ДОКЛАД относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност

7.1.2014 - (2013/2183(INI))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик по становище: Улрике Луначек


Процедура : 2013/2183(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0009/2014
Внесени текстове :
A7-0009/2014
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност (2013/2183(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид членове 8 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 21 от нея,

–   като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

–   като взе предвид Препоръка CM/Rec(2010)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите членки относно мерките за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация или половата идентичност, приета на 31 март 2010 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за ефективно прилагане на Хартата на основните права от Европейския съюз“ (COM(2010)0573),

–   като взе предвид доклада на Комисията за 2012 година относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС (COM(2013)0271) и придружаващите го работни документи на службите на Комисията,

–   като взе предвид предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426) и своята позиция от 2 април 2009 г. относно това предложение[1],

–   като взе предвид насоките за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от лесбийките, гейовете и бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица, приети от Съвета на Европейския съюз на неговото заседание от 24 юни 2013 г.,

–   като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права от ноември 2010 г. относно хомофобията, трансфобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност,

–   като взе предвид резултатите от проучването относно лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица в Европейския съюз, извършено от Агенцията за основните права и публикувано на 17 май 2013 г.;

–   като взе предвид становището на Агенцията за основните права от 1 октомври 2013 г. относно положението, свързано с равенството в Европейския съюз, десет години след първоначалното прилагане на директивите за равенството,

–   като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. относно борбата срещу хомофобията в Европа[2],

–   като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2012 г.относно положението на основните права в Европейския съюз (2010–2011 г.)[3],

–   като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно засилването на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза[4],

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0009/2014),

A. като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценности като зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, принципите на правовата държава и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства,

Б.  като има предвид, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Европейският съюз се стреми да се бори срещу дискриминацията, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

В.  като има предвид, че през юни 2013 г. Съветът на Европейския съюз прие стриктни насоки за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от лесбийките, гейовете и бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица извън Европейския съюз и че той следва да гарантира, че те се ползват с ефективна защита в рамките на ЕС;

Г.  като има предвид, че Европейският съюз вече координира своите действия чрез цялостни политики в областта на равенството и недискриминацията чрез „Рамковата стратегия за недискриминация и равни възможности за всички“, в областта на равенството между половете чрез „Стратегията за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г.“, в областта на уврежданията чрез „Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.“ и по отношение на равенството на ромите чрез „Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.“

Д. като има предвид, че в своята „Стратегия за ефективно прилагане на Хартата на основните права от Европейския съюз“ Комисията отчете необходимостта от разработване на конкретни политики относно определени специфични основни права въз основа на Договорите;

Е.  като има предвид, че в рамките на проучването относно лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица в ЕС от 2013 г. Агенцията на Европейския съюз за основните права констатира, че през годината, предхождаща годината, през която е извършено проучването, в рамките на целия ЕС едно на всеки две от анкетираните лица сред лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица е почувствало, че е обект на дискриминация или тормоз въз основа на своята сексуална ориентация, едно на всеки три лица е срещнало дискриминация при достъпа си до стоки или услуги, едно на всеки четири лица е било обект на физическо насилие и едно на всеки пет лица е било подложено на дискриминация в сферата на заетостта или професиите;

Ж. като има предвид, че Агенцията за основните права отправи препоръка към ЕС и държавите членки да разработят планове за действие, които насърчават зачитането на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица и защитата на техните основни права;

З.  като има предвид, че през май 2013 г. единадесет министри, отговарящи по въпросите на равенството[5], призоваха Комисията да изготви цялостна политика на ЕС по отношение на равенството на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица и че десет държави членки[6] вече са приели или обсъждат подобни политики на национално и регионално равнище;

И. като има предвид, че Европейският парламент е отправил десетократно искания за разработване на всеобхватен инструмент на Европейския съюз за равенство въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност;

Общи съображения

1.  строго осъжда всякаква дискриминация въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност и изразява дълбоко съжаление във връзка с това, че основните права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица все още не във всички случаи се зачитат пълноценно в Европейския съюз;

2.  счита, че в Европейския съюз понастоящем липсва цялостна политика за защита на основните права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица;

3.  отчита, че отговорността за защитата на основните права се носи съвместно от Европейската комисия и държавите членки; призовава Комисията да използва своите правомощия в пълна степен, включително като улесни обмена на добри практики между държавите членки; призовава държавите членки да изпълнят своите задължения съгласно правото на ЕС и съгласно препоръката на Съвета на Европа относно мерките за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност;

Съдържание на пътната карта

4.  призовава Европейската комисия, държавите членки и съответните агенции да работят съвместно за разработването на цялостна многогодишна политика за защита на основните права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица, т.е. пътна карта, стратегия или план за действие, в които фигурират темите и целите, изложени по-долу;

A. Хоризонтални действия за прилагане на пътната карта

i)         Комисията следва да полага усилия за гарантиране на съществуващите права в рамките на цялата си дейност и във всички области, в които има правомощия, като интегрира въпросите, свързани с основните права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица, във всички съответни дейности — например когато изготвя бъдещите политики и предложения или следи за прилагането на правото на ЕС;

ii)        Комисията следва да улеснява, координира и проследява обмена на добра практика между държавите членки чрез т.нар. отворен метод на координация;

iii)        съответните агенции на Европейския съюз, включително Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Европейският институт за равенство между половете (EIGE), Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofоund), Европейският полицейски колеж (CEPOL), Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст), Европейската съдебна мрежа (ЕСМ) и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), следва да интегрират в своята работа въпросите, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност, и да продължат да предоставят на Комисията и държавите членки подкрепени с доказателства съвети относно основните права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица;

iv)       Комисията и държавите членки следва да бъдат насърчавани редовно да събират подходящи и сравними данни относно положението на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица в ЕС, съвместно със съответните агенции и Евростат, като същевременно спазват изцяло правилата на ЕС за защита на данните;

v)        съвместно със съответните агенции Комисията и държавите членки следва да насърчават обучението и изграждането на капацитет в националните органи по въпросите на равенството, националните институции по правата на човека и други организации, чиято задача е да насърчават и защитават основните права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица;

vi)       съвместно със съответните агенции Комисията и държавите членки следва да се стремят да информират гражданите за правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица;

Б. Общи разпоредби в областта на недискриминацията

i)         държавите членки следва да консолидират съществуващата правна рамка на ЕС, като работят за приемането на предложената директива за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, включително чрез изясняване на обхвата и разходите, свързани с нейните разпоредби;

ii)        Комисията, държавите членки и съответните агенции следва да обърнат особено внимание на факта, че лесбийките са подлагани на множествена дискриминация и на насилие (както въз основа на своя пол, така и на своята сексуална ориентация), и съответно да разработят и приложат политики за недискриминация;

В. Недискриминация в сферата на заетостта

i)         Комисията следва да постави специален акцент върху сексуалната ориентация при проследяване на прилагането на Директива 2000/78/ЕО за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите и върху половата идентичност при проследяване на прилагането на Директива 2006/54/ЕО за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите,

ii)        съвместно със съответните агенции Комисията следва да изготви насоки, в които се уточнява, че транссексуалните и интерсексуалните лица са включени в термина „пол“ в Директива 2006/54/ЕО за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите,

iii)        органите по въпросите на равенството следва да бъдат насърчавани да информират лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица, както и синдикатите и организациите на работодателите, за правата на тези лица;

Г.  Недискриминация в сферата на образованието

i)         Комисията следва да насърчава равенството и недискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност в младежките и образователните си програми,

ii)        Комисията следва да улеснява обмена на добри практики между държавите членки в рамките на официалното образование, включително учебни материали, политики за борба с тормоза и дискриминацията, чрез отворения метод на координация,

iii)       Комисията следва да улеснява споделянето между държавите членки на добри практики във всички сектори, свързани с образованието и младежта в държавите членки, включително услугите за подобряване на благосъстоянието на младежите и социалната дейност, чрез отворения метод на координация;

Д. Недискриминация в сферата на здравеопазването

i)         Комисията следва да включи здравните проблеми на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица в рамките на съответните по-мащабни стратегически здравни политики, включително достъпа до здравни грижи, равнопоставеността в областта на здравеопазването и глобалната позиция на ЕС по въпроси, свързани със здравето,

ii)        Комисията следва да продължи съвместната си работа със Световната здравна организация, за да могат разстройствата на половата идентичност да бъдат премахнати от списъка на психическите и поведенческите разстройства и за да се гарантира, че при преговорите по единадесетото преразглеждане на Международната класификация на болестите (МКБ-11) те ще бъдат повторно класифицирани като непатологични;

iii)       Комисията следва да подкрепя държавите членки в обучението на здравни специалисти,

iv)       Комисията и държавите членки следва да проведат изследвания по здравни въпроси, специфични за лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица,

v)        държавите членки следва да включат лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица в националните здравни планове и политики, като гарантират, че обучението, здравните политики и здравните проучвания вземат предвид специфичните за лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица здравни въпроси,

vi)       държавите членки следва да включат или да преразгледат правните процедури за признаване на пола, така че те изцяло да зачитат правото на транссексуалните лица на достойнство и физическа неприкосновеност;

Е.  Недискриминация при достъпа до стоки и услуги

i)         Комисията следва да постави по-силен акцент върху достъпа до стоки и услуги на транссексуланите лица при проследяването на прилагането на Директива 2004/113/ЕО относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги;

Ж. Специфични действия по отношение на транссексуалните и интерсексуалните лица

i)         Комисията следва да гарантира, че половата идентичност е включена сред забранените основания за дискриминация във всички бъдещи законодателни актове по въпросите на равенството, включително във всички преработки на актове,

ii)        Комисията следва да интегрира специфичните въпроси, засягащи транссексуалните и интерсексуалните лица, в съответните политики на ЕС като отражение на подхода, приет по отношение на Стратегията за равенство между половете,

iii)       държавите членки следва да гарантират, че органите по въпросите на равенството са осведомени и обучени относно правата и специфичните въпроси, засягащи транссексуалните и интерсексуалните лица;

iv)       Комисията, държавите членки и съответните агенции следва да предприемат мерки във връзка с настоящата липса на познания, изследвания и съответно законодателство относно човешките права на интерсексуалните лица;

З.  Гражданство, семейства и свободно движение

i)         Комисията следва да изготви насоки, за да гарантира, че Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки и Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството се прилагат по начин, който гарантира спазването на всички законно признати форми на семейство съгласно националното законодателство на всяка държава членка,

ii)        Комисията следва приоритетно да представи предложения за взаимно признаване на последиците от всички документи за гражданско състояние в рамките на ЕС, включително регистрираните партньорства, браковете и правното признаване на смяната на пола, с цел да се намалят дискриминационните правни и административни пречки пред гражданите и техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение;

iii)       Комисията и държавите членки следва да проучат дали ограниченията за промяна на гражданското състояние и документите за самоличност на транссексуалните лица вредят на способността им да се възползват от правото си на свободно движение,

iv)       държавите членки, които са приели законодателство относно съжителството, регистрираните партньорства или брака при еднополови двойки, следва да признаят сходните разпоредби, приети от други държави членки;

И. Свобода на събранията и на изразяване на мнение

i)         държавите членки следва да гарантират, че е обезпечено правото на свобода на изразяване и на събрания, особено по отношение на т.нар. „шествия на гордостта“ (pride marches) и други подобни събития, като гарантират, че тези събития се провеждат законно и че е осигурена ефективна защита на участниците,

ii)        държавите членки следва да се въздържат от приемане на нови закони и да преразгледат съществуващите закони, които ограничават свободата на изразяване по отношение на сексуалната ориентация и половата идентичност,

iii)       Комисията и Съветът на Европейския съюз следва да вземат предвид факта, че държавите членки, които приемат закони за ограничаване на свободата на изразяване по отношение на сексуалната ориентация и половата идентичност, нарушават ценностите, въз основа на които е изграден Европейският съюз, и да предприемат съответните действия;

Й. Продиктувани от омраза изказвания и престъпления

i)         Комисията следва да наблюдава държавите членки и да им предоставя съдействие по специфични въпроси, свързани със сексуалната ориентация, половата идентичност и изразяването на половата принадлежност, при прилагането на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, по-специално когато престъплението е продиктувано от предразсъдъци или дискриминационно основание, които могат да бъдат свързани с личните характеристики на жертвите,

ii)        Комисията следва да предложи преработване на Рамковото решение на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, за да включи други форми на престъпления, продиктувани от предразсъдъци, и на подбуждане към омраза, включително въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност;

iii)       съвместно със съответните агенции Комисията следва да улесни обмена между държавите членки на добри практики, свързани с обучението и образованието на полицейските сили, следствените служби, съдиите и службите за подкрепа на жертвите,

iv)       Агенцията за основните права следва да оказва съдействие на държавите членки, с цел те да подобрят събирането на съпоставими данни за хомофобски и трансфобски престъпления от омраза,

v)        държавите членки следва да регистрират и да разследват престъпленията от омраза срещу лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица и да приемат наказателно законодателство, което забранява подбуждане към омраза въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност;

К. Убежище

i)         съвместно с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и съответните агенции и в рамките на обхвата на действащото законодателство и съдебната практика на ЕС Комисията следва да включи специфични въпроси, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност, в прилагането и мониторинга на законодателството в областта на убежището, включително Директива 2013/32/ЕС относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила и Директива 2011/95/ЕС относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила,

ii)        съвместно със съответните агенции Комисията и държавите членки следва да гарантират, че специалистите в областта на убежището, включително интервюиращите лица и устните преводачи, получават подходящо обучение, включително обучение, което вече се предлага, за да могат да разглеждат въпроси, свързани конкретно с лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица,

iii)       съвместно с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност Комисията и държавите членки следва да гарантират, че законовото и социалното положение на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица в държавите на произход е системно документирано и че тази информация е достъпна за лицата, които вземат решения в областта на убежището, като част от информацията относно държавата на произход;

Л. Разширяване на ЕС и външна дейност

i)         Комисията следва да продължи да извършва мониторинг по въпросите, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност в присъединяващите се страни,

ii)        Комисията, Европейската служба за външна дейност, специалният представител на ЕС за правата на човека и държавите членки следва системно да се позовават на Насоките на Съвета за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от лесбийките, гейовете и бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица и да се придържат към единна позиция в случаите на нарушаване на тези права,

iii)       Комисията и Европейската служба за външна дейност следва да предоставят информацията, получена от делегациите на ЕС, относно положението на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица в трети държави, на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и на държавите членки;

5.   подчертава, че тази цялостна политика трябва да съблюдава правомощията на Европейския съюз, на неговите агенции и на държавите членки;

o

o   o

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност, правителствата и парламентите на държавите членки, всички посочени по-горе агенции и Съвета на Европа.

  • [1]  ОВ C 241 E, 8.10.2009 г., стр. 68.
  • [2]  Приети текстове, P7_TA(2012)0222.
  • [3]  Приети текстове, P7_TA(2012)0500.
  • [4]  Приети текстове, P7_TA(2013)0090.
  • [5]  Австрия, Белгия, Дания, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Финландия, Франция, Хърватия, Швеция.
  • [6]  Белгия, Германия, Испания, Италия, Малта, Нидерландия, Обединено кралство, Португалия, Франция, Хърватия.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският съюз има задължението да се бори срещу дискриминацията при определянето и осъществяването на своите дейности (член 10 от Договора за функционирането на ЕС). Това задължение е въплътено в съществуващите цялостни политики за борба срещу дискриминацията въз основа на пола (чрез Стратегията за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г.), въз основа на уврежданията (чрез Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.) и по отношение на ромите (чрез Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.).

Европейският парламент заема становището, че е необходимо да има подобен всеобхватен инструмент за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност. От януари 2011 г. насам той отправи такъв призив десетократно в различни резолюции, обръщайки се към Европейската комисия с искане да изготви пътна карта срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност. Настоящият доклад обрисува в едри щрихи тази цялостна политика.

Има убедителни правни, политически и социални аргументи в подкрепа на изготвянето на такава пътна карта. От юридическа гледна точка Европейският съюз е задължен да се бори срещу дискриминацията при определянето и осъществяването на своите политики и дейности (член 10 от ДФЕС) и всяка форма на дискриминация е забранена (член 21 от Хартата на основните права). Това правно изискване вече е намерило израз в цялостни политики в областта на равенството между половете, уврежданията и интеграцията на ромите; сега то трябва да бъде въплътено в политика по отношение на дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност.

В политическо отношение вече е налице подкрепа от страна на Европейския парламент, както и сред държавите членки, единадесет от които отправиха официално призив през май 2013 г. за изготвянето на такава пътна карта. Европейската комисия отговори, че вече са предприети действия, за да се осигури равенство въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност, но тези действия не отговарят на стандартите в сравнение с цялостния подход по отношение на други групи лица. Освен това все повече държави членки приемат подобни планове на национално равнище (Белгия, Франция, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, като понастоящем в Латвия се водят разисквания на тази тема), като част от национални планове за равенство с по-широк обхват (Хърватия, Португалия) или на регионално равнище (Белгия, Германия, Испания).

И, накрая, социалните данни доказват, че такава пътна карта е необходима. Проучването относно лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица, публикувано през 2013 г. от Агенцията на Европейския съюз за основните права, показва, че 47 % от лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица са се почувствали обект на дискриминация или тормоз през предходната година, като лесбийките (55 %), младите хора (57 %) и по-бедните лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица (52 %) са най-вероятни жертви на дискриминация; 26 % са били нападнати или заплашени с насилие поради сексуалната си ориентация или половата си идентичност (35 % сред транссексуалните лица); само 10 % се чувстват достатъчно уверени, за да се обърнат към полицията в случай на дискриминация, и само 22 % съобщават на органите за понесено насилие или тормоз; 32 % са обект на дискриминация по отношение на жилищното настаняване, образованието, при достъпа до здравни грижи, стоки или услуги, а 20 % са обект на дискриминация в сферата на заетостта и професиите (29 % сред транссексуалните лица).

СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (6.12.2013)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност
(2013/2183(INI))

Докладчик по становище: Минодора Кливети

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че съгласно съдебната практика дискриминацията срещу транссексуалните лица е определена в рамките на законодателството в областта на равенството между половете, но че тези лица са възприемани като участници в социално движение и що се отнася до организациите на гражданското общество, те попадат по-скоро в обхвата на движението на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица, отколкото в обхвата на движението за равенство между половете;

Б.  като има предвид, че транссексуалните лица са изправени пред жестока дискриминация въз основа на пола във и извън пазара на труда, като в същото време в много държави членки организациите, ангажирани с равенството между половете или създадени да се борят срещу половата дискриминация или да разглеждат отделни жалби във връзка с полова дискриминация, не са достъпни или не разполагат с подходяща информация и умения, за да защитават интересите им или да разглеждат техните жалби, а организациите, които участват в съдебната верига, нямат необходимото оборудване или информация, за да разглеждат случаи на полова дискриминация срещу транссексуални лица;

1.  изразява загриженост, че правата и интересите на транссексуалните лица не са правилно защитавани нито от организациите на гражданското общество, нито от органите по въпросите на равенството, които се занимават с равенството между половете; призовава държавите членки да възложат конкретни задачи, свързани с борбата с дискриминацията срещу транссексуалните лица, на организации на гражданското общество и органи по въпросите на равенството, които получават публично финансиране, и да гарантират, че тези от тях, които участват в съдебната верига, разполагат с необходимото оборудване и информация, за да разглеждат жалби, свързани със случаи на полова дискриминация срещу транссексуални лица;

2.  призовава Комисията и комисиите на Парламента да интегрират въпросите, свързани с транссексуалните лица, в своята дейност в области като гражданските права, здравеопазването, образованието и заетостта;

3.  подчертава необходимостта от спазване и гарантиране на принципа на равенство между хората, независимо от техния пол, полова идентичност и проявление на пола, раса или сексуална ориентация;

4.  подчертава липсата на видимост на транссексуалните лица в европейското и националното законодателство, както и липсата на познания и проучвания в тази област; в този контекст и по-специално във връзка с половата идентичност призовава да се активизират усилията за ефективно прилагане на законодателството в областта на равенството;

5.  призовава държавите членки да гарантират, че лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица са защитени от продиктуваното от хомофобия насилие и изказвания, изразяващи омраза, и че партньорите от един и същи пол се ползват със същото уважение, достойнство и защита, които важат за останалата част от обществото; подчертава често срещаната сред обществото негативна представа за лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица и ролята на медиите за изкореняване на тези представи; подчертава необходимостта от организиране на кампании за повишаване на осведомеността на национално и европейско равнище по отношение на правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица;

6.  подчертава, че лесбийките често са подложени на многопластова дискриминация (в качеството си както на жени, така и на лесбийки) и че действията в подкрепа на равенството на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица трябва да вървят ръка за ръка с действия в подкрепа на равенството на жените и момичетата с цел постигане на равенство, недискриминация и живот без насилие за лесбийките;

7.  изтъква необходимостта от насърчаването на политики и практики, насочени към борбата срещу дискриминацията, основана на сексуалната ориентация или половата идентичност, и от насърчаването на политики за стимулиране на многообразието на работното място, заедно с инициативи, които поощряват пълното интегриране и зачитане на служителите, които са лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални или интерсексуални лица, в рамките на работната среда;

8.  подчертава, че на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица следва да се предоставят възможности за репродуктивен избор и услуги за оплождане в недискриминационна рамка;

9.  подчертава, че сексуалното образование трябва да включва недискриминационна информация и да изгражда положително отношение към лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица, с цел ефективно да се подкрепят и защитават правата на младите лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица;

10. изтъква необходимостта да се подчертае в рамките на образованието и обучението на специалисти в областта на социалните и здравните грижи, чрез разработване на специфични програми като част от съответната учебна програма, значението на зачитането на достойнството на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица, както и техните специфични потребности и избор, свързани със здравните грижи;

11. призовава държавите членки да предприемат подходящи мерки, за да гарантират ефективен достъп до подходящи услуги за промяна на пола, особено що се отнася до транссексуалните лица, включително психологически, ендокринологични и хирургически съвети в областта на здравните грижи за транссексуални лица, без тези лица да бъдат подлагани на неразумно големи изисквания;

12. осъжда насилствената стерилизация на транссексуални лица, която все още се извършва в някои държави членки, и призовава за незабавно прекратяване на това нарушение на правата на човека;

13. призовава държавите членки да предприемат действия за насърчаване на зачитането и интегрирането на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица в училищата и да стимулират обективните познания по въпросите, свързани със сексуалната ориентация, половата идентичност и проявлението на пола, в училищата и другите образователни средища; изразява загриженост, че младите лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица, както и лицата, които са възприемани като лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални, са изложени на все по-голям риск от тормоз; подчертава необходимостта от изграждане на безопасна среда за всички млади хора, независимо от техния пол, раса или сексуална ориентация;

14. подчертава значението на признаването на гражданските права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица без дискриминация въз основа на тяхната сексуална ориентация или полова идентичност; настоятелно призовава държавите членки, в съответствие с правилата на ЕС, да признаят всички форми на брак, партньорство и бащинство или майчинство, сключени на друго място от лицата, живеещи или работещи на тяхна територия, и призовава Комисията да предприеме мерки срещу държави членки, които не направят това;

15. приканва държавите членки да обмислят начините за адаптиране на тяхното семейно право към съвременните променящи се семейни модели и форми и да предвидят възможността децата да имат повече от двама родители (или законни настойници), тъй като това би разкрило нови възможности за по-широко признаване на семейните общности и семействата на лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица, както и за семействата с деца от предишни бракове;

16. призовава държавите членки да гарантират на самотните жени и лесбийките достъп до лечение за безплодие и асистирана репродукция;

17. подчертава необходимостта от зачитане на правото на свобода на изразяване на мнение на практика чрез гарантиране на възможността за получаване и предаване на информация по въпроси, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност, под каквато и да е форма на изразяване, включително в печата, в публикации, в изказвания в устен или писмен вид, в сферата на изкуството или в медиите; подчертава необходимостта от зачитане на свободата на мирни събрания и сдружения на всички лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица; следователно счита, че местните и регионалните органи следва да облекчават усилията на организациите на лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица да организират събития, като например шествия (pride parades), тъй като те могат да повишат обществената осведоменост относно проблемите на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица и да укрепят тяхната позиция;

18. подчертава значителния недостиг на данни и проучвания относно проблемите, пред които са изправени лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица, относно мащаба на тези проблеми и относно предприеманите мерки за тяхното преодоляване; посочва, че такава информация е от съществено значение за разработването на подходяща политика и приоритизиране на дейностите, и призовава ЕС и държавите членки да търсят начини за справяне с тези проблеми и да предприемат съответните действия;

19. насърчава държавите членки да гарантират събирането и анализирането на подходящи количествени данни под формата на редовни изследвания относно разпространението на насилието и преследването на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

11

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, Minodora Cliveti

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Леонардо Доменичи