Postopek : 2013/0221(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0008/2014

Predložena besedila :

A7-0008/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/04/2014 - 17.12
CRE 15/04/2014 - 17.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0390

POROČILO     ***I
PDF 241kWORD 463k
7.1.2014
PE 519.690v03-00 A7-0008/2014

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z dajanjem tlačne opreme na trg (prenovitev)

(COM(2013)0471 – C7‑0203/2013 – 2013/0221(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalka: Zuzana Roithová

(Prenovitev – Člen 87 Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z dajanjem tlačne opreme na trg (prenovitev)

(COM(2013)0471 – C7‑0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0471),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0203/2013),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. oktobra 2013(1),

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(2),

–       ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 16. decembra 2013, naslovljenega na Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov v skladu s členom 87(3) Poslovnika,

–       ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0008/2014),

A.     ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Sklep št. 768/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS15 določa skupni okvir za splošna načela in referenčne določbe za uporabo v zakonodaji, ki bo harmoniziral pogoje za trženje proizvodov z namenom zagotoviti skladno podlago za revizije ali prenovitev navedene zakonodaje. Zato bi bilo treba Direktivo 97/23/ES prilagoditi navedenemu sklepu.

(3) Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS15 določa skupna načela in referenčne določbe za uporabo v sektorski zakonodaji z namenom zagotavljanja skladne podlage za revizijo ali prenovitev navedene zakonodaje. Zato bi bilo treba Direktivo 97/23/ES prilagoditi navedenemu sklepu.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Direktiva zajema tlačno opremo, ki je v trenutku, ko je dana na trg, na trgu Unije nova; to pomeni, da je tlačna oprema nova in jo je izdelal proizvajalec s sedežem v Uniji ali da je bila nova ali rabljena uvožena iz tretje države.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) To direktivo bi bilo treba uporabljati za vse vrste dobave, vključno s prodajo na daljavo.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Gospodarski subjekti bi morali biti v zvezi s svojimi vlogami v dobavni verigi odgovorni za skladnost tlačne opreme z zahtevami iz te direktive, da zagotovijo visoko raven zaščite javnega interesa, na primer zdravja in varnosti ter zaščite uporabnikov, in da se zagotovi poštena konkurenca na trgu Unije.

(15) Gospodarski subjekti bi morali biti v zvezi s svojimi vlogami v dobavni verigi odgovorni za skladnost tlačne opreme z zahtevami iz te direktive, da se zagotovi visoka raven zaščite javnih interesov, kot sta zdravje in varnost ljudi, zaščita domačih živali in premoženja, ter poštena konkurenca na trgu Unije.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Da se olajša komunikacija med gospodarskimi subjekti, nacionalnimi organi za nadzor trga in potrošniki, bi države članice morale gospodarske subjekte spodbujati, naj poleg poštnega naslova navedejo še naslov svoje spletne strani.

(18) Da se olajša komunikacija med gospodarskimi subjekti, organi za nadzor trga in potrošniki bi morale države članice gospodarske subjekte spodbujati, naj poleg poštnega naslova navedejo še naslov svoje spletne strani.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Treba je zagotoviti, da je tlačna oprema iz tretjih držav, ki vstopa na trg Unije, skladna z zahtevami iz te direktive, in zlasti, da so proizvajalci za zadevno tlačno opremo opravili ustrezne postopke za oceno skladnosti. Za uvoznike bi bilo zato treba določiti, da morajo zagotoviti, da je tlačna oprema, ki jo dajo na trg, skladna z zahtevami iz te direktive, in da na trg ne dajejo tlačne opreme, ki z navedenimi zahtevami ni skladna ali predstavlja tveganje. Prav tako bi bilo za uvoznike treba določiti, da morajo zagotoviti, da so bili opravljeni postopki za oceno skladnosti ter da so oznake tlačne opreme in dokumentacija, ki so jo pripravili proizvajalci, nacionalnim organom na voljo za pregled.

(19) Treba je zagotoviti, da je tlačna oprema iz tretjih držav, ki vstopa na trg Unije, skladna z zahtevami iz te direktive, in zlasti, da so proizvajalci za zadevno tlačno opremo opravili ustrezne postopke za oceno skladnosti. Za uvoznike bi bilo zato treba določiti, da morajo zagotoviti, da je tlačna oprema, ki jo dajo na trg, skladna z zahtevami iz te direktive, in da na trg ne dajejo tlačne opreme, ki z navedenimi zahtevami ni skladna ali predstavlja tveganje. Prav tako bi bilo za uvoznike treba določiti, da morajo zagotoviti, da so bili opravljeni postopki za oceno skladnosti ter da so oznake tlačne opreme in dokumentacija, ki so jo pripravili proizvajalci, pristojnim nacionalnim organom na voljo za pregled.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Pri dajanju tlačne opreme na trg mora vsak uvoznik na tlačni opremi navesti svoje ime in poštni naslov, na katerem je dosegljiv. Izjeme od tega pravila so dovoljene v primerih, ko velikost ali narava tlačne opreme tega ne dovoljujeta. Sem spadajo tudi primeri, ko bi uvoznik za to, da bi na opremi navedel svoje ime in naslov, moral odpreti embalažo tlačne opreme.

(21) Pri dajanju tlačne opreme na trg mora vsak uvoznik na tlačni opremi navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem je dosegljiv. Izjeme od tega pravila so dovoljene v primerih, ko velikost ali narava tlačne opreme tega ne dovoljujeta. Sem spadajo tudi primeri, ko bi uvoznik za to, da bi na opremi navedel svoje ime in naslov, moral odpreti embalažo tlačne opreme.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Od gospodarskih subjektov se ne bi smelo zahtevati, da pri shranjevanju informacij, zahtevanih v skladu s to direktivo za identifikacijo gospodarskih subjektov, posodabljajo tovrstne informacije v zvezi z drugimi gospodarskimi subjekti, s katerimi so si medsebojno dobavljali tlačno opremo.

(25) Od gospodarskih subjektov ne bi smeli zahtevati, da pri hranjenju informacij, ki so v skladu s to direktivo potrebne za identifikacijo drugih gospodarskih subjektov, posodabljajo tovrstne informacije o gospodarskih subjektih, od katerih ali ki so jim dobavljali tlačno opremo.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Z vidika vrste tveganj, ki jih zajema uporaba tlačne opreme, in da se gospodarskim subjektom omogoči dokazovanje, pristojnim organom pa zagotavljanje, da je tlačna oprema, do katere je omogočen dostop na trgu, skladna z bistvenimi varnostnimi zahtevami, je treba zagotoviti postopke za oceno skladnosti . Ti postopki bi morali biti načrtovani z vidika stopnje nevarnosti, ki jo predstavlja tlačna oprema. Torej bi moral biti za vsak razred tlačne opreme na razpolago ustrezen postopek ali izbira med različnimi postopki, ki so po zahtevnosti enakovredni. Sklep št. 768/2008/ES določa modele za postopke za oceno skladnosti, ki vsebujejo od najmanj do najbolj stroge postopke, sorazmerno z zadevno ravnjo tveganja in zahtevano ravnjo varnosti. Da se zagotovi medsektorska skladnost in preprečijo ad hoc variante, je postopke za oceno skladnosti treba izbrati iz teh modelov. Podrobnosti, dodane navedenim postopkom, so upravičene z vrsto overitve, ki se zahteva za tlačno opremo.

(29) Z vidika vrste tveganj, ki jih zajema uporaba tlačne opreme, in da se gospodarskim subjektom omogoči dokazovanje, pristojnim organom pa zagotavljanje, da tlačna oprema, do katere je omogočen dostop na trgu, izpolnjuje bistvene varnostne zahteve, je treba zagotoviti postopke za oceno skladnosti. Ti postopki bi morali biti načrtovani z vidika stopnje nevarnosti, ki jo predstavlja tlačna oprema. Torej bi moral biti za vsak razred tlačne opreme na razpolago ustrezen postopek ali izbira med različnimi postopki, ki so po zahtevnosti enakovredni. Sklep št. 768/2008/ES določa modele za postopke za oceno skladnosti, ki vsebujejo od najmanj do najbolj stroge postopke, sorazmerno z zadevno ravnjo tveganja in zahtevano ravnjo varnosti. Da se zagotovi medsektorska skladnost in preprečijo ad hoc variante, je postopke za oceno skladnosti treba izbrati iz teh modelov. Podrobnosti, dodane navedenim postopkom, so upravičene z vrsto overitve, ki se zahteva za tlačno opremo.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Da se zagotovi učinkovit dostop do informacij za namene nadzora trga, bi morale biti informacije, ki se zahtevajo za opredelitev vseh aktov Unije, ki se uporabljajo, na voljo venotni izjavi EU o skladnosti.

(33) Da se zagotovi učinkovit dostop do informacij za namene nadzora trga, bi morale biti informacije, ki se zahtevajo za opredelitev vseh aktov Unije, ki se uporabljajo, na voljo v enotni izjavi EU o skladnosti. Da bi zmanjšali upravno breme za gospodarske subjekte, je lahko ta enotna izjava EU o skladnosti sestavljena iz dokumentacije ustreznih posameznih izjav o skladnosti.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a) Pregledati je treba skladnost z ustreznimi bistvenimi varnostnimi zahtevami, da bi zagotovili učinkovito zaščito za potrošnike, druge uporabnike in tretje osebe.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(54) Treba je zagotoviti prehodne ureditve, ki bodo omogočile dostopnost na trgu in obratovanje tlačne opreme, ki je skladna z Direktivo 97/23/ES.

(54) Treba je zagotoviti razumne prehodne ureditve, ki bodo omogočile, da bo pred datumom uporabe nacionalnih ukrepov za prenos te direktive tlačna oprema, ki je že bila dana na trg v skladu z Direktivo 97/23/ES, dostopna na trgu in dana v obratovanje, ne da bi morala izpolnjevati dodatne zahteve za proizvode. Distributerji bi zato morali pred datumom začetka uporabe nacionalnih ukrepov za prenos te direktive imeti možnost dobavljati tlačno opremo, ki je bila dana na trg, to je zalogo, ki je že v distribucijski verigi.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(55) Države članice bi morale določiti pravila o kaznih, ki se bodo uporabljale za kršitve določb nacionalne zakonodaje, sprejete v skladu s to direktivo, in zagotoviti, da se te kazni izvajajo. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(55) Države članice bi morale določiti pravila o kaznih, ki se bodo uporabljale za kršitve nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in zagotoviti, da se ta pravila izvajajo. Predvidene kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(57) Obveznost prenosa te direktive v nacionalno pravo bi morala biti omejena na tiste določbe, ki pomenijo vsebinsko spremembo v primerjavi z Direktivo 97/23/ES. Obveznost prenosa določb, ki so nespremenjene, izhaja iz Direktive 97/23/ES.

(57) Obveznost prenosa te direktive v nacionalno pravo bi morala biti omejena na tiste določbe, ki pomenijo vsebinsko spremembo v primerjavi s predhodno direktivo. Obveznost prenosa nespremenjenih določb izhaja iz predhodne direktive.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve :

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 2 a – odstavek 1 – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) „akreditacija“ pomeni akreditacijo, kot je opredeljena v členu 2(10) Uredbe (ES) št. 765/2008;

(24) „akreditacija“ pomeni akreditacijo, kot je opredeljena v točki 10 člena 2 Uredbe (ES) št. 765/2008;

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 2 a – odstavek 1 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) „nacionalni akreditacijski organ“ pomeni nacionalni akreditacijski organ, kot je opredeljen v členu 2(11) Uredbe (ES) št. 765/2008;

(25) „nacionalni akreditacijski organ“ pomeni nacionalni akreditacijski organ, kot je opredeljen v točki 11 člena 2 Uredbe (ES) št. 765/2008;

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 2 a – odstavek 1 – točka 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28) „odpoklic“ pomeni kateri koli ukrep, katerega namen je doseči vrnitev tlačne opreme, ki je že bila dostopna uporabniku;

(28) „odpoklic“ pomeni kateri koli ukrep, katerega namen je doseči vrnitev tlačne opreme, ki je že bila dostopna potrošnikom ali drugim uporabnikom;

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ta direktiva ne vpliva na upravičenost držav članic, da določijo take zahteve, ki se jim zdijo potrebne za zagotovitev, da so ljudje, zlasti delavci, med uporabo zadevne tlačne opreme zavarovani, če to ne pomeni spremembe take opreme na način, ki ni določen v tej direktivi.

2. Ta direktiva ne vpliva na upravičenost držav članic, da določijo take zahteve, ki se jim zdijo potrebne za zagotovitev, da so ljudje, zlasti delavci, med uporabo zadevne tlačne opreme ali sklopov zavarovani, če to ne pomeni spremembe take opreme ali sklopov na način, ki ni določen v tej direktivi.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice lahko zahtevajo, če je to potrebno za varno in pravilno uporabo tlačne opreme , da se zagotovijo podatki, navedeni v , točkah 3.3 in 3.4 Priloge I, v uradnem jeziku (uradnih jezikih) Unije , ki jih lahko določijo države članice, v katerih oprema doseže uporabnika.

2. Države članice lahko zahtevajo, če je to potrebno za varno in pravilno uporabo tlačne opreme, da se zagotovijo podatki, navedeni v točkah 3.3 in 3.4 Priloge I, v jeziku, ki ga potrošniki, drugi uporabniki in organi za nadzor trga dobro razumejo.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Proizvajalci za tlačno opremo iz člena 4(1) in (2) pripravijo tehnično dokumentacijo iz Priloge II ter izvedejo postopek ocene skladnosti iz člena 14 ali določijo njegovo izvedbo.

2. Proizvajalci za tlačno opremo iz člena 4(1) in (2) pripravijo tehnično dokumentacijo iz Priloge II ter dajo izvesti ustrezni postopek ocene skladnosti iz člena 14.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Proizvajalci zagotovijo, da se izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti serijske proizvodnje. Ustrezno se upoštevajo spremembe pri zasnovi tlačne opreme ali njenih lastnostih ter spremembe harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, v skladu s katerimi je dana izjava o skladnosti tlačne opreme.

4. Proizvajalci zagotovijo, da se izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti serijske proizvodnje s to direktivo. Ustrezno se upoštevajo spremembe pri zasnovi tlačne opreme ali njenih lastnostih ter spremembe harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, v skladu s katerimi je dana izjava o skladnosti tlačne opreme.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Proizvajalci zagotovijo, da je na njihovi tlačni opremi označena vrsta, serija ali serijska številka ali kateri koli drugi identifikacijski element; v primeru, da velikost ali narava opreme tega ne dopušča, zagotovijo, da so podatki navedeni na embalaži ali v spremnem dokumentu.

5. Proizvajalci zagotovijo, da je na tlačni opremi, ki so jo dali na trg, označena vrsta, serija ali serijska številka ali kateri koli drugi identifikacijski element; v primeru, da velikost ali narava opreme tega ne dopušča, zagotovijo, da so podatki navedeni na embalaži ali v spremnem dokumentu.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Proizvajalci navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko, poštni naslov in, če je ta na voljo, naslov spletne strani, na katerem so dosegljivi, na tlačni opremi, ali, če to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali v spremnem dokumentu. V naslovu mora biti naveden center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv.

6. Proizvajalci na tlačni opremi navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi, ali, če to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali v spremnem dokumentu. V naslovu se navede center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki se navedejo v jeziku, ki ga potrošniki, drugi uporabniki in organi za nadzor trga dobro razumejo.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznosti iz člena 6(1) in priprava tehnične dokumentacije niso del nalog pooblaščenega zastopnika.

Obveznosti iz člena 6(1) in obveznost priprave tehnične dokumentacije iz člena 6(2) niso del nalog pooblaščenega zastopnika.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Preden distributerji omogočijo dostop do tlačne opreme iz člena 4(1) in (2) na trgu, preverijo, ali ima tlačna oprema oznako CE, ali je opremljena z zahtevanimi dokumenti ter navodili in varnostnimi informacijami v skladu s točkama 3.3 in 3.4 Priloge I v jeziku, ki ga brez težav razumejo potrošniki in drugi uporabniki v državi članici, kjer bo omogočena dostopnost tlačne opreme na trgu, ter ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 6(5) in (6) ter člena 8(3).

2. Preden distributerji omogočijo dostop do tlačne opreme iz člena 4(1) in (2) na trgu, preverijo, ali ima tlačna oprema oznako CE, ali je opremljena z zahtevanimi dokumenti ter navodili in varnostnimi informacijami v skladu s točkama 3.3 in 3.4 Priloge I v jeziku, ki ga brez težav razumejo potrošniki in drugi uporabniki v državi članici, kjer bo omogočena dostopnost tlačne opreme na trgu, ter ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 6(5), člena (6) oziroma člena 8(3).

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preden distributerji tlačno opremo iz člena 4(3) dajo na trg, preverijo, ali ima tlačna oprema oznako CE in ali je opremljena z ustreznimi navodili za uporabo v jeziku, ki ga brez težav razumejo potrošniki in drugi uporabniki v državi članici, kjer bo omogočena dostopnost te tlačne opreme na trgu, ter ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 6(5) in (6) ter člena 8(3).

Preden distributerji tlačno opremo iz člena 4(3) dajo na trg, preverijo, ali ima tlačna oprema oznako CE in ali je opremljena z ustreznimi navodili za uporabo v jeziku, ki ga brez težav razumejo potrošniki in drugi uporabniki v državi članici, kjer bo omogočena dostopnost te tlačne opreme na trgu, ter ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 6(5), člena (6) oziroma člena 8(3).

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da tlačna oprema, katere dostopnost na trgu so omogočili, ni v skladu s to direktivo, zagotovijo sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da zagotovijo skladnost navedene opreme, ali pa jo po potrebi umaknejo ali odpokličejo. Če tlačna oprema predstavlja tveganje, prav tako takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri je njihova oprema dostopna na trgu, in jim predložijo informacije, zlasti o neizpolnjevanju in sprejetih korektivnih ukrepih.

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar se za tlačno opremo uporablja več kot en akt Unije, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, se sestavi enotna izjava EU o skladnosti v zvezi z vsemi takimi akti Unije. Navedena izjava vsebuje opredelitev zadevnih aktov, vključno s sklicevanji na objave.

3. Kadar se za tlačno opremo uporablja več kot en akt Unije, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, se sestavi enotna izjava EU o skladnosti v zvezi z vsemi takimi akti Unije. Navedena izjava vsebuje opredelitev zadevnih aktov Unije, vključno z njihovim sklicevanjem na objave.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Države članice nadalje razvijajo obstoječe mehanizme, da zagotovijo pravilno izvajanje predpisov, ki urejajo oznako CE, in v primeru njene nepravilne uporabe ustrezno ukrepajo.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Organ za oceno skladnosti se ustanovi v skladu z nacionalnim pravom in je pravna oseba.

2. Organ za oceno skladnosti se ustanovi v skladu z nacionalnim pravom države članice in je pravna oseba.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ima potrebna sredstva za ustrezno izvajanje tehničnih in upravnih nalog, povezanih z dejavnostmi ocenjevanja skladnosti, ter dostop do vse potrebne opreme ali prostorov.

Organ za ugotavljanje skladnosti ima potrebna sredstva za ustrezno izvajanje tehničnih in upravnih nalog, povezanih z dejavnostmi ocenjevanja skladnosti, ter dostop do vse potrebne opreme ali prostorov.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Osebje, pristojno za izvajanje dejavnosti ocene skladnosti:

7. Osebje, pristojno za izvajanje nalog ocene skladnosti:

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Zagotovljena mora biti nepristranskost organa za oceno skladnosti, njegovega najvišjega vodstva in osebja za ocenjevanje.

8. Zagotovljena je nepristranskost organa za oceno skladnosti, njegovega najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ocene skladnosti.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prejemki najvišjega vodstva in osebja organa za oceno skladnosti niso odvisni od števila opravljenih ocenjevanj skladnosti ali rezultatov navedenih ocenjevanj skladnosti.

Prejemki najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ocene skladnosti organa za oceno skladnosti, ni odvisno od števila izvedenih ocen ali rezultatov navedenih ocen.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11. Organi za oceno skladnosti sodelujejo pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih skupine za usklajevanje priglašenega organa, ustanovljene po ustrezni usklajevalni zakonodaji Unije, ali zagotavljajo, da je njihovo osebje za ocenjevanje obveščeno o teh dejavnostih, ter kot splošne smernice uporabljajo upravne odločbe in dokumente, ki izhajajo iz rezultatov dela te skupine.

11. Organi za oceno skladnosti sodelujejo pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih skupine za usklajevanje priglašenega organa, ustanovljene v skladu z ustrezno harmonizacijsko zakonodajo Unije, ali zagotovijo, da je njihovo osebje, odgovorno za izvajanje nalog ocene skladnosti, obveščeno o teh dejavnostih ter kot splošne smernice uporabljajo upravne odločbe in dokumente, ki izhajajo iz rezultatov dela te skupine.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 26 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Domneva skladnosti

Domneva o skladnosti organov za ugotavljanje skladnosti

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Navedenemu zahtevku je priložen opis dejavnosti ocenjevanja skladnosti, modul ali moduli za oceno skladnosti, proizvod ali proizvodi, za katere navedeni organ trdi, da je pristojen, ter potrdilo o akreditaciji, če obstaja, ki ga izda nacionalni akreditacijski organ, ki potrjuje, da organ za oceno skladnosti izpolnjuje zahteve iz člena 24 ali 25.

2. Zahtevku za priglasitev je priložen opis dejavnosti ocenjevanja skladnosti, modul ali moduli za oceno skladnosti, proizvod ali proizvodi, za katere navedeni organ trdi, da je pristojen, ter potrdilo o akreditaciji, če obstaja, ki ga izda nacionalni akreditacijski organ, ki potrjuje, da organ za oceno skladnosti izpolnjuje zahteve iz člena 24 ali 25.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija javno objavi seznam organov, priglašenih v skladu s to direktivo, vključno z identifikacijskimi številkami, ki so jim bile dodeljene, in dejavnostmi, za katere so bili priglašeni.

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija zagotovi redno posodabljanje navedenega seznama.

Komisija zagotovi redno posodabljanje seznama.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Država članica, ki priglašuje, Komisiji na zahtevo predloži vse informacije z zvezi z osnovo za priglasitev ali ohranjanjem pristojnosti zadevnega organa.

2. Država članica, ki priglašuje, Komisiji na zahtevo predloži vse informacije z zvezi z osnovo za priglasitev ali ohranjanjem pristojnosti zadevnega organa za oceno skladnosti.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 34 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar organ za oceno skladnosti ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje bistvenih varnostnih zahtev iz Priloge I ali ustreznih harmoniziranih standardov, od navedenega proizvajalca zahteva, da sprejme ustrezne korektivne ukrepe, in ne izda certifikata o skladnosti.

3. Kadar organ za oceno skladnosti ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje bistvenih varnostnih zahtev iz Priloge I ali ustreznih harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, od njega zahteva, da sprejme ustrezne korektivne ukrepe, in ne izda potrdila o skladnosti.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) vseh okoliščinah, ki vplivajo na področje uporabe priglasitve in pogoje zanjo;

(b) vseh okoliščinah, ki vplivajo na področje uporabe priglasitve ali pogoje zanjo;

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 40 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Spremembe prilog

Delegirana pooblastila

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 40 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija je v skladu s členom 41 pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov glede prerazvrstitve tlačne opreme na podlagi enega od naslednjih dejstev:

Da bi se upošteval tehnični napredek v tehnologiji tlačne opreme, je Komisija v skladu s členom 41 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov,s katerimi se tlačna oprema prerazvrsti, da bi:

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 40 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) da bi morale za neki kos ali skupino tlačne opreme, navedene v členu 4(3), veljati zahteve iz člena 4(1);

(a) za neki kos ali skupino tlačne opreme, navedene v členu 4(3), veljale zahteve iz člena 4(1);

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 40 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) da bi morale za sklop ali skupino sklopov, navedenih v členu 4(3), veljati zahteve iz člena 4(2);

(b) za sklop ali skupino sklopov, navedenih v členu 4(3), veljale zahteve iz člena 4(2) ali

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 40 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) da bi moral biti neki kos ali skupina tlačne opreme, z odstopanjem od zahtev iz Priloge II, razvrščena v drug razred.

(c) bi bil neki kos ali skupina tlačne opreme, z odstopanjem od zahtev iz Priloge II, razvrščen v drug razred.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje do 1. marca 2015 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členi 2(15) do (31), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19(3) do (5), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 in 43 ter Prilogama III in IV . Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih ukrepov.

1. Države članice do 1. marca 2015 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 2(15) do (31), členi 6 do 12, 17 in 18, členom 19(3), (4) in (5), členi 20 do 38, 42 in 43 ter Prilogama III in IV. Besedilo teh ukrepov takoj sporočijo Komisiji.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Priloga IV - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

EU IZJAVA O SKLADNOSTI

IZJAVA EU O SKLADNOSTI (št. XXXX)1

 

_________________

 

1 Dodelitev številke izjave o skladnosti je za proizvajalca neobvezna.

 

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Priloga IV – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Št. … (enotna identifikacijska številka tlačne opreme):

črtano

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Poročilo vsebuje spremembe predloga Evropske komisije za prenovitev Direktive 97/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s tlačno opremo.

Komisija je prenovitev predstavila junija 2013 pri uveljavljanju novega zakonodajnega okvira, sprejetega leta 2008 kot „paket za proizvode“, ki zajema dopolnjujoča se instrumenta, Sklep št. 768/2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS ter Uredbo št. 765/2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93.

Veljavna Direktiva št. 97/23/ES določa bistvene varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati tlačna oprema in sklopi, da bi bili dostopni na trgu EU.

Novi zakonodajni okvir je bil sprejet, da bi odpravili pomanjkljivosti v obstoječi harmonizacijski zakonodaji Unije ter s pošteno konkurenco in varnimi izdelki dopolnili enotni trg. Ker države članice nedosledno izvajajo in izvršujejo obstoječo harmonizacijo Unije in ker je ureditev kompleksna, postaja za gospodarske subjekte in organe vse težje pravilno razlagati in uporabljati zakonodajo, kar vodi v neenake tržne pogoje, na trg pa prihajajo tudi proizvodi, ki niso varni. „Paket za proizvode“ je splošni okvir za učinkovitejšo zakonodajo za proizvode, da bi bila bolj enotna in razumljiva za gospodarske subjekte in organe za nadzor trga.

Vendar določb sklepa o novem zakonodajnem okviru ni mogoče neposredno uporabljati. Da bi zagotovili, da bodo vsi gospodarski subjekti, za katere se uporablja harmonizacijska zakonodaja Unije, imeli koristi od izboljšav novega zakonodajnega okvira, je treba določbe Sklepa o novem zakonodajnem okviru prenesti v veljavno zakonodajo o proizvodih.

Ta direktiva je bila ločena od usklajevalnega svežnja, predstavljenega novembra 2011, saj ta prenovitev za razliko od drugih devetih direktiv vsebuje tudi uskladitev s še enim zakonodajnim aktom EU, namreč Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi.

Spremembe določb te direktive se nanašajo na opredelitve, obveznosti gospodarskih subjektov (tj. izjava o skladnosti), domnevo o skladnosti, ki jo zagotavljajo harmonizirani standardi, oznake CE, organe za ugotavljanje skladnosti, tržni nadzor, postopek zaščitnih klavzul, razvrstitev tlačne opreme, komitologijo in delegirane akte.

Namen predloga je bil omejen zgolj na uskladitev s horizontalnimi določbami v Sklepu št. 768/2008/ES in uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi ter novim izrazoslovjem v Lizbonski pogodbi, vključno z novimi pravili o komitologiji.

Postopek

Usklajevanje Sklepa o novem zakonodajnem okviru z Uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi zahteva številne znatne spremembe določb te direktive. Metoda prenovitve je bila izbrana v skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001.

Odbor, ki je odgovoren za pravne zadeve, bo v skladu s členom 87 Poslovnika Evropskega parlamenta pregledal predlog na podlagi poročil posvetovalne skupine (pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije) in odločil, ali vsebuje bistvene spremembe, razen tistih, ki so bile kot take opredeljene v predlogu ali jih je opredelila posvetovalna skupina.

Stališče poročevalke

Poročevalka meni, da je uskladitev nadaljevanje usklajevalnega svežnja in nov korak k dopolnitvi enotnega trga EU.

Novi zakonodajni okvir uvaja poenostavljeno regulativno okolje za proizvode in omogoča doslednejše izvajanje tehničnih standardov, s čimer se bo izboljšalo delovanje enotnega trga, saj bo zagotovljena enaka obravnava neskladnih proizvodov in gospodarskih subjektov ter enaka ocena priglašenih organov na celotnem trgu EU.

Poročevalka je mnenja, da se bo z uskladitvijo z novim zakonodajnim okvirom povečalo zaupanje proizvajalcev in potrošnikov, saj bodo jasnejše obveznosti gospodarskih subjektov, organi v državah članicah pa bodo imeli na voljo učinkovitejša orodja za izvajanje tržnega nadzora, kar bo na trgu zmanjšalo število proizvodov, ki niso skladni ali varni.

Poročevalka pozdravlja tudi uskladitev z Uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi v Uniji, ki uvaja globalno usklajen sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij, sprejet na mednarodni ravni v okviru Združenih narodov.

Podpira splošni namen Evropske komisije, da se zgolj uskladi, in je zato svoje predloge sprememb predloga Komisije omejila na spremembe, ki odražajo dogovor med Svetom in Parlamentom glede devetih drugih direktiv in so bile v predlogu izpuščene. Te spremembe vključujejo:

· Nadaljnjo uskladitev direktive z novim zakonodajnim okvirom in pravno varnost: Kot je bilo sklenjeno pri usklajevalnem svežnju poročevalka meni, da je pomembno vključiti v predlagano direktivo vrsto sprememb, da se doseže večja skladnost s pogoji iz Sklepa št. 768/2008/ES in preprečijo morebitne nedoslednosti v besedilu, ki bi lahko sicer vodile v pravno negotovost. Pomembno je tudi vključiti pojasnilo v zvezi s pravnim položajem proizvode, ki so bili zakonito dani na trg v skladu z veljavno direktivo, preden začne veljati nova direktiva, ki pa so še na zalogi. Poudariti bi bilo treba, da se zakonodaja EU ne uporablja za nazaj, in pojasniti, da so ti proizvodi še vedno lahko dostopni na trgu po začetku uporabe nove direktive.

· Zmanjšanje birokracije: Poročevalka podpira poenostavitev in posodobitev postopkov iz novega zakonodajnega okvira, vendar želi hkrati poudariti, da je potrebna prožnost pri nekaterih obveznostih, nastalih z novim okvirom, kot priznava dokončni dogovor o usklajevalnem svežnju Zato je bilo ponovno vključeno izvzetje od pravila o eni sami izjavi o skladnosti. Njegov namen je rešiti primere, ko zaradi predložitve enega samega dokumenta prihaja do posebnih težav zaradi njegove kompleksnosti ali obsega. V takih primerih bi morala obstajati možnost, da se ustrezne izjave o skladnosti predložijo ločeno. Poleg tega bi morala biti dodelitev številke izjavi o skladnosti za proizvajalca neobvezna.

· Pojasnitev pravnega okvira, ki velja za prodajo na daljavo in zaščito oznake CE: Poročevalka je ponovno vložila predlog spremembe, s katerim želi zagotoviti, da bo direktiva veljala za vse vrste prodaje, tudi prodajo na daljavo. Nazadnje je poročevalka poudarila, da morajo države članice ustrezno ukrepati zoper nepravilno uporabo oznake CE.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

Sklic: D(2013)65093

Malcolm Harbour

Predsednik Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

ASP 13 E 130

Bruselj

Zadeva:          Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z dajanjem tlačne opreme na trg (prenovitev)

                      (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

Spoštovani predsednik,

Odbor za pravne zadeve, ki mu imam čast predsedovati, je preučil navedeni predlog v skladu s členom 87 o prenovitvi, ki je bil vključen v poslovnik Evropskega parlamenta.

Odstavek 3 tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 156 in 157, v pristojnem odboru dopustni predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar, če namerava pristojni odbor predložiti tudi predloge sprememb za kodificirane dele predloga v skladu s točko 8 Medinstitucionalnega sporazuma, o tem nemudoma obvesti Svet in Komisijo, slednja pa še pred glasovanjem v skladu s členom 54 odbor obvesti o svojem stališču glede predlogov sprememb in o tem, ali namerava umakniti predlog za prenovitev.“

Odbor za pravne zadeve na podlagi mnenja pravne službe, katere predstavniki so se udeležili sestankov posvetovalne delovne skupine za preučitev prenovljenega predloga, in v skladu s priporočili poročevalke meni, da zadevni predlog ne vključuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Poleg tega Odbor za pravne zadeve v skladu s členoma 86(2) in 86(3) meni, da so tehnične prilagoditve, predlagane v mnenju navedene delovne skupine, potrebne za zagotovitev, da bo predlog v skladu s pravili prenovitve.

Odbor za pravne zadeve je po razpravi na svoji seji 16. decembra 2013 soglasno(1) sklenil priporočiti, naj Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor začne preučevanje zgoraj navedenega predloga v skladu s členom 87.

Lep pozdrav,

Klaus-Heiner LEHNE

Priloga: Mnenje posvetovalne delovne skupine

(1)

Prisotni so bili naslednji poslanci: Françoise Castex (Podpredsednica), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (Predsednik), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (Podpredsednica), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju,

MNENJE

                                      V VEDNOST EVROPSKEMU PARLAMENTU

                                                              SVETU

                                                              KOMISIJI

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z dajanjem tlačne opreme na trg (prenovitev)

COM(2013)047, 28.6.2013 – 2013/0221 (COD)

Posvetovalna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, se je ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov in zlasti točke 9 sestala 1. oktobra 2013, da bi preučila omenjeni predlog Komisije.

Na tem srečanju(1) je preučila predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Direktive 97/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. maja 1997 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s tlačno opremo ter soglasno prišla do naslednjih sklepov.

1) Da bi bil obrazložitveni memorandum v celoti pripravljen v skladu z ustreznimi zahtevami iz medinstitucionalnega sporazuma, bi morale biti v tem dokumentu navedene določbe predhodnega akta, ki v predlogu ostajajo nespremenjene, kot določa točka 6(a)(iii) sporazuma.

2) V osnutku predloga prenovitve bi morale biti naslednje predlagane spremembe osenčene s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:

– v uvodni izjavi 31 nadomestitev besed „lahko zahtevajo“ z besedami „bi moralo biti omogočeno“;

– v točki 4.2(c) Priloge I dodane besede „posebno oceno“ in „materialov“;

– v prilogi III(1) dodana točka 4.1.

3) V členu 1(2)(c)(ii) bi bilo treba sklicevanje na „člen 9“ spremeniti v sklicevanje na „člen 13“.

4) V členu 14(7) bi bilo treba besedilo „odstavkov 1 in 2“ in „odstavkih 1 in 2“ spremeniti v „odstavkov 1 do 6“ in „odstavkih 1 do 6“.

Posvetovalna delovna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem predlogu ali v tem mnenju. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi vsebinskimi spremembami je sklenila tudi, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

Vendar je pri predlaganem besedilu za člen 40(11) predlagane prenovitve akta potekala razprava o tem, ali bi moralo biti besedilo v celoti označeno s sivo osenčeno pisavo, ki se navadno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb.

Na eni strani sta pravni službi Evropskega parlamenta in Komisije menili, da zapis, ki je uporabljen za označitev nadomestitve besedila iz člena 7(1) Direktive 97/23/ES z novim besedilom, vzetim iz standardnih besedil, o katerih so vse tri institucije dosegle soglasje, dovolj dobro opisuje vsebinsko spremembo, ki je predlagana za sedanjo določbo.

Pravna služba Sveta pa je na drugi strani menila, da spremembe postopka ni mogoče ločiti od vsebinskih vprašanj, na katere se ta postopek nanaša, in da je treba celotno besedilo navedene določbe označiti s sivo osenčeno pisavo.

Kljub temu so se vse tri pravne službe strinjale, da je treba osnutek besedila, ki ga je pripravila Komisija, razumeti tako, da je Komisija nameravala predlagati le, naj se sklic na posvetovalni postopek iz člena 7(1) Direktive 97/23/ES nadomesti s prenosom pooblastil na Komisijo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU.

Vse tri pravne službe so se tudi strinjale, da mora zakonodajalec pri prenovitvi v skladu s Pogodbama oceniti, ali je mogoče predlagano uskladitev veljavne določbe o komitologiji z novim sistemom delegiranih aktov šteti za sprejemljivo ali pa je treba predvideti drugačno rešitev, kot je na primer prenos izvedbenih pooblastil na Komisijo ali Svet v skladu s členom 291 PDEU in Uredbo (EU) št. 182/2011, oziroma je nasprotno treba ustrezne ukrepe obravnavati v zakonodajnem postopku.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec                    pravni svetovalec                    generalni direktor

(1)

Posvetovalna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico predloga, svoje delo pa je opravila na osnovi angleške različice, saj je bila to osnovna verzija obravnavanega besedila.


POSTOPEK

Naslov

Harmonizacija zakonodaje držav članic v zvezi z dajanjem tlačne opreme na trg (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD)

Datum predložitve EP

28.6.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

4.7.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

4.7.2013

JURI

4.7.2013

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

8.7.2013

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Zuzana Roithová

9.7.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

14.10.2013

 

 

 

Datum sprejetja

17.12.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Arias Echeverría, Preslav Borisov (Preslav Borissov), Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Olle Schmidt, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

Datum predložitve

7.1.2014

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov