea anexelor

Delegarea de competențe

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 40 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este autorizată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 41 în ceea ce privește reclasificarea echipamentelor sub presiune atunci când ia în considerare una dintre următoarele situații:

Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice în ceea ce privește tehnologia echipamentelor sub presiune, Comisia este autorizată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 41, reclasificând echipamentele sub presiune astfel încât:

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 40 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) un echipament sub presiune sau o familie de echipamente sub presiune care intră sub incidența articolului 4 alineatul (3) ar trebui să facă obiectul cerințelor articolului 4 alineatul (1);

(a) un echipament sub presiune sau o familie de echipamente sub presiune care intră sub incidența articolului 4 alineatul (3) să facă obiectul cerințelor articolului 4 alineatul (1);

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 40 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) un ansamblu sau o familie de ansambluri care intră sub incidența articolului 4 alineatul (3) ar trebui să facă obiectul cerințelor articolului 4 alineatul (2);

(b) un ansamblu sau o familie de ansambluri care intră sub incidența articolului 4 alineatul (3) să facă obiectul cerințelor articolului 4 alineatul (2); sau

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 40 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) un echipament sub presiune sau o familie de echipamente sub presiune ar trebui să fie clasificate prin derogare de la dispozițiile din anexa II într-o altă categorie.

(c) un echipament sub presiune sau o familie de echipamente sub presiune să fie clasificate prin derogare de la dispozițiile din anexa II într-o altă categorie.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre adoptă și publică cel târziu până la 1 martie 2015 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor 2 alineatele (15)-(31), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19 alineatele (3)-(5), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43 și ale Anexelor III și IV . Statele membre comunică de îndată Comisiei textul măsurilor respective .

(1) Statele membre adoptă și publică, până la 1 martie 2015, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 2 alineatele (15)-(31), articolelor 6-12, 17 și 18, articolului 19 alineatele (3), (4) și (5), articolelor 20-38, 42 și 43 și Anexelor III și IV. Statele membre comunică de îndată textul măsurilor respective Comisiei.

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Anexa IV – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE (Nr. XXXX)1

 

_________________

 

Atribuirea unui număr declarației de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Anexa IV – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Nr. … (număr unic de identificare a echipamentului sub presiune):

eliminat

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
  • [2]  JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Prezentul raport modifică propunerea Comisiei Europene de reformare a Directivei 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune.

Comisia Europeană a prezentat această propunere de reformare în iunie 2013, în contextul implementării Noului cadru legislativ (NCL) adoptat în 2008 sub denumirea de „pachetul bunuri” care cuprinde instrumentele complementare, Decizia 768/2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului și a Regulamentului 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

Directiva existentă 97/23/CE stabilește o serie de cerințe esențiale în materie de siguranță pe care trebuie să le îndeplinească echipamentele și ansamblurile sub presiune pentru a fi puse la dispoziție pe piața UE.

NCL a fost adoptat pentru a îndrepta neajunsurile actualei legislații a Uniunii în materie de armonizare, în vederea finalizării pieței unice, în condițiile unei concurențe loiale și a unor produse sigure. Incoerențele în ceea ce privește punerea în aplicare și respectarea actualei legislații a Uniunii în materie de armonizare în statele membre, alături de complexitatea reglementărilor, au dus atât operatorii economici, cât și autoritățile, în situația de a avea dificultăți din ce în ce mai mari în a interpreta și a aplica corect legislația, ceea ce a condus la instalarea unor condiții de piață inegale și, de asemenea, la introducerea pe piață a unor produse care nu prezintă siguranță. „Pachetul bunuri” creează cadrul global pentru raționalizarea legislației în materie de produse, pentru a o face mai uniformă și mai ușor de înțeles atât pentru operatorii economici, cât și pentru autoritățile de supraveghere a pieței.

Dispozițiile deciziei NCL nu sunt însă direct aplicabile. Pentru a garanta faptul că toate sectoarele economice care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii beneficiază de îmbunătățirile aduse de NCL, dispozițiile deciziei NCL trebuie integrate în legislația existentă privind produsele.

Prezenta directivă nu a fost inclusă în pachetul de aliniere prezentat în noiembrie 2011 deoarece, spre deosebire de celelalte nouă directive, această reformare conține, de asemenea, o aliniere cu un alt act legislativ al UE, și anume Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (Regulamentul CLP) al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.

Modificările aduse prevederilor prezentei directive privesc definițiile, obligațiile operatorilor economici [și anume declarația de conformitate (DdC)], prezumția de conformitate conferită de standardele armonizate, marcajul CE, organismele de evaluare a conformității, supravegherea pieței, procedura clauzei de salvgardare, clasificarea echipamentului sub presiune, comitologia și actele delegate.

Scopul propunerii a fost limitat la o simplă aliniere la dispozițiile orizontale din Decizia nr. 768/2008/CE și din Regulamentul CLP, precum și la noua terminologie din Tratatul de la Lisabona, inclusiv la noile norme privind comitologia.

Procedura

Alinierea la decizia NCL și la Regulamentul CLP necesită o serie de modificări de fond ale dispozițiilor prezentei directivei. Tehnica reformării a fost aleasă în conformitate cu Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001.

În conformitate cu articolul 87 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru afaceri juridice va examina propunerea, pe baza rapoartelor grupului de lucru consultativ (serviciile juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei) și va decide dacă aceasta implică și alte modificări de fond decât cele identificate ca atare în propunere sau cele identificate de grupul de lucru consultativ.

Poziția raportoarei

Raportoarea consideră că această aliniere reprezintă o continuare a pachetului de aliniere și, prin urmare, un nou pas în direcția finalizării pieței unice a UE.

NCL introduce un cadru de reglementare simplificat pentru produse și permite o punere în aplicare mai coerentă a normelor tehnice, ceea ce va contribui la îmbunătățirea funcționării pieței unice, asigurând un tratament egal pentru produsele neconforme și pentru operatorii economici, precum și evaluarea în condiții de egalitate a organismelor notificate, în întreaga piață a UE.

Raportoarea consideră că alinierea la NCL va determina o creștere a gradului de încredere, atât în rândul producătorilor, cât și în rândul consumatorilor, prin clarificarea obligațiilor ce le revin operatorilor economici și le va furniza autorităților din statele membre instrumente mai eficace de efectuare a controalelor de supraveghere a pieței, toate acestea conducând la o reducere a numărului de produse neconforme și care nu prezintă siguranță de pe piață.

Raportoarea salută, de asemenea, alinierea cu Regulamentul CLP, care pune în aplicare în cadrul Uniunii Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice (GHS), care a fost adoptat la nivel internațional în cadrul structurii Organizației Națiunilor Unite.

Raportoarea sprijină intenția generală a Comisiei Europene de a efectua o simplă aliniere și, prin urmare, în amendamentele sale la propunerea Comisiei, s-a limitat la modificări care să reflecte acordul obținut între Consiliu și Parlamentul European cu privire la celelalte nouă directive care au fost omise în propunere. Aceste modificări vizează:

· continuarea alinierii directivei la NCL și securitatea juridică: conform acordului din cadrul pachetului de aliniere, raportoarea consideră că este important să se reintroducă o serie de modificări directivei propuse pentru a asigura o mai mare consecvență cu termenii folosiți în Decizia 768/2008/CE și pentru a elimina eventualele discrepanțe din text care ar putea altfel crea incertitudine juridică. De asemenea, este important să se aducă clarificări cu privire la situația juridică a produselor care au fost introduse pe piață în mod legal, în conformitate cu actuala directivă, înainte de aplicarea noii directive, dar care se află încă în stoc. Ar trebui subliniată natura neretroactivă a legislației UE și ar trebui să se clarifice faptul că aceste produse pot fi încă puse la dispoziție pe piață după data aplicării noii directive.

· reducerea birocrației: raportoarea sprijină simplificarea și modernizarea procedurilor prevăzute în cadrul NCL, însă dorește să sublinieze, în același timp, necesitatea de a da dovadă de flexibilitate cu privire la anumite obligații create de noul cadru, astfel cum s-a recunoscut în acordul final referitor la pachetul de aliniere. Prin urmare, s-a reintrodus excepția la regula privind „DdC unică”. Ea vizează soluționarea cazurilor în care furnizarea unui document unic creează probleme specifice din cauza complexității sau a întinderii acestuia. În acest caz ar trebui să fie posibil ca toate DdC relevante să fie furnizate separat. În plus, atribuirea unui număr declarației de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.

· clarificarea cadrului juridic aplicabil vânzării la distanță și protejarea marcajului CE: raportoarea a reintrodus un amendament pentru a se a sigura că directiva se aplică tuturor tipurilor de vânzări, inclusiv vânzării la distanță. În sfârșit, raportoarea subliniază necesitatea ca statele membre să ia măsuri adecvate împotriva utilizării necorespunzătoare a marcajului CE.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

Număr de ref.: D(2013)65093

Malcolm Harbour

Președintele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

ASP 13 E 130

Bruxelles

Ref.:               Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (reformare)

                      (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru afaceri juridice, pe care am onoarea să o prezidez, a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 87 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

Alineatul (3) al articolului respectiv are următorul conținut:

„ În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă în fond cu privire la acest lucru.ˮ

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 156 și 157, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, în cazul în care, în conformitate cu punctul 8 din Acordul interinstituțional, comisia competentă intenționează să depună amendamente referitoare la părțile codificate ale propunerii, aceasta notifică imediat intenția sa Consiliului și Comisiei, iar aceasta din urmă informează comisia, înainte de votul în temeiul articolului 54, cu privire la poziția sa privind aceste amendamente și dacă intenționează sau nu să retragă propunerea de reformare.”

Ca urmare a avizului Serviciului Juridic, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile grupului de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare, și în concordanță cu recomandările autorului avizului, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În plus, Comisia pentru afaceri juridice a considerat totuși, în conformitate cu articolul 86 alineatul (2) și cu articolul 86 alineatul (3), că adaptările tehnice sugerate în avizul grupului de lucru menționat mai sus au fost necesare pentru a asigura conformitatea propunerii cu regulile de reformare.

În concluzie, după discutarea subiectului în cadrul reuniunii sale din 16 decembrie 2013, Comisia pentru afaceri juridice, în unanimitate[1], recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să înceapă examinarea propunerii de mai sus în conformitate cu articolul 87.

Cu deosebită considerație,

Klaus-Heiner LEHNE

Anexă: avizul grupului de lucru consultativ.

  • [1]  Au fost prezenți următorii membri: Françoise Castex (vicepreședintă), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (președinte), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vicepreședinte), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka.

ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles,

AVIZ

                                      ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                              CONSILIULUI

                                                              COMISIEI

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (reformare)

COM(2013)0471 din 28.6.2013 – 2013/0221(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 1 octombrie 2013 în vederea examinării propunerii menționate anterior, prezentată de Comisie.

În cursul examinării propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de reformare a Directivei 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune[1], grupul de lucru consultativ, de comun acord, a stabilit după cum urmează:

1) Pentru a fi redactată în deplină conformitate cu cerințele relevante prevăzute de Acordul interinstituțional, expunerea de motive ar fi trebuit să specifice dispozițiile din documentul anterior care rămân neschimbate în cadrul propunerii, după cum se prevede la punctul 6 litera (a) punctul (iii) din respectivul acord.

2) În proiectul de text reformat, următoarele modificări propuse ar fi trebuit identificate prin utilizarea fondului de culoare gri, folosit, în general, pentru evidențierea modificărilor de fond:

- la considerentul 31, înlocuirea formulării „pot cere” cu „ar trebui să fie posibil”;

- la punctul 4.2 litera (c) din anexa I, adăugarea cuvintelor „verificarea specifică a” și „materialului”;

- la anexa III(1), adăugarea punctului 4.1.

3) la articolul 1 alineatul (2) litera (f), trimiterea la „articolul 9” ar trebui adaptată astfel încât trimiterea să fie la „articolul 13”.

4) la articolul 14 alineatul (7), cele două ocurențe ale expresiei „alineatele (1) și (2)” ar trebui adaptate astfel încât trimiterea să fie la „alineatele (1)-(6)”.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere sau în prezentul aviz. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

Cu toate acestea, în ceea ce privește textul propus la articolul 40 din proiectul de reformare a actului, s-a discutat dacă acele texte ar fi trebuit să fie identificate în întregime prin utilizarea fondului de culoare gri, folosit în general pentru a evidenția modificările de fond.

Pe de o parte, serviciile juridice ale Parlamentului European și ale Comisiei au considerat că modul de prezentare folosit în textul respectiv pentru a identifica înlocuirea formulei actuale a articolului 7 alineatul (1) din Directiva 97/23/CE cu o nouă formulă, preluată din formulele standard convenite între cele trei instituții, este suficient pentru a ilustra modificarea de fond propusă în cadrul dispoziției respective.

Pe de altă parte, Serviciul juridic al Consiliului a considerat că modificările legate de procedură nu pot fi separate de aspectele de fond la care face referire procedura în cauză și că, prin urmare, ansamblul textelor dispozițiilor în cauză ar fi trebuit să fie identificate prin utilizarea fondului de culoare gri.

Cu toate acestea, cele trei servicii juridice au fost de acord cu opinia potrivit căreia, în interpretarea textului propus de Comisie pentru dispoziția nouă respectivă, ar trebui să se considere că Comisia intenționase să propună doar înlocuirea referirii la procedura de consultare, inclusă în prezent în articolul 7 alineatul (1) din Directiva 97/23/CE, cu delegarea către Comisie a competenței de adoptare a actelor, în conformitate cu articolul 290 din TFUE.

De asemenea, cele trei servicii juridice au convenit că, în cadrul exercițiului de reformare, legislatorul ar trebui să evalueze, în conformitate cu tratatele, dacă propunerea de aliniere a dispoziției existente privind procedura comitetelor la noul sistem al actelor delegate poate fi considerată acceptabilă sau dacă trebuie elaborată o soluție diferită, precum conferirea de competențe de executare Comisiei sau Consiliului, în conformitate cu articolul 291 din TFUE și cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011, sau niciuna dintre aceste soluții, astfel lăsând măsurile relevante în sarcina procedurii legislative.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult                            Jurisconsult                            Director general

  • [1]  Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziție versiunile în limbile engleză, franceză și germană ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.

PROCEDURĂ

Titlu

Armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (Reformare)

Referințe

COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD)

Data prezentării la PE

28.6.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

IMCO

4.7.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

ITRE

4.7.2013

JURI

4.7.2013

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

8.7.2013

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Zuzana Roithová

9.7.2013

 

 

 

Examinare în comisie

14.10.2013

 

 

 

Data adoptării

17.12.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pablo Arias Echeverría, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

Data depunerii

7.1.2014