ДОКЛАД относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент относно снемането и защитата на парламентарния имунитет

  20.12.2013 - (2013/2031(REG))

  Комисия по конституционни въпроси
  Докладчик: Анели Ятенмяки


  Процедура : 2013/2031(REG)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0012/2014
  Внесени текстове :
  A7-0012/2014
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент относно снемането и защитата на парламентарния имунитет

  (2013/2031(REG))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид писмото на председателя на комисията по правни въпроси от 9 ноември 2012 г.,

  –   като взе предвид членове 211 и 212 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A7-0012/2014),

  1.  реши да внесе в своя правилник следните изменения;

  2.  напомня, че настоящите изменения влизат в сила на първия ден от следващата месечна сесия;

  3.  възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

  Изменение  1

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 5 – параграф 1 а (нов)

  Текст в сила

  Изменение

   

  1a. Парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове.

  Изменение  2

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 6 – параграф 1

  Текст в сила

  Изменение

  1. При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът се стреми преди всичко към запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и към осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции.

  1. При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът работи за запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. Всяко искане за снемане на имунитет се оценява в съответствие с членове 7, 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и с принципите, посочени в настоящия член.

  Изменение  3

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 6 – параграф 2

  Текст в сила

  Изменение

  2. Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава членка, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

  заличава се

  Обосновка

  Текстът би било по-добре да се включи в член 7, който обхваща процедурни въпроси.

  Изменение  4

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 6 – параграф 3

  Текст в сила

  Изменение

  3. Всяко искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

  заличава се

  Обосновка

  Текстът би било по-добре да се включи в член 7, който обхваща процедурни въпроси.

  Изменение  5

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 6 – параграф 4

  Текст в сила

  Изменение

  4. В случай на задържане или ограничаване на свободата на придвижване на член на ЕП в предполагаемо нарушение на неговите привилегии и имунитети, председателят на Парламента, като неотложна мярка, след консултации с председателя и докладчика на компетентната комисия, предприема действия за защита на привилегиите и имунитетите на засегнатия член на ЕП. Председателят уведомява компетентната комисия за предприетите от него действия и информира Парламента.

  заличава се

  Обосновка

  Текстът би било по-добре да се включи в нов член 6б, който обхваща неотложни ситуации.

  Изменение  6

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 6 – параграф 4а (нов)

  Текст в сила

  Изменение

   

  4a. Когато член на ЕП е призован да се яви като свидетел или вещо лице, не се налага да бъде искано снемане на имунитета, при условие че:

   

  – той няма да бъде задължен да се яви на дата или в час, който възпрепятства или затруднява изпълнението на парламентарните му задължения, или ще има възможност да даде показанията си писмено или под друга форма, която не затруднява изпълнението на парламентарните му задължения; и

   

  – той не е задължен да даде показания относно информация, която е получил поверително при изпълнението на мандата си и която счита, че не е уместно да разкрива.

  Обосновка

  Настоящият текст е преместен от член 7, тъй като се отнася до въпроса дали искане за снемане на имунитет е необходимо дори в случаите, когато членът на ЕП е призован като свидетел.

  Изменение  7

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 6 а (нов)

  Текст в сила

  Изменение

   

  Член 6а

   

  Защита на привилегии и имунитет

   

  1. В случаи, когато има сигнал за нарушаване на привилегиите или имунитетите на действащ или бивш член на ЕП от страна на органите на държава членка, може да бъде отправено искане в съответствие с член 7, параграф -1 за решение на Парламента дали в действителност е имало нарушение на тези привилегии или имунитети.

   

  2. По-специално такова искане за защита на привилегии и имунитети може да бъде отправено, ако се счете, че обстоятелствата съставляват пречка от административен или друг характер за свободното движение на членовете на ЕП, пътуващи от или към мястото на парламентарното заседание, или за изразяването на мнение или упражняването на право на глас при изпълнението на задълженията им, или ако обстоятелствата попадат в обхвата на член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

   

  3. Искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не е допустимо, ако във връзка със същото съдебно производство вече е получено искане за снемане или за защита на имунитета на същия член на ЕП, независимо дали към момента вече е взето решение или не.

   

  4. Разглеждането на искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не се продължава, ако във връзка със същото съдебно производство е получено искане за снемане на имунитета на този член на ЕП.

   

  5. В случаи, в които е взето решение да не се защитават привилегиите и имунитетите на даден член на ЕП, последният може да отправи искане за преразглеждане на решението, като представи нови доказателства. Искането за преразглеждане е недопустимо, ако срещу решението е образуван иск по член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз или ако председателят счете, че предоставените нови доказателства не обосновават в достатъчна степен решение за преразглеждане.

  Изменение  8

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 6 б (нов)

  Текст в сила

  Изменение

   

  Член 6б

   

  Спешни действия на председателя за защита на имунитет

   

  1. В случай на задържане или ограничаване на свободата на придвижване на член на ЕП в явно нарушение на неговите привилегии и имунитети председателят на Парламента, като неотложна мярка и след консултации с председателя и докладчика на компетентната комисия, може по своя инициатива да предприеме действия за защита на привилегиите и имунитетите на съответния член на ЕП. Председателят уведомява компетентната комисия за предприетите от него действия и информира Парламента.

   

  2. Когато председателят се възползва от правомощията си по параграф 1, компетентната комисия се запознава с неговата инициатива на следващото си заседание. Ако счете за необходимо, комисията може да изготви доклад до Парламента.

  Обосновка

  Настоящото изменение въвежда нов член 6 б, обхващащ извънредни ситуации, с цел внасяне на повече яснота. С изменението не се въвеждат никакви съществени промени.

  Изменение  9

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 7 – параграф -1 (нов)

  Текст в сила

  Изменение

   

  -1. Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава членка, или искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

  Обосновка

  Това е нов параграф, в който се обяснява първата стъпка в процедурата и с който се заместват член 6, параграф 2 и член 6, параграф 3 относно процедурите за снемане и защита на имунитет съответно, без да се правят никакви съществени промени.

  Изменение  10

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 7 – параграф 1

  Текст в сила

  Изменение

  1. Компетентната комисия разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет и за защита на имунитет и привилегии, по реда на тяхното подаване.

  1. Комисията разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет и за защита на привилегии и имунитети, като същевременно отчита относителната им сложност.

  Обосновка

  На практика, с оглед разликите при техническата сложност на случаите, свързани с имунитети, не винаги е възможно исканията да се разглеждат по хронологичен ред. Стриктното прилагане на тези правила би означавало, че прости случаи ненужно биват забавяни от сложни случаи. Компетентната комисия трябва да разглежда случаите възможно най-бързо, но има нужда от известна свобода на действие по отношение на съответните графици на случаите.

  Изменение  11

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 7 – параграф 3

  Текст в сила

  Изменение

  3. Комисията може да поиска от съответния орган да й предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен. На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП.

  3. Комисията може да поиска от съответния орган да й предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен.

  Обосновка

  Разпоредбите относно изслушванията следва да бъдат преместени в нов, по-подробен параграф.

  Изменение  12

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 7 – параграф 3 а (нов)

  Текст в сила

  Изменение

   

  3a. На съответния член на ЕП се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП.

   

  Членът на ЕП не присъства на разискванията относно искането за снемане или защита на имунитета му, освен на самото изслушване.

   

  Председателят на комисията отправя покана за изслушване към члена на ЕП, като посочва дата и час. Членът на ЕП може да се откаже от правото си да бъде изслушан.

   

  Ако членът на ЕП не присъства на изслушването съгласно поканата, се счита, че той се е отказал от правото си да бъде изслушан, освен ако не поиска да бъде освободен от изслушване на предложената дата и час, като посочи причини за това. Председателят на комисията решава дали такова искане за освобождаване може да бъде прието с оглед на посочените причини. Не се допускат жалби по този въпрос.

   

  Ако председателят на комисията одобри искането за освобождаване, той отправя покана към члена на ЕП за изслушване на нова дата и час. Ако членът на ЕП не се яви съгласно втората покана за изслушване, процедурата продължава, без той да бъде изслушан. Не се приемат други искания за освобождаване от изслушване или за изслушване.

  Обосновка

  Настоящото изменение се отнася до правото на членовете на ЕП да бъдат изслушвани при случаи, свързани с имунитета им. Причината за поясненията е, че в миналото отделни членове на ЕП са злоупотребявали с правото да бъдат изслушвани, като са го използвали като средство за забавяне на производствата и са спирали Парламента да вземе решение. С изменението се цели да се гарантира, че членовете на ЕП могат да бъдат изслушвани, но не могат многократно да отлагат изслушването, с цел да блокират съдебни производства срещу тях. Председателят получава правомощия да предотвратява подобни необосновани забавяния.

  Изменение  13

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 7 – параграф 5

  Текст в сила

  Изменение

  5. Когато член на ЕП е призован да се яви като свидетел или вещо лице, не се налага да бъде поискано снемане на имунитета, при условие че:

  заличава се

  – той не е задължен да се яви на дата или по време, което възпрепятства или затруднява изпълнението на парламентарните му задължения, или има възможност да даде показанията си писмено или под друга форма, която не затруднява изпълнението на парламентарните му задължения;

   

  – той не е задължен да даде показания относно информация, която е получил поверително при изпълнението на мандата си и която счита, че не е уместно да разкрива.

   

  Обосновка

  Настоящият параграф следва да бъде преместен в член 6, тъй като се отнася до въпроса, дали искането за снемане на имунитет е необходимо в случаи, когато членовете на ЕП трябва да се явят като свидетели.

  Изменение  14

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 7 – параграф 6

  Текст в сила

  Изменение

  6. В случай на защита на имунитети или привилегии, комисията посочва дали фактическите обстоятелства съставляват пречка от административен или друг характер за свободното движение на членовете на ЕП, пътуващи от или към мястото на парламентарното заседание, от една страна, или за изразяване на мнение или упражняване на право на глас при осъществяване на мандата им, от друга страна, и дали попада сред хипотезите на член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите, които не се уреждат от националното право, и прави предложение, с което приканва съответния орган да състави необходимите заключения.

  заличава се

  Обосновка

  Настоящият параграф следва да бъде преместен в член 6а, тъй като се отнася до основните критерии за защита на имунитета на член на ЕП.

  Изменение  15

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 7 – параграф 10

  Текст в сила

  Изменение

  10. Когато председателят се възползва от правомощията си по член 6, параграф 4, компетентната комисия се запознава с неговата инициатива на следващото си заседание. Ако счете за необходимо, комисията може да изготви доклад до Парламента.

  заличава се

  Обосновка

  Настоящият параграф следва да бъде преместен в член 6б, тъй като се отнася до правомощията на председателя в неотложни случаи.

  Изменение  16

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 7 – параграф 12 а (нов)

  Текст в сила

  Изменение

   

  12a. Комисията определя принципите за прилагане на настоящия член.

  Обосновка

  Това допълнение няма за цел комисията по своя собствена инициатива да взема решение по същество, тъй като това в крайна сметка е в кръга на правомощията на Парламента. То следва да гарантира, че предложенията на комисията по правни въпроси съдържат подобни заключения в подобни случаи и че се създава един вид „практика“ за вземане на решения.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  1. Въведение

  В писмото си от 9 ноември 2012 г. председателят на комисията по правни въпроси (JURI) повдигна няколко въпроса във връзка с прилагането на правилата, свързани с имунитета на членовете на ЕП. Съгласно това писмо, въпреки че Правилникът за дейността предвижда изрично само искания за снемане или защита на имунитет, изглежда, че следва да има някаква възможност всеки член на ЕП, поискал защита за своя имунитет, да поиска от Парламента да преразгледа решението си да не защити неговия имунитет. Компетентната комисия прецени, че целта, за която се изисква това преразглеждане, и особено срокът за това, следва да бъдат строго ограничени. Освен това комисията JURI също повдигна въпроса, че искането за защита на имунитет следва да бъде недопустимо, когато Парламентът вече е снел имунитета на члена на ЕП във връзка със същите факти. Тя отбеляза, че член 7 в настоящата си формулировка не дава решение на тези проблеми.

  На 9 юли 2013 г. комисията JURI прие становище на вниманието на комисията AFCO. В него се предлагаше да се преработят действащите правила относно имунитета, с цел да се отчетат съдебната практика на Съда на ЕС и работната практика на комисията JURI. В него се предлага също и нова, по-логична структура за въпросните правила. Докладчикът основава настоящия проектодоклад на проектостановищата и окончателните становища на JURI — комисията, компетентна за „привилегиите и имунитетите“ на членовете на ЕП съгласно точка XVI/10 от приложение VII към правилника на Парламента.

  2. Съответното първично законодателство

  Подобно на повечето континентални правни системи, първичното законодателство на ЕС се занимава с два аспекта на парламентарния имунитет. Първият аспект е по същество: избран член на Парламент не може да носи отговорност за каквото и да е действие, което е извършил като член на законодателен орган по време на своя мандат (immunitas). Вторият аспект е от процедурно естество: всяка процедура за търсене на отговорност от избран член на Парламент за действия, извършени извън качеството му на член на законодателен орган, може да се осъществи само с предварителното разрешение на законодателния орган (inviolabilitas).

  Първият аспект е уреден с член 8 (предишен член 9) от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз. Съгласно този член членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.

  Вторият, процедурен аспект е регулиран от член 9 (предишен член 10), според който по време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

  a) на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

  б) на територията на всяка друга държава членка – имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

  Имунитетът действа по подобен начин и за членовете на ЕП по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

  Не може да има позоваване на имунитета, когато член на Парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за снемане на имунитета на някой от неговите членове.

  3. Съответната съдебна практика на Съда на ЕС

  Трябва да се обърне внимание на три дела: Marra[1], Patricello[2] и Gollnisch[3].

  3.1. В решението си по делото Marra Съдът постанови, че общностните норми [понастоящем: на Съюза] относно имунитетите на членовете на Европейския парламент трябва да се тълкуват в смисъл, че при иск за обезщетение, предявен срещу европейски депутат във връзка с изразените от него мнения,

  – когато националната юрисдикция, сезирана да се произнесе по подобен иск, не е получила никаква информация относно искане от споменатия депутат, отправено до Европейския парламент за защита на имунитета, предвиден в член 9 [понастоящем: член 8 от протокола] [№ 7], тя не е длъжна да поиска от Европейския парламент да се произнесе относно наличието на условия за съществуването на такъв имунитет;

  – когато националната юрисдикция е информирана за факта, че същият депутат е подал искане до Европейския парламент за защита на споменатия имунитет по смисъла на член 6, параграф 3 от Правилника за дейността на Европейския парламент, тя трябва да спре съдебното производство и да поиска от Европейския парламент да приеме становището си възможно най-бързо;

  – когато националната юрисдикция счита, че европейският депутат разполага с имунитета, предвиден в член 9 [понастоящем: член 8] от протокола, тя е длъжна да не допуска иска, предявен срещу този депутат.

  3.2. В решението си по делото Patricello Съдът постанови, че член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз трябва да се тълкува в смисъл, че изявление, направено от европейски депутат извън Европейския парламент, което е довело до наказателно преследване в неговата държава членка по произход за престъплението набедяване, представлява изразено при изпълнението на парламентарните задължения мнение, обхванато от предвидения в тази разпоредба имунитет, само когато това изявление е равнозначно на субективна преценка, която разкрива пряка и очевидна връзка с изпълнението на такива задължения. Запитващата юрисдикция трябва да определи дали тези условия са изпълнени в главното производство.

  3.3. В решението си по делото Gollnisch Общият съд, позовавайки се на предходната съдебна практика, направи преглед на парламентарния имунитет в правото на Съюза, като се концентрира по-специално върху разграничението между снемането и защитата на имунитета. Като се позова на констатациите си от делото Marra, Съдът подчерта, че Правилникът за дейността е вътрешноорганизационен акт и не може да породи за Парламента правомощия, които не са изрично признати с нормативен акт, в конкретния случай – с Протокола. Следователно дори ако вследствие на искането от заинтересования европейски депутат Парламентът приеме решение за защита на имунитета на основание Правилника за дейността, това решение съставлява становище, което няма задължителни последици по отношение на националните съдебни органи. Освен това обстоятелството, че правото на държава членка[4] предвижда процедура за защита на членовете на националния парламент, позволяваща му да се намеси, когато националната юрисдикция не признава този имунитет, не предполага признаването на същите правомощия на Европейския парламент по отношение на европейските депутати от тази държава, щом като член 9 от Протокола не предвижда изрично такова правомощие на Парламента и не препраща към нормите на националното право.

  От гореизложената доктрина следва, че защитата на имунитет може да се прилага само в случай, когато имунитетът на член на ЕП, както е предвиден в правото на неговата собствена държава, е изложен на риск (по-специално поради действие на полицията или на съдебните органи на собствената държава на члена на ЕП) и не е налице искане за снемане на имунитета на члена на ЕП. В такива случаи членът на ЕП има право да поиска защита на имунитета му съгласно Правилника за дейността на ЕП. Следователно защитата на имунитета е начин за намеса на Парламента по искане на член на Парламента, когато национални органи нарушават имунитета на даден член на Парламента или се готвят да го нарушат. От друга страна, когато е предадено искане за снемане на имунитет от страна на националните органи, Парламентът решава дали да снеме или да не снеме имунитета. В такива случаи вече не е логично да има защита на имунитет: Парламентът или снема имунитета и поради това няма място за защита на този имунитет, или отказва да снеме имунитета и поради това защитата става безпредметна, тъй като националните органи са уведомени, че искането им за снемане на имунитета е било отхвърлено и следователно парламентарният имунитет ги възпрепятства да предприемат мерките, които са подготвяли.

  4. Заключение

  Въз основа на по-горе изложения правен контекст и на проектостановищата и окончателните становища на комисията JURI докладчикът предлага да се преформулират съответните правила, за да може структурата им да стане по-последователна и тяхното съдържание да бъде в съответствие с неотдавнашната съдебна практика и практиката на компетентната комисия. Парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове. Следователно Правилникът за дейността следва да урежда този въпрос по правно устойчив и достатъчно подробен начин с цел защита на авторитета на институцията, в която гражданите на Съюза се представляват пряко[5].

  • [1]  Решение от 21 октомври 2008 г. по съединени дела Marra/De Gregorio и Clemente (C-200/07 и 201/07).
  • [2]  Решение от 6 септември 2011 г. по дело Aldo Patricello (C-163/10).
  • [3]  Решение от 17 януари 2013 г. по съединени дела Bruno Gollnisch (Т-346/11 и Т-347/11).
  • [4]  Срв. например член 68, параграф първи от Конституцията на Италия.
  • [5]  Член 10, параграф 1 от Договора за Европейския съюз.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (10.7.2013)

  на вниманието на комисията по конституционни въпроси

  относно изменение на член 7 от Правилника за дейността на Европейския парламент
  (2013/2031(REG))

  Докладчик: Клаус-Хайнер Лене

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по конституционни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение  1

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 5 – параграф 1 а (нов)

  Текст в сила

  Изменение

   

  1a. Парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове.

  Изменение  2

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 6 – параграф 1

  Текст в сила

  Изменение

  1. При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът се стреми преди всичко към запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и към осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции.

  1. При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът работи за запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. Всяко искане за снемане на имунитет се оценява в съответствие с разпоредбите на членове 7, 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и с принципите, посочени в настоящия параграф.

  Изменение  3

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 6 – параграф 2

  Текст в сила

  Изменение

  2. Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава членка, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

  заличава се

  Обосновка

  Би било по-добре този текст да се включи в член 7, който се отнася до процедурни въпроси.

  Изменение  4

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 6 – параграф 3

  Текст в сила

  Изменение

  3. Всяко искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

  заличава се

  Обосновка

  Би било по-добре този текст да се включи в член 7, който се отнася до процедурни въпроси.

  Изменение  5

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 6 – параграф 4

  Текст в сила

  Изменение

  4. В случай на задържане или ограничаване на свободата на придвижване на член на ЕП в предполагаемо нарушение на неговите привилегии и имунитети, председателят на Парламента, като неотложна мярка, след консултации с председателя и докладчика на компетентната комисия, предприема действия за защита на привилегиите и имунитетите на засегнатия член на ЕП. Председателят уведомява компетентната комисия за предприетите от него действия и информира Парламента.

  заличава се

  Обосновка

  Би било по-добре този текст да се включи в член 6 б, който се отнася до неотложни ситуации.

  Изменение  6

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 6 – параграф 5 (нов)

  Текст в сила

  Изменение

   

  4a. Когато член на ЕП е призован да се яви като свидетел или вещо лице, не се налага да бъде искано снемане на имунитета, при условие че:

   

  – той няма да бъде задължен да се яви на дата или в час, който възпрепятства или затруднява изпълнението на парламентарните му задължения, или ще има възможност да даде показанията си писмено или под друга форма, която не затруднява изпълнението на парламентарните му задължения; и

   

  – той не е задължен да даде показания относно информация, която е получил поверително при изпълнението на мандата си и която счита, че не е уместно да разкрива.

  Обосновка

  Този текст е преместен от параграф 7, тъй като се отнася до въпроса, дали исканията за снемане на имунитета са необходими дори в случаите, в които член на ЕП е призован като свидетел.

  Изменение  7

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 6 а (нов)

  Текст в сила

  Изменение

   

  Член 6 а – Защита на имунитет

   

  1. В случаи, в които има сигнал за нарушаване на привилегиите и имунитетите на действащ или бивш член на ЕП от страна на органите на държава членка, може да бъде отправено искане в съответствие с член 7, параграф -1 за решение на Парламента за това, дали в действителност е имало нарушение на тези привилегии и имунитети.

   

  2. По-специално такова искане за защита на привилегии и имунитети може да бъде отправено, ако се счете, че фактическите обстоятелства съставляват пречка от административен или друг характер за свободното движение на членовете на ЕП, пътуващи от или към мястото на парламентарното заседание, от една страна, или за изразяване на мнение или упражняване на право на глас при осъществяване на мандата им, от друга страна, или че те попадат сред хипотезите на член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

   

  3. Искането за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не е допустимо, ако във връзка със същото съдебно производство вече е получено искане за снемане или за защита на имунитета на същия член на ЕП, независимо дали към въпросния момент вече е взето решение или не.

   

  4. Искането за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не се разглежда допълнително, ако във връзка със същото съдебно производство е получено искане за снемане на имунитета на този член на ЕП.

   

  5. В случаи, в които е взето решение да не се защитават привилегиите и имунитетите на даден член на ЕП, последният може да отправи искане за преразглеждане на решението, като представи нови доказателства. Искането за преразглеждане е недопустимо, ако срещу решението е заведен иск съгласно член 263 от ДФЕС или ако председателят счете, че предоставените нови доказателства не обосновават в достатъчна степен необходимостта от преразглеждане.

  Обосновка

  Целта на това изменение е да добави нов член, който обхваща исканията за защита на парламентарен имунитет и в който се определят основните принципи, свързани с тях. То си поставя за цел да предотврати използването на повтарящи се искания за защита на имунитет като тактика за забавяне Освен това то пояснява какво трябва да се направи, когато във връзка с едни и същи факти са направени искания и за снемане, и за защита на имунитета.

  Изменение  8

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 6 б (нов)

  Текст в сила

  Изменение

   

  Член 6 б – Спешни действия от страна на председателя за защита на имунитет

   

  1. В случай на задържане или ограничаване на свободата на придвижване на член на ЕП в предполагаемо нарушение на неговите привилегии и имунитети председателят на Парламента, като неотложна мярка и след консултации с председателя и докладчика на компетентната комисия, може по своя инициатива да предприеме действия за защита на привилегиите и имунитетите на съответния член на ЕП. Председателят уведомява компетентната комисия за предприетите от него действия и информира Парламента.

   

  2. Когато председателят се възползва от правомощията си по параграф 1, компетентната комисия се запознава с неговата инициатива на следващото си заседание. Ако счете за необходимо, комисията може да изготви доклад до Парламента.

  Обосновка

  Това изменение въвежда нов член 6 б, обхващащ извънредни ситуации, с цел внасяне на повече яснота. С изменението не се въвеждат никакви съществени промени.

  Изменение  9

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 7 – параграф -1 (нов)

  Текст в сила

  Изменение

   

  -1. Компетентните органи на държавите членки могат да отправят искания до председателя за снемане на имунитета на членове на ЕП, а членовете на ЕП или бившите членове на ЕП могат да отправят искания до председателя за защита на своите привилегии и имунитети. Тези искания се обявяват в пленарно заседание и се отнасят за разглеждане от компетентната комисия.

  Обосновка

  Това е нов параграф, в който се разяснява първата стъпка от процедурата и който замества член 6, параграф 2 и член 6, параграф 3 относно процедурите съответно за снемане и защита на имунитет, без да се правят никакви съществени промени.

  Изменение  10

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 7 – параграф 1

  Текст в сила

  Изменение

  1. Компетентната комисия разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет и за защита на имунитет и привилегии, по реда на тяхното подаване.

  1. Парламентарната комисия разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет и за защита на имунитет и привилегии, като същевременно отчита относителната им сложност.

  Обосновка

  На практика и с оглед на разликите в техническата сложност на случаите, свързани с имунитети, не винаги е възможно исканията да се разглеждат по хронологичен ред. Стриктното прилагане на тези правила би означавало, че лесни за разрешаване случаи ненужно биват забавяни от сложни случаи. Комисията по правни въпроси трябва да разглежда случаите възможно най-бързо, но има нужда от известна свобода на действие по отношение на съответния график за всеки случай.

  Изменение  11

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 7 – параграф 3

  Текст в сила

  Изменение

  3. Комисията може да поиска от съответния орган да ѝ предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен. На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП.

  3. Комисията може да поиска от съответния орган да ѝ предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен.

  Обосновка

  Разпоредбите относно изслушванията следва да бъдат преместени в нов, по-подробен параграф.

  Изменение  12

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 7 – параграф 3 а (нов)

  Текст в сила

  Изменение

   

  3a. На съответния член на ЕП се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП.

   

  Членът на ЕП не присъства на разискванията относно искането за снемане или защита на имунитета му, освен на самото изслушване.

   

  Председателят на комисията отправя покана за изслушване към члена на ЕП, като посочва дата и час. Членът на ЕП може да се откаже от правото си да бъде изслушан.

   

  Ако членът на ЕП не присъства на изслушването съгласно поканата, се счита, че той се е отказал от правото си да бъде изслушан, освен ако той не е отправил искане за неявяване на предложената дата и час, посочвайки причините за това. Единствено председателят на комисията е оправомощен да реши дали това искане за неявяване по уважителни причини е приемливо с оглед на изтъкнатите причини, като по този въпрос не се допускат жалби.

   

  Ако председателят на комисията одобри искането за неявяване по уважителни причини, той/тя отправя покана към члена на ЕП за изслушване на нова дата и час. Ако членът на ЕП не се яви съгласно втората покана за изслушване, процедурата продължава, без той да бъде изслушан. На този етап не се приемат нови искания за изслушване или за неявяване по уважителни причини.

  Обосновка

  Настоящото изменение се отнася до правото на членовете на ЕП да бъдат изслушвани при случаи, свързани с имунитет. Причината за поясненията е, че в миналото отделни членове на ЕП са злоупотребявали с правото си да бъдат изслушвани, като са го използвали като средство за забавяне на производствата и за възпрепятстване на вземането на решение от страна на Парламента. С изменението се цели да се гарантира, че членовете на ЕП могат да бъдат изслушвани, но не могат многократно да отлагат изслушването с цел да блокират съдебни производства срещу тях. Председателят получава правомощия да предотвратява подобни необосновани забавяния.

  Изменение  13

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 7 – параграф 5

  Текст в сила

  Изменение

  5. Когато член на ЕП е призован да се яви като свидетел или вещо лице, не се налага да бъде поискано снемане на имунитета, при условие, че:

  заличава се

  - той не е задължен да се яви на дата или по време, което възпрепятства или затруднява изпълнението на парламентарните му задължения, или има възможност да даде показанията си писмено или под друга форма, която не затруднява изпълнението на парламентарните му задължения;

   

  - той не е задължен да даде показания относно информация, която е получил поверително при изпълнение на мандата си и която счита, че не е уместно да разкрива.

   

  Обосновка

  Настоящият параграф следва да бъде преместен в член 6, тъй като се отнася до въпроса, дали искането за снемане на имунитет е необходимо в случаи, в които членовете на ЕП трябва да се явят като свидетели.

  Изменение  14

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 7 – параграф 6

  Текст в сила

  Изменение

  6. В случай на защита на имунитети или привилегии, комисията посочва дали фактическите обстоятелства съставляват пречка от административен или друг характер за свободното движение на членовете на ЕП, пътуващи от или към мястото на парламентарното заседание, от една страна, или за изразяване на мнение или упражняване на право на глас при осъществяване на мандата им, от друга страна, и дали попада сред хипотезите на член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите, които не се уреждат от националното право, и прави предложение, с което приканва съответния орган да състави необходимите заключения.

  заличава се

  Обосновка

  Настоящият параграф следва да бъде преместен в член 6, тъй като се отнася до основните критерии за защита на имунитета на член на ЕП.

  Изменение  15

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 7 – параграф 10

  Текст в сила

  Изменение

  10. Когато председателят се възползва от правомощията си по член 6, параграф 4, компетентната комисия се запознава с неговата инициатива на следващото си заседание. Ако счете за необходимо, комисията може да изготви доклад до Парламента.

  заличава се

  Обосновка

  Настоящият параграф следва да бъде преместен в член 6, тъй като се отнася до правомощията на председателя в неотложни случаи.

  Изменение  16

  Правилник за дейността на Европейския парламент

  Член 7 – параграф 12 а (нов)

  Текст в сила

  Изменение

   

  12a. Парламентарната комисия определя принципите за прилагане на настоящия член.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  9.7.2013 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Jörg Leichtfried, Anna Záborská

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  17.12.2013

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Elmar Brok, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Helmut Scholz, György Schöpflin