Betänkande - A7-0008/2014Betänkande
A7-0008/2014

BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar (omarbetning)
(COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD))
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Zuzana Roithová

7.1.2014


Förfarande : 2013/0221(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0008/2014
Ingivna texter :
A7-0008/2014
Debatter :
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: